Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

NN 158/2023 (29.12.2023.), Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2508

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13., 120/16., 127/17. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

Članak 1.

U Uredbi o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, br. 82/10., 83/12., 10/14., 32/20. i 140/22.), u članku 2.c stavku 1. u izrazu CVp riječi: »u 2023. godini« zamjenjuju se riječima: »u 2024. godini«.

Članak 2.

U Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 32/20.) u članku 6. koji je izmijenjen člankom 2. Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 140/22.) riječi: »1. siječnja 2024.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2025.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Do 31. prosinca 2024. visina naknade za korištenje voda isporučenih korisnicima vodnih usluga putem isporučitelja vodnih usluga iznosi 0,378260 eura za kubni metar (1 m3) isporučene vode.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024., osim članka 1. ove Uredbe koji stupa na snagu 1. siječnja 2025.

Klasa: 022-03/23-03/102

Urbroj: 50301-05/27-23-2

Zagreb, 28. prosinca 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.