Odluka o izmjenama Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 153/2023 (20.12.2023.), Odluka o izmjenama Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2250

Na osnovi članka 27. stavka 1. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 14. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14., 144/14., 42/18., 26/23. i 55/23.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 88. sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 118/13., 11/14., 120/15., 74/16. i 147/22., u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2. riječi: »(»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08., 71/10., 53/20., 120/21. i 23/23.)«, a riječi: »(»Narodne novine« 80/13. – u daljnjem tekstu: Zakon)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23., u daljnjem tekstu: Zakon)«.

Članak 2.

U članku 3. stavci 1. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Policom Zavod osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite utvrđene člankom 19. stavkom 3. Zakona u visini od 20 % pune cijene zdravstvene zaštite, odnosno najmanje u iznosu postotka proračunske osnovice za izvršenu zdravstvenu zaštitu kako slijedi:

1. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije ‒ 1 % proračunske osnovice,

2. specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite ‒ 2 % proračunske osnovice,

3. ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala Zavoda ‒ 2 % proračunske osnovice,

4. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući ‒ 1 % proračunske osnovice po danu,

5. liječenje u drugim državama članicama Europske unije, ugovornim državama i trećim državama u skladu s propisima Europske unije, međunarodnim ugovorom, Zakonom i općim aktom Zavoda, ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno,

6. troškove bolničke zdravstvene zaštite ‒ 4,01 % proračunske osnovice po danu,

7. dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala Zavoda za odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina ‒ 40,09 % proračunske osnovice,

8. dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala Zavoda za osobe starije od 65 godina ‒ 20,04 % proračunske osnovice.

(3) Najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz stavka 3. ovoga članka koji je obvezna snositi osigurana osoba može po jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu iznositi najviše 120,26 % proračunske osnovice.«.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 025-04/23-01/323

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 18. prosinca 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.