Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

NN 149/2023 (14.12.2023.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Hrvatski sabor

2149

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. studenoga 2023.

Klasa: 011-02/23-02/106

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 7. prosinca 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA (u kunama)

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvršenje
2022.
Tekući plan
2023.
Plan za
2024.
Projekcija za 2025.Projekcija za 2026.
123456
6 PRIHODI POSLOVANJA170.257.040.451207.992.959.761214.217.503.100226.069.980.521230.112.364.678
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.477.168.453653.943.531656.009.461658.144.256661.768.614
PRIHODI UKUPNO171.734.208.905208.646.903.293214.873.512.561226.728.124.777230.774.133.292
3 RASHODI POSLOVANJA166.989.932.825206.792.015.290230.740.736.824236.724.335.977236.259.865.901
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE8.064.683.18414.196.422.74414.966.705.66113.954.633.70011.360.043.937
RASHODI UKUPNO175.054.616.008220.988.438.034245.707.442.485250.678.969.677247.619.909.837
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-3.320.407.104-12.341.534.741-30.833.929.924-23.950.844.900-16.845.776.545
      
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA (u kunama)
BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvršenje
2022.
Tekući plan
2023.
Plan za
2024.
Projekcija za 2025.Projekcija za 2026.
123456
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA43.148.269.60156.374.395.71561.492.904.53970.589.711.95647.486.319.731
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA48.296.929.64639.919.454.09634.076.684.10651.279.237.65626.312.859.830
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA-5.148.660.04416.454.941.61927.416.220.43319.310.474.30121.173.459.902
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE17.485.040.84712.425.204.05315.922.678.09312.504.968.6027.864.598.003
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-9.015.973.699-16.538.610.931-12.504.968.602-7.864.598.003-12.192.281.359
NETO FINANCIRANJE3.320.407.10412.341.534.74130.833.929.92423.950.844.90016.845.776.545
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA (u eurima)

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvršenje
2022.
Tekući plan
2023.
Plan za
2024.
Projekcija za 2025.Projekcija za 2026.
123456
6 PRIHODI POSLOVANJA22.596.992.561,0527.605.409.75028.431.548.62330.004.642.71330.541.159.291
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE196.053.945,6286.793.22287.067.41887.350.75487.831.789
PRIHODI UKUPNO22.793.046.506,6727.692.202.97228.518.616.04130.091.993.46730.628.991.080
3 RASHODI POSLOVANJA22.163.372.861,4527.446.017.02730.624.558.60731.418.718.69131.357.072.918
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.070.367.401,091.884.189.0961.986.423.2081.852.098.1751.507.736.935
RASHODI UKUPNO23.233.740.262,5329.330.206.12332.610.981.81533.270.816.86632.864.809.853
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-440.693.755,86-1.638.003.151-4.092.365.774-3.178.823.399-2.235.818.773
      
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA (u eurima)
BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvršenje
2022.
Tekući plan
2023.
Plan za
2024.
Projekcija za 2025.Projekcija za 2026.
123456
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA5.726.759.519,687.482.168.1228.161.510.9889.368.864.8166.302.517.716
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA6.410.104.140,365.298.222.0584.522.753.2166.805.924.4353.492.316.654
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA-683.344.620,682.183.946.0643.638.757.7722.562.940.3812.810.201.062
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE2.320.663.726,471.649.107.9772.113.302.5541.659.694.5521.043.811.534
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-1.196.625.349,93-2.195.050.890-1.659.694.552-1.043.811.534-1.618.193.823
NETO FINANCIRANJE440.693.755,861.638.003.1514.092.365.7743.178.823.3992.235.818.773
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i nazivIzvršenje
2022.
Tekući plan
2023.
Plan za
2024.
Projekcija za 2025.Projekcija za 2026.
123456
UKUPNI PRIHODI22.793.046.506,6727.692.202.97228.518.616.04130.091.993.46730.628.991.080
6Prihodi poslovanja22.596.992.561,0527.605.409.75028.431.548.62330.004.642.71330.541.159.291
61Prihodi od poreza12.987.895.209,5015.479.608.04016.122.107.88316.906.204.46517.626.928.287
62Doprinosi3.803.498.427,374.332.527.7234.564.460.9244.849.566.2855.082.926.933
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna3.166.626.261,434.634.079.4073.642.187.6253.928.875.5413.257.907.834
64Prihodi od imovine329.959.237,74655.834.337414.783.307404.402.689402.148.472
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada632.254.227,85691.733.046709.106.647721.293.435735.078.171
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija193.459.347,57209.203.903224.074.752225.303.684231.173.177
67Prihodi iz proračuna1.369.116.447,531.484.698.0522.633.169.7502.843.137.7183.074.545.089
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi114.183.402,06117.725.242121.657.735125.858.896130.451.328
7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine196.053.945,6286.793.22287.067.41887.350.75487.831.789
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine12.926.855,097.979.4527.387.0337.592.4797.677.923
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine86.036.297,1035.784.55235.265.31437.599.00837.994.599
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine97.090.793,4343.029.21844.415.07142.159.26742.159.267
        
UKUPNI RASHODI23.233.740.262,5329.330.206.123,0032.610.981.81533.270.816.86632.864.809.853
3Rashodi poslovanja22.163.372.861,4527.446.017.02730.624.558.60731.418.718.69131.357.072.918
31Rashodi za zaposlene3.378.202.226,583.937.200.4445.206.035.0705.321.543.0555.409.073.733
32Materijalni rashodi2.552.357.441,032.854.590.2923.228.662.8203.367.915.9783.473.375.272
34Financijski rashodi968.038.038,231.048.410.9621.242.138.1281.391.073.9271.498.179.143
35Subvencije1.141.084.431,591.922.356.7721.823.020.2491.263.715.2761.221.801.887
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.359.769.746,356.764.045.7576.793.390.6487.211.771.4646.639.819.001
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade7.522.132.643,818.999.502.36310.524.324.71910.777.468.52111.139.480.647
38Ostali rashodi1.241.788.333,851.919.910.4371.806.986.9732.085.230.4701.975.343.235
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.070.367.401,091.884.189.0961.986.423.2081.852.098.1751.507.736.935
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine43.954.052,8578.381.87880.069.20466.980.58453.731.592
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine819.377.160,541.289.624.1751.446.633.6951.401.046.7671.092.898.119
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti393.013,891.327.6722.083.9791.588.9181.587.818
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine129.722.208,9964.842.12355.500.17164.647.86388.544.259
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini76.920.964,82450.013.248402.136.159317.834.043270.975.147

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i nazivIzvršenje
2022.
Tekući plan
2023.
Plan za
2024.
Projekcija za 2025.Projekcija za 2026.
123456
UKUPNI PRIHODI22.793.046.506,6727.692.202.97228.518.616.04130.091.993.46730.628.991.080
1Opći prihodi i primici13.563.371.247,2916.331.064.57316.744.162.49617.523.231.32018.239.569.844
11Opći prihodi i primici13.563.371.247,2916.331.064.57316.744.162.49617.523.231.32018.239.569.844
2Doprinosi za obvezna osiguranja3.803.498.427,374.332.527.7234.564.460.9244.849.566.2855.082.926.933
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje3.801.827.186,394.331.464.2864.564.460.9244.849.566.2855.082.926.933
23Doprinosi za zapošljavanje1.671.240,981.063.437
3Vlastiti prihodi176.496.806,41190.875.144212.653.319216.229.980222.215.645
31Vlastiti prihodi176.496.806,41190.875.144212.653.319216.229.980222.215.645
4Prihodi za posebne namjene1.960.160.501,172.130.875.8093.290.281.2613.514.305.9853.766.844.007
41Prihodi od igara na sreću96.520.999,83109.364.701114.814.896120.347.407125.249.007
42Prihodi od spomeničke rente5.137.095,085.308.9115.308.9115.308.9115.308.911
43Ostali prihodi za posebne namjene1.858.502.406,272.016.202.1973.170.157.4543.388.649.6673.636.286.089
5Pomoći3.165.608.556,044.634.079.4073.642.187.6253.928.875.5413.257.907.834
51Pomoći EU95.737.475,6286.538.60299.742.93879.913.69573.417.138
52Ostale pomoći219.312.958,79229.756.028133.924.83986.029.81266.680.392
53Inozemne darovnice246.466,67130.45346.45546.45546.455
55Refundacije iz pomoći EU398.760.488,55448.875.437425.111.168420.173.380421.397.383
56Fondovi EU1.895.103.484,612.269.968.3791.488.808.0401.772.982.5751.885.436.804
57Ostali programi EU328.914.124,91722.965.973110.660.200134.133.10487.492.185
58Instrumenti EU nove generacije227.533.556,89875.844.5351.383.893.9851.435.596.520723.437.477
6Donacije17.604.275,7419.529.47811.961.3319.718.6749.588.120
61Donacije17.458.067,7719.117.47811.786.0719.553.4149.422.860
63Inozemne donacije146.207,97412.000175.260165.260165.260
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja104.489.850,8650.824.83850.497.08548.068.68248.106.697
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja104.489.850,8650.824.83850.497.08548.068.68248.106.697
8Namjenski primici od zaduživanja1.816.841,782.426.0002.412.0001.997.0001.832.000
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova1.816.841,782.426.0002.412.0001.997.0001.832.000
       
UKUPNI RASHODI23.233.740.262,5329.330.206.12332.610.981.81533.270.816.86632.864.809.853
1Opći prihodi i primici14.153.112.504,4517.755.731.30719.988.717.03519.178.809.43419.563.995.100
11Opći prihodi i primici13.854.133.512,7217.384.663.10419.652.435.66918.799.785.98619.191.142.782
12Sredstva učešća za pomoći288.379.397,65332.068.203321.281.366364.023.448357.852.318
15Proračunska pričuva10.599.594,0939.000.00015.000.00015.000.00015.000.000
2Doprinosi za obvezna osiguranja3.801.827.186,394.331.464.2864.564.460.9244.849.566.2855.082.926.933
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje3.801.827.186,394.331.464.2864.564.460.9244.849.566.2855.082.926.933
3Vlastiti prihodi164.889.072,48203.659.309233.116.099214.436.761220.428.274
31Vlastiti prihodi164.889.072,48203.659.309233.116.099214.436.761220.428.274
4Prihodi za posebne namjene1.902.362.572,612.180.708.1003.296.528.7283.513.467.1023.741.341.442
41Prihodi od igara na sreću87.203.701,12105.547.690108.861.138113.144.028116.762.464
42Prihodi od spomeničke rente3.605.865,795.308.9126.034.6416.040.5416.048.241
43Ostali prihodi za posebne namjene1.811.553.005,702.069.851.4983.181.632.9493.394.282.5333.618.530.737
5Pomoći3.061.106.979,614.724.181.4093.660.281.4383.931.784.8563.256.841.340
51Pomoći EU77.228.284,03100.567.220109.384.12479.981.65171.154.135
52Ostale pomoći138.904.062,59294.266.119142.377.46688.871.17167.876.901
53Inozemne darovnice933.673,2749.88446.45546.45546.455
55Refundacije iz pomoći EU392.489.793,30448.875.437425.111.168420.173.380421.397.383
56Fondovi EU1.895.103.484,612.269.968.3791.488.808.0401.772.982.5751.885.436.804
57Ostali programi EU328.914.124,91734.609.835110.660.200134.133.10487.492.185
58Instrumenti EU nove generacije227.533.556,89875.844.5351.383.893.9851.435.596.520723.437.477
6Donacije26.289.404,2021.166.15313.738.65810.182.1339.883.422
61Donacije25.837.643,7220.761.63413.386.4889.936.3439.648.622
63Inozemne donacije451.760,48404.519352.170245.790234.800
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja103.348.311,5264.975.19453.513.35953.902.68150.017.618
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja103.348.311,5264.975.19453.513.35953.902.68150.017.618
8Namjenski primici od zaduživanja20.804.231,2748.320.365800.625.5741.518.667.614939.375.724
81Namjenski primici od zaduživanja20.804.231,2745.662.692793.700.7131.512.240.753932.946.863
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova0,02.657.6736.924.8616.426.8616.428.861


A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i nazivIzvršenje
2022.
Tekući plan
2023.
Plan za
2024.
Projekcija
za 2025.
Projekcija
za 2026.
123456
UKUPNI RASHODI23.233.740.262,5329.330.206.12332.610.981.81533.270.816.86632.864.809.853
01Opće javne usluge4.045.718.844,175.042.801.7465.409.629.9525.421.414.8785.440.374.972
011Izvršna i zakonodavna tijela,financijski i fiskalni poslovi1.162.366.570,071.859.875.9051.572.832.2381.383.435.7051.378.351.522
013Opće usluge112.873.670,51150.555.413164.635.436159.923.715119.160.090
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge215.793.042,57247.298.619399.120.429458.402.421427.034.353
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane39.404.902,9356.064.39895.380.21984.962.39365.299.125
017Transakcije vezane za javni dug896.476.115,94935.689.5351.186.280.9011.337.542.0671.446.118.940
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina1.618.804.542,141.793.317.8761.991.380.7291.997.148.5772.004.410.942
02Obrana970.687.732,441.056.079.9111.172.729.2741.196.225.9771.197.482.879
021Vojna obrana955.125.391,171.028.477.3151.148.260.0041.164.126.0341.173.576.339
023Inozemna vojna pomoć15.562.341,2727.602.59624.469.27032.099.94323.906.540
03Javni red i sigurnost1.410.943.868,281.729.683.8601.942.877.3352.037.628.9021.923.979.296
031Usluge policije802.531.849,89961.793.9551.070.138.0501.104.970.7931.116.445.515
032Usluge protupožarne zaštite70.167.403,1453.543.13864.348.26177.713.76144.601.600
033Sudovi301.239.619,20390.870.274436.354.778440.388.624428.392.645
034Zatvori87.731.903,41106.602.521122.218.193119.122.527119.490.644
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani149.273.092,64216.873.972249.818.053295.433.197215.048.892
04Ekonomski poslovi3.261.191.516,134.904.945.7675.192.674.2075.067.753.7224.653.842.129
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad284.777.565,54349.761.391346.549.799317.522.024300.473.443
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov1.065.270.242,111.343.062.7411.290.553.4981.282.232.3151.009.367.070
043Gorivo i energija6.864.282,31500.233.139679.365.446319.765.446180.265.446
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo143.097.947,64327.845.449385.171.525358.351.603345.833.035
045Promet1.190.078.923,971.490.985.1801.428.563.3401.548.640.7601.603.052.030
046Komunikacije18.562.520,1047.897.27972.685.457108.452.88584.422.885
047Ostale industrije31.413.058,6176.494.997165.455.108155.888.93467.405.429
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi158.247.157,36115.885.609137.660.879128.095.229123.333.375
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani362.879.818,49652.779.982686.669.155848.804.526939.689.416
05Zaštita okoliša239.759.472,51339.024.019173.025.612147.281.980149.731.018
053Smanjenje zagađivanja259.447,25305.289258.963241.046241.046
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika97.127.755,32127.269.553111.009.666110.310.768112.591.486
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša3.853.151,389.857.91210.881.67511.092.25011.145.023
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani138.519.118,57201.591.26550.875.30825.637.91625.753.463
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice720.498.014,791.176.304.853926.414.093774.447.467748.480.710
061Razvoj stanovanja106.153.084,86242.087.996179.152.134140.374.535114.202.275
062Razvoj zajednice250.865.237,97487.782.363532.320.209563.830.948612.195.571
063Opskrba vodom363.479.691,95446.434.494214.941.75070.241.98422.082.864
07Zdravstvo2.742.816.697,973.024.477.9444.271.506.2904.292.942.0234.502.345.096
072Službe za vanjske pacijente2.880.140,994.581.2516.026.8504.268.7614.435.716
073Bolničke službe1.661.101.076,941.906.237.0573.016.030.2293.210.630.6173.403.731.992
074Službe javnog zdravstva161.603.464,09104.177.11759.234.04655.453.02458.612.218
075Istraživanje i razvoj zdravstva9.983.498,6113.469.51421.241.07421.207.92319.853.033
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani907.248.517,34996.013.0051.168.974.0911.001.381.6981.015.712.137
08Rekreacija, kultura i religija488.779.568,60717.465.345827.586.920782.885.391721.404.850
081Službe rekreacije i sporta65.147.010,9681.355.562111.040.370111.775.201106.072.346
082Službe kulture338.129.809,44542.004.378620.481.840564.751.384505.818.595
083Službe emitiranja i izdavanja17.887,6625.15449.30436.34330.343
084Religijske i druge službe zajednice83.585.865,2191.448.80193.866.636104.307.053107.468.156
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani1.898.995,332.631.4502.148.7702.015.4102.015.410
09Obrazovanje1.231.353.975,941.697.536.7511.650.452.1622.101.582.5371.693.348.929
091Predškolsko i osnovno obrazovanje14.222.987,57162.900.537283.432.989709.188.388427.161.119
092Srednjoškolsko obrazovanje39.433.871,4647.519.28450.377.48337.655.14433.183.712
094Visoka naobrazba775.917.397,84955.374.172923.333.454944.031.180825.786.990
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju56.633.433,9484.293.80658.413.07182.261.72986.476.838
096Dodatne usluge u obrazovanju23.484.928,9925.395.73225.468.18826.672.00026.672.000
097Istraživanje i razvoj obrazovanja316.636.794,65416.266.907303.342.220295.819.589288.106.763
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane5.024.561,495.786.3136.084.7575.954.5075.961.507
10Socijalna zaštita8.121.990.571,709.641.885.92711.044.085.97011.448.653.98911.833.819.974
101Bolest i invaliditet1.588.290.491,761.822.147.0072.489.359.8672.594.974.0132.676.546.105
102Starost4.318.167.218,494.942.106.7655.411.205.4265.543.836.2145.801.723.148
103Sljednici740.520.942,761.040.560.0001.292.055.0001.302.896.0001.340.630.000
104Obitelj i djeca585.460.304,55789.169.569812.222.057839.521.244824.834.054
105Nezaposlenost312.860.238,02318.216.160276.376.720377.341.435370.757.085
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima245.239.037,07252.564.364283.695.776292.327.665306.371.305
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane331.452.339,06477.122.062479.171.124497.757.418512.958.277


