Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Lasinja

NN 148/2023 (13.12.2023.), Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Lasinja

OPĆINA LASINJA

2114

Na temelju članka 19.a Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020, 138/2020, 151/2022, 114/2023) i članka 34. Statuta Općine Lasinja (»Glasnik Općine Lasinja« br. 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja, na 20. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike s područja Općine Lasinja.

Članak 2.

Porezne stope iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

– niža porezna stopa 22 %

– viša porezna stopa 33 %.

Prag za primjenu navedenih poreznih stopa propisan je Zakonom.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku Općine Lasinja«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 024-04/23-02/26
Urbroj: 2133-19-1-23-1
Lasinja, 29. studenoga 2023.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Matija Prigorac, mag. educ. hist., v. r.