Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju

NN 156/2023 (27.12.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju

HRVATSKI SABOR

2390

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2023. godine.

Klasa: 011-02/23-02/119
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 20. prosinca 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Članak 1.

U Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/17. i 128/22.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010, kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2021/2167 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o pružateljima usluge servisiranja kredita i kupcima kredita te izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU (SL L 438/1 8. 12. 2021.) (Tekst značajan za EGP).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza točke 35. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 36. koja glasi:

»36. »ugovor o neprihodonosnom kreditu« je ugovor o kreditu koji je klasificiran kao neprihodujuća izloženost u skladu s člankom 47.a Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.«.

Članak 3.

U članku 25. stavku 1. riječ: »stambenih« zamjenjuje se riječju: »takvih«.

Članak 4.

Iza članka 27. dodaje se naslov iznad članka i članak 27.a koji glase:

»Informiranje potrošača o izmjeni uvjeta ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Članak 27.a

Prije izmjene uvjeta ugovora o stambenom potrošačkom kreditu kreditna institucija dužna je u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju pravodobno potrošaču dati sljedeće informacije:

1. jasan opis predloženih izmjena ili informaciju da su izmjene uvedene po sili zakona

2. rokove za provedbu izmjena iz točke 1. ovoga članka

3. načine podnošenja pritužbi odnosno prigovora koje su potrošaču na raspolaganju u pogledu izmjena iz točke 1. ovoga članka

4. rok za podnošenje pritužbe odnosno prigovora

5. da može uputiti pritužbu odnosno prigovor Hrvatskoj narodnoj banci uz navođenje adrese na koju je moguće uputiti pritužbu odnosno prigovor.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 28. mijenja se i glasi: »Odnosi s potrošačem koji ima poteškoće u plaćanju«.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je uspostaviti procese kojima će omogućiti rano prepoznavanje potrošača s mogućim poteškoćama u plaćanju.

(2) Kreditna institucija dužna je organizirati funkciju za praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju i imenovati osobu kojoj će povjeriti praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju, internim aktom odrediti kriterije za što ranije prepoznavanje takvih kredita potrošača te uspostaviti i redovito ažurirati politike i procedure za učinkovito postupanje s takvim kreditima.

(3) Kreditna institucija dužna je na način koji je ugovoren po pojedinom ugovoru o kreditu, uključujući i drugi prijavljeni način komunikacije, poduzeti razumne mjere radi uspostave kontakta s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju te im pružiti sve odgovarajuće informacije i podršku.

(4) Ako kreditna institucija ne uspije uspostaviti kontakt s potrošačem iz stavka 3. ovoga članka, navedeno mora dokumentirati.

(5) Kreditna institucija dužna je osigurati odgovarajuće profesionalno osposobljavanje za radnike koji sudjeluju u aktivnostima povezanima s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju.

(6) Kreditna institucija dužna je prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog stambenog potrošačkog kredita, prije pokretanja ovršnog postupka ili prije aktiviranja instrumenta osiguranja otplate stambenog potrošačkog kredita poduzimati razumne i opravdane mjere radi postizanja dogovora u vezi s naplatom obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu s potrošačem koji ima poteškoća u plaćanju.«.

Članak 6.

Iza članka 28. dodaju se članci 28.a do 28.e s naslovima iznad njih koji glase:

»Mjere za postizanje dogovora

Članak 28.a

(1) Kada se utvrdi da je kod potrošača došlo do poteškoća u plaćanju, kreditna institucija dužna je zajednički s potrošačem utvrditi zašto je do njih došlo, kako bi mogla poduzeti odgovarajuće daljnje korake radi uklanjanja poteškoća u plaćanju.

(2) Kreditna institucija dužna je s potrošačem komunicirati jasno i jednostavnim potrošaču razumljivim jezikom.

(3) U komunikaciji s potrošačem vezanoj uz njegove poteškoće u plaćanju kreditna institucija dužna je poštivati privatnost potrošača te održavati razinu kontakta i komunikacije koja mora biti poslovno opravdana u pogledu zahtjeva za informacijama.