B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i nazivIzvršenje
2022.
Tekući plan
2023.
Plan za
2024.
Projekcija
za 2025.
Projekcija
za 2026.
123456
8Primici od financijske imovine i zaduživanja5.726.759.519,687.482.168.1228.161.510.9889.368.864.8166.302.517.716
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita288.997.026,211.756.263.098126.668.07496.862.328103.603.850
82Primici od izdanih vrijednosnih papira3.448.804.525,854.850.000.0005.500.000.0006.500.000.0003.100.000.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici7.979.554,2520.000.32310.000.0007.000.0005.935.000
84Primici od zaduživanja1.980.978.413,38855.904.7012.524.842.9142.765.002.4883.092.978.866
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova6.410.104.140,365.298.222.0584.522.753.2166.805.924.4353.492.316.654
51Izdaci za dane zajmove i depozite1.683.160.436,94890.947.431420.323.951213.057.865216.882.866
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici72.913.953,97163.926.966166.207.139116.271.46696.970.902
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.026.372.210,421.215.173.902774.435.0681.666.644.2111.124.736.693
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire3.627.657.539,023.028.173.7593.161.787.0584.809.950.8932.053.726.193

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i nazivIzvršenje
2022.
Tekući plan
2023.
Plan za
2024.
Projekcija
za 2025.
Projekcija
za 2026.
123456
UKUPNO PRIMICI5.726.759.519,687.482.168.1228.161.510.9889.368.864.8166.302.517.716
1Opći prihodi i primici5.477.221.551,237.159.686.1596.538.787.2577.782.485.9673.943.162.489
11Opći prihodi i primici5.477.221.551,237.159.686.1596.538.787.2577.782.485.9673.943.162.489
4Prihodi za posebne namjene1.133.626,652.674.3562.504.456
43Ostali prihodi za posebne namjene1.133.626,652.674.3562.504.456
5Pomoći79.668.370,30162.914.661185.289.494140.125.865121.282.866
56Fondovi EU49.831.802,21119.753.678170.229.260125.065.631106.222.632
58Instrumenti EU nove generacije29.836.568,0943.160.98315.060.23415.060.23415.060.234
8Namjenski primici od zaduživanja168.735.971,51156.892.9461.434.929.7811.446.252.9842.238.072.361
81Namjenski primici od zaduživanja26.018.680,2352.990.0401.339.553.4201.374.876.6232.171.696.000
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije1.150.116,440
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova141.567.174,83103.902.90695.376.36171.376.36166.376.361
UKUPNO IZDACI6.410.104.140,365.298.222.0584.522.753.2166.805.924.4353.492.316.654
1Opći prihodi i primici6.270.958.823,205.071.557.4664.280.242.2306.566.122.3743.272.364.697
11Opći prihodi i primici6.267.147.947,695.068.204.9544.277.512.2306.565.440.3743.270.114.697
12Sredstva učešća za pomoći3.810.875,513.352.5122.730.000682.0002.250.000
3Vlastiti prihodi336.831,323.649.6782.808.5962.790.8152.647.846
31Vlastiti prihodi336.831,323.649.6782.808.5962.790.8152.647.846
4Prihodi za posebne namjene14.867.077,025.181.6906.024.4147.285.3816.321.245
43Ostali prihodi za posebne namjene14.867.077,025.181.6906.024.4147.285.3816.321.245
5Pomoći79.767.912,40163.003.143185.377.976140.125.865121.282.866
52Ostale pomoći99.542,1188.48288.482
56Fondovi EU49.831.802,21119.753.678170.229.260125.065.631106.222.632
58Instrumenti EU nove generacije29.836.568,0943.160.98315.060.23415.060.23415.060.234
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.857.491,90595.420600.000600.000600.000
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.857.491,90595.420600.000600.000600.000
8Namjenski primici od zaduživanja43.316.004,5254.234.66147.700.00089.000.00089.100.000
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova43.316.004,5254.234.66147.700.00089.000.00089.100.000


II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 32.610.981.815 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.522.753.216 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Brojčana oznaka i nazivIzvršenje
2022.
Tekući plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija
za 2025.
Projekcija
za 2026.
123456
010HRVATSKI SABOR18.671.615,9426.989.26332.906.03343.949.13543.641.846
01005Hrvatski sabor18.671.615,9426.989.26332.906.03343.949.13543.641.846
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici18.661.395,2926.443.28532.879.87043.922.97243.615.683
31Vlastiti prihodi10.220,6664.69726.16326.16326.163
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.481.281
      
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV18.671.615,9426.989.26332.906.03343.949.13543.641.846
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI18.671.615,9426.989.26332.906.03343.949.13543.641.846
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE18.361.557,0426.281.99332.110.42142.744.73643.167.423
11Opći prihodi i primici18.361.426,4325.784.45932.090.82942.725.14443.147.831
       
3Rashodi poslovanja18.140.588,4522.116.32426.727.09824.468.32124.079.541
31Rashodi za zaposlene13.707.348,7715.332.19016.917.07116.253.08315.866.957
32Materijalni rashodi4.423.395,286.745.7749.771.2568.193.9868.191.332
34Financijski rashodi693,505.1785.5891.3421.342
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade9.150,916.6376.6376.6376.637
      
38Ostali rashodi26.54526.54513.27313.273
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine220.837,983.668.1355.363.73118.256.82319.068.290
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine220.837,98464.864595.929118.791118.791
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini3.203.2714.767.80218.138.03218.949.499
31Vlastiti prihodi130,6116.25319.59219.59219.592
       
3Rashodi poslovanja130,6116.25319.59219.59219.592
32Materijalni rashodi130,6116.25319.59219.59219.592
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.481.281
3Rashodi poslovanja481.281
32Materijalni rashodi481.281
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)47.780,2147.78147.78147.78147.781
      
11Opći prihodi i primici47.780,2147.78147.78147.78147.781
       
3Rashodi poslovanja47.780,2147.78147.78147.78147.781
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna47.780,2147.78147.78147.78147.781
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA66.361,4066.00066.36266.36266.362
      
11Opći prihodi i primici66.361,4066.00066.36266.36266.362
       
3Rashodi poslovanja66.361,4066.00066.36266.36266.362
38Ostali rashodi66.361,4066.00066.36266.36266.362
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH66.361,1666.36266.36266.36266.362
      
11Opći prihodi i primici66.361,1666.36266.36266.36266.362
       
3Rashodi poslovanja66.361,1666.36266.36266.36266.362
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna26.544,3226.54526.54526.54526.545
38Ostali rashodi39.816,8439.81739.81739.81739.817
A501037OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA13.27313.27313.273
      
11Opći prihodi i primici13.27313.27313.273
       
3Rashodi poslovanja13.27313.27313.273
38Ostali rashodi13.27313.27313.273
A501042TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«10.090,057.0006.5716.5716.571
      
      
      
31Vlastiti prihodi10.090,057.0006.5716.5716.571
       
3Rashodi poslovanja5.249,817.0006.5716.5716.571
32Materijalni rashodi5.249,817.0006.5716.5716.571
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.840,23
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.840,23
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA119.466,08520.127595.2631.004.050274.074
11Opći prihodi i primici119.466,08478.683595.2631.004.050274.074
       
3Rashodi poslovanja103.573112.815119.451119.451
32Materijalni rashodi103.573112.815119.451119.451
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine119.466,08375.110482.448884.599154.623
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.241,4413.27335.17235.17235.172
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine69.224,64361.837447.276849.427119.451
31Vlastiti prihodi41.444
       
3Rashodi poslovanja11.444
32Materijalni rashodi11.444
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine30.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine30.000
       
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU78.851,91411.210857.011705.489740.544
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku78.851,91411.210857.011705.489740.544
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici78.851,91411.210857.011705.489740.544
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV78.851,91411.210857.011705.489740.544
2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE78.851,91411.210857.011705.489740.544
      
A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE78.128,70347.560775.650653.725688.780
11Opći prihodi i primici78.128,70347.560775.650653.725688.780
       
3Rashodi poslovanja78.128,70325.727717.516644.432683.469
31Rashodi za zaposlene35.021,4782.201293.585341.166342.958
32Materijalni rashodi43.107,23243.339417.026296.361333.606
34Financijski rashodi187268268268
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade6.6376.6376.637
      
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine21.83358.1349.2935.311
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine21.83358.1349.2935.311
K926002INFORMATIZACIJA723,2163.65081.36151.76451.764
11Opći prihodi i primici723,2163.65081.36151.76451.764
       
3Rashodi poslovanja16.00016.59116.59116.591
32Materijalni rashodi16.00016.59116.59116.591
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine723,2147.65064.77035.17335.173
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.45117.91817.91817.918
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine723,2129.19946.85217.25517.255
       
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE1.303.429,942.102.06527.617.00018.704.3931.766.734
      
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske1.303.429,942.102.06527.617.00018.704.3931.766.734
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.302.136,942.098.06527.617.00018.704.3931.766.734
51Pomoći EU1.292,994.000
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.303.429,942.102.06527.617.00018.704.3931.766.734
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA1.303.429,942.102.06527.617.00018.704.3931.766.734
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.217.432,931.566.2541.976.0221.777.9021.646.234
11Opći prihodi i primici1.216.139,941.562.2541.976.0221.777.9021.646.234
       
3Rashodi poslovanja1.213.842,791.550.4941.967.5021.769.2521.637.584
31Rashodi za zaposlene750.147,301.029.2211.424.9001.227.2501.113.450
32Materijalni rashodi463.643,30521.034542.357541.757523.889
34Financijski rashodi52,19239245245245
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.297,1511.7608.5208.6508.650
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.297,1511.7608.5208.6508.650
51Pomoći EU1.292,994.000
       
3Rashodi poslovanja1.292,994.000
32Materijalni rashodi1.292,994.000
A896001PROVEDBA IZBORA62.581,79394.46625.594.97816.886.99181.000
11Opći prihodi i primici62.581,79394.46625.594.97816.886.99181.000
       
3Rashodi poslovanja62.581,79394.46625.594.97816.886.99181.000
32Materijalni rashodi62.581,79394.4506.814.0504.235.99181.000
34Financijski rashodi1619
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.950.90912.213.000
38Ostali rashodi2.830.000438.000
A896006PROVEDBA REFERENDUMA10.451,9217.00017.10017.10017.100
11Opći prihodi i primici10.451,9217.00017.10017.10017.100
3Rashodi poslovanja10.451,9217.00017.10017.10017.100
32Materijalni rashodi10.451,9217.00017.10017.10017.100
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE12.963,29124.34528.90022.40022.400
      
11Opći prihodi i primici12.963,29124.34528.90022.40022.400
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine12.963,29124.34528.90022.40022.400
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.247,32
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.715,97124.34528.90022.40022.400
       
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI783,0713.27213.27213.27213.272
      
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti783,0713.27213.27213.27213.272
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici783,0713.27213.27213.27213.272
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV783,0713.27213.27213.27213.272
2105DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI783,0713.27213.27213.27213.272
      
      
A845001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE783,0712.43912.35212.35212.352
11Opći prihodi i primici783,0712.43912.35212.35212.352
       
3Rashodi poslovanja783,0711.77511.68811.68811.688
32Materijalni rashodi783,0411.76611.67711.67711.677
34Financijski rashodi0,039111111
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine664664664664
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine664664664664
K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI833920920920
      
      
11Opći prihodi i primici833920920920
       
3Rashodi poslovanja170170170
32Materijalni rashodi170170170
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine833750750750
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine169
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine664750750750
       
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE5.172.371,606.604.6566.817.8596.661.8396.899.693
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske5.172.371,606.604.6566.817.8596.661.8396.899.693
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici5.133.553,246.551.4336.764.6366.608.6166.846.470
31Vlastiti prihodi38.818,3653.22353.22353.22353.223
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV5.172.371,606.604.6566.817.8596.661.8396.899.693
2104DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE5.172.371,606.604.6566.817.8596.661.8396.899.693
      
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE3.847.812,066.394.9016.678.7646.494.0746.733.987
11Opći prihodi i primici3.847.812,066.341.6786.625.5416.440.8516.680.764
       
3Rashodi poslovanja3.797.845,855.902.0456.420.0306.372.0456.625.230
31Rashodi za zaposlene2.865.399,633.439.6444.103.1284.213.3544.221.583
32Materijalni rashodi885.562,712.437.9942.236.7062.100.9672.345.923
34Financijski rashodi297,8078210.606652652
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade46.585,7120.04153.09053.09053.090
      
38Ostali rashodi3.58416.5003.9823.982
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine49.966,22439.633205.51168.80655.534
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine49.966,22439.633205.51168.80655.534
31Vlastiti prihodi53.22353.22353.22353.223
3Rashodi poslovanja53.22353.22353.22353.223
32Materijalni rashodi53.09053.09053.09053.090
34Financijski rashodi133133133133
A504001TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA1.157.894,18
      
11Opći prihodi i primici1.119.075,82
       
3Rashodi poslovanja1.119.075,82
32Materijalni rashodi1.118.981,76
34Financijski rashodi94,06
31Vlastiti prihodi38.818,36
       
3Rashodi poslovanja38.818,36
32Materijalni rashodi38.818,36
A504027INAUGURACIJA11.283
11Opći prihodi i primici11.283
       
3Rashodi poslovanja11.283
32Materijalni rashodi11.283
K504004INFORMATIZACIJA166.665,36209.755139.095156.482165.706
11Opći prihodi i primici166.665,36209.755139.095156.482165.706
       
3Rashodi poslovanja82.95282.95282.95282.952
32Materijalni rashodi82.95282.95282.95282.952
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine166.665,36126.80356.14373.53082.754
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine80.109,02
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine86.556,34126.80356.14373.53082.754
       
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE4.715.123,565.314.2076.049.3826.021.4996.033.854
01705Ustavni sud Republike Hrvatske4.715.123,565.314.2076.049.3826.021.4996.033.854
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici4.715.123,565.314.2076.049.3826.021.4996.033.854
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV4.715.123,565.314.2076.049.3826.021.4996.033.854
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA4.715.123,565.314.2076.049.3826.021.4996.033.854
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.584.651,965.163.9655.836.8425.850.9595.790.854
11Opći prihodi i primici4.584.651,965.163.9655.836.8425.850.9595.790.854
       
3Rashodi poslovanja4.575.089,915.130.3335.800.3425.818.4595.777.854
31Rashodi za zaposlene4.159.993,674.661.3025.292.2455.305.6595.263.554
32Materijalni rashodi414.859,60468.367507.397512.100513.600
34Financijski rashodi236,64664700700700
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.562,0533.63236.50032.50013.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.281,5432.30535.00031.00011.500
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti280,511.3271.5001.5001.500
      
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA34.230,9846.45397.50052.000110.000
11Opći prihodi i primici34.230,9846.45397.50052.000110.000
       
3Rashodi poslovanja34.230,9846.45397.50052.000110.000
32Materijalni rashodi34.230,9846.45397.50052.000110.000
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI2.421,367.9638.0008.0008.000
11Opći prihodi i primici2.421,367.9638.0008.0008.000
3Rashodi poslovanja2.421,367.9638.0008.0008.000
32Materijalni rashodi2.421,367.9638.0008.0008.000
K506003INFORMATIZACIJA53.465,8739.28650.50054.00055.000
11Opći prihodi i primici53.465,8739.28650.50054.00055.000
       
3Rashodi poslovanja15.434,7116.72319.50019.50019.500
32Materijalni rashodi15.434,7116.72319.50019.50019.500
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine38.031,1622.56331.00034.50035.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine38.031,1622.56331.00034.50035.500
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA40.353,3956.54056.54056.54070.000
11Opći prihodi i primici40.353,3956.54056.54056.54070.000
       
3Rashodi poslovanja40.353,3956.54056.54056.54070.000
32Materijalni rashodi40.353,3956.54056.54056.54070.000
       
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA2.158.331,022.422.8662.907.7202.915.1182.968.680
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja2.158.331,022.422.8662.907.7202.915.1182.968.680
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.149.458,902.405.6122.887.7202.895.1182.948.680
51Pomoći EU17.25420.00020.00020.000
559Ostale refundacije iz sredstava EU8.872,12
Proračun glave/RKP-a po programima
32GOSPODARSTVO2.158.331,022.422.8662.907.7202.915.1182.968.680
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA2.158.331,022.422.8662.907.7202.915.1182.968.680
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.994.159,662.275.4582.707.7202.735.1182.785.680
11Opći prihodi i primici1.985.287,542.258.2042.687.7202.715.1182.765.680
       
3Rashodi poslovanja1.981.466,112.252.0952.681.7202.709.1182.759.680
31Rashodi za zaposlene1.591.474,571.803.6632.170.7402.176.5002.220.080
32Materijalni rashodi386.660,41436.034510.880532.518539.500
34Financijski rashodi3.331,13398100100100
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade12.000
      
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.821,436.1096.0006.0006.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.821,436.1096.0006.0006.000
51Pomoći EU17.25420.00020.00020.000
       
3Rashodi poslovanja17.25420.00020.00020.000
32Materijalni rashodi17.25420.00020.00020.000
559Ostale refundacije iz sredstava EU8.872,12
       
3Rashodi poslovanja8.872,12
32Materijalni rashodi8.872,12
A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA16.300,952.64830.0007.0007.000
      
11Opći prihodi i primici16.300,952.64830.0007.0007.000
       
3Rashodi poslovanja16.300,952.64830.0007.0007.000
32Materijalni rashodi16.300,952.64830.0007.0007.000
K507005INFORMATIZACIJA147.870,41144.760170.000173.000176.000
11Opći prihodi i primici147.870,41144.760170.000173.000176.000
       
