Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

NN 158/2023 (29.12.2023.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Ministarstvo financija

2515

Na temelju članka 134. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se primjena načela proračunskog računovodstva, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, sadržaj računa Računskog plana, temeljna pravila evidentiranja poslovnih događaja, popis imovine i obveza i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo.

(2) Proračunsko računovodstvo temelji se na nacionalnim računovodstvenim pravilima uvažavajući osnovne postavke iz Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor.

(3) Ministar financija može donijeti upute za operativnu provedbu ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: jedinice), proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica (dalje u tekstu: proračunski korisnici), izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica (dalje u tekstu: izvanproračunski korisnici) sukladno kriterijima za utvrđivanje obveze primjene proračunskog računovodstva.

(2) Popis obveznika iz stavka 1. ovoga članka sadržan je u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesen u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(3) Iznimno od odredbi Pravilnika iz stavka 2., sukladno pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010, propisana Uredbom (EU) 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća), za potrebe računovodstvenih i drugih proračunskih evidencija i izvještaja Hrvatski zavod za zapošljavanje smatra se izvanproračunskim korisnikom, a poslovne transakcije s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje smatraju se poslovnim transakcijama s izvanproračunskim korisnikom.

II. NAČELA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

Opća načela proračunskog računovodstva

Članak 3.

(1) Proračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

(2) Proračunsko računovodstvo vodi se po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Temeljna načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Članak 4.

(1) U proračunskom računovodstvu primjenjuje se modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja.

(2) Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja uz primjenu metode povijesnog troška.

(3) Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja:

– prihodi se priznaju u trenutku kada su naplaćeni, odnosno u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti

– rashodi se priznaju u trenutku nastanka poslovnog događaja i poslovne obveze u izvještajnom razdoblju na koji se odnose neovisno o plaćanju.

(4) Primici i izdaci priznaju se i iskazuju u trenutku priljeva odnosno odljeva novca i novčanih ekvivalenata.

(5) Bruto načelo je iskazivanje svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u punom iznosu bez prijeboja.

(6) Detaljnija pravila za primjenu računovodstvenih načela iz ovoga članka uređuju se odredbama ovoga Pravilnika.

III. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE I POSLOVNE KNJIGE

Knjigovodstveni poslovni događaj

Članak 5.

Knjigovodstveni poslovni događaj je događaj koji pripada prošlosti, ima utjecaj na promjenu postojećeg stanja imovine, obveza, prihoda ili primitaka, rashoda ili izdatka, vlastitih izvora i financijskog rezultata te ima vrijednosni (novčani) izraz.

Knjigovodstvena isprava

Članak 6.

(1) Evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, urednim, istinitim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.

(2) Knjigovodstvena isprava je svaki interno ili eksterno sastavljen pisani dokument ili elektronički zapis o poslovnom događaju, koji čini osnovu za unos podataka o poslovnom događaju u poslovne knjige.

(3) Vjerodostojna isprava je isprava čiji sadržaj, samostalno ili povezan sa sadržajem drugih vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava navedenih u toj ispravi, točno, jasno i potpuno odražava nastali poslovni događaj.

(4) Knjigovodstvena isprava je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovnog događaja temeljem kojeg je sastavljena.

(5) Zakonski predstavnik ili osoba koju on ovlasti potpisom na ispravi ili memoriranom šifrom ovlaštenja za transakciju jamči da je isprava istinita i da realno prikazuje poslovni događaj odnosno transakciju.

(6) Knjigovodstvena isprava mora biti takva da stručna osoba može u razumnom roku iz nje nedvojbeno spoznati poslovni događaj.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, račun koji služi kao knjigovodstvena isprava ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje. Račun za gotovinski promet kod obveznika fiskalizacije može umjesto imena i prezimena osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje sadržavati oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju.

(8) Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telekomunikacijskim putem, preslika izvorne isprave ili isprava na elektroničkom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja izvorne isprave, odnosno razlog upotrebe preslike, potpisana od strane osobe koja ju je zaprimila.

(9) Knjigovodstvena isprava mora sadržavati sljedeće:

1. naziv i adresu izdavatelja isprave

2. naziv primatelja isprave

3. naziv i redni broj knjigovodstvene isprave ili jedinstvenu identifikacijsku oznaku knjigovodstvene isprave

4. datum i mjesto izdavanja knjigovodstvene isprave

5. datum poslovnog događaja ako nije isti kao datum izdavanja

6. opis i sadržaj poslovnog događaja

7. novčani iznos ili cijenu po mjernoj jedinici s obračunom ukupnog iznosa

8. potpis osobe odgovorne za sastavljanje knjigovodstvene isprave.

(10) Sukladno posebnim propisima uz sadržaj naveden u stavku 9. ovoga članka knjigovodstvena isprava može sadržavati i:

1. osobni identifikacijski broj (OIB) izdavatelja i primatelja računa

2. iskazanu vrijednost poreza na dodanu vrijednost

3. identifikaciju sudionika poslovnog događaja

4. broj narudžbenice ili ugovora

5. druge relevantne podatke.

(11) Iznimno od stavka 9. podstavka 8. ovoga članka, knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronički zapis može umjesto potpisa odgovorne osobe sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za sastavljanje knjigovodstvene isprave ili jedinstveni identifikator koji predstavlja skup verificiranih procedura i pravila knjiženja poslovnih događaja ugrađenih u informacijski sustav ili mora biti potpisana sukladno propisima kojima se uređuje elektronički potpis.

Članak 7.

(1) Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorni pisani dokument ili na nositelju elektroničkog zapisa odnosno nositelju mikrografske obrade.

(2) Knjigovodstvene isprave čuvaju se u sljedećim rokovima, ako drugim propisima nije određen drugi rok:

1. trajno se čuvaju obračunske isprave u vezi s plaćama ili analitička evidencija plaća,

2. najmanje jedanaest godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u dnevnik, glavnu knjigu i u pomoćne poslovne knjige.

Poslovne knjige

Članak 8.

(1) Poslovne knjige su skup evidencija kojima se osiguravaju podaci i informacije o poslovanju obveznika primjene proračunskog računovodstva, a vode se po načelu urednosti i ažurnosti.

(2) Oblik vođenja poslovnih knjiga ovisi o načinu unosa podataka: ručno ili pomoću računala.

(3) Knjigovodstvene evidencije u proračunskom računovodstvu osiguravaju podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te stanja imovine i obveza i vlastitih izvora.

Vrste poslovnih knjiga

Članak 9.

(1) Osnovne poslovne knjige jesu dnevnik i glavna knjiga.

(2) Pomoćne poslovne knjige su analitičke knjigovodstvene evidencije i druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora i praćenja poslovanja.

Dnevnik

Članak 10.

(1) Dnevnik je poslovna knjiga u koju se knjigovodstveni poslovni događaji, nastali u određenom izvještajnom razdoblju, evidentiraju redoslijedom kako su nastali (kronološki) zaduženjem i odobrenjem odgovarajućih osnovnih računa. Evidentiraju se svi knjigovodstveni poslovni događaji, koji su predmet bilančnih i izvanbilančnih zapisa, neovisno o tome kako su međusobno povezane poslovne promjene na koje se evidencije odnose. Na taj način osigurava se kontrolna funkcija dnevnika, pregled razdoblja nastalih promjena te rekonstrukcija knjigovodstvenih poslovnih događaja.

(2) Svako knjiženje u dnevnik mora imati redni broj ili identifikacijsku oznaku te sadržavati podatke na temelju kojih se knjiženje može nedvojbeno povezati s pripadajućom knjigovodstvenom ispravom (datum unosa promjene, tip dokumenta, broj dokumenta, datum dokumenta, datum knjiženja, zaduženje odnosno odobrenje osnovnog računa i vrijednost evidentirane promjene). Slijednost identifikacijskih oznaka omogućuje kontrolu usklađenosti između prometa dnevnika i glavne knjige te glavne knjige i pomoćnih knjiga, ako se vode, za izvještajno razdoblje.

(3) Dnevnik se zaključuje zbrojem dugovnog i potražnog prometa koji moraju biti jednaki.

Glavna knjiga

Članak 11.

(1) Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih događaja nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima, prihodima i primicima te rashodima i izdacima raspoređenih na osnovnim računima prema propisanom Računskom planu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Svi knjigovodstveni poslovni događaji moraju biti sadržani u dnevniku i u glavnoj knjizi radi kontrolne funkcije dnevnika nad glavnom knjigom.

(3) Glavnu knjigu čine dva odvojena dijela: bilančni zapisi i izvanbilančni zapisi.

(4) Bilančni zapisi služe za evidentiranje poslovnih događaja koji mijenjaju imovinu, obveze, vlastite izvore, prihode, primitke, rashode ili izdatke.

(5) Izvanbilančni zapisi služe za evidentiranje poslovnih događaja koji nisu uključeni u bilančne kategorije jer u trenutku nastanka događaja nemaju izravan utjecaj na imovinu, obveze, vlastite izvore, prihode, primitke, rashode i izdatke, nego pružaju dodatne informacije o potencijalnim utjecajima na navedeno.

(6) Iznosi na osnovnim računima glavne knjige za određeno razdoblje odgovaraju iznosima iskazanim u propisanim financijskim izvještajima.

(7) Izvadak za pojedini analitički račun iz glavne knjige mora sadržavati najmanje sljedeće:

– datum ispisa izvatka

– naziv i adresu izdavatelja izvatka

– brojčanu oznaku analitičkog računa

– naziv analitičkog računa

– razdoblje na koje se odnosi

– početno stanje (za imovinu, obveze, vlastite izvore)

– jedinstvenu identifikacijsku oznaku poslovnog događaja

– datum poslovnog događaja

– datum knjiženja, opis sadržaja poslovnog događaja

– oznaku proračunskih klasifikacija sukladno važećim propisima

– dugovni i/ili potražni iznos, odnosno iznos zaduženja ili odobrenja

– oznaku pripadajuće knjigovodstvene isprave

– zaključni ukupni dugovni i potražni promet za razdoblje na koje se izvadak odnosi

– stanje analitičkog računa na kraju razdoblja (za imovinu, obveze, vlastite izvore).

Objedinjena glavna knjiga proračuna

Članak 12.

(1) Proračuni koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna imaju obvezu uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna koja se sastoji od:

− Glavne knjige proračuna

− Glavnih knjiga proračunskih korisnika iz nadležnosti proračuna.

(2) Glavna knjiga proračuna u sastavu Objedinjene glavne knjige proračuna sadrži evidencije svih transakcija na imovini, obvezama, vlastitim izvorima, prihodima, rashodima, primicima i izdacima proračuna, evidentiranih po modificiranom načelu nastanka događaja.

(3) Glavna knjiga proračunskih korisnika u sastavu Objedinjene glavne knjige proračuna sadrži minimalno evidencije transakcija u vezi rashoda i obveza, izdataka i primitaka, potraživanja iz nadležnog proračuna za uplaćena sredstva na račun proračuna te prihode proračunskih korisnika iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, evidentiranih po modificiranom načelu nastanka događaja.

(4) Neovisno o tome što se u sastavu Objedinjene glavne knjige proračuna vodi i Glavna knjiga proračunskog korisnika, proračunski korisnici imaju obvezu samostalno voditi cjelovitu Glavnu knjigu proračunskog korisnika koja sadrži evidencije svih transakcija na imovini, obvezama, vlastitim izvorima, rashodima i izdacima, primicima i prihodima proračunskog korisnika po modificiranom načelu nastanka događaja.

(5) Financijski izvještaji proračuna sastavljaju se na temelju podataka iz Glavne knjige proračuna.

(6) Financijski izvještaji proračunskih korisnika sastavljaju se na temelju podataka iz Glavne knjige proračunskog korisnika koja se vodi kod proračunskog korisnika.

Pomoćne poslovne knjige

Članak 13.

Pomoćne poslovne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije stavki koje su u glavnoj knjizi iskazane sintetički i druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora i praćenja poslovanja.

Analitičke knjigovodstvene evidencije

Članak 14.

(1) Analitičke knjigovodstvene evidencije organizirane su kao analitička knjigovodstva, a zbroj dugovnog i potražnog prometa na svim analitičkim računima pomoćne poslovne knjige mora biti jednak prometu na odgovarajućem računu glavne knjige.

(2) Analitičke evidencije ne moraju se voditi ako obveznik izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke.

