Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

NN 156/2023 (27.12.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

2389

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2023.

Klasa: 011-02/23-02/132

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 20. prosinca 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.) u članku 25. stavku 1. iza riječi: »iz Domovinskog rata« dodaju se riječi: »i drugih kategorija korisnika prava iz ovoga Zakona«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Programom preventivnih sistematskih pregleda braniteljsko-stradalničke populacije iz Domovinskog rata, koji zaključkom prihvaća Vlada Republike Hrvatske, određuju se kategorije korisnika, dinamika i opseg preventivnih sistematskih pregleda za pripadnike braniteljsko stradalničke populacije iz Domovinskog rata.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ministarstvo financira i druge programe u okviru zdravstvenih i drugih ustanova u svrhu ublažavanja posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

U članku 34. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ministar nadležan za unutarnje poslove, uz prethodnu suglasnost ministra, pravilnikom propisuje odnos policijskih zvanja prema činovima i ustrojbenim mjestima iz stavka 1. ovoga članka i utvrđuje policijsko zvanje pripadniku Ministarstva unutarnjih poslova kojem radni odnos prestaje zbog odlaska u invalidsku mirovinu iz članka 30. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Čelnik tijela sigurnosno-obavještajnog sustava, uz prethodnu suglasnost ministra, pravilnikom propisuje odnos zvanja službenih osoba u tijelu sigurnosno-obavještajnog sustava prema činovima i ustrojbenim mjestima iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena mirovina se određuje uz primjenu mirovinskog faktora 0,8, a za vrijeme zaposlenja duljeg od polovice punog radnog vremena ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza na osiguranje mirovina se određuje uz primjenu mirovinskog faktora 0,6667.«.

Članak 4.

U članku 38. ispred riječi: »Hrvatski« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti iz stavka 1. ovoga članka, određene prema članku 35. ovoga Zakona, ako se zaposli do polovice punog radnog vremena, mirovina se određuje uz primjenu mirovinskog faktora 0,8, a za vrijeme zaposlenja duljeg od polovice punog radnog vremena ili obavljanja djelatnosti na temelju kojega postoji obveza osiguranja, mirovina se određuje uz primjenu mirovinskog faktora 0,6667 (ako je uzrok djelomičnog gubitka radne sposobnosti ozljeda na radu ili profesionalna bolest) odnosno mirovinskog faktora 0,5 (ako je uzrok djelomičnog gubitka radne sposobnosti ozljeda izvan rada ili bolest).«.

Članak 5.

U članku 46. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznos obiteljske mirovine osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka određuje se primjenom osobnog boda umrlog korisnika mirovine uz primjenu sljedećih mirovinskih faktora:

a) 0,77 za mirovinu samo bračnog ili izvanbračnog druga odnosno samo za dijete

b) 0,88 za dva člana obitelji

c) 1,0 za tri člana obitelji

d) 1,1 za četiri ili više članova obitelji.«.

Članak 6.

U članku 47. stavku 1. zarez i riječi: », pod uvjetom da ima navršenih 40 godina života u trenutku smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznos obiteljske mirovine osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka određuje se primjenom osobnog boda umrlog korisnika mirovine uz primjenu sljedećih mirovinskih faktora:

a) 0,77 za mirovinu samo bračnog ili izvanbračnog druga odnosno samo za dijete

b) 0,88 za dva člana obitelji

c) 1,0 za tri člana obitelji

d) 1,1 za četiri ili više članova obitelji.«.

Članak 7.

Iza članka 48. dodaje se članak 48.a koji glasi:

»Članak 48.a

Korisnicima obiteljske mirovine prema ovom Zakonu ili Zakonu o mirovinskom osiguranju koji su nastavili raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu i korisnicima obiteljske mirovine koji su ostvarili obiteljsku mirovinu prema ovom Zakonu ili Zakonu o mirovinskom osiguranju koji se tijekom korištenja prava zaposle do polovice punog radnog vremena isplata mirovine se ne obustavlja niti se smanjuje.«.

Članak 8.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici najniže starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, prijevremene starosne mirovine ili obiteljske mirovine na temelju ovoga Zakona ili Zakona o mirovinskom osiguranju imaju pravo na najnižu mirovinu i u slučaju zaposlenja do polovice punog radnog vremena.