(4) Kreditna institucija dužna je pružiti podršku i sljedeće informacije potrošaču koji ima poteškoće u plaćanju:

1. broj propuštenih ili djelomično izvršenih plaćanja

2. ukupni iznos dospjelih neplaćenih obveza

3. troškove nastale kao rezultat nepodmirenja dospjelih obveza i

4. važnost suradnje potrošača s kreditnom institucijom kako bi se uklonile poteškoće u plaćanju.

(5) Kada se poteškoće u plaćanju nastave, kreditna institucija dužna je pisanim putem obavijestiti potrošača:

1. o posljedicama nepodmirenja obveza i

2. o dostupnim vladinim/javnim oblicima pomoći ili podrške.

Mjere za olakšavanje otplate stambenoga potrošačkoga kredita

Članak 28.b

(1) Pri odlučivanju o mjerama za olakšavanje otplate stambenoga potrošačkoga kredita kreditna institucija dužna je uzeti u obzir individualne okolnosti potrošača, njegove interese i prava te njegovu sposobnost daljnje otplate.

(2) Kreditna institucija dužna je potrošača koji ima poteškoća u plaćanju pisanim putem informirati o radnjama koje namjerava poduzeti te ponuditi potrošaču jednu ili više mjera za olakšavanje otplate stambenoga potrošačkoga kredita, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog stambenog potrošačkog kredita, prije pokretanja ovršnog postupka ili prije aktiviranja instrumenta osiguranja otplate stambenog potrošačkog kredita.

(3) Mjere za olakšavanje otplate stambenog potrošačkog kredita iz stavka 2. ovoga članka su:

1. ukupno ili djelomično refinanciranje ugovora o kreditu i/ili

2. izmjena prethodnih uvjeta ugovora o kreditu koja, među ostalim, može uključivati:

a) produljenje roka otplate kredita

b) promjenu tipa stambenog potrošačkog kredita

c) odgodu plaćanja cijelog ili dijela obroka ili anuiteta za određeno razdoblje

d) promjenu kamatne stope

e) ponudu odgode plaćanja

f) djelomičnu otplatu

g) konverziju valute ili

h) djelomičan oprost i konsolidaciju duga.

Prijenos prava vlasništva nad nekretninom

Članak 28.c

(1) Kreditna institucija, potrošač i založni dužnik mogu ugovoriti da se prijenos prava vlasništva nad nekretninom kao instrumentom osiguranja stambenoga potrošačkog kredita na kreditnu instituciju smatra potpunim ispunjenjem svih preostalih obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu.

(2) Ako je ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu ugovorena mogućnost iz stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija dužna je zahtjev potrošača prihvatiti bezuvjetno i neopozivo i u roku od osam dana od primitka zahtjeva pozvati založnog dužnika da dostavi ispravu podobnu za upis prijenosa prava vlasništva u zemljišnim knjigama.

Naknade i ovršni postupak

Članak 28.d

(1) Kreditna institucija ne smije potrošaču koji ima poteškoća u plaćanju odrediti niti ga teretiti za naknade koje proizlaze iz neispunjavanja obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu.

(2) Zatezne kamate ne smatraju se naknadom u smislu ovoga Zakona.

(3) Ako po okončanju ovršnog postupka dug nije podmiren u cijelosti, kreditna institucija dužna je poduzimati razumne i opravdane mjere u svrhu olakšanja otplate dugovanja potrošaču i drugim sudionicima kreditnog odnosa.

(4) Prisilna naplata iz instrumenata osiguranja po stambenom potrošačkom kreditu provodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovrha.

Dokumentiranje postupka kod poduzimanja mjera olakšanja otplate stambenoga potrošačkoga kredita

Članak 28.e

(1) Kod kredita kod kojih potrošač ima poteškoće u plaćanju, kreditna institucija u sklopu dokumentacije o stambenom potrošačkom kreditu dužna je dokumentirati i sve faze provedenog postupka i komunikacije s potrošačem.