3Rashodi poslovanja76.344,76104.943127.000130.000133.000
32Materijalni rashodi76.344,76104.943127.000130.000133.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine71.525,6539.81743.00043.00043.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine71.525,6539.81743.00043.00043.000
       
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE86.428.906,85119.382.066131.332.123151.180.128161.272.928
02005Vlada Republike Hrvatske2.859.911,195.408.9585.489.17419.803.82131.312.557
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.858.941,255.126.9675.487.84619.802.49331.311.229
51Pomoći EU969,941.3281.3281.328
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.281.991
      
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.859.911,195.408.9585.489.17419.803.82131.312.557
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.859.911,195.408.9585.489.17419.803.82131.312.557
      
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.627.914,424.845.5184.572.51519.143.31730.733.015
11Opći prihodi i primici2.626.944,484.563.5274.571.18719.141.98930.731.687
       
3Rashodi poslovanja2.603.151,954.507.1184.335.3364.720.9894.726.935
31Rashodi za zaposlene1.537.076,321.770.6831.876.8221.882.6361.888.979
32Materijalni rashodi1.057.719,602.657.6992.386.1492.812.4422.812.045
34Financijski rashodi122,741.224294294294
35Subvencije53.09053.090
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade8.233,2911.14912.34412.34412.344
      
38Ostali rashodi13.2736.63713.27313.273
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine23.792,5356.409235.85114.421.00026.004.752
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine23.792,5356.40996.492485.105498.377
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini139.35913.935.89525.506.375
51Pomoći EU969,941.3281.3281.328
       
3Rashodi poslovanja969,941.3281.3281.328
32Materijalni rashodi969,941.3281.3281.328
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.281.991
       
3Rashodi poslovanja281.991
32Materijalni rashodi281.991
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA1.3951.3951.3951.395
11Opći prihodi i primici1.3951.3951.3951.395
       
3Rashodi poslovanja1.3951.3951.3951.395
34Financijski rashodi67676767
38Ostali rashodi1.3281.3281.3281.328
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH231.996,77562.045915.264659.109578.147
      
11Opći prihodi i primici231.996,77562.045915.264659.109578.147
       
3Rashodi poslovanja108.905,59265.181406.933402.952371.098
32Materijalni rashodi108.905,59265.181406.933402.952371.098
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine123.091,19296.864508.331256.157207.049
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine109.883,3518.5829.29149.108
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.207,84278.282499.040207.049207.049
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske1.487.003,841.868.8252.178.4262.107.6042.199.872
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.481.838,941.862.1882.168.4702.097.6482.189.916
51Pomoći EU5.164,906.6379.9569.9569.956
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.487.003,841.868.8252.178.4262.107.6042.199.872
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.487.003,841.868.8252.178.4262.107.6042.199.872
      
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.486.164,741.867.4972.167.8082.103.6222.195.890
11Opći prihodi i primici1.480.999,841.860.8602.157.8522.093.6662.185.934
       
3Rashodi poslovanja1.471.937,701.848.1162.138.4722.085.5682.175.845
31Rashodi za zaposlene1.104.806,101.413.4601.581.2611.597.4001.604.209
32Materijalni rashodi367.117,16430.500550.506481.463564.931
34Financijski rashodi14,45174686868
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.9826.6376.6376.637
      
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.062,1412.74419.3808.09810.089
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.062,1412.74419.3808.09810.089
51Pomoći EU5.164,906.6379.9569.9569.956
       
3Rashodi poslovanja5.164,906.6379.9569.9569.956
32Materijalni rashodi5.164,906.6379.9569.9569.956
K696012INFORMATIZACIJA839,101.32810.6183.9823.982
11Opći prihodi i primici839,101.32810.6183.9823.982
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine839,101.32810.6183.9823.982
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine839,101.32810.6183.9823.982
02008Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske145.098,28166.336197.718214.070214.126
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici145.098,28166.336197.718214.070214.126
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV145.098,28166.336197.718214.070214.126
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE145.098,28166.336197.718214.070214.126
      
A933001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE144.879,83162.353195.727212.742212.798
11Opći prihodi i primici144.879,83162.353195.727212.742212.798
       
3Rashodi poslovanja142.827,37161.423192.475211.414211.470
31Rashodi za zaposlene121.271,06117.461141.882162.056162.985
32Materijalni rashodi21.555,9243.94550.57649.34148.468
34Financijski rashodi0,3917171717
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.052,469303.2521.3281.328
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.052,469303.2521.3281.328
K933002INFORMATIZACIJA218,443.9831.9911.3281.328
11Opći prihodi i primici218,443.9831.9911.3281.328
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine218,443.9831.9911.3281.328
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine218,443.9831.9911.3281.328
02010Ured za udruge27.089.524,1132.132.60329.238.17139.789.56842.261.511
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici315.163,452.903.6995.889.1053.125.3062.516.282
12Sredstva učešća za pomoći2.704.527,722.871.3721.835.5383.729.6844.222.406
31Vlastiti prihodi487,7692
41Prihodi od igara na sreću8.862.334,5010.384.17810.901.67411.426.98611.892.393
51Pomoći EU31.950,4764.52088.71788.78488.783
552Švicarski instrument57.704,6549.6921.665.0862.123.334335.152
561Europski socijalni fond (ESF)15.117.355,5615.859.0508.858.05119.295.47423.206.495
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV27.089.524,1132.132.60329.238.17139.789.56842.261.511
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA27.089.524,1132.132.60329.238.17139.789.56842.261.511
      
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE239.818,32324.983694.028755.170756.195
11Opći prihodi i primici239.818,32321.664690.709751.851752.876
       
3Rashodi poslovanja239.669,27318.875683.248744.390745.415
31Rashodi za zaposlene190.653,07238.504474.088536.932538.657
32Materijalni rashodi49.015,5080.004204.065202.363201.663
34Financijski rashodi0,70367959595
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade5.0005.0005.000
      
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine149,052.7897.4617.4617.461
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine149,052.7897.4617.4617.461
51Pomoći EU3.3193.3193.3193.319
       
3Rashodi poslovanja3.3193.3193.3193.319
32Materijalni rashodi3.3193.3193.3193.319
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA8.695.211,5010.595.86212.549.15511.509.29411.996.960
      
      
11Opći prihodi i primici1.500.0003.000.0001.500.0001.580.000
       
3Rashodi poslovanja1.500.0003.000.0001.500.0001.580.000
38Ostali rashodi1.500.0003.000.0001.500.0001.580.000
41Prihodi od igara na sreću8.695.211,509.095.8629.549.15510.009.29410.416.960
       
3Rashodi poslovanja8.695.211,509.095.8629.549.15510.009.29410.416.960
38Ostali rashodi8.695.211,509.095.8629.549.15510.009.29410.416.960
A509024PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA14.988,3210.90721.45021.45021.450
      
      
11Opći prihodi i primici14.988,3210.90721.45021.45021.450
       
3Rashodi poslovanja14.988,3210.90721.45021.45021.450
32Materijalni rashodi14.988,3210.86521.40821.40821.408
34Financijski rashodi42424242
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA2.554,125.7937.8367.8367.836
11Opći prihodi i primici2.554,125.7937.8367.8367.836
       
3Rashodi poslovanja2.554,125.7937.8367.8367.836
32Materijalni rashodi2.554,125.7937.8367.8367.836
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE1.691,02923.207520.656737.83553.786
      
11Opći prihodi i primici1.691,02923.207520.656737.83553.786
       
3Rashodi poslovanja1.691,02101.984153.31253.78653.786
32Materijalni rashodi1.691,02101.984153.31253.78653.786
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine821.223367.344684.049
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine821.223367.344684.049
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA167.122,991.288.3161.352.5191.417.6921.475.433
      
41Prihodi od igara na sreću167.122,991.288.3161.352.5191.417.6921.475.433
       
3Rashodi poslovanja167.122,991.288.3161.352.5191.417.6921.475.433
38Ostali rashodi167.122,991.288.3161.352.5191.417.6921.475.433
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA4.5837.3887.3887.388
      
11Opći prihodi i primici4.5837.3887.3887.388
       
3Rashodi poslovanja4.5837.3887.3887.388
32Materijalni rashodi4.5657.3707.3707.370
34Financijski rashodi18181818
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA17.887,6625.15449.30436.34330.343
11Opći prihodi i primici17.887,6625.15449.30436.34330.343
       
3Rashodi poslovanja17.887,6625.15440.34536.34330.343
32Materijalni rashodi5.942,6113.20828.39924.39718.397
38Ostali rashodi11.945,0511.94611.94611.94611.946
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine8.959
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.959
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST26.425,6135.39342.69342.69342.693
11Opći prihodi i primici26.425,6135.39342.69342.69342.693
       
3Rashodi poslovanja26.425,6135.39342.69342.69342.693
32Materijalni rashodi26.425,6135.37542.67542.67542.675
34Financijski rashodi18181818
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 517.789.362,9718.709.9255.933.796
      
       
11Opći prihodi i primici52.0001.433.796
       
3Rashodi poslovanja52.0001.433.796
38Ostali rashodi52.0001.433.796
12Sredstva učešća za pomoći2.672.007,412.803.744675.000
       
3Rashodi poslovanja2.671.593,242.799.387675.000
31Rashodi za zaposlene47.309,1862.988
32Materijalni rashodi4.327,1421.392
34Financijski rashodi24
38Ostali rashodi2.619.956,922.714.983675.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine414,174.357
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine414,174.357
561Europski socijalni fond (ESF)15.117.355,5615.854.1813.825.000
       
3Rashodi poslovanja15.115.008,6115.829.5013.825.000
31Rashodi za zaposlene268.085,36346.731
32Materijalni rashodi24.520,31101.078
34Financijski rashodi127
38Ostali rashodi14.822.402,9515.381.5653.825.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.346,9524.680
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.346,9524.680
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE58.801,4155.2101.851.3422.360.945374.478
      
      
12Sredstva učešća za pomoći1.096,775.518186.256237.61139.326
       
3Rashodi poslovanja1.096,775.518185.818237.61139.326
31Rashodi za zaposlene7.3018.3648.814
32Materijalni rashodi1.096,775.5185.96911.5731.620
34Financijski rashodi883
38Ostali rashodi172.540217.66628.889
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine438
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine438
552Švicarski instrument57.704,6549.6921.665.0862.123.334335.152
       
3Rashodi poslovanja57.704,6549.6921.661.5932.123.334335.152
31Rashodi za zaposlene54.96260.12660.577
32Materijalni rashodi9.830,2849.69253.695104.14014.555
34Financijski rashodi787815
38Ostali rashodi47.874,361.552.8581.958.990260.005
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.493
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.493
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL487,7692
      
      
      
31Vlastiti prihodi487,7692
       
3Rashodi poslovanja487,7692
32Materijalni rashodi487,7692
A509073PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
2021. – 2027.
5.7785.921.93522.702.08227.304.111
      
12Sredstva učešća za pomoći909888.8843.406.6084.097.616
       
3Rashodi poslovanja909888.8843.406.6084.097.616
31Rashodi za zaposlene28.97526.53427.542
32Materijalni rashodi9094.9095.0745.074
38Ostali rashodi855.0003.375.0004.065.000
561Europski socijalni fond (ESF)4.8695.033.05119.295.47423.206.495
       
3Rashodi poslovanja4.8695.033.05119.295.47423.206.495
31Rashodi za zaposlene160.238141.724142.745
32Materijalni rashodi4.86927.81328.75028.750
38Ostali rashodi4.845.00019.125.00023.035.000
A509074KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI63.374,02122.402170.796170.930170.928
      
12Sredstva učešća za pomoći31.423,5461.20185.39885.46585.464
       
3Rashodi poslovanja31.423,5458.89181.39882.46582.464
31Rashodi za zaposlene29.46632.24232.506
32Materijalni rashodi31.423,5458.85651.89750.18849.923
34Financijski rashodi35353535
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.3104.0003.0003.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.3104.0003.0003.000
51Pomoći EU31.950,4761.20185.39885.46585.464
       
3Rashodi poslovanja31.950,4758.89181.39882.46582.464
31Rashodi za zaposlene29.46632.24232.506
32Materijalni rashodi31.950,4758.85651.89750.18849.923
34Financijski rashodi35353535
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.3104.0003.0003.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.3104.0003.0003.000
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE11.798,4024.998115.27319.91019.910
11Opći prihodi i primici11.798,4024.998115.27319.91019.910
       
3Rashodi poslovanja9.68913.27313.27313.273
32Materijalni rashodi9.68913.27313.27313.273
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine11.798,4015.309102.0006.6376.637
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine6.379,70
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.418,7115.309102.0006.6376.637
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava1.178.218,681.387.4601.707.9961.681.8811.682.358
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.177.237,861.386.4601.706.6681.680.5531.681.030
51Pomoći EU980,821.0001.3281.3281.328
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.178.218,681.387.4601.707.9961.681.8811.682.358
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA1.178.218,681.387.4601.707.9961.681.8811.682.358
      
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE627.036,10731.409946.486920.770921.247
11Opći prihodi i primici627.036,10731.409946.486920.770921.247
       
3Rashodi poslovanja624.518,33727.956934.538916.653917.130
31Rashodi za zaposlene565.231,70635.079796.008800.785804.634
32Materijalni rashodi58.803,5892.105137.983115.321111.949
34Financijski rashodi483,04772547547547
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.517,773.45311.9484.1174.117
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.517,773.45311.9484.1174.117
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA547.224,42650.329752.749752.749752.749
      
      
11Opći prihodi i primici546.243,60649.329751.421751.421751.421
       
3Rashodi poslovanja546.243,60649.329751.421751.421751.421
32Materijalni rashodi82.026,73143.612153.498153.498153.498
34Financijski rashodi0,2842666
38Ostali rashodi464.216,59505.675597.917597.917597.917
51Pomoći EU980,821.0001.3281.3281.328
       
3Rashodi poslovanja980,821.0001.3281.3281.328
32Materijalni rashodi980,821.0001.3281.3281.328
K860008INFORMATIZACIJA3.958,165.7228.7618.3628.362
11Opći prihodi i primici3.958,165.7228.7618.3628.362
       
3Rashodi poslovanja1.7402.1244.3804.380
32Materijalni rashodi1.7402.1244.3804.380
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.958,163.9826.6373.9823.982
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.746,19
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.211,973.9826.6373.9823.982
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine6.969.637,988.527.15410.636.9758.566.0378.535.218
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici6.969.435,978.527.02110.636.8428.565.9048.535.085
31Vlastiti prihodi202,00133133133133
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV6.969.637,988.527.15410.636.9758.566.0378.535.218
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA6.969.637,988.527.15410.636.9758.566.0378.535.218
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE203.591,16233.145275.647312.741281.922
11Opći prihodi i primici203.389,16233.012275.514312.608281.789
       
3Rashodi poslovanja202.100,35230.819273.720285.597280.659
31Rashodi za zaposlene188.970,68208.536253.302265.249261.134
32Materijalni rashodi13.129,6322.26620.40120.33119.508
34Financijski rashodi0,0417171717
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.288,802.1931.79427.0111.130
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.288,802.1931.79427.0111.130
31Vlastiti prihodi202,00133133133133
       
3Rashodi poslovanja202,00133133133133
32Materijalni rashodi202,00133133133133
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA6.644.813,208.084.03810.111.4848.043.5228.043.522
      
11Opći prihodi i primici6.644.813,208.084.03810.111.4848.043.5228.043.522
       
3Rashodi poslovanja6.644.813,208.084.03810.103.5208.043.5228.043.522
32Materijalni rashodi35.320,2053.74650.37350.37350.373
34Financijski rashodi181818
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna225.628,77265.446347.072228.285228.285
38Ostali rashodi6.383.864,227.764.8469.706.0577.764.8467.764.846
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.964
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.964
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE32.500,7745.92544.39944.39944.399
11Opći prihodi i primici32.500,7745.92544.39944.39944.399
       
3Rashodi poslovanja32.500,7745.92544.39944.39944.399
32Materijalni rashodi32.500,7745.92544.39944.39944.399
A732007NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU86.269,83159.267200.002159.269159.269
      
11Opći prihodi i primici86.269,83159.267200.002159.269159.269
       
3Rashodi poslovanja86.269,83159.267200.002159.269159.269
38Ostali rashodi86.269,83159.267200.002159.269159.269
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE2.463,034.7795.4436.1066.106
      
11Opći prihodi i primici2.463,034.7795.4436.1066.106
       
3Rashodi poslovanja2.1242.7883.4513.451
32Materijalni rashodi2.1242.7883.4513.451
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.463,032.6552.6552.6552.655
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine953,04
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.509,992.6552.6552.6552.655
02030Ured za zakonodavstvo760.741,24956.1361.097.6671.178.6251.181.723
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici760.741,24950.7881.096.0321.177.2971.180.395
12Sredstva učešća za pomoći46454
31Vlastiti prihodi1.050
51Pomoći EU1.3281.3281.3281.328
561Europski socijalni fond (ESF)2.506253
Proračun glave/RKP-a po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE760.741,24956.1361.097.6671.178.6251.181.723
      
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE760.741,24956.1361.097.6671.178.6251.181.723
      
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE749.644,98936.9571.075.5681.154.5351.167.985
11Opći prihodi i primici749.644,98931.6091.073.9331.153.2071.166.657
       
3Rashodi poslovanja745.021,82926.2991.058.4691.147.8971.161.347
31Rashodi za zaposlene707.249,79860.669986.4251.073.9151.084.759
32Materijalni rashodi37.771,9665.54872.02273.96076.566
34Financijski rashodi0,0782222222
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.623,165.31015.4645.3105.310
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.623,165.31015.4645.3105.310
12Sredstva učešća za pomoći46454
       