(2) Korisnici najniže invalidske mirovine na temelju ovoga Zakona ili Zakona o mirovinskom osiguranju kojima je utvrđen djelomični gubitak radne sposobnosti prouzročen djelomice ili u cijelosti kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske imaju pravo na najnižu mirovinu i za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena, a za vrijeme zaposlenja duljeg od polovice punog radnog vremena ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza na osiguranje, imaju pravo na svoju invalidsku mirovinu određenu uz odgovarajuću primjenu članka 37. stavaka 1., 2., 3., 7. i 8. ovoga Zakona.

(3) Korisnici najniže invalidske mirovine na temelju ovoga Zakona ili Zakona o mirovinskom osiguranju kojima je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti prouzročen djelomice ili u cijelosti sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske imaju pravo na najnižu mirovinu i za vrijeme zaposlenja manje od 3,5 sati dnevno.

(4) Korisnicima najniže mirovine određene umjesto priznate invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti iz članka 35. ovoga Zakona za vrijeme zaposlenja duljeg od polovice punog radnog vremena ili obavljanja djelatnosti najniža mirovina ne pripada, a nakon prestanka tog zaposlenja duljeg od polovice punog radnog vremena ili obavljanja djelatnosti najniža mirovina se ponovno određuje, ako je to za korisnika povoljnije.«.

Članak 9.

U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mjesečni iznos osobne invalidnine invalida I. skupine određuje se u iznosu od 115 % od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Mjesečni iznos osobne invalidnine invalida od II. do X. skupine određuje se u postotku od osobne invalidnine invalida I. skupine, i to:

SkupinaPostotak
II.73
III.55
IV.41
V.29
VI.19
VII.13
VIII.7
IX.5
X.4.«.

Članak 10.

U članku 66. stavku 3. riječi: »25%« zamjenjuju se riječima: »50 %«.

Članak 11.

U članku 68. stavku 2. iza riječi: »u iznosu« dodaju se riječi: »od 130 % od iznosa«.

Članak 12.

U članku 83. iza stavka 12. dodaju se novi stavak 13. i stavak 14. koji glase:

»(13) Ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo rješenjem.

(14) Korisnik kojem je rješenjem iz stavka 13. ovoga članka utvrđeno pravo iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka do realizacije kupnje stana ili kuće predmetni stan ili kuću koristi na temelju ugovora o najmu sa zaštićenom najamninom.«.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 15.

Članak 13.

U članku 84. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavka 1. točke c) ovoga članka, zapreku za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje iz ovoga Zakona ne predstavlja prodaja nekretnine u ovršnom postupku.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 14.

U članku 86. stavku 1. iza riječi: »zbrinjavanja korisnika« dodaju se riječi: »te prodaju i zakup posebnih garažnih mjesta u stambenim zgradama izgrađenih u organiziranoj stambenoj izgradnji za potrebe stambenog zbrinjavanja korisnika«.

Članak 15.

U članku 88. stavku 2. iza riječi: »kuća« dodaju se riječi: »te garažnih mjesta«.

Članak 16.

U članku 90. stavku 3. točki c) riječi: »s oštećenjem 100 % I. skupine« zamjenjuju se riječima: »I. do IV. skupine«.

Članak 17.

U članku 96. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ministarstvo može s nadležnim tijelom državne uprave i jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave sklopiti sporazum na temelju kojeg će im prenijeti na uporabu na određeno vrijeme stanove i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske koje Ministarstvo ima na upravljanju, u svrhu stambenog zbrinjavanja braniteljsko-stradalničke populacije.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 18.

U članku 107. točki h) riječi: »koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje sto dana« brišu se.

Članak 19.

U članku 108. stavku 1. točki c) riječi: »odnosno zbog nezaposlenosti« zamjenjuju se riječima: »ili novčane naknade na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti«.

Točka f) mijenja se i glasi:

»f) oni i članovi njihova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne ostvaruju prihode više od iznosa potrebnog za podmirenje osnovnih životnih potreba«.

Članak 20.

Članak 109. mijenja se i glasi:

»(1) Naknada za nezaposlene iznosi 30 % od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za korisnike iz članka 107. točaka c) i h) ovoga Zakona naknada za nezaposlene određuje se na način da se iznos iz stavka 1. ovoga članka povećava za 0,01 % od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske za svaki dan proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru.

(3) Iznos naknade za nezaposlene određen sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka umanjuje se ovisno o ostvarenim prihodima, sukladno pravilniku iz članka 113. ovoga Zakona.«.

Članak 21.

U članku 118. stavku 1. točki d) iza riječi: »uže« dodaju se riječi: »i šire«.

