Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

NN 152/2023 (19.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2227

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O PROVEDBI INTERVENCIJA IZ SEKTORA VINA UNUTAR STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (»Narodne novine«, broj 140/23.) u članku 7. stavku 2. riječi: »odluka o rezultatu administrativne kontrole« zamjenjuju se riječima: »odluka o dodjeli sredstava«.

U stavku 3. riječi: »sklopila ugovor o financiranju s korisnikom« zamjenjuju se riječima: »donijela odluku o dodjeli sredstava«, a riječi: »sklopljen ugovor o financiranju« zamjenjuju se riječima: »donesena odluka o dodjeli sredstava«.

Članak 2.

U članku 11. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U provođenju postupka iz stavka 4. ovoga članka, radi osiguranja opravdanosti visine troškova, podnositelj je dužan prikupiti jednu ponudu za prihvatljive troškove čija vrijednost nabave ne prelazi 5.000 eura (bez PDV-a), dok je za prihvatljive troškove čija vrijednost nabave prelazi 5.000 eura (bez PDV-a) dužan objaviti poziv za podnošenje ponuda i prikupiti tri usporedive ponude te u skladu s kriterijima odabira odabrati najpovoljniju, međutim ako podnositelj ne objavi poziv za podnošenje ponuda i/ili ne odabere najpovoljniju ponudu u skladu s kriterijima odabira, Agencija za plaćanja će odobriti najjeftiniju ponudu.«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Troškovi koji su nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu mogu biti prihvatljivi uz uvjet da su nastali nakon 16. listopada 2023. godine izuzev troškova iz članka 16. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Pravilnika koji su prihvatljivi od datuma obavljanja kontrole na terenu.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Korisnik s odabranim ponuditeljima ne smije sklapati obvezujuće odnose (poput sklapanja ugovora, izdavanja narudžbenice, izjave o prihvaćanju ponude, plaćanje akontacije, davanje kapare) niti započeti s realizacijom nabave (poput kupovine opreme, početka građenja) prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim za opće troškove i troškove kupnje zemljišta i/ili objekata u skladu s člankom 22. stavcima 5. i 6. ovoga Pravilnika.«.

Stavci 7., 8., i 9. mijenjaju se i glase:

»(7) Korisnik mora dokazati da je osigurao jednak pristup i sudjelovanje na tržištu svim ponuditeljima s jasno definiranim i dostupnim podacima o postupku nabave, da je osigurao objektivan i nepristran tretman svih ponuditelja prilikom pregleda i ocjena ponuda te poštivao sva načela provođenja postupka nabave kako bi spriječio situacije u kojima odabir ponuditelja upućuje na izravni ili neizravni, financijski ili nefinancijski interes koji proizlazi iz osobnih, obiteljskih ili profesionalnih veza između korisnika i ponuditelja.

(8) Korisnik mora dokazati da je unatoč poduzetim svim potrebnim mjerama za sprečavanje i izbjegavanje situacija koje dovode do sukoba interesa odabrano poduzeće jedino koje može isporučiti robu, radove ili usluge zbog tehničkih razloga ili razloga postojanja isključivih prava na predmetu koji se nabavlja.

(9) Da bi trošak nabave robe koji uključuje kupnju zemljišta i objekata, izvođenja radova te pružanje usluga bio prihvatljiv za sufinanciranje moraju biti ispunjeni uvjeti iz stavaka 7. i 8. ovoga članka kad korisnik ili konzultant korisnika nabavlja:

a) od srodnika u pravoj liniji od drugog do četvrtog stupnja, pobočnoj liniji u trećem i četvrtom stupnju i srodnika po tazbini u drugom stupnju te kad takvu povezanost poduzeća ponuditelja/podugovaratelja, kao i u slučaju korištenih usluga konzultanta u postupcima nabave ostvarenih posredstvom fizičkih osoba te

b) od ponuditelja/podugovaratelja koji zajedno s korisnikom ima vlasnička/glasačka ili upravljačka prava u bilo kojem poduzeću ili postoji povezanost ponuditelja/podugovaratelja i korisnika/konzultanta korisnika, kao i u slučaju korištenih usluga konzultanta u postupcima nabave ostvarenih posredstvom fizičkih osoba.«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 3. iza riječi: »izgradnjom infrastrukture« briše se točka i dodaju riječi: »odnosno izmjenama prostornog plana.«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 4. riječi: »točke a)« brišu se.

U stavku 5. riječi: »stavaka 4. točke (a)« brišu se.

Članak 6.

U članku 17. stavku 1. podstavku 21. iza riječi: »gotovini« briše se točka i dodaju riječi: »ili putem robne razmjene uključujući i kompenzaciju.«.

Članak 7.

U članku 28. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »dugovanja« dodaju se riječi: »te plaćanja u gotovini ili putem robne razmjene uključujući i kompenzaciju«.

Članak 8.

U članku 33. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »dugovanja« dodaju se riječi: »te plaćanja u gotovini ili putem robne razmjene uključujući i kompenzaciju«.

Članak 9.

U članku 42. stavku 4. iza riječi: »predugovoru« kosa crta i riječ: »ugovoru« brišu se.

Članak 10.

U članku 47. stavku 10. riječi: »ili izmjene troškovnika projektiranih radova« brišu se.

Članak 11.

U članku 48. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci od 5. do 10. postaju stavci od 4. do 9.

Članak 12.

U članku 50. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odlukom o dodjeli sredstava određuje se rok završetka projekta koji je u pravilu godinu dana od dana izdavanja odluke u intervencijama 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda te 58.1.b.01. Ulaganje, a do tri godine od dana izdavanja odluke u intervencijama 58.1.h.01. Informiranje i 58.1.k.01 Promidžba, međutim za projekt iz intervencije 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda ako je predviđena naknada za gubitak dohotka u vidu istovremenog postojanja starih i novih nasada rok završetka aktivnosti krčenja starog nasada se određuje na način da ne prelazi tri vegetacijske godine od vegetacijske godine u kojoj je podignut novi nasad.«.

Članak 13.

U članku 55. stavku 4. iza riječi: »nastali« briše se točka i dodaju riječi: »i korisnik mora dokazati da su aktivnosti završene.«.

Članak 14.

U Prilogu V. Kriteriji bodovanja i rangiranja te prag prolaznosti projekata za intervencije u sektoru vina u tablici pod nazivom Intervencija 58.1.a.01. – Restrukturiranje i konverzija vinograda u točki 1. podtočki 1.2. riječ: »i« zamjenjuje se riječima: »i/ili«.

U točki 2. riječi: »grožđa« zamjenjuju se riječima: »grožđa i/ili vina«.

U točki 5. podtočki 5.1. riječ: »primjerice« briše se.

U točki 6. podtočkama 6.1. i 6.2. riječ: »primjerice« briše se.

U točki 7. podtočki 7.1. iza riječi: »sortama« dodaju se riječi: »na svim parcelama koje su predmet restrukturiranja«

U tablici pod nazivom Intervencija 58.1.b.01. Ulaganja u točki 1. podtočki 1.3. riječ: »i« zamjenjuje se riječima: »i/ili«.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/10

Urbroj: 525-06/220-23-39

Zagreb, 12. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.