3Rashodi poslovanja46454
31Rashodi za zaposlene46454
31Vlastiti prihodi1.050
       
3Rashodi poslovanja1.050
32Materijalni rashodi1.050
51Pomoći EU1.3281.3281.3281.328
3Rashodi poslovanja1.3281.3281.3281.328
32Materijalni rashodi1.3281.3281.3281.328
561Europski socijalni fond (ESF)2.506253
       
3Rashodi poslovanja2.506253
31Rashodi za zaposlene2.506253
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO11.096,2619.17922.09924.09013.738
11Opći prihodi i primici11.096,2619.17922.09924.09013.738
       
3Rashodi poslovanja1.7922.1904.1814.181
32Materijalni rashodi1.7922.1904.1814.181
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine11.096,2617.38719.90919.9099.557
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.758,65
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.337,6117.38719.90919.9099.557
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske5.330.855,6110.802.2639.497.2047.934.7847.431.898
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici4.726.376,366.397.9947.373.4387.669.1387.166.252
31Vlastiti prihodi336.424,48374.012265.646265.646265.646
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.268.054,783.030.257
      
581Mehanizam za oporavak i otpornost1.000.0001.858.120
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV5.330.855,6110.802.2639.497.2047.934.7847.431.898
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE5.330.855,6110.802.2639.497.2047.934.7847.431.898
      
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.171.014,8210.496.0689.343.9067.729.0617.226.175
11Opći prihodi i primici4.566.535,566.091.7997.220.1407.463.4156.960.529
       
3Rashodi poslovanja4.504.305,415.691.4726.768.8807.238.4476.838.422
31Rashodi za zaposlene3.517.916,324.378.0074.960.3054.992.3975.005.457
32Materijalni rashodi982.778,091.302.4991.787.7872.225.2621.812.177
34Financijski rashodi7,57347214214214
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.603,428.62713.27313.27313.273
      
38Ostali rashodi1.9927.3017.3017.301
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine62.230,16400.327451.260224.968122.107
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine56.008,7747.782361.008224.968122.107
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini6.221,38352.54590.252
31Vlastiti prihodi336.424,48374.012265.646265.646265.646
       
3Rashodi poslovanja330.726,94358.481265.646265.646265.646
32Materijalni rashodi330.726,94354.431265.446265.446265.446
34Financijski rashodi67200200200
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.655
      
38Ostali rashodi1.328
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.697,5415.531
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.697,5415.531
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.268.054,783.030.257
       
3Rashodi poslovanja66.942,07
32Materijalni rashodi66.942,07
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine201.112,713.030.257
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini201.112,713.030.257
581Mehanizam za oporavak i otpornost1.000.0001.858.120
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.000.0001.858.120
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.000.0001.858.120
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA20.57320.573
11Opći prihodi i primici20.57320.573
       
3Rashodi poslovanja20.57320.573
32Materijalni rashodi1.9911.991
34Financijski rashodi9.2919.291
38Ostali rashodi9.2919.291
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE12.679,62134.98158.40059.72759.727
      
      
11Opći prihodi i primici12.679,62134.98158.40059.72759.727
       
3Rashodi poslovanja12.21111.94613.27313.273
32Materijalni rashodi12.21111.94613.27313.273
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine12.679,62122.77046.45446.45446.454
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.850,13
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.829,48122.77046.45446.45446.454
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA147.161,18150.64174.325145.996145.996
11Opći prihodi i primici147.161,18150.64174.325145.996145.996
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine147.161,18150.64174.325145.996145.996
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine147.161,18150.64174.325145.996145.996
02042Ured za protokol249.430,39363.507414.353392.256412.297
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici249.430,39363.507414.353392.256412.297
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV249.430,39363.507414.353392.256412.297
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE249.430,39363.507414.353392.256412.297
      
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE247.049,51361.117410.503387.609407.650
11Opći prihodi i primici247.049,51361.117410.503387.609407.650
       
3Rashodi poslovanja246.258,62360.320406.919386.812406.853
31Rashodi za zaposlene154.275,79238.506269.761269.694271.129
32Materijalni rashodi91.966,30121.706137.070117.030135.636
34Financijski rashodi16,53108888888
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine790,907973.584797797
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine790,907973.584797797
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL2.380,882.3903.8504.6474.647
11Opći prihodi i primici2.380,882.3903.8504.6474.647
       
3Rashodi poslovanja3995311.3281.328
32Materijalni rashodi3995311.3281.328
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.380,881.9913.3193.3193.319
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine390,28
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.990,591.9913.3193.3193.319
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju235.570,62354.649403.680399.388396.691
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici235.570,62354.649403.680399.388396.691
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV235.570,62354.649403.680399.388396.691
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE235.570,62354.649403.680399.388396.691
      
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE232.253,56351.582400.095395.405392.708
11Opći prihodi i primici232.253,56351.582400.095395.405392.708
3Rashodi poslovanja231.026,41349.324395.713391.023390.583
31Rashodi za zaposlene207.889,84309.339345.573344.749347.099
32Materijalni rashodi23.134,1039.83850.07346.20743.417
34Financijski rashodi2,48147676767
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.227,162.2584.3824.3822.125
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.227,162.2584.3824.3822.125
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU3.317,053.0673.5853.9833.983
      
11Opći prihodi i primici3.317,053.0673.5853.9833.983
       
3Rashodi poslovanja1.0769301.3281.328
32Materijalni rashodi1.0769301.3281.328
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.317,051.9912.6552.6552.655
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine715,52
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.601,531.9912.6552.6552.655
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova1.857.714,863.602.4963.350.9183.413.4252.733.646
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.790.091,053.512.7593.261.1943.323.7012.643.922
51Pomoći EU67.623,8189.73789.72489.72489.724
Proračun glave/RKP-a po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE1.857.714,863.602.4963.350.9183.413.4252.733.646
      
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI1.857.714,863.602.4963.350.9183.413.4252.733.646
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.855.446,333.591.2123.340.3663.406.5892.726.810
11Opći prihodi i primici1.787.822,523.501.4753.250.6423.316.8652.637.086
       
3Rashodi poslovanja1.781.616,123.483.5543.225.4213.308.2352.628.456
31Rashodi za zaposlene651.077,43687.918879.663934.796938.352
32Materijalni rashodi1.129.963,332.792.6482.344.1502.371.8311.688.496
34Financijski rashodi575,36997944944944
38Ostali rashodi1.991664664664
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.206,4017.92125.2218.6308.630
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.206,4017.92125.2218.6308.630
51Pomoći EU67.623,8189.73789.72489.72489.724
       
3Rashodi poslovanja67.623,8189.73789.72489.72489.724
32Materijalni rashodi67.623,8189.73789.72489.72489.724
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA2.268,5311.28410.5526.8366.836
      
11Opći prihodi i primici2.268,5311.28410.5526.8366.836
       
3Rashodi poslovanja5327301.5271.527
32Materijalni rashodi5327301.5271.527
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.268,5310.7529.8225.3095.309
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine405,37
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.863,1610.7529.8225.3095.309
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina34.711.781,6649.790.48562.928.15361.498.09158.711.249
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici34.259.847,3449.689.05953.940.47149.846.23249.846.140
12Sredstva učešća za pomoći102.810,4125.0211.016.9711.415.614973.944
31Vlastiti prihodi67676767
51Pomoći EU1.3281.3281.3281.328
52Ostale pomoći2.985,961.122
561Europski socijalni fond (ESF)80.127,097.530.2109.810.9927.644.272
575Fondovi za unutarnje poslove266.010,8573.888439.106423.858245.498
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV34.711.781,6649.790.48562.928.15361.498.09158.711.249
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA33.794.638,0448.790.70552.799.20248.743.77648.743.776
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE33.199.899,6248.032.76452.038.60548.038.60648.038.606
11Opći prihodi i primici33.199.899,6248.032.76452.038.60548.038.60648.038.606
       
3Rashodi poslovanja33.199.899,6248.032.76452.038.60548.038.60648.038.606
32Materijalni rashodi19.197,5226.09631.93731.93731.937
34Financijski rashodi31313131
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.6376.6376.6376.637
38Ostali rashodi33.180.702,1048.000.00052.000.00048.000.00148.000.001
A513041NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.500.471,24757.277757.278705.170705.170
      
11Opći prihodi i primici500.471,24756.155757.278705.170705.170
       
3Rashodi poslovanja500.471,24756.155757.278705.170705.170
32Materijalni rashodi6.750,4935.55234.84534.84534.845
34Financijski rashodi71717171
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna201.094,64371.903333.916291.993291.993
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade47.088,91103.090116.36379.63479.634
      
38Ostali rashodi245.537,20245.539272.083298.627298.627
52Ostale pomoći1.122
       
3Rashodi poslovanja1.122
32Materijalni rashodi1.122
A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I94.267,186643.319
      
      
11Opći prihodi i primici6643.319
       
3Rashodi poslovanja6643.319
32Materijalni rashodi6643.319
12Sredstva učešća za pomoći14.140,08
       
3Rashodi poslovanja13.967,05
31Rashodi za zaposlene4.101,47
32Materijalni rashodi9.865,58
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine173,04
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine173,04
561Europski socijalni fond (ESF)80.127,09
       
3Rashodi poslovanja79.146,56
31Rashodi za zaposlene23.241,66
32Materijalni rashodi55.904,90
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine980,53
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine980,53
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA917.143,61999.78010.128.95112.754.3159.967.473
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE498.590,92764.272974.889951.689951.597
11Opći prihodi i primici498.590,92764.205974.822951.622951.530
       
3Rashodi poslovanja498.590,92756.241965.530946.974946.882
31Rashodi za zaposlene476.245,10695.919878.097884.267886.458
32Materijalni rashodi22.345,3756.60280.02255.29653.013
34Financijski rashodi0,4656838383
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.0004.0094.0094.009
      
38Ostali rashodi6643.3193.3193.319
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.9649.2924.6484.648
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.9649.2924.6484.648
31Vlastiti prihodi67676767
       
3Rashodi poslovanja67676767
32Materijalni rashodi67676767
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE13.825,1012.35126.64526.64526.645
11Opći prihodi i primici10.839,1412.35126.64526.64526.645
       
3Rashodi poslovanja10.839,1412.35126.64526.64526.645
32Materijalni rashodi10.839,1412.32026.61426.61426.614
34Financijski rashodi31313131
52Ostale pomoći2.985,96
       
3Rashodi poslovanja2.985,96
32Materijalni rashodi2.985,96
A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA2.133,986.8847.2837.2837.283
      
      
11Opći prihodi i primici2.133,986.8847.2837.2837.283
       
3Rashodi poslovanja2.133,986.8847.2837.2837.283
32Materijalni rashodi2.133,986.8537.2527.2527.252
34Financijski rashodi31313131
A513040NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.23.931,7944.68144.94744.94744.947
      
      
11Opći prihodi i primici23.931,7943.35343.61943.61943.619
       
3Rashodi poslovanja23.931,7943.35343.61943.61943.619
32Materijalni rashodi23.931,7943.29343.55943.55943.559
34Financijski rashodi60606060
51Pomoći EU1.3281.3281.3281.328
3Rashodi poslovanja1.3281.3281.3281.328
32Materijalni rashodi1.3281.3281.3281.328
A513062PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.8.400.74311.085.2208.536.252
      
11Opći prihodi i primici393939
       
3Rashodi poslovanja393939
34Financijski rashodi393939
12Sredstva učešća za pomoći870.4941.274.189891.941
       
3Rashodi poslovanja867.4941.270.128887.955
31Rashodi za zaposlene40.93362.74666.383
32Materijalni rashodi271.561292.382278.572
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna375.000555.000355.500
38Ostali rashodi180.000360.000187.500
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.0004.0613.986
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.0004.0613.986
561Europski socijalni fond (ESF)7.530.2109.810.9927.644.272
       
3Rashodi poslovanja7.513.2109.787.9887.621.693
31Rashodi za zaposlene229.359346.176366.150
32Materijalni rashodi1.538.8511.656.8121.578.543
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.725.0005.745.0004.614.500
38Ostali rashodi1.020.0002.040.0001.062.500
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine17.00023.00422.579
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine17.00023.00422.579
A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA20.00021.23621.23621.236
      
      
11Opći prihodi i primici20.00021.23621.23621.236
       
3Rashodi poslovanja20.00021.23621.23621.236
38Ostali rashodi20.00021.23621.23621.236
A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA19.424,6242.99354.53840.06640.066
      
11Opći prihodi i primici19.424,6242.99354.53840.06640.066
       
3Rashodi poslovanja19.424,6242.99354.53840.06640.066
32Materijalni rashodi19.424,6242.25852.51638.04438.044
34Financijski rashodi71313131
38Ostali rashodi6641.9911.9911.991
A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA354.681,1841.7141.141
      
11Opći prihodi i primici1.141
3Rashodi poslovanja1.141
32Materijalni rashodi1.141
12Sredstva učešća za pomoći88.670,3310.430
       
3Rashodi poslovanja88.376,2010.430
31Rashodi za zaposlene9.444,503.265
32Materijalni rashodi72.290,327.165
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.641,38
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine294,13
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine294,13
575Fondovi za unutarnje poslove266.010,8531.284
       
3Rashodi poslovanja265.128,4731.284
31Rashodi za zaposlene28.333,469.793
32Materijalni rashodi216.870,9121.491
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna19.924,10
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine882,39
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine882,39
A681062AMIF III – KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE57.195585.583565.283327.501
      
12Sredstva učešća za pomoći14.591146.477141.42582.003
       
3Rashodi poslovanja14.591143.577141.42582.003
31Rashodi za zaposlene6.98121.30321.46217.935
32Materijalni rashodi7.610122.274115.96360.068
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.0004.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.900
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.900
575Fondovi za unutarnje poslove42.604439.106423.858245.498
       
3Rashodi poslovanja42.604430.406423.858245.498
31Rashodi za zaposlene19.78363.84264.22653.539
32Materijalni rashodi22.821366.564347.632179.959
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna12.00012.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine8.700
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.700
K681037INFORMATIZACIJA4.556,029.69011.94611.94611.946
11Opći prihodi i primici4.556,029.69011.94611.94611.946
       
3Rashodi poslovanja3.0535.3095.3095.309
32Materijalni rashodi3.0535.3095.3095.309
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.556,026.6376.6376.6376.637
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.621,47
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.934,556.6376.6376.6376.637
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama3.375.579,293.740.9063.853.6593.851.5343.850.645
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici3.375.579,293.740.9063.853.6593.851.5343.850.645
Proračun glave/RKP-a po programima
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT3.375.579,293.740.9063.853.6593.851.5343.850.645
3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA106.222,49120.757121.160121.690120.801
      
A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE104.816,50118.387119.301119.566118.677
11Opći prihodi i primici104.816,50118.387119.301119.566118.677
       
3Rashodi poslovanja104.816,50117.921117.905118.967118.078
31Rashodi za zaposlene95.670,30108.967107.640108.675108.768
32Materijalni rashodi4.666,778.93710.24810.2759.293
34Financijski rashodi0,0417171717
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.479,39
      
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4661.396599599
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4661.396599599
K872002INFORMATIZACIJA1.406,002.3701.8592.1242.124
11Opći prihodi i primici1.406,002.3701.8592.1242.124
       
3Rashodi poslovanja379266531531
32Materijalni rashodi379266531531
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.406,001.9911.5931.5931.593
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine229,48
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.176,511.9911.5931.5931.593
3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA3.269.356,803.620.1493.732.4993.729.8443.729.844
A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA3.269.356,803.620.1493.732.4993.729.8443.729.844
      
11Opći prihodi i primici3.269.356,803.620.1493.732.4993.729.8443.729.844
       
3Rashodi poslovanja3.269.356,803.602.8953.729.8443.729.8443.729.844
32Materijalni rashodi1332.9872.9872.987
38Ostali rashodi3.269.356,803.602.7623.726.8573.726.8573.726.857
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine17.2542.655
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine17.2542.655
02092Ured za ravnopravnost spolova177.839,11280.288338.029349.044349.137
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici177.839,11278.460336.038347.053347.146
51Pomoći EU1.8281.9911.9911.991
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV177.839,11280.288338.029349.044349.137
2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA177.839,11280.288338.029349.044349.137
A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE170.150,70210.069274.965285.449285.542
11Opći prihodi i primici170.150,70210.069274.965285.449285.542
       
3Rashodi poslovanja168.524,85207.612273.172283.656283.749
31Rashodi za zaposlene155.963,21187.273252.852265.315266.709
32Materijalni rashodi12.561,6220.33820.31018.33117.030
34Financijski rashodi0,021101010
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.625,852.4571.7931.7931.793
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.625,852.4571.7931.7931.793
A532009PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA986,6960.85750.78350.78350.783
      
11Opći prihodi i primici986,6959.02948.79248.79248.792
       
3Rashodi poslovanja986,6959.02948.79248.79248.792
32Materijalni rashodi986,6958.93448.78148.78148.781
34Financijski rashodi95111111
51Pomoći EU1.8281.9911.9911.991
       
3Rashodi poslovanja1.8281.9911.9911.991
32Materijalni rashodi1.8281.9911.9911.991
A532013PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA3.722,876.6409.2949.2949.294
      
11Opći prihodi i primici3.722,876.6409.2949.2949.294
       
3Rashodi poslovanja3.722,876.6409.2949.2949.294
32Materijalni rashodi2.893,365.3127.9667.9667.966
38Ostali rashodi829,521.3281.3281.3281.328
K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA2.978,852.7222.9873.5183.518
      
11Opći prihodi i primici2.978,852.7222.9873.5183.518
       
3Rashodi poslovanja7319961.5271.527
32Materijalni rashodi7319961.5271.527
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.978,851.9911.9911.9911.991
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine688,45
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.290,401.9911.9911.9911.991
       
