Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

NN 156/2023 (27.12.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKI SABOR

2392

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2023.

Klasa: 011-02/23-02/122
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 20. prosinca 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.) u članku 2. u uvodnoj rečenici ispred riječi: »Pojedini pojmovi« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

U stavku 1. točki 15. riječi: »milijun kuna« zamjenjuju se riječima: »132.722,81 eura«.

U točki 41. iza riječi: »repozitoriju« dodaju se riječi: »(SL L 201/1, 27. 7. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 648/2012)«.

Iza točke 43. dodaju se točke 44. do 52. koje glase:

»44. Usluga posrednog poravnanja je dogovor o posrednom poravnanju kako je definirano člankom 1. točkom b) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne stranke (SL L 052/11, 23. 2. 2013.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 149/2013).

45. Kvalificirani udjel je svaki izravni ili neizravni udjel u mirovinskom društvu koji predstavlja 10 % ili više udjela u temeljnom kapitalu ili glasačkim pravima, ili manji udjel koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje mirovinskim društvom. Pri izračunu postotka glasačkih prava na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

46. Osobe koje djeluju zajednički su:

a) fizičke ili pravne osobe koje surađuju međusobno na temelju sporazuma, izričitoga ili prešutnoga, usmenoga ili pisanoga, čiji je cilj stjecanje dionica ili poslovnog udjela s pravom glasa ili usklađeno ostvarivanje prava glasa ili

b) pravne osobe koje su međusobno povezane u smislu odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava.

47. Održivo ulaganje je ulaganje u gospodarsku aktivnost kojom se pridonosi ostvarenju okolišnih ciljeva, mjereno, primjerice, ključnim pokazateljima učinkovitosti resursa u pogledu upotrebe energije, obnovljivih izvora energije, sirovina, vode i zemljišta, u pogledu stvaranja otpada, emisija stakleničkih plinova ili u pogledu bioraznolikosti i kružnoga gospodarstva ili ulaganje u gospodarsku aktivnost kojom se pridonosi ostvarenju socijalnih ciljeva, a posebno ulaganja kojima se pridonosi borbi protiv nejednakosti ili, potiče socijalna kohezija, socijalna integracija i radni odnosi, ili ulaganje u ljudski kapital ili gospodarski ili socijalno ugrožene zajednice, pod uvjetom da se takvim ulaganjima ne nanosi bitna šteta bilo kojem od tih ciljeva i da društva u koja se ulaže slijede prakse dobrog upravljanja, osobito u pogledu dobrih upravljačkih struktura, odnosa sa zaposlenicima, isplaćivanja naknada za osoblje i izvršavanje poreznih obveza.

48. Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja.

49. Čimbenici održivosti su okolišna i socijalna pitanja, pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja.

50. Infrastrukturni projekti su projekti koji se odnose na javne sustave na razini države ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključujući ceste, mostove, zračne luke, cjevovode, mrežu za prijenos energije, komunikacije, obrazovne ili zdravstvene ustanove, komunalnu infrastrukturu, javne zgrade i druga ulaganja koja Vlada Republike Hrvatske odredi kao takve, a posebno ona koja omogućuju implementaciju ciljeva održivosti i koja se mogu klasificirati kao održiva ulaganja.

51. ETF (Exchange-Traded Fund) je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom čijom se barem jednom klasom udjela trguje tijekom dana na uređenom tržištu, s barem jednim održavateljem tržišta, koji poduzima odgovarajuće radnje kako bi osigurao da tržišna vrijednost njegovih udjela ne odstupa znatno od njegove neto vrijednosti imovine odnosno njegove indikativne neto vrijednosti imovine.

52. Država članica OECD-a je država članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj i država pristupnica Kodeksa o liberalizaciji kretanja kapitala i Kodeksa o liberalizaciji nevidljivih transakcija Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Agencije za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Agencije.«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi: »40.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »5.308.910,00 eura«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 2. iza riječi: »propisati« dodaju se riječi: »sadržaj poslovnog plana mirovinskog društva iz stavka 1. točke 4. ovoga članka«.

Članak 4.

U članku 14. točki 2. riječ: »osnivači« zamjenjuje se riječima: »imatelji kvalificiranog udjela«.

Članak 5.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, podnositelj zahtjeva dužan je Agenciji dostaviti podatke o identitetu izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela u mirovinskom društvu, kao i visinu tih udjela te dodatnu dokumentaciju propisanu pravilnikom iz članka 21. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Agencija će u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad ocijeniti prikladnost i financijsku stabilnost imatelja kvalificiranih udjela na temelju kriterija iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 20. mijenja se i glasi: »Stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu«.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Izravni ili neizravni imatelji kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu mogu biti samo fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje djeluju zajednički, koje su na temelju zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela dobile odobrenje Agencije za stjecanje kvalificiranog udjela.

(2) Svaki imatelj kvalificiranog udjela koji namjerava izravno ili neizravno povećati udjel u mirovinskom društvu, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10 % , 20 % , 30 % ili 50 % , ili da mirovinsko društvo postane ovisno društvo imatelja kvalificiranog udjela, također je dužan prethodno Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za povećanje kvalificiranog udjela.

(3) Zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći te podatke i dokumentaciju propisane pravilnikom Agencije iz članka 21. stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Ako je Agencija zaprimila dva ili više zahtjeva za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u istom mirovinskom društvu, odnosi se prema svim namjeravanim stjecateljima ravnopravno.

(5) Ista pravna ili fizička osoba može imati kvalificirani udjel u samo jednom mirovinskom društvu.

(6) U rješenju kojim se izdaje odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela može se odrediti krajnji rok do kojeg se stjecanje mora provesti, koji Agencija na zahtjev stjecatelja kvalificiranog udjela zbog opravdanih razloga može produljiti.

(7) Agencija će ukinuti odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela ako podnositelj zahtjeva u roku određenom prema stavku 6. ovoga članka ne stekne dionice ili poslovne udjele u mirovinskom društvu na koje se odobrenje odnosi.«.

Članak 7.

Iza članka 20. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 20.a, 20.b i 20.c koji glase:

»Izvještavanje Agencije

Članak 20.a

(1) Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava izravno ili neizravno otpustiti kvalificirani udjel u mirovinskom društvu dužna je najmanje sedam dana unaprijed o tome izvijestiti Agenciju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.

(2) Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava svoj udjel u mirovinskom društvu smanjiti na način da udio u kapitalu ili glasačkim pravima te osobe padne ispod praga od 10 % , 20 % , 30 % ili 50 % ili da mirovinsko društvo prestaje biti ovisno društvo te osobe, dužna je najmanje sedam dana unaprijed o tome izvijestiti Agenciju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.

Naknadno izvještavanje Agencije

Članak 20.b

(1) Ako mirovinsko društvo sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu koji će izazvati prelazak ili smanjenje ispod 10 % , 20 % , 30 % ili 50 % , dužno je o tome bez odgode izvijestiti Agenciju.

(2) Mirovinsko društvo dužno je jednom godišnje Agenciji dostaviti popis imena odnosno naziva svih dioničara, kao i imatelja kvalificiranih udjela s veličinom pojedinih udjela, sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Savjetovanje s drugim nadležnim tijelima

Članak 20.c

(1) Agencija može surađivati s drugim nadležnim tijelom ako je podnositelj zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela:

1. kreditna institucija, društvo za životno osiguranje, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo

2. matično društvo kreditne institucije, društva za životno osiguranje, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva ili društva za upravljanje kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo ili

3. fizička ili pravna osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za životno osiguranje, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo.

(2) Agencija od drugog nadležnog tijela može zatražiti sve podatke relevantne za donošenje odluke o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija u obrazloženju odluke o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela navodi mišljenje drugog nadležnog tijela.«.

Članak 8.

Iznad članka 21. dodaje se naslov koji glasi: »Odlučivanje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela«.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Članak 21.

(1) Za potrebe odlučivanja o izdavanju odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti Agenciji podatke o visini udjela koji se namjerava steći te dodatnu dokumentaciju propisanu pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka.

(2) Agencija pri odlučivanju o izdavanju odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela, u svrhu provjere hoće li se mirovinskim društvom upravljati pažnjom dobrog stručnjaka, a s obzirom na vjerojatni utjecaj stjecatelja kvalificiranog udjela na mirovinsko društvo, procjenjuje primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela i financijsku stabilnost uzimajući u obzir:

1. ugled podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela

2. ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo osoba koje stjecatelj namjerava predložiti kao članove uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva

3. financijsku stabilnost podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, posebno u odnosu na poslovanje mirovinskog društva u kojemu se stjecanje predlaže

4. mogućnosti mirovinskog društva da se pridržava odnosno nastavi pridržavati odredbi ovoga Zakona te drugih relevantnih propisa, a posebno prema tome ima li grupa čijim će članom postati mirovinsko društvo strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, djelotvornu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima

5. postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi sa stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.

(3) Agencija može surađivati s nadležnim tijelima državne vlasti i prikupljati dokumente i informacije iz drugih izvora kada vrši procjene iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Agencija će pravilnikom propisati kriterije ocjenjivanja koje primjenjuje radi bonitetne procjene stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u mirovinskim društvima, te opseg potrebnih podataka i popis dokumentacije koji se prilaže zahtjevu iz članka 20. ovoga Zakona.«.

Članak 9.

U članku 22. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 10.

U članku 23. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »namjeravane transakcije dionicama, odnosno poslovnim udjelima mirovinskog društva« zamjenjuju se riječima: »stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako Agencija unutar razdoblja procjene iz članka 22. ovoga Zakona ne odbije zahtjev za izdavanje odobrenja, smatra se da je stjecanje odobreno.«.

Članak 11.

Iza članka 23. dodaju se naslov iznad članka i članak 23.a koji glase:

»Pravne posljedice stjecanja bez odobrenja i ukidanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 23.a

(1) Osoba koja stekne kvalificirani udjel u mirovinskom društvu protivno odredbama ovoga Zakona, nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela stečenih bez odobrenja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će naložiti otuđenje i rok za prodaju tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.

(3) Agencija može ukinuti odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela ako:

1. u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je suglasnost izdana na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja

2. stjecatelj krši obveze propisane ovim Zakonom vezano za nadzor na konsolidiranoj osnovi, odnosno ako ne postupi u skladu s rješenjem Agencije ili drugog tijela nadležnog za nadzor na konsolidiranoj osnovi kojim se nalaže uklanjanje određenih nedostataka

3. nakon izdavanja suglasnosti nastupe okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme odlučivanja, bile razlog za odbijanje zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela ili

4. stjecatelj se koristi svojim utjecajem protivno dobrom i razboritom upravljanju mirovinskim društvom ili ne postupa s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba kojoj je ukinuto odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje joj je ukinuto odobrenje.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Agencija će naložiti otuđenje i rok za prodaju stečenih dionica ili poslovnih udjela za koje je imatelju kvalificiranog udjela ukinuto odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela.

(6) Troškove prodaje dionica ili poslovnih udjela iz stavaka 2. i 5. ovoga članka podmiruje imatelj kvalificiranog udjela.«.

Članak 12.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo može uložiti svoja sredstva isključivo u:

1. prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona

2. depozite iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona te novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona, pri čemu se ne primjenjuju ograničenja iz članka 125. stavka 1. točaka 14. i 17. ovoga Zakona te depoziti i novac mogu biti na računu kod kreditne institucije koja je povezana osoba mirovinskog društva, i

3. udio ili cjelokupni vlasnički udjel drugoga mirovinskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi i/ili dobrovoljnog mirovinskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi, u skladu s člankom 27. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. točki 1. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »11.«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ugovore o izvedenicama koji zadovoljavaju uvjete iz članka 125. stavka 1. točke 18. ovoga Zakona i koji su sklopljeni isključivo radi zaštite od valutnog, kamatnog i/ili inflacijskog rizika.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznos propisanog kapitala iz članka 9. ovoga Zakona mirovinsko društvo dužno je održavati u imovini iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 13.

U članku 31. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Agencija će pravilnikom propisati uvjete za člana uprave i člana društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, kojim će se propisati uvjeti iz članka 19. točke 8. ovoga Zakona i uvjeti iz stavaka 1., 2., 3. i 6. ovoga članka te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.«.

Članak 14.

U članku 34. stavku 4. iza riječi: »zatraženo« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »kada to smatra opravdanim.«.

U stavku 11. iza riječi: »društva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »opravdane razloge zbog kojih Agencija može izdati suglasnost na mandat kraći od zatraženog«.

Članak 15.

U članku 40. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. do 8. koji glase:

»(4) Uz predstavnika članova mirovinskog fonda iz stavka 1. ovoga članka, mirovinska društva su dužna u nadzorni odbor svakog mirovinskog društva imenovati jednoga nezavisnog stručnjaka na temelju javnog poziva.

(5) Na imenovanje nezavisnog stručnjaka iz stavka 4. ovoga članka prethodnu suglasnost daje ministar nadležan za mirovinski sustav.

(6) Nezavisni stručnjak iz stavka 4. ovoga članka mora biti nezavisan u odnosu na mirovinsko društvo i povezane osobe mirovinskog društva te će također biti predstavnik članova mirovinskog fonda i zastupati njihove interese, pri čemu neće primati upute od strane vlasnika mirovinskog društva niti bilo koje druge treće osobe.

(7) Nezavisni stručnjak iz stavka 4. ovoga članka mora zadovoljavati uvjete za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva iz članka 39. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 39. stavka 4. ovoga Zakona, a ujedno će biti imenovan i članom revizorskog odbora mirovinskog društva.

(8) Tri četvrtine članova nadzornog odbora mirovinskog društva moraju znati hrvatski jezik.«.

Članak 16.

U članku 45. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. na odluke o ulaganjima iz članka 125. stavka 1. točke 10., članka 128. stavka 1. točke 6. te članka 128.b stavaka 3. i 4. ovoga Zakona«.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. za provođenje radnji koje su potrebne za donošenje konačne odluke o ulaganjima iz članka 125. stavka 1. točke 10., članka 128. stavka 1. točke 6. te članka 128.b stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, a kada mirovinsko društvo kod takvih ulaganja planira koristiti usluge vanjskih suradnika«.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7.

Članak 17.

U članku 46. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. dati svoje mišljenje Agenciji o nalazima Agencije u postupcima nadzora mirovinskog društva u roku od 30 dana od dana dostave zapisnika Agencije o obavljenom nadzoru te nadzirati postupanje mirovinskog društva u skladu s nalozima i rješenjima Agencije«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Članovi nadzornog odbora mirovinskog društva dužni su djelovati u najboljem interesu članova mirovinskog fonda u odnosu na odluke o ulaganjima koje se provode za račun mirovinskog fonda, neovisno na čiji prijedlog su izabrani ili tko ih je imenovao.

(3) Članovi nadzornog odbora mirovinskog društva ne smiju od trećih osoba primati upute koje bi ugrozile interese članova mirovinskih fondova u odnosu na odluke o ulaganjima koje se provode za račun mirovinskog fonda niti postupati po takvim uputama.

(4) Svaki član nadzornog odbora dužan je prijaviti nadzornom odboru svaku okolnost koja može ukazivati na mogući sukob interesa prije donošenja odluke o davanju suglasnosti upravi iz članka 45. ovoga Zakona.

(5) Svakom članu nadzornog odbora koji predstavlja povezanu osobu s kojom mirovinsko društvo obavlja određenu radnju za koju se traži prethodna suglasnost, ili u odnosu na kojeg se sumnja da je u sukobu interesa, isključeno je pravo glasa o donošenju takve odluke.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 6.

Članak 18.

U članku 47. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Osobe, uključujući i članove nadzornog odbora, koje s namjerom, koristeći svoj utjecaj u mirovinskom društvu, navedu člana uprave, člana nadzornog odbora, prokurista ili punomoćnika da poduzme nešto na štetu mirovinskog društva ili članova mirovinskih fondova, odgovaraju mirovinskom društvu za štetu koja mu time bude nanesena.«.

Članak 19.

U članku 48. stavku 1. iza točke 11. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. politike, mjere i postupke upravljanja rizicima, uključujući i rizike održivosti.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Mirovinsko društvo dužno je osigurati raspolaganje potrebnim resursima i stručnim znanjima za učinkovito uključivanje rizika održivosti u sustav upravljanja rizicima iz članka 51. ovoga Zakona.«.

Članak 20.

U članku 49. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Kada mirovinsko društvo predlaže ili imenuje člana nadzornog odbora u društvo u koje je uložilo imovinu mirovinskog fonda, mora predložiti člana koji ima odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo.«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Relevantne osobe mirovinskog društva nemaju pravo na nagradu ili naknadu po osnovi članstva u nadzornom odboru nekog društva na temelju vlasništva mirovinskog fonda nad dionicama ili udjelima tog društva, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.«.

Iza dosadašnjeg stavka 7., koji postaje stavak 8., dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Mirovinsko društvo je pri utvrđivanju vrsta sukoba interesa koji bi mogli naštetiti interesima mirovinskog fonda dužno uključiti i sukobe interesa koji bi mogli nastati zbog uključivanja rizika održivosti u njihove procese, sustave i unutarnje kontrole.«.

Članak 21.

U članku 51. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Mirovinsko društvo dužno je rizike održivosti uključiti u sustav upravljanja rizicima, u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svojega poslovanja.

(6) Politika upravljanja rizicima obuhvaća sve postupke koji su potrebni da bi mirovinsko društvo, za svaki mirovinski fond kojim upravlja, moglo procijeniti izloženost pojedinog mirovinskog fonda tržišnom riziku, riziku likvidnosti, riziku koncentracije uključujući i onaj koji proizlazi iz geografske diverzifikacije portfelja, riziku održivosti i riziku druge ugovorne strane, kao i izloženost mirovinskog fonda svim drugim rizicima, uključujući operativni rizik, koji mogu biti značajni za svaki mirovinski fond kojim mirovinsko društvo upravlja.«.

Dosadašnji stavci 5. do 10. postaju stavci 7. do 12.

Iza dosadašnjeg stavka 11., koji postaje stavak 13., dodaju se stavci 14., 15. i 16. koji glase:

»(14) Mirovinsko društvo dužno je, kada koristi usluge poravnanja u smislu Uredbe (EU) br. 648/2012 za račun mirovinskih fondova kojima upravlja, redovito procjenjivati i upravljati rizikom koji za mirovinske fondove može proizaći iz različitih razina segregacije u smislu članka 39. Uredbe (EU) 648/2012 te s tim povezane vjerojatnosti izvršenja prijenosa poslovanja iz članka 48. stavaka 5. i 6. Uredbe (EU) 648/2012.

(15) Mirovinsko društvo je minimalno dužno osigurati da mirovinski fondovi kojima upravlja nisu izloženi riziku drugih klijenata članova sustava poravnanja koje mirovinsko društvo koristi za pristup uslugama poravnanja, osim kada se radi o članovima sustava poravnanja iz trećih zemalja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe (EU) 648/2012 te u takvim trećim zemljama obveze članova poravnanja nisu istovjetne ili usporedive s onima koje su propisane Uredbom (EU) 648/2012 i ako može dokazati da se time materijalno ne povećavaju rizici za imovinu mirovinskih fondova.

(16) Ako mirovinsko društvo koristi posredne usluge poravnanja u smislu članka 1. točke b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 149/2013, minimalno je dužno osigurati da mirovinski fondovi kojima upravlja nisu izloženi riziku drugih klijenata pružatelja usluge posrednog poravnanja (klijent člana sustava poravnanja), osim kada se radi o članovima sustava poravnanja iz trećih zemalja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe (EU) 648/2012 te u takvim trećim zemljama obveze članova poravnanja nisu istovjetne ili usporedive s onima koje su propisane Uredbom (EU) 648/2012 i ako može dokazati da se time materijalno ne povećavaju rizici za imovinu mirovinskih fondova, pri čemu je mirovinsko društvo dužno procijeniti je li prikladno za mirovinske fondove kojima upravlja koristiti usluge posrednog poravnanja te jesu li dostupne sigurnije strukture računa.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 17.

Dosadašnji stavak 13., koji postaje stavak 18., mijenja se i glasi:

»(18) Agencija će pravilnikom propisati kriterije za procjenu adekvatnosti procesa upravljanja rizicima koji koristi mirovinsko društvo u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, kriterije na temelju kojih mirovinsko društvo procjenjuje potrebnu razinu segregacije iz stavka 14. ovoga članka te na temelju kojih mirovinsko društvo procjenjuje je li prikladno koristiti usluge posrednog poravnanja iz stavka 16. ovoga članka ili ne, te pravila koja se odnose na obavještavanje Agencije u skladu sa stavkom 17. ovoga članka.«.

Članak 22.

U članku 52. stavku 1. točki 2. iza riječi: »ulaganja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uzimajući u obzir i rizike održivosti«.

U stavku 3. iza riječi: »navedenoga« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući i rizike održivosti te, ako je mirovinsko društvo za mirovinski fond odabralo dio imovine mirovinskog fonda ulagati u održiva ulaganja, glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.«.

Članak 23.

Iza članka 52. dodaju se naslov iznad članka i članak 52.a koji glase:

»Investicijski proces – alternativna ulaganja

Članak 52.a

(1) Prilikom odabira i kontinuiranog praćenja ulaganja imovine mirovinskog fonda u alternativna ulaganja iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a stavka 3. ovoga Zakona, mirovinsko društvo dužno je koristiti visoki stupanj dužne pažnje što podrazumijeva odgovarajuću stručnost i znanje o imovini u koju se ulaže i razumijevanje rizika ulaganja vezanih uz takvu imovinu, kao i provođenje adekvatne dubinske analize predmeta takvih ulaganja.