(3) Obvezne analitičke knjigovodstvene evidencije su evidencije:

1. dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) te s drugim potrebnim podacima,

2. kratkotrajne nefinancijske imovine (zalihe lijekova, potrošnog medicinskog materijala i slično) nabavljene radi obavljanja poslova u djelatnosti zdravstva – po vrsti, količini i vrijednosti,

3. kratkotrajne nefinancijske imovine nabavljene radi obavljanja vlastite trgovačke, izdavačke i proizvođačke djelatnosti (zalihe sirovina, materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, količini i vrijednosti,

4. kratkotrajne nefinancijske imovine nabavljene radi držanja na zalihama za djelatnost obrane, sigurnosti i prometa (zaliha materijala, proizvoda, robe) – po vrsti, količini i vrijednosti,

5. kratkotrajne nefinancijske imovine nabavljene radi držanja na zalihama u roku dužem od godine dana (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, količini i vrijednosti,

6. financijske imovine i obveza, i to:

− potraživanja i obveza (po subjektima, računima, pojedinačnim iznosima, rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr.),

− primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima),

− potraživanja po osnovi danih zajmova i obveza po osnovi primljenih kredita i zajmova (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, obračunatim kamatama)

− ispravka vrijednosti potraživanja.

(4) Smanjenje zaliha kratkotrajne nefinancijske imovine evidentira se na temelju izdatnice u trenutku utroška odnosno prodaje te imovine, a najkasnije na kraju svakog izvještajnog razdoblja u kojem je potrošena odnosno prodana.

Ostale pomoćne knjige

Članak 15.

(1) Pored analitičke knjigovodstvene evidencije iz članka 14. ovoga Pravilnika, obveznici vođenja proračunskog računovodstva vode pomoćne knjige organizirane kao posebne pomoćne knjige za potrebe bilančnih zapisa:

− knjigu (dnevnik) blagajni (blagajna u službenoj valuti, devizna, porto i druge),

− evidenciju danih i primljenih jamstava,

− evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila,

− knjigu izlaznih računa,

− knjigu ulaznih računa.

(2) Za potrebe izvanbilančnih zapisa, obveznici proračunskog računovodstva vode pomoćne knjige organizirane kao posebne pomoćne knjige:

− evidenciju tuđe imovine dobivene na korištenje,

− evidenciju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku,

− evidenciju potencijalnih obveza po danim jamstvima,

− evidenciju preuzetih obveza po ugovorima o nabavi roba, radova i usluga,

− evidenciju obveza po ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava,

− evidenciju obveza za upis kapitala po pozivu,

− ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

(3) Ostale pomoćne evidencije ne moraju se voditi ako obveznik izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke.

Otvaranje poslovnih knjiga

Članak 16.

(1) Poslovne knjige vode se za proračunsku godinu, koja je jednaka kalendarskoj godini odnosno razdoblju od 12 mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca kalendarske godine.

(2) Poslovne knjige otvaraju se na početku proračunske godine ili s danom osnivanja.

(3) Početna stanja glavne knjige na početku proračunske godine moraju biti jednaka zaključnim stanjima na kraju prethodne proračunske godine.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, početna stanja glavne knjige u slučaju statusnih promjena moraju biti jednaka stanjima utvrđenim u dokumentima o osnivanju.

Zaključivanje poslovnih knjiga

Članak 17.

(1) Poslovne knjige zaključuju se na kraju proračunske godine odnosno s danom prestanka rada subjekta ili danom statusne promjene.

(2) Zakonski predstavnik obveznika vođenja proračunskog računovodstva ili osoba na koju je prenesena ovlast potpisuje ispisanu i uvezanu glavnu knjigu u roku od 120 dana od isteka proračunske godine na koju se odnosi odnosno od dana prestanka rada subjekta ili dana statusne promjene.

(3) Ako se glavna knjiga vodi kao elektronički zapis mora se nakon zaključivanja na kraju proračunske godine potpisati elektroničkim potpisom sukladno propisu koji uređuje elektronički potpis, zaštititi na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova i da se može u svakom trenutku otisnuti na papir.

(4) Ako nije moguće zaštititi glavnu knjigu koja se vodi kao elektronički zapis na način propisan u stavku 3. ovoga članka, ona se ispisuje na papir i uvezuje te potpisuje u roku od 120 dana od isteka proračunske godine na koju se odnosi odnosno od dana prestanka rada subjekta ili dana statusne promjene.

Rokovi čuvanja poslovnih knjiga

Članak 18.

(1) Poslovne knjige čuvaju se u sljedećim rokovima:

1. dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina,

2. pomoćne knjige – najmanje sedam godina.

(2) Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana proračunske godine na koju se odnose.

(3) Za sve poslovne knjige i ostalu računovodstvenu dokumentaciju za koju ovim Pravilnikom nije utvrđen rok čuvanja, primjenjuju se rokovi iz propisa o arhivskom gradivu i arhivima te ostalim odgovarajućim propisima.

Način vođenje računovodstvenih poslova i odgovornost za računovodstvene poslove

Članak 19.

(1) Računovodstveni poslovi su prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje financijskih izvještaja te prikupljanje i obrada financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe.

(2) Obveznici proračunskog računovodstva dužni su prikupljati i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o proračunu, ovom Pravilniku i drugim na temelju Zakona donesenim propisima, poštujući pri tome temeljna načela proračunskog računovodstva.

(3) Obveznici proračunskog računovodstva dužni su prikupljati podatke i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje na način kojim se omogućava provjera poslovnih događaja te utvrđivanje njihovog financijskog položaja i uspješnosti poslovanja.

Članak 20.

(1) Odgovorna osoba obveznika proračunskog računovodstva odgovorna je za ustroj te za zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.

(2) Vođenje proračunskog računovodstva može se povjeriti ovlaštenoj stručnoj organizaciji ili osobi. Odgovornost za vođenje računovodstva ne može se prenijeti na izvršitelja.

(3) Za sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s pravilima proračunskog računovodstva odgovorna je osoba koja rukovodi ustrojstvenom jedinicom obveznika ili osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva, što potvrđuje potpisom.

Članak 21.

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave sastavljaju se na hrvatskom jeziku i izražavaju u službenoj valuti Republike Hrvatske.

IV. SADRŽAJ RAČUNSKOG PLANA

Računski plan

Članak 22.

(1) Računski plan sistematizirani je pregled brojčanih oznaka i naziva pojedinih računa po kojima su obveznici proračunskog računovodstva obvezni knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i vlastite izvore, prihode, primitke, rashode i izdatke.

(2) Računi Računskog plana su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune.

(3) Osnovni računi iz Računskog plana mogu se raščlanjivati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje osnovnih računa u Računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.

Razredi u Računskom planu

Članak 23.

Računski plan sadrži 10 razreda, i to:

0 – Nefinancijska imovina,

1 – Financijska imovina,

2 – Obveze,

3 – Rashodi poslovanja,

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine,

5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova,

6 – Prihodi poslovanja,

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine,

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja,

9 – Vlastiti izvori.

Razredi imovine, obveza i vlastitih izvora

Članak 24.

(1) Razredi 0, 1, 2 i 9 jesu razredi u kojima se prate promjene i stanja imovine, obveza i vlastitih izvora.

(2) Stanje imovine i obveza temelj je za izračunavanje pokazatelja održivosti aktivnosti proračuna i proračunskih korisnika, a to su:

– financijska neto vrijednost (razlika između financijske imovine i obveza) i

– neto vrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza).

Razredi rashoda i prihoda, izdataka i primitaka

Članak 25.

(1) Razredi 3, 4, 5, 6, 7, 8 jesu razredi u kojima se prema prirodnim vrstama rashoda i izdataka te prihoda i primitaka prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti.

(2) Razredi 3 i 4 jesu razredi u kojima se prate promjene rashoda, a razredi 6 i 7 jesu razredi u kojima se prate promjene prihoda. Razredi 3, 4, 6 i 7 koriste se za utvrđivanje uspješnosti poslovanja.

(3) Razred 5 je razred u kojem se prate promjene izdataka, a razred 8 je razred u kojem se prate promjene primitaka. Razredi 5 i 8 predstavljaju račune financiranja.

(4) Sučeljavanjem ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju utvrđuje se rezultat poslovanja za izvještajno razdoblje kako slijedi:

– višak ili manjak prihoda poslovanja utvrđuje se kao razlika između ukupnih prihoda poslovanja (razred 6) i ukupnih rashoda poslovanja (razred 3)

– višak ili manjak od nefinancijske imovine utvrđuje se kao razlika između ukupnih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) i ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

– višak ili manjak od financijske imovine utvrđuje se kao razlika između ukupnih primitaka (razred 8) i ukupnih izdataka (razred 5).

IVa. IMOVINA

Imovina – pojam i klasifikacije

Članak 26.

(1) Imovina jesu resursi koje kontrolira obveznik proračunskog računovodstva kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti.

(2) Imovina se klasificira prema vrsti, trajnosti, načinu nastanka, pojavnim oblicima i funkciji u obavljanju djelatnosti.

(3) Prema vrsti imovina se dijeli na financijsku i nefinancijsku.

(4) Prema trajnosti imovina se dijeli na dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu bez obzira na vrijednost:

– dugotrajna imovina je imovina koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik, odnosno ona čiji je korisni vijek uporabe duži od jedne godine

– kratkotrajna je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od jedne godine.

(5) Prema načinu nastanka imovina se dijeli na proizvedenu i neproizvedenu.

(6) Prema pojavnim oblicima imovina se dijeli na materijalnu i nematerijalnu imovinu.

(7) Prema funkciji u obavljanju djelatnosti imovina se dijeli na stambene objekte, poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometne objekte, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu, instrumentu, uređaje i strojeve, sportsku i glazbenu opremu, vojnu opremu, prijevozna sredstava, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, višgodišnje nasade i osnovno stado, sitan inventar, zalihe za obavljanje djelatnosti te robu za daljnju prodaju.

Razred 0 – Nefinancijska imovina

Članak 27.

Razred 0 – Nefinancijska imovina obuhvaća sljedeće skupine računa:

− 01 Neproizvedenu dugotrajnu imovinu

− 02 Proizvedenu dugotrajnu imovinu

− 03 Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

− 04 Sitni inventar i autogume

− 05 Dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi

− 06 Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Skupina 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina

Članak 28.

(1) Skupina računa 01 – Neproizvedena dugotrajna obuhvaća podskupine:

− 011 Materijalna imovina – prirodna bogatstva

− 012 Nematerijalna imovina

− 019 Ispravak vrijednosti neproizvedne dugotrajne imovine.

(2) Materijalna imovina obuhvaća materijalnu imovinu nad kojom proračun i proračunski korisnici imaju pravo vlasništva:

− zemljišta (poljoprivredno, građevinsko i ostala zemljišta),

− rudna bogatstva,

− ostala prirodna materijalna imovina (nacionalni parkovi i parkovi prirode, vodna bogatstva, elektromagnetske frekvencije, ostala nespomenuta prirodna materijalna imovina).

(3) Građevinski objekti koji se grade u svrhu poboljšanja kvalitete, povećanja produktivnosti zemljišta ili sprječavanja erozije i drugih oblika uništavanja evidentiraju se kao povećanje vrijednosti zemljišta.

(4) Vrijednost rudnih bogatstava evidentira se odvojeno od vrijednosti građevinskih objekata i opreme za eksploataciju rudnih bogatstava (iskopi, rudnici i slično).

(5) Elektromagnetske frekvencije sastoje se od radio i televizijskih frekvencija koje služe za prenošenje zvukova, podataka i slike, a njihova vrijednost utvrđuje se kao neto sadašnja vrijednost očekivanih budućih koristi.

(6) Nematerijalna imovina obuhvaća:

− patente,

− koncesije,

− licence,

− ostala prava,

− goodwill,

− ostala nematerijalna prava.

(7) Ostala prava obuhvaćaju ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, višegodišnji zakup građevinskih objekata, zaštitni znak, pravo korištenja telefonskih linija, dugogodišnji zakup zemljišta te ostala nespomenuta prava.

(8) Goodwill je više plaćeni iznos od iznosa utvrđenog kao razlika između imovine i obveza kupljenoga trgovačkog društva.

Skupina 02 – Proizvedena dugotrajna imovina

Članak 29.

(1) Skupina računa 02 – Proizvedena dugotrajna imovina obuhvaća podskupine:

− 021 Građevinski objekti

− 022 Postrojenja i oprema

− 023 Prijevozna sredstva

− 024 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

− 025 Višegodišnji nasadi i osnovno stado

− 026 Nematerijalna proizvedena imovina

− 029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

(2) Građevinski objekti obuhvaćaju:

− stambene objekte,

− poslovne objekte,

− ceste, željeznice i ostale prometne objekte,

− ostale građevinske objekte.