025MINISTARSTVO FINANCIJA8.552.702.496,407.623.353.9597.151.599.2249.397.602.5396.203.317.191
02505Ministarstvo financija23.684.847,9639.031.30543.529.63842.820.81840.298.018
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici23.044.521,5037.563.78741.290.06641.799.81239.317.192
12Sredstva učešća za pomoći54.863,40138.785112.128112.127112.127
31Vlastiti prihodi31.643,5123.89024.00024.00024.000
43Ostali prihodi za posebne namjene889,245.9465.9465.9465.946
51Pomoći EU53.066,99119.451120.000120.000120.000
561Europski socijalni fond (ESF)137.037,16472.322145.561145.561145.561
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)224.920,78474.526489.827489.827489.827
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti2.493,743.9827.0007.000
      
575Fondovi za unutarnje poslove45.823,7550.61656.71556.82056.820
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.89.587,90
      
581Mehanizam za oporavak i otpornost178.0001.278.39559.72526.545
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV23.684.847,9639.031.30543.529.63842.820.81840.298.018
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA16.262.074,8623.505.82727.424.63827.788.54227.424.492
A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.748.787,9718.173.26619.964.70320.463.17220.519.302
11Opći prihodi i primici13.663.188,2218.023.97919.814.75720.313.22620.369.356
       
3Rashodi poslovanja13.663.188,2218.023.97919.814.75720.313.22620.369.356
31Rashodi za zaposlene10.293.143,2613.140.77914.874.86714.891.42614.947.556
32Materijalni rashodi3.367.006,354.872.8194.932.9905.414.9005.414.900
34Financijski rashodi715,967.8316.9006.9006.900
38Ostali rashodi2.322,652.550
31Vlastiti prihodi31.643,5123.89024.00024.00024.000
       
3Rashodi poslovanja31.643,5123.89024.00024.00024.000
32Materijalni rashodi31.643,5123.89024.00024.00024.000
43Ostali prihodi za posebne namjene889,245.9465.9465.9465.946
       
3Rashodi poslovanja889,245.9465.9465.9465.946
32Materijalni rashodi889,245.9465.9465.9465.946
51Pomoći EU53.066,99119.451120.000120.000120.000
       
3Rashodi poslovanja53.066,99119.451120.000120.000120.000
32Materijalni rashodi53.066,99119.451120.000120.000120.000
A302085TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021. – 2027.6.63011.37011.370
      
575Fondovi za unutarnje poslove6.63011.37011.370
       
3Rashodi poslovanja6.63011.37011.370
31Rashodi za zaposlene6.56511.25511.255
32Materijalni rashodi65115115
A321074TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA2.493,743.9827.0007.000
      
      
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti2.493,743.9827.0007.000
      
       
3Rashodi poslovanja2.493,743.9827.0007.000
32Materijalni rashodi2.493,743.9827.0007.000
A321075OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ31.765,9721.995
      
      
12Sredstva učešća za pomoći3.890,373.300
       
3Rashodi poslovanja3.890,373.300
31Rashodi za zaposlene3.698,983.222
32Materijalni rashodi191,3978
561Europski socijalni fond (ESF)27.875,5918.695
       
3Rashodi poslovanja27.875,5918.695
31Rashodi za zaposlene26.791,0518.256
32Materijalni rashodi1.084,54439
A321078TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA19.612,5650.61610.050
      
      
      
575Fondovi za unutarnje poslove19.612,5650.61610.050
       
3Rashodi poslovanja19.612,5650.61610.050
31Rashodi za zaposlene19.363,2149.3749.950
32Materijalni rashodi249,351.242100
A321080UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO344.1321.430.495211.825178.645
      
11Opći prihodi i primici166.132152.100152.100152.100
       
3Rashodi poslovanja99.52285.50085.50085.500
32Materijalni rashodi99.52285.50085.50085.500
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine66.61066.60066.60066.600
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine66.61066.60066.60066.600
581Mehanizam za oporavak i otpornost178.0001.278.39559.72526.545
3Rashodi poslovanja178.0001.278.39559.72526.545
32Materijalni rashodi178.0001.278.39559.72526.545
A321081TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021. – 2027.4.9858.5258.525
      
575Fondovi za unutarnje poslove4.9858.5258.525
       
3Rashodi poslovanja4.9858.5258.525
31Rashodi za zaposlene4.9358.4408.440
32Materijalni rashodi508585
A321084TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA – INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021. – 2027.21.57036.92536.925
      
      
      
      
575Fondovi za unutarnje poslove21.57036.92536.925
       
3Rashodi poslovanja21.57036.92536.925
31Rashodi za zaposlene21.35036.55036.550
32Materijalni rashodi220375375
A538074TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE16.276,598.360
      
575Fondovi za unutarnje poslove16.276,598.360
       
3Rashodi poslovanja16.276,598.360
31Rashodi za zaposlene16.069,658.270
32Materijalni rashodi206,9490
A538077TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA9.934,595.120
      
      
      
      
575Fondovi za unutarnje poslove9.934,595.120
       
3Rashodi poslovanja9.934,595.120
31Rashodi za zaposlene9.808,285.070
32Materijalni rashodi126,3150
K113290RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE1.515.268,262.242.1002.880.0003.350.0003.450.000
11Opći prihodi i primici1.515.268,262.242.1002.880.0003.350.0003.450.000
       
3Rashodi poslovanja1.433.287,041.911.5652.400.0002.900.0003.000.000
32Materijalni rashodi1.433.287,041.911.5652.400.0002.900.0003.000.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine81.981,22330.535480.000450.000450.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine144.723300.000300.000300.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine81.981,22185.812180.000150.000150.000
K253049PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA88.520,38199.084862.699630.000450.000
11Opći prihodi i primici88.520,38199.084862.699630.000450.000
       
3Rashodi poslovanja88.520,38199.084265.446230.000250.000
32Materijalni rashodi88.520,38199.084265.446230.000250.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine597.253400.000200.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine597.253400.000200.000
K253057OPREMANJE138.270,52185.812136.000850.000550.000
11Opći prihodi i primici48.682,63185.812136.000850.000550.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine48.682,63185.812136.000850.000550.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine48.682,63185.81276.000826.000526.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini60.00024.00024.000
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.89.587,90
       
3Rashodi poslovanja89.587,90
32Materijalni rashodi89.587,90
K321070OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ126.375,21446.371
      
12Sredstva učešća za pomoći17.213,6442.894
       
3Rashodi poslovanja15.073,4916.046
31Rashodi za zaposlene10.024,607.963
32Materijalni rashodi5.048,898.083
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.140,1626.848
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.140,1626.848
561Europski socijalni fond (ESF)109.161,57403.477
       
3Rashodi poslovanja97.034,02101.239
31Rashodi za zaposlene68.422,8046.699
32Materijalni rashodi28.611,2254.540
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine12.127,55302.238
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.127,55302.238
K321071OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ258.680,16
      
12Sredstva učešća za pomoći33.759,38
       
3Rashodi poslovanja33.759,38
31Rashodi za zaposlene32.601,23
32Materijalni rashodi1.158,14
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)224.920,78
3Rashodi poslovanja224.920,78
31Rashodi za zaposlene218.357,97
32Materijalni rashodi6.562,81
K321077RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA14.739,49209.510309.510442.210442.210
      
11Opći prihodi i primici14.739,49209.510309.510442.210442.210
       
3Rashodi poslovanja546,11142.357212.357218.140218.140
32Materijalni rashodi546,11142.357212.357218.140218.140
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine14.193,3867.15397.153224.070224.070
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine14.193,3867.15397.153224.070224.070
K321082TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.558.267576.267576.267576.267
      
12Sredstva učešća za pomoći83.74186.44086.44086.440
       
3Rashodi poslovanja83.74186.44086.44086.440
31Rashodi za zaposlene81.72481.72481.72481.724
32Materijalni rashodi2.0174.7164.7164.716
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)474.526489.827489.827489.827
       
3Rashodi poslovanja474.526489.827489.827489.827
31Rashodi za zaposlene463.100463.100463.100463.100
32Materijalni rashodi11.42626.72726.72726.727
K321083TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.59.000171.249171.248171.248
      
12Sredstva učešća za pomoći8.85025.68825.68725.687
3Rashodi poslovanja8.85025.68825.68725.687
31Rashodi za zaposlene8.85022.36822.36722.367
32Materijalni rashodi3.3203.3203.320
561Europski socijalni fond (ESF)50.150145.561145.561145.561
       
3Rashodi poslovanja50.150145.561145.561145.561
31Rashodi za zaposlene50.150126.749126.749126.749
32Materijalni rashodi18.81218.81218.812
K321085TEHNIČKA POMOĆ EBRD-A U PROVEDBI PROJEKTA200.000
      
11Opći prihodi i primici200.000
       
3Rashodi poslovanja200.000
34Financijski rashodi200.000
K538003INFORMATIZACIJA291.349,42811.6921.030.0001.030.0001.030.000
11Opći prihodi i primici291.349,42811.6921.030.0001.030.0001.030.000
       
3Rashodi poslovanja79.451120.000120.000120.000
32Materijalni rashodi79.451120.000120.000120.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine291.349,42732.241910.000910.000910.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine11.000,9099.542130.000130.000130.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine280.348,52632.699780.000780.000780.000
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA7.422.773,1115.525.47816.105.00015.032.27612.873.526
A538035ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA6.436.010,8710.194.75810.445.00011.112.27610.923.526
11Opći prihodi i primici6.436.010,8710.194.75810.445.00011.112.27610.923.526
       
3Rashodi poslovanja6.436.010,8710.194.75810.445.00011.112.27610.923.526
32Materijalni rashodi6.436.010,8710.194.75810.445.00011.112.27610.923.526
K538036OPREMANJE279.487,54485.446260.000230.000230.000
11Opći prihodi i primici279.487,54485.446260.000230.000230.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine279.487,54485.446260.000230.000230.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine279.487,54485.446260.000230.000230.000
K538043IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA707.274,704.845.2745.400.0003.690.0001.720.000
11Opći prihodi i primici707.274,704.845.2745.400.0003.690.0001.720.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine707.274,704.845.2745.400.0003.690.0001.720.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.81720.00020.00020.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine707.274,704.835.4575.380.0003.670.0001.700.000
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države8.303.668.242,557.286.432.9906.761.395.9079.050.431.3315.882.651.205
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici8.236.661.454,887.191.025.7976.696.657.1088.987.190.3945.839.318.691
15Proračunska pričuva10.599.594,0939.000.00015.000.00015.000.00015.000.000
51Pomoći EU537.075
559Ostale refundacije iz sredstava EU960.787
581Mehanizam za oporavak i otpornost56.407.193,5856.407.19348.240.93748.240.93728.332.514
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV7.281.330,278.326.8759.740.9199.740.9199.740.919
2114POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA7.281.330,278.326.8759.740.9199.740.9199.740.919
A539232POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA7.281.330,278.326.8759.740.9199.740.9199.740.919
11Opći prihodi i primici7.281.330,278.326.8759.740.9199.740.9199.740.919
       
3Rashodi poslovanja7.281.330,278.326.8759.740.9199.740.9199.740.919
38Ostali rashodi7.281.330,278.326.8759.740.9199.740.9199.740.919
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV1.726.071.483,08782.931.066482.520.164307.015.551306.509.867
2202MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE7.673,0413.27213.27213.27213.272
A539018NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA7.673,0413.27213.27213.27213.272
      
11Opći prihodi i primici7.673,0413.27213.27213.27213.272
3Rashodi poslovanja7.673,0413.27213.27213.27213.272
32Materijalni rashodi7.673,0413.27213.27213.27213.272
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA1.457.069.418,3370.773.37233.081.27531.556.66231.050.978
A539161USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA24.276.682,6425.055.00027.290.00028.000.00027.500.000
      
11Opći prihodi i primici24.276.682,6425.055.00027.290.00028.000.00027.500.000
       
3Rashodi poslovanja21.967.106,6925.055.00027.290.00028.000.00027.500.000
32Materijalni rashodi5.935.106,646.055.0008.290.0009.000.0008.500.000
34Financijski rashodi16.032.000,0419.000.00019.000.00019.000.00019.000.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.309.575,95
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.309.575,95
A539231USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u1.979.860,121.645.7971.587.4071.679.5871.733.903
11Opći prihodi i primici1.979.860,121.645.7971.587.4071.679.5871.733.903
       
3Rashodi poslovanja1.979.860,121.645.7971.587.4071.679.5871.733.903
34Financijski rashodi1.979.860,121.645.7971.587.4071.679.5871.733.903
A539314VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE1.426.238.272,17626
11Opći prihodi i primici1.426.238.272,17626
       
3Rashodi poslovanja26.083.252,17626
34Financijski rashodi26.083.252,17626
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.400.155.020,00
51Izdaci za dane zajmove i depozite1.400.155.020,00
A557034NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA86.148,76126.803155.000255.000255.000
11Opći prihodi i primici86.148,76126.803155.000255.000255.000
       
3Rashodi poslovanja86.148,76126.803155.000255.000255.000
34Financijski rashodi86.148,76126.803155.000255.000255.000
A767063NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU557.158,841.765.2141.301.0751.121.0751.061.075
      
11Opći prihodi i primici557.158,841.765.2141.301.0751.121.0751.061.075
       
3Rashodi poslovanja557.158,841.765.2141.301.0751.121.0751.061.075
32Materijalni rashodi557.158,841.274.139810.000630.000570.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna491.075491.075491.075491.075
A767065NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA3.238.482,753.0891.0001.0001.000
      
11Opći prihodi i primici3.238.482,753.0891.0001.0001.000
       
3Rashodi poslovanja3.238.482,753.0891.0001.0001.000
34Financijski rashodi3.238.482,753.0891.0001.0001.000
A767073STJECANJE UDJELA39.816.843
11Opći prihodi i primici39.816.843
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova39.816.843
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici39.816.843
K557049PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM692.813,062.360.000500.000500.000500.000
11Opći prihodi i primici692.813,062.360.000500.000500.000500.000
       
3Rashodi poslovanja2.360.000500.000500.000500.000
32Materijalni rashodi2.360.000500.000500.000500.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine692.813,06
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine692.813,06
T818072INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA2.246.793
      
11Opći prihodi i primici748.931
3Rashodi poslovanja748.931
32Materijalni rashodi748.931
51Pomoći EU537.075
3Rashodi poslovanja537.075
32Materijalni rashodi537.075
559Ostale refundacije iz sredstava EU960.787
       
3Rashodi poslovanja960.787
32Materijalni rashodi960.787
2205POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI268.994.391,71271.950.368275.445.617275.445.617275.445.617
      
A767071POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE841.825,955.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
      
      
11Opći prihodi i primici841.825,955.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
       
3Rashodi poslovanja841.825,955.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna841.825,955.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
A818069FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE265.445.616,83265.445.617265.445.617265.445.617265.445.617
      
11Opći prihodi i primici265.445.616,83265.445.617265.445.617265.445.617265.445.617
       
3Rashodi poslovanja265.445.616,83265.445.617265.445.617265.445.617265.445.617
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna265.445.616,83265.445.617265.445.617265.445.617265.445.617
T767055KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE2.706.948,93
      
11Opći prihodi i primici2.706.948,93
       
3Rashodi poslovanja2.706.948,93
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.706.948,93
T767074JEDNOKRATNA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE1.504.751
      
11Opći prihodi i primici1.504.751
       
3Rashodi poslovanja1.504.751
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.504.751
2206UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA440.194.054173.980.000
      
      
A539298UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU163.180
      
11Opći prihodi i primici163.180
       
3Rashodi poslovanja163.180
32Materijalni rashodi65.000
34Financijski rashodi98.180
T767069PROVEDBA PROJEKATA440.030.874173.980.000
11Opći prihodi i primici440.030.874173.980.000
       
3Rashodi poslovanja350.255.238143.180.000
35Subvencije63.206.66819.600.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna241.900.948109.580.000
38Ostali rashodi45.147.62214.000.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine89.775.63630.800.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine40.632.85712.600.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini49.142.77918.200.000
23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ629.403.986,18814.058.549778.501.577761.894.653801.205.214
2304ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA3.069.868,1092.331.792143.388.19592.702.52291.601.958
      
A539053UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA3.069.868,1091.331.792138.157.13988.971.46687.870.902
      
11Opći prihodi i primici3.069.868,1091.331.792138.157.13988.971.46687.870.902
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova3.069.868,1091.331.792138.157.13988.971.46687.870.902
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici3.069.868,1091.331.792138.157.13988.971.46687.870.902
A767075DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U1.000.0001.000.000
11Opći prihodi i primici1.000.0001.000.000
       
3Rashodi poslovanja1.000.0001.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.0001.000.000
A767076USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN1.500.0001.000.0001.000.000
11Opći prihodi i primici1.500.0001.000.0001.000.000
3Rashodi poslovanja1.500.0001.000.0001.000.000
38Ostali rashodi1.500.0001.000.0001.000.000
A818076OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI2.731.0562.731.0562.731.056
      
      
11Opći prihodi i primici2.731.0562.731.0562.731.056
       
3Rashodi poslovanja2.731.0562.731.0562.731.056
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.731.0562.731.0562.731.056
2307DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE626.334.118,09721.726.757635.113.382669.192.131709.603.256
      
A544023DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a420.954.215,69478.954.632387.898.574414.813.334444.465.986
      
      
11Opći prihodi i primici420.954.215,69478.954.632387.898.574414.813.334444.465.986
       
3Rashodi poslovanja420.954.215,69478.954.632387.898.574414.813.334444.465.986
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna420.954.215,69478.954.632387.898.574414.813.334444.465.986
A767039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a90.648.489,96121.353.738121.002.481122.344.184128.050.170
      
      
11Opći prihodi i primici90.648.489,96121.353.738121.002.481122.344.184128.050.170
       
3Rashodi poslovanja90.648.489,96121.353.738121.002.481122.344.184128.050.170
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna90.648.489,96121.353.738121.002.481122.344.184128.050.170
A767040DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE30.507.419,8836.404.58339.039.44741.382.42343.758.818
      