(2) Kako bi se osiguralo da se investicijske odluke o alternativnim ulaganjima iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a stavka 3. ovoga Zakona donose i provode u skladu s ciljevima i investicijskom strategijom mirovinskog fonda, kao i ograničenjima rizika, mirovinsko društvo dužno je uspostaviti, provoditi i primjenjivati pisane politike i postupke o primjeni dužne pažnje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Mirovinsko društvo dužno je redovito preispitivati i ažurirati politike i postupke iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Osim poštivanja zahtjeva iz stavaka 1., 2 i 3. ovoga članka, kod alternativnih ulaganja iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a stavka 3. ovoga Zakona, mirovinsko društvo dužno je:

a) odrediti i redovito ažurirati poslovni plan koji je u skladu s vremenskim horizontom konkretnog ulaganja i tržišnim uvjetima, a koji najmanje uključuje razloge odabira takvog ulaganja, rizike takvog ulaganja i način upravljanja istima, ekonomski i financijski plan za realizaciju i praćenje tog ulaganja, vremenski horizont ulaganja, izlaznu strategiju te poduzimanje aktivnosti do planiranog izlaska iz takve investicije

b) odrediti moguće načine za ostvarenje ulaganja koje su u skladu s poslovnim planom iz točke a) ovoga stavka

c) ocijeniti moguće načine za ostvarenje ulaganja u odnosu na sve dostupne opcije i ukupne povezane rizike te sve relevantne pravne, porezne, financijske i druge čimbenike koji utječu na vrijednost tog ulaganja, ljudske i materijalne resurse i strategije koji su potrebni za realizaciju tog ulaganja, uključujući i izlazne strategije

d) obavljati prikladne aktivnosti dubinske analize koje su potrebne za ostvarenje ulaganja s dužnom pažnjom prije pristupanja njihovom izvršenju

e) pratiti uspješnost provedenog ulaganja u odnosu na poslovni plan iz točke a) ovoga stavka.

(5) Mirovinsko društvo dužno je za ulaganje imovine mirovinskog fonda u alternativna ulaganja iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a stavka 3. ovoga Zakona osigurati dovoljno osoblja koje ima kvalifikacije, znanje i stručnost potrebne za obavljanje poslova iz ovoga članka, pri čemu je obvezno voditi računa o vrsti, opsegu i složenosti konkretnih alternativnih ulaganja te vrsti i rasponu aktivnosti koje se moraju poduzeti za odabir, realizaciju i praćenje takvih ulaganja.

(6) Mirovinsko društvo dužno je jednom godišnje, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, Agenciji dostaviti izvješće o portfelju alternativnih ulaganja iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a stavka 3. ovoga Zakona koje minimalno uključuje podatke o realizaciji poslovnog plana iz stavka 4. točke a) ovoga članka, aktivnostima koje su poduzete u skladu s takvim poslovnim planom te podatke o uspješnosti provedenog ulaganja u odnosu na poslovni plan, uključujući i podatke o ostvarenju predviđene izlazne strategije, pripremnim radnjama za provođenje predviđene izlazne strategije te potencijalnim problemima kod provođenja predviđene izlazne strategije.

(7) Mirovinsko društvo dužno je u sklopu izvješća iz stavka 6. ovoga članka Agenciji inicijalno dostaviti podatke o osobama koje su unutar mirovinskog društva zadužene za upravljanje portfeljem alternativnih ulaganja iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a stavka 3. ovoga Zakona te procjenu mirovinskog društva vezano za njihove kvalifikacije, razinu znanja i stručnosti u odnosu na konkretni portfelj alternativnih ulaganja za koji su zaduženi te takve podatke ažurirati prilikom svake promjene zaduženih osoba ili portfelja, ako se ulaže u vrstu imovine koja ima drugačiji profil rizika od alternativnih ulaganja kojima je mirovinski fond do tada bio izložen.

(8) Ako mirovinsko društvo ne postupa u skladu s odredbama ovoga članka, Agencija može mirovinskom društvu privremeno zabraniti ili ograničiti ulaganje u alternativna ulaganja iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a stavka 3. ovoga Zakona, kao i naložiti njihovo otuđenje u roku koji ocijeni primjerenim.

(9) Agencija će pravilnikom propisati pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija u izvješću o portfelju alternativnih ulaganja iz stavaka 6. i 7. ovoga članka.«.

Članak 24.

U članku 53. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je relevantna osoba mirovinskog društva član nadzornog odbora ili drugog tijela izdavatelja, ta osoba ne smije koristiti informacije kojima raspolaže o izdavatelju na temelju obavljanja takve funkcije u izdavatelju na način da bi formalno ili neformalno, posredno ili neposredno utjecala na osobe u mirovinskom društvu koje donose investicijske odluke vezane uz vrijednosne papire tog izdavatelja.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 25.

U članku 54. stavku 2. iza riječi: »reviziju,« dodaju se riječi: »uključujući i internu reviziju informacijskog sustava,«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 56. mijenja se i glasi: »Politike primitaka«.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo dužno je, radi sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika u svom poslovanju, propisati i implementirati jasne politike i postupke vezane uz primitke radnika, članova uprave i nadzornog odbora, čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti mirovinskog društva ili mirovinskog fonda.

(2) Primici iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju sve oblike fiksnih i varijabilnih plaćanja i pogodnosti, u novcu ili u naravi, koje isplaćuje odnosno dodjeljuje mirovinsko društvo, uključujući primitke povezane s uspješnošću i udio u dobiti, a koji se primici isplaćuju odnosno dodjeljuju u korist osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Politike i postupci vezni uz primitke mirovinskog društva moraju dosljedno promicati učinkovito upravljanje rizicima i ne ohrabrivati preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti ili statutom mirovinskog fonda.

(4) Politika primitaka mirovinskog društva mora biti u skladu s poslovnom strategijom, ciljevima i veličinom mirovinskog društva i mirovinskih fondova, kao i interesima mirovinskog društva, mirovinskih fondova i njihovih članova te uključivati mjere za izbjegavanje sukoba interesa.

(5) Uprava mirovinskog društva dužna je usvojiti i najmanje jednom godišnje preispitivati opća načela politika primitaka te je odgovorna za njihovu primjenu.

(6) Primjena politika i postupaka vezanih uz primitke mora najmanje jednom godišnje, u funkciji nadzora nad poslovanjem mirovinskog društva, biti interno revidirana u smislu usklađenosti s politikama i postupcima vezanim uz primitke usvojenima od uprave mirovinskog društva.

(7) Ako su primici povezani s uspješnošću, ukupni iznos primitaka mora se temeljiti na uspješnosti pojedinca i relevantne poslovne jedinice te na ukupnim rezultatima mirovinskog društva ili mirovinskih fondova, pri čemu se kod ocjene uspješnosti pojedinca uzimaju u obzir financijski i nefinancijski kriteriji.

(8) Mirovinsko društvo smije isplaćivati nagrade radnicima, prokuristima, članovima uprave i nadzornog odbora samo ako su one održive, uzimajući u obzir financijsko stanje mirovinskog društva u cjelini, te ako je to opravdano s obzirom na uspješnost mirovinskih fondova i mirovinskog društva odnosno njegovih radnika.

(9) Ukupni primici iz stavka 1. ovoga članka ne smiju ograničavati sposobnost mirovinskog društva da ojača kapitalnu osnovu mirovinskog društva.

(10) U slučaju slabijih ili negativnih poslovnih rezultata mirovinskog društva i/ili mirovinskih fondova, mirovinsko društvo iste rezultate mora uzeti u obzir prilikom razmatranja isplate primitaka članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima i radnicima.

(11) U godišnjim financijskim izvještajima mirovinskog društva potrebno je objaviti:

1. podatke o ukupnom iznosu koji je mirovinsko društvo isplatilo u poslovnoj godini radnicima mirovinskog društva, raščlanjenom na fiksne i varijabilne primitke, te broju korisnika takvih primitaka

2. podatke o ukupnom iznosu primitaka iz točke 1. ovoga stavka, raščlanjenom na iznose koje su primili članovi uprave, nadzornog odbora, prokuristi ili radnici mirovinskog društva čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti mirovinskog društva ili mirovinskog fonda.

(12) Fiksni i varijabilni primici iz stavka 11. ovoga članka trebaju biti raščlanjeni na primitke u novcu i primitke u naravi.«.

Članak 27.

Iza članka 56. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 56.a do 56.k koji glase:

»Transparentnost politika u području rizika održivosti

Članak 56.a

Mirovinsko društvo dužno je na svojim mrežnim stranicama objaviti informacije o svojim politikama u vezi s uključivanjem rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja.

Transparentnost štetnih učinaka na održivost na razini mirovinskog društva

Članak 56.b

(1) Mirovinsko društvo dužno je na svojim mrežnim stranicama objaviti i redovito ažurirati informacije o štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

(2) Ako mirovinsko društvo uzima u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, dužno je objaviti izjavu o politikama dužne pažnje u pogledu tih učinaka, uzimajući u obzir veličinu, prirodu i opseg svoga poslovanja te kategorije mirovinskih fondova kojima upravlja.

(3) Ako mirovinsko društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, dužno je objaviti jasne razloge zašto to ne čini, uključujući, ako je to relevantno, informacije o tome namjerava li i kada uzeti u obzir takve štetne učinke.

(4) Mirovinsko društvo iz stavka 2. ovoga članka dužno je u izjavu o politikama dužne pažnje u pogledu glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti uključiti najmanje sljedeće:

a) informacije o svojim politikama za utvrđivanje glavnih štetnih učinaka na održivost i pokazatelja održivosti, kao i određivanja prioriteta u vezi s tim učincima i pokazateljima

b) opis glavnih štetnih učinaka na održivost i svih mjera poduzetih u vezi s time ili, ako je to relevantno, planiranih mjera

c) kratke sažetke o politikama sudjelovanja u skladu s odredbama zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, za izdavatelje dionica koje su uvrštene na uređenom tržištu

d) upućivanje na svoje poštovanje kodeksa odgovornog poslovnog ponašanja i međunarodno priznatih standarda u vezi s dužnom pažnjom i izvješćivanjem.

(5) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj, metodologije i prikaz informacija iz stavaka 2. do 4. ovoga članka koje se odnose na pokazatelje održivosti povezane sa štetnim učincima u vezi s klimom, kao i drugim štetnim učincima u vezi s okolišem te pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija u pogledu načela »ne nanosi bitnu štetu«.

(6) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj, metodologije i prikaz informacija iz stavaka 2. do 4. ovoga članka koje se odnose na pokazatelje održivosti povezane sa štetnim učincima u području socijalnih pitanja te pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja.

Transparentnost politika primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti

Članak 56.c

Mirovinsko društvo dužno je u svoje politike primitaka iz članka 56. ovoga Zakona uključiti informacije o tome kako su te politike usklađene s uključivanjem rizika održivosti i objaviti te informacije na svojim mrežnim stranicama.

Transparentnost uključivanja rizika održivosti

Članak 56.d

(1) Mirovinsko društvo dužno je u statut mirovinskog fonda kojim upravlja uključiti sljedeće:

a) opis načina na koji su rizici održivosti uključeni u donošenje odluke o ulaganju imovine mirovinskih fondova kojima upravlja i

b) opis rezultata procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose mirovinskih fondova kojima upravlja.

(2) Ako mirovinsko društvo rizike održivosti ne smatra relevantnima, opisi iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati jasno i sažeto objašnjenje razloga za to.

Transparentnost štetnih učinaka na održivost na razini kategorije mirovinskog fonda

Članak 56.e

(1) Mirovinsko društvo iz članka 56.b. stavka 2. ovoga Zakona dužno je za svaku kategoriju mirovinskog fonda kojim upravlja, u statut mirovinskog fonda uključiti sljedeće informacije:

a) jasno i obrazloženo objašnjenje o tome uzimaju li se u toj kategoriji mirovinskog fonda u obzir glavni štetni učinci na čimbenike održivosti i, ako da, na koji način i

b) izjavu da su informacije o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti dostupne u godišnjem financijskom izvještaju mirovinskog fonda u okviru informacija koje mirovinsko društvo objavljuje u skladu s člankom 56.h stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Mirovinsko društvo iz članka 56.b stavka 3. ovoga Zakona dužno je za svaku kategoriju mirovinskog fonda kojim upravlja, u statutu tog mirovinskog fonda uključiti izjavu da mirovinsko društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, kao i razloge za to.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja u statutu mirovinskog fonda

Članak 56.f

(1) Ako mirovinsko društvo kroz ulaganja mirovinskog fonda kojim upravlja uz ostala obilježja promiče okolišna ili socijalna obilježja, ili kombinacije tih obilježja, pod uvjetom da društva u koja se ulaže primjenjuju prakse dobrog upravljanja, informacije koje je mirovinsko društvo dužno objaviti u statutu mirovinskog fonda uključuju sljedeće:

a) informacije o tome kako se ostvaruju okolišna i/ili socijalna obilježja

b) informacije o tome planira li mirovinsko društvo dio imovine mirovinskog fonda ulagati u održiva ulaganja iz članka 2. točke 47. ovoga Zakona i

c) ako se koristi indeks kao referentna vrijednost, informacije o tome je li i na koji je način taj indeks usklađen s okolišnim i/ili socijalnim obilježjima.

(2) Mirovinsko društvo dužno je u statutu mirovinskog fonda uključiti i informaciju o tome gdje se može pronaći metodologija upotrijebljena za izračun indeksa iz stavka 1. točke c) ovoga članka.

(3) Ako se imovina mirovinskog fonda ulaže i u održiva ulaganja iz članka 2. točke 47. ovoga Zakona, mirovinsko društvo dužno je u statut mirovinskog fonda uključiti sljedeću izjavu: »Načelo »ne nanosi bitnu štetu« primjenjuje se samo na ona ulaganja kod kojih se uzimaju u obzir kriteriji Europske unije za okolišno održive gospodarske djelatnosti. Kod ulaganja na kojima se temelji preostali udio ovoga mirovinskog fonda, ne uzimaju se u obzir kriteriji Europske unije za okolišno održive gospodarske djelatnosti.«.

(4) Ako se imovina mirovinskog fonda ulaže i u održiva ulaganja iz članka 2. točke 47. ovoga Zakona, na takva ulaganja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 56.g stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(5) Agencija će pravilnikom propisati pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija koje mirovinsko društvo treba objaviti na temelju stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Transparentnost održivih ulaganja u statutu mirovinskog fonda

Članak 56.g

(1) Ako mirovinsko društvo upravlja mirovinskim fondom koji ima za cilj ulagati u održiva ulaganja te je utvrđen indeks kao referentna vrijednost, u statutu mirovinskog fonda dužno je objaviti i:

a) informacije o tome na koji je način određeni indeks usklađen s tim ciljem i

b) objašnjenje o tome zašto i na koji način se utvrđeni indeks usklađen s tim ciljem razlikuje od šireg tržišnog indeksa.

(2) Ako mirovinski fond ima za cilj ulagati u održiva ulaganja i nije određen indeks kao referentna vrijednost, u statutu mirovinskog fonda je potrebno uključiti objašnjenje načina na koji se taj cilj treba ostvariti.

(3) Ako mirovinski fond ima za cilj smanjenje emisija ugljika, u statutu mirovinskog fonda je potrebno navesti da je cilj biti izložen niskim emisijama ugljika kako bi se ostvarili dugoročni ciljevi u vezi s globalnim zatopljenjem koji su utvrđeni Pariškim sporazumom (SL L 282, 19. 10. 2016.).

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako ne postoji referentna vrijednost Europske unije za klimatsku tranziciju ili referentna vrijednost Europske unije usklađena s Pariškim sporazumom u skladu s Uredbom (EU) 2019/2089 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom te objavama u vezi s održivošću za referentne vrijednosti (SL L 317, 9. 12. 2019.), u statut mirovinskog fonda je potrebno uključiti podrobno objašnjenje o načinu osiguravanja trajnog napora u svrhu postizanja cilja smanjenja emisija ugljika radi postizanja dugoročnih ciljeva u vezi s globalnim zatopljenjem koji su utvrđeni Pariškim sporazumom.

(5) Mirovinsko društvo u statutu mirovinskog fonda uključuje i naznaku gdje se može pronaći metodologija upotrjebljena za izračun indeksa iz stavka 1. ovoga članka i referentnih vrijednosti Europske unije iz stavka 4. ovoga članka, ako referentne vrijednosti Europske unije postoje.

(6) Ako se imovina mirovinskog fonda ulaže u gospodarsku djelatnost kojom se pridonosi okolišnom cilju u smislu članka 2. točke 47. ovoga Zakona, u statutu i godišnjem financijskom izvještaju mirovinskog fonda potrebno je uključiti sljedeće:

a) informacije o okolišnom cilju ili okolišnim ciljevima utvrđenim u članku 9. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (SL L 198, 22. 6. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2020/852) kojima pridonosi ulaganje mirovinskog fonda i

b) opis kako su i u kojoj mjeri ulaganja mirovinskog fonda ulaganja u gospodarske djelatnosti koje se smatraju okolišno održivima u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2020/852.

(7) U opisu iz stavka 6. točke b) ovoga članka mirovinsko društvo dužno je odrediti udio ulaganja mirovinskog fonda u okolišno održive gospodarske djelatnosti, uključujući pojedinosti o udjelima omogućujućih i prijelaznih djelatnosti iz članka 16. odnosno članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/852, kao postotak svih ulaganja mirovinskog fonda.

(8) Agencija će pravilnikom propisati pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija koje mirovinsko društvo treba objaviti na temelju stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja na mrežnim stranicama mirovinskog društva

Članak 56.h

(1) Mirovinsko društvo dužno je na svojim mrežnim stranicama, uz podatke iz članka 123. ovoga Zakona, objaviti i ažurirati sljedeće informacije za mirovinske fondove iz članka 56.f stavka 1. i članka 56.g stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona:

a) opis okolišnih ili socijalnih obilježja ili cilja održivog ulaganja

b) informacije o metodologijama upotrijebljenim za procjenu, mjerenje i praćenje okolišnih ili socijalnih obilježja ili učinka održivih ulaganja odabranih za mirovinski fond, uključujući izvore podataka, kriterije za analizu ulaganja mirovinskog fonda te relevantne pokazatelje održivosti koji se upotrebljavaju za mjerenje okolišnih ili socijalnih obilježja ili ukupnog učinka mirovinskog fonda na održivost

c) informacije iz članaka 56.f i 56.g ovoga Zakona

d) informacije iz članka 56.i ovoga Zakona.

(2) Informacije koje mirovinsko društvo treba objaviti na temelju stavka 1. ovoga članka moraju biti jasne, sažete i razumljive članovima, a mirovinsko društvo dužno ih je objaviti na točan, pošten, jasan, nedvosmislen, jednostavan i sažet način na istaknutom i lako dostupnom dijelu mrežne stranice mirovinskog društva.

(3) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj informacija iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka te zahtjeve u vezi s prikazom informacija iz stavka 2. ovoga članka.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja u godišnjim izvješćima

Članak 56.i

(1) Mirovinsko društvo koje upravlja mirovinskim fondom iz članka 56.f stavka 1. ili članka 56.g stavaka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona, u godišnje izvješće mirovinskog fonda iz članka 145. ovoga Zakona uključuje i sljedeće informacije:

a) za mirovinski fond iz članka 56.f stavka 1. ovoga Zakona:

1. opis opsega u kojem su ostvarena okolišna ili socijalna obilježja te, ako je mirovinsko društvo za mirovinski fond odabralo dio imovine mirovinskog fonda ulagati u održiva ulaganja, udio održivih ulaganja

2. ako je mirovinsko društvo za mirovinski fond odabralo dio imovine mirovinskog fonda ulagati u održiva ulaganja, informacije iz članka 56.g stavka 6. ovoga Zakona, za dio ulaganja u održiva ulaganja

3. ako je mirovinsko društvo za mirovinski fond odabralo dio imovine mirovinskog fonda ulagati u održiva ulaganja, izjavu iz članka 56.f stavka 3. ovoga Zakona

b) za financijski proizvod iz članka 56.g stavka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona

1. opis ukupnog učinka financijskog proizvoda u području održivosti na temelju relevantnih pokazatelja održivosti ili

2. ako je indeks utvrđen kao referentna vrijednost, usporedbe između ukupnog učinka financijskog proizvoda koji je povezan s održivosti s učinkom utvrđenog indeksa i šireg tržišnog indeksa na temelju pokazatelja održivosti

3. informacije iz članka 56.g stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Za potrebe objave informacija iz stavka 1. ovoga članka, mirovinsko društvo može upotrebljavati informacije iz izvješća poslovodstva u skladu s člankom 21. ili 21.a Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20., 114/22. i 82/23.) ili informacije iz nefinancijskih izvješća u skladu s člankom 24. ili 24.a istog Zakona, kada je to prikladno.

(3) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj i prikaz informacija iz stavka 1. ovoga članka.

Preispitivanje objava

Članak 56.j

(1) Mirovinsko društvo dužno je osigurati redovito ažuriranje informacija objavljenih u skladu s člancima 56.a, 56.c i/ili 56.h ovoga Zakona.

(2) Ako mirovinsko društvo izmijeni informacije iz stavka 1. ovoga članka, dužno je na mrežnim stranicama objaviti i jasno objašnjenje takve izmjene.

Promidžbeni sadržaji

Članak 56.k

Mirovinsko društvo dužno je osigurati da njegovi promidžbeni sadržaji iz članka 114. ovoga Zakona nisu u suprotnosti s informacijama objavljenim na temelju članaka 56.a do 56.j ovoga Zakona.«.