(3) Građevinski objekti (zgrade i ostalo) iskazuju se odvojeno od zemljišta na kojem su smješteni. Ako nije moguće odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost.

(4) Spomenici u obliku zgrada i građevinskih objekata evidentiraju se na računima zgrada odnosno građevinskih objekata.

(5) Postrojenja i oprema obuhvaćaju:

− uredsku opremu i namještaj,

− komunikacijsku opremu,

− opremu za održavanje i zaštitu,

− medicinsku i laboratorijsku opremu,

− instrumente i uređaje,

− sportsku i glazbenu opremu,

− uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

− vojnu opremu.

(6) Prijevozna sredstva obuhvaćaju:

− prijevozna sredstva u cestovnom prometu,

− prijevozna sredstava u željezničkom prometu,

− prijevozna sredstava u pomorskom i riječnom prometu,

− prijevozna sredstva u zračnom prometu.

(7) Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti obuhvaćaju:

− knjige,

− umjetnička djela,

− muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti,

− ostale izložbene vrijednosti.

(8) Knjige (u papirnatom obliku ili na elektronskim medijima), umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti jesu predmeti koje muzeji, galerije, knjižnice i slične ustanove posjeduju i izlažu.

(9) Knjigama se smatraju i stručna, znanstvena i ostala izdanja koja se nabavljaju za potrebe stručnog i kontinuiranog obrazovanja i obavljanja djelatnosti.

(10) Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti kada se čuvaju pohranjeni i ne koriste u procesu pružanja usluga, evidentiraju se kao pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti u skupini računa 03.

(11) Stručna literatura kratkog uporabnog vijeka, ne smatra se imovinom već se trošak njene nabave smatra rashodom razdoblja. Ročnost stručne literature određuje proračunski korisnik.

(12) Neovisno o njenom pojavnom obliku i mediju putem kojeg je dostupna knjiga odnosno elektronička knjiga smatra se imovinom ako ima trajno obilježje.

(13) Elektroničke knjige koje nemaju trajno obilježje (imaju ograničen broj posudbi i/ili vremensko ograničeno trajanje vlasništva) evidentiraju se kao rashodi poslovanja.

(14) Višegodišnji nasadi i osnovno stado obuhvaćaju:

− višegodišnje nasade

− osnovno stado.

(15) Nematerijalna proizvedena imovina obuhvaća:

− istraživanja rudnih bogatstava,

− ulaganja u računalne programe,

− umjetnička, literarna i znanstvena djela te ostala nematerijalna imovina.

(16) Vrijednost istraživanja rudnih bogatstava sastoji se od troškova ispitivanja tla, troškova bušenja, kopanja i sličnih aktivnosti koje se poduzimaju. U vrijednost istraživanja ulaze i vrijednosti plaćenih licenci, nabave, troškovi transporta i svi ostali troškovi nastali u toku provođenja istraživanja.

(17) Ulaganja u računalne programe (softvere) obuhvaćaju troškove kupnje ili nastale vlastite troškove izrade i razvoja programa. Ako računalni program (softver) nije sastavni dio računalne opreme (hardvera), evidentira se kao nematerijalna imovina.

(18) Ako je računalni program (softver) sastavni dio hardvera računala, računalni program (softver) evidentira se kao materijalna imovina.

(19) Proizvedena dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti, prema odluci čelnika, može se razvrstati u sitni inventar, uz obvezu da se predmeti iste vrste dugotrajne nefinancijske imovine razvrstaju u istu skupinu računa.

Skupina 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

Članak 30.

(1) Skupina računa 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti obuhvaća podskupinu:

− 031 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

(2) Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti obuhvaćaju:

− plemenite metale i drago kamenje,

− pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti koje se čuvaju pohranjeno i ne koriste u obavljanju djelatnosti

(3) Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka čuvaju se pohranjeno i ne koriste u obavljanju djelatnosti. Kada se knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti izlažu s ciljem pružanja usluga stanovništvu, evidentiraju se na računima podskupine 024 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.

Skupina 04 – Sitan inventar i autogume

Članak 31.

(1) Skupina računa 04 – Sitni inventar i autogume obuhvaća podskupine:

− 041 Zalihe sitnog inventara i autoguma

− 042 Sitan inventar i autogume u upotrebi

− 049 Ispravak vrijednosti sitnog inventara i autoguma u upotrebi

(2) Sitni inventar i autogume čine predmeti proizvedene nefinancijske imovine male vrijednosti koji se ne utroše jednokratnom upotrebom u procesu poslovanja.

(3) Sitni inventar i autogume otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu ili kalkulativno razmjerno trošenju.

(4) Sitni inventar i autogume u upotrebi zadržavaju se u evidenciji i iskazuju u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

Skupina 05 – Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi

Članak 32.

(1) Skupina računa 05 – Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi obuhvaća podskupine:

− 051 Građevinski objekti u pripremi

− 052 Postrojenja i oprema u pripremi

− 053 Prijevozna sredstva u pripremi

− 054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

− 055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

− 056 Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi

(2) Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi sadrži ulaganja u tijeku izrade ili nabave proizvedene dugotrajne imovine sve do trenutka stavljanja imovine u upotrebu.

Skupina 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina

Članak 33.

(1) Skupina računa 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina obuhvaća podskupine:

− 061 Zalihe za obavljanje djelatnosti

− 062 Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi

− 063 Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu

− 064 Zaliha robe za daljnju prodaju

− 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

(2) Proizvedena kratkotrajna imovina namijenjena je obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji.

(3) Zalihe su dobra koja se čuvaju u procesu nesmetanog obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga), za preraspodjelu drugima i za uporabu u izvanrednim situacijama.

(4) Zalihe za obavljanje djelatnosti obuhvaćaju:

− strateške zalihe

− zalihe za preraspodjelu drugima

− zalihe materijala za redovne potrebe.

(5) Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi obuhvaćaju:

− proizvodnju u tijeku

− gotove proizvode.

(6) Proizvodnja u tijeku sastoji se od dobara čiji proces proizvodnje nije dovršen.

(7) Gotovi proizvodi jesu proizvodi za koje je završen proces proizvodnje te se mogu dalje prodavati, preraspodjeljivati ili koristiti.

(8) Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu obuhvaćaju zalihe streljiva i druge vojne opreme za jednokratnu upotrebu.

(9) Zalihe robe za daljnju prodaju obuhvaćaju zalihe dobara kupljenih u svrhu daljnje prodaje.

(10) Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova obuhvaćaju zalihe lijekova, zalihe posebno skupih lijekova te zalihe potrošnog i medicinskog materijala koji koristi isključivo zdravstvene ustanove u obavljanju zdravstvenih usluga.

(11) Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala koje nabavljaju i koriste drugi proračunski korisnici za svoje potrebe, a izvan zdravstvenog sustava, evidentiraju se u okviru podskupine 061 Zalihe za obavljanje djelatnosti.

Razred 1 – Financijska imovina

Članak 34.

Razred 1 – Financijska imovina obuhvaća sljedeće skupine računa:

− 11 Novac u banci i blagajni

− 12 Potraživanja za jamčevne pologe, od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

− 13 Potraživanja za dane zajmove

− 14 Financijski instrumenti – vrijednosni papiri

− 15 Financijski instrumenti – dionice i udjeli u glavnici

− 16 Potraživanja za prihode poslovanja

− 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

− 19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja).

Skupina 11 – Novac u banci i blagajni

Članak 35.

(1) Skupina računa 11 – Novac u banci i blagajni obuhvaća podskupine:

− 111 Novac u banci

− 112 Izdvojena novčana sredstva i depoziti u kreditnim i financijskim institucijama

− 113 Novac u blagajni

− 114 Vrijednosnice u blagajni

(2) Izdvojena novčana sredstva jesu sredstva izdvojena na poseban račun koja se mogu upotrebljavati isključivo za određenu namjenu, a ne za podmirivanje novčanih obveza iz redovnog poslovanja i sredstva depozita položena kod depozitara – kreditnih i ostalih financijskih institucija u zemlji i inozemstvu.

(3) Vrijednosnice u blagajni obuhvaćaju poštanske vrijednosnice, administrativne vrijednosnice (biljege i slično) te ostale vrijednosnice.

Skupina 12 – Potraživanja za jamčevne pologe, od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

Članak 36.

(1) Skupina računa 12 – Potraživanja za jamčevne pologe, od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo obuhvaća podskupine:

− 122 Potraživanja za jamčevne pologe

− 123 Potraživanja od zaposlenih

− 124 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

− 125 Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

− 129 Ostala potraživanja

(2) Potraživanja za jamčevne pologe jesu potraživanja za jamčevine dane kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze.

(3) Ostala potraživanja obuhvaćaju potraživanja za naknade koje se refundiraju i potraživanja za predujmove, potraživanja za prodana potraživanja (faktoring), potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun te ostala nespomenuta potraživanja.

Skupina računa 13 – Potraživanja za dane zajmove

Članak 37.

(1) Skupina računa 13 – Potraživanja za dane zajmove obuhvaća podskupine:

− 131 Potraživanja za zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama

− 132 Potraživanja za zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

− 133 Potraživanja za zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

− 134 Potraživanja za zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

− 135 Potraživanja za zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

− 136 Potraživanja za zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

− 137 Potraživanja za zajmove drugim razinama vlastima

− 139 Ispravak vrijednosti potraživanja za dane zajmove

(2) Međunarodne organizacije iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka podrazumijevaju organizirane oblike suradnje zasnovane na ugovorima između država koji mogu posjedovati pravni subjektivitet, a nisu rezidenti nijedne države. Izdvojeno se prati Europska unija, odnosno njene institucije i tijela.

(3) Institucije i tijela EU iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka podrazumijevaju institucije i tijela koja su utvrđena pravnim aktima Europske unije.

(4) Potraživanja za zajmove se klasificiraju na tuzemna i inozemna (prema primateljima zajma) te na dugoročna i kratkoročna (prema ročnosti zajma).

Financijski instrumenti – pojam

Članak 38.

(1) Financijski instrument je instrument u smislu propisa koji uređuju tržište kapitala.

(2) U smislu ovoga Pravilnika financijski instrumenti evidentiraju se analitički prema propisanim računima u skupinama računa 14 i 15.

(3) Svi ostali financijski instrumenti koji nisu analitički navedeni računskim planom u skupinama računa 14 i 15 evidentiraju se u podskupini 146.

Skupina 14 – Financijski instrumenti – vrijednosni papiri

Članak 39.

(1) Skupina računa 14 – Financijski instrumenti – vrijednosni papiri obuhvaća podskupine:

− 141 Čekovi

− 142 Komercijalni i blagajnički zapisi

− 143 Mjenice

− 144 Obveznice

− 145 Opcije i drugi financijski derivati

− 146 Ostali vrijednosni papiri

− 149 Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

(2) Financijski instrumenti – vrijednosni papiri iz stavka 1. ovoga članka klasificiraju se na tuzemne i inozemne, a prema ročnosti na kratkoročne i dugoročne.

Skupina 15 – Financijski instrumenti – dionice i udjeli u glavnici

Članak 40.

(1) Skupina računa 15 – Financijski instrumenti – dionice i udjeli u glavnici obuhvaća podskupine:

− 151 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

− 152 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

− 153 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

− 154 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

− 159 Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

(2) Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija i trgovačkih društava izvan javnog sektora klasificiraju se na inozemne i tuzemne.

Skupina 16 – Potraživanja za prihode poslovanja

Članak 41.

(1) Skupina računa 16 – Potraživanja za prihode poslovanja obuhvaća podskupine:

− 161 Potraživanja za poreze

− 162 Potraživanja za doprinose

− 163 Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

− 164 Potraživanja za prihode od imovine

− 165 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

− 166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima

− 167 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

− 168 Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode

− 169 Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja

(2) Potraživanja za poreze obuhvaćaju potraživanja za porez na dohodak, za porez na dobit, za porez na imovinu, za porez na robu i usluge, za porez na međunarodnu trgovinu i transakcije te za ostale prihode od poreza.

(3) Potraživanja za doprinose obuhvaćaju potraživanja za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, za doprinos za mirovinsko osiguranje i za doprinos za zapošljavanje.

