Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru voća i povrća

NN 154/2023 (21.12.2023.), Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru voća i povrća

Ministarstvo poljoprivrede

2318

Na temelju članka 46.b stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22 – ispravak) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI INTERVENCIJA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

POGLAVLJE I.
UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba intervencija u sektoru voća i povrća iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredba (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115)

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2022/126 оd 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) (SL L 20/52, 31. 1. 2022.), kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2023/330 оd 22. studenoga 2022. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 2022/126 o dopuni Uredbe (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) (SL L 44, 14. 2. 2023.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2022/126)

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2022/1475 оd 6. rujna 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja informacija za praćenje i evaluaciju (SL L 232, 7. 9. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2022/1475).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojedini pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) proizvođačka organizacija je proizvođačka organizacija koja posjeduje važeće rješenje o priznavanju u sektoru voća i povrća, izdano od strane Ministarstva poljoprivrede i koja je upisana u Upisnik proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u skladu s člankom 130. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) (u daljnjem tekstu: Zakon)

2) operativni program je plan rada proizvođačke organizacije izrađen u skladu s Uredbom (EU) br. 2021/2115 i Uredbom (EU) br. 2022/126 i odredbama ovoga Pravilnika, odobren od strane Agencije za plaćanja

3) operativni fond je fond koji osniva proizvođačka organizacija/članovi proizvođačke organizacije i kojim se financira provedba intervencija iz odobrenog operativnog programa

4) uzajamni fond je fond koji osniva proizvođačka organizacija/članovi proizvođačke organizacije sa svrhom stvaranja instrumenta financijske pomoći članovima proizvođačima koji su doživjeli značajan pad prihoda u poslovanju

5) financijska pomoć Unije je iznos financijskih sredstava Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EPJF) koji čini sastavni dio operativnog fonda proizvođačke organizacije, a izračunava se i utvrđuje u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i Glavom III., Poglavljem II., Odjeljkom 3. Uredbe (EU) br. 2022/126

6) nacionalna financijska pomoć je iznos financijskih sredstava koji se izračunava u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) br. 2021/2115, odredbama članka 34. Uredbe (EU) br. 2022/126 i Priloga V. o dodatnom nacionalnom financiranju predviđenom u području primjene strateškog plana u okviru ZPP-a iz Strateškog plana i dodjeljuje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

7) viša sila je nastupanje svake izvanredne okolnosti koju nije bilo moguće predvidjeti, niti je mogla biti spriječena, izbjegnuta ili otklonjena, a koja je onemogućila normalan tijek provedbe aktivnosti odobrenog operativnog programa, a izazvana je razlozima navedenima u članku 3. Uredbe (EU) br. 2021/2116

8) Strateški plan je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

9) sukob interesa je pristrano i neobjektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom. Sukob interesa podrazumijeva i pristrano i neobjektivno te netransparentno ponašanje/postupanje proizvođačke organizacije i/ili odgovorne osobe proizvođačke organizacije u postupcima prikupljanja ponuda ili bilo kojega drugog postupka odabira provoditelja neke aktivnosti (nabava robe, usluga i radova) radi provedbe intervencija odobrenog operativnog programa, u kojima odabir ponuditelja može upućivati na izravni ili neizravni, financijski ili nefinancijski interes koji proizlazi iz osobnih, obiteljskih ili profesionalnih veza između korisnika i ponuditelja.

Nadležno tijelo i njegove zadaće u provedbi intervencija

Članak 4.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je tijelo nadležno za provedbu intervencija u sektoru voća i povrća iz Strateškog plana i drugih odredbi i pravila propisanih ovim Pravilnikom što posebno uključuje:

– zaprimanje i administrativnu kontrolu zahtjeva i kontrolu na terenu

– isplatu potpora korisnicima.

(2) Agencija za plaćanja, osim odluka navedenih u članku 48. stavku 13. Zakona, donosi i sljedeće odluke:

– Odluku o isplati

– Odluku o povratu sredstava

– Odluku o odbijanju zahtjeva

– Odluku o prekidu/prestanku provedbe operativnog programa.

(3) Agencija za plaćanja, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa člankom 59. Uredbe (EU) br. 2021/2116, osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske te uspostavlja sustav upravljanja i kontrola koje uključuju odgovarajuće provjere i kontrole prije početka provedbe, kao i tijekom provedbe operativnog programa kako bi na učinkovit način i razmjerno u odnosu na administrativno i financijsko opterećenje utvrdila, spriječila i sankcionirala nepravilnosti, a posebno pokušaj prijevare i umjetnih stvaranja uvjeta za ostvarivanje prava na potporu.

(4) Agencija za plaćanja osigurava da rashodi koji se financiraju u okviru intervencija iz članka 5. ovoga Pravilnika nisu predmet nijednog drugog financiranja iz proračuna Europske unije i gdje je primjenjivo iz drugih javnih izvora.

(5) Sa svrhom transparentnosti provedbe postupaka ovoga Pravilnika, jasnoće uvjeta prihvatljivosti, kao i učinkovite provedbe provjera i kontrola kojima se osigurava pravilna primjena uredbi navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika i odgovarajuća zaštita financijskih interesa Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske iz stavaka 3. i 4. ovoga članka Agencija za plaćanja na svojim mrežnim stranicama objavljuje Uputu za korisnike s informacijama vezanim uz njihova prava i obveze.

POGLAVLJE II.
INTERVENCIJE U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

Članak 5.

(1) Ovim Pravilnikom provode se sljedeće intervencije u sektoru voća i povrća propisane Strateškim planom:

– 47.1.a.01. – Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

– 47.1.a.02. – Istraživanja, eksperimentalne i inovativne metode proizvodnje

– 47.1.b.01. – Savjetodavne usluge i tehnička pomoć

– 47.1.c.01. – Trening i/ili razmjena najboljih praksi

– 47.1.f.01. – Promidžba, komunikacija i marketing

– 47.1.g.01. – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode

– 47.1.i.01. – Ublažavanje posljedica klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama

– 47.2.a.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_01; utvrđivanje, punjenje i popunjavanje uzajamnih fondova od strane organizacija proizvođača i njihovih udruženja priznatih na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili članka 67. stavka 7. Uredbe (EU) br. 2021/2115

– 47.2.d.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_02; ponovna sadnja voćnjaka ili maslinika ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice ili radi prilagodbe klimatskim promjenama

– 47.2.f.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_03; povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju ili druge svrhe, uključujući prema potrebi preradu kako bi se olakšalo povlačenje

– 47.2.i.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_04; osiguranje berbe i proizvodnje kojim se doprinosi zaštiti dohodaka proizvođača u slučaju gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama te bolestima ili najezdama štetnih organizama, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika.

(2) Intervencije iz stavka 1. ovoga članka provode proizvođačke organizacije u okviru svojih odobrenih operativnih programa.

Ciljevi operativnog programa u sektoru voća i povrća i postizanje istih

Članak 6.

(1) U svom operativnom programu proizvođačka organizacija odabire intervencije i s njima povezane ciljeve iz Strateškog plana, služeći se logičkom matricom iz Priloga I. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Logička matrica).

(2) U operativnom programu, služeći se Logičkom matricom, proizvođačka organizacija mora odabrati najmanje one intervencije koje su povezane s postizanjem ciljeva iz članka 46. točaka (b), (e) i (f) Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(3) Intervencije povezane s postizanjem ciljeva navedenih u članku 46. točkama (g), (h), (i) i (k) Uredbe (EU) br. 2021/2115 obuhvaćaju proizvode u svježem ili prerađenom obliku, dok ciljevi utvrđeni u drugim točkama tog članka obuhvaćaju samo proizvode u svježem obliku.

(4) Prihvatljive aktivnosti i s njima povezani prihvatljivi troškovi te pravila vezana uz provedbu pojedinih intervencija navedeni su u Poglavlju V., VI. i VII. ovoga Pravilnika.

Korisnici

Članak 7.

Korisnici potpora za provedbu intervencija iz članka 5. ovoga Pravilnika su proizvođačke organizacije s operativnim programom i operativnim fondom odobrenima od strane Agencije za plaćanja u skladu s odredbama članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika.

Osnovni uvjeti za provedbu intervencija u sektoru voća i povrća

Članak 8.

(1) Intervencije iz članka 5. ovoga Pravilnika provode se na temelju:

– odobrenog operativnog programa

i

– odobrenog operativnog fonda i iznosa potpore.

(2) Zahtjevi za odobravanje operativnog programa i operativnog fonda i iznosa potpore podnose se Agenciji za plaćanja istovremeno, u skladu s odredbama članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija za plaćanja odobrava i izmjene odobrenog operativnog programa u skladu člankom 18. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.
SADRŽAJ OPERATIVNOG PROGRAMA

Članak 9.

(1) Operativni program proizvođačke organizacije sadržava najmanje sljedeće:

1. Teritorijalno područje provedbe i trajanje provedbe operativnog programa

2. Logička matrica operativnog programa proizvođačke organizacije:

2.1. tablični prikaz odabranih sektorskih ciljeva, specifičnih ciljeva, odabranih intervencija i planiranih aktivnosti koje će proizvođačka organizacija provoditi (Prilog I. ovoga Pravilnika)

2.2. navesti sektorske ciljeve koje proizvođačka organizacija želi postići i obrazložiti razloge odabira

2.3. za svaki odabrani cilj navesti odabranu intervenciju iz Strateškog plana kojim se odabrani cilj nastoji postići, navesti prihvatljive aktivnosti/troškove i obrazložiti način na koji će se provedenim aktivnostima/nastalim troškovima u okviru provedbe intervencije ostvariti sektorski ciljevi.

3. Pokazatelji rezultata i učinka:

3.1. Opis početnog stanja koji uključuje:

– navođenje i obrazlaganje rezultata iz Logičke matrice iz Priloga I. ovoga Pravilnika koji su povezani s odabranom intervencijom, sektorskim i specifičnim ciljem te pomoću istih brojčano i opisno utvrditi i opisati početno stanje prije provedbe operativnog programa koji se podnosi na odobravanje

3.2. Detaljan opis provedbe intervencije što uključuje:

– navođenje, opisivanje i obrazlaganje aktivnosti koje se namjeravaju provoditi u okviru određene intervencije, a koje su prihvatljive u okviru odabrane intervencije

– navođenje očekivanih rezultata provedbe pojedine odabrane intervencije, prikazane u etapama (kvartalnim, polugodišnjim, godišnjim) koristeći se pokazateljima rezultata iz Logičke matrice operativnog programa proizvođačke organizacije (točka 2. Sadržaja operativnog programa i Prilog I. ovoga Pravilnika)

– potrebno je navesti i obrazložiti pokazatelje rezultata iz Logičke matrice operativnog programa proizvođačke organizacije (točka 2. Sadržaja operativnog programa i Prilog I. ovoga Pravilnika) koji su povezani s odabranom intervencijom, sektorskim i specifičnim ciljem, te pomoću istih brojčano i opisno pratiti napredak u provedbi i ostvarenju intervencije te sektorskog cilja

3.3. U slučaju odabira jedne ili više intervencija iz Poglavlja VII. ovoga Pravilnika kojima se ostvaruje sektorski cilj iz članka 46. (j) sprečavanje kriza i upravljanje rizicima kako bi se izbjeglo i rješavalo poremećaje na tržištu obrazložiti razloge i potrebu odabira navedene/ih intervencija.