Članak 28.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Agencija će pravilnicima propisati organizacijske zahtjeve mirovinskog društva, uključujući i dodatne organizacijske zahtjeve u slučaju kada mirovinsko društvo upravlja i dobrovoljnim mirovinskim fondom te dodatne organizacijske zahtjeve koji se primjenjuju kada mirovinsko društvo ulaže u alternativna ulaganja iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a stavka 3. ovoga Zakona, s obzirom na:

1. organizacijske uvjete

2. sukob interesa

3. administrativne i računovodstvene postupke

4. praćenje usklađenosti s relevantnim propisima

5. upravljanje rizicima

6. mehanizme unutarnje kontrole

7. mjere za neprekidno poslovanje

8. politike primitaka

9. vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije mirovinskog društva

10. primjereno upravljanje informacijskim sustavom, uključujući i kibernetičke rizike i način upravljanja istima

11. pravila poslovnog ponašanja i

12. izvještavanje Agencije o alternativnim ulaganjima iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 29.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»(1) Radi pokrića troškova mirovinskog društva, za mirovinsko društvo mogu se zaračunati sljedeće naknade:

1. naknada za upravljanje u iznosu od najviše:

a) u 2024. godini 0,25 % godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda

b) u 2025. godini 0,24 % godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda

c) u 2026. godini 0,23 % godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda

d) u 2027. godini 0,22 % godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda

e) u 2028. godini 0,21 % godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda

f) u 2029. godini i nadalje 0,20 % godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda

2. naknada za izlaz iz mirovinskog fonda u prve tri godine članstva, ako se istodobno radi o promjeni mirovinskog društva, u iznosu od najviše 0,8 % u prvoj, 0,4 % u drugoj i 0,2 % u trećoj godini članstva.

(2) Agencija će pravilnikom propisati osnovicu za izračun i način naplate naknada iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 30.

U članku 63.a stavku 3. riječi: »na dan raspodjele sredstava« brišu se.

Članak 31.

Iza članka 65. dodaje se članak 65.a koji glasi:

»Članak 65.a

(1) Za potrebe Agencije revizorsko društvo daje ocjenu o:

1. pridržavanju pravila o upravljanju rizicima i

2. stanju informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom.

(2) Ocjena iz stavka 1. ovoga članka opisna je i kreće se u rasponu od potpuno zadovoljavajuće do potpuno nezadovoljavajuće (potpuno zadovoljavajuće, zadovoljavajuće, nezadovoljavajuće, potpuno nezadovoljavajuće).

(3) Agencija može od revizorskog društva zatražiti dodatne informacije u vezi s obavljenom revizijom.

(4) Ako Agencija utvrdi da ocjena iz stavka 1. ovoga članka nije dana u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona ili ako obavljenim nadzorom poslovanja mirovinskog društva ili na drugi način utvrdi da ocjena nije zasnovana na istinitim i objektivnim činjenicama, može:

1. zahtijevati od revizora da svoju ocjenu ispravi odnosno dopuni ili

2. odbiti ocjenu i zahtijevati od mirovinskog društva da ocjenu daju ovlašteni revizori drugog revizorskog društva na trošak mirovinskog društva.

(5) Odbijanje ocjene iz stavka 1. ovoga članka nema za posljedicu odbijanje godišnjih financijskih izvještaja odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za tu godinu o kojima je u revizorskom izvješću izdano pozitivno ili uvjetno mišljenje.

(6) Na obavljanje revizije iz ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 65. ovoga Zakona.

(7) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj revizije za potrebe Agencije, način i rokove dostave, kao i razloge za odbijanje ocjene iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 32.

U članku 87. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. naknada za upravljanje iz članka 63. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. i stavci 4. i 5. koji glase:

»(2) Uz troškove iz stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka, mirovinsko društvo može na razini svake godine iz imovine mirovinskog fonda izravno platiti i pokriće do najviše 50 % nužnih troškova vezanih uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskih fondova kod kojih mirovinsko društvo koristi usluge vanjskih suradnika, u iznosu koji u svakom slučaju ne može prelaziti 0,5 % od uplaćenih doprinosa u toj godini.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, kojim se propisuje da najviše 50 % nužnih troškova vezanih uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskih fondova kod kojih mirovinsko društvo koristi usluge vanjskih suradnika može biti pokriveno iz imovine mirovinskog fonda, se primjenjuje i na razini individualnog troška i kumulativno na razini svih takvih troškova u jednoj godini.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, kada je riječ o nužnim troškovima vezanim uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskih fondova kod kojih mirovinsko društvo koristi usluge vanjskih suradnika koji su povezane osobe mirovinskog društva ili povezane osobe imatelja kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu, ti se troškovi plaćaju isključivo iz imovine mirovinskog društva.

(5) Kada mirovinsko društvo u postupku vezanom uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskog fonda koristi usluge vanjskih suradnika, dužno je osigurati da vanjski suradnik:

1. je registriran za obavljanje takvih poslova, kada je za konkretnu radnju za koju ga je mirovinsko društvo angažiralo takva registracija potrebna

2. može osigurati dovoljno profesionalnih jamstava kojima dokazuje svoju osposobljenost za učinkovito obavljanje odnosne aktivnosti, uključujući i ona u skladu s člankom 111. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 108. stavka 4. ovoga Zakona, kada je vanjski suradnik angažiran da provede vrednovanje vezano uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskog fonda

3. posjeduje profesionalna jamstva iz točke 2. ovoga stavka koja sadrže dokaze o kvalifikacijama vanjskog suradnika i njegovoj sposobnosti za pravilno i neovisno provođenje konkretne radnje za koju ga je mirovinsko društvo angažiralo, a uključuju dokaze o:

a) dovoljnim ljudskim i tehničkim resursima koji osiguravaju kvalifikacije, znanje i stručnost koji su potrebni za pravilno obavljanje poslova na kojima su angažirani

b) odgovarajućim postupcima koji osiguravaju pravilno i neovisno vrednovanje, ako je vanjski suradnik angažiran da provede vrednovanje vezano uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskog fonda

c) u slučaju iz podtočke b) ove točke, odgovarajućem znanju i razumijevanju investicijske strategije mirovinskog fonda i imovine za čiju procjenu je vanjski suradnik imenovan i

d) profesionalnom ugledu i dovoljnom iskustvu u obavljanju konkretne radnje za koju ga je mirovinsko društvo angažiralo

4. kada je vanjski suradnik angažiran da provede vrednovanje vezano uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskog fonda, isti ne smije delegirati posao vrednovanja na treće osobe.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 6., riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1 i 2.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 7., iza riječi: »fonda« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući i vrste nužnih troškova vezanih uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskih fondova kod kojih mirovinsko društvo koristi usluge vanjskih suradnika, način izračuna ograničenja iz stavka 2. ovoga članka, definiciju povezane osobe u smislu stavka 4. ovoga članka te izvještavanje Agencije o naplati troška iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 33.

U članku 91. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odredba stavka 3. ovoga članka neće se primijeniti na osiguranika koji ne ispunjava uvjet iz članka 93. stavka 1. ovoga Zakona, već će se u tom slučaju osiguranik rasporediti u mirovinski fond kategorije B.«.

U stavku 5. broj: »10« zamjenjuje se brojem: »15«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Raspored osiguranika prema stavcima 3. i 4. ovoga članka obavit će se na način da svakom mirovinskom društvu pripada udio u ukupnom broju osiguranika koji je jednak kvocijentu broja jedan i broja mirovinskih društava uvećanog za jedan, zaokruženo na dvije decimale, dok se ostatak raspoređuje svakoj kategoriji mirovinskog fonda onog mirovinskog društva koje je ostvarilo najveći godišnji prinos u zadnje tri godine prilagođen rizikom.«.

Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Agencija će do 15. siječnja svake godine odlukom utvrditi za svaku kategoriju mirovinskih fondova mirovinsko društvo koje je ostvarilo najveći godišnji prinos u zadnje tri godine prilagođen riziku.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

Članak 34.

Članak 93. mijenja se i glasi:

»(1) Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ako je do referentnog dana ostalo deset ili više godina.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na temelju zahtjeva, osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ako je do referentnog dana ostalo pet ili više godina.

(3) Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije B ili mirovinskog fonda kategorije C neovisno o duljini vremenskog razdoblja do referentnog dana.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, osiguranik koji je član mirovinskog fonda kategorije C i kojemu je do referentnog dana ostalo manje od šest mjeseci, ne može promijeniti kategoriju mirovinskog fonda.«.

Članak 35.

U članku 95. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Član mirovinskog fonda može jednom godišnje promijeniti kategoriju mirovinskog fonda unutar istog mirovinskog društva ili prelaskom u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prilikom promjene kategorije mirovinskog fonda, naknada za izlaz se naplaćuje u skladu s člankom 63. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona, samo ako se istodobno radi i o promjeni mirovinskog društva.«.

Članak 36.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je osiguranik član mirovinskog fonda kategorije A, na dan kada ispuni uvjet da do referentnog dana ima manje od deset godina, Središnji registar osiguranika će ga rasporediti u mirovinski fond kategorije B kojim upravlja isto mirovinsko društvo, osim ako ne zatraži od Središnjeg registra osiguranika da ostane član mirovinskog fonda kategorije A, u roku iz stavka 3. ovoga članka.

(2) Ako je osiguranik u skladu sa stavkom 3. ovoga članka zatražio ostanak u fondu kategorije A, na dan kada ispuni uvjet da do referentnog dana ima manje od pet godina, Središnji registar osiguranika će ga rasporediti u mirovinski fond kategorije B kojim upravlja isto mirovinsko društvo.

(3) Osiguranik od Središnjeg registra osiguranika može zatražiti da ostane član mirovinskog fonda kategorije A najkasnije do dana na koji bi do svog referentnog dana imao deset godina i dva mjeseca, uključujući i taj dan, a ako takvu mogućnost ne iskoristi pa ga Središnji registar osiguranika rasporedi u mirovinski fond kategorije B, osiguranik može sukladno članku 95. stavku 1. ovoga Zakona naknadno sam promijeniti kategoriju mirovinskog fonda te se vratiti u kategoriju A, uz ograničenje iz članka 93. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Središnji registar osiguranika dužan je šest mjeseci prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka člana mirovinskog fonda kategorije A obavijestiti o:

a) mogućnosti ostanka u fondu kategorije A, odnosno mogućnosti povratka u fond kategorije A

b) roku u kojem se ta mogućnost može iskoristiti i

c) načinu na koji se ta mogućnost može iskoristiti.

(5) Obavijest iz stavka 4. ovoga članka Središnji registar osiguranika će članu mirovinskog fonda učiniti dostupnom u skladu s člankom 194. stavkom 1. točkom 1. ili 3. ovoga Zakona.

(6) Središnji registar osiguranika dužan je na svojim mrežnim stranicama na istaknutom mjestu objaviti općenite podatke o rokovima i načinu na koji se mogućnost ostanka u fondu kategorije A može zatražiti, u skladu sa stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(7) Mirovinsko društvo dužno je četiri mjeseca prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka člana mirovinskog fonda kategorije A obavijestiti o:

a) mogućnosti ostanka u fondu kategorije A

b) roku u kojem se ta mogućnost može iskoristiti

c) načinu na koji se ta mogućnost može iskoristiti i

d) potencijalnim prednostima i rizicima za člana fonda koji mogu proizaći iz donošenja odluke o ostanku u fondu kategorije A.

(8) Obavijest iz stavka 7. ovoga članka mirovinsko društvo će članu mirovinskog fonda dostaviti ili putem valjane adrese elektroničke pošte ili putem mrežne stranice ako član podacima pristupa putem dodijeljenog korisničkog imena i zaporke ili putem mobilne aplikacije ili putem pošte.

(9) Mirovinsko društvo dužno je na svojim mrežnim stranicama na istaknutom mjestu objaviti dokument koji članovima mirovinskog fonda pojašnjava na koji način mogu ostvariti pravo ostanka u fondu kategorije A iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, rokove iz stavka 3. ovoga članka, potencijalne prednosti i rizike za člana fonda koji mogu proizaći iz donošenja takve odluke u odnosu na profil rizika koje kategorije A, B ili C podrazumijevaju za članove te opis načina ostvarivanja takvog prava, s odgovarajućim poveznicama na mrežne stranice Središnjeg registra osiguranika.

(10) Obavijest o raspoređivanju Središnji registar osiguranika će članu mirovinskog fonda i mirovinskom društvu učiniti dostupnom u skladu s člankom 194. ovoga Zakona.

(11) Mirovinska društva su dužna kontinuirano javno informirati članove mirovinskih fondova o mogućnosti ostanka u fondu kategorije A iz stavaka 2. i 3. ovoga članka te o mogućnostima prelaska u kategoriju B ili C, pri čemu se ova obveza mirovinskih društava smatra dijelom njihove obveze osnaživanja financijske pismenosti građana Republike Hrvatske o individualnoj kapitaliziranoj štednji iz članka 59. točke 22. ovoga Zakona, a Središnji registar osiguranika dužan je članovima mirovinskih fondova redovito pružati informacije o mogućnosti ostanka u fondu kategorije A iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i o mogućnostima prelaska u kategoriju B ili C, i to putem svojih mrežnih stranica, periodičkim obavještavanjem članova mirovinskih fondova u skladu s člankom 194. stavkom 1. točkom 1. ili 3. ovoga Zakona i putem mirovinskih informativnih centara.

(12) Središnji registar osiguranika će dostaviti mirovinskom društvu podatke o adresi prebivališta ili boravišta za člana mirovinskog fonda kategorije A radi ispunjenja obveza mirovinskog društva iz stavaka 7. i 8. ovoga članka, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

(13) Mirovinsko društvo podatke iz stavka 12. ovoga članka može koristiti u svrhu dostave obavijesti iz stavka 7. ovoga članka te radi obavještavanja člana o njegovim pravima i dužnostima u skladu s ovim Zakonom.«.

Članak 37.

U članku 104. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. do 21. koji glase:

»(6) Središnji registar osiguranika će za potrebe donošenja odluke o izboru mirovine iz stavka 1. ovoga članka, članu fonda obvezno dostaviti obavijest o informativnom izračunu mirovine.

(7) Izjavu iz stavka 1. ovoga članka, član fonda dužan je dati na prijemnom mjestu Središnjeg registra osiguranika.

(8) Središnji registar osiguranika dužan je do kraja svake kalendarske godine mirovinskim društvima dostaviti podatke o članovima koji će u sljedećoj kalendarskoj godini imati manje od jedne godine do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje, što uključuje i podatak o važećoj adresi elektronske pošte člana, ako Središnji registar osiguranika istom raspolaže, podatak o adresi prebivališta ili boravišta člana te podatak o datumu nakon kojeg će član imati manje od jedne godine do ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje.

(9) Mirovinsko društvo dužno je članovima iz stavka 8. ovog članka, u roku od 15 dana od dana na koji član ima jednu godinu do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu, dostaviti obavijest koja mora sadržavati najmanje:

1. informaciju da član ima manje od godine dana do ostvarenja prava na mirovinu

2. informaciju da će član u trenutku ostvarenja prava na mirovinu imati pravo izbora između mirovine određene kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti i mirovine i iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje, uz kratak i jasan opis postupka izbora i opcija koje su članu na raspolaganju

3. informaciju kako će, u slučaju da se opredijeli za mirovinu i iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje, član biti obvezan sklopiti ugovor o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom kojeg sam odabere

4. informacije o postupku i načinu izbora mirovinskog osiguravajućeg društva

5. opće informacije o mirovinskim programima

6. podatke o raspoloživim mirovinskim programima za svako postojeće mirovinsko osiguravajuće društvo i njihov kratak i jasan opis

7. informacije o rizicima koji mogu proizaći iz različitih opcija koje se nude

8. kontakt podatke svakog postojećeg mirovinskog osiguravajućeg društva s uputom da od istih mogu dobiti daljnje informacije

9. kontakt podatke mirovinskih centara Središnjeg registra osiguranika

10. preporuku da se članovi fonda kao potencijalni korisnici mirovine informiraju o ponudi mirovinskih programa te da uz pomoć mirovinskih osiguravajućih društava prouče relevantne mirovinske programe prije donošenja odluke o sklapanju ugovora o mirovini kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s takvom odlukom

11. informaciju o broju obračunskih jedinica člana u obveznom mirovinskom fondu, vrijednosti obračunske jedinice i novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu tog člana.

(10) Sadržaj obavijesti iz stavka 9. ovog članka mora biti:

1. sastavljen jasnim, jednostavnim te članovima lako razumljivim jezikom

2. ne smije člana upućivati prema određenom mirovinskom osiguravajućem društvu ili prema određenom mirovinskom programu, te se mora suzdržati od korištenja pohvalnog odnosno laskavog izražavanja koje bi moglo promovirati usluge mirovinskih osiguravajućih društava

3. ne smije članove dovoditi u zabludu, posebno u odnosu na prirodu mirovinskih programa i povezanih rizika različitih opcija.

(11) Obavijest iz stavka 9. ovoga članka mirovinsko društvo će članu mirovinskog fonda dostaviti ili putem valjane adrese elektroničke pošte, ili putem mrežne stranice ako član podacima pristupa putem dodijeljenog korisničkog imena i zaporke, ili putem mobilne aplikacije ili putem pošte.

(12) Obveza mirovinskih društava o slanju obavijesti iz stavka 9. ovoga članka smatra se dijelom njihove obveze osnaživanja financijske pismenosti građana Republike Hrvatske o individualnoj kapitaliziranoj štednji iz članka 59. točke 22. ovoga Zakona.

(13) Obrazac obavijesti iz stavka 9. ovoga članka dužni su zajednički izraditi mirovinska društva, Središnji registar osiguranika i mirovinska osiguravajuća društva, sukladno odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava.

(14) Mirovinsko društvo dužno je obrazac obavijesti iz stavka 13. ovoga članka, najkasnije 15 dana prije njegova korištenja ili prije bilo kakve izmjene, dostaviti Agenciji radi provjere usklađenosti sadržaja obavijesti s odredbama ovoga Zakona.

(15) Ako Agencija u roku od 15 dana od dana primitka obrasca obavijesti iz stavka 13. ovoga članka utvrdi da isti nije izrađen u skladu s odredbama ovoga Zakona, obavijestit će o tome mirovinsko društvo.

(16) Suradnju mirovinskih društava, Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih osiguravajućih društava će isti urediti međusobnim sporazumom.

(17) Ako član obveznog mirovinskog fonda, koji se u skladu sa stavkom 1. i 4. ovoga članka opredijelio za ostvarivanje mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva, s mirovinskim osiguravajućim društvom ne sklopi ugovor o mirovini u roku koji je propisan zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava, mirovinsko osiguravajuće društvo će pod uvjetima i u roku koji je propisan zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava, izvršiti prijenos doznačenih sredstava takvog člana obveznog mirovinskog fonda, umanjenih za iznos stvarnih troškova koje je imalo u vezi s čuvanjem tih sredstava, u državni proračun.

(18) U slučaju iz stavka 17. ovoga članka, nakon prijenosa sredstava u državni proračun, mirovinu članu obveznog mirovinskog fonda određuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema zakonu kojim se uređuje obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, s danom ostvarivanja prava na mirovinu kao da je korisnik mirovine bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti te će se smatrati da je član obveznog mirovinskog fonda odustao od sklapanja ugovora o mirovini, odnosno ostvarivanja prava na mirovinu putem mirovinskog osiguravajućeg društva i da je suglasan da mirovinsko osiguravajuće društvo postupi u skladu sa stavkom 17. ovoga članka radi određivanja i isplate mirovine u skladu s ovim stavkom.

(19) Izjava iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži upozorenje o pravnim posljedicama nesklapanja ugovora o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom u roku koji je propisan zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava za one članove mirovinskog fonda koji se opredjeljuju za ostvarivanje mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva, pri čemu se potpisom izjave iz stavka 1. ovoga članka smatra da je član mirovinskog fonda upoznat s takvim pravnim posljedicama te da je s istima suglasan.

(20) Odredbe stavaka 17. i 18. ovoga članka se na odgovarajući način primjenjuju i na mjesečnu obiteljsku mirovinu prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva iz članka 102. stavka 2. ovoga Zakona.

(21) Agencija će pravilnikom urediti minimalni sadržaj obavijesti o informativnom izračunu mirovine iz stavka 6. ovoga članka.«.

Članak 38.

U članku 109. stavku 2. riječi: »100,00 kuna (slovima: sto kuna)« zamjenjuju se riječima: »13,27 eura«.

Članak 39.

Iza članka 111. dodaje se članak 111.a koji glasi:

»Članak 111.a

(1) Ako postoji sumnja u objektivnost ili ispravnost postupaka vrednovanja i/ili vrednovanja i/ili provedenog dubinskog snimanja po najboljim standardima struke, Agencija može zahtijevati od mirovinskog društva da postupke vrednovanja i/ili vrednovanje i/ili provedeno dubinsko snimanje potvrdi vanjski procjenitelj kojeg imenuje mirovinsko društvo ili revizor kojeg odabere Agencija, a na trošak mirovinskog društva.

(2) Mirovinsko društvo kao vanjskog procjenitelja iz stavka 1. ovoga članka može imenovati pravnu ili fizičku osoba koja je nezavisna od mirovinskog fonda, mirovinskog društva i bilo kojih drugih osoba usko povezanih s mirovinskim fondom ili mirovinskim društvom, te koja:

1. je registrirana za obavljanje navedene djelatnosti

2. može osigurati dovoljno profesionalnih jamstava za učinkovito obavljanje odnosnog posla vrednovanja u skladu sa stavkom 5. ovoga članka.

