Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 157/2023 (28.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2417

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 104/22 i 133/22) u članku 4. stavku 1. riječi »elektroničkim putem« zamjenjuju se riječima »elektronički, putem softverske aplikacije – eZakup«.

Stavak 2. mijenja se i glasi: »Javni natječaj za zakup ribnjaka provodi se pisanim putem.«

U stavku 3. iza riječi »objavljuje se« dodaju se riječi »u softverskoj aplikaciji eZakup,«.

Stavak 5. briše se.

Stavci 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 5., 6., 7., 8. i 9.

U dosadašnjem stavku 7. koji je postao stavak 6. broj »6« zamjenjuje se brojem »5«.

U dosadašnjem stavku 9. koji je postao stavak 8. broj »8« zamjenjuje se brojem »7«.

U dosadašnjem stavku 10. koji je postao stavak 9. brojevi »8 i 9.« zamjenjuju se brojevima »7. i 8.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

» (1) Sudionik javnog natječaja za zakup iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika je dužan za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu:

– u strojno čitljivom formatu (pdf) priložiti potvrdu jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

– u strojno čitljivom formatu (pdf) priložiti potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,

– putem softverske aplikacije – eZakup dati izjavu da se protiv sudionika javnog natječaja na području Republike Hrvatske ne vodi postupak predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,

– putem softverske aplikacije – eZakup dati izjavu s popisom i podacima o svim fizičkim i pravnim osobama koje su povezane sa sudionikom/ponuditeljem javnog natječaja za zakup,

– putem softverske aplikacije – eZakup dati izjavu da na području Republike Hrvatske sudionik/ponuditelj javnog natječaja za zakup nema dugovanje s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta,

– putem softverske aplikacije – eZakup dati izjavu kojom sudionik/ponuditelj javnog natječaja daje suglasnost da se osobni podaci iz prijave i iz ostale dokumentacije predane uz prijavu na javnom natječaju za zakup koriste za sklapanje ugovora o zakupu i za vođenje Registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru,

– putem softverske aplikacije – eZakup dati izjavu da sudionik/ponuditelj javnog natječaja za zakup održava poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju,

– putem softverske aplikacije – eZakup popuniti Gospodarski program.

(2) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki a) Zakona dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, putem softverske aplikacije – eZakup dati i elektroničku izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je ispunjavao Gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje.

(3) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki a) Zakona, koji ima sklopljeni ugovor na temelju kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika ali ugovor nema Gospodarski program kao sastavni dio toga ugovora, dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, putem softverske aplikacije – eZakup dati i elektroničku izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je koristio poljoprivredno zemljište sukladno odredbama toga ugovora za sve vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka toga ugovora do raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje.

(4) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki c) Zakona koji ostvaruje domicilnost na temelju proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje, dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju, putem softverske aplikacije – eZakup osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, dati i elektroničku izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

(5) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki b) koji ostvaruje bodove na temelju poljoprivredne proizvodnje s preradom, dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, putem softverske aplikacije – eZakup dati i elektroničku izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da mu je udio prerađenog primarnog proizvoda najmanje 30 %.

(6) Povezanim osobama, u smislu Zakona a u odnosu na primjenu članka 31. i 36. Zakona smatraju se fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i kod kojih jedna osoba (fizička ili pravna) ima većinski vlasnički i/ili osnivački udio ili većinsko pravo odlučivanja u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, a povezanim fizičkim osobama u smislu Zakona smatraju se fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koje su bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje zajedno žive u istom kućanstvu, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

(7) Sudionik javnog natječaja za zakup ribnjaka dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, u strojno čitljivom formatu (pdf) priložiti i očitovanje Hrvatskih voda ili drugog nadležnog tijela o podmirenju svih obveza s osnove naknade za korištenje voda.

(8) Da bi sudionik javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta mogao ostvariti pravo prvenstva na javnom natječaju dužan je u strojno čitljivom formatu (pdf) priložiti dokumentaciju navedenu u Tablici 1. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, a sudionik/ponuditelj na javnom natječaju za zakup ribnjaka u strojno čitljivom formatu (pdf) dokumentaciju navedenu u Tablici 2. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(9) Sudionik javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta dužan je u strojno čitljivom formatu (pdf) dostaviti važeće ugovore sklopljene sukladno odredbama zakona o poljoprivrednom zemljištu koje on i s njim povezane fizičke i pravne osobe imaju na području jedinice lokalne samouprave koja raspisuje javni natječaj.

(10) Da bi sudionik na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta mogao ostvariti pravo prvenstva iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona a u odnosu na podkriterije koji se odnose na povezane osobe dužan je u strojno čitljivom formatu (pdf) dostaviti za povezane osobe:

– potvrdu ARKOD-a za površine koje koriste, a vezano za ispunjavanje odnosa grlo po hektaru;

– potvrdu ARKOD-a za trajne nasade,

– jedinstveni zahtjev za povrće i šećernu repu,

– uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva,

– uvjerenje o priznavanju sadnog materijala.

(11) Da bi sudionik javnog natječaja za zakup ribnjaka mogao ostvariti pravo prvenstva na javnom natječaju dužan je u strojno čitljivom formatu (pdf) priložiti dokumentaciju navedenu u Tablici 2. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(12) Pripadajući koeficijent uvjetnih grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje u smislu ovoga Pravilnika naveden je u Tablici 3. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(13) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima sklopljene ugovore, a predmet su javnog natječaja za zakup.