4. Posebna pravila iz članka 50. stavka 7. Uredbe (EU) br. 2021/2115, članaka 11. i 12. Uredbe (EU) br. 2022/126 te članaka 23., 24. i 26. ovoga Pravilnika:

4.1. Način na koji je planirano i/ili osigurano poštivanje da:

– se operativnim programom nastoje postići ciljevi iz članka 46. točaka (b), (e) i (f) Uredbe (EU) br. 2021/2115

– najmanje 15 % rashoda obuhvaća intervencije povezane s ciljevima iz članka 46. točaka (e) i (f) Uredbe (EU) br. 2021/2115

– operativni program obuhvaća tri ili više djelovanja povezanih s ciljevima iz članka 46. točaka (e) i (f) Uredbe (EU) br. 2021/2115, uzimajući u obzir odredbu članka 50. stavka 7. Uredbe (EU) br. 2021/2115 (Ako najmanje 80 % članova organizacije proizvođača podliježe jednoj ili više istih obveza u području poljoprivrede, okoliša i klime ili ekološkog uzgoja iz poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 2021/2115 koje se odnosi na provedbu intervencija ruralnog razvoja ENVCLIM (70) – Obveze u području okoliša i klime te druge obveze upravljanja broj 70.01, 70.02, 70.04, 70.07 i 70.08, svaka od tih obveza smatra se djelovanjem za najmanje tri djelovanja)

– najmanje 2 % rashoda obuhvaća intervencije povezane s ciljem iz članka 46. točke (d) Uredbe (EU) br. 2021/2115 (u slučaju da proizvođačka organizacija odabere ovaj cilj)

– rashodi za intervencije u okviru vrsta intervencija iz članka 47. stavka 2. točaka (f), (g) i (h) Uredbe (EU) br. 2021/2115 ne premašuju jednu trećinu ukupnih rashoda (u slučaju da proizvođačka organizacija odabere cilj (f))

– postotak potencijalne uštede vode mora biti najmanje 5 % ako tehnički parametri postojeće instalacije ili infrastrukture već osiguravaju visok stupanj učinkovitosti (prije ulaganja) čime se ispunjavaju obveze iz članka 11. Uredbe (EU) br. 2022/126 navedene u članku 22. stavku 5. ovoga Pravilnika (samo za intervenciju 47.1.a.01. – Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu)

– za operacije koje se provode u okviru intervencija povezanih s ciljevima u području poljoprivrede, okoliša i klime potrebno je ugraditi odredbu da će proizvođačka organizacija na kraju svake godine provedbe operativnog programa Agenciji za plaćanja podnijeti izvješće o provedbi navedenih intervencija kako bi se operativni program mogao prilagoditi u slučaju izmjena relevantnih obveznih standarda, zahtjeva ili obveza

– ako proizvođačka organizacija u svojem odobrenom operativnom programu odabere provedbu intervencije 47.1.f.01. – Promidžba, komunikacija i marketing, ista obuhvaćenim intervencijama mora težiti postizanju jednog od ciljeva iz članka 14. stavaka 1. a, b, c, d, e, f i g Uredbe (EU) br. 2022/126

– ako proizvođačka organizacija u svojem odobrenom operativnom programu odabere provedbu intervencije povezane s ciljevima u području poljoprivrede, okoliša i klime ista mora dostaviti dokaz o očekivanom pozitivnom doprinosu jednom ili više okolišnih ciljeva u trenutku podnošenja predloženog operativnog programa, intervencije ili izmjene takvog programa ili intervencije na odobrenje

– ako proizvođačka organizacija u svojem odobrenom operativnom programu odabere provedbu intervencije 47.2.d.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_02; ponovna sadnja voćnjaka ili maslinika ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice ili radi prilagodbe klimatskim promjenama rashodi za ponovnu sadnju voćnjaka ili maslinika ne smiju biti veći od 20 % ukupnih rashoda u okviru svakog operativnog programa ili relevantne intervencije.

5. Financijski aspekti operativnog programa, osobito:

5.1. metoda izračuna i visinu financijskih doprinosa

5.2. postupak za financiranje operativnog fonda

5.3. podatci potrebni za opravdanje različitih visina doprinosa i način utvrđivanja opravdanosti/razumnosti visine troška za provedbu pojedine aktivnosti u okviru intervencije

5.4. proračun i vremenski raspored za poduzimanje aktivnosti za svaku godinu provedbe operativnog programa usklađeno s očekivanim rezultatima provedbe iz točke 3.2. Sadržaja operativnog programa.

6. Metode za sprječavanje dvostrukog financiranja provedbe iste aktivnosti dvije ili više intervencija iz fondova Unije.

(2) U okviru Upute iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika na zahtjev Agencije za plaćanja proizvođačka organizacija može dopuniti sadržaj operativnog programa iz stavka 1. ovoga članka dodatnim zahtjevima.

Operativni fond

Članak 10.

(1) Provedba operativnog programa proizvođačkih organizacija financira se iz operativnog fonda.

(2) Operativni fond služi isključivo za financiranje aktivnosti radi provedbe odabranih intervencija iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Operativni fond je bankovni (žiro) račun koji je proizvođačka organizacija otvorila neovisno o već postojećem bankovnom računu preko kojega obavlja trženje i druge aktivnosti za koje je priznata.

(4) Operativni fond iz stavka 3. ovoga članka uspostavlja se prije odobrenja operativnog programa priznate proizvođačke organizacije, a na temelju pravnog akta proizvođačke organizacije iz članka 6. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (»Narodne novine«, broj 87/20, 129/20, 45/22 i 54/22 – ispravak) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o proizvođačkim organizacijama).

Financiranje operativnog fonda proizvođačke organizacije

Članak 11.

(1) Financijska sredstva koja se deponiraju u operativni fond iz članka 10. ovoga Pravilnika sastoje se od:

– financijskih doprinosa članova proizvođačke organizacije ili same proizvođačke organizacije, ili i od članova proizvođačke organizacije i od proizvođačke organizacije

– financijskog doprinosa Unije (Financijska pomoć Unije), koji se može dodijeliti samo ako je operativni program odobren

– financijskog doprinosa iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (Nacionalna financijska pomoć) koji se može dodijeliti ako su ispunjeni uvjeti iz članka 53. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i članka 34. Uredbe (EU) br. 2022/126.

(2) Način financiranja operativnog fonda financijskim doprinosima iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka u smislu utvrđivanja visine financijskih doprinosa članova te upravljanja istima utvrđuje proizvođačka organizacija u skladu odredbama koje je propisala u svom pravnom aktu iz članka 6. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama.

(3) Iznos Financijske pomoći Unije i Nacionalne financijske pomoći određuje se u skladu s odredbama članaka 14. i 15. ovoga Pravilnika.

Referentno razdoblje, razdoblje trajanja operativnog programa, godina provedbe operativnog programa i poljoprivredna financijska godina

Članak 12.

(1) Referentno razdoblje iz članka 32. Uredbe (EU) br. 2022/126 je vremensko razdoblje od jedne godine (12 uzastopnih mjeseci), za koje proizvođačka organizacija posjeduje računovodstvene podatke o stavljanju proizvoda za koje je priznata na tržištu i poslovanju, a koje počinje najranije 1. siječnja tri godine prije godine za koju je potpora zatražena i završava najkasnije 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju je potpora zatražena.

(2) Referentno razdoblje određuje se za svaku proizvođačku organizaciju koja je podnijela zahtjev za odobrenje operativnog programa te operativnog fonda i iznosa potpore.

(3) Metodologija utvrđivanja referentnog razdoblja ne mijenja se tijekom trajanja provedbe odobrenog operativnog programa.

(4) Operativni program traje najmanje tri, a najviše četiri godine, zaključno s 31. prosincem 2027. godine.

(5) Jedna godina provedbe operativnog programa jednaka je jednoj kalendarskoj godini i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, provedba odobrenog operativnog programa čija je prva godina provedbe 2024. godine, traje kraće od dvanaest mjeseci (jedna kalendarska godina), a može započeti od trenutka odobrenja operativnog programa i trajati najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(7) Financijska godina u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 2021/2116 obuhvaća plaćene rashode i primljene prihode koje Agencija za plaćanja knjiži u računovodstvenu dokumentaciju povezanu s EFJP-om i EPFRR-om za financijsku godinu N koja počinje 16. listopada godine N – 1, a završava 15. listopada godine N.

Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište

Članak 13.

(1) Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište za proizvođačke organizacije koje su priznate prije više od jedne godine u odnosu na godinu za koju se podnosi zahtjev za odobravanje operativnog programa izračunava se u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 2022/126 uzimajući u obzir referentno razdoblje iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište novo priznate proizvođačke organizacije (od čijeg priznavanja nije prošlo više od jedne godine u odnosu na godinu za koju se podnosi zahtjev za odobrenje operativnog programa) smatra se ona vrijednost koja je utvrđena i dokazana u postupku priznavanja proizvođačke organizacije kao uvjet za donošenje rješenja o priznavanju.

Gornja granica financijske pomoći Unije

Članak 14.

Za potrebe utvrđivanja iznosa Financijske pomoći Unije operativnom fondu iz članka 52. Uredbe (EU) br. 2021/2115 gornja granica iste svake se godine određuje u skladu s člankom 32. stavkom 2. b) Uredbe (EU) br. 2022/126.

Nacionalna financijska pomoć

Članak 15.

(1) Nacionalna financijska pomoć je financijski dodatak operativnom fondu koji se isplaćuje iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Ispunjenost uvjeta za dodjelu Nacionalne financijske pomoći iz članka 53. Uredbe (EU) br. 2021/2115 utvrđuje se u skladu s odredbama članka 34. Uredbe (EU) br. 2022/126 i Priloga V. o dodatnom nacionalnom financiranju predviđenom u području primjene Strateškog plana u okviru ZPP-a iz Strateškog plana.

(3) Nacionalna financijska pomoć dodjeljuje se na temelju zahtjeva proizvođačke organizacije, prilikom prvog odobravanja operativnog programa i operativnog fonda i iznosa potpore ili u okviru zahtjeva za izmjenu operativnog programa.

(4) Stupanj organizacije proizvođača iz članka 34. Uredbe (EU) br. 2022/126 za potrebe utvrđivanja prava na dodjelu Nacionalne financijske pomoći izračunava Agencija za plaćanja.

(5) Podatke potrebne za izračun stupnja organizacije proizvođača Agencija za plaćanja preuzima od Državnog zavoda za statistiku, Ministarstva i, prema potrebi, proizvođačkih organizacija.

(6) Način izračuna i utvrđivanja iznosa stupnja organizacije proizvođača nalazi se u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

POGLAVLJE IV.
ODOBRAVANJE OPERATIVNOG PROGRAMA

Članak 16.

(1) Proizvođačka organizacija podnosi Zahtjev za odobravanje operativnog programa u skladu s člankom 48. stavkom 12. Zakona Agenciji za plaćanja elektroničkim putem i preporučeno poštom.

(2) Uz Zahtjev za odobravanje operativnog programa proizvođačka organizacija prilaže i operativni program.

(3) Zahtjev za odobravanje operativnog programa podnosi se najkasnije 15. rujna godine koja prethodi godini za koju se odobrenje operativnog programa traži.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za operativni program čija je prva godina provedbe 2024. godina, Zahtjev za odobravanje operativnog programa podnosi se najkasnije do/zaključno s 12. siječnja 2024. godine.

(5) Operativni program odobrava se najkasnije 15. prosinca godine koja prethodi godini za koju se odobrenje operativnog programa traži.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, za operativni program čija je prva godina provedbe 2024. godina, operativni program odobrava se najkasnije 30. siječnja 2024. godine.

(7) Provedba odobrenog operativnog programa može započeti odmah po odobrenju istoga.

(8) Agencija za plaćanja, u postupku odobravanja operativnog programa provodi sljedeće administrativne provjere i kontrole na terenu dostavljenog Zahtjeva za odobravanje operativnog programa:

– potpunosti podnesenog Zahtjeva za odobravanje operativnog programa

– usklađenosti sadržaja dostavljenog operativnog programa sa zahtjevima iz članka 9. (Sadržaj operativnog programa) ovoga Pravilnika i Strateškim planom

– dosljednosti i tehničke kvalitete operativnog programa u smislu očekivanih rezultata i ostvarivanja ciljeva operativnog programa.

(9) Agencija za plaćanja o Zahtjevu za odobravanje operativnog programa odlučuje Odlukom u skladu s člankom 48. stavak 13. Zakona.

(10) Obavijest o odobrenju operativnog programa dostavlja se proizvođačkoj organizaciji odmah po odobrenju operativnog programa putem e-pošte, a Odluka o odobrenju operativnog programa dostavlja se proizvođačkoj organizaciji najkasnije do 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se odobrenje operativnog programa traži.

(11) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, za operativni program čija je prva godina provedbe 2024. godina, Odluka o odobrenju operativnog programa dostavlja se proizvođačkoj organizaciji najkasnije do 15. ožujka 2024. godine.

(12) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nalazi se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

Odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore

Članak 17.

(1) U skladu s člankom 8. stavkom 2. ovoga Pravilnika proizvođačka organizacija istovremeno, uz Zahtjev za odobravanje operativnog programa iz članka 16. ovoga Pravilnika podnosi Agenciji za plaćanja elektroničkim putem i preporučeno poštom i Zahtjev za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore.