(3) Depozitar mirovinskog fonda ne smije biti imenovan za vanjskog procjenitelja iz stavka 1. ovoga članka ako nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio obavljanje svojih poslova depozitara od dužnosti vanjskog procjenitelja i, ako moguće, sukobe interesa primjereno ne prepoznaje, njima upravlja, prati i objavljuje članovima mirovinskog fonda.

(4) Kada mirovinsko društvo imenuje vanjskog procjenitelja, dužno je dokazati da:

1. je vanjski procjenitelj registriran za obavljanje navedene djelatnosti

2. vanjski procjenitelj može osigurati dovoljno profesionalnih jamstava kojima dokazuje svoju osposobljenost za učinkovito obavljanje odnosnog posla vrednovanja u skladu s člankom 111. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 108. stavka 4. ovoga Zakona.

(5) Profesionalna jamstva iz stavka 4. točke 2. ovoga članka sadrže dokaze o kvalifikacijama vanjskog procjenitelja i njegovoj sposobnosti za pravilno i neovisno provođenje vrednovanja, a uključuju dokaze o:

1. dovoljnim ljudskim i tehničkim resursima

2. odgovarajućim postupcima koji osiguravaju pravilno i neovisno vrednovanje

3. odgovarajućem znanju i razumijevanju investicijske strategije mirovinskog fonda i imovine za čiju procjenu je vanjski procjenitelj imenovan i

4. profesionalnom ugledu i dovoljnom iskustvu u vrednovanju.

(6) Imenovani vanjski procjenitelj ne smije delegirati posao vrednovanja na treće osobe.

(7) Mirovinsko društvo dužno je o imenovanju vanjskog procjenitelja iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti Agenciju kao i dostaviti dokaze o ispunjenju uvjeta iz stavaka 2. do 6. ovoga članka, a Agencija može u roku od 30 radnih dana od primitka takve obavijesti odbiti vanjskog procjenitelja kojeg predloži mirovinsko društvo ako smatra da uvjeti iz stavaka 2. do 6. ovoga članka nisu ispunjeni.

(8) Revizor iz stavka 1. ovoga članka kojeg odabere Agencija mora ispunjavati uvjete iz stavaka 2., 4., 5. i 6. ovoga članka.«.

Članak 40.

U članku 112. stavku 1. riječi: »milijun kuna« zamjenjuju se riječima: »132.722,81 eura«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Jamstveni polog može se držati na posebnom transakcijskom računu kod depozitara koji je zaštićen od ovrhe od strane trećih osoba ili uložiti u:

a) trezorske zapise Republike Hrvatske

b) kratkoročne prenosive dužničke vrijednosne papire s rokom dospijeća kraćim od 18 mjeseci i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a

c) izvedene financijske instrumente iz članka 125. stavka 1. točke 18. ovoga Zakona koji služe za zaštitu od rizika iznosa jamstvenog pologa.«.

U stavku 5. riječ: »skrbničkom« zamjenjuje se riječju: »transakcijskom«.

Članak 41.

U članku 123. stavku 1. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. informacije o identificiranom sukobu interesa, ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja za vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona te kada mirovinsko društvo za račun mirovinskog fonda ili mirovinskih fondova kojima upravlja stekne više od 10 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7. ili 9. ovoga Zakona ili više od 10 % prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca jednog izdanja iz članka 125. stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 9. ovoga Zakona.«.

Članak 42.

Članak 124. mijenja se i glasi:

»Imovina mirovinskog fonda ulaže se u skladu s odredbama ovoga Zakona radi povećanja vrijednosti imovine mirovinskog fonda, uz uvažavanje načela sigurnosti, razboritosti i opreza te smanjenja rizika kroz raspršenost ulaganja, što uključuje i geografsku diverzifikaciju portfelja.«.

Članak 43.

Iznad članka 125. dodaje se naslov koji glasi: »Dopuštena ulaganja imovine mirovinskih fondova«.

Članak 125. mijenja se i glasi:

»(1) Imovina mirovinskog fonda, ovisno o kategoriji, može se sastojati isključivo od:

1. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica

2. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica

3. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

4. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

5. neuvrštenih pokrivenih obveznica koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, a kod kojih su u skupu za pokriće stambeno potrošački krediti osigurani hipotekama, a koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 129. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013.)

6. prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

7. prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira primljenih u trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

8. prenosivih vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira i/ili poslovnih udjela koji se nude na platformama za skupno financiranje u smislu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (SL L 347, 20. 10. 2020) i/ili prenosivih vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira i poslovnih udjela koji se nude na platformama za skupno financiranje u skladu sa smjernicama iz stavka 6. točke d) ovoga članka

9. nedavno izdanih prenosivih dužničkih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca i prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira koji nisu uvršteni na uređeno tržište u trenutku njihova stjecanja, koji će se u slučaju neispunjenja uvjeta iz podtočaka a) i b) ove točke smatrati neuvrštenima:

a) uvjeti izdanja uključuju obvezu da će izdavatelj podnijeti zahtjev za uvrštenje na uređeno tržište, a uvrštenje će se izvršiti u roku od jedne godine od dana izdanja ili

b) ako je nadležno tijelo izdavatelja donijelo odluku o uvrštenju izdanih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca na uređeno tržište, koja je objavljena na mrežnim stranicama izdavatelja, a uvrštenje će se izvršiti u roku od jedne godine od dana takve objave

10. prenosivih vlasničkih i/ili dužničkih vrijednosnih papira koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske, koji ne moraju biti uvršteni na uređeno tržište odnosno primljeni u trgovanje na multilateralnu trgovinsku platformu, pod sljedećim uvjetima:

a) ti vrijednosni papiri imaju dugoročne, stabilne i predvidljive novčane tokove, kako bi odgovarali ročnosti obveza mirovinskog fonda uz uvažavanje načela sigurnosti, razboritosti i opreza

b) Vlada Republike Hrvatske je odlukom klasificirala izdavatelja tih vrijednosnih papira kao namjenskog izdavatelja za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske, a sukladno kriterijima i postupku iz uredbe Vlade Republike Hrvatske iz stavka 7. ovoga članka

11. udjela UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da su provođenje nadzora nad tim fondovima i razina zaštite ulagatelja istovjetni s onima propisanim zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

12. udjela ili dionica u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno udjela, dionica ili poslovnih udjela u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima kojima upravljaju upravitelji koji su odobrenje za rad srednjeg ili velikog društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima dobili u Republici Hrvatskoj ili odobrenje za rad u drugoj državi članici, ili odgovarajućih fondova kojima upravljaju upravitelji koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da su provođenje nadzora nad tim upraviteljima i razina zaštite ulagatelja istovjetni s onima propisanim zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

13. depozita kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da:

a) kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

b) su provođenje nadzora nad tom kreditnom institucijom i razina zaštite deponenata istovjetni s onima propisanima zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija i

c) kreditna institucija nije povezana osoba mirovinskog društva

14. iznimno od odredbi točke 13. ovoga stavka, imovina mirovinskog fonda smije se sastojati od depozita kod kreditne institucije koja je povezana osoba mirovinskog društva, pod uvjetom da:

a) su iskorištena ograničenja ulaganja u depozite kod kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj u koje je mirovinskom društvu, u skladu s internim aktom usvojenim na temelju pravilnika iz članka 52. ovoga Zakona, dozvoljeno i omogućeno ulagati i

b) da se kod razročavanja depozita najprije razročava depozit kod kreditne institucije koja je povezana osoba mirovinskog društva

15. depozita kod Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke

16. novca na računima otvorenima u kreditnim institucijama iz točke 13. ovoga stavka

17. iznimno od odredbi točke 16. ovoga stavka, imovina mirovinskog fonda smije se sastojati novca na računu kod kreditne institucije koja je povezana osoba mirovinskog društva, pod uvjetom da:

a) su iskorištena ograničenja ulaganja u novac na računu kod kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj u koje je mirovinskom društvu, u skladu s internim aktom usvojenim na temelju pravilnika iz članka 52. ovoga Zakona, dozvoljeno i omogućeno ulagati i

b) da se kod ulaganja novca najprije ulaže novac s računa otvorenog u kreditnoj instituciji koja je povezana osoba mirovinskog društva

18. izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice) pod sljedećim uvjetima:

a) temeljna imovina izvedenice sastoji se od financijskih instrumenata obuhvaćenih točkama 1. do 4. ovoga stavka i točkama 6. i 7. ovoga stavka, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta, u koje mirovinski fond može ulagati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, a temeljna imovina izvedenih financijskih instrumenata koji se koriste u svrhe zaštite imovine također se može sastojati od indeksa vezanih za inflaciju, ili nekretnine i od kreditnih izloženosti

b) druge ugovorne strane u transakcijama s neuvrštenim (OTC) izvedenicama su institucije financijskog sektora koje imaju sjedište u državi članici ili državi članici OECD-a koje podliježu bonitetnom nadzoru te imaju zadovoljavajuću kreditnu kvalitetu, kao i druge vrste subjekata koje ispunjavaju ekvivalentne uvjete i

c) neuvrštene (OTC) izvedenice podliježu svakodnevnom pouzdanom i povjerljivom vrednovanju, te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev mirovinskog fonda

19. nekretnina koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

a) smještene su na teritoriju Republike Hrvatske, druge države članice i/ili države članice OECD-a

b) radi se o funkcionalnim poslovnim zgradama s ili bez pripadajućeg zemljišta koje nose predvidive i stabilne novčane tokove

c) nezavisni vanjski procjenitelj dao je procjenu vrijednosti nekretnine, koja sadržava eventualnu opterećenost hipotekama i izjavu da bi nekretnina mogla u primjereno kratkom roku biti otuđena po procijenjenoj vrijednosti

d) mogu se steći izravno ili posredstvom jednog ili više subjekata za posebnu namjenu, koji može biti osnovan kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću i ne mora biti uvršten na uređeno tržište niti primljen u trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi, pri čemu se takvo ulaganje u smislu ovoga Zakona smatra izravnim ulaganjem u nekretninu

e) kada se nekretnine stječu posredstvom jednog ili više subjekata za posebnu namjenu, ti subjekti za posebnu namjenu:

– transparentno javno objavljuju relevantne informacije koje se odnose na ulaganje na platformi koja pruža takvu uslugu ili na mrežnoj stranici mirovinskog društva ili

– prema mirovinskom društvu su se ugovorno obvezali na objavu informacija iz prve alineje ove točke te su mirovinskom društvu dostavili informacije na temelju kojih je moguće utvrditi da će u trenutku ulaganja relevantne informacije biti dostupne na takvoj platformi

20. drugih vrsta imovine koja je proizašla iz imovine iz točaka 1. do 19. ovoga stavka.

(2) Izdavatelj, odnosno jamac iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, osim Republike Hrvatske:

1. mora imati kreditni rejting za dugoročni dug izdan u stranoj valuti koji spada u investicijski razred prema ocjeni najmanje dvije globalno priznate rejting agencije

2. iznimno od točke 1. ovoga stavka, ako izdavatelj odnosno jamac iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovog članka, nema kreditni rejting za dugoročni dug izdan u stranoj valuti prema ocjeni najmanje dvije globalno priznate rejting agencije, tada se uvjeti iz točke 1. ovoga stavka primjenjuju na kreditni rejting za dugoročni dug izdan u domaćoj valuti.

(3) Kada mirovinsko društvo ulaže imovinu mirovinskog fonda u:

1. prenosive vrijednosne papire i/ili poslovne udjele koji se nude na platformama za skupno financiranje iz stavka 1. točke 8. ovoga članka, u informativnom prospektu mora navesti podatak o subjektu u koji je uložena imovina, koliko je imovine uloženo, obrazloženje takvog ulaganja, koji su prihodi ostvareni te koji se prihodi očekuju u idućem razdoblju

2. nekretnine iz stavka 1. točke 19. ovoga članka, u informativnom prospektu mora navesti koliko je imovine uloženo u nekretnine, obrazloženje takvih ulaganja, procjenu vrijednosti nekretnine, je li u iste uloženo izravno ili putem subjekta za posebnu namjenu, koji su prihodi ostvareni te koji se prihodi očekuju u idućem razdoblju.

(4) Subjekt posebne namjene iz stavka 1. točke 19. podtočke d) ovoga članka obavlja stjecanje, otuđivanje i upravljanje nekretninom za račun mirovinskog fonda u skladu s investicijskom strategijom i ciljevima mirovinskog fonda.

(5) Kada u skladu sa standardima financijskog izvještavanja koji se primjenjuju za sastavljanje financijskih izvještaja mirovinskog fonda postoji obveza konsolidacije financijskih izvještaja društva posebne namjene iz stavka 1. točke 19. podtočke d) ovoga članka s financijskim izvještajima mirovinskog fonda ili kada Agencija rješenjem naloži takvu konsolidaciju, društvo posebne namjene treba imati istog revizora i sastavljati financijske izvještaje za ista izvještajna razdoblja na isti izvještajni datum kao i mirovinski fond.

(6) Agencija će pravilnikom odrediti dodatne uvjete koje mora zadovoljavati imovina iz ovoga članka uključujući i dodatne uvjete koje moraju zadovoljavati nekretnine iz stavka 1. točke 19. ovoga članka te što se smatra neposrednim ulaganjem u nekretnine putem subjekata posebne namjene, odrediti uvjete koje moraju zadovoljavati računi iz stavka 1. točke 16. i 17. ovoga članka, propisati uvjete koje mora zadovoljavati druga ugovorna strana u transakciji mirovinskog fonda te donijeti smjernice za platforme za skupno financiranje iz stavka 1. točke 8. ovoga članka i opisati prikladne zaštitne mehanizme u slučaju neispunjenja obveza izdavatelja kod imovine iz stavka 1. točke 9. ovoga članka.

(7) Vlada Republike Hrvatske donosi uredbu kojom se propisuju kriteriji za klasifikaciju izdavatelja kao namjenskog izdavatelja za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske iz stavka 1. točke 10. ovoga članka, postupak i sadržaj prijave odnosno zahtjeva za izdavanje klasifikacije te postupak za procjenu i izdavanje klasifikacije.«.

Članak 44.

Iza članka 125. dodaju naslovi iznad članaka i članci 125.a i 125.b koji glase:

»Obavještavanje Agencije o provedenim ulaganjima

Članak 125.a

(1) Kada mirovinsko društvo imovinu mirovinskog fonda ili mirovinskih fondova kojima upravlja ulaže u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca koji u trenutku njihova stjecanja nisu uvršteni na uređeno tržište iz članka 125. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona, mirovinsko društvo dužno je u roku od tri radna dana nakon provedenog ulaganja dostaviti Agenciji sljedeću dokumentaciju:

1. analizu ulaganja, posebice u odnosu na rizike i prinose tog ulaganja, koja sadrži i jasno definirane ciljeve ulaganja, strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi tog ulaganja, rokove i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja cilja, upravljanje sukobom interesa kao i izlaznu strategiju u slučaju neispunjenja ili ispunjenja ciljeva ulaganja

2. analizu postupanja u slučaju neuvrštenja vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, koja uključuje i opis predviđenih zaštitnih mehanizama u slučaju neispunjenja obveza izdavatelja, posebice obveze uvrštenja

3. drugu dokumentaciju, na zahtjev Agencije.

(2) Ako mirovinsko društvo ne postupa u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Agencija može tom mirovinskom društvu privremeno zabraniti ili ograničiti ulaganje u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona, kao i naložiti njihovo otuđenje u roku koji ocijeni primjerenim.

(3) Kada mirovinsko društvo imovinu mirovinskog fonda ili mirovinskih fondova kojima upravlja ulaže u vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, mirovinsko društvo dužno je u roku od tri radna dana nakon provedenog ulaganja dostaviti Agenciji obavijest o provedenom ulaganju i ispunjenju uvjeta iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona.

(4) Kada mirovinsko društvo za račun mirovinskog fonda ili mirovinskih fondova kojima upravlja stekne više od 10 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7. ili 9. ovoga Zakona ili više od 10 % prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca jednog izdanja iz članka 125. stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 9. ovoga Zakona, mirovinsko društvo dužno je u roku od tri radna dana nakon provedenog ulaganja obavijestiti Agenciju.

(5) Mirovinsko društvo dužno je o ulaganjima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka javno objaviti informacije na svojim mrežnim stranicama u roku od tri radna dana od provedenog ulaganja, koja uz informacije propisane u članku 128.b stavku 5. ovoga Zakona mora sadržavati i opće podatke o provedenom ulaganju, a obavijest mora biti istaknuta na lako vidljivom mjestu.

(6) Kada mirovinsko društvo imovinu mirovinskog fonda ili mirovinskih fondova kojima upravlja ulaže u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona, mirovinsko društvo dužno je u roku od tri radna dana nakon provedenog ulaganja obavijestiti Agenciju i dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona.

(7) Kada mirovinsko društvo imovinu mirovinskog fonda ili mirovinskih fondova kojima upravlja ulaže u udjele, dionice ili poslovne udjele alternativnih investicijskih fondova s garancijom iz članka 126. stavka 1. točke 2. i/ili članka 126.a stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, mirovinsko društvo dužno je u roku od tri radna dana nakon davanja obvezujuće ponude i nakon svake uplate u takav fond obavijestiti Agenciju i dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 126. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona odnosno članka 126.a stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(8) Agencija će pravilnikom propisati minimalni sadržaj i način dostave obavijesti iz stavaka 3., 4., 6. i 7. ovoga članka.

Korištenje referentnih vrijednosti

Članak 125.b

(1) Kada mirovinsko društvo ulaže imovinu mirovinskog fonda u prenosive vlasničke vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7. ili 9. ovoga Zakona, za skupinu ulaganja ili cjelokupna ulaganja mora koristiti jednu ili više referentnih vrijednosti koje priznaje Agencija.

(2) U slučaju odstupanja prinosa ulaganja iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7. ili 9. ovoga Zakona od prinosa odabrane referentne vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je u informativnom prospektu obrazložiti prinose te naznačiti i obrazložiti odstupanja prinosa takvih ulaganja u odnosu na prinos odabrane referentne vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija će pravilnikom propisati način izračuna odstupanja prinosa iz stavka 2. ovoga članka i donijeti smjernice za referentne vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 45.

Naslov iznad članka 126. mijenja se i glasi: »Ograničenja ulaganja mirovinskog fonda kategorije A s obzirom na neto vrijednost imovine prema klasama imovine«.

Članak 126. mijenja se i glasi:

»(1) Ulaganje imovine mirovinskog fonda kategorije A podliježe sljedećim ograničenjima:

1. najmanje 25 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda mora biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica iz članka 125. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

2. najmanje 5 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda mora biti uloženo u udjele, dionice ili poslovne udjele alternativnih investicijskih fondova s garancijom povrata najmanje cjelokupno uloženih sredstava na kraju trajanja alternativnog investicijskog fonda, ako su takvi alternativni investicijski fondovi dostupni, pri čemu takvo jamstvo mora dati Vlada Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske, druga država članica, država članica OECD-a ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica

3. najviše 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica iz članka 125. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

4. najviše 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 3. i 9. ovoga Zakona

5. najviše 50 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 4. i 9. ovoga Zakona

6. najviše 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u neuvrštene pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, a kod kojih su u skupu za pokriće stambeno potrošački krediti osigurani hipotekama iz članka 125. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona

7. najviše 70 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive vlasničke vrijednosne papire uvrštene na uređeno tržište i primljene u trgovanje na multilateralnu trgovinsku platformu u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7. i 9. ovoga Zakona, s time da najviše 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive vlasničke vrijednosne papire primljene u trgovanje na multilateralnu trgovinsku platformu iz članka 125. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona

8. najviše 0,2 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive vlasničke i dužničke vrijednosne papire i/ili poslovne udjele koji se nude na platformama za skupno financiranje iz članka 125. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona

9. najviše 55 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive vlasničke i/ili dužničke vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona

10. najviše 45 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u udjele UCITS fondova i drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona

11. najviše 20 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno udjele, dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona

12. najviše 20 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u depozite iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona, a najviše 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u depozite iz članka 125. stavka 1. točke 15. ovoga Zakona, s tim da kumulativno ulaganje u depozite iz članka 125. stavka 1. točaka 13., 14. i 15. ovoga Zakona i u novac na računu iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona ne smije prijeći 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

13. najviše 5 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može neposredno biti uloženo u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona

14. najviše 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može neposredno biti uloženo u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) mirovinski fond je u razdoblju od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ili naknadno dosegnuo ograničenje za neposredno ulaganje u nekretnine iz točke 13. ovoga stavka

b) mirovinsko društvo je osiguralo dovoljno osoblja koje ima kvalifikacije, znanje i stručnost koji su potrebni za odabir, realizaciju i kontinuirano praćenje ulaganja imovine mirovinskog fonda u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona, a u skladu s člankom 52.a stavcima 5. i 7. ovoga Zakona

15. najviše 15 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona uzimajući u obzir i posrednu izloženost kroz udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona i

16. ukupna ulaganja u udjele UCITS fondova i otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona te udjele i/ili dionice i/ili poslovne udjele alternativnih investicijskih fondova iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona kojima se stječe posredna izloženost prema tržištima izvan Republike Hrvatske, drugih država članica i država članica OECD-a zajedno ne smiju prelaziti 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

(2) Kod ograničenja ulaganja propisanih u stavku 1. točkama 3., 4., 5. i 7. ovoga članka u obzir se uzima i posredna izloženost stečena kroz ulaganja u udjele UCITS fondova i drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno udjele, dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona i izvedene financijske instrumente iz članka 125. stavka 1. točke 18. ovoga Zakona.

