Odluka o porezima Grada Rijeke

NN 152/2023 (19.12.2023.), Odluka o porezima Grada Rijeke

Grad Rijeka

2234

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13 i »Službene novine Grada Rijeke« broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA RIJEKE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1,5 %.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 4.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 5,00 eura po jednom kvadratnom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području grada Rijeke.

III. NADLEŽNOST

Članak 5.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke obavljat će Grad – Upravni odjel za financije.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Rijeke (»Narodne novine« broj 128/19, 138/21 i 150/22 i »Službene novine Grada Rijeke« broj 22/19, 14/21 i 14/22).

Članak 7.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor započeti prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (»Narodne novine« broj 34/17 i 122/17 i »Službene novine Grada Rijeke« broj 3/17 i 10/17), a koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (»Narodne novine« broj 34/17 i 122/17 i »Službene novine Grada Rijeke« broj 3/17 i 10/17).

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju započeti prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (»Narodne novine« broj 128/19, 138/21 i 150/22 i »Službene novine Grada Rijeke« broj 22/19, 14/21 i 14/22), a koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (»Narodne novine« broj 128/19, 138/21 i 150/22 i »Službene novine Grada Rijeke« broj 22/19, 14/21 i 14/22).

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Grada Rijeke«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 024-01/23-01/140

Urbroj: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.