(2) Uz Zahtjev za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore proizvođačka organizacija prilaže sljedeće:

– dokaz o osnivanju operativnog fonda (potvrda banke o postojanju žiro računa)

– dokaz o odgovarajućem iznosu deponiranih financijskih sredstava na žiro računu (operativnom fondu) u skladu s člankom 51. stavkom 1. a) Uredbe (EU) br. 2021/2115 te člancima 10. i 11. ovoga Pravilnika i visinom iznosa troškova odabranih aktivnosti predviđenih za provedbu u okviru pojedine intervencije operativnog programa

– zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći, ako proizvođačka organizacija želi da se operativni fond sufinancira financijskim doprinosom iz državnog proračuna, uz koji prilaže i razloge zahtjeva za dodjelu Nacionalne financijske pomoći i obrazloženja istih iz članka 19. ovoga Pravilnika

– dokaz/e o procjeni pojedinog iznosa troška po intervenciji odnosno najmanje tri ponude za provedbu prihvatljive usluge/aktivnosti koju proizvođačka organizacija namjerava provesti u okviru operativnog programa ili manji broj ponuda uz valjano pisano obrazloženje razloga zbog kojeg nije prikupljen dovoljan broj ponuda

– dokaz/e o prihvatljivosti odabranog ponuditelja odnosno ispis izvadaka iz Sudskog registra za svakog ponuditelja kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju se ponuda podnosi te da nije povezan s proizvođačkom organizacijom i njenim članovima

– izjavu osobe ovlaštenje za zastupanje proizvođačke organizacije da će poštovati odredbe Uredbe (EU) br. 1308/2013, Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891, Uredbe (EU) br. 2021/2115 i Uredbe (EU) br. 2022/126

– izjavu osobe ovlaštenje za zastupanje proizvođačke organizacije da nije primila i da neće primiti, posredno ili neposredno, bilo kakva druga financijska sredstva Unije ili nacionalna sredstva za aktivnosti koje su prihvatljive za dodjelu potpore u okviru Uredbe (EU) br. 2021/2115 u sektoru voća i povrća

– izjavu osobe ovlaštenje za zastupanje o nepostojanju sukoba interesa (izjava da niti jedan član proizvođačke organizacije iste nije povezan s odabranim izvoditeljem i podizvoditeljima, u smislu članka 3. Preporuke Komisije od 6. svibnja 2003. godine u vezi s definicijom mikro, malih i srednjih poduzeća od 20. 5. 2003. (SL L 124/37).

(3) Zahtjev za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore podnosi se za svaku godinu provedbe operativnog programa, a najkasnije do 15. rujna godine koja prethodi godini za koju se odobrenje traži.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Zahtjev za odobravanje operativnog fonda čija je prva godina provedbe 2024. godina, podnosi se najkasnije do/zaključno s 12. siječnja 2024. godine.

(5) Operativni fond i iznos potpore odobrava se najkasnije do/zaključno s 15. prosinca godine koja prethodi godini za koju se odobrenje traži.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, operativni fond čija je prva godina provedbe 2024. godina, odobrava se najkasnije do/zaključno s 30. siječnja 2024.

(7) Na temelju podnesenog Zahtjeva za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu dokaza iz stavka 2. ovog članka radi kontrole opravdanosti troška, sukoba interesa, dvostrukog financiranja (osobito za korisnike koji sudjeluju u potporama iz programa ruralnog razvoja i intervenciji namijenjenoj uspostavi proizvođačkih grupa i organizacija) te prihvatljivost dobavljača.

(8) Osim kontrola iz stavka 7. ovoga članka Agencija za plaćanja provodi sljedeće kontrole:

– točnosti podataka iz dostavljenog operativnog programa

– prihvatljivosti iznosa predloženih troškova za potporu

– pouzdanosti procjena i plana potpore te planiranje njegove provedbe.

(9) Provjere i kontrole iz stavaka 7. i 8. ovoga članka provode se i prije odobravanja izmjena operativnog programa u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika.

(10) Korisnik intervencija iz članka 7. ovoga Pravilnika dužan je osigurati jednako postupanje prema svim ponuditeljima od kojih prikuplja ponude radi provedbe intervencija te ima obvezu poduzeti sve potrebne mjere kako bi utvrdio i ispravio sukobe interesa u vezi s postupkom pribavljanja i odabira ponuda, kad se takvi slučajevi pojave, kao i odgovarajuće mjere za sprječavanje i izbjegavanje situacija koje dovode do sukoba interesa.

(11) Korisnik iz članka 7. ovoga Pravilnika je kod odabira ponuditelja dužan pridržavati se načela nepristranosti i neovisnosti te izbjegavati situacije u kojima odabir ponuditelja može upućivati na izravni ili neizravni, financijski ili nefinancijski interes koji proizlazi iz osobnih, obiteljskih ili profesionalnih veza između korisnika i ponuditelja.

(12) Agencija za plaćanja o Zahtjevu za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore odlučuje Odlukom u skladu s člankom 48. stavak 13. Zakona.

(13) Obavijest o odobrenju operativnog fonda i iznosa potpore dostavlja se proizvođačkoj organizaciji odmah po odobrenju operativnog fonda i iznosa potpore putem e-pošte, a Odluka o odobrenju operativnog fonda i iznosa potpore dostavlja se proizvođačkoj organizaciji najkasnije do 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se odobrenje operativnog fonda i iznosa potpore traži.

(14) Iznimno od stavka 13. ovoga članka, za operativni fond čija je prva godina provedbe 2024. godina, Odluka o odobrenju operativnog fonda i iznosa potpore dostavlja se proizvođačkoj organizaciji najkasnije do 15. ožujka 2024. godine.

(15) Prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje izmjena odobrenog operativnog programa iz članka 18. ovoga Pravilnika, proizvođačka organizacija je, radi provedbe kontrola, u obvezi dostaviti Agenciji za plaćanja sve potrebne dokaze iz stavka 2. ovoga članka.

(16) Vezano na kontrole iz stavka 8. ovoga članka izabrana ponuda i ponuditelj na osnovu koje je dokazan procijenjen iznos pojedinog troška po aktivnosti nije obvezujuća, no iznos troška u smislu dodjele potpore je obvezujući.

(17) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nalazi se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

Izmjena odobrenog operativnog programa

Članak 18.

(1) Proizvođačka organizacija može izmijeniti odobreni operativni program.

(2) Proizvođačka organizacija podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za odobrenje izmjena odobrenog operativnog programa.

(3) Proizvođačka organizacija može izmijeniti svoj odobreni operativni program iz sljedećih razloga:

– nemogućnosti provođenja odobrenog operativnog programa u potpunosti

– potrebe izmjena ili dopuna sadržaja operativnog programa

– povećanja ili smanjenja iznosa operativnog fonda

– zahtjeva za dodjelom Nacionalne financijske pomoći.

(4) Ako proizvođačka organizacija podnosi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka iz razloga navedenih u stavku 3. ovoga članka, odobrenje izmijenjenog operativnog programa se odnosi na sljedeću godinu provedbe operativnog programa.

(5) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izmjenu iz stavka 4. ovoga članka je 15. rujna godine koja prethodi godini za koju se podnosi izmjena operativnog programa, a izmjena operativnog programa odobrava se najkasnije do 15. prosinca iste godine.

(6) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka proizvođačka organizacija prilaže:

– izmijenjeni operativni program

– detaljno obrazloženje razloga i okolnosti koji su doveli do izmjena

– izmjene i učinke izmjena.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, Agencija za plaćanja može odobriti izmjene operativnog programa zbog razloga iz stavka 3. ovoga članka i tijekom godine, pri čemu je proizvođačka organizacija dužna uz dokumente iz stavka 6. ovoga članka detaljno obrazložiti i dokazati da su događaji zbog kojih se traže izmjene nastupili izvan njezine odgovornosti i kontrole te da su vezani uz proizvod za koji je priznata, a provedba izmijenjenog operativnog programa može započeti odmah po odobrenju izmjena.

(8) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izmjenu iz stavka 7. ovoga članka je 15. lipnja godine za koju se podnosi izmjena operativnog programa, a izmjena operativnog programa odobrava se najkasnije do 1. listopada iste godine, s tim da provedba izmijenjenog operativnog programa može započeti odmah po odobrenju izmjena.

(9) Sa svrhom odobravanja izmjena operativnog programa Agencija za plaćanja provodi administrativne provjere i kontrole iz članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika.

(10) Agencija za plaćanja o Zahtjevu za odobravanje izmjena operativnog programa odlučuje Odlukom u skladu s člankom 48. stavak 13. Zakona.

(11) Ako je razlog izmjene operativnog programa hitna potreba uvrštavanja i provedbe intervencije – 47.2.f.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_03; povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju ili druge svrhe, uključujući prema potrebi preradu, proizvođačka organizacija može izmijeniti svoj operativni program bez podnošenja Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, ali je obvezna bez odlaganja o izmjeni operativnog programa pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja.

(12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, Agencija za plaćanja, na temelju obavijesti proizvođačke organizacije u roku od 30 dana donosi Odluku.

Zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći

Članak 19.

(1) Proizvođačka organizacija može podnijeti zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođačka organizacija može podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka:

– prilikom podnošenja Zahtjeva za odobravanje operativnoga fonda i iznosa potpore

ili

– prilikom podnošenja Zahtjeva za izmjene operativnog programa.

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka proizvođačka organizacija mora navesti razloge zbog kojih zahtijeva dodjelu Nacionalne financijske pomoći i iste obrazložiti.

(4) Agencija za plaćanja o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka donosi Odluku.

POGLAVLJE V.
PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI RASHODI (TROŠKOVI)

Članak 20.

(1) Popis prihvatljivih vrsta troškova naveden je u Strateškom planu i dodatno u Prilogu III. Uredbe (EU) br. 2022/126.

(2) Popis neprihvatljivih vrsta troškova naveden je u Prilogu II., Dio I. Uredbe (EU) br. 2022/126.

(3) Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv za potporu.

(4) Troškovi prijevoza proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata, a koji se odnose na sljedeće troškove nisu prihvatljivi za potporu i proizvođačka organizacija ih je dužna na računu iskazati ili u okviru nekog drugog valjanog i odgovarajućeg računovodstvenog dokumenta prikazati na način da je njihov iznos razvidan i jasan:

– trošak prijevoza proizvoda od mjesta proizvodnje (nasad/lokacija uzgoja/proizvodnje) do skladišta člana proizvođača

– trošak prijevoza proizvoda od skladišta člana proizvođačke organizacije do središnjeg/distributivnog skladišta proizvođačke organizacije

– trošak prijevoza proizvoda s jednog od dva navedena krajnja odredišta iz prve i druge alineje ovoga stavka do kupca.

(5) Uz Popis iz stavka 1. ovoga članka dodatni prihvatljivi troškovi navedeni u okviru svake intervencije su sljedeći:

a) 47.1.a.01. – Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

– izgradnja, rekonstrukcija i opremanje staklenika i plastenika

– izgradnja, rekonstrukcija i opremanje sustava zaštite (protiv tuče, kiše, mraza)

– izgradnja, rekonstrukcija i opremanje skladišnih – rashladnih kapaciteta

– ulaganja u poboljšanje postojećih skladišnih tehnologija (CA, ULO i sl.)

– ulaganja u nabavu uređaja predviđenih za čišćenje i održavanja prostora gdje se skladišti voće i povrće

– ulaganja u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje, pranje i označavanje proizvoda

– ulaganja u opremu za sušenje, pakiranje, zamrzavanje

– kupnja ili nadogradnja računalnog softvera

– ulaganja u dionice ili kapital trgovačkih društava koja neposredno pridonose postizanju ciljeva operativnog programa.

b) 47.1.a.02. – Istraživanja, eksperimentalne i inovativne metode proizvodnje:

– inovacije u nove proizvode te nove metoda uzgoja

– ulaganja u rasadnike u svrhu proizvodnje novih sorti i kultivara

– kupnja i ugradnja nove ili nadogradnja postojeće opreme kojom se racionaliziraju troškovi proizvodnje i provode principi kružnog gospodarenja

– primijenjena istraživanja u svrhu poboljšanja svojstava kvalitete proizvoda i sl.

i drugi troškovi ulaganja proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća povezani s uvođenjem inovativnih praksi i proizvodnih tehnika.

c) 47.1.b.01. – Savjetodavne usluge i tehnička pomoć:

– studijska putovanja

– sudjelovanje na konferencijama, seminarima i radionicama

– izrada promotivnih materijala

– izrada i nadogradnje komunikacijskih alata i sl., koje su povezane s promicanjem i provedbom metoda i tehnika proizvodnje, praksi i standarda kojima se potiče održivi razvoj i djelotvorno upravljanje prirodnim resursima, a ujedno se doprinosi zaustavljanju procesa gubitka bioraznolikosti

– korištenje stručnih savjeta u svrhu usvajanja i primjene dobrih poljoprivrednih praksi

– izrada plana rada i sl., povezanih s provedbom metoda i tehnika proizvodnje, praksi i standarda kojima se potiče održivi razvoj i djelotvorno upravljanje prirodnim resursima.

d) 47.1.c.01. – Trening i/ili razmjena najboljih praksi:

– profesionalni razvoj

– dijeljenja i razmjene znanja s drugim korisnicima ove intervencije u području zaštite tla, održivog gospodarenja hranjivim tvarima, smanjenju korištenja pesticida

– studijska putovanja

– sudjelovanje na konferencijama, seminarima i radionicama.

e) 47.1.f.01. – Promidžba, komunikacija i marketing:

– sudjelovanje na sajmovima i izložbama

– izrada promotivnih materijala, mrežnih stranica

– zakup oglasnog prostora i oglašavanje u medijima

– promotivne kampanje i organizacije namjenskih promotivnih događanja

– radionice i seminari

– istraživanja tržišta i tržišnih trendova i sl.

f) 47.1.g.01. – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode:

