Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

NN 153/2023 (20.12.2023.), Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

HRVATSKA NARODNA BANKA

2248

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) i članka 38. stavka 4. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O PODACIMA POSLOVANJA S GOTOVIM NOVCEM

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se:

1. obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke o podacima poslovanja s gotovim novcem

2. vrste izvješća koja se prikupljaju

3. izvještajna razdoblja i

4. rokovi dostave izvješća.

(2) Sadržaj pojedinih izvješća i vrste podataka koji se dostavljaju te način i pravila dostave izvješća propisuju se Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja gotovim novcem (u nastavku teksta: Uputa) koja se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

(3) Hrvatska narodna banka prikuplja i upotrebljava podatke na temelju ove Odluke u statističke i nadzorne svrhe kao i za druge potrebe vezane uz ostvarivanje svojih zadataka i ovlasti u sklopu Europskog sustava središnjih banaka.

Provedba akata Europske unije

Članak 2.

Ovom Odlukom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1) Odluke Europske središnje banke od 16. rujna 2010. o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te i njihovu vraćanju u optjecaj (SL L 267, 9. 10. 2010), kako je posljednji put izmijenjena Odlukom (EU) 2019/2195 Europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (ESB/2019/39) (SL L 330, 20. 12. 2019.) (u nastavku teksta: Odluka ESB/2010/14)

2) Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj (SL L 339, 22. 12. 2010.) (u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 1210/2010)

3) Smjernice o provedbi Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj od 28. 10. 2019. (Ref. Ares(2019)6661509); (u nastavku teksta: Smjernica o provedbi Uredbe (EU) br. 1210/2010)

4) Smjernice Europske središnje banke od 11. rujna 2008. o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2008/8) (SL L 346, 11. 9. 2008.) kako je izmijenjena Smjernicom Europske središnje banke od 30. lipnja 2011. (ESB/2011/9) (SL L 217, 23. 8. 2011.), Smjernicom (EU) 2016/1061, Smjernicom Europske središnje banke od 26. svibnja 2016. (ESB/2016/15) (SL L 173, 30. 6. 2016.) i Smjernicom (EU) 2017/469 Europske središnje banke od 7. veljače 2017 (ESB/2017/7) (SL L 77, 22. 3. 2017.); (u nastavku teksta: Smjernica ESB/2008/8).

Obveznici primjene

Članak 3.

(1) Obveznici izvješćivanja na osnovi ove Odluke (u nastavku teksta: obveznici) jesu:

1. banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2. banka sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice

3. banka iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje i

4. ostali rukovatelji gotovim novcem.

(2) U smislu ove Odluke ostalim rukovateljima gotovim novcem smatraju se Financijska agencija, HP-Hrvatska pošta d.d. i druge pravne osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju djelatnost obrade gotovog novca ili pružanja usluga podizanja gotovog novca na uređajima za isplatu.

II. DOSTAVA IZVJEŠĆA

Vrste izvješća

Članak 4.

(1) Obveznik je dužan Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti dnevna i mjesečna izvješća za gotov novac eura i stranu valutu.

(2) Dnevna izvješća jesu:

1. Promet gotovog novca poslovne jedinice

2. Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja

3. Stanje gotovog novca

4. Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

5. Promet samoposlužnog uređaja.

(3) Mjesečna izvješća jesu:

1. Obrada udaljenih poslovnih jedinica

2. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

3. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

4. Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja.

Izvještajna razdoblja

Članak 5.

(1) Obveznik je dužan Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća iz članka 4. na način i prema pravilima uređenima Uputom.

(2) Izvještajno je razdoblje za dostavu podataka dnevno i mjesečno.

(3) Dnevno izvješće obuhvaća podatke koji se odnose na određeni izvještajni datum i obuhvaća svaki kalendarski dan u mjesecu.

(4) Mjesečno izvješće obuhvaća podatke koji se odnose na razdoblje od prvoga do posljednjeg dana pojedinoga kalendarskog mjeseca.

Rokovi dostave izvješća

Članak 6.

(1) Obveznik je dužan dnevna izvješća dostavljati svaki dan za podatke koji se odnose na prethodni izvještajni datum, a najkasnije u roku od pet dana nakon isteka desetodnevnog razdoblja na koje se podaci odnose, odnosno najkasnije do kraja 15. odnosno 25. dana u tekućem ili 5. dana u sljedećem mjesecu, a ako je riječ o neradnom danu (subota, nedjelja ili blagdan), krajnji rok za dostavljanje tih podataka produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

(2) Obveznik je dužan mjesečna izvješća dostavljati najkasnije do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a ako je taj dan neradni dan (subota, nedjelja ili blagdan), rok za dostavu produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

(3) Smatra se da je obveznik ispunio obvezu dostave izvješća koja su predmet ove Odluke:

1) ako je izvješće zaprimljeno u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima iz stavaka 1. ili 2. ovog članka i na način propisan Uputom i

2) ako su podaci iz izvješća točni i potpuni te su zadovoljili provjere i pravila propisana Uputom.

Čuvanje podataka

Članak 7.

(1) Hrvatska narodna banka zaprima izvješća iz ove Odluke i obrađuje tako prikupljene podatke u statističke svrhe kao i za druge potrebe vezane uz ostvarivanje svojih zadataka i ovlasti u sklopu Europskog sustava središnjih banaka.

(2) Hrvatska narodna banka dužna je podatke zaprimljene na temelju ove Odluke čuvati kao tajnu u skladu s odredbama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.

(3) Hrvatska narodna banka može podatke zaprimljene na temelju ove Odluke učiniti javno dostupnima samo ako se ti podaci ne iskazuju po pojedinačnim obveznicima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 8.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 134/2022.).

(2) Posljednja izvješća koja je obveznik dužan dostaviti u skladu s Odlukom o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 134/2022.) jesu:

1) dnevno izvješće zadnjega desetodnevnog razdoblja za mjesec prosinac 2023., i to najkasnije do 5. siječnja 2024. i

2) mjesečno izvješće za mjesec prosinac 2023., i to najkasnije do 10. siječnja 2024.

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

O. br. 390-091/12-23/BV
Zagreb, 13. prosinca 2023.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

UPUTA
O NAČINU PRIKUPLJANJA I SASTAVLJANJA TE OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O PODACIMA POSLOVANJA S GOTOVIM NOVCEM

1. OPĆE ODREDBE

Ovom Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Uputa), u svrhu provedbe Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Odluka), uređuju se sadržaj statističkih i nadzornih izvješća, vrste podataka te način njihova dostavljanja Hrvatskoj narodnoj banci.

2. OBJAŠNJENJE POJMOVA

Za potrebe ove Upute pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Eurokovanice neprikladne za optjecaj jesu one kako je uređeno člankom 2. pod b) Uredbe (EU) br. 1210/2010.

Izvor podataka jest obveznik ili ugovorna institucija.

Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Neprikladna euronovčanica jest euronovčanica kako je uređeno člankom 2. točkom 11. Odluke ESB/2010/14.

Neprikladna euronovčanica obradiva na uređaju jest neprikladna euronovčanica koja zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu novčanica i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

Neprikladna euronovčanica neobradiva na uređaju jest neprikladna euronovčanica koja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu novčanica (novčanica znatno oštećene strukture papira – mlitave, euronovčanica čiji su dijelovi spojeni samoljepljivom vrpcom i sl.) i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

Neprikladna eurokovanica neobradiva na uređaju jest neprikladna eurokovanica koja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu kovanica (okrnjena ili zakrivljena kovanica te kovanica čiji stupanj oštećenja onemogućuje utvrđivanje autentičnosti pomoću uređaja) i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

Neprikladna eurokovanica obradiva na uređaju jest neprikladna eurokovanica koja zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu kovanica i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

Nezavisni bankomati jesu bankomati obveznika iz članka 3. stavka 2. Odluke koji nije banka i čiji se bankomati ne vode u sustavu banke.

OIB je osobni identifikacijski broj obveznika ili ugovorne institucije koji dodjeljuje Ministarstvo financija Republike Hrvatske na temelju zakona kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

Ostali rukovatelji gotovim novcem jesu obveznici iz članka 3. stavka 2. Odluke.

