Pravilnik o evidenciji rada korištenjem digitalnih radnih platformi

NN 150/2023 (15.12.2023.), Pravilnik o evidenciji rada korištenjem digitalnih radnih platformi

ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

2166

Na temelju članka 221.p stavka 8. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 27/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI RADA KORIŠTENJEM DIGITALNIH RADNIH PLATFORMI

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj, način vođenja te rokovi za dostavu podataka u evidenciju rada korištenjem digitalnih radnih platformi (u daljnjem tekstu: evidencija).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Evidenciju iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika vodi ministarstvo nadležno za rad (u daljnjem tekstu: ministarstvo), putem Jedinstvene elektroničke evidencije rada odnosno informacijskog sustava koji se ustrojava i vodi u skladu s posebnim propisom o suzbijanju neprijavljenoga rada (u daljnjem tekstu: sustav JEER).

Članak 3.

Evidencija iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

1. Registar digitalnih radnih platformi i agregatora (u daljnjem tekstu: Registar)

2. podatke o pokazateljima opsega rada.

2. REGISTAR DIGITALNIH RADNIH PLATFORMI I AGREGATORA

Članak 4.

U Registar iz članka 3. točke 1. ovoga Pravilnika upisuju se digitalne radne platforme (u daljnjem tekstu: platforme) i agregatori putem e-usluge Registar digitalnih radnih platformi i agregatora u okviru sustava e-Građani.

Članak 5.

(1) Registar sadržava sljedeće podatke o subjektima upisa iz članka 4. ovoga Pravilnika:

1. osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB)

2. matični broj obrta (u daljnjem tekstu: MBO), ako je subjekt upisa obrtnik

3. naziv subjekta

4. sjedište

5. ime, prezime i OIB osobe ovlaštene za zastupanje

6. adresu elektroničke pošte za komunikaciju.

(2) Registar sadrži i podatak o sklopljenom ugovoru o posredovanju na tržištu s platformom, odnosno podatke o početku i završetku poslova posredovanja, ako se upisuju podaci o agregatoru.

(3) Podatak o početku poslova posredovanja iz stavka 2. ovoga članka upisuje se prije početka rada radnika ili druge fizičke osobe koja rad obavlja korištenjem platforme, a podatak o završetku poslova posredovanja iz stavka 2. ovoga članka upisuje se najkasnije na dan prestanka ugovora o posredovanju.

Članak 6.

(1) Upis platforme u Registar provodi se na sljedeći način:

1. podatak iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika preuzima se putem sustava JEER iz Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) prilikom prijave u e-uslugu Registar digitalnih radnih platformi i agregatora

2. podaci iz članka 5. stavka 1. točaka 3. do 5. ovoga Pravilnika preuzimaju se putem sustava JEER iz temeljnih registara

3. podatak iz članka 5. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika unosi platforma.

(2) Upis agregatora u Registar provodi se na sljedeći način:

1. podatke iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2. i 6. i stavka 2. ovoga Pravilnika koji se odnosi na agregatora, unosi platforma za agregatora s kojim je ugovorila posredovanje na tržištu

2. podaci iz članka 5. stavka 1. točaka 3. do 5. ovoga Pravilnika preuzimaju se putem sustava JEER iz temeljnih registara.

(3) Popis temeljnih registara iz kojih se preuzimaju podaci u skladu sa stavkom 1. točkom 2. i stavkom 2. točkom 2. ovoga članka utvrđuje se posebnim propisom kojim se uređuje razmjena podataka u sustavu JEER.

Članak 7.

(1) O upisu u Registar, ministarstvo izdaje potvrdu s evidencijskim brojem.

(2) Potvrda s evidencijskim brojem je elektronički zapis koji sadržava evidencijski broj pod kojim je upisana platforma ili agregator, naziv, OIB odnosno MBO te elektronički pečat izdavatelja potvrde.

(3) Obavijest o upisu i načinu preuzimanja potvrde dostavlja se platformama i agregatorima u korisnički pretinac u okviru sustava e-Građani.

(4) Platforme i agregatori preuzimaju potvrdu s evidencijskim brojem unutar e-usluge Registar digitalnih radnih platformi i agregatora.

3. PODACI O POKAZATELJIMA OPSEGA RADA

Članak 8.

Podaci o pokazateljima opsega rada korištenjem platformi su:

1. broj radnika

2. broj drugih fizičkih osoba koje se u smislu članka 221.f stavka 1. Zakona o radu, smatraju ostalim fizičkim osobama koje rad obavljaju korištenjem platforme

3. vrste ugovornih odnosa na temelju kojih osobe iz točaka 1. i 2. ovoga članka rad obavljaju korištenjem platforme

4. vrste poslova koji se obavljaju

5. vrijeme i lokacije obavljanja poslova

6. isplate platformi prema agregatorima.

Članak 9.