– sudjelovanje i ispunjavanje kriterija programa kvalitete u skladu s nacionalnim i EU zakonodavstvom.

g) 47.1.i.01. – Ublažavanje posljedica klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama:

– zaštita kvalitete tla i očuvanja organske tvari u tlu, očuvanje kakvoće voda, zaštita zdravlja ljudi i životinja, zaštita bioraznolikosti.

h) 47.2.a.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_01; utvrđivanje, punjenje i popunjavanje uzajamnih fondova od strane organizacija proizvođača i njihovih udruženja priznatih na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili članka 67. stavka 7. Uredbe (EU) br. 2021/2115:

– uspostava, punjenje i popunjavanje uzajamnih fondova, u skladu s aktivnostima operativnih programa proizvođačkih organizacija koje se poduzimaju s ciljem sprječavanja gubitaka i šteta u proizvodnji voća i povrća, a odnosi se na administrativne troškove osnivanja i rada po računu uzajamnog fonda.

i) 47.2.d.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_02; ponovna sadnja voćnjaka ili maslinika ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice ili radi prilagodbe klimatskim promjenama:

– ponovna sadnja voćnjaka ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela, ili radi prilagodbe klimatskim promjenama.

j) 47.2.f.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_03; povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju ili druge svrhe, uključujući prema potrebi preradu kako bi se olakšalo povlačenje:

– povlačenje proizvoda s tržišta za besplatnu distribuciju ili druge svrhe uključujući prema potrebi obradu kojom se olakšava to povlačenje

– prijevoz, sortiranje i pakiranje (kondicioniranje) u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 2021/2115 (troškovi prijevoza plaćaju se onoj strani koja stvarno snosi financijski trošak predmetne operacije prijevoza).

k) 47.2.i.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_04; osiguranje berbe i proizvodnje kojim se doprinosi zaštiti dohodaka proizvođača u slučaju gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama te bolestima ili najezdama štetnih organizama, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika:

– osiguranje berbe i proizvodnje kojim se doprinosi zaštiti dohodaka proizvođača u slučaju gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama te bolestima ili najezdama štetnih organizama, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika.

(6) Nastavno na odredbe članka 12. stavka 4. ovoga Pravilnika, a vezano uz odredbe stavka 3. istoga članka, za provedbu operativnog programa u 2024. godini troškovi nastali prije odobrenja operativnog programa i operativnog fonda i iznosa potpore, nisu prihvatljivi za potporu.

Administrativni troškovi i troškovi osoblja

Članak 21.

(1) Administrativni troškovi stalno zaposlenog osoblja proizvođačke organizacije smatraju se prihvatljivima za potporu ako su nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem određene intervencije koja se podupire.

(2) Troškovi osoblja iz stavka 1. ovoga članka uključuju troškove osoblja koje je zaposlio korisnik i troškove koji odgovaraju udjelu radnog vremena koje je njegovo stalno osoblje uložilo u provedbu intervencije.

(3) Uz Zahtjev za isplatu potpore iz članka 32. stavka 2. ovoga Pravilnika proizvođačka organizacija dostavlja dokaz o pojedinostima o radu koji je stvarno obavljen za određenu intervenciju na način da se vrijednost povezanih troškova osoblja može neovisno ocijeniti i provjeriti.

(4) Vrijednost troškova osoblja koji se odnose na određenu intervenciju ne smije premašivati troškove koji su općenito prihvaćeni na predmetnom tržištu za istu vrstu usluge.

(5) Kako bi se odredili troškovi osoblja povezani s intervencijom koju provodi stalno zaposleno osoblje korisnika, primjenjiva satnica izračunava se dijeljenjem posljednjih dokumentiranih godišnjih bruto troškova rada konkretnih zaposlenika koji su radili na provedbi operacije s 1720 sati, ili na proporcionalnoj osnovi u slučaju zaposlenika koji rade u nepunom radnom vremenu.

(6) Za intervenciju »Promidžba, komunikacija i marketing« iz članka 47. stavka 1. točke (f) Uredbe (EU) br. 2021/2115 rashodi plaćeni za administrativne troškove i troškove osoblja koji su izravno nastali korisnicima ne smiju premašivati 50 % ukupnih troškova intervencije.

(7) Administrativni troškovi nastali korisniku smatraju se prihvatljivima za potporu ako su nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem određene intervencije koja se podupire.

(8) Administrativni troškovi smatraju se prihvatljivima ako ne premašuju 4 % ukupnih prihvatljivih troškova provedene intervencije.

(9) Troškovi vanjskih revizija smatraju se prihvatljivima za potporu ako takve revizije provodi neovisno i kvalificirano vanjsko tijelo.

POGLAVLJE VI.
PRAVILA ZA PROVEDBU POJEDINIH VRSTA INTERVENCIJA POVEZANA S OBVEZAMA KORISNIKA, TROŠKOVIMA I POTPOROM

Intervencija 47.1.a.01. – Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

Članak 22.

(1) Korisnik potpore na temelju provedbe ove intervencije obvezan je poštovati odredbe članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 126/2022.

(2) U skladu sa zahtjevima definiranja trajanja vlasništva ili posjeda nad stečenom materijalnom i nematerijalnom imovinom, ista mora ostati u vlasništvu i posjedu korisnika do kraja razdoblja fiskalne amortizacije ili tijekom razdoblja od barem pet godina.

(3) Ako razdoblje iz stavka 2. ovoga članka za određeno ulaganje premašuje trajanje operativnog programa, ono se prenosi u sljedeći operativni program.

(4) Potpora za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu može se financirati u jednom iznosu ili u obrocima koji su odobreni u okviru odobrenih operativnih programa.

(5) Ako korisnik u okviru intervencije namjerava provoditi ulaganja u navodnjavanje, odobrenje operativnog programa bit će uvjetovano ispunjenjem obveza iz članka 11. Uredbe (EU) br. 2022/126 pri čemu postotak potencijalne uštede vode mora biti najmanje 5 % ako tehnički parametri postojeće instalacije ili infrastrukture već osiguravaju visok stupanj učinkovitosti (prije ulaganja).

(6) Ako proizvođač koji je član proizvođačke organizacije istupi iz svoje organizacije, proizvođačka organizacija dužna je vratiti ulaganje ili njegovu preostalu vrijednost, a ista se dodaje operativnom fondu. U opravdanim slučajevima više sile u skladu s člankom 3. stavcima a), d), e) i f) Uredbe (EU) br. 2116/2021 proizvođačka organizacija ne mora vratiti ulaganje ili njegovu preostalu vrijednost.

(7) U slučaju zamjene imovine stečene na temelju provedbe odobrenog operativnog programa preostala vrijednost zamijenjenih ulaganja:

(a) dodaje se operativnom fondu organizacije proizvođača;

ili

(b) oduzima se od troškova zamjene.

Intervencija 47.1.f.01. – Promidžba, komunikacija i marketing

Članak 23.

Ako proizvođačka organizacija u svojem odobrenom operativnom programu odabere provedbu ove intervencije, ista, obuhvaćenim intervencijama mora težiti postizanju jednog od ciljeva iz članka 14. stavka 1. a, b, c, d, e, f, g Uredbe (EU) br. 2022/126.

Intervencija 47.1.i.01. – Ublažavanje posljedica klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama

Članak 24.

Ako proizvođačka organizacija u svojem odobrenom operativnom programu odabere provedbu intervencije povezane s ciljevima u području poljoprivrede, okoliša i klime, mora dostaviti dokaz o očekivanom pozitivnom doprinosu jednom ili više okolišnih ciljeva u trenutku podnošenja predloženog operativnog programa, intervencije ili izmjene takvog programa ili intervencije na odobrenje.

POGLAVLJE VII.
PRAVILA ZA PROVEDBU INTERVENCIJA IZ ČLANKA 47.2. UREDBE (EU) BR. 2021/2115 KOJIMA SE OSTVARUJE SEKTORSKI CILJ IZ ČLANKA 46. (J) SPREČAVANJE KRIZA I UPRAVLJANJE RIZICIMA KAKO BI SE IZBJEGLO I RJEŠAVALO POREMEĆAJE NA TRŽIŠTU

Intervencija 47.2.a.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_01; utvrđivanje, punjenje i popunjavanje uzajamnih fondova od strane organizacija proizvođača i njihovih udruženja priznatih na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili članka 67. stavka 7. ove Uredbe

Članak 25.

(1) Ako proizvođačka organizacija odabere provedbu ove intervencije, uz postojeći operativni fond, mora osnovati i uzajamni fond.

(2) Uzajamni fond je žiro-račun na koji članovi proizvođačke organizacije uplaćuju (deponiraju) financijska sredstva.

(3) Sredstva iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se u uzajamni fond u skladu s načinom i do ukupnog iznosa fonda koji je proizvođačka organizacija propisala u svojem osnivačkom aktu iz članka 6. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama.

(4) Pored odredbi iz stavka 3. ovoga članka proizvođačka organizacija u svojem osnivačkom aktu iz članka 6. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama mora propisati i sljedeće:

– odredbe kojima jamči transparentan i pravedan odnos i tretiranje svih svojih članova proizvođača ovisno o uplatama u fond i naknadama koje iz fonda isplaćuje svojim članovima proizvođačima

– odredbe kojima propisuje način ponovnog punjenja fonda (uplate financijskih doprinosa članova proizvođača) nakon isplate naknada svojim članovima koji su doživjeli ozbiljan pad prihoda.

(5) Potpora za uzajamne fondove podrazumijeva potporu za sljedeće administrativne troškove osnivanja uzajamnog fonda:

– trošak otvaranja žiro-računa

– trošak naknade za vođenje i rad po žiro-računa.

(6) Iznos prihvatljivih rashoda za administrativne troškove osnivanja uzajamnog fonda iz stavka 5. ovoga članka ne smije biti veći od 20 %, 16 % odnosno 8 % doprinosa korisnika (proizvođačka organizacija) kapitalu uzajamnog fonda u prvoj, drugoj odnosno trećoj godini njegova djelovanja.

(7) Potporu za administrativne troškove osnivanja uzajamnih fondova korisnik može primiti samo jednom i samo u prvim trima godinama djelovanja uzajamnog fonda.

(8) Ako korisnik podnese zahtjev za takvu potporu tek u drugoj ili trećoj godini djelovanja uzajamnog fonda, potpora iznosi 16 % odnosno 8 % doprinosa korisnika kapitalu uzajamnog fonda u drugoj odnosno trećoj godini njegova djelovanja.

(9) Sredstva (kapital) uzajamnog fonda proizvođačka organizacija može, u skladu s odredbama koje je propisala u svojem osnivačkom aktu iz članka 6. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama, isplaćivati članovima proizvođačima koji su doživjeli ozbiljan pad prihoda.

(10) Izračun za utvrđivanje pada prihoda iz stavka 9. ovoga članka temelji se na razlici vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije ili člana proizvođača unutar iste proizvođačke organizacije, a sredstva se mogu isplatiti iz uzajamnog fonda ako proizvođačka organizacija ili član proizvođač pretrpi pad od 20 % vrijednosti utržene proizvodnje u usporedbi s prosjekom vrijednosti utržene proizvodnje za prethodne tri godine poslovanja.

(11) Isplata naknade iz uzajamnog fonda članu proizvođaču koji pretrpi značajan pad prihoda ograničena je na najviše 70 % utvrđenog gubitka.

(12) Sve naknade isplaćene članovima, kao i financijski doprinosi (uplate) za nadopunjavanje uzajamnog fonda nakon isplata moraju se provoditi putem žiro-računa tog fonda.

Intervencija 47.2.d.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_02; ponovna sadnja voćnjaka ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice ili radi prilagodbe klimatskim promjenama

Članak 26.

(1) Intervencija se provodi radi učinkovitog upravljanja kriznom situacijom vezanom uz pojavu karantenskih štetnika u smislu provedbe fitosanitarnih mjera u skladu s Zakonom o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19 i 83/22) kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2016/2031 i uređuje područje zdravstvene zaštite bilja, mjera za sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta (onih karantenskog značaja), kao i njihovo suzbijanje primjenom fitosanitarnih mjera.

(2) Prisutnost karantenskog štetnog organizma u nasadu mora biti potvrđena na temelju rezultata laboratorijskih analiza.

(3) Ako je prisutnost karantenskog štetnika potvrđena na lokaciji nasada i nasadu od strane nadležnog tijela u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 2016/2031 moraju biti poduzete odgovarajuće mjere iz Priloga II. iste Uredbe.

(4) Provedbu mjera naređuje fitosanitarna inspekcija te kontrolira izvršenje rješenja u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom 5. Zakona o biljnom zdravstvu.