(3) Neovisno o pojedinačnim ograničenjima ulaganja iz stavka 1. ovoga članka, ista se neće kombinirati te se najviše 20 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može ukupno uložiti u alternativna ulaganja koja obuhvaćaju:

1. prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 9. ovoga Zakona ako mirovinski fond drži više od 10 % vrijednosti izdanja pojedinačnog izdavatelja ili ako obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo drže više od 15 % vrijednosti izdanja pojedinačnog izdavatelja

2. prenosive vlasničke vrijednosne papire jednog izdavatelja uvrštene na uređeno tržište iz članka 125. stavka 1. točaka 6. i 9. ovoga Zakona ili primljene u trgovanje na multilateralnu trgovinsku platformu iz članka 125. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, ako mirovinski fond drži više od 20 % vrijednosti izdanja pojedinačnog izdavatelja ili ako obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo drže više od 25 % vrijednosti izdanja pojedinačnog izdavatelja

3. prenosive vlasničke vrijednosne papire i poslovne udjele koji se nude na platformama za skupno financiranje iz članka 125. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona

4. udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno udjele, dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, a u kojima je mirovinski fond stekao preko 20 % udjela ili dionica, ili u kojima su obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo, stekli preko 25 % udjela ili dionica i

5. nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona.

(4) Kod obveze ulaganja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka primjenjuje se sljedeće:

1. ako cjelokupno ili djelomično ispunjavanje obveze ulaganja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka nije moguće jer alternativni investicijski fondovi s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka nisu dostupni ili mirovinskom fondu nije omogućen upis dovoljnog iznosa sredstava za zadovoljavanje predmetne obveze ulaganja ili u slučaju iz točke 3. ovoga stavka, obveza iz stavka 1. točke 2. ovoga članka može se u cijelosti ili djelomično ispuniti ulaganjem u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz stavka 1. točke 1. ovoga članka

2. obveza ulaganja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka smatra se ispunjenom prihvaćanjem obveze za ulaganje pri čemu, radi upravljanja rizikom likvidnosti mirovinskog fonda, uplate na temelju poziva za uplatu ne moraju biti veće od neto tekućih priljeva u mirovinski fond u razdoblju do ispunjenja poziva na uplatu, a poziv na uplatu može biti ispunjen i ranije, ako to neće negativno utjecati na likvidnost mirovinskog fonda

3. da bi se zaštitili interesi mirovinskog fonda i njegovih članova, mirovinsko društvo iznimno može odbiti uložiti u alternativni investicijski fond s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ili odbiti poziv na uplatu za određeno ulaganje tog fonda ako:

a) društvo koje upravlja alternativnim investicijskim fondom s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka krši odredbe pravila tog fonda

b) bi se provedenim ulaganjem kršile odredbe ovoga Zakona, drugih zakona te propisa donesenih na temelju tih zakona i/ili propisa Europske unije

c) državnim jamstvom nije pokriven cjelokupni iznos ulaganja

d) mirovinsko društvo ne može osigurati imenovanje svog predstavnika u tijelo koje čine predstavnici ulagatelja u alternativni investicijski fond s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka te koje najmanje daje suglasnost na investicijsku strategiju fonda, uključujući ključna ulaganja

e) mirovinsko društvo ne može osigurati minimalnu razinu transparentnosti ulaganja, odnosno barem polugodišnju objavu svih ulaganja alternativnog investicijskog fonda s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, koju je mirovinsko društvo dužno objaviti na svojim mrežnim stranicama

4. na ulaganja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka primjenjuju se sljedeća ograničenja:

a) ulaganje do iznosa od 5 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda u udjele, dionice ili poslovne udjele alternativnih investicijskih fondova s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne uključuje se u izračun ograničenja ulaganja iz stavka 1. točke 11. ovoga članka

b) iznimno od odredbe članka 127. stavka 6. ovoga Zakona, najviše 7 % neto imovine mirovinskog fonda kategorije A može biti uloženo u pojedini alternativni investicijski fond s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka

c) iznimno od odredbi članka 128. stavka 1. točaka 11. i 12. i članka 128.b stavka 1. točaka 11. i 12. ovoga Zakona, mirovinsko društvo za račun pojedinog mirovinskog fonda ili obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja može steći najviše 50 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka

d) kada mirovinsko društvo za račun mirovinskog fonda kategorije A stekne više od 20 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, zbroj vrijednosti za sva takva ulaganja ne smije prijeći 15 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

e) ulaganje u alternativne investicijske fondove s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne ulazi u alternativna ulaganja iz stavka 3. ovoga članka

f) strategijom ulaganja i pravilima alternativnog investicijskog fonda s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mora biti predviđeno da najmanje 30 % ulaganja takvog alternativnog investicijskog fonda mora biti usmjereno u ulaganja u Republici Hrvatskoj.

(5) Ministarstvo nadležno za mirovinski sustav nakon dostave propisane dokumentacije od strane društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, koja obvezno mora sadržavati analizu strategije ulaganja takvog alternativnog investicijskog fonda te nakon procjene visine potencijalne obveze za Republiku Hrvatsku i procjene fiskalnog učinka na državni proračun, predlaže Vladi Republike Hrvatske davanje garancije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kao državnog jamstva u ime Republike Hrvatske.

(6) Na postupak procjene i davanje državnog jamstva iz stavka 5. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju propisi kojima se uređuje sustav proračuna i izvršavanje državnog proračuna, uključujući i propise koji se odnose na davanje državnih jamstava.

(7) Na postupak procjene i davanje državnog jamstva iz stavka 5. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju pravila o državnim potporama.

(8) Način i postupak davanja državnog jamstva iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka, kao i uvjete koje će biti potrebno ispuniti kako bi se davanje državnog jamstva smatralo opravdanim te potrebnu dokumentaciju propisat će Vlada Republike Hrvatske uredbom na prijedlog ministarstva nadležnog za mirovinski sustav uz suglasnost ministarstva nadležnog za financije.«.

Članak 46.

Iza članka 126. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 126.a i 126.b koji glase:

»Ograničenja ulaganja mirovinskog fonda kategorije B s obzirom na neto vrijednost imovine prema klasama imovine

Članak 126.a

(1) Ulaganje imovine mirovinskog fonda kategorije B podliježe sljedećim ograničenjima:

1. najmanje 45 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda mora biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica iz članka 125. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

2. najmanje 5 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda mora biti uloženo u udjele, dionice ili poslovne udjele alternativnih investicijskih fondova s garancijom povrata najmanje cjelokupno uloženih sredstava na kraju trajanja alternativnog investicijskog fonda, ako su takvi alternativni investicijski fondovi dostupni, pri čemu takvo jamstvo mora dati Vlada Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske, druga država članica, država članica OECD-a ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica

3. najviše 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica iz članka 125. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

4. najviše 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 3. i 9. ovoga Zakona

5. najviše 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 4. i 9. ovoga Zakona

6. najviše 7 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u neuvrštene pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, a kod kojih su u skupu za pokriće stambeno potrošački krediti osigurani hipotekama iz članka 125. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona

7. najviše 40 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive vlasničke vrijednosne papire uvrštene na uređeno tržište i primljenih u trgovanje na multilateralnu trgovinsku platformu u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7. i 9. ovoga Zakona, s time da najviše 5 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive vlasničke vrijednosne papire primljenih u trgovanje na multilateralnu trgovinsku platformu iz članka 125. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona

8. najviše 0,1 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive vlasničke i dužničke vrijednosne papire i/ili poslovne udjele koji se nude na platformama za skupno financiranje iz članka 125. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona

9. najviše 35 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive vlasničke i/ili dužničke vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona

10. najviše 35 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u udjele UCITS fondova i drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona

11. najviše 15 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno udjele, dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona

12. najviše 20 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u depozite iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona, a najviše 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u depozite iz članka 125. stavka 1. točke 15. ovoga Zakona, s tim da kumulativno ulaganje u depozite iz članka 125. stavka 1. točaka 13., 14. i 15. ovoga Zakona i u novac na računu iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona ne smije prijeći 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

13. najviše 4 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može neposredno biti uloženo u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona

14. najviše 7 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može neposredno biti uloženo u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) mirovinski fond je u razdoblju od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ili naknadno dosegnuo ograničenje za neposredno ulaganje u nekretnine iz točke 13. ovoga stavka

b) mirovinsko društvo je osiguralo dovoljno osoblja koje ima kvalifikacije, znanje i stručnost koji su potrebni za odabir, realizaciju i kontinuirano praćenje ulaganja imovine mirovinskog fonda u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona, a u skladu s člankom 52.a stavcima 5. i 7. ovoga Zakona

15. najviše 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona uzimajući u obzir i posrednu izloženost kroz udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno udjele, dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona

16. ukupna ulaganja u udjele UCITS fondova i otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona te udjele, poslovne udjele i/ili dionice alternativnih investicijskih fondova iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona kojima se stječe posredna izloženost prema tržištima izvan Republike Hrvatske, drugih država članica i država članica OECD-a zajedno ne smiju prelaziti 7 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

(2) Kod ograničenja ulaganja propisanih u stavku 1. točkama 3., 4., 5. i 7. ovoga članka u obzir se uzima i posredna izloženost stečena kroz ulaganja u udjele UCITS fondova i drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno udjele, dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona i izvedene financijske instrumente iz članka 125. stavka 1. točke 18. ovoga Zakona.

(3) Neovisno o pojedinačnim ograničenjima ulaganja iz stavka 1. ovoga članka, ista se neće kombinirati te se najviše 15 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda smije ukupno uložiti u alternativna ulaganja koja obuhvaćaju:

a) prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 9. ovoga Zakona ako mirovinski fond drži više od 10 % vrijednosti izdanja pojedinačnog izdavatelja ili ako obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo drže više od 15 % vrijednosti izdanja pojedinačnog izdavatelja

b) prenosive vlasničke vrijednosne papire jednog izdavatelja uvrštene na uređeno tržište iz članka 125. stavka 1. točaka 6. i 9. ovoga Zakona ili primljene u trgovanje na multilateralnu trgovinsku platformu iz članka 125. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, ako mirovinski fond drži više od 20 % vrijednosti izdanja pojedinačnog izdavatelja ili ako obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo drže više od 25 % vrijednosti izdanja pojedinačnog izdavatelja

c) prenosive vlasničke vrijednosne papire i poslovne udjele koji se nude na platformama za skupno financiranje iz članka 125. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona

d) udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno udjele, dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, a u kojima je mirovinski fond stekao preko 20 % udjela ili dionica, ili u kojima su obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo, stekli preko 25 % udjela ili dionica i

e) nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona.

(4) Kod obveze ulaganja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka primjenjuje se sljedeće:

1. ako cjelokupno ili djelomično ispunjavanje obveze ulaganja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka nije moguće jer alternativni investicijski fondovi s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka nisu dostupni ili mirovinskom fondu nije omogućen upis dovoljnog iznosa sredstava za zadovoljavanje predmetne obveze ulaganja ili u slučaju iz točke 3. ovoga stavka, obveza iz stavka 1. točke 2. ovoga članka može se u cijelosti ili djelomično ispuniti ulaganjem u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz stavka 1. točke 1. ovoga članka

2. obveza ulaganja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka smatra se ispunjenom prihvaćanjem obveze za ulaganje pri čemu, radi upravljanja rizikom likvidnosti mirovinskog fonda, uplate na temelju poziva za uplatu ne moraju biti veće od tekućih priljeva u periodu do ispunjenja poziva na uplatu, a poziv na uplatu može biti ispunjen i ranije, ako to neće negativno utjecati na likvidnost mirovinskog fonda

3. da bi se zaštitili interesi mirovinskog fonda i njegovih članova, mirovinsko društvo iznimno može odbiti uložiti u alternativni investicijski fond s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ili odbiti poziv na uplatu za određeno ulaganje tog fonda ako:

a) društvo koje upravlja predmetnim alternativnim investicijskim fondom s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka krši odredbe pravila tog fonda

b) bi se provedenim ulaganjem kršile odredbe ovoga Zakona, drugih zakona te propisa donesenih na temelju tih zakona i/ili propisa Europske unije

c) državnim jamstvom nije pokriven cjelokupni iznos ulaganja

d) mirovinsko društvo ne može osigurati imenovanje svog predstavnika u tijelo koje čine predstavnici ulagatelja u alternativni investicijski fond s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka te koje najmanje daje suglasnost na investicijsku strategiju fonda, uključujući ključna ulaganja

e) mirovinsko društvo ne može osigurati minimalnu razinu transparentnosti ulaganja, odnosno barem polugodišnju objavu svih ulaganja alternativnog investicijskog fonda s garancijom, koju je mirovinsko društvo dužno objaviti na svojim mrežnim stranicama

4. na ulaganja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka primjenjuju se sljedeća ograničenja:

a) ulaganje do iznosa od 5 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda u udjele, dionice ili poslovne udjele alternativnih investicijskih fondova s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne uključuje se u izračun ograničenja ulaganja iz stavka 1. točke 11. ovoga članka

b) iznimno od odredbe članka 127. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, najviše 7 % neto imovine mirovinskog fonda kategorija B može biti uloženo u pojedini alternativni investicijski fond s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka

c) iznimno od odredbi članka 128. stavka 1. točaka 11. i 12. i članka 128.b stavka 1. točaka 11. i 12. ovoga Zakona, mirovinsko društvo za račun pojedinog mirovinskog fonda ili obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja može steći najviše 50 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka

d) kada mirovinsko društvo za račun mirovinskog fonda kategorije B stekne više od 20 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, zbroj vrijednosti za sva takva ulaganja ne smije prijeći 15 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

e) ulaganje u alternativne investicijske fondove s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne ulazi u alternativna ulaganja iz stavka 3. ovoga članka

f) strategijom ulaganja i pravilima alternativnog investicijskog fonda s garancijom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mora biti predviđeno da najmanje 30 % ulaganja takvog alternativnog investicijskog fonda mora biti usmjereno u ulaganja u Republici Hrvatskoj.

(5) Ministarstvo nadležno za mirovinski sustav nakon dostave propisane dokumentacije od strane društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, koja obvezno mora sadržavati analizu strategije ulaganja takvog alternativnog investicijskog fonda te nakon procjene visine potencijalne obveze za Republiku Hrvatsku i procjene fiskalnog učinka na državni proračun, predlaže Vladi Republike Hrvatske davanje garancije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kao državnog jamstva u ime Republike Hrvatske.

(6) Na postupak procjene i davanje državnog jamstva iz stavka 5. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju propisi kojima se uređuje sustav proračuna i izvršavanje državnog proračuna, uključujući i propise koji se odnose na davanje državnih jamstava.

(7) Na postupak procjene i davanje državnog jamstva iz stavka 5. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju pravila o državnim potporama.

(8) Način i postupak davanja državnog jamstva iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka, kao i uvjete koje će biti potrebno ispuniti kako bi se davanje državnog jamstva smatralo opravdanim te potrebnu dokumentaciju propisat će Vlada Republike Hrvatske uredbom na prijedlog ministarstva nadležnog za mirovinski sustav uz suglasnost ministarstva nadležnog za financije.«.

Ograničenja ulaganja mirovinskog fonda kategorije C s obzirom na neto vrijednost imovine prema klasama imovine

Članak 126.b

(1) Ulaganje imovine mirovinskog fonda kategorije C podliježe sljedećim ograničenjima:

1. najmanje 60 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda mora biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica iz članka 125. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

2. najviše 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica iz članka 125. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

3. najviše 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 3. i 9. ovoga Zakona

4. najviše 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 4. i 9. ovoga Zakona

5. iznimno od točke 4. ovoga stavka, najviše 15 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 4. i 9. ovoga Zakona, ako se radi o pokrivenim obveznicama koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, a kod kojih su u skupu za pokriće stambeno potrošački krediti osigurani hipotekama

6. najviše 5 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u neuvrštene pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, a kod kojih su u skupu za pokriće stambeno potrošački krediti osigurani hipotekama iz članka 125. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona

7. najviše 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u:

a) visoko likvidne prenosive vlasničke vrijednosne papire s ograničenom volatilnosti cijene, uvrštene na uređeno tržište, u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj financijski stabilno dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona ili

b) udjele UCITS ETF-ova ili udjele odgovarajućih ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, te koji bi se mogli smatrati ekvivalentnima UCITS ETF-ovima da su odobrenje za rad dobili u Europskoj uniji, čiji je cilj prvenstveno i pretežito stjecanje posredne izloženosti prema prenosivim vlasničkim vrijednosnim papirima iz članka 125. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, a koji pretežito ulažu u visoko likvidne prenosive vlasničke vrijednosne papire u smislu točke a) ovoga stavka

8. najviše 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona

9. najviše 20 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u udjele UCITS fondova i drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, pod uvjetom da je cilj takvog ulaganja prvenstveno i pretežito stjecanje posredne izloženosti prema prenosivim dužničkim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točaka 1. do 5. ovoga Zakona, depozitima i/ili novcu na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 13., 14., 16. i 17. ovoga Zakona

10. najviše 20 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u depozite iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona, a iznimno najviše 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u depozite iz članka 125. stavka 1. točke 15. ovoga Zakona, s tim da kumulativno ulaganje u depozite iz članka 125. stavka 1. točaka 13. do 15. ovoga Zakona i u novac na računu iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona ne smije prijeći 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

11. ulaganje u imovinu iz članka 125. stavka 1. točke 18. ovoga Zakona dozvoljeno je isključivo radi postizanja valutne usklađenosti i u svrhu zaštite imovine i obveza mirovinskog fonda

12. imovina mirovinskog fonda ne smije biti uložena u:

a) prenosive vlasničke vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točaka 7. i 9. ovoga Zakona

b) prenosive vlasničke i dužničke vrijednosne papire i poslovne udjele kojima se trguje ili koji se nude na platformama za skupno financiranje iz članka 125. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona

c) udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima odnosno dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona

d) nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona.

(2) Kod ograničenja ulaganja propisanih u stavku 1. točkama 2., 3. i 4. ovoga članka u obzir se uzima i posredna izloženost stečena kroz ulaganja u udjele UCITS fondova i drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona.

(3) Agencija će pravilnikom propisati uvjete koje moraju zadovoljiti visoko likvidni prenosivi vlasnički vrijednosni papiri iz stavka 1. točke 7. ovoga članka.«.

Članak 47.

Naslov iznad članka 127. mijenja se i glasi: »Ograničenja ulaganja u odnosu na neto vrijednost imovine mirovinskog fonda kategorija A i B prema jednom izdavatelju«.

Članak 127. mijenja se i glasi:

»(1) Najviše 20 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u pojedini prenosivi dužnički vrijednosni papir ili instrument tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica iz članka 125. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.

(2) Najviše 5 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u pojedini prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca jednog izdavatelja, osim izdavatelja iz članka 125. stavka 1. točke 1., 5. i 7. ovoga Zakona.

(3) Najviše 3 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u pojedini prenosivi vrijednosni papir jednog izdavatelja iz članka 125. stavka 1. točke 5. i 7. ovoga Zakona.

(4) Neovisno o pojedinačnim ograničenima iz stavaka 2., 3. i 11. ovoga članka, ista se neće kombinirati te se najviše 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda smije ukupno uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca jednog izdavatelja ili grupe izdavatelja koji čine povezana društva i financijske izvedenice iz članka 125. stavka 1. točke 18. ovoga Zakona sklopljene s tim izdavateljem ili grupom izdavatelja koji čine povezana društva.

(5) Najviše 25 % neto vrijednosti imovine fonda ukupno može biti izloženo prema jednom infrastrukturnom projektu iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona.

(6) Najviše 5 % neto imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u pojedini investicijski fond iz članka 125. stavka 1. točaka 11. i 12. ovoga Zakona.

(7) Najviše 10 % neto imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u UCITS fondove odnosno otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona kojima upravlja isto društvo za upravljanje.

(8) Najviše 10 % neto imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u alternativne investicijske fondove iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona kojima upravlja isto društvo za upravljanje.

(9) Neovisno o ograničenjima iz stavaka 7. i 8. ovoga članka, najviše 10 % neto imovine mirovinskog fonda može ukupno biti uloženo u UCITS fondove odnosno otvorene investicijske fondove s javnom ponudom i alternativne investicijske fondove iz članka 125. stavka 1. točaka 11. i 12. ovoga Zakona kojima upravlja isto društvo za upravljanje.

(10) Najviše 5 % neto vrijednosti imovine fonda ukupno može biti uloženo u depozite iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona kod jedne kreditne institucije odnosno jedne grupe kreditnih institucija.«.

Članak 48.

Iza članka 127. dodaje se naslov iznad članka i članak 127.a koji glase:

»Ograničenja ulaganja u odnosu na neto vrijednost imovine mirovinskog fonda kategorije C prema jednom izdavatelju

Članak 127.a

(1) Najviše 20 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u pojedini prenosivi dužnički vrijednosni papir ili instrument tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica iz članka 125. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.

(2) Najviše 3 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u pojedini prenosivi dužnički vrijednosni papir ili instrument tržišta novca jednog izdavatelja, osim izdavatelja iz članka 125. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.

(3) Neovisno o pojedinačnim ograničenjima iz stavka 2. ovoga članka, ista se neće kombinirati te se najviše 5 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda smije ukupno uložiti u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca jednog izdavatelja ili grupe izdavatelja koji čine povezana društva i financijske izvedenice iz članka 125. stavka 1. točke 18. ovoga Zakona sklopljene s tim izdavateljem ili grupom izdavatelja koji čine povezana društva.

(4) Najviše 3 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u pojedini visoko likvidni prenosivi vrijednosni papir jednog izdavatelja iz članka 125. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.

