Odluka o porezima Grada Čabra

NN 150/2023 (15.12.2023.), Odluka o porezima Grada Čabra

Grad Čabar

2179

Na temelju članka 20. stavka 1. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17, 114/22) i članka 38. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« broj 01/21, 12/21) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA ČABRA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Čabru (u daljnjem tekstu: Grad), stope i visine poreza, način obračuna i plaćanja poreza, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina.

Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2,5 % i predstavlja vlastiti izvor prihoda Grada.

Članak 4.

Obveznici poreza na potrošnju, način obračuna i ostalo definirano je odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 1,50 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

Članak 6.

Obveznici poreza na kuće za odmor, definicija kuće za odmor, porezna oslobođenja i ostalo definirano je odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe za korištenje javnih površina.

Javnim površinama u smislu ove odluke smatraju se javne površine u općoj uporabi, koje se razlikuju prema namjeni:

1. javne prometne površine: ulice, ceste, trgovi, prolazi, parkirališta, nogostupi, stajališta javnog prometa i slične površine,

2. javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, travnjaci, skupina stabala ili pojedinačna stabla, posude s ukrasnim biljem, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu u naselju i slične zelene površine,

3. ostale javne površine i objekti namijenjeni javnim priredbama, tržnice na malo i slične javne površine.

Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina plaća se:

– mjesečno, za korištenje javnih površina za postavu terasa ispred ugostiteljskih objekata od 0,70 eura po četvornom metru zauzete površine

– dnevno za korištenje javnih površina za izvođenje građevinskih radova i postavu drugih privremenih objekata (odlaganje drva za ogrjev, skele i sl.) od 0,15 eura po četvornom metru zauzete površine

– dnevno, za postavljanje privremenih objekata (štand, klupa i slično koji služe za prezentaciju proizvoda, usluga, distribuciju letaka i promidžbenog materijala) 7,00 eura po danu.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza izdanog na temelju zaprimljenog zahtjeva.

III. NADLEŽNOST

Članak 9.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 1.,2. i 3. ove Odluke obavljat će Grad – Jedinstveni upravni odjel.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ove Odluke te žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kazneni i prekršajni postupak, te sva druga pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22) i Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj: 115/16, 101/17, 114/22).

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Čabra (»Narodne novine«, broj 144/20 i 100/21).

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se sukladno odredbama Odluke o porezima Grada Čabra (»Narodne novine«, broj 144/20 i 100/21).

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 410-01/23-01/02

Urbroj: 2170-3-1-1-23-1

Čabar, 29. studenoga 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednica
Marija Gašpar, mag. iur., v. r.