(5) Ako mjere iz stavka 3. ovoga članka podrazumijevaju mjere iz Priloga II. točke 1. f) i g) Uredbe (EU) br. 2016/2031 koje se odnose na potpuno iskorjenjivanje odnosno uklanjanje svog zaraženog bilja i biljaka domaćina štetnog organizma i druge preventivne aktivnosti kojima se nastoji suzbiti širenje štetnika te nakon provedbe istih u skladu s izvršenošću rješenja iz stavka 4. ovoga članka korisnik ili član korisnika posadio novi nasad isti se smatra prihvatljivim za potporu.

(6) Agencija za plaćanja za potrebe obrade zahtjeva za potporu razmjenjuje podatke i dokumente s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske.

(7) Rashodi za ponovnu sadnju voćnjaka ili maslinika ne smiju biti veći od 20 % ukupnih rashoda u okviru svakog operativnog programa ili relevantne intervencije.

Intervencija 47.2.f.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_03; povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju ili druge svrhe, uključujući prema potrebi preradu kako bi se olakšalo povlačenje

Članak 27.

(1) Ako proizvođačka organizacija u okviru operativnog programa odabere provoditi ovu intervenciju, obvezna je dostaviti prethodnu obavijest Agenciji za plaćanja najkasnije mjesec dana prije planiranog početka provedbe ove intervencije elektroničkim putem na e-adresu intervencije.voce@apprrr.hr.

(2) Dopuštene svrhe za proizvode povučene s tržišta navedene su u članku 52. stavku 6. točki (a) Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(3) Predviđenom intervencijom obuhvaćeni su samo proizvodi za koje je proizvođačka organizacija priznata, pod uvjetom da vrijednost proizvoda obuhvaćenih operativnim programom čini više od 50 % vrijednosti svih proizvoda koje ta organizacija stavlja na tržište u sektoru voća i povrća, a predmetni proizvodi moraju potjecati od članova proizvođačke organizacije.

(4) Popis proizvoda prihvatljivih za povlačenje s tržišta naveden je u tablici u Prilogu V. Uredbe (EU) br. 2022/126, a popis proizvoda prihvatljivih za kondicioniranje u tablici u Prilogu VII. iste Uredbe.

(5) Troškovi prijevoza za besplatnu distribuciju svih proizvoda povučenih s tržišta u okviru operativnog programa izračunavaju se na temelju ljestvice jediničnih troškova utvrđenih u skladu s udaljenošću između mjesta povlačenja i mjesta isporuke za besplatnu distribuciju, a mogu se nadoknaditi samo troškovi prijevoza do 750 km.

(6) Troškovi prijevoza plaćaju se onoj strani koja stvarno snosi financijski trošak predmetne operacije prijevoza.

(7) Potpora za povlačenje s tržišta ne smije biti viša od iznosa utvrđenih u tablici u Prilogu V. Uredbe (EU) br. 2022/126.

(8) Plaćanje troškova (rashoda) organizaciji proizvođača, povezanih s troškovima kondicioniranja voća i povrća povučenog s tržišta za besplatnu distribuciju u okviru operativnih programa utvrđeno je u Prilogu VII.

(9) Zbroj troškova prijevoza i kondicioniranja proizvoda povučenih za besplatnu distribuciju iz članka 33. Uredbe (EU) br. 2022/126, uvećan za potporu za povlačenje s tržišta, ne smije premašiti prosječnu tržišnu cijenu »franko organizacija proizvođača« predmetnog proizvoda u trima prethodnim godinama, među ostalim i nakon prerade ako je to potrebno.

(10) Za potrebe stavka 8. ovoga članka ako informacije o količini proizvodnje stavljene na tržište za jednu ili sve prethodne godine nisu dostupne, upotrebljava se količina proizvodnje stavljene na tržište za koju je organizacija proizvođača priznata.

(11) Dodatni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za prijevoz i kondicioniranje proizvoda povučenih s tržišta navedeni su u članku 25. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2022/126.

(12) Kako bi bili prihvatljivi za potporu, proizvodi obuhvaćeni ovom intervencijom ne smiju se ponovno staviti na komercijalno tržište.

(13) Ograničenje od 5 % količine proizvodnje stavljene na tržište iz članka 52. stavka 6. točke (a) Uredbe (EU) 2021/2115 izračunava se u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 2022/126.

(14) Ako je proizvođačka organizacija primila naknadu od trećih strana za povučene proizvode, iznos potpore smanjuje se za iznos jednak primljenoj naknadi.

(15) Uvjeti za primatelje povučenih proizvoda propisani su člankom 28. stavak 1. Uredbe (EU) br. 2022/126.

(16) Za proizvode koji se povlače s tržišta mora biti izdan Certifikat o usklađenosti s tržišnim standardima iz članak 159. stavka 1. Zakona.

(17) Certifikat iz stavka 16. ovoga članka za voće i povrće koje se povlači s tržišta izdaje nadležni inspektor Državnog inspektorata.

Intervencija 47.2.i.01. – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima_04; osiguranje berbe i proizvodnje kojim se doprinosi zaštiti dohodaka proizvođača u slučaju gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama te bolestima ili najezdama štetnih organizama, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika

Članak 28.

(1) Intervencija se provodi u slučaju nastanka štetnog događaja na nasadima korisnika (članova proizvođača korisnika) koji je uzrokovao smanjenje vrijednosti proizvodnje od najmanje 35 %, a nastao je kao posljedica:

– prirodnih katastrofa

– klimatskih prilika

– bolesti bilja

– najezde štetnika.

(2) Predmet potpore je sufinanciranje dijela cijene police osiguranja.

(3) Pravo na osigurani iznos po polici osiguranja moguće je ostvariti ako je nadležno tijelo za procjenu štete od elementarne nepogode proglasilo jedno od gore navedenih štetnih događaja u općini u kojoj se nalaze štetom pogođena poljoprivredna gospodarstva.

(4) U slučaju da nadležno tijelo ne proglasi elementarnu nepogodu, društvo za osiguranje prije isplate osigurnine mora zatražiti potvrdu Državnog hidrometeorološkog zavoda o evidentiranoj nepovoljnoj klimatskoj prilici na pogođenom području.

(5) U slučaju sklapanja police osiguranja od suše prihvatljivi su podaci o vlažnosti tla kojima raspolaže neovisna pravna osoba osposobljena za prikupljanje i obradu relevantnih podataka na temelju satelitskih snimaka.

(6) Nadležna tijela su:

– za nepovoljne klimatske prilike koje se mogu izjednačiti s prirodnom nepogodom župan i/ili Vlada Republike Hrvatske prema propisima kojima se uređuje područje ublažavanja i uklanjanja posljedica elementarnih nepogoda

– za bolesti bilja i najezdu štetnika DIRH (Fitosanitarna inspekcija).

(7) Pri podnošenju Zahtjeva za isplatu Agenciji za plaćanja za jednog ili više svojih članova korisnik je dužan priložiti i sljedeće dokumente:

– policu osiguranja

– dokaz o plaćenoj premiji ili dijelu premije

– ukupan iznos cijene police osiguranja.

(8) Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

a) je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja

b) je proizvodnja kultura ovoga Pravilnika odvija na poljoprivrednoj površini evidentiranoj u ARKOD sustavu

c) pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika iz točke a) ovoga stavka od jednog ili više osiguranih rizika navedenih u stavku 1. ovoga članka

d) gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika iz točke d) ovoga stavka

e) pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje

f) je korisnik iz točke a) ovoga stavka platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore

g) cijena police osiguranja koja je predmet potpore (ali i cijena vezane police osiguranja koja se odnosi na poljoprivrednu proizvodnju koja pokriva štete do 20 % poljoprivrednog potencijala ili proizvodnje, ako takva postoji) mora biti postavljena u skladu s pravilima struke u poslovima osiguranja kako je uređeno propisom kojim se uređuje područje osiguranja i pravilima aktuarske struke. Izračun cijene police osiguranja koja je predmetom potpore (ali i vezane police osiguranja, ako takva postoji) mora se temeljiti na aktualnim i vjerodostojnim informacijama te realnim pretpostavkama.

(9) Agencija za plaćanja zadržava pravo od nadležnih tijela zatražiti nadzor radi utvrđivanja cijene u policama osiguranja za koje ocijeni da postoji rizik da nisu utvrđene na način naveden u stavku 1. točke h) ovoga članka, odnosno ako postoje elementi koji utječu na cijenu police osiguranja, a koji se ne temelje na aktualnim i vjerodostojnim informacijama te realnim pretpostavkama.

(10) Radi provedbe nadzora sklapanja polica osiguranja u skladu s važećim propisima kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje i pravilima struke u poslovima osiguranja te pravilima aktuarske struke, a sve u djelokrugu nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: HANFA-e), Agencija za plaćanja dostavlja HANFA-i dogovoreni broj uzoraka polica osiguranja.

(11) Ako se utvrdi da je cijena na polici osiguranja koja je predmet potpore neopravdano uvećana ili da je cijena na vezanoj polici za istu vrstu rizika neopravdano umanjena, Agencija za plaćanja će korisniku umanjiti potporu na način da se neopravdani iznos isključi iz izračuna potpore.

(12) Opći uvjeti navedeni u stavku 1. ovoga članka, osim uvjeta navedenog u stavku 1. točki g) ovoga članka, moraju biti jasno navedeni u polici osiguranja.

(13) Polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane društva za osiguranje te osim općih uvjeta trebaju biti jasno naznačeni sljedeći podaci:

a) broj police osiguranja

b) naziv, adresa sjedišta i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) društva za osiguranje

c) ime i prezime nositelja poljoprivrednog gospodarstva, adresa sjedišta, OIB i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: MIBPG), u slučaju kada je korisnik fizička osoba

d) naziv, adresa sjedišta, OIB i MIBPG, u slučaju kada je korisnik pravna osoba

e) trajanje osiguranja

f) predmet osiguranja – vrijednost biljne proizvodnje (prinos, urod, uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela

g) ugovorena prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje (po vrstama i kategorijama poljoprivredne proizvodnje)

h) premijska stopa (po vrstama, kategorijama poljoprivredne proizvodnje i rizicima)

i) iznos premije osiguranja

j) datum sklapanja police osiguranja.

(14) Polica osiguranja mora biti ugovorena u kalendarskoj godini za koju se podnosi Zahtjev za isplatu potpore.

(15) U slučaju da korisnik podnese više zahtjeva za isplatu potpore, u obzir će se uzeti samo jedan podneseni zahtjev za isplatu potpore s većim osiguranim iznosom.

(16) Intenzitet potpore iznosi 70 % prihvatljive premije osiguranja.

(17) Sredstva za isplatu potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske.

(18) Izračun potpore Agencija za plaćanja provodi služeći se Prilogom III. Pravilnika o Provedbi intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

POGLAVLJE VIII.
PRESTANAK PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA

Članak 29.

(1) Proizvođačka organizacija koja namjerava prestati provoditi svoj operativni program prije završetka njegovog predviđenog i odobrenog trajanja dužna je o tome pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja najmanje 30 dana prije prestanka provedbe.

(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka proizvođačka organizacija navodi i detaljno obrazlaže:

– datum prestanka provedbe operativnog programa

– razloge prijevremenog prestanka provedbe operativnog programa

– status izvršenja i postizanja ciljeva operativnog programa.

(3) Na temelju obavijesti iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja, obustavlja sve daljnje isplate potpore proizvođačkoj organizaciji za aktivnosti provedene nakon datuma prestanka provedbe operativnog programa.

(4) Potpora koja je proizvođačkoj organizaciji isplaćena za prihvatljive troškove koje su nastali prije prestanka operativnog programa ne vraća se pod uvjetima:

(a) da je proizvođačka organizacija ispunila kriterije priznavanja i da su ciljevi aktivnosti utvrđeni u operativnom programu postignuti u trenutku prestanka

(b) da proizvođačka organizacija zadrži u svojem posjedu i koristi ulaganja financirana potporom iz operativnog fonda najmanje do završetka razdoblja njihove amortizacije kako je navedeno u članku 22. stavku 2. ovoga Pravilnika. U protivnom je proizvođačka organizacija dužna vratiti ukupan iznos financijske pomoći Unije isplaćene za financiranje tih ulaganja i tako ih nadoknaditi EFJP-u.

(5) Potpora za neizvršene aktivnosti i nepostignute ciljeve iz operativnog programa se ne isplaćuje.

(6) Uzimajući u obzir odredbe stavaka 2., 4. i 5. ovoga članka, Agencija za plaćanja utvrđuje status izvršenja i postizanja ciljeva operativnog programa te osnovanosti isplaćene potpore i donosi odgovarajuću odluku iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(7) Financijska pomoć Unije za višegodišnje obveze iz točke 4. Sadržaja operativnog programa u području poljoprivrede, okoliša i klime ili ekološkog uzgoja iz poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 2021/2115, a koje se odnose na provedbu intervencija ruralnog razvoja ENVCLIM (70) – Obveze u području okoliša i klime te druge obveze upravljanja broj 70.01, 70.02, 70.04, 70.07 i 70.08, vraća se i nadoknađuje EFJP-u ako se njihovi dugoročni ciljevi i očekivane koristi ne mogu ostvariti zbog prekida provedbe operativnog programa.