Potrošač je fizička osoba kako je uređeno propisom kojim se uređuje zaštita potrošača.

Prikladan gotov novac jesu novčanice i kovanice prikladni za daljnji optjecaj.

Radni dan jest svaki dan od ponedjeljka do petka, osim ako je koji od tih dana neradni dan prema zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.

Redistribuiranje (recikliranje) novčanica i kovanica jest ponovno vraćanje u optjecaj zaprimljenih novčanica i kovanica od strane obveznika obavljanjem poslovne djelatnosti.

Samoposlužni uređaj je uređaj za obradu gotovog novca kojim rukuje klijent, a koji omogućuje uplate/isplate gotovog novca.

Strani gotov novac je gotov novac strane valute koji ne glasi na euro.

Udaljene poslovne jedinice jesu one poslovne jedinice koje je obveznik primjene odluke kojom se uređuje kontrola provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca prijavio Hrvatskoj narodnoj banci.

Ugovorna institucija je pravna osoba koja uime i za račun banke na temelju ugovora obavlja poslove uplate, isplate i obrade gotovog novca.

Skraćeni nazivi vrsta izvješća s dinamikom dostave i kategorija uređaja koji se navode u ovoj Uputi, npr. (uN), (PR_GN_CP), označuju vrijednosti koje se rabe u xml datoteci za pojedinu stavku i opisane su u Prilogu 1. ove Upute. Vrijednosti su osjetljive na velika i mala slova.

3. VRSTE I ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠĆA

Ovisno o vrsti izvješća, obveznici dostavljaju dnevna i mjesečna izvješća.

U dnevnom izvješću obveznik popunjava podatke u onim izvješćima koja se odnose na područje djelatnosti koje obveznik obavlja. Ako obveznik nema podataka za određeno izvještajno razdoblje, obvezan je poslati elemente zaglavlja i elemente oznaka izvješća bez podataka za to izvješće.

Obveznik će prije početka slanja izvješća Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti osnovne podatke o osobi odgovornoj za dostavu izvješća (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona) putem koje Hrvatska narodna banka obavlja komunikaciju povezanu s dostavom izvješća. Sve naknadne promjene podataka o osobi odgovornoj za dostavu izvješća obveznik dostavlja odmah po nastanku promjene.

Obveznik će prije početka slanja izvješća usuglasiti s Hrvatskom narodnom bankom šifarnike poslovnih jedinica i uređaja kojima rukuju klijenti te dostaviti OIB obveznika i OIB ugovornih institucija koje su im izvor podataka i za koje dostavlja i izvješća.

3.1. Dnevna izvješća

Sva dnevna izvješća koja obveznik dostavlja za određeni datum dostavljaju se u jednoj datoteci. Obveznik ih može dostaviti svaki dan ili sve datoteke na kraju isteka desetodnevnog razdoblja.

Desetodnevna razdoblja s rokovima dostave izvješća jesu:

• 1. desetodnevno razdoblje: od 1. do 10. dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 15. dana u tom mjesecu.

• 2. desetodnevno razdoblje: od 11. do 20. dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 25. dana u tom mjesecu.

• 3. desetodnevno razdoblje: od 21. do posljednjeg dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 5. dana u sljedećem mjesecu.

3.2. Mjesečna izvješća

Sva mjesečna izvješća koja obveznik dostavlja za određeno razdoblje dostavljaju se u jednoj datoteci. Obveznik ih dostavlja najkasnije do kraja 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

4. NAČIN SLANJA, OBILJEŽJA I SADRŽAJ DATOTEKE ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA

Izvješća se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju na dva načina:

a) putem SWIFT komunikacije ili

b) na web-adresu https://www.hnb.hr, u skladu s Uputom za rad s aplikacijom za dostavu i preuzimanje datoteka s podacima o poslovanju s gotovim novcem putem datoteke u XML formatu (prema XSD shemi za dnevna izvješća i XSD shemi za mjesečna izvješća), koja se nalazi na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

Kodna stranica: UTF-8

Popis elemenata i pripadajućih atributa XML datoteka za dnevna i mjesečna izvješća dan je u Prilogu 2. ove Upute.

4.1. Opis naziva datoteke

Naziv datoteke: TSGN_<OIB>_<YYYYMMDD>_(EUR)_­(D/M)_<RBR>.xml

• TSGN − oznaka grupe izvješća

• <OIB> − OIB obveznika

• <YYYYMMDD> − datum izvješća

• EUR – oznaka domicilne valute

• (D/M) − označuje vrstu izvješća koje se dostavlja, dopuštena jedna vrijednost

– D – dnevno izvješće

– M – mjesečno izvješće

• <RBR> − označuje redni broj slanja na razini obveznika, datuma, valute i dinamike (D/M), broj (01-99)

4.2. Zaprimanje i provjera ispravnosti xml datoteka

Dnevna i mjesečna izvješća dostavljaju se u odvojenim datotekama.

Jedna dnevna datoteka sadržava sva dnevna izvješća za obveznika, domicilnu valutu i izvještajni datum.

Jedna mjesečna datoteka sadržava sva mjesečna izvješća za obveznika na posljednji dan u mjesecu. Datoteka s najvećim rednim brojem za određenog obveznika unutar jednoga izvještajnog razdoblja smatra se posljednjom ispravnom datotekom.

Prije slanja izvješća obveznici će obaviti validaciju datoteke sa zadanom XSD shemom koja se nalazi na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

Datoteka može biti u izvornom formatu ili komprimirana (ZIP). U komprimiranoj datoteci može biti samo jedna datoteka, strukture naziva prema točki 4.1. ove Upute te s ekstenzijom.zip.

Datoteka neće biti prihvaćena ako:

• format datoteke ili format naziva datoteke nije ispravan

• OIB obveznika nije ispravan

• datum u nazivu datoteke nije jednak datumu u izvješćima u datoteci

• šifra poslovne jedinice / uređaja u pojedinom izvješću nije jedinstvena na razini obveznika

• oznaka izvješća ne postoji u šifarniku

• datum ne odgovara vrsti izvješća (dnevno, mjesečno)

• nisu poslana sva izvješća u datoteci

• u jednoj datoteci obveznik dostavi dva ili više istih zaglavlja izvješća

• u jednoj datoteci obveznik dostavi dva ili više istovrsnih izvješća.

Pri učitavanju mjesečnog izvješća Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR), sustav Hrvatske narodne banke provjerava jesu li u tom izvješću podaci za svaki od uređaja za koji su prethodno poslani podaci u dnevnim izvješćima: Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja (PR_GN_UR), Stanje gotovog novca (ST_GN), Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica (OB) i Promet samoposlužnog uređaja (PR_UR).

Ako se u dnevnim izvješćima dostave podaci za određeni uređaj, a on nije naveden u mjesečnom izvješću, obveznik će na e-adrese koje je prethodno dostavio Hrvatskoj narodnoj banci zaprimiti upozorenje i obavijest o daljnjem postupanju.

U mjesečnom izvješću Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR) obveznik može dostaviti podatke o uređajima za koje nije bilo podataka u dnevnim izvješćima.

5. ISPRAVCI DATOTEKE

Obveznik može dostaviti ispravak datoteke do rokova dostave izvješća iz točke 3. ove Upute, pri čemu obveznik ispravlja cijelu datoteku. Datoteka s najvećim rednim brojem za određeni datum, domicilnu valutu i vrstu izvješća zaprimljena u vremenu za dostavu smatra se posljednjom ispravnom datotekom.

U slučajevima slanja dnevne ili mjesečne datoteke nakon proteka roka za dostavu iz točke 3. ove Upute obveznik dostavlja »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«(Prilog 3.) na e-mail adresu: gotovina-statistika@hnb.hr.

Hrvatska narodna banka omogućit će nakon zaprimanja navedene obavijesti učitavanje i obradu datoteke ili obavijestiti obveznika o daljnjem postupanju.

Omogućavanje učitavanja datoteke ne utječe na činjenicu da je obveznik nepravodobno ili nepravilno dostavio izvješća. Hrvatska narodna banka isključivo tehnički omogućuje obvezniku dostavljanje datoteke s izvješćima nakon što je rok za dostavu istekao ili ispravak pogrešno dostavljenih izvješća.