(2) Kreditna institucija dužna je osobito u dokumentaciji priložiti obrazloženje zašto se pojedine mjere olakšanja otplate stambenoga potrošačkoga kredita koje su ponuđene potrošaču smatraju prikladnima za njegove individualne okolnosti.

(3) Kreditna institucija dužna je dokumentaciju i sve zapise o ostvarenim kontaktima, predloženim mjerama olakšanja otplate stambenoga potrošačkoga kredita i dogovora postignutih s potrošačem koji ima poteškoće u plaćanju čuvati tijekom cijelog trajanja ugovornog odnosa ili do pravomoćnog okončanja sudskih sporova, ako su pokrenuti.«.

Članak 7.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je obavijestiti potrošača o kupoprodaji neprihodonosnog kredita iz zakona koji uređuje način, uvjete i postupak servisiranja i kupoprodaje potraživanja, osim ako na temelju ugovora sa stjecateljem nastavi pružati kreditne usluge potrošaču.

(2) Potrošač ima pravo, uz prigovore koje ima prema kupcu, isticati i sve one prigovore koje je mogao istaknuti prema kreditnoj instituciji.«.

Članak 8.

U članku 41. stavku 1. točki 86. riječ: »stambenih« zamjenjuje se riječju: »takvih«.

Točke 93. do 98. mijenjaju se i glase:

»93. protivno članku 27.a ovoga Zakona prije izmjene uvjeta ugovora o stambenom potrošačkom kreditu u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju pravodobno ne da potrošaču sve informacije u vezi s izmjenama uvjeta ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

94. protivno članku 28. stavku 1. ovoga Zakona ne uspostavi procese kojima će omogućiti rano prepoznavanje potrošača s mogućim poteškoćama u plaćanju

95. protivno članku 28. stavku 2. ovoga Zakona ne organizira funkciju za praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju ili ako ne imenuje osobu kojoj će povjeriti praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju ili ako internim aktom ne odredi kriterije za što ranije prepoznavanje takvih kredita ili ako ne uspostavi i redovito ne ažurira politike i procedure za učinkovito postupanje s takvim kreditima

96. protivno članku 28. stavku 3. ovoga Zakona ne poduzme razumne mjere radi uspostave kontakata s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju te im ne pruži sve odgovarajuće informacije i podršku ili ne dokumentira protivno članku 28. stavku 4. ovoga Zakona ako nije uspjela uspostaviti kontakt

97. protivno članku 28. stavku 5. ovoga Zakona ne osigura odgovarajuće profesionalno osposobljavanje za radnike koji sudjeluju u aktivnostima povezanima s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju

98. protivno članku 28. stavku 6. ovoga Zakona prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog stambenog potrošačkog kredita, prije pokretanja ovršnog postupka ili prije aktiviranja instrumenta osiguranja otplate stambenog potrošačkog kredita ne poduzme razumne i opravdane mjere radi postizanja dogovora u vezi s naplatom obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu s potrošačem koji ima poteškoća u plaćanju«.

Iza točke 98. dodaju se točke 98.a do 98.m koje glase:

»98.a protivno članku 28.a stavku 1. ovoga Zakona, kada se utvrdi da je kod potrošača došlo do poteškoća u plaćanju, zajednički s potrošačem ne utvrdi zašto je do njih došlo, kako bi mogla poduzeti odgovarajuće daljnje korake

98.b protivno članku 28.a stavku 2. ovoga Zakona u komunikaciji s potrošačem ne koristi jasan, jednostavan i potrošaču razumljivi jezik

98.c protivno članku 28.a stavku 3. ovoga Zakona ne poštuje privatnost potrošača te ne održava razinu kontakta i komunikacije koja je poslovno opravdana zahtjevima glede informacija

98.d protivno članku 28.a stavku 4. ovoga Zakona ne pruža podršku i informacije potrošaču koji ima poteškoće u plaćanju