Izvještavanje

Članak 30.

Agencija za plaćanja i proizvođačka organizacija koja provodi operativni program odobren na temelju ovoga Pravilnika, za potrebe izvještavanja Europske komisije u skladu s člankom 12. stavkom 2. i Prilogom V. Uredbe (EU) br. 2022/1475, dužni su na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke.

POGLAVLJE IX.
POTPORA

Članak 31.

(1) Potpora se, u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 2022/126, isplaćuje na temelju stvarnih troškova koji su nastali korisniku, a potkrijepljeni su odgovarajućim i provjerljivim dokazima.

(2) Potpora predstavlja financijska sredstva namijenjena isključivo za provedbu odobrenog operativnog programa.

(3) Potpora se osigurava i isplaćuje iz proračuna Europske unije, a u slučaju da su stečeni uvjeti za dodjelu Nacionalne financijske pomoći iz članka 15. ovoga Pravilnika, potpora se isplaćuje i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(4) Potpora se dodjeljuje za prihvatljive troškove koji proizlaze iz provedbe prihvatljivih aktivnosti iz odobrenog operativnog programa.

Podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore

Članak 32.

(1) Proizvođačka organizacija dužna je za potrebe izračuna iznosa potpore temeljem vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište do 15. lipnja tekuće godine Agenciji za plaćanja dostaviti podatke za godinu koja je prethodila godini provedbe operativnog programa, odnosno dužna je dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail: intervencije.voce@apprrr.hr, sljedeće:

– dokaze o vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište u elektroničkom ili pisanom obliku koji se sastoje od računovodstvenih ili drugih evidencija koje vodi proizvođačka organizacija, a u kojima se jasno referira na brojeve izdanih računa i članove proizvođače čija je proizvodnja stavljena na tržište

– obrazac Izračun vrijednosti utržene proizvodnje popunjen i poslan elektroničkim putem sukladno dostavljenim dokazima o vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište

– obrazac Evidencija o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, za proizvodnju iz prethodne kalendarske godine.

(2) Proizvođačka organizacija podnosi Agenciji za plaćanja Zahtjev za isplatu potpore za troškove nastale od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatu) do 15. veljače sljedeće godine.

(3) Proizvođačka organizacija može podnijeti Agenciji za plaćanja Zahtjev za obročnu isplatu potpore (u daljnjem tekstu: Zahtjev za obročnu isplatu) najviše tri puta godišnje prema sljedećem rasporedu:

– za troškove nastale od 1. siječnja do 30. travnja najkasnije do 15. lipnja tekuće godine

– za troškove nastale od 1. svibnja do 31. kolovoza najkasnije do 15. listopada tekuće godine

– za troškove nastale od 1. rujna do 31. prosinca najkasnije do 15. veljače sljedeće godine.

(4) Uz Zahtjev za obročnu isplatu iz stavka 3. podstavaka 1. i 2. ovoga članka proizvođačka organizacija prilaže dokaze o nastalim prihvatljivim troškovima i dokaze o podmirenju tih troškova po pojedinim aktivnostima iz operativnog programa te dokaze o prihvatljivosti dobavljača odnosno izvadaka iz Sudskog registra za svakog dobavljača kojim se dokazuje da je dobavljač registriran za djelatnost za koju je izvršio pri nabavu robe ili usluga za nastale prihvatljive troškove te da nije povezan sa proizvođačkom organizacijom i njenim članovima. Uz navedeno, na zahtjev Agencije za plaćanja, proizvođačka organizacija prilaže dodatne dokaze potrebne za utvrđivanje provedbe aktivnosti i prihvatljivosti nastalih troškova.

(5) Iznos potpore na Zahtjevu za obročnu isplatu iz stavka 3. podstavaka 1. i 2. ovoga članka ne može biti veći od 80 % najvišeg odobrenog iznosa za pojedinu aktivnost.

(6) Uz Zahtjev za isplatu i Zahtjev za obročnu isplatu iz stavka 3. podstavka 3. ovoga članka proizvođačka organizacija uz dokumentaciju iz stavka 4. ovog članka prilaže i sljedeće:

– obrazac Popis članova proizvođačke organizacije za godinu podnošenja zahtjeva

– dokaze o financijskom doprinosu njezinih članova i doprinosu same organizacije proizvođača

– ukupni pregled troškova nastalih u vezi s operativnim programom

– dokaze o poštivanju posebnih pravila iz članka 9. točke 5.1. Sadržaja operativnog programa

– pisanu potvrdu da nisu primljena dvostruka financijska sredstva Unije ili Nacionalna sredstva u pogledu mjera ili aktivnosti koje su prihvatljive za dobivanje potpore u okviru Uredbe (EU) br. 2021/2115 u sektoru voća i povrća

– za plaćanje na temelju stvarnih i utvrđenih troškova, dodatne dokaze kojima dokazuje provedbu predmetne aktivnosti

– ostalu dokumentaciju zatraženu od Agencije za plaćanja u svrhu provedbe kontrola povezanih s provjerom opravdanosti nastalih troškova u provedbi operativnog programa s ciljem utvrđivanja namjenskog trošenja odobrenih sredstava potpore i konačnog iznosa potpore za isplatu.

(7) Agencija za plaćanja isplaćuje potporu iz stavka 3. podstavaka 1. i 2. ovog članka u roku od 90 dana od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i potpunog zahtjeva, a potporu iz stavka 3. podstavka 3. ovog članka najkasnije do 15. listopada u godini koja slijedi nakon pojedine godine provedbe odobrenog operativnog programa.

(8) Zahtjevi iz stavaka 2. i 3. i obrasci iz stavaka 1. i 6. ovoga članka nalaze se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

(9) Zahtjevi za isplatu potpore mogu obuhvaćati troškove koji su planirani u operativnom programu, ali nisu podmireni, ako se dokažu sljedeći elementi:

(a) da te aktivnosti nisu mogle biti provedene do 31. prosinca u godini provedbe operativnog programa zbog razloga koji su izvan kontrole dotične organizacije proizvođača

(b) da se te aktivnosti mogu se provesti najkasnije do 30. travnja godine nakon godine za koju je zatražena potpora.

(10) Ako se Zahtjev za isplatu podnese nakon datuma iz stavka 2. ovoga članka, potpora se umanjuje za 1 % za svaki dan kašnjenja.

(11) Umanjenje iz stavka 10. ovoga članka ne primjenjuje se ako proizvođačka organizacija dokaže da se radi o višoj sili.

(12) Pravila povezana s prihvatljivošću za potporu i dodatni uvjeti za podnošenje Zahtjeva za potporu za intervencije 47.1.a.01, 47.2.a.01., 47.2.d.01., 47.2.f.01., 47.2.i.01. i administrativne troškove osoblja propisani su člancima 21., 22., 25., 26., 27. i 28. ovoga Pravilnika.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 33.

(1) Za potrebe odobravanja operativnih programa i njihovih izmjena, odobrenja operativnog fonda i iznosa potpore, isplate potpore te provedbe intervencija u okviru odobrenog operativnog programa, Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu, a po potrebi i kontrolu na terenu, u skladu sa člancima 140. i 141. Zakona.

(2) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona.

(3) Agencija za plaćanja odluke iz stavka 2. ovoga članka dostavlja putem preporučene pošiljke s povratnicom.

(4) U slučaju da se administrativnom i/ili kontrolom na terenu utvrdi nepoštivanje uvjeta za priznavanje u skladu s člancima 5. i 7., člankom 11. stavcima 1. i 2. i člankom 17. Uredbe (EU) br. 2017/891, ili drugih uvjeta navedenih u članku 154. Uredbe (EU) br. 2013/1308, Agencija za plaćanja o tome obavještava Ministarstvo, koje postupa u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2017/891.

(5) Radi provedbe postupaka u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2017/891 i utvrđivanja statusa provedbe korektivnih mjera tijekom proteka četveromjesečnog razdoblja i razdoblja suspenzije proizvođačke organizacije, Agencija za plaćanja, na zahtjev Ministarstva, provodi administrativne i, prema potrebi, kontrole na terenu.

Posebne odredbe povezane s kontrolom na terenu

Članak 34.

Agencija za plaćanja kontrolu na terenu obvezno provodi:

– u postupcima povezanima s provjerom početnog stanja prije provedbe operativnog programa (točka 3. 1. Sadržaja operativnog programa iz članka 9. ovoga Pravilnika)

– u postupcima kontrole prvog i drugog stupnja povlačenja s tržišta pri provedbi intervencije 47.2.f.01. iz članka 27. ovoga Pravilnika

– u postupcima kontrole zahtjeva za potporu proizvođačke organizacije

– u postupcima kontrole povezanim s poštivanjem obveza korisnika navedenih u članku 22. stavku 2. ovoga Pravilnika (tzv. ex post kontrola).

Kontrola prvog stupnja povlačenja s tržišta pri provedbi intervencije 47.2.f.01 iz članka 27. ovoga Pravilnika

Članak 35.

(1) Tijekom provedbe kontrole prvog stupnja postupaka povlačenja s tržišta pri provedbi intervencije 47.2.f.01. iz članka 27. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja provjerava dokumentaciju i identitet te provodi fizičke provjere težine proizvoda povučenih s tržišta i provjere poštovanja tržišnog standarda u skladu s Uredbom (EU) br. 543/2011 za dotični proizvod koji se povlači s tržišta.

(2) Kontrola iz stavka 1. ovoga članka provodi se nakon primitka obavijesti iz članka 27. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Kontrolama iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća se 100 % količine proizvoda povučenih s tržišta.

(4) Kontrola se može provesti u prostorima proizvođačke organizacije ili primatelja proizvoda.

Kontrole drugog stupnja postupaka povlačenja pri provedbi intervencije 47.2.f.01 iz članka 27. ovoga Pravilnika

Članak 36.

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu drugog stupnja postupaka povlačenja s tržišta pri provedbi intervencije 47.2.f.01 iz članka 27. ovoga Pravilnika.

(2) Kontrola iz stavka 1. ovoga članka provodi se u poslovnim prostorima proizvođačke organizacije i primatelja povučenih proizvoda.

(3) Kontrola iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju analize rizika koja se temelji na:

– nalazima prethodnih kontrola prvog i drugog stupnja

– činjenici ima li proizvođačka organizacija neki oblik postupka osiguranja kvalitete ili nema.

(4) Na temelju analize rizika određuje se minimalna učestalost kontrola drugog stupnja za svaku proizvođačku organizaciju koja provodi operativni program.

(5) Tijekom provedbe kontrola iz stavka 1. ovoga članka provjerava se sljedeće:

(a) evidencije određenih zaliha i računovodstvenih zapisa koje moraju voditi sve proizvođačke organizacije koje provode postupke povlačenja tijekom pojedine tržišne godine

(b) količine stavljene na tržište kako je iskazano u zahtjevima za dodjelu potpore, provjeravajući posebno evidenciju zaliha i računovodstvene zapise te račune i osiguravajući da se deklaracije slažu s računovodstvenim i poreznim podacima proizvođačkih organizacija

(c) računovodstvo, posebno vjerodostojnost neto primitaka proizvođačkih organizacija kako je iskazano u njihovim zahtjevima za plaćanje i razmjernost svih troškova povlačenja

(d) namjenu povučenih proizvoda kako je iskazano u zahtjevu za plaćanje.

(6) Svaka kontrola uključuje uzorak koji predstavlja najmanje 5 % količina proizvoda koje je proizvođača organizacija povukla s tržišta tijekom tržišne godine.

(7) U evidenciji određenih zaliha i računovodstvenim zapisima iz stavka 5. točke a) ovoga članka za svaki povučeni proizvod iskazuju se količine izražene u tonama:

(a) proizvodnje koju isporučuju članovi proizvođačke organizacije i članovi drugih proizvođačkih organizacija u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkama (b) i (c) Delegirane uredbe (EU) br. 2017/891

(b) prodaje od strane proizvođačke organizacije, uz navođenje proizvoda namijenjenih za tržnice svježih proizvoda i proizvoda za preradu

(c) proizvoda povučenih s tržišta.

(8) Kontrole namjene proizvoda povučenih s tržišta uključuju:

(a) kontrolu uzorka evidencije zaliha koju moraju voditi primatelji i financijskih računa predmetnih dobrotvornih organizacija i institucija

(b) kontrole ispunjenosti relevantnih zahtjeva za zaštitu okoliša.

(9) Ako se kontrolama drugog stupnja ustanove nepravilnosti, Agencija za plaćanja provodi detaljniju kontrolu drugog stupnja za predmetnu godinu i povećavaju učestalost kontrola drugog stupnja u prostorima proizvođačkih organizacija tijekom sljedeće godine.

Kontrole zahtjeva za potporu proizvođačke organizacije

Članak 37.

