Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

NN 149/2023 (14.12.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

HRVATSKI SABOR

2154

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

1. Financijski plan za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.567.171.600 eura

– ukupne rashode u iznosu od 5.557.919.183 eura

– višak u iznosu od 9.252.417 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 9.252.417 eura.

2. Projekciju plana za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.775.210.326 eura

– ukupne rashode u iznosu od 5.761.331.700 eura

– višak u iznosu od 13.878.626 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 13.878.626 eura.

3. Projekciju plana za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 6.029.850.833 eura

– ukupne rashode u iznosu od 6.006.719.789 eura

– višak u iznosu od 23.131.044 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 23.131.044 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 400-06/23-01/31

Zagreb, 30. studenoga 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Izvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
PRIHODI POSLOVANJA4.495.854.700,005.109.400.2695.564.671.6005.773.810.3266.028.850.833
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE486.352,77265.0002.500.0001.400.0001.000.000
UKUPNI PRIHODI4.496.341.052,775.109.665.2695.567.171.6005.775.210.3266.029.850.833
RASHODI POSLOVANJA4.435.609.057,055.079.048.2695.543.396.3835.746.852.7005.992.240.789
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE3.300.824,0715.587.00014.522.80014.479.00014.479.000
UKUPNI RASHODI4.438.909.881,125.094.635.2695.557.919.1835.761.331.7006.006.719.789
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK57.431.171,6515.030.0009.252.41713.878.62623.131.044

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Izvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA0,000000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA33.792.767,4015.030.0009.252.41713.878.62623.131.044
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA-33.792.767,40-15.030.000-9.252.417-13.878.626-23.131.044
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE139.027.635,54162.666.040162.666.040162.666.040162.666.040
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-162.666.039,79-162.666.040-162.666.040-162.666.040-162.666.040
NETO FINANCIRANJE-57.431.171,65-15.030.000-9.252.417-13.878.626-23.131.044
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaIzvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
6PRIHODI POSLOVANJA4.495.854.700,005.109.400.2695.564.671.6005.773.810.3266.028.850.833
62Doprinosi3.500.942.523,733.973.787.5794.336.521.9004.563.607.7094.755.995.333
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna636.256.624,20722.122.690785.000.000745.200.000785.200.000
64Prihodi od imovine1.091.458,097.947.0008.080.0008.231.0008.281.500
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada357.229.756,46405.202.000434.700.000456.399.617479.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima291.382,44279.000307.700310.000312.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi42.955,0862.00062.00062.00062.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE486.352,77265.0002.500.0001.400.0001.000.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine486.352,77265.0002.500.0001.400.0001.000.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaIzvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
3RASHODI POSLOVANJA4.435.609.057,055.079.048.2695.543.396.3835.746.852.7005.992.240.789
31Rashodi za zaposlene41.837.552,8648.298.85752.937.00055.960.00058.515.000
32Materijalni rashodi12.223.404,3616.089.47515.878.70018.120.70018.315.200
34Financijski rashodi3.101.866,752.952.0002.613.0002.613.0002.613.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna14.318.780,01176.747.40710.500.00010.500.00010.500.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.363.584.117,744.834.378.1305.460.883.6835.659.075.0005.901.713.589
38Ostali rashodi543.335,33582.400584.000584.000584.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE3.300.824,0715.587.00014.522.80014.479.00014.479.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine14.898,40207.000265.000265.000265.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.370.182,3613.627.00010.939.80010.896.00010.896.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini915.743,311.753.0003.318.0003.318.0003.318.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Izvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA33.792.767,4015.030.0009.252.41713.878.62623.131.044
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova33.792.767,4015.030.0009.252.41713.878.62623.131.044

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
006HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE4.472.702.648,525.109.665.2695.567.171.6005.775.210.3266.029.850.833
       
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI4.298.601.564,704.900.099.9945.336.635.6005.522.829.3265.775.624.833
       