(5) Najviše 5 % neto imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u pojedini UCITS ETF ili odgovarajući ETF koji je odobrenje za rad dobio u državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, koji ispunjava uvjete iz članka 126.b stavka 1. točke 7. podtočke b) ovoga Zakona.

(6) Najviše 10 % neto vrijednosti imovine fonda ukupno može biti izloženo prema jednom infrastrukturnom projektu iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona.

(7) Najviše 5 % neto imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u pojedini UCITS ili otvoreni investicijski fond s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona koji ispunjavaju uvjete iz članka 126.b stavka 1. točke 9. ovoga Zakona.

(8) Najviše 10 % neto imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u UCITS fondove odnosno otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona kojima upravlja isto društvo za upravljanje.

(9) Najviše 5 % neto vrijednosti imovine fonda ukupno može biti uloženo u depozite iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona kod jedne kreditne institucije odnosno jedne grupe kreditnih institucija.«.

Članak 49.

Naslov iznad članka 128. mijenja se i glasi: »Ograničenja ulaganja mirovinskog fonda kategorija A i B radi sprječavanja bitnog utjecaja nad izdavateljima«.

Članak 128. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo za račun pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i kategorije B može steći najviše:

1. 100 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica iz članka 125. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

2. 10 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira:

a) za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica iz članka 125. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

b) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 3. i 9. ovoga Zakona

c) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 4. i 9. ovoga Zakona

3. 10 % jednog izdanja instrumenata tržišta novca:

a) za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica iz članka 125. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

b) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točke 3. i 9. ovoga Zakona

c) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 4. i 9. ovoga Zakona

4. 20 % jednog programa neuvrštenih pokrivenih obveznica koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, a kod kojih su u skupu za pokriće stambeno potrošački krediti osigurani hipotekama iz članka 125. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona

5. 20 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja s pravom glasa iz članka 125. stavka 1. točaka 6. i 9. ovoga Zakona uvrštenih na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, odnosno 20 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja s pravom glasa iz članka 125. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona primljenih u trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

6. iznimno od točaka 2., 3. i 5. ovoga stavka, mirovinsko društvo za mirovinski fond može steći i više od 20 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja odnosno više od 10 % prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca jednog izdanja uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) da pojedino takvo ulaganje ne prelazi 5 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, osim u slučaju prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja s pravom glasa primljenih u trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi iz članka 125. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona gdje pojedino takvo ulaganje ne prelazi 3 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

b) da ukupna takva ulaganja ne prelaze 15 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i

c) da maksimalni udio nedavno izdanih prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca koji nisu uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala iz članka 125. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona u ukupnim ulaganjima iz točke b) ovoga stavka ne prelazi 40 %

7. 10 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja uvrštenih na uređeno tržište bez prava glasa iz članka 125. stavka 1. točaka 6. i 9. ovoga Zakona, a iznimno i do 100 % izdanja ako se takvim stjecanjem ne prelazi prag od 20 % u ukupno izdanom kapitalu tog izdavatelja kojeg čine dionice sa i bez prava glasa

8. 100 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira i/ili poslovnih udjela jednog izdavatelja koji se nude na platformama za skupno financiranje iz članka 125. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona

9. 100 % prenosivih vrijednosnih papira jednog izdavatelja koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona

10. 20 % udjela u pojedinom UCITS fondu i/ili otvorenim investicijskom fondu s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona

11. 20 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona

12. iznimno od točke 11. ovoga stavka, mirovinsko društvo za mirovinski fond može steći najviše 40 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, pod uvjetom da vrijednost pojedinog takvog ulaganja ne smije prijeći 3 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, a zbroj vrijednosti za sva takva ulaganja ne smije prijeći 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

13. izloženost u vrijednosti do 7 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona ulaganjem u depozite, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona kod te kreditne institucije

14. iznimno od točke 13. ovoga stavka, mirovinsko društvo za mirovinski fond može steći izloženost do 10 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona ulaganjem u depozite, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona kod te kreditne institucije, ali na rok ne duži od 14 dana.

(2) Kod ograničenja ulaganja u udjele UCITS fondova i/ili otvorenih investicijskih fondova propisanih u stavku 1. točki 10. ovoga članka koji su osnovani u strukturi glavni-napajajući fond (engl. master-feeder), ista se računaju u odnosu na vrijednost imovine glavnog (engl. master) fonda.«.

Članak 50.

Iza članka 128. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 128.a i 128.b koji glase:

»Ograničenja ulaganja mirovinskog fonda kategorije C radi sprječavanja bitnog utjecaja nad izdavateljima

Članak 128.a

(1) Mirovinsko društvo za račun pojedinog mirovinskog fonda kategorije C može steći najviše:

1. 100 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica iz članka 125. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

2. 10 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira:

a) za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica iz članka 125. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

b) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 3. i 9. ovoga Zakona

c) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 4. i 9. ovoga Zakona

3. 10 % jednog izdanja instrumenata tržišta novca:

a) za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica iz članka 125. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

b) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 3. i 9. ovoga Zakona

c) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 4. i 9. ovoga Zakona

4. 15 % jednog programa neuvrštenih pokrivenih obveznica koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, a kod kojih su u skupu za pokriće stambeno potrošački krediti osigurani hipotekama iz članka 125. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona

5. iznimno od točaka 2. i 3. ovoga stavka, mirovinsko društvo za mirovinski fond može steći i više od 10 % prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca jednog izdanja uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) da pojedino takvo ulaganje ne prelazi 3 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

b) da ukupna takva ulaganja ne prelaze 10 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

6. 10 % visoko likvidnih prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja s pravom glasa iz članka 125. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona

7. 100 % prenosivih dužničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona

8. 20 % udjela u pojedinom UCITS fondu i/ili otvorenim investicijskom fondu s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona

9. izloženost u vrijednosti do 7 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona ulaganjem u depozite, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona kod te kreditne institucije

10. iznimno od točke 8. ovoga stavka, mirovinsko društvo za mirovinski fond može steći izloženost do 10 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona ulaganjem u depozite, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona kod te kreditne institucije, ali na rok ne duži od 14 dana.

(2) Kod ograničenja ulaganja u udjele UCITS fondova i/ili otvorenih investicijskih fondova propisanih u stavku 1. točki 8. ovoga članka koji su osnovani u strukturi glavni-napajajući fond (engl. master-feeder), ista se računaju u odnosu na vrijednost imovine glavnog (engl. master) fonda.

Zbirna ograničenja ulaganja za mirovinske fondove kojima upravlja isto mirovinsko društvo radi sprječavanja bitnog utjecaja nad izdavateljima

Članak 128.b

(1) Mirovinsko društvo može, zbirno, za račun obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno za račun obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja, steći najviše:

1. 100 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica iz članka 125. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

2. 15 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira:

a) za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica iz članka 125. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

b) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 3. i 9. ovoga Zakona

c) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 4. i 9. ovoga Zakona

3. 15 % jednog izdanja instrumenata tržišta novca:

a) za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica iz članka 125. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

b) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 3. i 9. ovoga Zakona

c) uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točaka 4. i 9. ovoga Zakona

4. 30 % jednog programa neuvrštenih pokrivenih obveznica koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, a kod kojih su u skupu za pokriće stambeno potrošački krediti osigurani hipotekama iz članka 125. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona

5. 25 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja s pravom glasa iz članka 125. stavka 1. točaka 6. i 9. ovoga Zakona uvrštenih na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, odnosno 25 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja s pravom glasa iz članka 125. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona primljenih u trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

6. iznimno od točaka 2., 3. i 5. ovoga stavka, mirovinsko društvo za mirovinske fondove kojima upravlja može steći i više od 25 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja odnosno više od 15 % prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca jednog izdanja uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) da pojedino takvo ulaganje ne prelazi 5 % neto vrijednosti imovine svakog mirovinskog fonda zasebno, osim u slučaju prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja s pravom glasa primljenih u trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi iz članka 125. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona gdje pojedino takvo ulaganje ne prelazi 3 % neto vrijednosti imovine svakog mirovinskog fonda zasebno

b) da ukupna takva ulaganja ne prelaze 15 % neto vrijednosti imovine svakog mirovinskog fonda zasebno i

c) da maksimalni udio nedavno izdanih prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca koji nisu uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala iz članka 125. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona u ukupnim ulaganjima iz podtočke b) ove točke ne prelazi 40 %

7. 15 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja uvrštenih na uređeno tržište bez prava glasa iz članka 125. stavka 1. točaka 6. i 9. ovoga Zakona, a iznimno i do 100 % izdanja ako se takvim stjecanjem ne prelazi prag od 25 % u ukupno izdanom kapitalu tog izdavatelja kojeg čine dionice sa i bez prava glasa

8. 100 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira i/ili poslovnih udjela jednog izdavatelja kojima se trguje ili koji se nude na platformama za skupno financiranje iz članka 125. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona

9. 100 % prenosivih vrijednosnih papira jednog izdavatelja koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona

10. 25 % udjela u pojedinom UCITS fondu i/ili otvorenim investicijskom fondu s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona

11. 25 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona

12. iznimno od točke 11. ovoga stavka, mirovinsko društvo za mirovinske fondove kojima upravlja može steći najviše 40 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, pod uvjetom da vrijednost pojedinog takvog ulaganja ne smije prijeći 3 % neto vrijednosti imovine svakog mirovinskog fonda zasebno, a zbroj vrijednosti za sva takva ulaganja ne smije prijeći 10 % neto vrijednosti imovine svakog mirovinskog fonda zasebno

13. izloženost u vrijednosti do 10 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona ulaganjem u depozite, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona kod te kreditne institucije

14. iznimno od točke 13. ovoga stavka, mirovinsko društvo za mirovinske fondove može steći izloženost do 15 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona ulaganjem u depozite, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona kod te kreditne institucije, ali na rok ne duži od 14 dana.

(2) Kod ograničenja ulaganja u udjele UCITS fondova i/ili otvorenih investicijskih fondova propisanih u stavku 1. točki 10. ovoga članka koji su osnovani u strukturi glavni-napajajući fond (engl. master-feeder), ista se računaju u odnosu na vrijednost imovine glavnog (engl. master) fonda.

(3) Kada mirovinsko društvo za mirovinski fond, odnosno za mirovinske fondove kojima upravlja stječe više od 10 % vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja ili kada ulaže u vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, nadzorni odbor mirovinskog društva mora dati suglasnost na:

1. metodologiju prepoznavanja, upravljanja, praćenja i objavljivanja sukoba interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja s jedne strane i mirovinskog društva i povezanih osoba mirovinskog društva s druge strane

2. jasno definirane ciljeve ulaganja, strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi tog ulaganja, rokove i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva, kao i izlaznu strategiju u slučaju neispunjenja ili ispunjenja ciljeva ulaganja te

3. precizna pravila korporativnog upravljanja i postupanja prema izdavatelju.

(4) Kada mirovinsko društvo za mirovinski fond, odnosno mirovinske fondove kojima upravlja stječe više od 10 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira ili jednog izdanja instrumenata tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 9. ovoga Zakona, nadzorni odbor mirovinskog društva mora dati suglasnost na jasno definirane ciljeve ulaganja, strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi tog ulaganja, rokove i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva, kao i izlaznu strategiju u slučaju neispunjenja ili ispunjenja ciljeva ulaganja.

(5) Mirovinsko društvo mora u informativnom prospektu i na svojoj mrežnoj stranici objaviti i redovito ažurirati informacije o identificiranom sukobu interesa te o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja mirovinskog fonda, odnosno mirovinskih fondova kojima upravlja, za ulaganja iznad 10 % vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja, iznad 10 % izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 9. ovoga Zakona odnosno u vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona.

(6) Ako mirovinsko društvo ne postupa u skladu sa stavcima 3., 4. ili 5. ovoga članka, Agencija može tom mirovinskom društvu privremeno zabraniti ili ograničiti ulaganja imovine mirovinskih fondova kojima upravlja iznad 10 % vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja ili ulaganja imovine mirovinskim fondovima kojima upravlja iznad 10 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira ili jednog izdanja instrumenata tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 9. ovoga Zakona, odnosno u vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona.

(7) Agencija će pravilnikom propisati način ulaganja u imovinu iz stavaka 3. i 4. ovoga članka i članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, kao i način informiranja javnosti i Agencije o ulaganjima iz stavka 5. ovoga članka i članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona.«.

Članak 51.

U članku 131. stavku 2. riječ: »prijeboj« zamjenjuje se riječju: »poravnanje«.

Članak 52.

U članku 132. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prilikom ugovaranja financijskih izvedenica moraju se uvažavati sljedeća ograničenja:

1. ukupna izloženost prema temeljnoj imovini koja je stvorena kroz financijske izvedenice ne smije biti veća od 100 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, a ukupna izloženost generirana tehnikama i instrumentima koji se koriste u svrhu efikasnog upravljanja imovinom i obvezama ne smije biti veća od 30 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, pri čemu, ako mirovinsko društvo pri upravljanju imovinom mirovinskog fonda koristi tehnike i instrumente u svrhu efikasnog upravljanja imovinom i obvezama mirovinskog fonda, dužno je navedene transakcije uzeti u obzir prilikom izračunavanja ukupne izloženosti

2. izloženost prema jednoj osobi na temelju izvedenih financijskih instrumenta ugovorenih s tom osobom, uključujući i razmijenjeni kolateral, ne smije prelaziti:

a) 3 % neto vrijednosti imovine fonda, ako je druga ugovorna strana kreditna institucija iz članka 125. stavka 1. točke 13. podtočaka a) i b) ovoga Zakona ili

b) 2 % neto vrijednosti imovine fonda, ako je druga ugovorna strana neki drugi subjekt iz članka 125. stavka 1. točke 18.b) ovoga Zakona

3. ulaganjem u izvedenice ili druge instrumente iz članka 125. stavka 1. ovoga Zakona koji u sebi imaju ugrađenu izvedenicu, nije dozvoljeno stvoriti izloženost prema temeljnoj imovini kojom se prekoračuju ograničenja ulaganja propisana ovim Zakonom ili pravilnicima donesenim na temelju ovoga Zakona te se ne smije stvoriti izloženost prema imovini iz članka 134. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Ograničenja ulaganja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka neće se kombinirati i prema tome ukupna izloženost prema temeljnoj imovini koja je stvorena kroz financijske izvedenice i tehnike i instrumente korištene u svrhu efikasnog upravljanja imovinom i obvezama mirovinskog fonda ne smije prelaziti 100 % neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

(4) Kada se izloženost iz stavka 2. točke 2. ovoga članka odnosi na središnju drugu ugovornu stranu, mirovinsko društvo može primijeniti više limite od onih navedenih u stavku 2. točki 2. ovoga članka, a kod izloženosti uvrštenim financijskim izvedenicama, na izloženosti prema središnjoj drugoj ugovornoj strani limiti iz stavka 2. točke 2. ovoga članka neće se primjenjivati.

(5) Smatrat će se da se izloženost stvara izravno prema središnjoj drugoj ugovornoj strani samo ako mirovinsko društvo za mirovinski fond koristi individualnu segregaciju u smislu članka 39. Uredbe (EU) 648/2012 ili razinu segregacije koja je jednakovrijedna individualnoj razini segregacije, ili iznimno, primjerenu razinu segregacije kada se radi o trećim zemljama u kojima obveze članova poravnanja nisu istovjetne ili usporedive s onima koje su propisane Uredbom (EU) 648/2012 ako mirovinsko društvo može dokazati da se time materijalno ne povećavaju rizici za imovinu mirovinskih fondova.«.

Članak 53.

Članak 133. mijenja se i glasi:

»Agencija će pravilnikom dodatno pojasniti ograničenja za ulaganja, uvjete koji se primjenjuju na kategorije ugovornih strana iz članka 132. stavka 2. ovoga Zakona, postupanja s imovinom mirovinskih fondova te izračuna izloženosti iz ove glave Zakona i način izračuna ukupne izloženosti iz članka 132. stavka 2. točke 1. i stavka 3. ovoga Zakona, limite iz članka 132. stavka 4. ovoga Zakona koje mirovinsko društvo može primijeniti prema središnjoj drugoj ugovornoj strani te kriterije prema kojima se može smatrati da se za mirovinski fond postiže jednakovrijedna razina zaštite kao kod individualne segregacije ili primjerena razina segregacije u smislu članka 132. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 54.

U članku 134. iza točke 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. u udjele UCITS fondova iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona i/ili udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima odnosno dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona kojima upravlja dioničar odnosno vlasnik udjela mirovinskog društva, odnosno bilo koja osoba koja je povezana osoba s prethodno navedenim osobama.«.

Članak 55.

U članku 135. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iznimno od stavaka 2. do 5. ovoga članka, u slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 6. podtočke c) ili članka 128.b stavka 1. točke 6. podtočke c) ovoga Zakona vezano za prenosive vlasničke vrijednosne papire s pravom glasa koji nisu uvršteni na uređeno tržište, mirovinsko društvo dužno je uskladiti ulaganja u roku od jedne godine od trenutka prekoračenja ograničenja ulaganja, a u kojem razdoblju nisu dozvoljena daljnja stjecanja kojima bi se dodatno povećala prekoračenja ograničenja ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 6. podtočke c) ili članka 128.b stavka 1. točke 6. podtočke c) ovoga Zakona.«.

U stavku 7. iza riječi: »Agencija može« dodaju se riječi: »na zahtjev mirovinskog društva«.

Članak 56.

U članku 138. stavku 1. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. neovisno o instrumentima u koje se ulaže imovina mirovinskog fonda, jasno i lako razumljivo objašnjenje profila rizičnosti mirovinskog fonda te sažeto, jasno i lako razumljivo objašnjenje rizika povezanih s ulaganjima i sa strukturom imovine mirovinskog fonda, uz tabelarni prikaz tih rizika«.

Dosadašnje točke 11. do 15. postaju točke 12. do 16.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Informacije navedene u statutu moraju biti istinite, točne, potpune i dosljedne.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 57.

Članak 141. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo će najkasnije do 30. travnja svake kalendarske godine izdati informativni prospekt mirovinskog fonda s informacijama do 31. prosinca prethodne godine.

(2) Informativni prospekt mirovinskog fonda mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o mirovinskom fondu:

1. naziv mirovinskog fonda i naznaku svih kategorija mirovinskih fondova kojima društvo upravlja

2. datum osnivanja mirovinskog fonda

3. mjesto gdje je moguće dobiti, odnosno način objavljivanja statuta mirovinskog fonda ili dodatnih informacija o mirovinskom fondu te tromjesečnih i revidiranih godišnjih izvještaja

4. podatke o revizorskom društvu i drugim pružateljima usluga mirovinskom fondu

5. način konvertiranja uplaćenih doprinosa i prenesenih računa u obračunske jedinice, način i uvjete prijenosa sredstava s računa člana mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo ili drugi mirovinski fond te okolnosti u kojima može doći do obustave obračuna

6. prikaz izloženosti imovine mirovinskog fonda svake kategorije pojedinom riziku na 31. prosinca prethodne kalendarske godine, utjecaj i promjene navedenih izloženosti tijekom prethodne godine te način upravljanja navedenim rizicima

7. način i vrijeme izračuna neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda svake kategorije

8. vrijeme, metodu i učestalost izračunavanja vrijednosti obračunske jedinice te način objavljivanja njihove vrijednosti

9. način obračuna naknada za mirovinsko društvo:

a) ulazne naknade

b) naknade za upravljanje i

c) naknade za izlaz u slučaju promjene mirovinskog fonda

10. način obračuna naknade za depozitara

11. opis, iznos i učestalost plaćanja dopuštenih naknada i troškova koji smiju teretiti mirovinski fond i člana mirovinskog fonda

12. podatke o portfelju mirovinskog fonda s osvrtom na investicijske ciljeve i promjene u strukturi portfelja; naznake i obrazloženja odstupanja prinosa ulaganja iz članka 125.b ovoga Zakona, podatke iz članka 125. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona o ulaganjima u prenosive vrijednosne papire i/ili poslovne udjele koji se nude na platformama za skupno financiranje iz članka 125. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona; podaci iz članka 125. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona o ulaganjima u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona

13. opis ciljane strukture portfelja mirovinskog fonda

14. rizike povezane s ulaganjima i sa strukturom mirovinskog fonda, uz tabelarni prikaz tih rizika i stupnja njihova utjecaja na mirovinski fond i mirovinsko društvo, kao i način upravljanja rizicima te profil rizičnosti, sklonost prema riziku i sposobnost nosivosti rizika

15. popis svih ulaganja za mirovinski fond koja čine 1 % ili više od neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, s nazivom izdavatelja, količinom, vrijednošću (u eurima) na zadnji dan izvještajnog razdoblja, te ukupnom vrijednošću tog ulaganja u neto imovini fonda

16. informacije o identificiranom sukobu interesa, ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja, u skladu s člankom 128.b stavkom 5. ovoga Zakona, za ulaganja iznad 10 % vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja, iznad 10 % izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 9. ovoga Zakona odnosno za ulaganja u vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona

17. način izračuna rezultata poslovanja mirovinskog fonda, a posebno definiranje pojmova referentni prinos, zajamčeni prinos i realni prinos, te njihove vrijednosti za izvještajno razdoblje

18. povijesni prinos mirovinskog fonda

19. prikaz stope prometa i volumena mirovinskog fonda s posebnim obrazloženjem

20. trajanje poslovne godine

21. datum izdavanja informativnog prospekta.