(4) Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna obuhvaćaju potraživanja za:

− pomoći od inozemnih vlada,

− pomoći od međunarodnih organizacija te institucije i tijela Europske unije,

− pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna,

− pomoći od izvanproračunskih korisnika,

− pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje,

− pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan,

− povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima,

− pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

(5) Potraživanja za pomoći od tijela Europske unije iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka odnose se na potraživanja za sredstva pomoći koja se ostvaruju iz proračuna Europske unije, a namijenjena su za financiranje utvrđenih rashoda vezanih uz upravljanje i provedbu programa i projekata koji se sufinanciraju iz sredstava pomoći Europske unije.

(6) Potraživanja za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz stavka 4. podstavka 8. ovoga članka odnose se na potraživanja za sredstva pomoći koja se ostvaruju iz proračuna Europske unije, a koja se prenose između proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(7) Potraživanja za povrat pomoć danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima evidentiraju se unutar podskupine 163.

(8) Potraživanja za povrat po protestiranim jamstvima danim neprofitnim organizacijama, građanima, kućanstvima te trgovačkim društvima i obrtnicima u zemlji i inozemstvu (subjektima izvan sustava općeg proračuna) evidentiraju se unutar podskupine 166.

(9) Potraživanja proračunskih korisnika za sredstava uplaćena u nadležni proračun evidentiraju se unutar odjeljka 1672.

Skupina 17 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

Članak 42.

(1) Skupina računa 17 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine obuhvaća podskupine:

− 171 Potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

− 172 Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

− 173 Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

− 174 Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

− 179 Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu

(2) Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se po pojavnim oblicima imovine i funkciji u obavljanju djelatnosti.

Skupina 19 – Aktivna vremenska razgraničenja

Članak 43.

(1) Skupina računa 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) obuhvaća podskupine:

− 191 Rashodi budućih razdoblja

− 192 Nedospjela naplata prihoda

(2) Rashodi budućih razdoblja obuhvaćaju rashode koji se ne odnose na tekuće, nego buduće izvještajno razdoblje i razgraničavaju se na izvještajno razdoblje na koje se stvarno odnose.

(3) Nedospjela naplata prihoda obuhvaća prihode koji pripadaju tekućem obračunskom razdoblju, a njihova naplata nije dospjela ili nisu mogli biti izdani računi.

IVb. OBVEZE

Obveze – pojam i klasifikacije

Članak 44.

(1) Obveze su neizmirena dugovanja proračuna i proračunskih korisnika proizašla iz prošlih događaja za čiju se namiru očekuje odljev resursa.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka obveze se mogu namiriti i bez odljeva resursa, a na teret:

− iskazanih prihoda u slučaju primljene donacije dugotrajne nefinancijske imovine od subjekata izvan općeg proračuna sukladno članku 117., ovog Pravilnika

− iskazanih prihoda od stjecanja nefinancijske i financijske imovine zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja sukladno članku 131. ovog Pravilnika

− iskazanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u slučaju danih kapitalnih pomoći u kratkotrajnoj i dugotrajnoj nefinancijskoj imovini subjektima izvan općeg proračuna sukladno članku 159. ovog Pravilnika

− iskazanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u slučaju danih tekućih i kapitalnih donacija u kratkotrajnoj i dugotrajnoj nefinancijskoj imovini sukladno članku 173. ovog Pravilnika

− iskazanih prihoda u slučaju prijeboja obveza i potraživanja sukladno članku 177. ovoga Pravilnika.

(3) Obveze se klasificiraju prema vrsti i ročnosti.

(4) Prema vrsti obveze se klasificiraju na obveze za rashode poslovanja, obveze za nabavu nefinancijske imovine, obveze za financijske instrumente – vrijednosne papire te obveze za kredite i zajmove.

(5) Prema ročnosti obveze se klasificiraju na:

− kratkoročne obveze koje dospijevaju u roku kraćem od jedne godine,

− dugoročne obveze koje dospijevaju u roku dužem od godine dana.

Razred 2 – Obveze

Članak 45.

Razred 2 – Obveze obuhvaća sljedeće skupine računa:

− 23 Obveze za rashode poslovanja

− 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

− 25 Obveze za financijske instrumente – vrijednosne papire

− 26 Obveze za kredite i zajmove

− 27 Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode

− 29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja).

Skupina 23 – Obveze za rashode poslovanja

Članak 46.

(1) Skupina računa 23 – Obveze za rashode poslovanja obuhvaća podskupine:

− 231 Obveze za zaposlene

− 232 Obveze za materijalne rashode,

− 234 Obveze za financijske rashode

− 235 Obveze za subvencije

− 236 Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

− 237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima

− 238 Obveze za donacije, pomoći, kazne, naknade šteta i ostalo

− 239 Ostale tekuće obveze

(2) Obveze za zaposlene obuhvaćaju obveze za:

− neto plaće

− naknade plaća (neto)

− plaće u naravi (neto)

− porez na dohodak iz plaća

− doprinose iz plaće

− doprinose na plaću

− ostale obveze za zaposlene (nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest i slično).

(3) Obveze za materijalne rashode obuhvaćaju obveze za:

− naknade troškova zaposlenima

− rashode za materijal i energiju

− rashode za usluge

− naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

− nabavu lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− ostale nespomenute rashode poslovanja.

(4) Obveze za financijske rashode obuhvaćaju obveze za:

− kamate za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire

− kamate na primljene kredite i zajmove

− ostale financijske rashode (za bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale financijske rashode).

(5) Obveze za subvencije obuhvaćaju obveze za:

− subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

− subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

− subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava.

(6) Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna obuhvaćaju obveze za:

− pomoći inozemnim vladama

− pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

− pomoći drugim unutar opće proračuna

− pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

− pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje

− povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

− pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

(7) Obveze za naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju obveze za:

− naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

− ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

(8) Obveze za donacije, pomoći, kazne i naknade šteta obuhvaćaju obveze za:

− tekuće donacije

− kapitalne donacije

− kazne, penale i naknade šteta

− kapitalne pomoći.

(9) Obveze za tekuće donacije iz stavka 8. podstavka 1. ovoga članka obuhvaćaju obveze za tekuće donacije u novcu i naravi te donacije iz EU sredstava koje se daju neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima te humanitarnim organizacijama.

(10) Obveze za kapitalne donacije iz stavka 8. podstavka 2. ovoga članka obuhvaćaju obveze za kapitalne donacije koje se daju neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima te humanitarnim organizacijama te donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima.

(11) Obveze za kapitalne pomoći iz stavka 8. podstavka 4. ovoga članka obuhvaćaju obveze za kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama, trgovačkim društvima u i izvan javnog sektora, obveze za kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima te obveze za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima.

(12) Ostale tekuće obveze obuhvaćaju obveze za:

− poreze,

− porez na dodanu vrijednost,

− više uplaćene poreze, carine, pristojbe, naknade i ostalo,

− više uplaćene doprinose.

(13) Skupina računa 23 – Obveze za rashode poslovanja sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao obveze i rashodi poslovanja na računima razred 3 Rashodi poslovanja.

(14) Iznimno, od stavka 13. ovoga članka obveze za pomoći unutar općeg proračuna u trenutku nastanka priznaju se kao obveze i kao obračunati rashodi na računima podskupine 93 Obračunati rashodi poslovanja.

(15) Iznimno, od stavka 13. ovoga članka obveze za nabavu lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova u trenutku nastanka priznaju se kao obveza i kao povećanje vrijednosti zaliha lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova.

Skupina 24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine

Članak 47.

(1) Skupina računa 24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine obuhvaća podskupine:

− 241 Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

− 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

− 243 Obveze za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

− 244 Obveze za nabavu strateških zaliha

− 245 Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

(2) Obveze za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po pojavnim oblicima imovine i funkciji u obavljanju djelatnosti.

(3) Skupina računa 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao obveze i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na računima razred 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Skupina 25 – Obveze za financijske instrumente – vrijednosne papire

Članak 48.

(1) Skupina računa 25 – Obveze za financijske instrumente – vrijednosne papire obuhvaća podskupine:

− 251 Obveze za čekove

− 252 Obveze za trezorske zapise

− 253 Obveze za mjenice

− 254 Obveze za obveznice

− 255 Obveze za opcije i druge financijske derivate

− 256 Obveze za ostale financijske instrumente – vrijednosne papire

− 259 Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

(2) Obveze za financijske instrumente – vrijednosne papire klasificiraju se na tuzemne i inozemne, a prema ročnosti na kratkoročne i dugoročne.

(3) Obveze za kamate po izdanim financijskim instrumentima – vrijednosnim papirima iskazuju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 23, podskupini obveze za financijske rashode.

Skupina 26 – Obveze za kredite i zajmove

Članak 49.

(1) Skupina računa 26 – Obveze za kredite i zajmove obuhvaća podskupine:

− 261 Obveze za kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

− 262 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

− 263 Obveze za zajmove od trgovačkih društva u javnom sektoru

− 264 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

− 265 Obveze za zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

− 267 Obveze za zajmove od drugih razina vlasti

(2) Obveze za kredite i zajmove klasificiraju se na tuzemne i inozemne, a prema ročnosti na kratkoročne i dugoročne.

(3) Obveze za kamate po primljenim kreditima i zajmovima evidentiraju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 23, podskupini obveze za financijske rashode.

Skupina 27 – Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode

Članak 50.

Skupina računa 27 – Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode obuhvaća podskupine:

− 271 Obveze za predujmove

− 272 Obveze za depozite i jamčevne pologe

− 273 Obveze za naplaćene tuđe prihode

− 274 Obveze proračuna za naplaćena sredstava proračunskog korisnika

− 275 Obveze za EU predujmove

− 276 Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun.

Skupina 29 – Pasivna vremenska razgraničenja

Članak 51.

(1) Skupina računa 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja) obuhvaća podskupine:

− 291 Odgođeno plaćanje rashoda

− 292 Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

(2) Odgođeno plaćanje rashoda obuhvaća obračunate rashode za koje dobavljači nisu ispostavili račune, a terete tekuće razdoblje, odnosno obračunate rashode na temelju ostvarene isporuke roba, obavljenih radova i usluga u izvještajnom razdoblju, a za koje nisu zaprimljeni računi do datuma sastavljanja financijskih izvještaja.

(3) Naplaćeni prihodi budućih razdoblja obuhvaćaju unaprijed naplaćene prihode budućih razdoblja, odnosno prihode koji su naplaćeni u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

IVc. RASHODI

Rashodi – pojam i klasifikacije

Članak 52.

(1) Rashodi su smanjenja ekonomske koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza.

(2) Rashodi se klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine te po prirodnim vrstama troškova.

Razred 3 – Rashodi poslovanja

Članak 53.

Razred 3 – Rashodi poslovanja uključuje rashode koji su rezultat transakcija koje utječu na smanjenje neto vrijednosti i obuhvaća sljedeće skupine računa:

− 31 Rashodi za zaposlene

− 32 Materijalni rashodi

− 34 Financijski rashodi

− 35 Subvencije

− 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

− 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

− 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

− 39 Raspored rashoda.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene

Članak 54.

(1) Skupina računa 31 – Rashodi za zaposlene obuhvaća podskupine:

− 311 Plaće (Bruto)

− 312 Ostali rashodi za zaposlene

− 313 Doprinosi na plaće

(2) Plaće (Bruto) obuhvaćaju naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad, a koje uključuju:

− plaće za redovan rad

− plaće u naravi

− plaće za prekovremeni rad

− plaće za posebne uvjete rada

(3) Plaće za redovan rad iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka obuhvaćaju plaće te naknade plaća za: bolovanja na teret poslodavca; godišnji odmor i plaćene izostanke te ostale naknade plaća kao što su njega djeteta na teret poslodavca, vojna vježba i slično.

(4) Plaće u naravi iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka jesu dobra, usluge, prava i ostala primanja određene novčane vrijednosti koje proračuni i proračunski korisnici daju zaposlenima za obavljeni rad, a zaposlenici ih koriste u slobodno vrijeme i za zadovoljavanje vlastitih potreba.

(5) Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

− bonus za uspješan rad,

− nagrade,

− darovi,

− otpremnine,

− naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj,

− regres za godišnji odmor,

− ostali nenavedeni rashodi za zaposlene.

(6) Nagrade iz stavka 5. podstavka 2. ovoga članka obuhvaćaju jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade (božićnice, uskrsnice), posebne nagrade i slično.

(7) Darovi iz stavka 5. podstavka 3. ovoga članka obuhvaćaju darove zaposlenima i darove djeci zaposlenih.

