Odluka o centraliziranom financiranju specijalističkog usavršavanja doktora medicine

NN 158/2023 (29.12.2023.), Odluka o centraliziranom financiranju specijalističkog usavršavanja doktora medicine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2509

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. donijela

ODLUKU

O CENTRALIZIRANOM FINANCIRANJU SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA
DOKTORA MEDICINE

I.

U cilju rješavanja nedostatka specijalista u određenim djelatnostima za popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, osobito na razini primarne zdravstvene zaštite, financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine provodi se putem sustava centralnog financiranja.

II.

Financijska sredstva za potrebe sustava centralnog financiranja specijalističkog usavršavanja doktora medicine, potrebna za izvršenje godišnjeg plana specijalističkog usavršavanja, planiraju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na godišnjoj razini.

Osigurana financijska sredstva dodjeljuju se na temelju posebne odluke ministra zdravstva o financiranju specijalističkog usavršavanja, za svaku proračunsku godinu.

III.

Zdravstvene ustanove, korisnici bespovratnih sredstava za specijalističko usavršavanje doktora medicine u slučaju nedovršenih programa specijalističkog usavršavanja, obvezne su izvršiti povrat sredstava u državni proračun Republike Hrvatske u iznosu troška specijalizacije sukladno zakonu kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

IV.

Sredstva za provođenje specijalističkih usavršavanja koja su odobrena posebnom odlukom ministra iz točke 2. ove Odluke osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na aktivnosti A802011 Centralno financiranje specijalizacija.

V.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/492
Urbroj: 50301-01/10-23-2
Zagreb, 28. prosinca 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.