Članak 22.

U članku 119. točki c) iza riječi: »potreba« dodaje se veznik: »i«.

Na kraju točke d) briše se veznik: »i« i stavlja točka.

Točka e) briše se.

Članak 23.

U članku 124. stavku 1. riječi: »Pravo na potporu za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te pravo na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih) imaju:« zamjenjuju se riječima: »Pravo na potporu za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, sveučilišnog prijediplomskog studija, sveučilišnog diplomskog studija, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, stručnog kratkog studija u redovitom statusu, stručnog prijediplomskog studija i stručnog diplomskog studija, u redovitom statusu, te pravo na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija (doktorskih i specijalističkih) na visokim učilištima imaju:«.

Članak 24.

U članku 125. stavku 4. riječi: »za potrebe redovitoga ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima« zamjenjuju se riječima: »za potrebe studiranja u redovitom ili izvanrednom statusu«.

Članak 25.

U članku 126. stavku 1. riječi: »ako im prihod po članu kućanstva ne prelazi 60 % proračunske osnovice i pod drugim« zamjenjuju se riječju: »pod«.

Članak 26.

U članku 129. stavak 5. briše se.

Članak 27.

U članku 133. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Visina i način isplate prava na naknadu troška prijevoza iz ovoga članka propisat će se Pravilnikom iz članka 162. točke a) ovoga Zakona.«.

Članak 28.

U članku 136. riječi: »na temelju programa obilježavanja koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva« brišu se.

Članak 29.

U članku 142. stavku 2. riječi: »od I. do IV. skupine« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pripadnici HVO-a, državljani Republike Hrvatske, koji na temelju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji ostvaruju pravo na invalidsku mirovinu u visini razlike između invalidske mirovine koju bi ista osoba ostvarila po pravnim propisima u Republici Hrvatskoj i visine mjesečnog iznosa osobne invalidnine ostvarene po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, ili su pravo stekli prema stavku 1. ili 2. ovoga članka, imaju pravo na novi obračun mirovine ako se na temelju pogoršanja zdravstvenog stanja utvrdi povoljniji postotak utjecaja uzroka iz stavka 1. ili 2. ovoga članka na ranije utvrđeni djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti po osnovi kojega je invalidska mirovina bila priznata, ili se kod korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti priznate po osnovi ovih uzroka iz stavka 1. ili 2. ovoga članka utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti zbog istih uzroka.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »iz stavaka 1. i 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Nova invalidska mirovina osobi iz stavka 3. ovoga članka odredit će se u visini razlike između nove svote invalidske mirovine koju bi ista osoba ostvarila po pravnim propisima u Republici Hrvatskoj na temelju pogoršanja zdravstvenog stanja iz stavka 3. ovoga članka i visine mjesečnog iznosa osobne invalidnine ostvarene prema pravomoćnom rješenju o statusu ratnog vojnog invalida od nadležnog tijela Bosne i Hercegovine važećeg u trenutku pogoršanja stanja.

(6) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje rješava na zahtjev stranke uz ponovno vještačenje preostale radne sposobnosti, a koja zahtjevu prilaže pravomoćno rješenje o osobnoj invalidnini iz stavka 5. ovoga članka koju prima.«.

Članak 30.

Iza članka 147. dodaje se članak 147.a koji glasi:

»Članak 147.a

(1) Ministarstvo snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka umrloga ratnog vojnog invalida pripadnika HVO-a i umrloga pripadnika HVO-a, koji je u trenutku smrti imao hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(2) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobno mjesta uz podmirenje polovice predviđenog iznosa o svom trošku za umrloga ratnog vojnog invalida pripadnika HVO-a i umrloga pripadnika HVO-a, koji je u trenutku smrti imao hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, ako on ili članovi njegove uže i šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Pravo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostvaruje se sukladno pravilniku iz članka 137. stavka 18. ovoga Zakona.«.

Članak 31.

U članku 148. riječi: »142. i 147.« zamjenjuju se riječima: »142., 147. i 147.a«.

Članak 32.

U članku 152. stavku 3. točki n) riječ: »međunarodnim« zamjenjuje se riječju: »sklopljenim«.

Članak 33.

Iza članka 152. dodaje se naslov iznad članka i članak 152.a koji glase:

»BRANITELJSKI CENTAR

Članak 152.a

(1) Braniteljski centar je javna ustanova za pružanje dugotrajnog smještaja te usluga i programa prilagođenih potrebama braniteljsko-stradalničke populacije iz Domovinskog rata.