(8) Naknade za bolest iz stavka 5. podstavka 5. ovoga članka obuhvaćaju naknade za bolovanja duža od 90 dana.

(9) Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene obuhvaćaju i rashode za zaposlene koji su obračunani iznad neoporezivih iznosa, iako se u poreznom smislu smatraju plaćom, i to zajedno s obračunatim doprinosima, porezom i neoporezivim dijelom naknade.

(10) Doprinosi na plaće obuhvaćaju:

− doprinose za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem,

− doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje,

− doprinose za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Članak 55.

(1) Skupina računa 32 – Materijalni rashodi obuhvaća podskupine:

− 321 Naknade troškova zaposlenima

− 322 Rashodi za materijal i energiju

− 323 Rashodi za usluge

− 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

− 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

(2) Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju rashode za:

− službena putovanja

− prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

− stručno usavršavanje zaposlenih

− ostale naknade troškova zaposlenima.

(3) Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih obuhvaćaju rashode za edukacije zaposlenika putem seminara, tečajeva i savjetovanja čime se poboljšava rad zaposlenika na poslovima na kojima oni već rade.

(4) Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju rashode za:

− uredski materijal i ostali materijalni rashodi

− materijal i sirovine

− energija

− materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje

− sitan inventar i autogume

− vojna sredstava za jednokratnu upotrebu

− službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuća.

(5) Rashodi za materijal i sirovinu iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka obuhvaćaju i rashode za lijekove i ostali potrošni medicinski materijal koje za svoje potrebe koriste proračuni i proračunski korisnici koji nisu dio zdravstvenog sustava, za troškove nabave robe za daljnju prodaju te za troškove materijala i sirovina utrošenih u proizvodnji.

(6) Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje evidentiraju se na podskupini Rashodi za materijal i energiju (322) samo ako se materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje nabavljaju posebno. Ako su materijal i dijelovi nabavljeni u sklopu usluge održavanja evidentiraju se na podskupini Rashodi za usluge (323) kao rashodi za usluge tekućeg investicijskog održavanja.

(7) Rashodi za nabavu vojnih sredstava koja se koriste jednokratno (kao npr. streljivo) evidentiraju se na računima podskupine Rashodi za materijal i energiju.

(8) Rashodi za usluge obuhvaćaju rashode za:

− usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza

− usluge tekućeg i investicijskog održavanja

− usluge promidžbe i informiranja

− komunalne usluge

− zakupnine i najamnine

− zdravstvene i veterinarske usluge

− intelektualne i osobne usluge

− računalne usluge

− ostale usluge.

(9) Tekuće i investicijsko odražavanje uključuje rashode za popravke i održavanje nefinancijske imovine koji nastaju radi obnavljanja i održavanja budućih ekonomskih koristi i koji se priznaju kao rashodi poslovanja. Tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja i opreme i slično.

(10) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa obuhvaćaju rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa kao što su naknade za troškove službenog putovanja i ostale troškove.

(11) Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal kod zdravstvenih usluga obuhvaćaju rashode za utrošak lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova, rashode po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala, rashode po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova te rashode po osnovi prodaje lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova. Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal kod zdravstvenih ustanova priznaju se u rashode u trenutku kada se lijekovi i potrošni medicinski materijal koji se drži na zalihama stavlja u upotrebu za obavljanje djelatnosti (utrošak), kada se otpisuje ili donira.

(12) Rashodi za nabavu lijekova i potrošnog medicinskog materijala koje nabavljaju i koriste drugi proračunski korisnici za svoje potrebe, a izvan zdravstvenog sustava, evidentiraju se u okviru podskupine 322 Rashodi za materijal i energiju, a priznaju se kao rashod u trenutku nabave lijekova, odnosno potrošnog medicinskog materijala, neovisno od trenutka stvarne upotrebe, otpisa ili donacije.

(13) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za:

− naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

− premije osiguranja

− reprezentaciju

− članarine i norme

− pristojbe i naknade

− troškove sudskih postupaka

− ostale nespomenute rashode poslovanja.

(14) Rashodi za premije osiguranja iz stavka 13. podstavka 2. ovoga članka obuhvaćaju rashode za premije osiguranja za prijevozna sredstva, osiguranje ostale imovine te osiguranje zaposlenih. Rashodi za premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje zaposlenicima uplaćuju subjekti koje ne obvezuje kolektivni ugovor nego Zakon o radu i jedinice koje svojim aktima propišu isplate takvih naknada evidentiraju se na ostalim nenavedenim rashodima za zaposlene u podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Članak 56.

(1) Skupina računa 34 – Financijski rashodi obuhvaća podskupine:

− 341 Kamate za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire

− 342 Kamate za primljene kredite i zajmove

− 343 Ostali financijski rashodi

(2) Kamate za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire obuhvaćaju rashode za kamate klasificirane prema vrsti financijskih instrumenta – vrijednosnih papira (kamate za izdane trezorske zapise; za izdane mjenice; za izdane obveznice; za izdane ostale vrijednosne papire) te unutar vrste vrijednosnog papira dalje klasificirane na tuzemne i inozemne.

(3) Kamate na primljene kredite i zajmove obuhvaćaju rashode za kamate za primljene kredite i zajmove klasificirano prema davateljima kredita i zajma. Ova podskupina obuhvaća i kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove.

(4) Ostali financijski rashodi obuhvaćaju rashode za:

− bankarske usluge i usluge platnog prometa

− negativne tečajne razlike i negativne razlike zbog primjene valutne klauzule

− zatezne kamate

− ostale nespomenute financijske rashode

(5) Rashodi za usluge platnog prometa iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka obuhvaćaju rashode kao što su mjesečne naknade za usluge platnog prometa, naknade za digitalno bankarstvo, naknade za naplate iz drugih banaka, naknade za elektroničke naloge, naknade za opoziv naloga, naknade za SEPA izravno terećenje, naknade za naplate u prekograničnom i međunarodnom platnom prometu, naknade za poslovanje s gotovim novcem i slično.

(6) Ostali nespomenuti financijski rashodi iz stavka 4. podstavka 4. ovoga članka obuhvaćaju i rashode za diskont na izdane vrijednosne papire koji se priznaju kao rashod tijekom razdoblja otplate vrijednosnog papira.

Skupina 35 – Subvencije

Članak 57.

(1) Skupina računa 35 – Subvencije obuhvaća podskupine:

− 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

− 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

− 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava

(2) Rashodi za subvencije obuhvaćaju rashode za sredstva koja se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje određenih proizvoda, odnosno pružateljima usluga za pružanje usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količine proizvedenih, prodanih ili uvezenih dobara i usluga.

(3) Subvencije se daju isključivo sudionicima u stvaranju nove vrijednosti te se ne mogu davati krajnjim potrošačima. Subvencije se daju bez protučinidbe odnosno nisu naknada za isporučeno dobro ili uslugu.

(4) Prema namjenama subvencije se mogu podijeliti na:

− subvencije kamata

− subvencije za socijalne doprinose

− za program usavršavanja zaposlenih

− za restrukturiranje trgovačkog društva

− za zatvaranje proizvodnje

− za ostale slične namjene.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Članak 58.

(1) Skupina računa 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna obuhvaćaju podskupine:

– 361 Pomoći inozemnim vladama

– 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

– 363 Pomoći unutar općeg proračuna

– 365 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje

– 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

– 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

– 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

– 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

(2) Pomoći inozemnim vladama obuhvaćaju rashode za tekuće i kapitalne pomoći inozemnim vladama unutar i izvan Europske unije.

(3) Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU obuhvaćaju rashode za tekuće i kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama i institucijama i tijelima EU.

(4) Pomoći drugom proračunu unutar općeg proračuna obuhvaćaju rashode za tekuće i kapitalne pomoći koje se mogu dati:

− državnom, županijskim, gradskim i općinskim proračunima

− HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

− ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

− izvanproračunskim korisnicima jedinica.

(5) Pomoći drugom proračunu unutar općeg proračuna obuhvaćaju i rashode za pomoći po protestiranim jamstvima te rashode za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima.

(6) Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna obuhvaćaju rashode za tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna po protestiranim jamstvima.

(7) Podskupinu 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti koriste isključivo nadležni proračuni u svojim Glavnim knjigama i u svojim financijskim izvještajima (razina 13 i 22) za evidentiranje i iskazivanje sredstava kojima je nadležni proračun iz svojih prihoda financirao redovnu djelatnost korisnika iz svoje nadležnosti direktno podmirujući njihove obveze ili prijenosom sredstava na njihov račun. U Glavnoj knjizi proračuna i u financijskim izvještajima proračuna posebno se iskazuju:

− prijenosi sredstava za financiranje rashoda poslovanja

− prijenosi sredstava za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

− prijenosi sredstava za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

(8) Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava obuhvaćaju prijenose EU sredstava za tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

(9) Prijenosi između proračunskih korisnika istoga proračuna obuhvaćaju tekuće i kapitalne prijenose te tekuće i kapitalne prijenose temeljem prijenosa EU sredstava. Ovi prijenosi obuhvaćaju prijenose koje iznimno proračunski korisnici daju drugim proračunskim korisnicima u nadležnosti istog proračuna na temelju propisa ili natječaja, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije jedinica.

(10) Prethodna suglasnost iz stavka 9. ovoga članka ne odnosi se na prijenose EU sredstava.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Članak 59.

(1) Skupina računa 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade obuhvaća podskupine:

– 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

– 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

(2) Na skupini 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade evidentiraju se rashodi za sredstva namijenjena određenom dijelu populacije koji ispunjava propisane uvjete za ostvarivanje prava na naknade u novcu i naravi.

(3) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja obuhvaćaju rashode za naknade utvrđene propisima o mirovinskom, zdravstvenom i socijalnom osiguranju, a mogu biti naknade u novcu i naknade u naravi koje se daju građanima i kućanstvima neposredno ili putem ustanova koje mogu biti izvan ili u javnom sektoru.

(4) Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna obuhvaćaju rashode za ostale naknade i pomoći koje građani i kućanstva dobiju iz proračuna neovisno o sustavima osiguranja, a mogu biti naknade u novcu i naknade u naravi.

(5) Naknade u novcu jesu novčana davanja koja građani i kućanstva dobivaju općenito za svoje potrebe, a naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se posredno ili neposredno građanima i kućanstvima osiguravaju određena dobra ili usluge. Posredno znači da proračun i proračunski korisnici plate dobavljaču, a građani mogu besplatno podići proizvod ili koristiti uslugu. Neposredno znači da građani odnosno kućanstva imaju odobren iznos novca koji dobiju za kupnju određenih proizvoda ili usluga.

(6) Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u novcu neovisno o sustavima osiguranja uključuju naknade za dječji doplatak, pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć osobama s invaliditetom, stipendije i školarine za studente i učenike, plaćanje edukacije kojom zaposlenici stječu stručnu spremu različitu od one koju imaju, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad, pomoć nezaposlenim osobama i ostale naknade u novcu.

(7) Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u naravi uključuju sufinanciranje cijene prijevoza, pomoć i njegu u kući, stanovanje, prehrana i ostale naknade iz proračuna u naravi.

(8) Rashodi za stipendije i školarine koji se plaćaju zaposleniku za edukaciju kojom zaposlenik stječe stručnu spremu različitu od one koju zaposlenik ima kao i stipendije učenicima i studentima, evidentiraju se na osnovnom računu 37215 Stipendije i školarine.

(9) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sredstva temeljem ugovornih obveza namijenjena zdravstvenim ustanovama koje su proračunski korisnici (u javnom sektoru) evidentira u okviru odjeljaka: 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru i 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova javnog sektora, a zdravstvenim ustanovama izvan javnog sektora u okviru odjeljaka 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora i 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora

(10) Rashodi za tekuće i kapitalne donacije u novcu i naravi cijeloj populaciji građana i kućanstva evidentiraju se u skupini 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći.

Skupina 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Članak 60.

(1) Skupina računa 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći obuhvaćaju podskupine:

– 381 Tekuće donacije

– 382 Kapitalne donacije

– 383 Kazne, penali i naknade štete

– 385 Izvanredni rashodi

– 386 Kapitalne pomoći.

(2) Tekuće donacije obuhvaćaju rashode za:

− tekuće donacije u novcu

− tekuće donacije u naravi

− tekuće donacije iz EU sredstava.

(3) Tekuće donacije jesu rashodi vezani uz doznačavanje proračunskih sredstva u novcu ili naravi neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima.

