Odluka o porezima Općine Lasinja

NN 148/2023 (13.12.2023.), Odluka o porezima Općine Lasinja

Općina Lasinja

2113

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) i članka 34. Statuta Općine Lasinja (»Glasnik Općine Lasinja« br. 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja, na 20. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE LASINJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Lasinja, njihove stope, visina te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu radi naplate navedenih poreza.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Općini Lasinja pripadaju sljedeći porezi:

1. porez na potrošnju

2. porez na kuće za odmor.

1. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor na području općine Lasinja plaća se u iznosu od 2,00 eura po jednom kvadratnom metru korisne površine kuće za odmor.

III. NADLEŽNO POREZNO TIJELO

Članak 6.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija, nadležna Porezna uprava u skladu sa poreznim i drugim propisima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima (Financijska agencija), da naknadu koja pripada Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Postupci utvrđivanja i naplate poreza započeti po odredbama Odluke o općinskim porezima Općine Lasinja (»Glasnik Općine Lasinja« br. 3/17 i 6/17, »Narodne novine« br. 74/17 i 132/17), koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima Općine Lasinja (»Glasnik Općine Lasinja« br. 3/17 i 6/17, »Narodne novine« br. 74/17 i 132/17).

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja (»Glasnik Općine Lasinja« br. 3/17 i 6/17, »Narodne novine« br. 74/17 i 132/17).

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku Općine Lasinja«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 024-04/23-02/25
Urbroj: 2133-19-1-23-1
Lasinja, 29. studenoga 2023.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Matija Prigorac, mag. educ. hist., v. r.