(2) Djelatnost Braniteljskog centra je:

a) pružanje dugotrajnog smještaja za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata

b) pružanje usluga:

1. briga o svakodnevnim potrebama

2. briga o psihosocijalnim potrebama i

3. druge popratne usluge prilagođene potrebama braniteljsko stradalničke populacije iz Domovinskog rata

c) provođenje programa koji se odnose na:

1. kulturno-umjetnička događanja i programe

2. organizaciju edukacija, radionica i tečajeva

3. programe usmjerene na promicanje vrijednosti Domovinskog rata

4. ostale oblike organizacije slobodnog vremena

d) druge djelatnosti određene Statutom.

(3) Usluge Braniteljskog centra mogu koristiti sljedeći pripadnici braniteljsko-stradalničke populacije iz Domovinskog rata:

a) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

b) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

c) roditelji, bračni ili izvanbračni drug i djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

d) roditelji, bračni ili izvanbračni drug i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

e) druge kategorije određene Statutom.

(4) Kada je korisnik usluga Braniteljskog centra hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata I. skupine koji koristi usluge osobe za pružanje njege i pomoći (njegovatelja), pravo na korištenje usluga zajedno s korisnikom može ostvariti i njegovatelj.

(5) Osnivač Braniteljskog centra je Republika Hrvatska, a u ime osnivača osnivačka prava obavlja Ministarstvo.

(6) Braniteljski centar osniva Ministarstvo rješenjem koje nije upravni akt.

(7) Braniteljskim centrom upravlja Upravno vijeće.

(8) Predstavnike Ministarstva te drugih tijela i pravnih osoba određenih rješenjem o osnivanju i Statutom u Upravno vijeće imenuje Ministarstvo.

(9) Voditelj Braniteljskog centra je ravnatelj kojeg na temelju javnog natječaja imenuje i razrješuje Upravno vijeće.

(10) Sredstva za osnivanje i rad Braniteljskog centra osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda.

(11) Na financijsko poslovanje Braniteljskog centra primjenjuje se zakon kojim se uređuje sustav proračuna i podzakonski propisi doneseni na temelju njega.

(12) Minimalne uvjete za početak rada Braniteljskog centra pravilnikom propisuje ministar.

(13) Sudjelovanje korisnika u plaćanju cijene usluga i način plaćanja usluga u Braniteljskom centru pravilnikom propisuje ministar.«.

Članak 34.

U članku 156. stavku 3. riječi: »150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »19.908,42 eura«.

Članak 35.

U članku 162. točki a) ispred riječi: »isplate« dodaju se riječi: »obračuna i«.

Članak 36.

U članku 163. ispred riječi: »Proračunska« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. do 4. koji glase:

»(2) Osnovice za određivanje prava iz članaka 59. i 109. ovoga Zakona određuju se svake godine odlukom Vlade Republike Hrvatske.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka donosi se jednom godišnje, najkasnije u lipnju tekuće godine za narednu godinu.

(4) Iznos osnovice za narednu godinu određen odlukom iz stavka 2. ovoga članka ne može biti niži od iznosa određenog za prethodnu godinu.«.

Članak 37.

U članku 166. stavku 4. iza riječi: »na stambeno zbrinjavanje« dodaju se riječi: »iz članka 83. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona«.

U stavku 6. riječi: »njegove obitelj« zamjenjuju se riječima: »njegove obitelji«.

Članak 38.

U članku 170. ispred riječi: »Radi« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Nadležna tijela dužna su na zahtjev Ministarstva osigurati pristup podacima službenih evidencija radi obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 39.

U članku 182. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nalaz i mišljenje prvostupanjskog vijeća, kojim su utvrđene činjenice za stjecanje prava prema ovom Zakonu ili kojim je utvrđeno oštećenje organizma kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske manje od 20 %, prije donošenja prvostupanjskog rješenja, podliježe reviziji liječničkog vijeća sastavljenog od pet liječnika specijalista (u daljnjem tekstu: revizijsko vijeće).«.

Članak 40.

U članku 189. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potraživanje iz stavka 1. ovoga Zakona zastarijeva kad istekne rok određen zakonom kojim se uređuje zastara potraživanja za tu vrstu prava odnosno potraživanja.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavci 4. do 6. koji glase:

»(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka počinje teći od dana kada je u upravnom postupku postalo izvršno rješenje kojim je utvrđeno da priznato pravo odnosno isplaćivano primanje ne pripada ili pripada u manjem iznosu u slučaju iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka odnosno od dana kada je izvršena posljednja nepravilna isplata u slučaju iz stavka 1. točke c) ovoga članka.