(4) Tekuće donacije u naravi uključuju prijenose sredstava neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje država može davati različitim karitativnim i sličnim dobrotvornim organizacijama za daljnju distribuciju građanima i kućanstvima.

(5) Kapitalne donacije obuhvaćaju rashode za:

− kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

− kapitalne donacije građanima i kućanstvima

− kapitalne donacije iz EU sredstava

− donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima.

(6) Kapitalne donacije jesu rashodi vezani uz doznačavanje proračunskih sredstava u obliku novca neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima za njihove kapitalne potrebe kao što su gradnja i obnova građevinskih objekata, nabava opreme i ostale kapitalne potrebe.

(7) Neprofitne organizacije iz ovoga članka uključuju domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

(8) Kazne, penali i naknade štete obuhvaćaju rashode za:

− naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

− penale, ležarine i drugo

− naknade šteta zaposlenicima

− ugovorne kazne i ostale naknade šteta

− ostale kazne.

(9) Kapitalne pomoći obuhvaćaju rashode za:

− kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

− kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

− kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima

− kapitalne pomoći iz EU sredstava

− kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima.

(10) Kapitalne pomoći jesu rashodi vezani uz prijenose nefinancijske imovine ili doznačavanje proračunskih sredstava za financiranje troškova nefinancijske imovine, za pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina i za otpisivanje duga na temelju dogovora (ugovora) s dužnikom i plaćanja po protestiranim jamstvima, a daju se kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno izvan javnog sektora, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima.

(11) Kapitalni prijenosi EU sredstava od proračuna odnosno proračunskog korisnika trgovačkim društvima, zadrugama, obrtnicima i poljoprivrednicima (u tuzemstvu i inozemstvu) iskazuju se u okviru odjeljka 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava.

(12) Podskupinu računa 385 Izvanredni rashodi u skladu s člankom 65. Zakona o proračunu koriste proračuni isključivo za planiranje nepredvidivih rashoda do visine proračunske zalihe i ne koristi se u računovodstvenim evidencijama. Proračunski i izvanproračunski korisnici ovu podskupinu ne koriste prilikom sastavljanja financijskih planova. Kada se tijekom proračunske godine realiziraju nepredvidivi rashodi, evidentiraju se na teret računa stvarnih rashoda kojima prema prirodnoj vrsti pripadaju.

Skupina 39 – Raspored rashoda

Članak 61.

(1) Skupina računa 39 – Raspored rashoda obuhvaća podskupinu:

− 391 Raspored rashoda

(2) Raspored rashoda obuhvaća obračunske račune preko kojih se na kraju obračunskog razdoblja provode zaključna knjiženja za razred 3 za potrebe utvrđivanja rezultata poslovanja.

(3) Na kraju izvještajnog razdoblja u skupini 39 ne može ostati saldo.

Razred 4 – Rashodi na nabavu nefinancijske imovine

Članak 62.

Razred 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuje rashode koji su rezultat transakcija koje su povezane s ulaganjima nastalim u postupku stjecanja nefinancijske imovine i obuhvaća sljedeće skupine računa:

– 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

– 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

– 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

– 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

– 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

– 49 Raspored rashoda.

Skupina 41 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Članak 63.

(1) Skupina računa 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaća podskupine:

– 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva

– 412 Nematerijalna imovina.

(2) Materijalna imovina obuhvaća rashode povezane s ulaganjima za stjecanje:

− zemljišta

− rudnih bogatstava

− ostale prirodne materijalne imovine.

(3) Ostala materijalna imovina iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka obuhvaća nacionalne parkove i parkove prirode; vodna bogatstva (vode); elektromagnetske frekvencije; ostalu nespomenutu prirodnu materijalnu imovinu.

(4) Nematerijalna imovina obuhvaća rashode povezane s ulaganjima za stjecanje:

− patenta

− koncesija

− licenci

− ostalih prava (kao što su ulaganja na tuđu imovinu radi prava korištenja, višegodišnji zakupi objekta i zemljišta, zaštitni znak i ostalo)

− goodwilla

− ostale nematerijalne imovine.

Skupina 42 – Rashodi na nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Članak 64.

(1) Skupina računa 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaća podskupine:

− 421 Građevinski objekti

− 422 Postrojenja i oprema

− 423 Prijevozna sredstava

− 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

− 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado

− 426 Nematerijalna proizvedena imovina.

(2) Građevinski objekti obuhvaćaju rashode za stjecanje stambenih objekta, poslovnih objekta; cesta, željeznica i ostalih prometnih objekata te ostale građevinske objekte.

(3) Postrojenja i oprema obuhvaćaju rashode za stjecanje uredske opreme i namještaja; komunikacijske opreme; opreme za održavanje i zaštitu; medicinske i laboratorijske opreme; instrumenata i uređaja; sportske i glazbene opreme; uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene i vojne opreme.

(4) Prijevozna sredstva obuhvaćaju rashode za stjecanje prijevoznih sredstava u cestovnom prometu; u željezničkom prometu; u pomorskom i riječnom prometu te u zračnom prometu.

(5) Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti obuhvaćaju rashode za stjecanje knjiga; umjetničkih djela (koja se izlažu u galerijama, muzejima i slično); muzejskih izložaka i predmeta prirodnih rijetkosti te ostalih nespomenutih izložbenih vrijednosti.

(6) Nematerijalna proizvedena imovina obuhvaća rashode za istraživanja rudnih bogatstava, za ulaganja u računalne programe, za ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela te ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Skupina 43 – Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

Članak 65.

(1) Skupina računa 43 – Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti obuhvaća podskupinu:

– 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti.

(2) Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti obuhvaćaju rashode vezane uz nabavu plemenitih metala i dragog kamenja te pohranjenih knjiga, umjetničkih djela i sličnih vrijednosti.

Skupina 44 – Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

Članak 66.

(1) Skupina računa 44 – Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine obuhvaća podskupinu:

– 441 Rashodi za nabavu zaliha.

(2) Rashodi za nabavu zaliha obuhvaćaju rashode za nabavu državnih robnih zaliha, zaliha nafte i naftnih derivata.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Članak 67.

(1) Skupina računa 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini obuhvaća podskupine:

– 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

– 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i oprema

– 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

– 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu.

(2) Rashodi za dodatna ulaganja odnose se na ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine kao npr. ulaganja u obnovu, rekonstrukciju ili povećanje nefinancijske imovine koja ne moraju biti uvjetovana stanjem imovine. Za vrijednost dodatnih ulaganja povećava se vrijednost imovine na kojoj je ulaganje izvršeno.

Skupina 49 – Raspored rashoda

Članak 68.

(1) Skupina računa 49 – Raspored rashoda obuhvaća podskupinu:

– 491 Raspored rashoda.

(2) Raspored rashoda sadrži obračunske račune preko kojih se na kraju obračunskog razdoblja provode zaključna knjiženja za razred 4 za potrebe utvrđivanja rezultata poslovanja.

(3) Na kraju izvještajnog razdoblja u skupini 49 ne može ostati saldo.

IVd. IZDACI

Izdaci – pojam i klasifikacije

Članak 69.

(1) Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

(2) Izdaci se klasificiraju prema vrsti, primatelju i ročnosti.

Razred 5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Članak 70.

Razred 5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaća sljedeće skupine računa:

− 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe

− 52 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire

− 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici

− 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

− 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire

− 59 Raspored izdataka.

Skupina 51 – Izdaci za dane zajmove

Članak 71.

(1) Skupina računa 51 – Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe obuhvaća podskupine:

− 511 Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama

− 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

− 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

− 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

− 515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

− 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

− 517 Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti

− 518 Izdaci za jamčevne pologe.

(2) Izdaci za dane zajmove klasificiraju se prema primateljima, na tuzemne i inozemne te prema ročnosti (kratkoročne i dugoročne).

(3) Izdaci za jamčevne pologe se klasificiraju na tuzemne i inozemne.

Skupina 52 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire

Članak 72.

(1) Skupina računa 52 – Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire obuhvaća podskupine:

− 521 Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise

− 522 Izdaci za obveznice

− 523 Izdaci za opcije i druge financijske derivate

− 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire.

(2) Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire klasificiraju se prema vrstama financijskih instrumenata, na tuzemne i inozemne i prema ročnosti (kratkoročni i dugoročni).

Skupina 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici

Članak 73.

(1) Skupina računa 53 – Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici obuhvaća podskupine:

− 531 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

− 532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

− 533 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

− 534 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora.

(2) Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici klasificiraju se prema subjektima i na tuzemne i inozemne.

Skupina 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Članak 74.

(1) Skupina računa 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova obuhvaća podskupine:

− 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

− 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

− 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

− 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

− 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

− 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti.

(2) Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova klasificiraju se ovisno o davatelju kredita i zajmova, na tuzemne i inozemne te prema ročnosti (kratkoročni i dugoročni).

(3) Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove evidentiraju se na odgovarajućem računima rashoda poslovanja u podskupini 342 Kamate za primljene kredite i zajmove.

Skupina 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire

Članak 75.

(1) Skupina računa 55 – Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire obuhvaća podskupine:

− 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise

− 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

− 553 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – ostale vrijednosne papire.

(2) Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire klasificiraju se prema vrstama financijskih instrumenata, na tuzemne i inozemne i prema ročnosti (kratkoročni i dugoročni).

(3) Rashodi za kamate za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire evidentiraju se na odgovarajućem računima rashoda poslovanja u podskupini 341 Kamate za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire.

Skupina 59 – Raspored izdataka

Članak 76.

(1) Skupina računa 59 – Raspored izdataka obuhvaća podskupinu:

− 591 Raspored izdataka.

(2) Skupina računa 59 – Raspored izdataka sadrži obračunske račune preko kojih se na kraju obračunskog razdoblja provode zaključna knjiženja za razred 5 za potrebe utvrđivanja rezultata poslovanja.

(3) Na kraju izvještajnog razdoblja u skupini 59 ne može ostati saldo.

IVe. PRIHODI

Prihodi – pojam i klasifikacije

Članak 77.

(1) Prihodi su povećanja ekonomske koristi u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata.

(2) Prihodima se ne smatraju povećanja ekonomskih koristi temeljena na promjeni vrijednosti nefinancijske i financijske imovine koja se javljaju u obliku revalorizacije i procjenjivanja imovine, promjene u vrijednosti imovine radi povećanja oblika i obujma uslijed prirodnih i drugih utjecaja (tržišta, inflacije i slično).

(3) Prihodi se klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine te po prirodnoj vrsti prihoda.

Razred 6 – Prihodi poslovanja

Članak 78.

Razred 6 Prihodi poslovanja obuhvaća sljedeće skupine računa:

− 61 Prihodi od poreza

− 62 Doprinosi

− 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

− 64 Prihodi od imovine

− 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

− 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

− 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza,

− 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

− 69 Raspored prihoda i prijelazni račun.

Skupina 61 – Prihodi od poreza

Članak 79.

(1) Skupina računa 61 – Prihodi od poreza obuhvaća podskupine:

− 611 Porez na dohodak

− 612 Porez na dobit

− 613 Porezi na imovinu

− 614 Porezi na robu i usluge

− 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

− 616 Ostali prihodi od poreza.

(2) Porez na dohodak obuhvaća porez klasificiran prema vrstama dohotka:

− od nesamostalnog rada

− od samostalnih djelatnosti

− od imovine i imovinskih prava

− od kapitala

− po godišnjoj prijavi

− utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

(3) Porez na dobit obuhvaća porez na dobit klasificiran prema vrstama:

− od poduzetnika

− po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

− po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

− po godišnjoj prijavi

(4) Porezi na imovinu obuhvaćaju poreze na imovinu klasificirane prema vrstama imovine:

− stalni porezi na nepokretnu imovinu

− porez na nasljedstva i darove

− porez na kapitalne i financijske transakcije

− povremeni porezi na imovinu

− ostali stalni porezi na imovine.

(5) Stalni porezi na nepokretnu imovinu obuhvaćaju poreze na zemlju, zgrade, kuće i ostalu nepokretnu imovinu.

(6) Porez na robe i usluge obuhvaća:

− porez na dodanu vrijednost

− porez na promet

− posebni porezi i trošarine

− porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

− ostali porezi na robu i usluge

− porez na dobitke od igara na sreću

− ostali porezi od igara na sreću.

(7) Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije obuhvaćaju:

− carine i carinske pristojbe

− ostale poreze na međunarodnu trgovinu i transakcije.

(8) Ostali prihodi od poreza klasificiraju se prema uplatiteljima na pravne osobe, fizičke osobe i neraspoređene prihode.

