Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodaka na području grada Čabra

NN 150/2023 (15.12.2023.), Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodaka na području grada Čabra

GRAD ČABAR

2180

Na temelju članka 19.a Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) i članka 38. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Grada Čabra« broj 1/21 i 12/21), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici 29. studenoga 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAKA NA PODRUČJU GRADA ČABRA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području grada Čabra.

Članak 2.

Porezne stope iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

– niža porezna stopa 22 %,

– viša porezna stopa 30 %.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Grada Čabra«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 410-01/23-01/03

Urbroj: 2170-3-1-1-23-1

Čabar, 29. studenoga 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednica
Marija Gašpar, mag. iur., v. r.