      
      
11Opći prihodi i primici30.507.419,8836.404.58339.039.44741.382.42343.758.818
       
3Rashodi poslovanja30.507.419,8836.404.58339.039.44741.382.42343.758.818
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna30.507.419,8836.404.58339.039.44741.382.42343.758.818
A818039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA62.580.072,6860.594.76463.300.00066.589.34069.694.987
      
      
11Opći prihodi i primici62.580.072,6860.594.76463.300.00066.589.34069.694.987
       
3Rashodi poslovanja62.580.072,6860.594.76463.300.00066.589.34069.694.987
34Financijski rashodi229.150,862.654.456
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna62.350.921,8257.940.30863.300.00066.589.34069.694.987
A818068DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA21.643.919,8824.419.04023.872.88024.062.85023.633.295
      
      
11Opći prihodi i primici21.643.919,8824.419.04023.872.88024.062.85023.633.295
3Rashodi poslovanja21.643.919,8824.419.04023.872.88024.062.85023.633.295
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna21.643.919,8824.419.04023.872.88024.062.85023.633.295
28PRAVOSUĐE5.605.103,516.646.1405.510.0005.510.0005.510.000
2813NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA5.605.103,516.646.1405.510.0005.510.0005.510.000
      
A539287OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA796,3410.00010.00010.00010.000
11Opći prihodi i primici796,3410.00010.00010.00010.000
3Rashodi poslovanja796,3410.00010.00010.00010.000
38Ostali rashodi796,3410.00010.00010.00010.000
T767060ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU5.604.307,186.636.1405.500.0005.500.0005.500.000
11Opći prihodi i primici5.604.307,186.636.1405.500.0005.500.0005.500.000
       
3Rashodi poslovanja5.604.307,186.636.1405.500.0005.500.0005.500.000
38Ostali rashodi5.604.307,186.636.1405.500.0005.500.0005.500.000
32GOSPODARSTVO211.734.240,62142.304.293115.709.634107.882.41990.346.848
3210KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU211.734.240,62142.304.293115.709.634107.882.41990.346.848
      
A539052JAMSTVENA PRIČUVA89.754.151,2148.816.84339.816.84339.816.84339.816.843
11Opći prihodi i primici89.754.151,2148.816.84339.816.84339.816.84339.816.843
       
3Rashodi poslovanja89.754.151,2148.816.84339.816.84339.816.84339.816.843
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna10.088.448,5522.272.28113.272.28113.272.28113.272.281
38Ostali rashodi79.665.702,6526.544.56226.544.56226.544.56226.544.562
A544001PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a25.084.610,798.345.29810.000.00010.000.00010.000.000
      
11Opći prihodi i primici25.084.610,798.345.29810.000.00010.000.00010.000.000
       
3Rashodi poslovanja25.084.610,798.345.29810.000.00010.000.00010.000.000
35Subvencije25.084.610,798.345.29810.000.00010.000.00010.000.000
A544005KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA2.654.456,172.654.4563.000.0005.000.0005.000.000
      
      
      
11Opći prihodi i primici2.654.456,172.654.4563.000.0005.000.0005.000.000
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova2.654.456,172.654.4563.000.0005.000.0005.000.000
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici2.654.456,172.654.4563.000.0005.000.0005.000.000
A544011OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND20.572.035,3014.599.5095.640.7191.327.2283.981.684
11Opći prihodi i primici20.572.035,3014.599.5095.640.7191.327.2283.981.684
       
3Rashodi poslovanja20.572.035,3014.599.5095.640.7191.327.2283.981.684
35Subvencije20.572.035,3014.599.5095.640.7191.327.2283.981.684
A557046OROČENI DEPOZITI100.000
11Opći prihodi i primici100.000
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova100.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite100.000
A767052DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA13.405.003,65
11Opći prihodi i primici13.405.003,65
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova13.405.003,65
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici13.405.003,65
A767067ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA3.616.524,046.000.0002.800.000100.000100.000
      
11Opći prihodi i primici3.616.524,046.000.0002.800.000100.000100.000
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova3.616.524,046.000.0002.800.000100.000100.000
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici3.616.524,046.000.0002.800.000100.000100.000
A767070FINANCIJSKI INSTRUMENTI – HBOR – NPOO56.407.193,5856.407.19348.240.93748.240.93728.332.514
581Mehanizam za oporavak i otpornost56.407.193,5856.407.19348.240.93748.240.93728.332.514
3Rashodi poslovanja39.816.842,5239.816.84233.180.70333.180.70313.272.280
35Subvencije39.816.842,5239.816.84233.180.70333.180.70313.272.280
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova16.590.351,0516.590.35115.060.23415.060.23415.060.234
51Izdaci za dane zajmove i depozite16.590.351,0516.590.35111.060.23411.060.23411.060.234
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici4.000.0004.000.0004.000.000
A767072OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-a27.741,753.191.0684.021.2091.207.485925.881
      
      
11Opći prihodi i primici27.741,753.191.0684.021.2091.207.485925.881
       
3Rashodi poslovanja27.741,753.191.0684.021.2091.207.485925.881
34Financijski rashodi9.560,87402.568468.764468.764468.764
38Ostali rashodi18.180,882.788.5003.552.445738.721457.117
A818051TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA212.524,132.189.9262.189.9262.189.9262.189.926
11Opći prihodi i primici212.524,132.189.9262.189.9262.189.9262.189.926
       
3Rashodi poslovanja212.524,132.189.9262.189.9262.189.9262.189.926
32Materijalni rashodi212.524,132.189.9262.189.9262.189.9262.189.926
35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA144.830,95148.100146.000146.000146.000
      
3506POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE144.830,95148.100146.000146.000146.000
A539042POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE144.830,95148.100146.000146.000146.000
11Opći prihodi i primici144.830,95148.100146.000146.000146.000
       
3Rashodi poslovanja144.830,95148.100146.000146.000146.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade144.830,95148.100146.000146.000146.000
      
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT45.870.808,6348.221.77651.719.12051.719.12051.719.120
3913POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA45.870.808,6348.221.77651.719.12051.719.12051.719.120
A539026MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH45.472.694,4147.423.60851.369.12051.369.12051.369.120
11Opći prihodi i primici45.472.694,4147.423.60851.369.12051.369.12051.369.120
       
3Rashodi poslovanja45.472.694,4147.423.60851.369.12051.369.12051.369.120
38Ostali rashodi45.472.694,4147.423.60851.369.12051.369.12051.369.120
A767061NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU398.114,22798.168350.000350.000350.000
      
11Opći prihodi i primici398.114,22798.168350.000350.000350.000
       
3Rashodi poslovanja398.114,22798.168350.000350.000350.000
38Ostali rashodi398.114,22798.168350.000350.000350.000
41MIROVINSKA SIGURNOST12.420.877,6913.548.00015.000.00015.000.00015.000.000
4104POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA12.420.877,6913.548.00015.000.00015.000.00015.000.000
      
A539274POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA12.420.877,6913.548.00015.000.00015.000.00015.000.000
      
11Opći prihodi i primici12.420.877,6913.548.00015.000.00015.000.00015.000.000
       
3Rashodi poslovanja12.420.877,6913.548.00015.000.00015.000.00015.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade12.420.877,6913.548.00015.000.00015.000.00015.000.000
      
42SERVISIRANJE JAVNOG DUGA5.653.261.006,295.428.583.1175.284.537.8757.773.512.0514.584.462.619
4201SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA3.852.556.009,913.717.335.6763.350.054.2174.964.489.1823.581.372.469
A539099ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU31.279.482,6838.462.943125.487.45184.930.08113.753.179
      
11Opći prihodi i primici31.279.482,6838.462.943125.487.45184.930.08113.753.179
       
3Rashodi poslovanja4.564.575,896.766.6776.161.0592.766.0751.865.900
34Financijski rashodi4.564.575,896.766.6776.161.0592.766.0751.865.900
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova26.714.906,7931.696.266119.326.39282.164.00611.887.279
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova26.714.906,7931.696.266119.326.39282.164.00611.887.279
A539100ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA874.809.008,771.125.435.713606.376.626935.001.468829.888.022
      
      
11Opći prihodi i primici874.809.008,771.125.435.713606.376.626935.001.468829.888.022
       
3Rashodi poslovanja23.537.630,0765.802.59674.340.13667.839.88765.769.775
34Financijski rashodi23.537.630,0765.802.59674.340.13667.839.88765.769.775
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova851.271.378,701.059.633.117532.036.490867.161.581764.118.247
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova851.271.378,701.059.633.117532.036.490867.161.581764.118.247
A539103IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI2.305.570.216,061.897.013.5552.394.489.0233.928.064.7842.725.258.408
11Opći prihodi i primici2.305.570.216,061.897.013.5552.394.489.0233.928.064.7842.725.258.408
       
3Rashodi poslovanja423.444.421,38397.245.820529.959.193618.113.891671.532.215
34Financijski rashodi423.444.421,38397.245.820529.959.193618.113.891671.532.215
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.882.125.794,681.499.767.7351.864.529.8303.309.950.8932.053.726.193
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire1.882.125.794,681.499.767.7351.864.529.8303.309.950.8932.053.726.193
A539105IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI486.633.797,56366.360.7978.896.25310.651.00512.141.483
11Opći prihodi i primici486.633.797,56366.360.7978.896.25310.651.00512.141.483
3Rashodi poslovanja432.466,655.360.7978.896.25310.651.00512.141.483
34Financijski rashodi432.466,655.360.7978.896.25310.651.00512.141.483
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova486.201.330,91361.000.000
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire486.201.330,91361.000.000
A767010OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU4.297.353,992.101.420
      
11Opći prihodi i primici4.297.353,992.101.420
       
3Rashodi poslovanja156.963,3731.225
34Financijski rashodi156.963,3731.225
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova4.140.390,622.070.195
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova4.140.390,622.070.195
A767011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU5.487.578,655.370.5735.227.6292.548.315
      
11Opći prihodi i primici5.487.578,655.370.5735.227.6292.548.315
       
3Rashodi poslovanja484.949,72367.944225.00047.000
34Financijski rashodi484.949,72367.944225.00047.000
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5.002.628,945.002.6295.002.6292.501.315
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.002.628,945.002.6295.002.6292.501.315
A767068ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI3.981.684,259.518.4472.654.457
11Opći prihodi i primici3.981.684,259.518.4472.654.457
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova3.981.684,259.518.4472.654.457
51Izdaci za dane zajmove i depozite3.981.684,259.518.4472.654.457
A818009OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU1.108.864,501.085.446537.097
      
11Opći prihodi i primici1.108.864,501.085.446537.097
       
3Rashodi poslovanja64.671,7841.25315.000
34Financijski rashodi64.671,7841.25315.000
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.044.192,711.044.193522.097
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.044.192,711.044.193522.097
A818010OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI370.802,70399.155377.377354.377331.377
      
11Opći prihodi i primici370.802,70399.155377.377354.377331.377
3Rashodi poslovanja46.515,1874.77853.00030.0007.000
34Financijski rashodi46.515,1874.77853.00030.0007.000
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova324.287,52324.377324.377324.377324.377
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova324.287,52324.377324.377324.377324.377
A818011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU6.294.412,346.142.0106.008.3042.939.152
      
11Opći prihodi i primici6.294.412,346.142.0106.008.3042.939.152
       
3Rashodi poslovanja516.109,32363.706230.00050.000
34Financijski rashodi516.109,32363.706230.00050.000
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5.778.303,025.778.3045.778.3042.889.152
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.778.303,025.778.3045.778.3042.889.152
A818066ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a132.722.808,41265.445.617200.000.000
      
11Opći prihodi i primici132.722.808,41265.445.617200.000.000
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova132.722.808,41265.445.617200.000.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite132.722.808,41265.445.617200.000.000
4202SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA1.800.704.996,381.711.247.4411.934.483.6582.809.022.8691.003.090.150
A539097ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA41.638,6941.01440.24439.47538.653
11Opći prihodi i primici41.638,6941.01440.24439.47538.653
       
3Rashodi poslovanja4.461,443.8483.0782.3091.487
34Financijski rashodi4.461,443.8483.0782.3091.487
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova37.177,2537.16637.16637.16637.166
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova37.177,2537.16637.16637.16637.166
A539098ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA119.547.596,66158.544.992165.297.509770.208.744411.106.507
11Opći prihodi i primici119.547.596,66158.544.992165.297.509770.208.744411.106.507
       
3Rashodi poslovanja21.438.003,5574.375.48094.509.50599.267.250102.856.090
34Financijski rashodi21.438.003,5574.375.48094.509.50599.267.250102.856.090
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova98.109.593,1184.169.51270.788.004670.941.494308.250.417
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova98.109.593,1184.169.51270.788.004670.941.494308.250.417
A539153IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU1.673.166.418,591.538.694.4591.752.236.9522.027.633.369576.766.748
11Opći prihodi i primici1.673.166.418,591.538.694.4591.752.236.9522.027.633.369576.766.748
       
3Rashodi poslovanja413.836.005,16371.288.435454.979.724527.633.369576.766.748
34Financijski rashodi413.836.005,16371.288.435454.979.724527.633.369576.766.748
       
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.259.330.413,431.167.406.0241.297.257.2281.500.000.000
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire1.259.330.413,431.167.406.0241.297.257.2281.500.000.000
A539164IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI7.844.200,4913.308.69816.250.83010.617.82514.530.255
11Opći prihodi i primici7.844.200,4913.308.69816.250.83010.617.82514.530.255
       
3Rashodi poslovanja7.844.200,4913.308.69816.250.83010.617.82514.530.255
34Financijski rashodi7.844.200,4913.308.69816.250.83010.617.82514.530.255
A539165POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE105.141,94658.278658.123523.456647.987
11Opći prihodi i primici105.141,94658.278658.123523.456647.987
       
3Rashodi poslovanja105.141,94658.278658.123523.456647.987
34Financijski rashodi105.141,94658.278658.123523.456647.987
43INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE11.874.575,3241.665.07418.010.61818.010.61818.010.618
4301PRORAČUNSKA ZALIHA10.599.594,0939.000.00015.000.00015.000.00015.000.000
A539019PRORAČUNSKA ZALIHA10.599.594,0939.000.00015.000.00015.000.00015.000.000
15Proračunska pričuva10.599.594,0939.000.00015.000.00015.000.00015.000.000
3Rashodi poslovanja10.599.594,0939.000.00015.000.00015.000.00015.000.000
34Financijski rashodi19,91
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.062.881,28
38Ostali rashodi1.536.692,9039.000.00015.000.00015.000.00015.000.000
4303OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA1.274.981,232.665.0743.010.6183.010.6183.010.618
      
A539020PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA6.813,3910.61810.61810.61810.618
      
      
      
11Opći prihodi i primici6.813,3910.61810.61810.61810.618
       
3Rashodi poslovanja6.813,3910.61810.61810.61810.618
32Materijalni rashodi6.813,3910.61810.61810.61810.618
A539025NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA1.268.167,842.654.4563.000.0003.000.0003.000.000
      
11Opći prihodi i primici1.268.167,842.654.4563.000.0003.000.0003.000.000
       
3Rashodi poslovanja1.268.167,842.654.4563.000.0003.000.0003.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.268.167,842.654.4563.000.0003.000.0003.000.000
02510Carinska uprava87.968.109,61104.271.980118.728.344107.230.652106.894.143
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici82.393.519,14101.523.579110.769.370104.477.292104.938.343
12Sredstva učešća za pomoći781.228,97176.6061.836.000411.00032.500
31Vlastiti prihodi13.059,50239.300360.000258.000358.000
43Ostali prihodi za posebne namjene1.198.676,741.133.7001.133.8001.133.9501.185.800
51Pomoći EU601.886,57578.3362.785.174214.410221.000
559Ostale refundacije iz sredstava EU5.308,91
561Europski socijalni fond (ESF)2.974.429,79620.459
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)1.139.000726.000136.000
575Fondovi za unutarnje poslove705.00010.00022.500
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV87.968.109,61104.271.980118.728.344107.230.652106.894.143
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA87.968.109,61104.271.980118.728.344107.230.652106.894.143
A540000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE61.557.786,5675.136.62083.412.19483.806.11784.524.849
      
11Opći prihodi i primici60.349.141,6073.951.77082.263.39482.654.16783.321.049
       
3Rashodi poslovanja60.349.141,6073.951.77082.263.39482.654.16783.321.049
31Rashodi za zaposlene52.066.739,6562.869.95071.636.27471.711.92271.978.129
32Materijalni rashodi7.968.090,289.767.17010.222.47010.672.34510.838.420
34Financijski rashodi649,294.6504.6504.9004.500
38Ostali rashodi313.662,391.310.000400.000265.000500.000
31Vlastiti prihodi7.801,9818.00015.00018.00018.000
       
3Rashodi poslovanja7.801,9818.00015.00018.00018.000
32Materijalni rashodi7.801,9818.00015.00018.00018.000
43Ostali prihodi za posebne namjene1.198.676,741.133.7001.133.8001.133.9501.185.800
       
3Rashodi poslovanja1.198.676,741.133.7001.133.8001.133.9501.185.800
32Materijalni rashodi1.198.676,741.133.7001.133.8001.133.9501.185.800
51Pomoći EU2.166,2433.150
       
3Rashodi poslovanja2.166,2433.150
32Materijalni rashodi2.166,2433.150
A540005ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE21.160.780,2224.725.00925.488.78619.010.67518.575.394
      
11Opći prihodi i primici21.160.780,2224.725.00925.488.78619.010.67518.575.394
       
3Rashodi poslovanja19.655.662,4421.531.84423.525.33616.969.34516.804.385
32Materijalni rashodi19.655.662,4421.531.84423.525.33616.969.34516.804.385
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.505.117,773.193.1651.963.4502.041.3301.771.009
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine383.844,291.083.15042.500200.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.121.273,482.110.0151.920.9501.841.3301.771.009
A540036CUSTOMS 202021.882,3461.15061.15081.06085.000
51Pomoći EU21.882,3461.15061.15081.06085.000
       