5.1. Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke

Elementi »Obavijesti za naknadnu dostavu datoteke« jesu:

• Naziv Obavijesti − »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«

• Datum slanja − upisuje se datum kada se obavijest za naknadnu dostavu datoteke dostavlja u HNB.

• Podaci o pošiljatelju:

– Naziv obveznika: upisuje se puni naziv obveznika koji dostavlja »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke« iz Sudskog registra

– OIB obveznika

– Osoba za kontakt: upisuju se ime i prezime osobe za kontakt.

– Telefon za kontakt: upisuje se broj telefona osobe za kontakt.

• Podaci o datoteci:

– Upisuju se podaci o vrsti datoteke, izvještajnom razdoblju, nazivu datoteke i oznaci datoteke.

– Vrsta datoteke: upisuje se D za dnevna izvješća ili M za mjesečna izvješća.

– Izvještajno razdoblje: upisuje se izvještajno razdoblje, odnosno datum za koji se datoteka dostavlja. Za mjesečne datoteke upisuje se posljednji datum u mjesecu.

– Naziv datoteke: upisuje se naziv datoteke kako je opisan u točki 4.1. ove Upute.

– Oznaka datoteke – upisuje se slovo R – za redovnu datoteku koja se dostavlja nakon isteka roka dostave ili slovo I – ako se ispravlja već dostavljena datoteka.

• Opis razloga slanja:

– Pri slanju redovne datoteke koja se dostavlja nakon isteka roka dostave obveznik opisuje razlog dostave nakon isteka roka, a pri slanju datoteke kojom se ispravlja već dostavljena datoteka obveznik opisuje razlog ispravka.

– Ako obveznik nije upisao dodatne razloge ispravka, a Hrvatska narodna banka procijeni da je potrebno imati i taj element za odobrenje zahtjeva za ispravak, Hrvatska narodna banka pozvat će obveznika na dopunu zahtjeva.

• Potpis odgovorne osobe iz točke 3. ove Upute.

6. KATEGORIZACIJA UREĐAJA ZA OBRADU NOVČANICA I KOVANICA

Uređaji za obradu novčanica i kovanica u smislu ove Upute dijele se u dvije kategorije:

• uređaji kojima rukuju klijenti i

• uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika.

6.1. Uređaji za obradu novčanica

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu novčanica kojima rukuju klijenti, a koji su definirani Odlukom ESB/2010/14, jesu:

• Uplatni uređaji (uN)

• Uređaji za recikliranje novčanica (rNk)

• Kombinirani uplatni uređaji (kuN)

• Isplatni uređaji (iN)

• Uređaji za isplatu kovanica (iK).

U uređaje za obradu novčanica spadaju i:

• Bankomati (iB) – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu isplate novčanica sa svojih računa, punjen novcem sortiranim na uređaju. Uređaj ne provjerava prikladnost novčanica prije isplate.

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu novčanica kojima rukuju zaposlenici obveznika, a koji su definirani Odlukom ESB/2010/14, jesu:

• Uređaj za obradu novčanica (oN)

• Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz)

• Uređaj za provjeru autentičnosti novčanica (aN)

• Uplatno-isplatne blagajne (uiN).

6.2. Uređaji za obradu kovanica

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu kovanica kojima rukuju klijenti jesu:

Uređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice (uKo) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu eurokovanica na vlastite bankovne račune, nemaju funkciju isplate gotovine. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti uplaćenih kovanica, ali ne zadržavaju sumnjive primjerke kovanica.

Uređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice (uKz) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu eurokovanica na vlastite bankovne račune nemaju funkciju isplate gotovine. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti uplaćenih kovanica. Uređaji zadržavaju sumnjive primjerke kovanica čiju je autentičnost potrebno naknadno provjeriti.

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice (rKo) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. U uređaju postoje dva odvojena pretinca: jedan pretinac za isplatu, a drugi pretinac za uplatu kovanica. Prije stavljanja kovanica u pretinac za isplatu obvezna je provjera autentičnosti eurokovanica na uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici. Kovanice koje nisu prihvaćene kao autentične uređaj ne zadržava.

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice (rKz) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. U uređaju postoje dva odvojena pretinca: jedan pretinac za isplatu, a drugi pretinac za uplatu kovanica. Prije stavljanja kovanica u pretinac za isplatu obvezna je provjera autentičnosti eurokovanica na uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici. Uređaji zadržavaju sumnjive primjerke kovanica čiju je autentičnost potrebno naknadno provjeriti.

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost (rKza) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. Uređaj provjerava autentičnost eurokovanica pri uplati, a sumnjive primjerke zadržava u samom uređaju.

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici obveznika jesu:

Uređaj za sortiranje kovanica – CSM (sK) – Uređaji imaju mogućnost brojenja, sortiranja po apoenima i provjere autentičnosti eurokovanica. Uređaji razdvajaju sumnjive od originalnih primjeraka.

Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica – CCM (bK) – Različite vrste uređaja kojima se rukuje. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti eurokovanica. Uređaji razdvajaju sumnjive od originalnih primjeraka.

7. VRSTE IZVJEŠĆA

7.1. Dnevna izvješća

Obveznik u skladu s rokom dostave iz točke 3. ove Upute dostavlja podatke iz procesa obrade gotovog novca eura i prometu gotovog novca eura u sljedećim dnevnim izvješćima:

Promet gotovog novca poslovne jedinice (PR_GN_CP) – sadržava vrijednosti i broj transakcija položenoga i izdanoga te neobrađenoga gotovog novca eura po poslovnoj jedinici.

Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja (PR_GN_UR) – sadržava ukupnu vrijednosti i ukupan broj transakcija položenoga i izdanoga gotovog novca eura po uređaju kojima rukuje klijent.

Stanje gotovog novca (ST_GN) – sadržava podatke o dnevnom stanju euronovčanica i eurokovanica po poslovnoj jedinici i uređaju na kraju dana.

Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica (OB) – sadržava podatke o dnevno obrađenim euronovčanicama i eurokovanicama po uređaju za obradu.

Promet samoposlužnog uređaja (PR_UR) – sadržava podatke o dnevno izdanom i položenom gotovom novcu eura po apoenskoj strukturi putem uređaja kojima rukuju klijenti.

7.2. Mjesečna izvješća

Obveznik u skladu s rokom dostave iz točke 3. ove Upute dostavlja podatke o stanju stranoga gotovog novca i uređajima za obradu te međubankovnom trgovanju gotovim novcem eura:

Obrada udaljenih poslovnih jedinica (OB_UD) – sadržava mjesečne podatke o ukupnoj količini (broju komada) ručno obrađenoga gotovog novca eura u udaljenim poslovnim jedinicama banaka redistribuiranom putem uređaja kojima rukuju klijenti.

Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura (KUP) – sadržava mjesečne podatke o kupljenom/prodanom gotovom novcu eura drugim obveznicima na međubankovnom tržištu.

Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST_VAL) – sadržava podatke o apoenskoj strukturi stranoga gotovog novca obveznika na posljednji dan izvještajnog razdoblja.

Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR) – sadržava podatke o uređajima za obradu novčanica i kovanica kojima obveznik raspolaže te o održavanju uređaja.

8. DATOTEKA S DNEVNIM IZVJEŠĆIMA

8.1. Obilježja datoteke s dnevnim izvješćima

Obvezna polja u zaglavlju svake datoteke:

• »OIB obveznika« – podaci moraju odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

• »Datum izvješća« – datum na koji se izvješće odnosi u obliku yyyy-mm-dd. Datum naveden u ovom polju mora odgovarati datumu u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

• »Valuta« – oznaka valute izvješćivanja – EUR

Ako obvezna polja nisu popunjena ili su popunjena neispravno, cijela će se datoteka s izvješćima odbaciti.

