Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 150/2023 (15.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2170

Na temelju članka 117. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 1/23. i 41/23.) u članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u ARKOD sustav evidentiraju se i parcele pod staklenicima/plastenicima, vinogradima i iskrčenim vinogradima i maslinicima s površinom jednakom ili većom od 0,005 ha.«

Članak 2.

U članku 8. stavci 11., 12.,13., 14., 15. i 16. mijenjaju se i glase:

»(11) Prije dodjele koeficijenta prihvatljivosti iz stavka 10. ovoga članka isključuju se neprihvatljivi elementi iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(12) Poljoprivrednik potpisom zapisnika potvrđuje suglasnost s dodijeljenim koeficijentom prihvatljivosti iz stavka 10. ovoga članka.

(13) Poljoprivrednik koji ima upisano poljoprivredno zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu, a koje nije u vlasništvu Republike Hrvatske, dužan je do 31. 12. 2025. dostaviti dokaze iz stavka 2. ovoga članka ili dokaz da je pokrenuo postupak za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, u protivnom će biti brisano iz ARKOD sustava.

(14) Ako pri upisu poljoprivrednog zemljišta u ARKOD Agencija za plaćanja ne može odrediti vrstu uporabe zemljišta iz Priloga I ovoga Pravilnika na temelju fotointerpretacije DOF-a, za upis u ARKOD poljoprivrednik treba nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja dostaviti dokaze da na njima obavlja poljoprivrednu aktivnost u skladu s propisima koji uređuju područje poljoprivrede.

(15) Za površine iz stavka 14. ovoga članka poljoprivrednik mora Agenciji za plaćanja dostaviti dokaz koji potvrđuje jednu od vrsta uporabe zemljišta iz Priloga I ovoga Pravilnika, u vidu geotagirane fotografije koristeći Agro GTF aplikaciju s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na ARKOD parceli, koje nisu starije od 30 dana od pokretanja postupka upisa tih površina u ARKOD.

(16) Agencija za plaćanja naknadnom provjerom na terenu može utvrditi rezultate drugačije od onih prikazanih geotagiranim fotografijama iz stavka 15. ovoga članka te će postupiti na temelju rezultata provjere na terenu.«.

Članak 3.

U članku 9. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Pri promjeni ARKOD podataka koje inicira poljoprivrednik te promjena koje inicira Agencija za plaćanja pri zanavljanju DOF-a i ostalih prostornih podataka i na temelju rezultata administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može u svrhu dokazivanja prihvatljivosti ARKOD parcele ili kod promjene vrste uporabe već upisanog zemljišta zatražiti dostavu geotagiranih fotografija, koristeći Agro GTF aplikaciju s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na ARKOD parceli, koje nisu starije od 30 dana od dana pokretanja postupka dokazivanja.«

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 8., 9. i 10.

Dosadašnji stavci 10., 11. i 12. koji postaju stavci 11., 12. i 13. mijenjaju se i glase:

»(11) Kada poljoprivrednik ponovno počne koristiti ARKOD parcelu označenu vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«, dužan je o tome dostaviti nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja geotagirane fotografije koristeći Agro GTF aplikaciju s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na toj ARKOD parceli, koje nisu starije od 30 dana od dana pokretanja postupka dokazivanja, zajedno s dokazom o vlasništvu ili posjedu zemljišta na istoj ARKOD parceli.

(12) Ako Agencija za plaćanja naknadnom provjerom na terenu utvrdi rezultate drugačije od onih prikazanih geotagiranim fotografijama, postupit će na temelju rezultata provjere na terenu.

(13) Agencija za plaćanja će ARKOD parcelu koja je duže od dvije godine označena vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«, računajući od 31. prosinca godine u kojoj je označena vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«, brisati iz ARKOD-a.«.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 14.

Dosadašnji stavak 14. koji postaje stavak 15. mijenja se i glasi:

»(15) Agencija za plaćanja postupit će u skladu sa stavkom 13. ovoga članka i u slučaju ako vlasnik i/ili posjednik poljoprivrednog zemljišta i/ili ovlašteno tijelo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i zemljištem u šumsko gospodarskoj osnovi dostavi Agenciji za plaćanja obavijest da poljoprivrednik više ne ispunjava uvjete za korištenje poljoprivrednog zemljišta (istekao ugovor, neplaćanje zakupnine i dr.).«.

Dosadašnji stavci 15. i 16. postaju stavci 16. i 17.

Članak 4.

U Prilogu I. u tablici Šifrarnik s vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta, opis i karakteristike šifre 422 Voćnjak mijenjaju se i glase: »Poljoprivredno zemljište zasađeno voćnim vrstama. Intenzivni voćnjak karakterizira pravilni raspored stabala i minimalni sklop koji je u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćnjake, objavljenim na mrežnoj stranici Ministarstva. Osnovne (minimalne) agrotehničke mjere pri podizanju i održavanju nasada također trebaju biti u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćnjake. Ekstenzivni voćnjak može imati zatravljene praznine i nepravilan raspored stabala, maksimalna udaljenost između pojedinih stabala može iznositi 14 metara.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/65

Urbroj: 525-07/279-23-1

Zagreb, 7. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.