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrole na terenu zahtjeva za potporu u prostorima proizvođačkih organizacija, njihovih članova proizvođača i društva kćeri koje provode odobrene operativne programe, radi provjere ispunjenosti uvjeta za priznavanje, dodjelu potpore ili preostalog iznosa potpore za predmetnu godinu.

(2) Kontrola na terenu svake proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija koje provodi operativni program obavlja se najmanje jednom u tri godine.

(3) Kontrolama iz stavka 1. ovoga članka dopunjuju se administrativne kontrole.

(4) Kontrolama iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća se uzorak koji predstavlja najmanje 30 % ukupne potpore za koju je podnesen zahtjev za potporu za svaku godinu provedbe operativnog programa.

(5) Agencija za plaćanja utvrđuje koje će se proizvođačke organizacije provjeravati na temelju analize rizika u kojoj su u obzir uzeti sljedeći kriteriji:

(a) iznos potpore

(b) nalazi kontrola u prethodnim godinama

(c) nasumično odabrani parametar

(d) po potrebi i drugi parametri koje utvrđuje Agencija za plaćanja.

(6) Kontrole na terenu mogu se najaviti unaprijed, pod uvjetom da se time ne ugrožava cilj kontrole, a njima se obuhvaćaju sve odgovornosti i obveze proizvođačke organizacije koje se mogu provjeriti za vrijeme obilaska i koje se nisu mogle provjeriti pri administrativnim kontrolama.

(7) Kontrole na terenu posebno se odnose na sljedeće zahtjeve:

(a) ispunjavanje kriterija priznavanja za predmetnu godinu

(b) provedbu aktivnosti i njihovu usklađenost s odobrenim operativnim programom

(c) prihvatljivost pojedinog troška za potporu u skladu odredbama propisa Unije i ovoga Pravilnika

(d) korištenje operativnog fonda, uključujući troškove iskazane u zahtjevima za djelomične isplate, vrijednost proizvodnje stavljene na tržište, doprinose operativnom fondu i iskazane troškove dokazane računovodstvenom ili drugom jednakovrijednom dokumentacijom

(e) kontrolu prvog stupnja povlačenja s tržišta iz članka 35. ovoga Pravilnika

(f) kontrole drugog stupnja iz članka 36. ovoga Pravilnika za troškove povlačenja s tržišta.

(8) Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište provjerava se na temelju podataka financijskog računovodstvenog sustava koji su podvrgnuti reviziji i potvrđeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Kontrola iskazane vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište mora se provesti najkasnije prije isplate potpore.

(9) Kontrole iz stavka 1. ovoga članka uključuju obilazak mjesta/prostora na kojem se provodi aktivnost ili, ako je aktivnost nematerijalna, posjet nositelju aktivnosti na adresi sjedišta. Ako je riječ o manjim aktivnostima ili ako smatra da je nizak rizik da uvjeti za dobivanje potpore nisu ispunjeni ili da aktivnost nije provedena, Agencija za plaćanja može odlučiti da ne provodi takve kontrole o čemu mora donijeti pisanu odluku s jasnim obrazloženjem.

Kontrola na terenu korištenja materijalne i nematerijalne imovine, stečene sredstvima EU fonda u okviru provedbe operativnog programa

Članak 38.

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrole na terenu u prostorima proizvođačkih organizacija, njihovih članova proizvođača i društva kćeri radi provjere korištenja materijalne i nematerijalne imovine stečene sredstvima iz EFJP u okviru provedbe operativnog programa.

(2) Provedba kontrole na terenu iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva sljedeće provjere:

(a) provjeru upotrebljava li korisnik stečenu materijalnu i nematerijalnu imovinu u skladu s prirodom, ciljevima i namjenom kako je opisano u Sadržaju odobrenog operativnog programa

(b) provjeru statusa nad stečenom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu u vlasništva i posjeda korisnika nad istom do kraja razdoblja fiskalne amortizacije ili tijekom razdoblja od pet godina, kako je navedeno u članku 22. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Oba razdoblja iz stavka 2. ovoga članka računaju se od datuma stjecanja imovine ili od datuma kad je imovina stavljena na raspolaganje korisniku.

(4) Ako se ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu provodi na zemljištu koje je korisnik zakupio, na zahtjevu da stečena imovina mora biti u vlasništvu korisnika ne mora se inzistirati pod uvjetom da je imovina bila u posjedu korisnika barem pet godina ili do kraja razdoblja fiskalne amortizacije.

Izvješća o provedenim kontrolama na terenu

Članak 39.

Za svaku kontrolu na terenu sastavlja se detaljno izvješće koje sadržava najmanje sljedeće podatke:

(a) provjereni sustav potpore i zahtjev

(b) ime i prezime te funkcije nazočnih osoba

(c) provjerene aktivnosti, mjere i dokumenti, uključujući provjereni revizijski trag i dokaze

(d) rezultate kontrole.

Dopune

Članak 40.

(1) Ako se u provedbi provjera i kontrola iz članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrdi potreba za dopunom/ispravkom/obrazloženjem, Agencija za plaćanja će od proizvođačke organizacije pisanim putem zatražiti dopunu/ispravak/obrazloženje dokumentacije i odrediti rok za njihovu dostavu.

(2) Proizvođačka organizacija je dužna dostaviti traženo preporučenom poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Postupci

Članak 41.

(1) Na odluke iz članka 33. ovoga Pravilnika može se izjaviti žalba.

(2) O žalbi protiv odluke Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(3) Žalba izjavljena protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje pobijane odluke.

(4) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

Povrat potpore

Članak 42.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore dužan je vratiti iznos potpore koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava kako je to propisano člankom 144. Zakona.

(2) Postupke povrata potpore Agencija za plaćanja će provesti u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

Zaštita osobnih podataka

Članak 43.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

POGLAVLJE X.
ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/27

Urbroj: 525-06/215-23-17

Zagreb, 8. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

LOGIČKA MATRICA INTERVENCIJE U SEKTORU VOĆA I POVRĆA (PREDLOŽAK ZA IZRADU LOGIČKE MATRICE OPERATIVNOG PROGRAMA PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE; ČLANAK 9. SADRŽAJ OPERATIVNOG PROGRAMA)

RBNAZIV INTERVENCIJE (vrsta intervencije)KRATAK OPIS
INTERVENCIJE
PRAVNA OSNOVASEKTORSKI CILJ (1)

SPECIFIČNI CILJ (2)

(čl. 6. USP)

POKAZATELJI REZULTATA (3)

(Prilog I. USP)

POKAZATELJI UČINKA (4)

(Prilog I. USP)

1.47.1.a.01. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinuIntervencija se odnosi na ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sljedećim fazama: primarna proizvodnja, prerada, skladištenje (čuvanje) i priprema proizvoda za tržišteČl. 47.1.a. USPČl. 46. USPb.SO2R.9I.6
c.SO3R.10, R.11I.8
2.47.1.a.02. Istraživanja, eksperimentalne i inovativne metode proizvodnjeIntervencija se odnosi na ulaganja povezana s uvođenjem inovativnih praksi i proizvodnih HR 406 HR tehnika sa ciljem poticanja i postizanja gospodarske konkurentnosti radi učinkovitijeg odgovora na tržišna kretanjaČl. 47. 1a. USPČl. 46. USPd.SO2R.9I.6
SO3R.10, R.11I.8
XCOR.1.PRI.1
3.47.1.b.01 Savjetodavne usluge i tehnička pomoćCilj intervencije je provedba usluga savjetovanja i aktivnosti tehničke pomoći sa svrhom promicanja, razvijanja i provedbe metoda i tehnika proizvodnje, praksi i standarda kojima se potiče održivi razvoj i djelotvorno upravljanje prirodnim resursima, a ujedno se doprinosi zaustavljanju procesa gubitka bioraznolikosti. Intervencijom se ujedno nastoji poboljšati izvršavanje obveza poslodavaca te zahtjeva povezanih sa zdravljem i sigurnošću na radu u skladu s direktivama 89/391/EEZ, 2009/104/EZ i (EU) 2019/1152.Čl. 47. 1 b. USPČl. 46. USPe.SO3R.10, R.11I.8
SO5R. 28

R.28

(Broj osoba koje imaju koristi od savjeta)

SO6R. 28

R.28

(Broj osoba koje imaju koristi od osposobljavanja)

k.XCOR.1.PRI.1
4.47.1.c.01. Trening i/ili razmjena najboljih praksiCilj intervencije je provedba osposobljavanja i stručnog usavršavanja osoba (zaposlenika ili članova organizacija proizvođača) i razmjene najboljih praksi sa svrhom promicanja, razvijanja i provedbe metoda i tehnika proizvodnje, praksi i standarda kojima se potiče održivi razvoj i djelotvorno upravljanje prirodnim resursima. Intervencijom se ujedno nastoji poboljšati izvršavanje obveza poslodavaca te zahtjeva povezanih sa zdravljem i sigurnošću na radu u skladu s direktivama 89/391/EEZ, 2009/104/EZ i (EU) 2019/1152Čl. 47. 1 c. USPČl. 46. USPe.SO3R.10, R.11I.8
SO5R. 28

R.28

(Broj osoba koje imaju koristi od savjeta)

k.XCOR.1.PRI.1
5.47.1.f.01. Promidžba, komunikacija i marketingCilj intervencije je provedba promidžbe proizvoda na tržištu sa svrhom bolje prepoznatljivosti proizvoda te podizanja komercijalne vrijednosti proizvoda iz sektora voća i povrća, u svježem ili prerađenom obliku, kao i povećanja konzumacije istogaČl. 47. 1 f. USPČl. 46. USPg.SO2R.10, R.11I.8
h.SO3
i.SO9
6.47.1.g.01. Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvodeIntervencija se odnosi na poboljšanje kvalitete proizvoda kroz razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla odnosno proizvoda obuhvaćenih Unijinim ili nacionalnim sustavima kvalitete u Republici Hrvatskoj.Čl. 47. 1 g. USPČl. 46. USPc.SO3R.10, R.11I.8
g.SO2
7.

Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima:

7.1. – 47.2.a.01.

7.2. – 47.2.d.01.

7.3. – 47.2.f.01.

7.4. – 47.2.i.01.

Intervencijom se nastoje predvidjeti krizne situacije i poduzeti postupanja sa ciljem njihovoga učinkovitog upravljanja istima u skladu s člankom 47. stavkom 2. Uredbe o strateškim planovima (EU) br. 2021/2115:

7.1. podrazumijeva osnivanje (utvrđivanje), punjenje i popunjavanje uzajamnih fondova od strane HR 421 HR korisnika (organizacija proizvođača);

7.2. podrazumijeva ponovnu sadnju voćnjaka ako je to potrebno nakon obveznog HR 423 HR krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice ili radi prilagodbe klimatskim promjenama;

7.3. podrazumijeva povlačenje proizvoda s tržišta za besplatnu distribuciju ili druge svrhe, uključujući prema potrebi obradu kojom se olakšava to povlačenje;

7.4. podrazumijeva osiguranje berbe i proizvodnje kojim se doprinosi zaštiti dohodaka proizvođača u slučaju gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama te bolestima ili najezdama štetnih organizama, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika.

Čl. 47. 2. USP

a. d. f. i.

Čl. 46. USPj.SO1R.5R.5 (udjel PG-a)
SO3R.10, R.11I.8
8.47.1.i.01. Ublažavanje posljedica klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenamaIntervencija doprinosi povećanju površina u okviru obveza za koje je dodijeljena potpora za poboljšanje prilagodbe klimatskim promjenama (npr. uspostava poljskih traka, korištenje feromona, vizualnih i hranidbenih zamki itd.), povećanju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede i šumarstva te iz drugih obnovljivih izvora te povećanju ulaganja povezanih s klimom.Čl. 47. 1 i. USPČl. 46. USPf.SO4R.12. R.15. R.16,

R.12. R.15. R.16

(Udjel KPP, Udjel PG.-a, iznos ulaganja u kapacitete)

h.SO3R.10, R.11I.8


1. Sektorski ciljevi iz članka 46. Uredbe (EU) br. 2021/2115:

(b) koncentriranje ponude i stavljanje proizvoda na tržište, među ostalim izravnim stavljanjem na tržište; ti se ciljevi odnose na specifične ciljeve utvrđene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c);

(c) poboljšanje srednjoročne i dugoročne konkurentnosti, osobito modernizacijom; ti se ciljevi odnose na specifične ciljeve utvrđene u članku 6. stavku 1. točki (c);

(d) istraživanje i razvoj održivih metoda proizvodnje, uključujući rezistenciju na štetne organizme, rezistenciju na bolesti životinja te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama, inovativne prakse i proizvodne tehnike za poticanje gospodarske konkurentnosti i jačanje tržišnih kretanja; ti se ciljevi odnose na specifične ciljeve utvrđene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (i);

(e) promicanje, razvijanje i provedba:

i. metoda i tehnika proizvodnje kojima se poštuje okoliš;

ii. proizvodnih praksi rezistentnih na štetne organizme i bolesti;

iii. standarda zdravlja i dobrobiti životinja koji nadilaze minimalne zahtjeve utvrđene na temelju prava Unije i nacionalnog prava;

iv. smanjenja otpada te upotrebe i upravljanja nusproizvodima na način siguran za okoliš, uključujući njihovu ponovnu upotrebu i vrednovanje;

v. zaštite i poboljšanja bioraznolikosti i održive upotrebe prirodnih resursa, posebno zaštite vode, tla i zraka.