8.2. Obilježja polja u dnevnim izvješćima

Opis polja u dnevnim izvješćima:

• »Šifra poslovne jedinice« – šifra poslovne jedinice na koju se podaci odnose

• »OIB izvora podataka« – unosi se OIB obveznika, odnosno OIB ugovorne institucije ako se dostavljaju podaci za poslovne jedinice ugovorne institucija

• »Tip lokacije« – odnosi se na smještaj uređaja. Odabire se jedan od ponuđenih tipova lokacije: poslovna jedinica (PJ) – odnosi se na uređaj unutar poslovne jedinice banke, zatvoreni prostor (ZP) – odnosi se na uređaj u zatvorenom prostoru, izvan poslovne jedinice banke npr. shopping centar te otvoreni prostor (OP) – odnosi se na uređaj izvan poslovne jedinice banke na otvorenom prostoru, npr. samostojeći bankomat na nekom gradskom trgu

• »Šifra uređaja« – šifra uređaja na koji se podaci odnose

• »Vrsta uređaja« – prema kategorijama uređaja navedenima u točki 6. ove Upute

• »Serijski broj uređaja« – serijski broj uređaja ili jedinstveni broj uređaja u sustavu obveznika

• »Broj transakcija« – ukupan broj transakcija po pojedinoj stavci iz opisa izvješća

• »Iznos transakcija« – ukupan iznos iskazan u valuti izvješćivanja

• »Vrsta novca« – novčanice (N) odnosno kovanice (K)

• »Komadi« – broj komada pojedine vrste, prikladnosti i apoena gotovog novca.

8.3. Sadržaj datoteke s dnevnim izvješćima

8.3.1. Promet gotovog novca poslovne jedinice (PR_GN_CP)

Izvješće sadržava podatke o iznosima uplata i isplata gotovog novca u poslovnoj jedinici obveznika i poslovnoj jedinici ugovorne institucije na nivou radnog dana.

Iznimno, ako pojedina poslovna jedinica obveznika radi neradnim danom, dostavit će izvješće i za taj dan.

Izvješće popunjava:

• banka koja će dostaviti izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu obveznika i izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu ugovorne institucije

OIB obveznika:
Datum izvješća:
Šifra poslovne jedinice:
OIB izvora podataka:
   
Promet gotovog novca poslovne jedinice na dan ddmmgggg
   
OPISBROJ TRANSAKCIJAIZNOS TRANSAKCIJA
UPLATE – PRIMLJENO
Nepotrošači – šalter 
 
Potrošači – šalter 
 
Gotovinski centri 
 
Banke 
 
ISPLATE – IZDANO
Nepotrošači – šalter 
 
Potrošači – šalter 
 
Gotovinski centri 
 
Banke 
 
NEOBRAĐENO
U trezoru 
 
Gotovina na putu 
 

Slika 1. Promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu

Uz polje »Šifra poslovne jedinice« moraju biti popunjeni i polje »OIB izvora podataka« i podaci u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako u nekoj poslovnoj jedinici za izvještajni datum nije bilo prometa, za tu poslovnu jedinicu nije potrebno dostaviti podatke.

Ako po nekoj od stavaka uplata, isplata ili neobrađenog novca nije bilo prometa, za te stavke nije potrebno dostaviti podatke u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

8.3.1.1. Podaci u izvješću u slučaju kad je izvor podataka obveznik

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

a) Uplate – primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − šalter« (uNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera obveznika.

U polje »Uplata, Potrošači − šalter« (uPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera obveznika.

U polje »Uplata, Gotovinski centri« (uGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od gotovinskih centara Hrvatske narodne banke.

U polje »Uplata Banke« (uBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od drugih banaka (ne i poslovne jedinice iz vlastite mreže).

b) Isplate – izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − šalter« (iNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem šaltera obveznika.

U polje »Isplata, Potrošači − šalter« (iPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem šaltera obveznika.

U polje »Isplata, Gotovinski centri« (iGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca položenog u gotovinske centre Hrvatske narodne banke.

U polje »Isplata, Banke« (iBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog drugim bankama (ne i poslovnim jedinicama iz vlastite mreže).

c) Neobrađeno

U polje »Neobrađeno − u trezoru« (nTRZ) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca na lokaciji obveznika za koje je odobren račun obveznika, a obrađivat će se nakon dana zaprimanja. Odobrenja računa izvršena su prema jednoj od kategorija navedenih u »Uplate − primljeno«.

U polje »Neobrađeno − gotovina na putu« (nGNP) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca za koje nije odobren račun obveznika i obrađivat će se i odobravati nakon dana zaprimanja (gotov novac koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dviju lokacija i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

8.3.1.2. Podaci u izvješću kad je izvor podataka ugovorna institucija

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − šalter« (uNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera ugovorne institucije.

U polje »Uplata, Potrošači − šalter« (uPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera ugovorne institucije.

U polje »Uplata, Gotovinski centri« (uGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od gotovinskih centara Hrvatske narodne banke u trezore ugovorne institucije.

U polje »Uplata, Banke« (uBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog putem šaltera ugovorne institucije od drugih banaka (ne i poslovne jedinice iz vlastite mreže).

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − šalter« (iNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem šaltera ugovorne institucije.

U polje »Isplata, Potrošači − šalter« (iPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem šaltera ugovorne institucije.

U polje »Isplata, Gotovinski centri« (iGOC) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca položenog u gotovinske centre Hrvatske narodne banke iz trezora ugovorne institucije.

U polje »Isplata, Banke« (iBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog putem šaltera ugovorne institucije drugim bankama (ne i poslovnim jedinicama iz vlastite mreže).

c) Neobrađeno

U polje »Neobrađeno − u trezoru« (nTRZ) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca u ime i za račun obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje je odobren račun obveznika, a obrađivat će se sljedeći radni dan. Odobrenja računa izvršena su prema jednoj od kategorija navedenih u »Uplate − primljeno«.

U polje »Neobrađeno − gotovina na putu« (nGNP) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca u ime i za račun obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje nije odobren račun obveznika i obrađivat će se te odobravati nakon dana zaprimanja (gotov novac koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dviju lokacija i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

8.3.2. Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja
(PR_GN_UR)

Izvješće za gotov novac eura sadržava podatke o iznosima uplata i isplata gotovog novca putem samoposlužnih uređaja obveznika na kraju dana.

Izvješće popunjavaju:

• banka koja će dostaviti izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj obveznika i izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj ugovorne institucije te

• pružatelji usluga isplate gotovog novca na nezavisnim bankomatima.

OIB obveznika:
Datum izvješća:
Šifra uređaja:
OIB izvora podataka:
   
Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja na dan ddmmgggg
   
OPISBROJ
TRANSAKCIJA
IZNOS
TRANSAKCIJA
UPLATE – PRIMLJENO
Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti 
 
Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti 
 
ISPLATE – IZDANO
Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti 
 
Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti 
 


Slika 2. Promet gotovog novca eura za uređaj

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji.

Uz polje »Šifra uređaja« moraju biti popunjeni i polje »OIB izvora podataka« te podaci u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako neki uređaj na izvještajni datum nije imao prometa, za njega nije potrebno dostaviti podatke.

Ako nije bilo prometa po nekoj stavci iz opisa izvješća, za te stavke nije potrebno dostaviti podatke u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako se transakcije sa samoposlužnog uređaja koji nisu spojeni na sustav banke mogu na bilo koji način prepoznati u sustavu kao transakcije vezane uz određeni uređaj, za njih se popunjavaju izvješća. Ako to nije slučaj, gotov novac iz tih uređaja predmet je izvješćivanja prometa poslovnice nakon detaljnog brojenja i sortiranja.

8.3.2.1. Podaci unutar izvješća u slučaju kada je izvor podataka obveznik

U slučaju kada obveznik dostavlja podatke za svoje uređaje, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja.

U polje »Uplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja.

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem samoposlužnih uređaja.

U polje »Isplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem samoposlužnih uređaja.

8.3.2.2. Podaci unutar izvješća kad je izvor podataka ugovorna institucija

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za uređaje ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

U polje »Uplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

U polje »Isplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

8.3.3. Stanje gotovog novca (ST_GN)

Izvješće sadržava podatke o stanju gotovog novca kod obveznika na kraju dana, a obuhvaća stanja po trezorima na pojedinim lokacijama obveznika te pojedinom samoposlužnom uređaju. Podaci se evidentiraju po apoenu euronovčanica i eurokovanica te po prikladnosti i količini po pojedinom apoenu.

