Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN 155/2023 (22.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

2378

Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22) u članku 1. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, protivno prostornom planu mogu se projektirati, graditi i izvoditi radovi:

1. na završavanju nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade, stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili nije namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te za izvođenje na istoj fasade i ravnog, kosog ili zaobljenog krova bez nadozida

2. na rekonstrukciji zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili nije namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, koja je ozakonjena kao završena s ravnim krovom, a koja se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida

3. na građevnoj čestici postojeće zgrade radi izgradnje cisterne za vodu i vodonepropusne septičke, odnosno sabirne jame zapremine do 27 m3 za potrebe te zgrade osim u nacionalnom parku i parku prirode

4. na krovu postojeće zgrade radi postavljanja sustava sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije za potrebe te zgrade osim u nacionalnom parku i parku prirode

5. na postojećoj zgradi kojima se ugrađuje, odnosno dograđuje dizalo te kojima se gradi vanjsko čelično stubište za potrebe evakuacije u slučaju požara prema posebnom propisu

6. izgradnje građevina iz članka 4. točke 26. ovoga Pravilnika na površinama na kojima se iste mogu graditi prema zakonu koji uređuje prostorno uređenje

7. iz članka 5. točke 21. i točke 22. ovoga Pravilnika.«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 1. podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) cisterna za vodu i vodonepropusna septička, odnosno sabirna jama zapremine do 27 m³«.

Članak 3.

U članku 3. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Na priključku kojim se postojeća građevina, kao i postojeći zahvati u prostoru koji se ne smatraju građenjem priključuju na infrastrukturne instalacije (električnu mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinski distribucijski sustav srednje i niske tlačne razine, vrelovod, toplovod, parovod i kabelsku televiziju);«.

Iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. Na električnoj mreži kojima se gradi transformatorska stanica 10(20)/0,4 kV u predfabriciranom kućištu u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;«.

Dosadašnje točke 9. do 16. postaju točke 10. do 17.

Članak 4.

U članku 4. točki 1. podtočki d) riječi: »bez mogućnosti predaje u mrežu« brišu se.

U točki 9. podtočki b) iza riječi: »građevine« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključivo mimoilazna zaštitna ograda«.

Iza točke 25. briše se točka, stavlja se točka sa zarezom i dodaje točka 26. koja glasi:

»26. Građevina i oprema s priključkom na električnu mrežu namijenjena proizvodnji električne energije instalirane snage do 10 MW i to sunčana elektrana odnosno agrosunčana elektrana u smislu zakona koji uređuje prostorno uređenje na zemljištu za koje je investitor riješio imovinsko pravne odnose.«.

Članak 5.

U članku 5. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Na postojećoj građevini kojima se unaprjeđuje ili poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te izvanredno održavanje građevine, a kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena;«.

U točki 3. podtočki d) iza riječi: »zidovima« dodaju se riječi: »na stambenoj zgradi koja nema građevinsku (bruto) površinu veću od 400 m²«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Na postojećoj zgradi na kojoj se:

a) ugrađuje odnosno dograđuje dizalo

b) gradi vanjsko čelično stubište za potrebe evakuacije u slučaju požara prema posebnom propisu;«.

U točki 9. iza podtočke c) briše se točka sa zarezom i dodaje podtočka d) koja glasi:

»d) dodaju elementi zelene infrastrukture, kao što su zelena fasada i zeleni krov;«.

U točki 11. iza riječi: »građevine« riječi: »bez mogućnosti predaje energije u mrežu« brišu se.

Iza točke 22. briše se točka, stavlja se točka sa zarezom i dodaje se točka 23. koja glasi:

»23. Na građevnoj čestici postojeće građevine kojima se postavlja, odnosno ugrađuje oprema za pročišćavanje i ponovnu uporabu otpadnih voda za potrebe te građevine.«.

Članak 6.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za gradnju građevina i izvođenje radova iz članaka 2., 3., 3.a, članka 4. točke 1. podtočke c) i d), točke 2., točke 3., točke 4., točke 5., točke 6., točke 7., točke 8. podtočke a), c) i d), točke 10., točke 11., točke 12. podtočke a), točke 13., točke 14., točke 16., točke 17., točke 19., točke 22., točke 25., članka 5. točke 1., točke 2., točke 3., točke 4., točke 5., točke 9., točke 10., točke 11., točke 12., točke 13., točke 14., točke 15., točke 17., točke 19., točke 20., točke 23. i članka 5.a ovoga Pravilnika ne izdaje se uporabna dozvola.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Građenje građevina i izvođenje radova određenih Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22) za koje je investitor do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prijavio početak građenja dovršit će se u skladu s odredbama toga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/23-01/171
Urbroj: 531-04-1-2-23-1
Zagreb, 14. prosinca 2023.

Ministar
Branko Bačić, v. r.