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA616.667.417,62684.614.000764.079.000778.395.000794.225.000
3Rashodi poslovanja616.667.417,62684.614.000764.079.000778.395.000794.225.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.789.632,893.914.0004.500.0004.500.0004.500.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade611.877.784,73680.700.000759.579.000773.895.000789.725.000
       
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE607.504.741,52660.706.000683.522.000722.222.000737.494.000
3Rashodi poslovanja607.504.741,52660.706.000683.522.000722.222.000737.494.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade607.504.741,52660.706.000683.522.000722.222.000737.494.000
       
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA124.039.669,91164.541.000200.516.000208.111.000210.427.000
3Rashodi poslovanja124.039.669,91164.541.000200.516.000208.111.000210.427.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade124.039.669,91164.541.000200.516.000208.111.000210.427.000
       
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.553.918.700,782.027.465.1742.197.119.0002.341.146.0002.504.679.000
3Rashodi poslovanja1.553.918.700,782.027.465.1742.197.119.0002.341.146.0002.504.679.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna8.037.210,43171.416.4075.000.0005.000.0005.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.545.881.490,351.856.048.7672.192.119.0002.336.146.0002.499.679.000
       
A600004SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA190.805.067,23197.275.000231.806.000247.199.000264.447.000
3Rashodi poslovanja190.805.067,23197.275.000231.806.000247.199.000264.447.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.491.936,691.417.0001.000.0001.000.0001.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade189.313.130,54195.858.000230.806.000246.199.000263.447.000
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI378.490.254,56385.000.000411.706.000420.946.000429.022.000
3Rashodi poslovanja378.490.254,56385.000.000411.706.000420.946.000429.022.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade378.490.254,56385.000.000411.706.000420.946.000429.022.000
       
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA212.173.033,24161.335.000202.709.483133.487.000135.100.589
3Rashodi poslovanja212.173.033,24161.335.000202.709.483133.487.000135.100.589
34Financijski rashodi83.428,89
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade212.089.604,35161.335.000202.709.483133.487.000135.100.589
       
A600007LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ83.714.984,0183.479.00091.000.00092.000.00093.000.000
3Rashodi poslovanja83.714.984,0183.479.00091.000.00092.000.00093.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade83.714.984,0183.479.00091.000.00092.000.00093.000.000
       
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM48.338.516,7255.983.05760.596.70065.566.70068.021.200
3Rashodi poslovanja48.338.516,7255.983.05760.596.70065.566.70068.021.200
31Rashodi za zaposlene36.177.234,7341.379.65746.352.00049.130.00051.440.000
32Materijalni rashodi10.502.563,9613.097.00013.082.70015.274.70015.419.200
34Financijski rashodi1.622.737,811.457.0001.111.0001.111.0001.111.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade29.198,3546.00046.00046.00046.000
38Ostali rashodi6.781,873.4005.0005.0005.000
       
A600009NAKNADE PLAĆA ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD215.205.566,66218.810.763219.100.000225.000.000235.000.000
3Rashodi poslovanja215.205.566,66218.810.763219.100.000225.000.000235.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade215.205.566,66218.810.763219.100.000225.000.000235.000.000
       
A600010NAKNADE BRANITELJIMA – PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZA RAD1.868.280,311.725.0001.750.0001.750.0001.750.000
3Rashodi poslovanja1.868.280,311.725.0001.750.0001.750.0001.750.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.868.280,311.725.0001.750.0001.750.0001.750.000
       
A600011NAKNADE PLAĆA ZA RODILJNI DOPUST163.563.301,88168.058.000175.000.000180.000.000185.000.000
3Rashodi poslovanja163.563.301,88168.058.000175.000.000180.000.000185.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade163.563.301,88168.058.000175.000.000180.000.000185.000.000
       
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANIM OSOBAMA22.521.855,2025.663.00026.494.20030.000.00030.000.000
3Rashodi poslovanja22.521.855,2025.663.00026.494.20030.000.00030.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade22.521.855,2025.663.00026.494.20030.000.00030.000.000
       