Izvješće popunjavaju:

• banka koja će dostaviti izvješća s podacima iz poslovne mreže obveznika te izvješća s podacima iz poslovne mreže za svaku ugovornu instituciju

• pružatelji usluga isplate gotovog novca na nezavisnim bankomatima

• Financijska agencija i

• HP – Hrvatska pošta d.d.

Predmet su ovog izvješća trezori i samoposlužni uređaji obvez­nika i ugovorne institucije.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polju »OIB izvora podataka« je OIB obveznika.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

U polje »Šifra poslovne jedinice/uređaja« unosi se šifra poslovne jedinice ili šifra samoposlužnog uređaja.

Uz polje »Šifra poslovne jedinice/uređaja« moraju biti popunjeni i polje »OIB izvora podataka« i minimalno podaci za jedan od apoena.

Ako se transakcije s uređaja koji nisu spojeni na sustav banke mogu na bilo koji način prepoznati u sustavu kao transakcije vezane uz određeni samoposlužni uređaj, onda se za njih formiraju izvješća. Ako to nije slučaj, gotov novac tih uređaja predmet su izvješćivanja stanja poslovnice nakon detaljnog brojenja i sortiranja.

Količina (broj komada) gotovog novca u trezorima obveznika ili ugovorne institucije na izvještajni dan unosi se prema prikladnosti i apoenskoj strukturi gotovog novca određenoj u polju »Apoen«.

Ako neka poslovna jedinica ili uređaj na izvještajni datum nisu imali stanje, za njih nije potrebno dostaviti podatke.

Ako neka poslovna jedinica ili uređaj nemaju na stanju neki od apoena, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

U dnevnim izvješćima za euronovčanice popunjavaju se sljedeće kategorije:

• »Prikladan« (PRI)

• »Neprikladan« – obradiv na uređaju (POH)

• »Neprikladan« – neobradiv na uređaju (OST).

U dnevnim izvješćima za eurokovanice popunjavaju se sljedeće kategorije:

• »Prikladan« (PRI)

• »Neprikladan« (OST).

OIB izvora podataka:

Datum izvješća:

Šifra poslovne jedinice/uređaja:

OIB izvora podataka:

Stanja gotovog novca na dan ddmmgggg

APOEN
EURONOVČANICE
PRIKLADAN
(komadi)
NEPRIKLADAN – obradiv na uređaju
(komadi)
NEPRIKLADAN – neobradiv na uređaju
(komadi)
500 
 
 
200 
 
 
100 
 
 
50 
 
 
20 
 
 
10 
 
 
5 
 
 
   
APOEN
EUROKOVANICE
PRIKLADAN
(komadi)
NEPRIKLADAN –
obradiv
i neobradiv
na uređaju (komadi)
2 
 
1 
 
0,50 
 
0,20 
 
0,10 
 
0,05 
 
0,02 
 
0,01 
 

Slika 3. Stanje gotovog novca eura

8.3.4. Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica (OB)

Izvješće se popunjava za količinu obrađenih euronovčanica i eurokovanica.

Izvješće sadržava dnevne podatke o vrsti, apoenskoj strukturi, prikladnosti i količini euronovčanica odnosno eurokovanica, obrađenih na pojedinom uređaju za obradu novčanica/kovanica.

Izvješće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem koji obavljaju usluge obrade gotovog novca.

Predmet su ovog izvješća uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika: Uređaj za obradu novčanica (oN), Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz), Uređaj za sortiranje kovanica (sK) i Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica (bK) te uređaj kojim rukuju klijenti: Uređaj za redistribuciju kovanica – tip 3 (rKza).

Predmet ovog izvješća za period od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. su uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika: Uređaj za obradu novčanica (oN), Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz) i Uređaj za sortiranje kovanica (sK) te uređaj kojim rukuju klijenti: Uređaj za redistribuciju kovanica – tip 3 (rKza).

Predmet ovog izvješća za period od 1. srpnja 2024. na dalje su uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika: Uređaj za obradu novčanica (oN), Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz), Uređaj za sortiranje kovanica (sK) i Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica (bK) te uređaj kojim rukuju klijenti: Uređaj za redistribuciju kovanica – tip 3 (rKza).

Ako Uplatno-isplatna blagajna za recikliranje (rNz) nema funkciju razdvajanja euronovčanica na »Neprikladne – obradive na uređaju« (POH) i »Neprikladne – neobradive na uređaju« (OST), sve se euronovčanice evidentiraju pod kategoriju »Neprikladne – obradive na uređaju« (POH).

OIB izvora podataka:
Datum izvješća:
Šifra poslovne jedinice:
Serijski broj uređaja:
Vrsta uređaja:
Tip lokacije:
     
Količina obrađenih euronovčanica/eurokovanica na dan ddmmgggg
     
APOEN
EURA
VRSTA NOVCAPRIKLADAN
(komadi)
NEPRIKLADAN – obradiv na uređaju
(komadi)
NEPRIKLADAN – neobradiv na uređaju
(komadi)
500N – novčanice 
 
 
200 
 
 
100 
 
 
50 
 
 
20 
 
 
10 
 
 
5 
 
 
2K – kovanice 
 
 
1 
 
 
0,50 
 
 
0,20 
 
 
0,10 
 
 
0,05 
 
 
0,02 
 
 
0,01 
 
 

Slika 4. Količina obrađenih euronovčanica/eurokovanica

U polje »Vrsta uređaja« unosi se jedan od uređaja iz stavka 4. ove točke.

U polje »Šifra poslovne jedinice« unosi se šifra poslovne jedinice u kojoj se uređaj nalazi te je potrebno popuniti polja »Vrsta uređaja«, »Poslovna jedinica« i »Tip lokacije«.

U kategoriji »Prikladan« (PRI), »Neprikladan – obradiv na uređaju« (POH) i »Neprikladan – neobradiv na uređaju« (OST) u polje »Komadi« unosi se količina (broj komada) euronovčanica ili eurokovanica obrađenih na pojedinom uređaju za obradu euronovčanica ili eurokovanica, prema apoenskoj strukturi određenoj u polju »Apoen«.

Za Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica (bK) i Uređaj za redistribuciju kovanica – tip 3 (rKza) apoenska struktura izbrojanih eurokovanica evidentira se uvijek u kategoriji »Prikladan« (PRI).

Ako pojedini uređaj na izvještajni datum nije radio, za njega se ne dostavljaju podaci.

Ako pojedini uređaj na određeni dan nije obrađivao neke od apoena, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

8.3.5. Promet samoposlužnog uređaja (PR_UR)

Izvješće sadržava dnevne podatke o količini i apoenskoj strukturi izdanoga i zaprimljenoga gotovog novca putem samoposlužnog uređaja, a popunjava se po vrsti i serijskom broju uređaja.

Izvješće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem koji obavljaju usluge uplate i isplate gotovog novca na samoposlužnim uređajima.

OIB obveznika:
Datum izvješća:
Šifra uređaja:
Serijski broj uređaja:
Vrsta uređaja:
Tip lokacije:
    
Promet samoposlužnog uređaja na dan ddmmgggg
    
VRSTA NOVCAAPOEN
EURA
KOMADI
IZDAVANJEN – novčanice200 
100 
50 
20 
10 
5 
K – kovanice2 
1 
0,50 
0,20 
0,10 
0,05 
0,02 
0,01 
ZAPRIMANJEN – euronovčanice500 
200 
100 
50 
20 
10 
5 
K – eurokovanice2 
1 
0,50 
0,20 
0,10 
0,05 
0,02 
0,01 

Slika 5. Promet samoposlužnog uređaja

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji, pod uvjetom da su spojeni na sustav obveznika.

U polje »Vrsta uređaja« unosi se jedan od uređaja kojima rukuju klijenti iz točke 6. ove Upute.

Za uređaje na kojima je evidentiran promet u gotovom novcu obvezno se popunjavaju sva polja u izvještaju.

Ako po pojedinom uređaju nije evidentiran promet u gotovom novcu, za njega se ne dostavljaju podaci.