Skupina 62 – Doprinosi

Članak 80.

(1) Skupina računa 62 – Doprinosi obuhvaća podskupine:

− 621 Doprinosi za zdravstveno osiguranje

− 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje

− 623 Doprinosi za zapošljavanje.

(2) Doprinosi za zdravstveno osiguranje obuhvaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje i za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu.

(3) Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu obuhvaća naplaćene doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu iz prethodnih razdoblja, a koje plaćaju obveznici prilikom isplate plaće iz razdoblja u kojima je postojala obveza za uplatu doprinosa prema zakonskim propisima.

(4) Doprinosi za mirovinsko osiguranje obuhvaćaju doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i na temelju individualne kapitalizirane štednje.

(5) Doprinosi za zapošljavanje obuhvaćaju naplaćene doprinose za zapošljavanje za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz prethodnih razdoblja, a koje plaćaju obveznici prilikom isplate plaće iz razdoblja u kojima je postojala obveza za uplatu doprinosa prema zakonskim propisima.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Članak 81.

(1) Skupina računa 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna obuhvaća podskupine:

− 631 Pomoći od inozemnih vlada

− 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

− 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

− 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

− 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i za fiskalno izravnanje

− 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

− 637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranog jamstva

− 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

− 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

(2) Pomoći od inozemnih vlada obuhvaćaju tekuće i kapitalne prihode ostvarene od država članica Europske unije te država izvan Europske unije.

(3) Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU obuhvaćaju tekuće i kapitalne prihode ostvarene od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

(4) Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći proračunima i izvanproračunskim korisnicima državnog i proračuna jedinica ostvarene od:

− državnog proračuna

− županijskih proračuna

− gradskih proračuna

− općinskih proračuna.

(5) Pomoći od izvanproračunskih korisnika obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći ostvarene od:

− HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

− ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

− izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica.

(6) Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i za fiskalno izravnanje obuhvaćaju:

− tekuće i kapitalne pomoći jedinicama koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva

− pomoći fiskalnog izravnanja jedinicama čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda.

(7) Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći koje proračunski korisnici ostvare od proračuna koji im nije nadležan, i u slučaju kada pomoć ostvare preko nadležnog proračuna.

(8) Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranog jamstva obuhvaćaju prihode od primljenih pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima i prihode od povrata pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima.

(9) Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava obuhvaćaju prijenose EU sredstava za tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

(10) Prijenosi između proračunskih korisnika istoga proračuna obuhvaćaju tekuće i kapitalne prijenose te tekuće i kapitalne prijenose temeljem prijenosa EU sredstava. Ovi prijenosi obuhvaćaju prijenose koje iznimno proračunski korisnici primaju od drugih proračunskih korisnika u nadležnosti istog proračuna na temelju propisa ili natječaja, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije jedinica.

(11) Prethodna suglasnost iz stavka 10. ovoga članka ne odnosi se na prijenose EU sredstava.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Članak 82.

(1) Skupina računa 64 – Prihodi od imovine obuhvaća podskupine:

− 641 Prihodi od financijske imovine

− 642 Prihodi od nefinancijske imovine

− 643 Prihodi od kamata na dane zajmove.

(2) Prihodi od financijske imovine obuhvaćaju prihode od:

− kamata klasificirane prema vrsti financijskih instrumenata – vrijednosnih papira (prihodi od kamata za trezorske zapise; za mjenice; za obveznice; za ostale vrijednosne papire)

− kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju

− zateznih kamata (za poreze, doprinose, kamate iz obveznih odnosa)

− pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

− dividendi

− dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

− ostale prihode od financijske imovine.

(3) Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od:

− naknada za koncesije

− zakupa i iznajmljivanja imovine

− naknada za korištenje nefinancijske imovine

− naknada za ceste

− prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine

− ostale prihode od nefinancijske imovine.

(4) Prihode od zakupa i iznajmljivanja nefinancijske imovine iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka evidentiraju proračuni i ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom.

(5) Proračunski korisnici, izuzev ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom, koji iznajmljuju ili daju u zakup imovinu ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine iskazuju unutar podskupine 661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga.

(6) Prihodi od kamata na dane zajmove obuhvaćaju prihode od kamata na dane zajmove:

− međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama,

− neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima,

− kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru,

− trgovačkim društvima u javnom sektoru,

− kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora,

− trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora,

− drugim razinama vlasti.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Članak 83.

(1) Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada obuhvaća podskupine:

− 651 Upravne i administrativne pristojbe,

− 652 Prihodi po posebnim propisima,

− 653 Komunalni doprinosi i naknade,

− 654 Naknade za privređivanje igara na sreću.

(2) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi obuhvaćaju prihode od državnih upravnih i sudskih pristojbi, županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada, ostalih upravnih pristojbi i naknada te ostalih pristojbi i naknada.

(3) Prihodi po posebnim propisima su prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonom, a obuhvaćaju prihode od državne uprave, prihode od vodnog gospodarstva, doprinose za šume, mjesne samodoprinose te ostale nespomenute prihode.

(4) Komunalni doprinosi i naknade obuhvaćaju prihode od komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za priključak.

(5) Naknade za priređivanje igara na sreću obuhvaćaju prihode od naknada za priređivanje lutrijskih igara, igara na sreću u casinima, klađenja, igara na sreću na automatima, naknada za prigodno jednokratno priređivanje igara na sreću i ostalih naknada od igara na sreću.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Članak 84.

(1) Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima obuhvaća podskupine:

− 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

− 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima.

(2) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga obuhvaćaju prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se ne financiraju iz proračuna.

(3) Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, a prema vrsti davatelja donacija obuhvaćaju donacije od:

− fizičkih osoba,

− neprofitnih organizacija

− trgovačkih društava

− ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

(4) Donacije iz stavka 3. ovoga članka jesu sredstva koja, bez obveze vraćanja, proračun i proračunski korisnici prime od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

(5) Prihodi od povrata donacija te kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima obuhvaćaju povrate donacija po protestiranim jamstvima danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima te povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima.

Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Članak 85.

(1) Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza obuhvaća podskupine:

− 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

− 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

(2) Podskupinu 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika koriste isključivo proračunski korisnici u svojim Glavnim knjigama i financijskim izvještajima (razina 11 i 21) za evidentiranje i iskazivanje sredstava dobivenih iz nadležnog proračuna za financiranje njihove redovne djelatnosti direktno podmirujući obveze korisnika ili prijenosom sredstava na njihov račun. U Glavnoj knjizi i financijskim izvještajima proračunskog korisnika posebno se iskazuju:

− prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

− prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

− prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

(3) Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza obuhvaćaju prihode zdravstvenih ustanova ostvarene od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Članak 86.

(1) Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi obuhvaća podskupine:

− 681 Kazne i upravne mjere

− 683 Ostali prihodi.

(2) Kazne i upravne mjere obuhvaćaju:

− kazne za carinske prekršaje

− kazne za devizne prekršaje

− kazne za porezne prekršaje

− kazne za prekršaje trgovačkih društava

− kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a

− kazne i druge mjere u kaznenom postupku

− kazne za prekršaje na kulturnim dobrima

− upravne mjere

− ostale kazne.

Skupina 69 – Raspored prihoda

Članak 87.

(1) Skupina 69 – Raspored prihoda obuhvaća podskupine:

− 691 Raspored prihoda.

(2) Raspored prihoda sadrži obračunske račune preko kojih se na kraju obračunskog razdoblja provode zaključna knjiženja za razred 6 za potrebe utvrđivanja rezultata poslovanja.

(3) Na kraju izvještajnog razdoblja u skupini 69 ne može biti iskazan saldo.

Razred 7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Članak 88.

Razred 7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine obuhvaća sljedeće skupine računa:

− 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

− 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine,

− 73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti,

− 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

− 79 Raspored prihoda.

Skupina 71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Članak 89.

(1) Skupina računa 71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaća podskupine:

− 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

− 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine.

(2) Materijalna imovina obuhvaća prihode od prodaje:

− zemljišta,

− rudnih bogatstava,

− ostale prirodne materijalne imovine.

(3) Ostala materijalna imovina iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka obuhvaća nacionalne parkove i parkove prirode; vodna bogatstva (vode); elektromagnetske frekvencije; ostalu nespomenutu prirodnu materijalnu imovinu.

(4) Nematerijalna imovina obuhvaća prihode od prodaje:

− patenta

− koncesija

− licenci

− ostalih prava (kao što su ulaganja na tuđu imovinu radi prava korištenja, višegodišnji zakupi objekta i zemljišta, zaštitni znak i ostalo)

− goodwilla

− ostale nematerijalne imovine.

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Članak 90.

(1) Skupina računa 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine obuhvaća podskupine:

− 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata

− 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

− 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

− 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

− 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada

− 726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine

(2) Prihodi od prodaje građevinskih objekta obuhvaćaju prihode od prodaje stambenih objekta, poslovnih objekta; cesta, željeznica i ostalih prometnih objekata te ostalih građevinskih objekata.

(3) Prihodi od prodaje postrojenja i oprema obuhvaćaju prihode od prodaje uredske opreme i namještaja; komunikacijske opreme; opreme za održavanje i zaštitu; medicinske i laboratorijske opreme; instrumenata i uređaja; sportske i glazbene opreme; uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene i vojne opreme.

(4) Prihodi od prodaje prijevoznih sredstva obuhvaćaju prihode od prodaje prijevoznih sredstava u cestovnom prometu, u željezničkom prometu, u pomorskom i riječnom prometu te u zračnom prometu.

(5) Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti obuhvaćaju prihode od prodaje knjiga, umjetničkih djela (koja se izlažu u galerijama, muzejima i slično), muzejskih izložaka i predmeta prirodnih rijetkosti te ostalih nespomenutih izložbenih vrijednosti.

(6) Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine obuhvaćaju prihode od prodaje istraživanja rudnih bogatstava, ulaganja u računalne programe, ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela te ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Skupina 73 – Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

Članak 91.

(1) Skupina računa 73 – Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti obuhvaća podskupinu:

− 731 Prihode od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti.

(2) Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti obuhvaćaju prihode od prodaje plemenitih metala i dragog kamenja te pohranjenih knjiga, umjetničkih djela i sličnih vrijednosti.

Skupina 74 – Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

Članak 92.

(1) Skupina računa 74 – Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine obuhvaća podskupine:

− 741 Prihodi od prodaje zaliha.

(2) Prihodi od prodaje zaliha obuhvaćaju prihode od prodaje državnih robnih zaliha, zaliha nafte i naftnih derivata.

Skupina 79 – Raspored prihoda

Članak 93.

(1) Skupina računa 79 – Raspored prihoda obuhvaća podskupinu:

− 791 Raspored prihoda.

(2) Raspored prihoda sadrži obračunske račune preko kojih se na kraju obračunskog razdoblja provode zaključna knjiženja za razred 7 za potrebe utvrđivanja rezultata poslovanja.

(3) Na kraju izvještajnog razdoblja u skupini 79 ne može ostati saldo.

IVf. PRIMICI

Primici – pojam i klasifikacije

Članak 94.

(1) Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

(2) Primici se klasificiraju prema vrsti, primatelju i ročnosti.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Članak 95.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja obuhvaća sljedeće skupine računa:

− 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova

− 82 Primici od izdanih financijskih instrumenata – vrijednosnih papira

− 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici

− 84 Primici od zaduživanja

− 85 Primici od prodaje financijskih instrumenata – vrijednosnih papira iz portfelja

− 89 Raspored primitaka.

Skupina 81 – Primljeni povrati danih zajmova

Članak 96.

(1) Skupina računa 81 – Primljeni povrati glavnica danih zajmova obuhvaća podskupine:

− 811 Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama

− 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

− 813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

− 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

− 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

− 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

− 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

− 818 Primici od povrata jamčevnih pologa.

(2) Primici (povrati) glavnice danih zajmova klasificiraju se prema primateljima, na tuzemne i inozemne te prema ročnosti (kratkoročni i dugoročni).

(3) Primici od povrata jamčevnih pologa klasificiraju se na tuzemne i inozemne.

Skupina 82 – Primici od izdanih financijskih instrumenata – vrijednosnih papira

Članak 97.

(1) Skupina računa 82 – Primici od izdanih financijskih instrumenata – vrijednosnih papira obuhvaća podskupine:

− 821 Primici od izdanih trezorskih zapisa

− 822 Primici od izdanih obveznica

− 823 Primici od izdanih opcija i drugih financijskih derivata

− 824 Primici od izdanih ostalih vrijednosnih papira.