(f) doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama

(g) podizanje komercijalne vrijednosti i kvalitete proizvoda, uključujući poboljšanje kvalitete proizvoda i razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla odnosno proizvoda obuhvaćenih Unijinim ili nacionalnim sustavima kvalitete koje priznaju države članice; ti se ciljevi odnose na specifični cilj utvrđen u članku 6. stavku 1. točki (b);

(i) povećanje konzumacije proizvoda iz sektora voća i povrća, u svježem ili prerađenom obliku; taj se cilj odnosi na specifični cilj utvrđen u članku 6. stavku 1. točki (i);

(k) poboljšanje uvjeta zaposlenja i izvršavanje obveza poslodavaca te zahtjeva povezanih sa zdravljem i sigurnošću na radu u skladu s direktivama 89/391/EEZ, 2009/104/EZ i (EU) br. 2019/1152

2. Specifični ciljevi iz članka 6. Uredbe (EU) br. 2021/2115:

SO1 – (a) potpora održivom dohotku poljoprivrednih gospodarstava i otpornosti poljoprivrednog sektora u cijeloj Uniji kako bi se poboljšala dugoročna sigurnost opskrbe hranom i poljoprivredna raznolikost te osigurala gospodarska održivost poljoprivredne proizvodnje u Uniji;

SO2 – (b) jačanje usmjerenosti na tržište i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kratkoročno i dugoročno, uključujući veću usmjerenost na istraživanja, tehnologiju i digitalizaciju;

SO3 – (c) poboljšanje položaja poljoprivrednika u vrijednosnom lancu

SO4 – (d) doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, uključujući smanjenjem emisija stakleničkih plinova i poboljšanjem sekvestracije ugljika, te promicanje održive energije;

SO5 – (e) poticanje održivog razvoja i djelotvornog upravljanja prirodnim resursima, kao što su voda, tlo i zrak, uključujući smanjenjem ovisnosti o kemikalijama;

SO6 – (f) doprinos zaustavljanju procesa gubitka bioraznolikosti i pokretanju procesa oporavka bioraznolikosti, poboljšanje usluga ekosustava te očuvanje staništa i krajobraza;

SO9 – (i) poboljšanje odgovora poljoprivrede Unije na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja, uključujući visokokvalitetnu, sigurnu i hranjivu hranu proizvedenu na održiv način, smanjenje rasipanja hrane kao i poboljšanje dobrobiti životinja te borba protiv antimikrobne rezistencije;

XCO – Modernizacija poljoprivrede i ruralnih područja poticanjem i razmjenom znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi i ruralnim područjima te promicanjem njihove upotrebe među poljoprivrednicima putem poboljšanog pristupa istraživanjima, inovacijama, razmjeni znanja i osposobljavanju.

3. Pokazatelji rezultata u skladu s Prilogom I. Uredbe (EU) br. 2021/2115

R.1PR Poboljšanje uspješnosti znanjem i inovacijama: Broj osoba koje imaju koristi od savjeta, osposobljavanja, razmjene znanja ili sudjeluju u operativnim skupinama Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za koje se dodjeljuje potpora u okviru ZPP-a kako bi se ojačala održiva gospodarska, socijalna, okolišna i klimatska uspješnost te uspješnost u području učinkovitosti resursa;

R.5 Upravljanje rizicima: Udio poljoprivrednih gospodarstava s instrumentima za upravljanje rizicima u okviru ZPP-a za koje je dodijeljena potpora;

R.9PR Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava: Udio poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu za ulaganja u restrukturiranje i modernizaciju, uključujući poboljšanje učinkovitosti resursa;

R.10PR Bolja organizacija lanca opskrbe: Udio poljoprivrednih gospodarstava koja sudjeluju u skupinama proizvođača, organizacijama proizvođača, lokalnim tržištima, kratkim lancima opskrbe i sustavima kvalitete kojima je dodijeljena potpora u okviru ZPP-a;

R.11 Koncentracija ponude: Udio vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište po organizacijama proizvođača ili skupinama proizvođača s operativnim programima u određenim sektorima;

R.12 Prilagodba klimatskim promjenama: Udio korištene poljoprivredne površine (KPP) u okviru obveza za koje je dodijeljena potpora za poboljšanje prilagodbe klimatskim promjenama;

R.15 Energija iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede i šumarstva te iz drugih obnovljivih izvora: Ulaganja u kapacitete za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući biološke (u megavatima), za koja je dodijeljena potpora;

R.16 Ulaganja povezana s klimom: Udio poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu za ulaganja u okviru ZPP-a kojima se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te proizvodnji obnovljive energije ili biomaterijala;

R.28 Uspješnost u području okoliša ili klime ostvarena znanjem i inovacijama: Broj osoba koje imaju koristi od savjeta, osposobljavanja, razmjene znanja ili sudjeluju u operativnim skupinama Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za koje se dodjeljuje potpora u okviru ZPP-a povezana s uspješnošću u području okoliša ili klime.

4. Pokazatelji učinka u skladu s Prilogom I. Uredbe (EU) br. 2021/2115

I.1 Razmjena znanja i inovacija: Udio proračuna ZPP-a za razmjenu znanja i inovacija;

I.6 Povećanje produktivnosti poljoprivrednih gospodarstava: Ukupna faktorska produktivnost u poljoprivredi;

I.8 Poboljšanje položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom: Dodana vrijednost za primarne proizvođače u lancu opskrbe hranom;

R.28 Uspješnost u području okoliša ili klime ostvarena znanjem i inovacijama: Broj osoba koje imaju koristi od savjeta, osposobljavanja, razmjene znanja ili sudjeluju u operativnim skupinama Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za koje se dodjeljuje potpora u okviru ZPP-a povezana s uspješnošću u području okoliša ili klime.

PRILOG II.

STUPANJ ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA (ČLANAK 15. PRAVILNIKA)

Za stupanj organizacije proizvođača u regiji države članice smatra se da je znatno ispod prosjeka Unije ako je prosječan stupanj organizacije bio niži od 20 % tijekom tri uzastopne godine koje prethode prvoj godini provedbe operativnog programa ili godini za koju se zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći podnosi.

Stupanj organizacije proizvođača predstavlja kvocijent vrijednosti proizvodnje voća i povrća koja je ostvarena u regiji u kojoj proizvođačka organizacija posluje i koju su na tržište stavile sve proizvođačke organizacije koje posluju u toj regiji (uključuje samo one proizvode za koje su te organizacije priznate), podijeljene s ukupnom vrijednošću proizvodnje voća i povrća koja je ostvarena u toj istoj regiji.

Izračunavanje iznosa vrijednosti proizvodnje voća i povrća koja je ostvarena u regiji (Kontinentalna ili Jadranska) u kojoj proizvođačka organizacija posluje i koju su na tržište stavile sve proizvođačke organizacije (Σ VUP PO za N-1, N-2 i N-3)

Vrijednost proizvodnje voća i povrća koja je ostvarena u regiji u kojoj proizvođačka organizacija posluje i koju su na tržište stavile sve proizvođačke organizacije koje posluju u toj regiji, a koja uključuje samo one proizvode za koje su te organizacije priznate, Agencija za plaćanja izračunava i utvrđuje na temelju podataka preuzetih od Ministarstva poljoprivrede, koje navedene podatke prikuplja od proizvođačkih organizacija na temelju članka 15. st. 1. i 2. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (»Narodne novine«, br. 87/20, 129/20, 45/22 i 54/22). Σ VUP PO se računa za svaku godinu provedbe operativnog programa na temelju navedenih podataka uzimajući u obzir kalendarsku godinu provedbe operativnog programa te tri prethodne uzastopne godine obuhvaćene izračunom (N-1, N-2, N-3) te regiju u kojoj proizvođačka organizacija posluje. U skladu s Prilogom V. Strateškog plana Hrvatska je podijeljena na dvije regije: Kontinentalna i Jadranska.

Izračunavanje iznosa ukupne vrijednost proizvodnje voća i povrća koja je ostvarena u regiji za N-1 i N-2 godinu (D)

Budući da DZS raspolaže konačnim podatkom o ukupnoj vrijednosti proizvodnje voća i povrća koja je ostvarena u regiji za N-3 godinu (vrijednost B za N-3), isti podatak nije potrebno izračunavati

Ukupna vrijednost proizvodnje voća i povrća ostvarena u regiji u kojoj posluje pojedinačna proizvođačka organizacija koja je podnijela zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći (vrijednost D za N-1 i N-2) računa se na temelju sljedećih javno dostupnih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku:

– procijenjeni podatak o ukupnoj vrijednost proizvodnje voća i povrća u regiji u kojoj posluje proizvođačka organizacija (A) (odnosi se na godinu prije godine za koju se podnosi zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći; N-1)

– procijenjeni podatak o ukupnoj vrijednost proizvodnje voća i povrća u regiji u kojoj posluje proizvođačka organizacija (A) (odnosi se na godinu koja prethodi godini prije godine za koju se podnosi zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći; N-2)

– petogodišnji procijenjeni i konačni podaci o ukupnoj vrijednost proizvodnje voća i povrća u regiji u kojoj posluje proizvođačka organizacija (u obzir se uzima petogodišnje razdoblje koje završava, to jest uključuje prvu od tri uzastopne godine trogodišnjeg razdoblja koje prethodi godini za koju je zatražena dodjela Nacionalne financijske pomoći; ((A) i (B) za N-3, N- 4, N- 5, N- 6, N -7).

Na temelju podataka iz zadnje alineje prethodnog odlomka Agencija za plaćanja izračunava petogodišnji prosjek razlike između procijenjenog i konačnog podatka o ukupnoj vrijednost proizvodnje voća i povrća u regiji u kojoj posluje proizvođačka organizacija (C).

Ukupna vrijednost proizvodnje voća i povrća koja je ostvarena u regiji (D) izračunava se za svaku godinu provedbe operativnog programa (2024., 2025., 2026. i 2027.) pri čemu se na odgovarajući način od DZS-a prikupljaju podaci iz godina obuhvaćenih izračunom (od N-1 do N-7)

Tablica 1. Tablični prikaz podataka koji se koriste za izračun/utvrđivanje iznosa ukupne vrijednost proizvodnje voća i povrća koja je ostvarena u regiji* za N-1 i N-2 godinu (D) i način izračuna D za 2024. godinu (predložak se koristi i za druge godine provedbe operativnog programa uvažavajući izmjenu kalendarskih godina obuhvaćenih izračunom)

PODATAKGODINA

PROCJENA
DZS-a

(A)

KONAČAN PODATAK DZS-a (B)

PROSJEK IZNOSA RAZLIKE
IZMEĐU PROCIJENJENOG I
KONAČNOG PODATKA
(PETOGODIŠNJI PROSJEK) (C)

(RAČUNA APPRRR)

UTVRĐIVANJE IZNOSA UKUPNE VRIJEDNOSTI VOĆA I POVRĆA NA RAZINI DVIJE REGIJE* (D) ZA N-1 I N-2 (RAČUNA APPRRR)
2023.+ (N-1)-C (x = A (N-3 – N-7) / B (N-3 – N-7)D = A (N-1, N-2) < > C
2022.+ (N-2)-C (x = A (N-3 – N-7) / B (N-3 – N-7)D = A (N-1, N-2) < > C
2021.+ (N-3)+ (N-3)+ (N-3)B
2020.+ (N-4)+ (N-4)+ (N-4) 
2019.+ (N-5)+ (N-5)+ (N-5) 
2018.+ (N-6)+ (N-6)+ (N-6) 
2017.+ (N-7)+ (N-7)+ (N-7) 

Izračun D:

– AKO JE PROCIJENJENI PODATAK (DZS) ZA 2022. ILI 2023. (N-1 ILI N-2) MANJI OD C, KAO KONAČAN PODATAK ZA VRIJEDNOST PROIZVODNJE U REGIJI UZIMA SE C (AKO A < C TADA D = C)

– AKO JE PROCIJENJENI PODATAK (DZS) ZA 2022. I 2023. (N-1 i N-2) VEĆI OD C, KAO KONAČAN PODATAK ZA VRIJEDNOST PROIZVODNJE U REGIJI UZIMA SE PROCIJENJENI PODATAK ZA 2022. (N-2) ILI 2023. (N-1) (AKO A > C TADA D = A)