Ako pojedini uređaj na određeni dan nije zaprimao ili izdavao neke od apoena gotovog novca, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

U polje »Komadi« unosi se količina (broj komada) euronovčanica i eurokovanica izdanog i položenog na pojedinom uređaju prema apoenskoj strukturi euronovčanica i eurokovanica određenoj u polju »Apoen«.

9. DATOTEKA S MJESEČNIM IZVJEŠĆIMA

9.1. Obilježja datoteka s mjesečnim izvješćima

Obvezna polja u zaglavlju svakog izvješća:

• »OIB obveznika« – OIB obveznika dostave izvješća. Podaci moraju odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

• »Datum izvješća« – posljednji dan u mjesecu na koji se izvješće odnosi u obliku yyyy-mm-dd. Datum naveden u ovom polju mora odgovarati datumu u nazivu datoteke u kojoj se izvješće nalazi.

• »Valuta« – oznaka valute izvješćivanja – EUR

Ako obvezna polja nisu popunjena ili su popunjena neispravno, cijela će se datoteka s izvješćima odbaciti.

9.2. Obilježja polja u mjesečnim izvješćima

Opis polja izvješća:

• »Šifra poslovne jedinice« – šifra poslovne jedinice na koju se podaci odnose

• »Šifra uređaja« – šifra uređaja na koji se podaci odnose

• »Tip lokacije« – odnosi se na smještaj uređaja. Odabire se jedan od ponuđenih tipova lokacije: poslovna jedinica (PJ) – odnosi se na uređaj unutar poslovne jedinice banke, zatvoreni prostor (ZP) – odnosi se na uređaj u zatvorenom prostoru, izvan poslovne jedinice banke npr. shopping centar te otvoreni prostor (OP) – odnosi se na uređaj izvan poslovne jedinice banke na otvorenom prostoru, npr. samostojeći bankomat na nekom gradskom trgu

• »Serijski broj uređaja« – serijski broj proizvođača uređaja ili jedinstveni broj uređaja u sustavu obveznika

• »Vrsta uređaja« – prema kategorijama uređaja navedenima u točki 6. ove Upute

• »Apoen« – apoen euronovčanica odnosno eurokovanica

• »Komadi« – količina (broj komada) pojedine vrste i apoena gotovog novca eura

• »Valuta« – oznaka valute izvješćivanja

• »Vrsta novca« – novčanice (N) odnosno kovanice (K).

9.3. Sadržaj datoteke s mjesečnim izvješćima za euro

9.3.1. Obrada udaljenih poslovnih jedinica (OB_UD)

Izvješće sadržava podatke o ukupnoj količini (broju komada) ručno obrađenoga gotovog novca u udaljenim poslovnim jedinicama banke, redistribuiranog putem pojedinog uređaja kojima rukuju klijenti tijekom izvještajnog razdoblja od mjesec dana. Formira se za svaku udaljenu poslovnu jedinicu zasebno, a jedna udaljena poslovna jedinica može opskrbljivati više uređaja.

Izvješće popunjava banka.

Predmet su ovog izvješća uređaji kojima rukuju klijenti: Kombinirani uplatni uređaji (kuN), Bankomati (iB) i Isplatni uređaji (iN).

OIB obveznika:
Datum izvješća:
Valuta:
Šifra poslovne jedinice:
     
Šifra uređajaSerijski broj uređajaVrsta uređajaTip lokacijeVolumen redistribucije (komada)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6. Obrada udaljenih poslovnih jedinica

U polje »valuta« unosi se oznaka valute – EUR.

U polje »Šifra poslovne jedinice« unosi se šifra udaljene poslovne jedinice iz koje se pojedini uređaj opskrbljuje gotovim novcem.

U polje »Volumen redistribucije (komada)« unosi se ukupna količina (broj komada) gotovog novca eura koji je pojedina udaljena poslovna jedinica redistribuirala u izvještajnom razdoblju putem pojedinog uređaja kojim rukuju klijenti.

Ako po pojedinom uređaju tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prometa, za njega se ne dostavljaju podaci.

Za uređaj na kojemu je evidentiran promet obvezno se popunjavaju sva predviđena polja.

9.3.2. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura (KUP)

Izvješće sadržava podatke o količini zamijenjenoga gotovog novca eura na međubankovnom tržištu u Republici Hrvatskoj tijekom izvještajnog razdoblja od mjesec dana.

Izvješće popunjava banka.

OIB obveznika:
Datum izvješća:
Oznaka valute:
     
Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura od ddmmgggg
do ddmmgggg
     
OIB bankeVRSTA NOVCA (N – novčanice, K – kovanice)APOENKUPNJA –
K (komada)
PRODAJA –
P (komada)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

Obveznik dostavlja izvješće za međubankovno trgovanje eurom.

U polje »Oznaka valute« unosi se troslovna oznaka prema popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, koji je prilog odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

U polje »OIB banke« unosi se OIB banke preko koje je izvršena kupnja ili prodaja euronovčanica i/ili eurokovanica u izvještajnom razdoblju.

Uz polje »OIB banke« obvezno se popunjavaju podaci: »Vrsta novca«, »Apoen«, »Kupnja« (K) i/ili »Prodaja« (P).

U polje »Apoen« unosi se podatak o apoenima euronovčanica ili eurokovanica koji su u izvještajnom razdoblju bili predmet kupnje ili prodaje. U slučajevima kada je kupoprodaja evidentirana s više banaka, treba navesti sve apoene po pojedinoj banci, pa nakon toga nastaviti s drugom bankom.

U polje »Kupnja« (K) unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) određenog apoena euronovčanica ili eurokovanica za traženo izvještajno razdoblje, koji je kupljen od banke navedene u polju »OIB banke«.

U polje »Prodaja« (P) unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) pojedinog apoena euronovčanica ili eurokovanica za izvještajno razdoblje, koji je prodan banci navedenoj u polju »OIB banke«.

9.3.3. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST_VAL)

Izvješće sadržava podatke o stanju stranoga gotovog novca u trezorima obveznika i ugovorne institucije na posljednji dan izvještajnog razdoblja.

Izvješće popunjava banka.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

OIB obveznika:
Datum izvješća:
OIB izvora podataka:
Oznaka valute:
   
Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi
na dan ddmmgggg
   
VRSTA NOVCA
(N – novčanice,
K – kovanice)
ApoenKomada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 8. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

Uz polje »Šifra poslovne jedinice« obvezno se popunjavaju polja »Apoen«, »Vrsta novca« i »Komada«.

U polje »Oznaka valute« unosi se troslovna oznaka valute za koju se dostavljaju podaci. prema popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, koji je prilog odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

U polje »Apoen« unosi se podatak o apoenu novčanica i kovanica strane valute za koju se unosi količinsko stanje.

U polje »Komadi« unosi se stanje komada novčanica i kovanica strane valute na izvještajni datum, po pojedinom apoenu.

9.3.4. Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR)

Izvješće sadržava podatke o lokaciji i obilježjima svakoga aktivnog uređaja za obradu novčanica i kovanica. Kriterij za obuhvat jest da je uređaj radio najmanje jednom u danu u promatranom razdoblju ili da je riječ o novom uređaju koji se u sljedećem razdoblju planira staviti u funkciju.

Izvješće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem.

Predmet su ovog izvješća svi uređaji kojima rukuju klijenti i zaposlenici, navedeni u točki 6. ove Upute.

OIB obveznika:
Datum izvješća:
         
Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja na dan ddmmgggg
         
ŠIFRA UREĐAJASERIJSKI BROJ UREĐAJAVRSTA UREĐAJATIP
LOKACIJE
PROIZVOĐAČ UREĐAJANAZIV UREĐAJAMODEL UREĐAJA

SOFTVER

VERZIJA ZA OBRADU – EUR

STANJE BROJAČADATUM POSLJEDNJEG ODRŽAVANJA
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Slika 9. Uređaji za obradu i održavanje uređaja

Ako neki od uređaja tijekom izvještajnog razdoblja nije radio, za njega se ne dostavljaju podaci.

U polje »Proizvođač uređaja« unosi se naziv proizvođača pojedinog uređaja kako je navedeno na popisu uspješno testiranih vrsta uređaja za obradu novčanica koji je objavljen na stranicama Europske središnje banke te popisu uspješno testiranih uređaja za obradu kovanica koji se nalazi na stranici Europske komisije (u nastavku teksta: popisi testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK).

