Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak u Općini Punat

NN 148/2023 (13.12.2023.), Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak u Općini Punat

Općina Punat

2129

Na temelju članka 19.a Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020, 138/2020, 151/2022 i) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici održanoj 28. studenoga 2023. godine donosi

ODLUKU

O VISINI POREZNIH STOPA POREZA NA DOHODAK U OPĆINI PUNAT

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak u Općini Punat.

Članak 2.

Na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura godišnji porez na dohodak plaća se po nižoj stopi od 15 %, a na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura plaća se po višoj stopi od 30 %.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 024-05/23-01/5
Urbroj: 2170-31-01-23-9
Punat, 28. studenoga 2023.

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v. r.