3Rashodi poslovanja21.882,3461.15061.15081.06085.000
32Materijalni rashodi21.882,3461.15061.15081.06085.000
A540040OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.3.499.329,29653.065
      
12Sredstva učešća za pomoći524.899,5032.606
       
3Rashodi poslovanja524.899,5032.606
31Rashodi za zaposlene13.753,661.950
32Materijalni rashodi511.145,8530.656
561Europski socijalni fond (ESF)2.974.429,79620.459
3Rashodi poslovanja2.974.429,79620.459
31Rashodi za zaposlene77.936,6442.000
32Materijalni rashodi2.896.493,15578.459
A540048OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.1.320.500895.500161.000
      
12Sredstva učešća za pomoći181.500169.50025.000
       
3Rashodi poslovanja181.500169.50025.000
32Materijalni rashodi181.500169.50025.000
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)1.139.000726.000136.000
       
3Rashodi poslovanja1.139.000726.000136.000
32Materijalni rashodi1.139.000726.000136.000
K310009MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE819.433,822.400.2502.429.8902.227.3502.511.900
      
11Opći prihodi i primici819.433,822.378.4502.369.8902.167.3502.451.900
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine819.433,822.378.4502.369.8902.167.3502.451.900
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine771.151,171.526.40045.09042.550121.900
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini48.282,65852.0502.324.8002.124.8002.330.000
31Vlastiti prihodi13.50030.00030.00030.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine13.50030.00030.00030.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.50030.00030.00030.000
51Pomoći EU8.30030.00030.00030.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine8.30030.00030.00030.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.30030.00030.00030.000
K540034OBNOVA VOZNOG PARKA109.929,28809.1501.029.300922.100970.000
11Opći prihodi i primici64.163,50468.350647.300645.100590.000
       
3Rashodi poslovanja2.966,9425.90022.40080020.000
32Materijalni rashodi26,44
34Financijski rashodi2.940,5025.90022.40080020.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine61.196,55442.450624.900644.300570.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine61.196,55442.450624.900644.300570.000
31Vlastiti prihodi5.257,51207.800315.000210.000310.000
       
3Rashodi poslovanja70015.00010.00010.000
34Financijski rashodi70015.00010.00010.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.257,51207.100300.000200.000300.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.257,51207.100300.000200.000300.000
51Pomoći EU40.508,28133.00067.00067.00070.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine40.508,28133.00067.00067.00070.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine40.508,28133.00067.00067.00070.000
K540041HERCULE III744.628,61
12Sredstva učešća za pomoći256.329,46
       
3Rashodi poslovanja51.936,34
32Materijalni rashodi51.936,34
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine204.393,12
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine204.393,12
51Pomoći EU488.299,15
       
3Rashodi poslovanja93.728,78
32Materijalni rashodi93.728,78
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine394.570,37
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine394.570,37
K540047FOND ZA CARINSKU OPREMU400.0004.000.524
12Sredstva učešća za pomoći144.0001.410.500
       
3Rashodi poslovanja54.0007.560
32Materijalni rashodi54.0007.560
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine90.0001.402.940
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine90.0001.402.940
51Pomoći EU256.0002.590.024
       
3Rashodi poslovanja96.00013.000
32Materijalni rashodi96.00013.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine160.0002.577.024
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine160.0002.577.024
K540049PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021. – 2027.949.000251.50030.000
      
12Sredstva učešća za pomoći244.000241.5007.500
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine244.000241.5007.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine244.000241.5007.500
575Fondovi za unutarnje poslove705.00010.00022.500
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine705.00010.00022.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine705.00010.00022.500
T540037TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ1.3501.0001.3501.000
51Pomoći EU1.3501.0001.3501.000
       
3Rashodi poslovanja1.3501.0001.3501.000
32Materijalni rashodi1.3501.0001.3501.000
T540044CELBET II25.123,0635.91036.00035.00035.000
51Pomoći EU25.123,0635.91036.00035.00035.000
       
3Rashodi poslovanja25.123,0635.91036.00035.00035.000
32Materijalni rashodi25.123,0635.91036.00035.00035.000
T540046PROGRAM HORIZON 2020 – ENTRANCE29.216,4249.476
51Pomoći EU23.907,5149.476
3Rashodi poslovanja23.907,5126.376
31Rashodi za zaposlene6.206,529.970
32Materijalni rashodi17.700,9916.406
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine23.100
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine23.100
559Ostale refundacije iz sredstava EU5.308,91
       
3Rashodi poslovanja5.308,91
32Materijalni rashodi5.308,91
02515Porezna uprava134.072.224,60188.954.240223.686.497192.905.975169.284.737
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici130.169.688,36156.039.409164.602.939163.855.432164.021.179
12Sredstva učešća za pomoći154.810,59307.495
31Vlastiti prihodi110.364,83185.812185.812185.812185.812
43Ostali prihodi za posebne namjene2.039.042,752.442.1002.442.1002.442.1002.422.100
51Pomoći EU48.985,88152.631152.631152.631152.631
561Europski socijalni fond (ESF)919.150,381.742.258
581Mehanizam za oporavak i otpornost630.181,8228.084.53556.303.01526.270.0002.503.015
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV134.072.224,60188.954.240223.686.497192.905.975169.284.737
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA134.072.224,60188.954.240223.686.497192.905.975169.284.737
A541000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE94.190.834,68111.095.349125.913.751125.216.244125.381.991
      
11Opći prihodi i primici94.001.819,39110.221.815125.577.939124.880.432125.046.179
       
3Rashodi poslovanja94.001.819,39110.221.815125.577.939124.880.432125.046.179
31Rashodi za zaposlene75.069.309,9089.345.414104.661.672104.773.193105.163.179
32Materijalni rashodi18.796.488,0220.715.80820.768.54419.968.00019.768.000
34Financijski rashodi19.328,6025.21614.50014.50014.500
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade116.445,74132.723132.723124.239100.000
      
38Ostali rashodi247,132.654500500500
31Vlastiti prihodi110.364,83185.812185.812185.812185.812
       
3Rashodi poslovanja110.364,83185.812185.812185.812185.812
32Materijalni rashodi110.364,83185.812185.812185.812185.812
43Ostali prihodi za posebne namjene78.650,46687.722150.000150.000150.000
       
3Rashodi poslovanja78.650,46687.722150.000150.000150.000
32Materijalni rashodi71.419,0221.36150.00050.00050.000
34Financijski rashodi7.231,44666.361100.000100.000100.000
A541015HUMANITARNE POMOĆI2.654,466.6366.6366.6366.636
43Ostali prihodi za posebne namjene2.654,466.6366.6366.6366.636
       
3Rashodi poslovanja2.654,466.6366.6366.6366.636
38Ostali rashodi2.654,466.6366.6366.6366.636
A541018TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA186.559,14296.337800.000800.000800.000
11Opći prihodi i primici186.559,14296.337800.000800.000800.000
       
3Rashodi poslovanja186.559,14296.337800.000800.000800.000
32Materijalni rashodi186.559,14296.337800.000800.000800.000
A541023ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA268.703,68796.337800.000800.000800.000
11Opći prihodi i primici268.703,68796.337800.000800.000800.000
       
3Rashodi poslovanja268.703,68796.337800.000800.000800.000
32Materijalni rashodi268.703,68796.337800.000800.000800.000
A541024IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 201348.985,88152.631152.631152.631152.631
      
51Pomoći EU48.985,88152.631152.631152.631152.631
       
3Rashodi poslovanja48.985,88152.631152.631152.631152.631
32Materijalni rashodi48.985,88152.631152.631152.631152.631
K270143OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE1.902.206,822.836.0983.180.0003.180.0003.180.000
11Opći prihodi i primici1.644.424,021.881.6842.000.0002.000.0002.000.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.644.424,021.881.6842.000.0002.000.0002.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine475.563,051.592.674500.000500.000500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.161.590,0223.5651.000.0001.000.0001.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini7.270,95265.445500.000500.000500.000
43Ostali prihodi za posebne namjene257.782,79954.4141.180.0001.180.0001.180.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine257.782,79954.4141.180.0001.180.0001.180.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine158.512,17265.446250.000250.000250.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine99.270,625.446250.000250.000250.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini683.522680.000680.000680.000
K270151OPREMANJE523.502,41185.803483.192483.192483.192
11Opći prihodi i primici411.440,62174.441415.000415.000415.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine411.440,62174.441415.000415.000415.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine411.440,62174.441415.000415.000415.000
43Ostali prihodi za posebne namjene112.061,7911.36268.19268.19268.192
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine112.061,7911.36268.19268.19268.192
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine112.061,7911.36268.19268.19268.192
K270160INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE34.912.655,1241.841.72635.787.27235.787.27235.767.272
11Opći prihodi i primici33.324.761,8741.059.76034.750.00034.750.00034.750.000
       
3Rashodi poslovanja28.860.707,3331.861.83825.700.00025.700.00025.700.000
32Materijalni rashodi28.860.707,3331.861.83825.700.00025.700.00025.700.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.464.054,539.197.9229.050.0009.050.0009.050.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.623,03115.44550.00050.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.462.431,509.082.4779.000.0009.000.0009.000.000
43Ostali prihodi za posebne namjene1.587.893,25781.9661.037.2721.037.2721.017.272
       
3Rashodi poslovanja1.491.588,09437.070684.000684.000664.000
32Materijalni rashodi1.491.588,09437.070684.000684.000664.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine96.305,15344.896353.272353.272353.272
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine293.08943.27243.27243.272
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine96.305,1551.807310.000310.000310.000
K541007OBNOVA VOZNOG PARKA331.979,641.609.035260.000210.000210.000
11Opći prihodi i primici331.979,641.609.035260.000210.000210.000
       
3Rashodi poslovanja328.523,20431.807110.000110.000110.000
32Materijalni rashodi328.523,20431.807110.000110.000110.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.456,441.177.228150.000100.000100.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.456,441.177.228150.000100.000100.000
K541046DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO630.181,8228.084.53556.303.01526.270.0002.503.015
581Mehanizam za oporavak i otpornost630.181,8228.084.53556.303.01526.270.0002.503.015
       
3Rashodi poslovanja6.940.5565.303.0151.270.000303.015
32Materijalni rashodi6.940.5565.303.0151.270.000303.015
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine630.181,8221.143.97951.000.00025.000.0002.200.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine630.181,8221.143.97951.000.00025.000.0002.200.000
K541047OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.40.321,192.002.833
      
12Sredstva učešća za pomoći6.048,18286.425
3Rashodi poslovanja50.000
32Materijalni rashodi50.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.048,18236.425
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.048,18236.425
561Europski socijalni fond (ESF)34.273,011.716.408
       
3Rashodi poslovanja400.000
32Materijalni rashodi400.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine34.273,011.316.408
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine34.273,011.316.408
T541041OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.1.033.639,7746.920
      
12Sredstva učešća za pomoći148.762,4121.070
       
3Rashodi poslovanja26.430,3621.070
32Materijalni rashodi26.430,3621.070
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine122.332,05
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine122.332,05
561Europski socijalni fond (ESF)884.877,3725.850
       
3Rashodi poslovanja191.662,2225.850
32Materijalni rashodi191.662,2225.850
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine693.215,15
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine693.215,15
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije3.260.202,444.597.0834.177.6284.132.5534.107.878
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.754.361,452.344.7232.537.0102.546.1852.551.510
12Sredstva učešća za pomoći210.357,31266.248221.483222.368222.826
31Vlastiti prihodi37.262,70501.645132.24363.24327.243
51Pomoći EU1.200
559Ostale refundacije iz sredstava EU12.222,4249.63028.28628.28628.286
561Europski socijalni fond (ESF)284.107,34291.202263.721263.721265.166
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)600.620,71706.904532.610533.630535.032
564Ribarski fondovi151.408,08167.443166.460168.105168.000
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti44.745,0055.74365.30072.90073.700
      
575Fondovi za unutarnje poslove165.117,44212.345230.515234.115236.115
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV3.260.202,444.597.0834.177.6284.132.5534.107.878
2206UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA3.260.202,444.597.0834.177.6284.132.5534.107.878
      
      
A829002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE1.728.486,832.292.2532.488.3102.497.4852.502.810
      
      
11Opći prihodi i primici1.728.486,832.291.0532.488.3102.497.4852.502.810
       
3Rashodi poslovanja1.720.196,442.282.4442.481.3102.490.4852.495.810
31Rashodi za zaposlene1.366.527,461.813.8002.042.0002.051.1752.056.500
32Materijalni rashodi352.271,63468.644439.310439.310439.310
34Financijski rashodi1.397,35
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine8.290,388.6097.0007.0007.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.290,388.6097.0007.0007.000
51Pomoći EU1.200
       
3Rashodi poslovanja1.200
32Materijalni rashodi1.200
A829005REVIZIJA PROJEKATA10.783,7326.54526.50026.50026.500
11Opći prihodi i primici10.783,7326.54526.50026.50026.500
       
3Rashodi poslovanja10.783,7326.54526.50026.50026.500
32Materijalni rashodi10.783,7326.54526.50026.50026.500
K829001INFORMATIZACIJA15.090,9027.12522.20022.20022.200
11Opći prihodi i primici15.090,9027.12522.20022.20022.200
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine15.090,9027.12522.20022.20022.200
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.680
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.090,9025.44522.20022.20022.200
K829010OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020.201.877,4214.784
      
12Sredstva učešća za pomoći50.469,353.658
       
3Rashodi poslovanja50.469,353.658
31Rashodi za zaposlene41.452,703.636
32Materijalni rashodi9.016,6422
564Ribarski fondovi (EMFF i EFF)151.408,0811.126
       
3Rashodi poslovanja151.408,0811.126
31Rashodi za zaposlene124.358,1111.049
32Materijalni rashodi27.049,9777
K829011OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ291.234,10294.147
      
12Sredstva učešća za pomoći43.685,1144.122
       
3Rashodi poslovanja43.347,8143.327
31Rashodi za zaposlene32.430,8332.770
32Materijalni rashodi10.916,9910.557
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine337,30795
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine337,30795
561Europski socijalni fond (ESF)247.548,99250.025
       
3Rashodi poslovanja245.637,63245.516
31Rashodi za zaposlene183.774,69185.701
32Materijalni rashodi61.862,9459.815
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.911,364.509
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.911,364.509
K829012OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ580.245,90
      
12Sredstva učešća za pomoći87.036,90
       
3Rashodi poslovanja85.744,98
31Rashodi za zaposlene69.577,14
32Materijalni rashodi16.167,84
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.291,92
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.291,92
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)493.209,01
       
3Rashodi poslovanja485.888,14
31Rashodi za zaposlene394.270,47
32Materijalni rashodi91.617,67
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.320,87
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.320,87
K829013OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ70.614,9890.56648.620
      
      
575Fondovi za unutarnje poslove70.614,9890.56648.620
       
3Rashodi poslovanja70.614,9889.87648.060
31Rashodi za zaposlene56.917,6565.56534.100
32Materijalni rashodi13.697,3324.31113.960
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine690560
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine690560
K829014IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020.123.811,38180.624
      
      
12Sredstva učešća za pomoći18.571,7027.094
       
3Rashodi poslovanja18.571,7027.094
31Rashodi za zaposlene14.798,3223.517
32Materijalni rashodi3.773,393.577
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)105.239,68153.530
       
3Rashodi poslovanja105.239,68153.530
31Rashodi za zaposlene83.857,15133.263
32Materijalni rashodi21.382,5320.267
K829015IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.2.555,324.000
      
      
12Sredstva učešća za pomoći383,30600
3Rashodi poslovanja383,30600
32Materijalni rashodi383,30600
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)2.172,023.400
       
3Rashodi poslovanja2.172,023.400
32Materijalni rashodi2.172,023.400
K829016OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ58.684,0475.89041.120
      
575Fondovi za unutarnje poslove58.684,0475.89041.120
       
3Rashodi poslovanja58.684,0475.31940.655
31Rashodi za zaposlene47.236,3355.21329.125
32Materijalni rashodi11.447,7120.10611.530
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine571465
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine571465
K829017PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.5.922,5939.545
      
      
12Sredstva učešća za pomoći2.250,5915.028
       
3Rashodi poslovanja1.572,4912.844
32Materijalni rashodi1.572,4912.844
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine678,092.184
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine678,092.184
559Ostale refundacije iz sredstava EU3.672,0124.517
3Rashodi poslovanja2.565,6520.956
32Materijalni rashodi2.565,6520.956
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.106,363.561
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.106,363.561
K829021OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ43.009,8248.444
      
      
12Sredstva učešća za pomoći6.451,477.267
       
3Rashodi poslovanja6.391,957.081
31Rashodi za zaposlene5.723,085.506
32Materijalni rashodi668,861.575
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine59,52186
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine59,52186
561Europski socijalni fond (ESF)36.558,3541.177
       
3Rashodi poslovanja36.221,0540.124
31Rashodi za zaposlene32.430,8331.198
32Materijalni rashodi3.790,228.926
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine337,301.053
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine337,301.053
K829022FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA35.818,4145.88924.850
      
      
      
575Fondovi za unutarnje poslove35.818,4145.88924.850
       
3Rashodi poslovanja35.818,4145.53124.560
31Rashodi za zaposlene28.831,1833.18117.500
32Materijalni rashodi6.987,2312.3507.060
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine358290
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine358290
K829023INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ10.059,3129.544
      
      
12Sredstva učešća za pomoći1.508,904.431
       
3Rashodi poslovanja1.508,904.431
32Materijalni rashodi1.508,904.431
559Ostale refundacije iz sredstava EU8.550,4125.113
       
3Rashodi poslovanja8.550,4125.113
32Materijalni rashodi8.550,4125.113
K829026PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ223.310237.800240.150240.000
      