U polje »Naziv uređaja« unosi se naziv uređaja kako je naveden na popisima testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK.

U polje »Model uređaja« unosi se identifikacijski broj uređaja kako je navedeno u popisima testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK.

U polje »Verzija za obradu EUR« unosi se verzija softvera za gotov novac eura instalirana na pojedinom uređaju, kako je navedena u popisima testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK.

U polje »Stanje brojača« unosi se podatak sa svakoga pojedinog uređaja o količini izbrojanih euronovčanica/eurokovanica na posljednji dan promatranog razdoblja.

U polje »Datum posljednjeg održavanja« unosi se datum kad je uređaj posljednji put održavan, bez obzira na to je li riječ o preventivnom ili servisnom održavanju.

Za uređaje koji nemaju brojač u polje »Stanje brojača« unosi se nula (0).

Ako je riječ o novom uređaju za koji još nisu dostavljeni podaci, u polje »Datum posljednjeg održavanja« upisuje se datum stavljanja uređaja u funkciju.

10. PRILOZI

PRILOG 1

SKRAĆENI NAZIVI IZVJEŠĆA I KATEGORIJA UREĐAJA

Skraćeni nazivi izvješća

R. br.Naziv izvješćaVrsta izvješća (D – dnevno/
M – mjesečno)
Oznaka izvješća
1.1.Promet gotovog novca poslovne jediniceDPR_GN_CP
1.2.Promet gotovog novca samoposlužnog uređajaDPR_GN_UR
2.Stanje gotovog novcaDST_GN
3.Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanicaDOB
4.Promet samoposlužnog uređajaDPR_UR
5.Obrada udaljenih poslovnih jedinicaMOB_UD
6.Međubankovno trgovanje gotovim novcem euraMKUP
7.Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturiMST_VAL
8.Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređajaMUR

Skraćeni nazivi kategorija uređaja

Kategorija uređajaOznaka kategorije
Uplatni uređajiuN
Uređaji za recikliranje novčanicarNk
Kombinirani uplatni uređajikuN
Isplatni uređajiiN
Uređaji za isplatu kovanicaiK
BankomatiiB
Uređaj za obradu novčanicaoN
Uplatno-isplatne blagajne za recikliranjerNz
Uređaj za provjeru autentičnosti novčanicaaN
Uplatno-isplatne blagajneuiN
Uređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovaniceuKo
Uređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovaniceuKz
Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanicerKo
Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanicerKz
Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnostrKza
Uređaji za sortiranje kovanica – CSMsK
Uređaji za provjeru autentičnosti kovanica – CCMbK


