Odluka o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Općine Lasinja

NN 148/2023 (13.12.2023.), Odluka o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Općine Lasinja

OPĆINA LASINJA

2115

Na temelju članka 57. i 82. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« 115/16, 116/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23; u daljnjem tekstu: Zakon), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine« 1/19, 1/20, 1/21 i 156/22) i članka 34. Statuta Općine Lasinja (»Glasnik Općine Lasinja« broj 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 20. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA U TURIZMU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način utvrđivanja paušalnog poreza od obavljanja djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području općine Lasinja prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi.

II. VISINA POREZA

Članak 2.

Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za područje općine Lasinja utvrđuje se:

1. po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima u visini od 40,00 eura po jednom krevetu

2. po jednoj smještajnoj jedinici u kampu ili kamp-odmorištu u visini od 40,00 eura

Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak utvrđuje se umnoškom broja kreveta odnosno smještajnih jedinica i visine paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici.

III. UTVRĐIVANJE POREZA I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 3.

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem. Rješenjem se utvrđuje i iznos tromjesečnog poreza na dohodak i rokovi plaćanja tromjesečnog poreza na dohodak.

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja u visini 1/4 godišnjeg paušalnog poreza na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se utvrđuje obveza.

IV. NADLEŽNO POREZNO TIJELO

Članak 4.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom paušalnog poreza na dohodak obavljat će ispostava Područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od paušanog poreza na dohodak, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Postupak naplate prihoda od paušanog poreza na dohodak provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području općine Lasinja (»Glasnik Općine Lasinja« br. 1/19).

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Glasniku Općine Lasinja« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 024-04/23-02/27
Urbroj: 2133-19-1-23-1
Lasinja, 29. studenoga 2023.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Matija Prigorac, mag. educ. hist., v. r.