(3) Informativni prospekt mirovinskog fonda mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o mirovinskom društvu:

1. tvrtka, pravni oblik, sjedište mirovinskog društva i adresa uprave, ako ona nije ista kao sjedište, broj odobrenja za rad izdanog od Agencije, datum osnivanja, datum upisa u sudski registar

2. organizacijska shema mirovinskog društva

3. osobna imena i položaj članova uprave, prokurista i članova nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora, njihovi kratki životopisi, uključujući i pojedinosti o njihovim glavnim djelatnostima izvan mirovinskog društva, ako su značajne za mirovinsko društvo i mirovinski fond

4. iznos temeljnog kapitala mirovinskog društva te osobna imena ili naziv članova mirovinskog društva, pravni oblik i naznaku udjela članova u temeljnom kapitalu

5. značajne odredbe ugovora sklopljenog s depozitarom koje mogu biti važne za članove mirovinskog fonda, osim onih koje se odnose na plaćanje naknada

6. poslovne ciljeve i strategiju mirovinskog društva

7. organizacijsku strukturu mirovinskog društva s jasnim linijama odgovornosti

8. opis rizika povezanih s poslovanjem mirovinskog društva, uz tabelarni prikaz tih rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i mirovinsko društvo, kao i način upravljanja rizicima te profil rizičnosti, sklonost prema riziku i sposobnost nosivosti rizika

9. načela i strategija ulaganja imovine mirovinskog društva

10. opis odgovornosti i načina donošenja investicijskih odluka

11. opis korporativnog upravljanja u proteklom razdoblju

12. opis politike primitaka

13. podaci o revizorskom društvu mirovinskog društva

14. godišnji financijski izvještaji mirovinskog društva revidirani od strane ovlaštenog revizora

15. informacija o tome jesu li članovi uprave i nadzornog odbora članovi fonda kojim upravlja mirovinsko društvo.

(4) Informativni prospekt mirovinskog fonda mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o depozitaru:

1. tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave depozitara, podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara, osnovna djelatnost depozitara

2. izjava depozitara o načinu obavljanja skrbničkih poslova u inozemstvu

3. kada je depozitar delegirao poslove iz članka 174. ovoga Zakona na treće osobe, podatke iz članka 185. ovoga Zakona te popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova iz članka 172. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

4. visina temeljnog kapitala depozitara.

(5) Osim podataka iz stavaka 1. do 4. ovoga članka, informativni prospekt mirovinskog fonda mora sadržavati i osnovne podatke o Agenciji i Središnjem registru osiguranika, s objašnjenjima njihove uloge u mirovinskom sustavu, prikaz prava članova mirovinskog fonda propisanih Zakonom te mogućnosti promjene mirovinskog društva, kao i promjene kategorije mirovinskog fonda.

(6) Mirovinsko društvo će informativni prospekt dati na uvid svakoj osobi koja zatraži članstvo u fondu kojim to društvo upravlja.

(7) Mirovinsko društvo će informativni prospekt dostaviti svakom članu mirovinskog fonda na njegov zahtjev i besplatno, u pisanom obliku ili na trajnom mediju, ovisno o zahtjevu člana.

(8) Agencija će pravilnikom propisati dodatni sadržaj i strukturu informativnog prospekta mirovinskog fonda.«.

Članak 58.

U članku 150. ispred riječi: »Mirovinsko« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj i strukturu izvještaja iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 59.

U članku 172. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo imaju različite depozitare, njihovi su depozitari dužni sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba depozitara ispunjavaju zahtjeve i obveze određene ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, pri čemu se na razmjenu informacija ne primjenjuju odredbe drugih zakona koje bi mogle ograničiti opseg razmjene informacija.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 60.

U članku 198. stavku 3. iza riječi: »Agencija« stavlja se zarez i dodaju riječi: »u pravilu,«.

Članak 61.

U članku 211. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora, osim ostalih mjera i postupaka predviđenih ovim Zakonom, Agencija može subjektu nadzora izreći nadzorne mjere propisane ovim Zakonom u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora, zaštite interesa članova i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.«.

Članak 62.

U članku 213. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. do 5. postaju točke 1. do 4.

Članak 63.

U članku 230. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 do 66.360,00 eura«.

Točka 9. briše se.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 9.

Dosadašnje točke 11. i 12., koje postaju točke 10. i 11., mijenjaju se i glase:

»10. ako protivno odredbama članka 26. ovoga Zakona uloži svoja sredstva u imovinu različitu od one iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. istoga članka

11. ako suprotno odredbi članka 26. stavka 3. ovoga Zakona iznos propisanog kapitala iz članka 9. ovoga Zakona održava u imovini različitoj od one iz članka 26. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 13. do 24. postaju točke 12. do 23.

Iza dosadašnje točke 25., koja postaje točka 24., dodaje se nova točka 25. koja glasi:

»25. ako mirovinsko društvo nije osiguralo raspolaganje potrebnim resursima i stručnim znanjima za učinkovito uključivanje rizika održivosti u sustav upravljanja rizicima iz članka 51. ovoga Zakona, protivno odredbi članka 48. stavka 6. ovoga Zakona«.

U točki 35. iza riječi: »toga,« dodaju se riječi: »uključujući rizike održivosti,«.

Iza točke 35. dodaju se nove točke 36. do 43. koje glase:

»36. ako prilikom odabira ili kontinuiranog praćenja ulaganja imovine mirovinskog fonda u alternativna ulaganja iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a stavka 3. ovoga Zakona nije koristilo visoki stupanj dužne pažnje odnosno osiguralo odgovarajuću stručnost i znanje o imovini u koju se ulaže i razumijevanje rizika ulaganja vezanih uz takvu imovinu, protivno članku 52.a stavku 1. ovoga Zakona

37. ako nije uspostavilo, provodilo ili primjenjivalo pisane politike i postupke o primjeni dužne pažnje iz članka 52.a stavka 1. ovoga Zakona, protivno članku 52.a stavku 2. ovoga Zakona

38. ako redovito ne preispituje i ažurira politike i postupke iz članka 52.a stavka 2. ovoga Zakona, protivno članku 52.a stavku 3. ovoga Zakona

39. ako kod alternativnih ulaganja iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a. stavka 3. ovoga Zakona učestalo ne provodi aktivnosti propisane člankom 52.a stavkom 4. ovoga Zakona

40. ako kod alternativnih ulaganja iz članka 126. stavka 3. i članka 126.a. stavka 3. ovoga Zakona nije osiguralo dovoljno osoblja koje ima kvalifikacije, znanje i stručnost koji su potrebni za obavljanje poslova iz članka 52.a, protivno članku 52.a stavku 5. ovoga Zakona

41. ako Agenciji u roku iz članka 52.a stavka 6. ovoga Zakona nije dostavilo izvješće o portfelju alternativnih ulaganja, protivno članku 52.a stavku 6. ovoga Zakona

42. ako izvješće o portfelju alternativnih ulaganja koje je dostavilo Agenciji u skladu s člankom 52.a stavkom 6. ovoga Zakona ne sadrži minimalni set podataka propisan člankom 52.a stavkom 6. ovoga Zakona

43. ako u sklopu izvješća o portfelju alternativnih ulaganja iz članka 52.a stavka 6. ovoga Zakona ne dostavi Agenciji sve podatke iz članka 52.a stavka 7. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 36. do 57. postaju točke 44. do 65.

Iza dosadašnje točke 58., koja postaje točka 66., dodaju se nove točke 67., 68. i 69. koje glase:

»67. ako iz imovine fonda izravno plati pokriće za troškove koji nisu vezani uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskih fondova, suprotno odredbi članka 87. stavka 2. ovoga Zakona

68. ako za pokriće određenih troškova vezanih uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskih fondova iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona, iz imovine mirovinskog fonda plati pokriće za više od 50 % takvih nužnih troškova kod kojih mirovinsko društvo koristi usluge vanjskih suradnika, a u iznosu koji prelazi postotke navedene u članku 87. stavku 2. ovoga Zakona, suprotno odredbi članka 87. stavka 2. ovoga Zakona

69. ako u postupku vezanom uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskog fonda koristi usluge vanjskih suradnika, a ne osigura da vanjski suradnik ispunjava uvjete iz članka 87. stavka 5. ovoga Zakona«.

U dosadašnjoj točki 59., koja postaje točka 70., iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«, a riječi: »stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 6.«.

Dosadašnje točke 60. do 66. postaju točke 71. do 77.

Iza dosadašnje točke 67., koja postaje točka 78., dodaju se nove točke 79. i 80. koje glase:

»79. ako kao vanjskog procjenitelja imenuje osobu koja ne ispunjava uvjete iz članka 111.a stavka 2. ovoga Zakona

80. ako protivno članku 111.a stavku 7. ovoga Zakona o imenovanju vanjskog procjenitelja iz članka 111.a stavka 1. ovoga Zakona ne obavijesti Agenciju«.

U dosadašnjoj točki 68., koja postaje točka 81., riječi: »milijun kuna« zamjenjuju se riječima: »132.722,81 eura«.

Dosadašnja točka 69. postaje točka 82.

Dosadašnja točka 70., koja postaje točka 83., mijenja se i glasi:

»83. ako jamstveni polog ne drži na posebnom transakcijskom računu kod depozitara koji je zaštićen od ovrhe od strane trećih osoba ili ga ne uloži u trezorske zapise Republike Hrvatske, kratkoročne prenosive dužničke vrijednosne papire s rokom dospijeća kraćim od 18 mjeseci ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a, ili u izvedene financijske instrumente koji služe za zaštitu od rizika iznosa jamstvenog pologa, u skladu s člankom 112. stavkom 4. ovoga Zakona«.

Dosadašnja točka 71. postaje točke 84.

Iza dosadašnje točke 72., koja postaje točka 85., dodaju se nove točke 86. do 97. koje glase:

»86. ako se imovina mirovinskog fonda kojim upravlja sastoji od prenosivih vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira i/ili poslovnih udjela koji se nude na platformama za skupno financiranje koje nisu u skladu sa smjernicama iz članka 125. stavka 6. točke d) ovoga Zakona, protivno članku 125. stavku 1. točki 8. ovoga Zakona

87. ako na svojim mrežnim stranicama na istaknutom mjestu ne objavi dokument koji članovima mirovinskog fonda pojašnjava na koji način mogu ostvariti pravo ostanka u fondu kategorije A, rokove u kojima to mogu učiniti, potencijalne prednosti i rizike za člana fonda koji mogu proizaći iz donošenja takve odluke, te opis načina ostvarivanja takvog prava, u skladu s člankom 96. stavkom 9. ovoga Zakona

88. ako se imovina mirovinskog fonda kojim upravlja sastoji od prenosivih vlasničkih i/ili dužničkih vrijednosnih papira koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske a koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 125. stavka 1. točke 10. podtočaka a) i b) ovoga Zakona, protivno članku 125. stavku 1. točki 10. ovoga Zakona

89. ako se imovina mirovinskog fonda kojim upravlja sastoji od udjela u fondovima koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, a provođenje nadzora nad tim fondovima i razina zaštite ulagatelja nisu istovjetni s onima propisanim zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, protivno članku 125. stavku 1. točki 11. ovoga Zakona

90. ako se imovina mirovinskog fonda kojim upravlja sastoji od udjela u fondovima koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, a provođenje nadzora nad tim fondovima i razina zaštite ulagatelja nisu istovjetni s onima propisanim zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, protivno članku 125. stavku 1. točki 12. ovoga Zakona

91. ako se imovina mirovinskog fonda kojim upravlja sastoji od depozita kod kreditne institucije koja ne ispunjava uvjete propisane člankom 125. stavkom 1. točkom 13. ovoga Zakona, a ne radi se o iznimci propisanoj člankom 125. stavkom 1. točkom 14. ovoga Zakona, protivno članku 125. stavku 1. točki 13. ovoga Zakona

92. ako se imovina mirovinskog fonda kojim upravlja sastoji od novca na računu otvorenog kod kreditne institucije koja ne ispunjava uvjete propisane člankom 125. stavkom 1. točkom 13. ovoga Zakona, a ne radi se o iznimci propisanoj člankom 125. stavkom 1. točkom 17. ovoga Zakona, protivno članku 125. stavku 1. točki 16. ovoga Zakona

93. ako se imovina mirovinskog fonda kojim upravlja sastoji od izvedenih financijskih instrumenata koji ne ispunjavaju uvjete propisane člankom 125. stavkom 1. točkom 18. ovoga Zakona, protivno članku 125. stavku 1. točki 18. ovoga Zakona

94. ako se imovina mirovinskog fonda kojim upravlja sastoji od nekretnina koje ne zadovoljavaju uvjete propisane člankom 125. stavkom 1. točkom 19. ovoga Zakona, protivno članku 125. stavku 1. točki 19. ovoga Zakona

95. ako je imovinu mirovinskog fonda kojim upravlja uložilo u imovinu iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona, a izdavatelj nema kreditni rejting za dugoročni dug izdan u stranoj valuti koji spada u investicijski razred prema ocjeni najmanje dvije globalno priznate rejting agencije, protivno članku 125. stavku 2. točki 1. ovoga Zakona ili nema kreditni rejting za dugoročni dug izdan u domaćoj valuti koji spada u investicijski razred prema ocjeni najmanje dvije globalno priznate rejting agencije, protivno članku 125. stavku 2. točki 2. ovoga Zakona

96. ako je imovinu mirovinskog fonda kojim upravlja uložilo u prenosive vrijednosne papire i/ili poslovne udjele koji se nude na platformama za skupno financiranje iz članka 125. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona, a u informativnom prospektu nisu navedeni podaci o subjektu u koji je imovina uložena, koliko je imovine uloženo, obrazloženje ulaganja, koji su prihodi ostvareni ili koji se prihodi očekuju u idućem razdoblju, protivno članku 125. stavku 3. točki 1. ovoga Zakona

97. ako je imovinu mirovinskog fonda kojim upravlja uložilo u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona, a u informativnom prospektu nije navedeno koliko je imovine uloženo u nekretnine, obrazloženje takvih ulaganja, procjenu vrijednosti nekretnine, je li u iste uloženo izravno ili putem subjekta za posebnu namjenu, koji su prihodi ostvareni te koji se prihodi očekuju u idućem razdoblju, protivno članku 125. stavku 3. točki 2. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 73. do 79. brišu se.

Dosadašnja točka 80., koja postaje točka 98., mijenja se i glasi:

»98. ako je imovinu mirovinskog fonda, odnosno mirovinskih fondova kojima upravlja uložilo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca koji u trenutku njihova stjecanja nisu uvršteni na uređeno tržište iz članka 125. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona, a nije u roku od tri radna dana nakon provedenog ulaganja Agenciji dostavilo dokumentaciju propisanu člankom 125.a stavkom 1. ovoga Zakona«.

Iza točke 98. dodaju se nove točke 99. do 120. i točke 121. do 152. koje glase:

»99. ako je imovinu mirovinskog fonda uložilo u vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, a nije u roku od tri radna dana nakon provedenog ulaganja dostavilo Agenciji obavijest o provedenom ulaganju i ispunjenju uvjeta iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, protivno članku 125.a stavku 3. ovoga Zakona

100. ako je mirovinsko društvo za račun mirovinskog fonda, odnosno mirovinskih fondova kojima upravlja steklo više od 10 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7. i 9. ovoga Zakona ili više od 10 % prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca jednog izdanja iz članka 125. stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 9. ovoga Zakona, a nije u roku od tri radna dana nakon provedenog ulaganja obavijestilo Agenciju o provedenom ulaganju, protivno članku 125.a stavku 4. ovoga Zakona

101. ako o ulaganjima iz članka 125.a stavaka 3. ili 4. ovoga Zakona u roku od tri radna dana od provedenog ulaganja ne objavi opće podatke o provedenom ulaganju i informacije iz članka 128.b stavka 5. ovoga Zakona, protivno članku 125.a stavku 5. ovoga Zakona

102. ako je imovinu mirovinskog fonda kojim upravlja uložilo u nekretnine iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona, a u roku od tri radna dana nakon provedenog ulaganja nije obavijestilo Agenciju i/ili Agenciji nije dostavilo dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 125. stavka 1. točke 19. ovoga Zakona, protivno članku 125.a stavku 6. ovoga Zakona

103. ako je imovinu mirovinskog fonda kojim upravlja uložilo u udjele, dionice ili poslovne udjele alternativnih investicijskih fondova s garancijom iz članka 126. stavka 1. točke 2. i/ili članka 126.a stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, a u roku od tri radna dana nakon davanja obvezujuće ponude i nakon svake uplate u takav fond nije obavijestilo Agenciju i/ili Agenciji nije dostavilo dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 126. stavka 4. ovoga Zakona odnosno članka 126.a stavka 4. ovoga Zakona, protivno članku 125.a stavku 7. ovoga Zakona

104. ako mirovinsko društvo imovinu mirovinskog fonda kojim upravlja uloži u prenosive vlasničke vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7. i 9. ovoga Zakona, a za skupinu ulaganja ili cjelokupna ulaganja nije koristio jednu ili više referentnih vrijednosti koje priznaje Agencija, protivno članku 125.b stavku 1. ovoga Zakona

105. ako u slučaju odstupanja prinosa ulaganja iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7. i 9. ovoga Zakona od prinosa odabrane referentne vrijednosti iz članka 125.b stavka 1. ovoga Zakona, nije u informativnom prospektu obrazložilo prinose i naznačilo i obrazložilo odstupanje prinosa takvih ulaganja u odnosu na prinos odabrane referentne vrijednosti iz članka 125.b stavka 1. ovoga Zakona, protivno članku 125.b stavku 2. ovoga Zakona

106. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije A protivno ograničenjima ulaganja iz članka 126. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

107. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije B protivno ograničenjima ulaganja iz članka 126.a ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

108. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C protivno ograničenjima ulaganja iz članka 126.b ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

109. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije A ili B u pojedini prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca jednog izdavatelja ili grupe izdavatelja koji čine povezana društva i financijske izvedenice sklopljene s tim izdavateljem ili grupom izdavatelja koji čine povezana društva, protivno ograničenjima ulaganja iz članka 127. stavaka 1., 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

110. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije A ili B na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog fonda ukupno izložena prema jednom infrastrukturnom projektu iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona veća od 25 % , a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127. stavku 5. ovoga Zakona

111. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije A ili B na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog fonda uložena u pojedini investicijski fond iz članka 125. stavka 1. točaka 11. i 12. ovoga Zakona veća od 5 % , a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127. stavku 6. ovoga Zakona

112. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije A ili B na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog fonda uložena u UCITS fondove odnosno otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona istog društva za upravljanje veća od 10 % , a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127. stavku 7. ovoga Zakona

113. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije A ili B na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog fonda uložena u alternativne investicijske fondove iz članka 125. stavka 1. točke 12. kojima upravlja isto društvo za upravljanje veća od 10 % , a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127. stavku 8. ovoga Zakona

114. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije A ili B na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog društva uložena u UCITS fondove odnosno otvorene investicijske fondove s javnom ponudom i alternativne investicijske fondove iz članka 125. stavka 1. točaka 11. i 12. ovoga Zakona kojima upravlja isto društva za upravljanje veća od 10 % , a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127. stavku 9. ovoga Zakona

115. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije A ili B na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog društva uložena u depozite iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona te novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona kod jedne kreditne institucije odnosno jedne grupe kreditnih institucija veća od 5 % , a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127. stavku 10. ovoga Zakona

116. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C u pojedini prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca jednog izdavatelja ili grupe izdavatelja koji čine povezana društva i financijske izvedenice sklopljene s tim izdavateljem ili grupom izdavatelja koji čine povezana društva, protivno ograničenjima ulaganja iz članka 127.a stavaka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

117. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog fonda ukupno izložena prema jednom infrastrukturnom projektu iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona veća od 10 %, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127.a stavku 6. ovoga Zakona

118. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog fonda uložena u pojedini visoko likvidni prenosivi vrijednosni papir jednog izdavatelja iz članka 125. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona veća od 3 %, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127.a stavku 4. ovoga Zakona

119. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog fonda uložena u pojedini UCITS ETF ili odgovarajući ETF koji je odobrenje za rad dobio u državi članici OECD-a iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, koji ispunjava uvjete iz članka 126.b stavka 1. točke 7. podtočke b) ovoga Zakona, veća od 5 %, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127.a stavku 5. ovoga Zakona

120. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog fonda uložena u pojedini UCITS ili otvoreni investicijski fond s javnom ponudom fond iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona veća od 5 %, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127.a stavku 7. ovoga Zakona

121. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog fonda uložena u UCITS fondove odnosno otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona kojim upravlja isto društvo za upravljanje veća od 10 %, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127.a stavku 8. ovoga Zakona

122. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C na način da je neto vrijednost imovine mirovinskog društva uložena u depozite iz članka 125. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Zakona te novac na računima iz članka 125. stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga Zakona kod jedne kreditne institucije odnosno jedne grupe kreditnih institucija veća od 5 %, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, protivno članku 127.a stavku 9. ovoga Zakona

123. ako je uložilo imovinu pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i B kojim upravlja u više od 10 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

124. ako je uložilo imovinu pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i B kojim upravlja u više od 10 % jednog izdanja instrumenata tržišta novca protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

125. ako je uložilo imovinu pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i B kojim upravlja u više od 20 % jednog programa neuvrštenih pokrivenih obveznica protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

126. ako je uložilo imovinu pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i B kojim upravlja u više od 20 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja s pravom glasa protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

127. ako je uložilo imovinu pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i B kojim upravlja protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

128. ako je uložilo imovinu pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i B kojim upravlja protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

129. ako je uložilo imovinu pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i B kojim upravlja u više od 20 % udjela u pojedinom UCITS fondu i/ili otvorenim investicijskom fondu s javnom ponudom protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

130. ako je uložilo imovinu pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i B kojim upravlja u više od 20 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

131. ako je uložilo imovinu pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i B kojim upravlja u više od 40 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

132. ako je uložilo imovinu pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i B kojim upravlja na način da je postiglo izloženost višu od 7 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

133. ako je uložilo imovinu pojedinog mirovinskog fonda kategorije A i B kojim upravlja na način da je postiglo izloženost višu od 10 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

134. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C kojima upravlja u više od 10 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.a stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

135. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C kojim upravlja više od 10 % jednog izdanja instrumenata tržišta novca protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.a stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

136. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C kojim upravlja u više od 15 % jednog programa neuvrštenih pokrivenih obveznica protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.a stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

137. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C kojim upravlja protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.a stavka 1. točke 5. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

138. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C kojim upravlja u više od 10 % visoko likvidnih prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja s pravom glasa protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.a stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

139. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C kojim upravlja u više od 20 % udjela u pojedinom UCITS fondu i/ili otvorenim investicijskom fondu s javnom ponudom protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.a stavka 1. točke 8. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

140. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C kojim upravlja na način da je postiglo izloženost višu od 7 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.a stavka 1. točke 9. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

141. ako je uložilo imovinu mirovinskog fonda kategorije C kojim upravlja na način da je postiglo izloženost višu od 10 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.a stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

142. ako je uložilo imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno imovinu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja u više od 15 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.b stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

143. ako je uložilo imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno imovinu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja u više od 15 % jednog izdanja instrumenata tržišta novca protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.b stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

144. ako je uložilo imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno imovinu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja u više od 30 % jednog programa neuvrštenih pokrivenih obveznica protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.b stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

145. ako je uložilo imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno imovinu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja u više od 25 % prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja s pravom glasa protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.b stavka 1. točke 5. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

146. ako je uložilo imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno imovinu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.b stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

147. ako je uložilo imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno imovinu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.b stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

148. ako je uložilo imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno imovinu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja u više od 25 % udjela u pojedinom UCITS fondu i/ili otvorenim investicijskom fondu s javnom ponudom protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.b stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

149. ako je uložilo imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno imovinu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja u više od 25 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.b stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

150. ako je uložilo imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno imovinu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja u više od 40 % jednog izdanja dionica, udjela ili poslovnih udjela u pojedinom alternativnom investicijskom fondu protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.b stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

151. ako je uložilo imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno imovinu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja na način da je postiglo izloženost višu od 10 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.b stavka 1. točke 13. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona

152. ako je uložilo imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja odnosno imovinu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja na način da je postiglo izloženost višu od 15 % regulatornog kapitala jedne kreditne institucije protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128.b stavka 1. točke 14. ovoga Zakona, a nije uskladilo ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3., 4., 7. ili 8. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 81., 82. i 83. brišu se.