PRILOG 2

RBRIZVJEŠĆEBROJ
IZVJEŠĆA
OZNAKA IZVJEŠĆAELEMENTATRIBUTVRIJEDNOSTOPIS ATRIBUTA/ELEMENTAOPIS VRIJEDNOSTI
1.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cpcp_1acp_siftip string max 50šifra poslovne jedinicestring max 50 znakova
2.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cpcp_1aizvor_oibregex: d{11}oib izvora podatakabroj 11 znamenki
3.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjiznregex: [1-9][0-9]*,dd|0,ddiznos transakcijadecimalni broj (na 2 decimale)
4.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjbrtip int positivebroj transakcijapozitivni integer
5.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKuNPSpromet novca poslovniceUplata nepotrošači šalter
6.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKuPOSpromet novca poslovniceUplata Potrošači šalter
7.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKuGOCpromet novca poslovniceUplata Gotovinski centri
8.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKuBNKpromet novca poslovniceUplata Banke
9.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKiNPSpromet novca poslovniceIsplata Nepotrošači šalter
10.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKiPOSpromet novca poslovniceIsplata Potrošači šalter
11.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKiGOCpromet novca poslovniceIsplata Gotovinski centri
12.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKiBNKpromet novca poslovniceIsplata Banke
13.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKnTRZpromet novca poslovniceNeobrađeno u trezoru
14.promet gotovog novca poslovne jedinice1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKnGNPpromet novca poslovniceNeobrađeno gotovina na putu
15.promet gotovog novca samoposlužnog uređaja1.2pr_gn_urcp_1bcp_siftip string max 50šifra uređajastring max 50 znakova
16.promet gotovog novca samoposlužnog uređaja1.2pr_gn_urcp_1bizvor_oibregex: d{11}oib izvora podatakabroj 11 znamenki
17.promet gotovog novca samoposlužnog uređaja1.2pr_gn_urtran_uruiPNuNPpromet novca uređajUplata Nepotrošači uređaji kojima rukuju klijenti
18.promet gotovog novca samoposlužnog uređaja1.2pr_gn_urtran_uruiPNuPOpromet novca uređajUplata Potrošači uređaji kojima rukuju klijenti
19.promet gotovog novca samoposlužnog uređaja1.2pr_gn_urtran_uruiPNiNPpromet novca uređajIsplata Nepotrošači uređaji kojima rukuju klijenti
20.promet gotovog novca samoposlužnog uređaja1.2pr_gn_urtran_uruiPNiPOpromet novca uređajIsplata Potrošači uređaji kojima rukuju klijenti
21.promet gotovog novca samoposlužnog uređaja1.2pr_gn_urtran_pjiznregex: [1-9][0-9]*,dd|0,ddiznos transakcijadecimalni broj (na 2 decimale)
22.promet gotovog novca samoposlužnog uređaja1.2pr_gn_urtran_pjbrtip int positivebroj transakcijapozitivni integer
23.stanje gotovog novca2st_gncp_2cp_siftip string max 50šifra poslovne jedinice/uređajastring max 50 znakova
24.stanje gotovog novca2st_gncp_2izvor_oibregex: d{11}oib izvora podatakabroj 11 znamenki
25.stanje gotovog novca2st_gnstanjenov_vrNvrsta novcanovčanica
26.stanje gotovog novca2st_gnstanjenov_vrKvrsta novcakovanica
27.stanje gotovog novca2st_gnstanjenov_kvPOHkvaliteta novcaneprikladan – obradiv na uređaju
28.stanje gotovog novca2st_gnstanjenov_kvPRIkvaliteta novcaprikladan
29.stanje gotovog novca2st_gnstanjenov_kvOSTkvaliteta novcaneprikladan – neobradiv na uređaju
30.stanje gotovog novca2st_gnapoenkomtip int positivekomadipozitivni integer
31.stanje gotovog novca2st_gnapoenvrijregex: [1-9][0-9]*|0,ddapoeninteger ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1
32.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obcp_3cp_siftip string max 50šifra poslovne jedinicestring max 50 znakova
33.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vruNvrsta uređajaUplatni uređaji
34.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrrNkvrsta uređajaUređaji za recikliranje novčanica
35.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrkuNvrsta uređajaKombinirani uplatni uređaji
36.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vriNvrsta uređajaIsplatni uređaji
37.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vriKvrsta uređajaUređaji za isplatu kovanica
38.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vriBvrsta uređajaBankomat
39.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vroNvrsta uređajaUređaji za obradu novčanica
40.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vraNvrsta uređajaUređaji za provjeru autentičnosti novčanica
41.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrrNzvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne za recikliranje
42.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vruiNvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne
43.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vruKovrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM1) - odbija sumnjive kovanice
44.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vruKzvrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice
45.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrrKovrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice
46.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrrKzvrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice
47.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrrKzavrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost
48.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrsKvrsta uređajaUređaj za sortiranje kovanica – CSM
49.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrbKvrsta uređajaUređaj za provjeru autentičnosti kovanica – CCM
50.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_sertip string max 50serijski broj uređajastring max 50 znakova
51.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajlokPJtip lokacijeposlovna jedinica
52.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajlokZPtip lokacijezatvoreni prostor
53.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajlokOPtip lokacijeotvoreni prostor
54.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obkolicinanov_vrNvrsta novcanovčanica
55.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obkolicinanov_vrKvrsta novcakovanica
56.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obkolicinanov_kvPOHkvaliteta novcaneprikladan – obradiv na uređaju
57.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obkolicinanov_kvPRIkvaliteta novcaprikladan
58.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obkolicinanov_kvOSTkvaliteta novcaneprikladan – neobradiv na uređaju
59.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obapoenkomtip int positivekomadipozitivni integer
60.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obapoenvrijregex: [1-9][0-9]*|0,ddapoeninteger ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1
61.promet samoposlužnog uređaja4pr_urcp_4cp_siftip string max 50šifra uređajastring max 50 znakova
62.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vruNvrsta uređajaUplatni uređaji
63.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vrrNkvrsta uređajaUređaji za recikliranje novčanica
64.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vrkuNvrsta uređajaKombinirani uplatni uređaji
65.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vriNvrsta uređajaIsplatni uređaji
66.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vriKvrsta uređajaUređaji za isplatu kovanica
67.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vriBvrsta uređajaBankomat
68.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vroNvrsta uređajaUređaji za obradu novčanica
69.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vraNvrsta uređajaUređaji za provjeru autentičnosti novčanica
70.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vrrNzvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne za recikliranje
71.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vruiNvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne
72.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vruKovrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice
73.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vruKzvrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice
74.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vrrKovrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice
75.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vrrKzvrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice
76.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vrrKzavrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost
77.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vrsKvrsta uređajaUređaj za sortiranje kovanica – CSM
78.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_vrbKvrsta uređajaUređaj za provjeru autentičnosti kovanica – CCM
79.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajur_sertip string max 50serijski broj uređajastring max 50 znakova
80.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajlokPJtip lokacijeposlovna jedinica
81.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajlokZPtip lokacijezatvoreni prostor
82.promet samoposlužnog uređaja4pr_ururedajlokOPtip lokacijeotvoreni prostor
83.promet samoposlužnog uređaja4pr_urprometnov_vrNvrsta novcanovčanica
84.promet samoposlužnog uređaja4pr_urprometnov_vrKvrsta novcakovanica
85.promet samoposlužnog uređaja4pr_urprometizIZDizdavanje/zaprimanjeizdavanje
86.promet samoposlužnog uređaja4pr_urprometizZAPizdavanje/zaprimanjezaprimanje
87.promet samoposlužnog uređaja4pr_urapoenkomtip int positivekomadipozitivni integer
88.promet samoposlužnog uređaja4pr_urapoenvrijregex: [1-9][0-9]*|0,ddapoeninteger ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1
89.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_udcp_5cp_pj_siftip string max 50šifra poslovne jedinicestring max 50 znakova
90.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajcp_ur_siftip string max 50šifra uređajastring max 50 znakova
91.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_sertip string max 50serijski broj uređajastring max 50 znakova
92.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vruNvrsta uređajaUplatni uređaji
93.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrrNkvrsta uređajaUređaji za recikliranje novčanica
94.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrkuNvrsta uređajaKombinirani uplatni uređaji
95.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vriNvrsta uređajaIsplatni uređaji
96.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vriKvrsta uređajaUređaji za isplatu kovanica
97.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vriBvrsta uređajaBankomat
98.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vroNvrsta uređajaUređaji za obradu novčanica
99.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vraNvrsta uređajaUređaji za provjeru autentičnosti novčanica
100.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrrNzvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne za recikliranje
101.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vruiNvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne
102.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vruKovrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice
103.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vruKzvrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice
104.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrrKovrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice
105.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrrKzvrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice
106.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrrKzavrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost
107.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrsKvrsta uređajaUređaj za sortiranje kovanica – CSM
108.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrbKvrsta uređajaUređaj za provjeru autentičnosti kovanica – CCM
109.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajlokPJtip lokacijeposlovna jedinica
110.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajlokZPtip lokacijezatvoreni prostor
111.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajlokOPtip lokacijeotvoreni prostor
112.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajkomtip int positivevolumen redistribucije (kom.)pozitivni integer
113.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupbankaoibregex: d{11}oib bankebroj 11 znamenki
114.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupvalutaoznakaregex: [A-Z]{3}oznaka valute3 velika slova
115.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprkpKkupnja/prodajakupnja
116.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprkpPkupnja/prodajaprodaja
117.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprnov_vrNvrsta novcanovčanica
118.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprnov_vrKvrsta novcakovanica
119.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprapoenregex: [1-9][0-9]*|0,ddapoeninteger ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1
120.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprkomtip int positivekomadipozitivni integer
121.stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valcp_7cp_siftip string max 50šifra poslovne jedinicestring max 50 znakova
122.stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valcp_7izvor_oibregex: d{11}oib izvora podatakabroj 11 znamenki
123.stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valvalutaoznakaregex: [A-Z]{3}oznaka valute3 velika slova
124.stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valstanjenov_vrNvrsta novcanovčanica
125.stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valstanjenov_vrKvrsta novcakovanica
126.stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valstanjeapoenregex: [1-9][0-9]*|0,ddapoeninteger ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1
127.stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valstanjekomtip int positivekomadipozitivni integer
128.uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja8ururedaj_obrcp_siftip string max 50šifra uređajastring max 50 znakova
129.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_sertip string max 50serijski broj uređajastring max 50 znakova
130.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vruNvrsta uređajaUplatni uređaji
131.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrrNkvrsta uređajaUređaji za recikliranje novčanica
132.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrkuNvrsta uređajaKombinirani uplatni uređaji
133.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vriNvrsta uređajaIsplatni uređaji
134.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vriKvrsta uređajaUređaji za isplatu kovanica
135.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vriBvrsta uređajaBankomat
136.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vroNvrsta uređajaUređaji za obradu novčanica
137.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vraNvrsta uređajaUređaji za provjeru autentičnosti novčanica
138.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrrNzvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne za recikliranje
139.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vruiNvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne
140.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vruKovrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice
141.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vruKzvrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice
142.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrrKovrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice
143.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrrKzvrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice
144.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrrKzavrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost
145.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrsKvrsta uređajaUređaj za sortiranje kovanica – CSM
146.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrbKvrsta uređajaUređaj za provjeru autentičnosti kovanica – CCM
147.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrlokPJtip lokacijeposlovna jedinica
148.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrlokZPtip lokacijezatvoreni prostor
149.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrlokOPtip lokacijeotvoreni prostor
150.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrproizvtip string max 200proizvođač uređajastring max 200 znakova
151.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrnaztip string max 240naziv uređajastring max 240 znakova
152.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrmodeltip string max 200model uređajastring max 200 znakova
153.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obreur_vertip string max 300software verzija za obradu eurastring max 300 znakova
154.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrbrojactip non negative intstanje brojačanula ili pozitivni integer
155.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrdat_odrztip datedatum zadnjeg održavanjadatum formata GGGG-MM-DD
156.zaglavlje dnevno1.1, 1.2, 2, 3, 4izvjestaj_dnevniobveznik_oib-regex: d{11}OIB obveznikabroj 11 znamenki
157.zaglavlje dnevno1.1, 1.2, 2, 3, 4izvjestaj_dnevnidatum-tip datedatum izvješćadatum formata GGGG-MM-DD
158.zaglavlje dnevno1.1, 1.2, 2, 3, 4izvjestaj_dnevnivaluta_domicilna-regex: EURdomicilna valutaoznaka valute EUR
159.zaglavlje mjesečno5, 6, 7, 8izvjestaj_mjesecniobveznik_oib-regex: d{11}OIB obveznikabroj 11 znamenki
160.zaglavlje mjesečno5, 6, 7, 8izvjestaj_mjesecnidatum-tip datedatum izvješćadatum formata GGGG-MM-DD
161.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_udvaluta_domicilna-regex: EURdomicilna valutaoznaka valute EUR


PRILOG 3

OBAVIJEST O NAKNADNOJ DOSTAVI DATOTEKE

Datum slanja: __________
    
    
1. PODACI O POŠILJATELJU
    
Naziv obveznika:
OIB:
Osoba za kontakt:
Telefon za kontakt:
    
    
2. PODACI O DATOTECI
Vrsta datoteke
(D – Dnevna; M – Mjesečna)
Izvještajno razdobljeNaziv datotekeOznaka datoteke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

3. RAZLOG SLANJA
Kratak opis:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Potpis odgovorne osobe:
    
_____________________________