(1) Radi prikupljanja podataka iz članka 8. točaka 1. do 5. ovoga Pravilnika, platforma nakon završetka svakog pojedinačnog obavljenog posla u stvarnom vremenu, odnosno najkasnije u roku od 24 sata, dostavlja sljedeće podatke:

1. OIB platforme

2. OIB odnosno MBO poslodavca odnosno naručitelja posla

3. OIB radnika odnosno druge fizičke osobe u ugovornom odnosu

4. podatak o vrsti ugovornog odnosa

5. naziv ili opis poslova koje obavlja radnik odnosno druga fizička osoba

6. vrijeme početka i završetka obavljanja posla

7. podatak o lokaciji obavljanja posla odnosno početnu i završnu lokaciju, ako su različite.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se putem sustava JEER.

(3) Ako dostavljeni podaci o obavljenom poslu ne odgovaraju činjeničnom stanju mogu se poništiti najkasnije u roku od 72 sata računajući od dostave podataka iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U slučaju nemogućnosti dostave podataka zbog prekida ili preopterećenosti kod uspostavljanja veze između informacijskog sustava platforme i sustava JEER, platforma je dužna podatke iz stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti najkasnije u roku od 48 sati od ponovne uspostave veze.

(5) Podatke o pokazateljima opsega rada iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju platforme, neovisno o tome postoji li ugovorni odnos radnika ili druge fizičke osobe izravno s platformom ili s njezinim agregatorom.

(6) Agregator je dužan dostaviti platformi s kojom ima ugovorenu suradnju podatak o vrsti ugovora koji ima sklopljen s radnikom ili drugom fizičkom osobom.

(7) U slučaju promjene vrste ugovornog odnosa između agregatora i radnika ili druge fizičke osobe, agregator je dužan o tome obavijestiti platformu s kojom ima ugovorenu suradnju u roku od tri dana od nastale promjene.

Članak 10.

(1) Radi prikupljanja podataka iz članka 8. točke 6. ovoga Pravilnika, platforma nakon svake izvršene isplate agregatoru, a najkasnije posljednjeg dana u mjesecu za isplate izvršene u tom mjesecu, dostavlja sljedeće podatke:

1. OIB platforme

2. OIB odnosno MBO agregatora

3. OIB radnika ili drugih fizičkih osoba koje su obavljale poslove

4. podatak o vrsti ugovornih odnosa između agregatora i radnika ili drugih fizičkih osoba

5. prikaz isplata na temelju sklopljenog ugovora o posredovanju na tržištu koji obvezno sadrži sljedeće elemente:

a) ukupno isplaćeni iznos

b) iznos koji je isplaćen po osnovi naknada za obavljene poslove radnika i drugih fizičkih osoba

c) iznos naknade svakog pojedinog radnika odnosno druge fizičke osobe koja je obavila posao, s naznakom gotovinske transakcije koja je naplaćena izravno na lokaciji između sudionika određenog posla

d) iznos ostalih isplata agregatoru, koji ne predstavlja naknadu za obavljeni posao radnika i drugih fizičkih osoba

6. razdoblje obračuna

7. datum isplate.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se putem sustava JEER.

4. VOĐENJE PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE

Članak 11.

(1) Ministarstvo vodi i obrađuje podatke iz evidencije putem posebne aplikacije – Rad korištenjem digitalne radne platforme.

(2) Poslove vezane uz vođenje i obradu podataka iz stavka 1. ovoga članka, za ministarstvo obavlja administrator (jedna ili više osoba), kojeg za obavljanje tih poslova posebno imenuje i ovlašćuje ministar nadležan za rad.

Članak 12.

(1) Izvješće o podacima o radu korištenjem platforme (u daljnjem tekstu: Izvješće) ministarstvo izrađuje na temelju svih godišnje prikupljenih podataka iz evidencije, osim podatka iz članka 8. točke 6. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće se donosi i objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva jednom godišnje za prethodnu godinu, a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

(3) Svi prikupljeni podaci iz evidencije analiziraju se putem informatičkih alata iz aplikacije – Rad korištenjem digitalne radne platforme.

(4) Izvješće može biti prikazano u jednoj ili više numeriranih različitih formi, a najmanji sadržaj izvještajnih podataka mora se odnositi na:

1. razdoblje na koje se Izvješće odnosi

2. broj platformi

3. broj agregatora

4. broj radnika i drugih fizičkih osoba

5. vrste i broj sklopljenih ugovornih odnosa

6. vrste poslova koji se obavljaju

7. podatke o vremenu i lokacijama obavljanja poslova.

(5) Izvješće ne smije sadržavati osobne podatke radnika ili druge fizičke osobe niti naznaku podataka o njihovu OIB-u.

Članak 13.

Na vođenje podataka iz evidencije primjenjuju se posebni propisi koji uređuju zaštitu osobnih podataka i propisi koji uređuju povjerljivost poslovnih podataka.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ministar nadležan za rad će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, za obavljanje poslova vođenja evidencije imenovati i ovlastiti administratore iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 011-02/23-01/16
Urbroj: 524-03-01-02/1-23-14
Zagreb, 7. prosinca 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.