98.e protivno članku 28.a stavku 5. ovoga Zakona, kada se poteškoće u plaćanju nastave pisanim putem, ne obavijesti potrošača o posljedicama nepodmirenja obveza i o informacijama o dostupnim vladinim/javnim oblicima pomoći ili podrške

98.f protivno članku 28.b stavku 1. ovoga Zakona pri odlučivanju o mjerama za olakšavanje otplate stambenoga potrošačkoga kredita ne uzme u obzir individualne okolnosti potrošača, njegove interese i prava te njegovu sposobnost daljnje otplate

98.g protivno članku 28.b stavku 2. ovoga Zakona potrošača koji ima poteškoća u plaćanju pisanim putem ne informira o radnjama koje namjerava poduzeti te ne ponudi potrošaču jednu ili više mjera za olakšavanje otplate stambenoga potrošačkoga kredita, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog stambenog potrošačkog kredita, prije pokretanja ovršnog postupka ili prije aktiviranja instrumenta osiguranja otplate stambenog potrošačkog kredita

98.h protivno članku 28.c stavku 2. ovoga Zakona, kad je to ugovoreno, ne omogući prijenos prava vlasništva nad nekretninom kao instrumentom osiguranja stambenog potrošačkog kredita na kreditnu instituciju kao potpuno ispunjenje svih preostalih obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu odnosno zahtjev potrošača ne prihvati bezuvjetno i neopozivo i u roku od osam dana ne pozove založnog dužnika da dostavi ispravu podobnu za upis prijenosa prava vlasništva u zemljišnim knjigama

98.i protivno članku 28.d stavku 1. ovoga Zakona potrošaču koji ima poteškoća u plaćanju odredi ili ga tereti za naknade koje proizlaze iz neispunjavanja obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

98.j protivno članku 28.d stavku 3. ovoga Zakona ne poduzme razumne i opravdane mjere u svrhu olakšanja otplate dugovanja potrošaču i drugim sudionicima kreditnog odnosa te im ne ponudi, ako je primjenjivo, neku od mjera za olakšanje otplate stambenog potrošačkog kredita iz članka 28.b ovoga Zakona

98.k protivno članku 28.e stavku 1. ovoga Zakona ne dokumentira sve faze provedenog postupka i komunikacije s potrošačem koji ima poteškoće u plaćanju

98.l protivno članku 28.e stavku 2. ovoga Zakona u dokumentaciji ne priloži obrazloženje zašto se pojedine mjere olakšanja otplate stambenoga potrošačkoga kredita koje su ponuđene potrošaču smatraju prikladnima za njegove individualne okolnosti

98.m protivno članku 28.e stavku 3. ovoga Zakona tijekom cijelog trajanja ugovornog odnosa ili do pravomoćnog okončanja sudskih sporova ne čuva dokumentaciju i sve zapise o ostvarenim kontaktima, predloženim mjerama olakšanja otplate stambenoga potrošačkoga kredita i dogovora postignutih s potrošačem koji ima poteškoće u plaćanju«.

Točka 112. mijenja se i glasi:

»112. protivno članku 40. stavku 1. ovoga Zakona ne obavijesti potrošača o kupoprodaji neprihodonosnog kredita iz zakona koji uređuje način, uvjete i postupak servisiranja i kupoprodaje potraživanja, osim ako na temelju ugovora sa stjecateljem nastavi pružati kreditne usluge potrošaču«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje

Članak 9.

(1) Hrvatska narodna banka uskladit će Odluku o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire (»Narodne novine«, br. 107/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Kreditna institucija dužna je uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ako je ugovor o kreditu otkazan prije stupanja na snagu ovoga Zakona, kreditna institucija nije dužna potrošaču ponuditi jednu ili više mjera za olakšavanje otplate stambenog potrošačkog kredita iz članka 28.b koji je dodan člankom 6. ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 8. ovoga Zakona koji stupa na snagu u roku od 90 dana od dana objave ovoga Zakona u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/79

Zagreb, 15. prosinca 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.