Zakon o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

NN 156/2023 (27.12.2023.), Zakon o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2395

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2023.

Klasa: 011-02/23-02/125

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 20. prosinca 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DODATKU NA
MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 79/07., 114/11. i 115/18.) u članku 2. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Korisniku mirovine kojemu je u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti određena osnovna mirovina osnovica za dodatak je mjesečna svota osnovne mirovine i određuje se u postotku od 27 % od osnovne mirovine.«.

Stavak 9. briše se.

Dosadašnji stavak 10., koji postaje stavak 9., mijenja se i glasi:

»(9) Korisniku iz stavka 8. ovoga članka kojemu svota osnovne mirovine s dodatkom iz stavka 8. ovoga članka iznosi manje od najniže osnovne mirovine određuje se najniža osnovna mirovina iz članka 93. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju.«.

Dosadašnji stavak 11., koji postaje stavak 10., mijenja se i glasi:

»(10) Svota osnovne mirovine iz stavka 8. ovoga članka, zajedno s dodatkom iz stavka 8. ovoga članka ne smije prijeći svotu najviše osnovne mirovine iz članka 93. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju.«.

Stavak 12. briše se.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 11.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

(1) Korisnicima mirovine kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona određen dodatak na osnovnu mirovinu s danom stupanja na snagu ovoga Zakona određuje se dodatak na osnovnu mirovinu pripadajuću od 1. siječnja 2024. prema članku 1. ovoga Zakona, ako je mirovina u isplati.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj će dužnosti korisnicima mirovine iz stavka 1. ovoga članka odrediti dodatak na osnovnu mirovinu prema članku 1. ovoga Zakona bez donošenja rješenja.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/119

Zagreb, 15. prosinca 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.