(14) Fizička ili pravna osoba može ostvariti bodove samo po jednom podstavku iz svih točaka iz članka 36. stavka 1. Zakona.

(15) Ponuditelj koji ispunjava kriterij b) podtočka 1., 2., 4. i 5, a u Gospodarskom programu nije naveo da će se baviti stočarstvom uz zadovoljavanje odnosa grlo – hektar ne može ostvariti bodove po kriteriju stočar.

(16) Ponuditelj koji ispunjava kriterij b) podtočka 3., a u Gospodarskom programu nije naveo da će se baviti vrstama proizvodnje koje su navedene u podtočki 3. na minimalno 20 % površine za koju podnosi ponudu, ne može ostvariti bodove po tom kriteriju.

(17) Iznimno od stavka 16. ovoga članka u slučajevima kada je u natječaju određena vrsta poljoprivredne proizvodnje Ponuditelj koji ispunjava kriterij b) podtočka 3. ostvaruju bodove ako su u Gospodarskom programu naveli vrstu poljoprivredne proizvodnje koja je određena u natječaju.

(18) U slučaju sumnje navode u izjavama iz ovoga članka mogu se provjeriti na temelju slijedećih dokumenata:

– očitovanja nadležnog državnog odvjetništva da se protiv sudionika javnog natječaja na području Republike Hrvatske ne vodi postupak predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta

– podataka iz info BIZ servisa Finanacijske agencije (FINA) vezano za izjavu o povezanim pravnim osobama, a povezane fizičke osobe dokumentacija iz službenih evidencija nadležnih institucija

– očitovanja drugih jedinica lokale samouprave odnosno grada Zagreba na čijem području ponuditelj ima sklopljene ugovore o korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države vezano za dugovanje sudionika/ponuditelja s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske

– rješenja službenika jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba koji u opisu posla obavlja poslove nadzora i kontrole provođenja odluke o agrotehničkim mjerama ili zapisnik poljoprivredne inspekcije vezano za održavanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ponuditelja pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju

– zapisnika Povjerenstva za zakup temeljem očevida da je proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje

– evidencije proizvodnje i prerade da ponuditelj ima najmanje 30 % prerađenog primarnog proizvoda.

Članak 3.

U članku 7. stavci 2., 3., 4. 5., 6., 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stavci 9., 10. i 11. postaju stavci 2., 3. i 4.

Dosadašnji stavak 10. koji je postao stavak 3. mijenja se i glasi: »Popis svih ponuditelja u javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta i prijedlog najpovoljnijih ponuditelja prikazuje se u Tablici 1. koja se nalazi unutar softverskog rješenja eZakup.«

Članak 4.

U članku 8. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji je postao stavak 1. riječi: »U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima »Ako Ministarstvo umjesto jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba raspolaže poljoprivrednim zemljištem«.

U dosadašnjem stavku 4. koji je postao stavak 2. broj »3« zamjenjuje se brojem »1«.

U dosadašnjem stavku 5. koji je postao stavak 3. broj »4« zamjenjuje se brojem »2«.

Članak 5.

U članku 9. broj »47/19« zamjenjuje se brojevima: »104/22 i 133/22«.

Članak 6.

U prilogu OBRAZAC 1., OBRAZAC 2., OBRAZAC 3. i OBRAZAC 4. brišu se.

Članak 7.

U Tablici 1., redni broj b), uz podkriterij trajnim nasadima i/ili proizvodnjom povrća i/ili proizvodnjom šećerne repe i/ili sjemenarstvom i rasadničarstvom na najmanje 20 % ukupnih oraničnih i/ili površina pod trajnim nasadima ponuditelja i svih njegovih povezanih osoba upisanih u ARKOD ili se bavi poljoprivrednom proizvodnjom s preradom pri čemu je udio prerađenog primarnog proizvoda u godini koja prethodi godini objave javnog natječaja najmanje 30 %, u stupcu naziv dokumenta riječi: »potvrda HAPIHA za sjemensku proizvodnju i rasadničarstvo« zamjenjuju se riječima: »uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva /uvjerenje o sadnom materijalu«.

Redni broj f), uz podkriterij ekološki proizvođač na najmanje 25 % površina poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD, u stupcu naziv dokumenta dodaju se riječi: »i potvrda ARKODA«.

Redni broj i), uz podkriterij prosjek udjela prihoda/primitaka fizičke osobe odnosno pravne osobe po osnovi izravnih plaćanja u njihovim ukupnim prihodima odnosno primicima od poljoprivredne djelatnosti za tri godine koje prethode godini objave javnog natječaja nije veći od 30 %, u stupcu naziv dokumenta dodaju se riječi: »ukupni prihodi/primici od poljoprivrede za tri godine/evidencija o poljoprivrednoj proizvodnji« zamjenjuju se riječima » konsolidirani knjigovodstveno računovodstveni podaci za 3 godine«.

Iza tablice 1. dodaje se napomena koja glasi: »Potvrda iz ARKOD-a sadrži podatke ARKOD sustava zadnjeg dana obveznog raspolaganja zemljištem u godini koja prethodi natječaju, sukladno pravilniku koji propisuje provedbu izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/12
Urbroj: 525-06/185-23-26
Zagreb, 19. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.