      
12Sredstva učešća za pomoći66.99371.34072.04572.000
       
3Rashodi poslovanja65.35270.89071.59571.550
31Rashodi za zaposlene52.11054.57055.27555.230
32Materijalni rashodi13.24216.32016.32016.320
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.641450450450
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.641450450450
564Ribarski fondovi (EMFF i EFF)156.317166.460168.105168.000
3Rashodi poslovanja152.488165.410167.055166.950
31Rashodi za zaposlene121.590127.330128.975128.870
32Materijalni rashodi30.89838.08038.08038.080
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.8291.0501.0501.050
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.8291.0501.0501.050
K829027OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ310.260310.260311.960
      
      
12Sredstva učešća za pomoći46.53946.53946.794
       
3Rashodi poslovanja46.14946.14946.404
31Rashodi za zaposlene32.85032.85033.105
32Materijalni rashodi13.29913.29913.299
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine390390390
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine390390390
561Europski socijalni fond (ESF)263.721263.721265.166
       
3Rashodi poslovanja261.511261.511262.956
31Rashodi za zaposlene186.150186.150187.595
32Materijalni rashodi75.36175.36175.361
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.2102.2102.210
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.2102.2102.210
K829028OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ647.029351.960352.460353.160
      
12Sredstva učešća za pomoći97.05552.79452.86952.974
       
3Rashodi poslovanja96.57652.31452.38952.494
31Rashodi za zaposlene76.11334.20034.27534.380
32Materijalni rashodi20.46318.11418.11418.114
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine479480480480
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine479480480480
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)549.974299.166299.591300.186
       
3Rashodi poslovanja547.260296.446296.871297.466
31Rashodi za zaposlene431.303193.800194.225194.820
32Materijalni rashodi115.957102.646102.646102.646
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.7142.7202.7202.720
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.7142.7202.7202.720
K829029IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ170.500171.100171.800
      
      
12Sredstva učešća za pomoći25.57525.66525.770
       
3Rashodi poslovanja25.57525.66525.770
31Rashodi za zaposlene18.97519.06519.170
32Materijalni rashodi6.6006.6006.600
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)144.925145.435146.030
       
3Rashodi poslovanja144.925145.435146.030
31Rashodi za zaposlene107.525108.035108.630
32Materijalni rashodi37.40037.40037.400
K829030IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ16.00016.00016.000
      
12Sredstva učešća za pomoći2.4002.4002.400
       
3Rashodi poslovanja2.4002.4002.400
32Materijalni rashodi2.4002.4002.400
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)13.60013.60013.600
3Rashodi poslovanja13.60013.60013.600
32Materijalni rashodi13.60013.60013.600
K829031PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ11.30011.30011.300
      
      
12Sredstva učešća za pomoći4.2944.2944.294
       
3Rashodi poslovanja3.7243.7243.724
32Materijalni rashodi3.7243.7243.724
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine570570570
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine570570570
559Ostale refundacije iz sredstava EU7.0067.0067.006
       
3Rashodi poslovanja6.0766.0766.076
32Materijalni rashodi6.0766.0766.076
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine930930930
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine930930930
K829032PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ26.60026.60026.600
      
12Sredstva učešća za pomoći5.3205.3205.320
       
3Rashodi poslovanja5.3205.3205.320
32Materijalni rashodi5.3205.3205.320
559Ostale refundacije iz sredstava EU21.28021.28021.280
       
3Rashodi poslovanja21.28021.28021.280
32Materijalni rashodi21.28021.28021.280
K829033FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST (ISF) 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ26.78050.72551.125
      
575Fondovi za unutarnje poslove26.78050.72551.125
       
3Rashodi poslovanja26.78050.43550.835
31Rashodi za zaposlene18.00036.10036.500
32Materijalni rashodi8.78014.33514.335
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine290290
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine290290
K829034INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE (BMVI) 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ47.57599.255100.355
      
      
       
575Fondovi za unutarnje poslove47.57599.255100.355
       
3Rashodi poslovanja47.57598.69599.795
31Rashodi za zaposlene35.08570.58571.685
32Materijalni rashodi12.49028.11028.110
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine560560
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine560560
K829035FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021. – 2027. (AMIF ) TEHNIČKA POMOĆ41.57084.13584.635
      
575Fondovi za unutarnje poslove41.57084.13584.635
       
3Rashodi poslovanja41.57083.67084.170
31Rashodi za zaposlene29.92560.30060.800
32Materijalni rashodi11.64523.37023.370
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine465465
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine465465
K829036INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021. – 2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ88.14088.24088.490
      
12Sredstva učešća za pomoći13.22113.23613.274
       
3Rashodi poslovanja13.10113.11613.154
31Rashodi za zaposlene8.5958.6108.648
32Materijalni rashodi4.5064.5064.506
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine120120120
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine120120120
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)74.91975.00475.216
3Rashodi poslovanja74.23974.32474.536
31Rashodi za zaposlene48.70548.79049.002
32Materijalni rashodi25.53425.53425.534
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine680680680
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine680680680
T829008NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.44.745,0055.74365.30072.90073.700
      
      
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti44.745,0055.74365.30072.90073.700
      
3Rashodi poslovanja44.745,0055.74365.30072.90073.700
31Rashodi za zaposlene41.837,8546.45354.30054.30055.100
32Materijalni rashodi2.907,149.29011.00018.60018.600
T829025TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI37.262,7052.24527.24327.24327.243
      
31Vlastiti prihodi37.262,7052.24527.24327.24327.243
       
3Rashodi poslovanja37.262,7052.24527.24327.24327.243
31Rashodi za zaposlene32.384,9431.00027.24327.24327.243
32Materijalni rashodi4.877,7621.245
T829037POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA – TWINNING LIGHT PROJEKT199.90045.0006.000
      
      
      
31Vlastiti prihodi199.90045.0006.000
       
3Rashodi poslovanja199.90045.0006.000
31Rashodi za zaposlene28.10030.5003.000
32Materijalni rashodi171.80014.5003.000
T829038TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA – TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 – TR 20 IPA OT 01 22 TWL249.50060.00030.000
      
      
      
31Vlastiti prihodi249.50060.00030.000
       
3Rashodi poslovanja229.50060.00030.000
31Rashodi za zaposlene28.00035.00017.500
32Materijalni rashodi201.50025.00012.500
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine20.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine20.000
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja48.869,2466.36181.21081.21081.210
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici48.869,2466.36181.21081.21081.210
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV48.869,2466.36181.21081.21081.210
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA48.869,2466.36181.21081.21081.210
A907001RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA48.869,2466.36181.21081.21081.210
      
11Opći prihodi i primici48.869,2466.36181.21081.21081.210
       
3Rashodi poslovanja48.869,2466.36181.21081.21081.210
32Materijalni rashodi48.603,8065.99680.84580.84580.845
34Financijski rashodi265,45365365365365
       
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA55.417.311,0456.243.15162.583.78160.481.13458.030.441
       
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU875.916,601.325.3631.541.8151.587.8051.602.795
      
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu875.916,601.325.3631.541.8151.587.8051.602.795
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici875.916,601.325.3631.541.8151.587.8051.602.795
Proračun glave/RKP-a po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE875.916,601.325.3631.541.8151.587.8051.602.795
      
2411SREDIŠNJA JAVNA NABAVA875.916,601.325.3631.541.8151.587.8051.602.795
A857001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE871.782,791.301.8221.520.8051.572.0051.578.885
11Opći prihodi i primici871.782,791.301.8221.520.8051.572.0051.578.885
       
3Rashodi poslovanja870.662,021.286.5681.515.6351.566.5051.561.615
31Rashodi za zaposlene753.852,48862.562938.670942.860946.970
32Materijalni rashodi115.535,40423.489573.785620.465611.465
34Financijski rashodi13,27517520520520
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.260,872.6602.6602.660
      
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.120,7715.2545.1705.50017.270
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.120,7715.2545.1705.50017.270
K857002INFORMATIZACIJA4.133,8123.54110.6308.99010.630
11Opći prihodi i primici4.133,8123.54110.6308.99010.630
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.133,8123.54110.6308.99010.630
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine14.2502.6602.6602.660
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.133,819.2917.9706.3307.970
K857004INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE10.3806.81013.280
      
11Opći prihodi i primici10.3806.81013.280
       
3Rashodi poslovanja10.3806.81013.280
32Materijalni rashodi10.3806.81013.280
       
030MINISTARSTVO OBRANE970.687.732,441.056.079.9111.172.729.2741.196.225.9771.197.482.879
03005Ministarstvo obrane970.687.732,441.055.859.5061.169.145.7581.192.576.1001.193.698.307
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici970.145.886,631.040.120.9441.166.191.6381.189.486.8381.191.431.237
12Sredstva učešća za pomoći12.987,67
31Vlastiti prihodi43.415,941.082.605398.170398.170398.170
43Ostali prihodi za posebne namjene263.529,17557.542
51Pomoći EU586.418430.550286.942143.500
52Ostale pomoći29.302,131.267.231400.000678.750
564Ribarski fondovi37.523,94
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.155.086,957.047.000
      
581Mehanizam za oporavak i otpornost30.000
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja5.167.7661.725.4001.725.4001.725.400
      
Proračun glave/RKP-a po programima
25OBRANA949.215.034,081.033.612.0611.147.208.6091.168.400.1411.169.276.776
2504OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA459.129.616,23456.000.468503.525.299489.786.212468.639.021
A545042OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA73.322.226,9347.081.50962.373.069214.853.393257.879.229
      
11Opći prihodi i primici73.322.226,9347.081.50962.373.069214.853.393257.879.229
       
3Rashodi poslovanja3.145.901,614.297.2246.028.79613.548.79613.748.796
32Materijalni rashodi3.145.901,614.297.2246.028.79613.548.79613.748.796
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine70.176.325,3242.784.28556.344.273201.304.597244.130.433
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine23.89023.89023.89023.890
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine70.176.325,3242.760.39556.320.383201.280.707244.106.543
A545049OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA60.908.122,5076.238.81480.595.04689.546.308106.528.526
11Opći prihodi i primici60.908.122,5075.326.38680.164.49689.259.366106.385.026
       
3Rashodi poslovanja60.908.122,5075.326.38680.164.49689.259.366106.385.026
32Materijalni rashodi60.908.122,5075.326.38680.164.49689.259.366106.385.026
43Ostali prihodi za posebne namjene338.198
       
3Rashodi poslovanja338.198
32Materijalni rashodi338.198
51Pomoći EU574.230430.550286.942143.500
       
3Rashodi poslovanja574.230430.550286.942143.500
32Materijalni rashodi574.230430.550286.942143.500
A545076IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE14.199.311,9830.025.04629.406.91922.137.30121.543.551
      
11Opći prihodi i primici14.044.225,0317.763.62127.281.51919.733.15119.818.151
       
3Rashodi poslovanja8.536.927,079.029.8719.201.1509.201.1509.201.150
32Materijalni rashodi8.536.927,079.029.8719.201.1509.201.1509.201.150
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.507.297,968.733.75018.080.36910.532.00110.617.001
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.507.297,968.733.75018.080.36910.532.00110.617.001
52Ostale pomoći16.659400.000678.750
       
3Rashodi poslovanja60.50018.250
32Materijalni rashodi60.50018.250
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine16.659339.500660.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.659339.500660.500
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.155.086,957.047.000
3Rashodi poslovanja105.746,90951.000
32Materijalni rashodi105.746,90951.000
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine49.340,056.096.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine49.340,056.096.000
581Mehanizam za oporavak i otpornost30.000
       
3Rashodi poslovanja30.000
32Materijalni rashodi30.000
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.5.167.7661.725.4001.725.4001.725.400
      
       
3Rashodi poslovanja13.27213.27213.27213.272
32Materijalni rashodi13.27213.27213.27213.272
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.154.4941.712.1281.712.1281.712.128
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.154.4941.712.1281.712.1281.712.128
K545043BORBENO OKLOPNO VOZILO315.349,1087.6362.759.9723.031.572
11Opći prihodi i primici315.349,1087.6362.759.9723.031.572
       
3Rashodi poslovanja87.63613.27213.272
32Materijalni rashodi87.63613.27213.272
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine315.349,102.746.7003.018.300
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine315.349,102.746.7003.018.300
K545044OBALNI OPHODNI BROD3.464.754,18509.908
       
11Opći prihodi i primici3.464.754,18509.908
       
3Rashodi poslovanja463,209.908
32Materijalni rashodi463,209.908
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.464.290,98500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.464.290,98500.000
K545045OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)286.745.044,47267.078.607255.710.522119.021.09956.607.800
      
11Opći prihodi i primici286.745.044,47267.078.607255.710.522119.021.09956.607.800
       
3Rashodi poslovanja335.125,312.676.03511.460.26127.066.02929.028.500
32Materijalni rashodi335.125,312.676.03511.460.26127.066.02929.028.500
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine286.409.919,16264.402.572244.250.26191.955.07027.579.300
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine286.409.919,16264.402.572244.250.26191.955.07027.579.300
K545046NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE204.362,38646.4283.478.4462.334.4612.127.953
      
11Opći prihodi i primici204.362,38646.4283.478.4462.334.4612.127.953
       
3Rashodi poslovanja19.272,42269.168837.241251.929199.104
32Materijalni rashodi19.272,42269.168837.241251.929199.104
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine185.089,96377.2602.641.2052.082.5321.928.849
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine185.089,96377.2602.641.2052.082.5321.928.849
K545074OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM637.490,59
      
11Opći prihodi i primici637.490,59
       
3Rashodi poslovanja637.490,59
32Materijalni rashodi637.490,59
K545077OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA22.565.93764.675.97336.062.07816.721.962
      
11Opći prihodi i primici22.565.93764.675.97336.062.07816.721.962
       
3Rashodi poslovanja216.844171.911173.420159.380
32Materijalni rashodi216.844171.911173.420159.380
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine22.349.09364.504.06235.888.65816.562.582
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine22.349.09364.504.06235.888.65816.562.582
K545078OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM19.332.954,1011.766.5834.525.3522.800.0007.230.000
11Opći prihodi i primici19.332.954,1011.766.5834.525.3522.800.0007.230.000
       
3Rashodi poslovanja23.446,4555.74355.743
32Materijalni rashodi23.446,4555.74355.743
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine19.309.507,6511.710.8404.469.6092.800.0007.230.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.309.507,6511.710.8404.469.6092.800.0007.230.000
2505UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU393.738.628,20435.662.144497.670.416505.025.554507.306.257
A545052TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA391.120.294,25432.051.420494.059.692501.414.830503.695.533
11Opći prihodi i primici391.120.234,25432.050.338494.059.692501.414.830503.695.533
       
3Rashodi poslovanja391.120.234,25432.050.338494.059.692501.414.830503.695.533
31Rashodi za zaposlene369.960.324,15407.320.109460.428.860467.754.050469.785.719
32Materijalni rashodi20.976.361,3424.464.78333.365.83233.395.78033.644.814
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade183.548,75265.446265.000265.000265.000
      
52Ostale pomoći60,011.082
       
3Rashodi poslovanja60,011.082
32Materijalni rashodi60,011.082
A545053PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA2.548.072,033.610.7243.610.7243.610.7243.610.724
11Opći prihodi i primici2.548.072,033.610.7243.610.7243.610.7243.610.724
       
3Rashodi poslovanja2.548.072,033.610.7243.610.7243.610.7243.610.724
32Materijalni rashodi1.289.427,781.858.7841.858.7841.858.7841.858.784
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.258.644,251.751.9401.751.9401.751.9401.751.940
      
A545079ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI70.261,93
      
11Opći prihodi i primici70.261,93
       
3Rashodi poslovanja19.877,70
32Materijalni rashodi19.877,70
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine50.384,23
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine50.384,23
2506KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA20.010.829,8832.988.02631.038.93942.268.36353.321.471
      
A545054OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA2.807.115,7113.222.78511.921.35218.680.14629.203.127
      
11Opći prihodi i primici2.807.115,7112.017.11311.921.35218.680.14629.203.127
       
3Rashodi poslovanja608.880,391.630.629829.3961.520.071373.950
32Materijalni rashodi608.880,391.630.629829.3961.520.071373.950
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.198.235,3210.386.48411.091.95617.160.07528.829.177
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine208.854,12526.9141.156.054460.554460.554
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.989.381,209.859.5709.935.90216.699.52128.368.623
52Ostale pomoći1.205.672
       
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.205.672
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.205.672
A545055ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA4.923.633,756.099.9876.705.6226.775.4196.863.767
      
11Opći prihodi i primici4.923.633,756.099.9876.705.6226.775.4196.863.767
       
3Rashodi poslovanja4.923.633,756.099.9876.705.6226.775.4196.863.767
32Materijalni rashodi4.923.633,756.099.9876.705.6226.775.4196.863.767
A545057SIGURNOSNI POSLOVI2.871.967,963.052.6253.052.6253.052.6253.052.625
A545058OPĆA POTPORA787.942,531.914.1251.300.9701.346.4021.346.402
11Opći prihodi i primici744.526,59831.520902.800948.232948.232
       
3Rashodi poslovanja744.526,59831.520902.800948.232948.232
32Materijalni rashodi626.047,84739.222774.435819.867819.867
34Financijski rashodi78.345,1570.333105.265105.265105.265
38Ostali rashodi40.133,6021.96523.10023.10023.100
31Vlastiti prihodi43.415,941.082.605398.170398.170398.170
       
3Rashodi poslovanja43.415,941.082.605398.170398.170398.170
32Materijalni rashodi43.415,941.082.605398.170398.170398.170
A545059IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE402.381,41572.035572.035572.699572.699
11Opći prihodi i primici402.381,41572.035572.035572.699572.699
       
3Rashodi poslovanja402.381,41572.035572.035572.699572.699
32Materijalni rashodi402.381,41572.035572.035572.699572.69