Dosadašnje točke 84. do 89. postaju točke 153. do 158.

U dosadašnjoj točki 90., koja postaje točka 159., riječ: »prijeboj« zamjenjuje se riječju: »poravnanje«.

Dosadašnja točka 91. postaje točka 160.

Dosadašnja točka 92., koja postaje točka 161., mijenja se i glasi:

»161. koje protivno članku 132. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona financijske izvedenice ne koristi u svoje ime i za račun mirovinskog fonda jedino u svrhu zaštite imovine i obveza mirovinskog fonda ili protivno članku 132. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona financijske izvedenice ne koristi u svoje ime i za račun mirovinskog fonda jedino u svrhu efikasnog upravljanja imovinom i obvezama mirovinskog fonda«.

Dosadašnje točke 93., 94. i 95. postaju točke 162., 163. i 164.

Iza dosadašnje točke 96., koja postaje točka 165., dodaje se točka 166. koja glasi:

»166. ako je uložio imovinu mirovinskog fonda u udjele UCITS fondova iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona i/ili udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima odnosno dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona kojima upravlja dioničar odnosno vlasnik udjela mirovinskog društva, odnosno bilo koja osoba koja je povezana osoba s prethodno navedenim osobama, protivno članku 134. točki 3. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3 ili 4. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 97. do 120. postaju točke 167. do 190.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 64.

U članku 231. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

Dodaju se nove točke 1. i 2. koje glase:

»1. ako sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu koji će izazvati prelazak ili smanjenje ispod 10 %, 20 %, 30 % ili 50 %, a o tome nije bez odgode obavijestilo Agenciju, protivno članku 20.b stavku 1. ovoga Zakona

2. ako najkasnije do 31. ožujka tekuće godine nije dostavilo Agenciji popis imena/naziva svih dioničara, kao i imatelja kvalificiranih udjela s veličinom pojedinih udjela, sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, protivno članku 20.b stavku 2. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 1. do 15. postaju točke 3. do 17.

Dosadašnja točka 16., koja postaje točka 18., mijenja se i glasi:

»18. ako predloži ili imenuje člana nadzornog odbora u društvo u koje je uložilo imovinu mirovinskog fonda, a on nema odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo, protivno odredbi članka 49. stavka 6. ovoga Zakona«.

Iza točke 18. dodaje se nova točka 19. koja glasi:

»19. ako pri utvrđivanju vrsta sukoba interesa koji bi mogli naštetiti interesima mirovinskog fonda nije uključilo i sukobe interesa koji bi mogli nastati zbog uključivanja rizika održivosti u njihove procese, sustave i unutarnje kontrole, suprotno odredbi članka 49. stavka 9. ovoga Zakona«.

Dosadašnja točka 17. postaje točka 20.

Iza dosadašnje točke 18., koja postaje točka 21., dodaju se nove točke 22. i 23. koje glase:

»22. ako nije u sustav upravljanja rizicima u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svojega poslovanja uključilo rizike održivosti, suprotno odredbi članka 51. stavka 5. ovoga Zakona

23. ako politika upravljanja rizicima koju je donijelo mirovinsko društvo ne obuhvaća sve postupke koji su potrebni da bi mirovinsko društvo, za svaki mirovinski fond kojim upravlja, moglo procijeniti izloženost pojedinog mirovinskog fonda tržišnom riziku, riziku likvidnosti, riziku koncentracije uključujući i onaj koji proizlazi iz geografske diverzifikacije portfelja, riziku održivosti i riziku druge ugovorne strane, kao i izloženost mirovinskog fonda svim drugim rizicima, uključujući operativni rizik, koji mogu biti značajni za svaki mirovinski fond kojim mirovinsko društvo upravlja, suprotno odredbi članka 51. stavka 6. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 19. do 22. postaju točke 24. do 27.

U dosadašnjoj točki 23. koja postaje točka 28. riječi: »procedure nagrađivanja« zamjenjuju se riječima: »postupke vezane uz primitke«.

U dosadašnjoj točki 24. koja postaje točka 29. riječ: »nagrađivanja« zamjenjuje se riječju: »primitaka«.

U dosadašnjoj točki 25. koja postaje točka 30. riječi: »procedure nagrađivanja« zamjenjuju se riječima: »postupke vezane uz primitke«.

U dosadašnjoj točki 26. koja postaje točka 31. riječi: »stavku 8.« zamjenjuje se riječima: »stavku 8. i 9.«.

U dosadašnjoj točki 27. koja postaje točka 32. broj: »10.« zamjenjuje se brojem: »11.«.

Iza točke 32., dodaju se nove točke 33. do 40. koje glase:

»33. ako nije na svojim mrežnim stranicama objavilo informacije o svojim politikama u vezi s uključivanjem rizika održivosti u svoj proces odlučivanja o ulaganjima obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja, protivno članku 56.a ovoga Zakona

34. ako nije na svojim mrežnim stranicama objavilo informacije o štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, protivno članku 56.b stavku 1. ovoga Zakona

35. ako nije u statut mirovinskog fonda kojim upravlja uključilo opis načina na koji su rizici održivosti uključeni u donošenje odluke o ulaganju imovine mirovinskih fondova kojima upravlja i opis rezultata procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose mirovinskih fondova kojima upravlja, protivno članku 56.d stavku 1. ovoga Zakona

36. ako kroz ulaganja mirovinskog fonda kojim upravlja promiče okolišna ili socijalna obilježja, ili kombinacije tih obilježja, a u statutu mirovinskog fonda nije objavio sve informacije iz članka 56.f stavka 1. točaka a) do c) ovoga Zakona

37. ako u statutu mirovinskog fonda koji ima za cilj ulagati u održiva ulaganja te je utvrđen indeks kao referentna vrijednost nije objavio sve informacije iz članka 56.g stavka 1. točaka a) i b) ovoga Zakona

38. ako za mirovinske fondove iz članka 56.f stavka 1. ili članka 56.g stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona na svojim mrežnim stranicama ne objavi sve informacije iz članka 56.h stavka 1. točaka a) do d) ovoga Zakona

39. ako za mirovinske fondove iz članka 56.f stavka 1. ili članka 56.g stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona u godišnjem izvješću iz članka 145. ovoga Zakona ne uključi sve primjenjive informacije iz članka 56.i stavka 1. točaka a) i b) ovoga Zakona.

40. ako nije osiguralo da promidžbeni sadržaji mirovinskog društva iz članka 114. ovoga Zakona nisu u suprotnosti s informacijama objavljenima na temelju članka 56.a do 56.j. ovoga Zakona, protivno odredbi članka 56.k ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 28. do 37. postaju točke 41. do 50.

Iza točke 38., koja postaje točka 51., dodaje se nova točka 52. koja glasi:

»52. ako na svojim mrežnim stranicama na istaknutom mjestu ne objavi dokument iz članka 96. stavka 9. ovoga Zakona«

Dosadašnje točke 39. do 65. postaju točke 53. do 79.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 65.

U članku 232. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 do 66.360,00 eura«.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. nije s depozitarom drugog mirovinskog fonda kojim upravlja isto mirovinsko društvo sklopio sporazum o razmjeni informacija, protivno članku 172. stavku 2. ovoga Zakona«.

U dosadašnjoj točki 2., koja postaje točka 3., broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Dosadašnje točke 3. do 20. postaju točke 4. do 21.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se i riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 66.

U članku 233. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 67.

U članku 234. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U točki 1. riječi: »na dan raspodjele sredstava« brišu se.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. ne obavijesti člana mirovinskog fonda prije ispunjenja uvjeta iz članka 96. stavka 3. ovoga Zakona o mogućnosti iz članka 96. stavka 3. ovoga Zakona, protivno odredbi članka 96. stavka 4. ovoga Zakona«.

Točka 5. postaje točka 6.

Iza dosadašnje točke 6., koja postaje točka 7., dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. ako članu mirovinskog fonda za potrebe donošenje odluke o izboru mirovine nije učinio dostupnim informativni izračun mirovine, protivno članku 104. stavku 6. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 7. do 18. postaju točke 9. do 20.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 68.

U članku 235. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 69.

U članku 236. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. i točka 3. koje glase:

»2. ako kao imatelj kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu namjerava otpustiti kvalificirani udio, a nije Agenciju najmanje sedam dana unaprijed obavijestila o otpuštanju udjela, protivno odredbi članka 20.a stavka 1. ovoga Zakona

3. ako kao imatelj kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu namjerava smanjiti svoj udio na način da udio u kapitalu ili glasačkim pravima te osobe padne ispod praga od 10 %, 20 %, 30 % ili 50 %, ili da mirovinsko društvo prestaje biti ovisno društvo te osobe, a nije Agenciju najmanje sedam dana unaprijed obavijestila o tome, protivno odredbi članka 20.a stavka 2. ovoga Zakona«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 4.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 2650,00 eura«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako kao imatelj kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu namjerava otpustiti kvalificirani udio, a nije Agenciju najmanje sedam dana unaprijed obavijestila o otpuštanju udjela, protivno odredbi članka 20.a stavka 1. ovoga Zakona

2. ako kao imatelj kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu namjerava smanjiti svoj udio na način da udio u kapitalu ili glasačkim pravima te osobe padne ispod praga od 10 %, 20 %, 30 % ili 50 %, ili da mirovinsko društvo prestaje biti ovisno društvo te osobe, a nije Agenciju najmanje sedam dana unaprijed obavijestila o tome, protivno odredbi članka 20.a stavka 2. ovoga Zakona

3. ako kao relevantna osoba mirovinskog društva u funkciji člana nadzornog odbora ili drugog tijela izdavatelja koristi informacije kojima raspolaže o izdavatelju na temelju obavljanja takve funkcije u izdavatelju na način da bi formalno ili neformalno, posredno ili neposredno utjecala na osobe u mirovinskom društvu koje donose investicijske odluke vezane uz vrijednosne papire tog izdavatelja, protivno odredbi članka 53. stavka 3. ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 125. stavka 7. koji je izmijenjen člankom 43. ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 126. stavka 8. koji je izmijenjen člankom 45. ovoga Zakona i članka 126.a stavka 8. koji je dodan člankom 46. ovoga Zakona.

(3) Upravno vijeće Agencije će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 56.b stavka 5., članka 56.f stavka 5., članka 56.g stavka 8., članka 56.h stavka 3. i članka 56.i stavka 3. koji su dodani člankom 27. ovoga Zakona, pravilnik iz članka 65.a stavka 7. koji je dodan člankom 31. ovoga Zakona, pravilnik iz članka 104. stavka 21. koji je dodan člankom 37. ovoga Zakona te pravilnik iz članka 150. stavka 2. koji je dodan člankom 58. ovoga Zakona.

(4) Upravno vijeće Agencije će u roku od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 56.b stavka 6. koji je dodan člankom 27. ovoga Zakona.

(5) Upravno vijeće Agencije će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti smjernice iz članka 125. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 43. ovoga Zakona.

Članak 71.

(1) Upravno vijeće Agencije će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti sljedeće pravilnike s odredbama ovoga Zakona:

– Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 104/17., 118/21. i 146/22.)

– Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine«, br. 2/20. i 80/20.)

– Pravilnik o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu (»Narodne novine«, br. 101/14., 39/17. i 146/22.)

– Pravilnik o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 60/14., 39/17. i 146/22.) i

– Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 52/14., 39/17. i 112/19.).

(2) Upravno vijeće Agencije će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti sljedeće pravilnike s odredbama ovoga Zakona:

– Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 103/14., 39/17. i 2/20.)

– Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, br. 2/20., 15/20. i 24/21.)

– Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, br. 128/17., 114/18., 2/20., 146/22. i 139/23.)

– Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, br. 2/20., 98/20., 24/21. i 146/22.)

– Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 52/14. i 39/17.) i

– Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, br. 9/19.).

(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na snazi ostaju provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.).

Članak 72.

(1) Mirovinsko društvo dužno je u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti se s obvezama iz članka 16. ovoga Zakona, članka 46. stavaka 2. do 6. koji su dodani člankom 17. ovoga Zakona, članka 48. stavka 1. točke 12. koja je dodana člankom 19. ovoga Zakona, članka 51. stavaka 5. i 6. koji su dodani člankom 21. ovoga Zakona, članka 52.a koji je dodan člankom 23. ovoga Zakona i članka 104. stavaka 8. do 16. koji su dodani člankom 37. ovoga Zakona te uskladiti statute mirovinskih fondova kojima upravljaju s odredbama ovoga Zakona.

(2) Mirovinsko društvo dužno je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 70. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona uskladiti se s obvezama iz članaka 56.a do 56.k koji su dodani člankom 27. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je uskladiti se s obvezama iz članka 56.e stavka 1. koji je dodan člankom 27. ovoga Zakona najkasnije do 30. prosinca 2024.

(4) Mirovinsko društvo dužno je u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti se s obvezama iz članka 15. ovoga Zakona i uskladiti postojeće ugovore o uslugama poravnanja koje je sklopilo za račun mirovinskih fondova kojima upravlja sa zahtjevima iz članka 51. stavka 14. koji je dodan člankom 21. ovoga Zakona.

(5) Postupci započeti prema odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.) koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi toga Zakona.

Članak 73.

Iznos koji se u skladu s odredbom članka 32. ovoga Zakona može koristiti kao najviši iznos za pokriće nužnih troškova vezanih uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskih fondova kod kojih mirovinsko društvo koristi usluge vanjskih suradnika, mirovinsko društvo može početi računati na svaki novi uplaćeni doprinos nakon stupanja ovoga Zakona na snagu.

Članak 74.

Osiguranik koji je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona član mirovinskog fonda kategorije A u koji je raspoređen po službenoj dužnosti sukladno odredbi članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 115/18.), nakon isteka roka od 15 godina od dana raspoređivanja u mirovinski fond kategorije A, bit će po službenoj dužnosti raspoređen u mirovinski fond kategorije B, osim ako prethodno osobno ne izvrši izbor kategorije mirovinskog fonda.

Članak 75.

Osiguranik koji je na dan stupanja na snagu članaka 34., 35. i 36. ovoga Zakona član mirovinskog fonda kategorije C, može od dana stupanja na snagu članaka 34., 35. i 36. ovoga Zakona zatražiti od Središnjeg registra osiguranika prelazak u mirovinski fond kategorije B, ako na dan podnošenja takvog zahtjeva do referentnog dana ima više od šest mjeseci.

Članak 76.

(1) Iznimno od članka 96. stavka 4. koji je izmijenjen člankom 36. ovoga Zakona, Središnji registar osiguranika dužan je bez odgode člana mirovinskog fonda kategorije A koji na dan stupanja na snagu članaka 34., 35. i 36. ovoga Zakona ima manje od osam mjeseci do automatskog rasporeda u mirovinski fond kategorije B i člana mirovinskog fonda kategorije C koji na dan stupanja na snagu članaka 34., 35. i 36. ovoga Zakona ima više od šest mjeseci do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu prema zakonu koji se uređuje mirovinsko osiguranje, obavijestiti člana fonda kategorije A o mogućnosti ostanka u fondu kategorije A, odnosno člana fonda kategorije C o mogućnosti prelaska u fond kategorije B te o roku i načinu na koji se ta mogućnost može iskoristiti.

(2) Iznimno od članka 96. stavka 7. koji je izmijenjen člankom 36. ovoga Zakona, mirovinsko društvo dužno je bez odgode člana mirovinskog fonda kategorije A koji na dan stupanja na snagu članaka 34., 35. i 36. ovoga Zakona ima manje od šest mjeseca do automatskog rasporeda u mirovinski fond kategorije B i člana mirovinskog fonda kategorije C koji na dan stupanja na snagu članaka 34., 35. i 36. ovoga Zakona ima više od šest mjeseci do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje, obavijestiti o mogućnosti ostanka u fondu kategorije A, odnosno člana fonda kategorije C o mogućnosti prelaska u fond kategorije B, o roku i načinu na koji se ta mogućnost može iskoristiti te o potencijalnim prednostima i rizicima za člana fonda koji mogu proizaći iz donošenja odluke o ostanku u fondu kategorije A, odnosno prelasku u fond kategorije B.

(3) Središnji registar osiguranika će dostaviti mirovinskom društvu podatke o adresi prebivališta ili boravišta, kao i o važećoj adresi elektronske pošte, ako istom raspolaže, za člana mirovinskog fonda kategorije A i člana mirovinskog fonda kategorije C radi ispunjenja obveza mirovinskog društva iz stavka 2. ovoga članka, u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.

(4) Iznimno od članka 96. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 36. ovoga Zakona, član mirovinskog fonda kategorije A iz stavka 1. ovoga članka može do dana koji prethodi danu automatskog rasporeda u mirovinski fond kategorije B, od Središnjeg registra osiguranika zatražiti da ostane član mirovinskog fonda kategorije A.

Članak 77.

(1) Iznimno od članka 104. stavaka 8. do 16. koji su dodani člankom 37. ovoga Zakona, Središnji registar osiguranika dužan je u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona, mirovinskim društvima dostaviti podatke o članovima koji u 2024. godini imaju manje od jedne godine do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu prema zakonu koji se uređuje o mirovinsko osiguranje, što uključuje i podatak o važećoj adresi elektronske pošte člana ako Središnji registar osiguranika istom raspolaže, te podatak o adresi prebivališta ili boravišta člana, kao i podatak o datumu nakon kojeg član ima manje od jedne godine do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje.

(2) Mirovinsko društvo dužno je članovima iz stavka 1. ovog članka, nakon što zaprimi podatke iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti obavijest iz članka 104. stavka 9. koji je dodan člankom 37. ovoga Zakona, u roku od 15 dana od:

– dana na koji član ima jednu godinu do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu, za one članove za koje taj datum još nije nastupio

– dana kada je mirovinskom društvu istekao rok za usklađenje s odredbama iz članka 104. stavaka 8. do 16. koji su dodani člankom 37. ovoga Zakona, za one članove za koje je datum na koji član ima jednu godinu do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu već nastupio.

Članak 78.

Ako obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo imaju različite depozitare, njihovi su depozitari dužni u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona sklopiti sporazum iz članka 59. ovoga Zakona.

Članak 79.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike provest će naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 80.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024., osim članka 93. stavaka 2. i 3. koji su izmijenjeni člankom 34. ovoga Zakona, članka 95. stavaka 1. i 3. koji su izmijenjeni člankom 35. ovoga Zakona, članka 96. stavaka 2. do 13. koji su izmijenjeni člankom 36. ovoga Zakona i članaka 75. i 76. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2024. te članka 126. stavka 1. točke 14. koja je izmijenjena člankom 45. ovoga Zakona i članka 126.a stavka 1. točke 14. koja je dodana člankom 46. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2029.

Klasa: 022-02/23-01/116

Zagreb, 15. prosinca 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.