(4) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je nadoknaditi štetu za ostvareno nepripadajuće pravo i vratiti nepravilno isplaćena novčana primanja u iznosu primljenog najviše za posljednje tri godine računajući od posljednje isplate na koju nije imala pravo.

(5) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne postupi sukladno stavku 4. ovoga članka u roku koji odredi nadležno upravno tijelo, naknada štete odnosno povrat nepravilno primljenih iznosa ostvarit će se tužbom pri nadležnom sudu.

(6) Obveza naknade štete za nepripadajuće pravo odnosno povrat nepravilno isplaćenih iznosa primanja postoji neovisno o tome je li rješenje na temelju kojega je priznato pravo odnosno na temelju kojeg je isplaćen novčani iznos poništeno, ukinuto ili izmijenjeno.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.

Članak 41.

U članku 190. stavku 1. riječi: »10.000,00 do 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 39.810,00 eura«.

U točki k) iza riječi: »ovoga Zakona« dodaju se riječi: »te za umrle ratne vojne invalide pripadnike HVO-a i umrle pripadnike HVO-a sukladno članku 147.a stavku 2. ovoga Zakona«.

U stavku 2. riječi: »5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 42.

U članku 191. stavku 1. riječi: »5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 6630,00 eura«.

Dodaje se nova točka a) koja glasi:

»a) u tijelu državne uprave ili drugom državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne samouprave koja sukladno članku 83. stavku 2. podstavku 4. ovoga Zakona ne omoguće osobama iz članka 83. stavka 3. ovoga Zakona koje ispunjavaju uvjete iz ovoga Zakona za kupnju stana ili kuće u državnom vlasništvu ili vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojem neprekidno prebivaju pet godina kupnju predmetnoga stana ili kuće.«.

Dosadašnje točke a) do c) postaju točke b) do d).

Dosadašnja točka d), koja postaje točka e), mijenja se i glasi:

»e) jedinici lokalne samouprave ako ne daje na korištenje grobno mjesto, uz podmirenje polovice predviđenog iznosa o svom trošku, za umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata sukladno članku 137. stavku 14. točki a) ovoga Zakona te za umrle ratne vojne invalide pripadnike HVO-a i umrle pripadnike HVO-a sukladno članku 147.a stavku 2. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 43.

U članku 193. stavku 1. briše se oznaka stavka: »(1)«.

Stavak 2. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

(1) Odluku iz članka 36. ovoga Zakona za 2024. godinu Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za hrvatske branitelje pravilnike iz članka 33. ovoga Zakona donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za hrvatske branitelje uskladit će pravilnike iz članaka 113., 120., članka 137. stavka 18. i članka 162. točke a) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Ministar nadležan za unutarnje poslove, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za hrvatske branitelje, pravilnik iz članka 2. ovoga Zakona donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Čelnik tijela sigurnosno-obavještajnog sustava, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za hrvatske branitelje, pravilnik iz članka 2. ovoga Zakona donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 45.

(1) Korisnicima koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona korisnici prava na osobnu invalidninu, posebnog doplatka, doplatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog doplatka, obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine, novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine, novčane naknade u iznosu povećane i uvećane obiteljske invalidnine, novčane naknade za njegovatelje i naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.), po službenoj dužnosti iznos prava uskladit će se s odredbama ovoga Zakona.

(2) Prevođenje iz stavka 1. ovoga članka izvršit će po službenoj dužnosti nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba.

(3) Kada se nakon prevođenja iz stavka 1. ovoga članka priznato pravo određuje u većem iznosu, pravo se priznaje od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Prevođenje iz stavka 1. ovoga članka izvršit će se u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 46.

Postupci započeti po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.) u povodu kojih do stupanja na snagu ovoga Zakona nije donijeto izvršno rješenje, riješit će se prema ovom Zakonu, ako je to za korisnika povoljnije.

Članak 47.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će po službenoj dužnosti zatečenim korisnicima mirovine kojima je isplata najniže mirovine za vrijeme zaposlenja bila obustavljena, uspostaviti isplatu najniže mirovine bez donošenja rješenja, najkasnije u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako je to za njih povoljnije.

Članak 48.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/63

Zagreb, 15. prosinca 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.