Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

NN 155/2023 (22.12.2023.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2371

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2023. donijela

ODLUKU

O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA

I.

Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju i korisnicima mirovina ostvarenih u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, u iznosima i pod uvjetima koji se uređuju ovom Odlukom.

II.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečenima u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec rujan 2023. ne prelazi iznos od 840,00 eura.

U ukupno mirovinsko primanje iz stavka 1. ove točke uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (»Narodne novine«, broj 130/17.) i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Iznos jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine iz stavka 1. ove točke određuje se na sljedeći način:

Iznos ukupnog
mirovinskog primanja
Iznos jednokratnog novčanog primanja
do 300,00 eura160,00 eura
od 300,01 do 435,00 eura120,00 eura
od 435,01 do 570,00 eura80,00 eura
od 570,01 do 700,00 eura60,00 eura
od 700,01 do 840,00 eura50,00 eura.

III.

Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 840,00 eura, a već su dostavili dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023., jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke.

Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke, kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj, a već su dostavili dokaz o ukupnom mirovinskom primanju iz inozemstva isplaćenog za mjesec rujan 2023. na transakcijski račun korisnika otvoren u banci u Republici Hrvatskoj i ne prelazi iznos od 840,00 eura, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke.

IV.

Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec rujan 2023. ne prelazi iznos od 840,00 eura, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke.

V.

Ako korisnici obiteljske mirovine žive odvojeno, svakoj skupini korisnika podijeljene obiteljske mirovine isplata jednokratnog novčanog primanja pripada uz uvjete i u iznosu određenom prema točki II. ove Odluke.

VI.

Jednokratno novčano primanje pripada i korisnicima mirovine koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023., najkasnije na dan 15. veljače 2024. ako im svota mirovine isplaćena za mjesec prosinac 2023. ne prelazi iznos od 840,00 eura.

Korisnici mirovine iz stavka 1. ove točke kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a nisu obuhvaćeni točkom III. ove Odluke, obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 29. veljače 2024. dostaviti dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za mjesec prosinac 2023. radi isplate jednokratnog novčanog primanja u skladu s točkom II. ove Odluke.

Korisnicima mirovine iz stavka 1. ove točke, kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj, a nisu obuhvaćeni točkom III. ove Odluke, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke pod uvjetima da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja ove Odluke i do 29. veljače 2024. dostave dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec prosinac 2023.

Iznos neto mjesečne mirovine koji korisnik prima u valuti na teret inozemnog nositelja socijalnog osiguranja preračunat će se u vrijednost eura po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 31. prosinca 2023.

Korisnicima mirovine iz stavka 1. ove točke koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec prosinac 2023. ne prelazi iznos od 840,00 eura, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke.

Jednokratno novčano primanje u skladu s točkama II., III. i IV. ove Odluke isplatit će se do kraja prosinca 2023., a korisnicima iz stavaka 1., 2., 3. i 5. ove točke najkasnije u mjesecu ožujku 2024.

VII.

Ako se naknadno utvrdi nepripadnost prava na isplatu mirovine, korisnik je dužan vratiti isplaćeno jednokratno novčano primanje.

VIII.

Jednokratno novčano primanje ne smatra se dohotkom sukladno članku 8. stavku 2. točki 7. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10., 53/20., 120/21. i 23/23.).

Jednokratno novčano primanje ne može biti predmet ovrhe.

IX.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

X.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/546
Urbroj: 50301-05/31-23-2
Zagreb, 21. prosinca 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.