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE413.375,80505.000505.000505.000505.000
3Rashodi poslovanja413.375,80505.000505.000505.000505.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade413.375,80505.000505.000505.000505.000
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE2.512.038,364.818.0004.818.0004.818.0004.818.000
3Rashodi poslovanja2.512.038,364.818.0004.818.0004.818.0004.818.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.512.038,364.818.0004.818.0004.818.0004.818.000
       
A600015SPECIJALIZACIJE38.553,1913.00013.000
3Rashodi poslovanja38.553,1913.00013.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade38.553,1913.00013.000
       
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA12.909.015,6014.238.00015.100.00015.600.00016.000.000
3Rashodi poslovanja12.909.015,6014.238.00015.100.00015.600.00016.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade12.909.015,6014.238.00015.100.00015.600.00016.000.000
       
A600017NAKNADE PLAĆA ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI26.317.135,8424.068.00026.500.00027.200.00028.000.000
3Rashodi poslovanja26.317.135,8424.068.00026.500.00027.200.00028.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade26.317.135,8424.068.00026.500.00027.200.00028.000.000
       
A600018NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI530.580,93566.000566.000566.000566.000
3Rashodi poslovanja530.580,93566.000566.000566.000566.000
38Ostali rashodi530.580,93566.000566.000566.000566.000
       
A600036POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA33.792.767,4015.030.0009.252.41713.878.62623.131.044
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova33.792.767,4015.030.0009.252.41713.878.62623.131.044
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova33.792.767,4015.030.0009.252.41713.878.62623.131.044
       
K600000ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA3.276.707,946.207.00014.482.80014.439.00014.439.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.276.707,946.207.00014.482.80014.439.00014.439.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine14.898,40207.000265.000265.000265.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.346.066,234.247.00010.899.80010.856.00010.856.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini915.743,311.753.0003.318.0003.318.0003.318.000
       
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE173.769.129,88199.342.100230.536.000252.381.000254.226.000
       
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA165.294.136,58188.765.600219.600.000241.150.000242.700.000
3Rashodi poslovanja165.294.136,58188.765.600219.600.000241.150.000242.700.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade165.294.136,58188.765.600219.600.000241.150.000242.700.000
       
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM8.450.877,1710.537.50010.896.00011.191.00011.486.000
3Rashodi poslovanja8.450.877,1710.537.50010.896.00011.191.00011.486.000
31Rashodi za zaposlene5.350.873,586.227.5006.585.0006.830.0007.075.000
32Materijalni rashodi1.698.331,012.802.0002.796.0002.846.0002.896.000
34Financijski rashodi1.395.700,051.495.0001.502.0001.502.0001.502.000
38Ostali rashodi5.972,5313.00013.00013.00013.000
K600001ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA24.116,1339.00040.00040.00040.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine24.116,1339.00040.00040.00040.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine24.116,1339.00040.00040.00040.000
       
6002PROJEKTI EU331.953,9410.223.175
       
A600021CEF – EHEALTH41.360,27275
3Rashodi poslovanja41.360,27275
31Rashodi za zaposlene40.752,40
32Materijalni rashodi607,87275
       
A600022E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA220.512,459.117.800
3Rashodi poslovanja220.512,45663.800
31Rashodi za zaposlene211.115,67541.600
32Materijalni rashodi9.396,78122.200
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine8.454.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.454.000
       
A600023E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA50.580,921.103.100
3Rashodi poslovanja50.580,92216.100
31Rashodi za zaposlene47.511,71150.100
32Materijalni rashodi3.069,2166.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine887.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine887.000
       
A600024HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA14.948,31
3Rashodi poslovanja14.948,31
31Rashodi za zaposlene7.067,89
32Materijalni rashodi7.880,42
       
A600033X-EHEALTH – PROJEKT EU2.996,88
3Rashodi poslovanja2.996,88
31Rashodi za zaposlene2.996,88
       
A600035TEHDAS JOINT ACTION1.555,112.000
3Rashodi poslovanja1.555,112.000
32Materijalni rashodi1.555,112.000