(2) Primici od izdanih financijskih instrumenata – vrijednosnih papira klasificiraju se prema vrstama financijskih instrumenata, na tuzemne i inozemne i prema ročnosti (kratkoročni i dugoročni).

Skupina 83 – Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici

Članak 98.

(1) Skupina računa 83 – Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici obuhvaća podskupine:

− 831 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

− 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

− 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

− 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora.

(2) Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici klasificiraju se prema subjektima i na tuzemne i inozemne.

Skupina 84 – Primici od zaduživanja

Članak 99.

(1) Skupina računa 84 – Primici od zaduživanja obuhvaća podskupine:

− 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

− 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

− 843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru

− 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

− 845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

− 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti.

(2) Primici od zaduživanja klasificiraju se ovisno o davatelju kredita i zajmova, na tuzemne i inozemne te prema ročnosti (kratkoročni i dugoročni).

Skupina 85 – Primici od prodaje financijskih instrumenata – vrijednosnih papira iz portfelja

Članak 100.

(1) Skupina računa 85 – Primici od prodaje financijskih instrumenata – vrijednosnih papira iz portfelja obuhvaća podskupine:

− 851 Primici od prodaje komercijalnih i blagajničkih zapisa

− 852 Primici od prodaje obveznica

− 853 Primici od prodaje opcija i drugih financijskih derivata

− 854 Primici od prodaje ostalih vrijednosnih papira.

(2) Primici od prodaje financijskih instrumenata – vrijednosnih papira iz portfelja klasificiraju se prema vrstama financijskih instrumenata, na tuzemne i inozemne i prema ročnosti (kratkoročni i dugoročni).

Skupina 89 – Raspored primitaka

Članak 101.

(1) Skupina računa 89 – Raspored primitaka obuhvaća podskupinu:

− 891 Raspored primitaka.

(2) Raspored primitaka sadrži obračunske račune preko kojih se na kraju obračunskog razdoblja provode zaključna knjiženja za razred 8 za potrebe utvrđivanja rezultata poslovanja.

(3) Na kraju izvještajnog razdoblja u skupini 89 ne može ostati saldo.

IVg. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori – pojam i klasifikacije

Članak 102.

Vlastiti izvori su razlika između imovine i obveza.

Razred 9 – Vlastiti izvori

Članak 103.

Razred 9 – Vlastiti izvori obuhvaćaju sljedeće skupine računa:

− 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora

− 92 Rezultat poslovanja

− 93 Obračunati rashodi poslovanja

− 96 Obračunati prihodi poslovanja

− 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

− 99 Izvanbilančni zapisi.

Skupina 91 – Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora

Članak 104.

(1) Skupina računa 91 – Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora obuhvaća podskupine:

− 911 Vlastiti izvori

− 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze

− 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

(2) Vlastiti izvori se dijele prema imovini kojoj pripadaju (nefinancijska, financijska).

(3) Promjene u vrijednosti i promjene u obujmu imovine i obveza jesu događaji koji utječu na imovinu i obveze, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija.

Skupina 92 – Rezultat poslovanja

Članak 105.

(1) Skupina računa 92 – Rezultat poslovanja obuhvaća podskupine:

− 921 Utvrđivanje rezultata

− 922 Rezultat – višak/manjak.

(2) Na računima skupine 92 iskazuje se obračun prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i viškovi i manjkovi prihoda i primitaka za svaku od aktivnosti, tj. kategorije prihoda i rashoda od poslovanja, od nefinancijske imovine te financijske imovine.

Skupina 93 – Obračunati rashodi poslovanja

Članak 106.

Skupina računa 93 – Obračunati rashodi poslovanja obuhvaća podskupine:

− 934 Obračunate negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

− 936 Obračunati rashodi za pomoći unutar općeg proračuna.

Skupina 96 – Obračunati prihodi poslovanja

Članak 107.

Skupina računa 96 – Obračunati prihodi poslovanja obuhvaća podskupine:

− 961 Obračunati prihodi od poreza

− 962 Obračunati doprinosi

− 963 Obračunate pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

− 964 Obračunati prihodi od imovine

− 965 Obračunati prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

− 966 Obračunati ostali prihodi

− 967 Obračunati prihodi iz proračuna

− 968 Kazne i upravne mjere te ostali prihodi.

Skupina 97 – Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Članak 108.

Skupina računa 97 – Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine obuhvaća podskupine:

− 971 Obračunati prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

− 972 Obračunati prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

− 973 Obračunati prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

− 974 Obračunati prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine.

Skupina 99 – Izvanbilančni zapisi

Članak 109.

(1) Skupina računa 99 – Izvanbilančni zapisi obuhvaća podskupine:

− 991 Izvanbilančni zapisi – aktiva

− 996 Izvanbilančni zapisi – pasiva.

(2) Na računima skupine 99 evidentiraju se izvanbilančni zapisi odnosno stavke koje nisu uključene u bilančne kategorije, a odnose se na:

− tuđu imovinu dobivenu na korištenje

− potencijalne obveze po danim jamstvima

− dana kreditna pisma

− instrumente osiguranja plaćanja

− potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku

− preuzete obveze po ugovorima

− obveze po osnovi kapitala na poziv

− potraživanja po ugovorima o dodijeljenim bespovratnim sredstvima

− ostali izvanbilančni zapisi.

(3) Kao tuđu imovinu dobivenu na korištenje treba evidentirati svaku imovinu koju koristi proračun odnosno proračunski i izvanproračunski korisnik, a koja nije u njegovu vlasništvu, nego je dobivena na korištenje. Tuđa imovina dobivena na korištenje uključuje i evidencije dugotrajne nefinancijske imovine nabavljene kroz operativni najam.

(4) Potencijalne obveze po danim jamstvima uključuju potencijalne obveze proračuna i proračunskog korisnika koje proizlaze iz sklopljenih ugovora o danom jamstvu u slučaju protesta ugovorenog jamstva.

(5) Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku uključuju potencijalne obveze za naknadu štete i ostale povezane troškove u slučaju gubitka spora za proračun i proračunskog korisnika.

(6) Preuzete obveze po ugovorima uključuju obveze proračuna i proračunskog korisnika koji proizlaze iz sklopljenih ugovora za nabavu roba, radova i usluga, osim ugovora za rashode za redovito poslovanje koji nastaju kontinuirano, te obveze koje proizlaze iz sklopljenih ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava EU fondova.

(7) Obveze po osnovi kapitala na poziv uključuju obveze proračuna i proračunskog korisnika koje proizlaze iz akata o stjecanju udjela u kapitalu međunarodnih institucija koje obvezuju na uplatu dijela udjela u kapitalu temeljem poziva za uplatu.

(8) Potraživanja po ugovorima o dodijeljenim bespovratnim sredstvima uključuju potraživanja koja ispunjenjem uvjeta iz ugovora o dodijeljenim bespovratnim sredstvima EU fondova postaju potraživanja koja se bilančno evidentiraju.

V. TEMELJNA PRAVILA EVIDENTIRANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA

Va. PRIMJENA MODIFICIRANOG RAČUNOVODSTVENOG NAČELA NASTANKA DOGAĐAJA KOD EVIDENTIRANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA

Članak 110.

(1) Priznavanje poslovnih događaja obavlja se prema modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja sukladno stavcima 2. do 17. ovoga članka.

(2) Rashodi i obveze priznaju se na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka rashodi za pomoći dane unutar općeg proračuna priznaju se u rashode u trenutku plaćanja, odnosno doznake pomoći subjektima unutar općeg proračuna.

(4) Rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave i u visini nabavne vrijednosti.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka u djelatnosti zdravstva i u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu priznaju se i iskazuju kao rashodi u trenutku utroška i prodaje.

(6) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine priznaju se sukladno stavku 2. ovoga članka.

(7) Ne iskazuje se rashod amortizacije dugotrajne nefinancijske imovine.

(8) Ne iskazuju se prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine.

(9) Prihodi se priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Mjerljivost znači da se prihodi mogu vrijednosno iskazati (kvantificirati), a raspoloživost znači da su naplaćeni.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članaka prihodi od premija na izdane vrijednosne papire priznaju se linearno u prihode u godinama otplate u skladu sa stopom premije izdanja, a prihodi od stečene kamate na obveznice priznaju se u cijelosti u prihode kod prve otplate redovne kamate.

(11) Za dane i primljene donacije nefinancijske imovine izvan sustava općeg proračuna iskazuju se prihodi i rashodi.

(12) Međusobni prijenosi kratkotrajne i dugotrajne nefinancijske imovine između proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (subjekata unutar općeg proračuna) evidentiraju se preko promjena u obujmu imovine.

(13) Financijska imovina, odnosno potraživanja za obračunate prihode, iskazuju se u razdoblju na koje se odnose.

(14) Ispravak vrijednosti potraživanja ne predstavlja promjenu u vrijednosti imovine.

(15) Primici se priznaju na temelju priljeva novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

(16) Izdaci se priznaju u trenutku odljeva novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

(17) Iznimno od stavaka 15. i 16. ovoga članka primici i izdaci priznati zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja evidentiraju se na temelju i u vrijednosti iskazanoj u dokumentaciji koja dokazuje stjecanje nefinancijske i financijske imovine.

Vb. PRAVILA EVIDENTIRANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA

Poslovni događaji u okviru razreda 0 Nefinancijska imovina i 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Nabava dugotrajne nefinancijske imovine (rashodi i obveze)

Članak 111.

(1) Rashodi i obveze za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave u visini nabavne vrijednosti i evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine.

(2) Istovremeno s knjigovodstvenim evidencijama iz stavka 1. ovoga članka evidentira se povećanje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u podskupini 911 Vlastiti izvori.

(3) Nabavnu vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine iz stavka 1. ovoga članka čini kupovna cijena imovine uvećana za:

− carine i uvozne pristojbe

− nepovratne poreze (porez na dodanu vrijednost kada se ne koristi kao pretporez)

− druge troškove koji se izravno mogu dodati nabavnoj vrijednosti imovine jer su vezani za dovođenje imovine u radno stanje, za namjeravanu upotrebu (izdaci za prijevoz, ugradnju, montažu i slično).

(4) Dugotrajna nefinancijska imovina u razdoblju stjecanja sve do trenutka stavljanja u uporabu evidentira se kao imovina u pripremi:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u skupini 05 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u podskupini 911 Vlastiti izvori.

(5) Nakon utvrđivanja svih sastavnih dijelova troška nabave i završetka procesa nabave (stjecanja), u trenutku stavljanja dugotrajne nefinancijske imovine u uporabu, ukupna nabavna vrijednost ili ukupna vrijednost stjecanja imovine prenosi se iz pripreme u upotrebu:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u skupini 05 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u skupinama 01, 02 i 03 za pripadajuću vrstu imovine.

(6) Rashodi za projektnu dokumentaciju, usluge konzaltinga i nadzora, usluge energetskog certificiranja, ako su povezani s nabavom dugotrajne nefinancijske imovine, evidentiraju se sukladno stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka.

Robni zajam i financijski najam
(rashodi i obveze za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, obveze za robni zajam i financijski najam, zatvaranje obveze za robni zajam i financijski najam, rashodi i obveze za obračunate kamate za robni zajam i financijski najam)

Članak 112.

(1) Rashodi i obveze za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine na robni zajam i financijski najam i povećanje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine evidentiraju se u visini nabavne vrijednosti uvećane za izravne troškove vezane uz robni zajam i financijski najam (troškovi sklapanja ugovora):

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u podskupini 911 Vlastiti izvori.

(2) Zatvaranje obveze za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i evidentiranje robnog zajma odnosno financijskog najma provodi se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine u visini robnog zajma i financijskog najma

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u razredu 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja u visini robnog zajma i financijskog najma

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u podskupini 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze u visini robnog zajma i financijskog najma

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove u visini robnog zajma i financijskog najma.

(3) Podmirenje obveza temeljem robnog zajma i financijskog najma evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdataka u skupini 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno odobrenjem osnovnog računa 16721 ako korisnik posluje preko računa riznice i podmiruje obveze iz vlastitih prihoda, odnosno odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 671 ako korisnik podmiruje obveze iz prihoda iz nadležnog proračuna

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u podskupini 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze.

(4) Rashodi i obveze za obračunate kamate po robnom zajmu i financijskom najmu evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 342 Kamate za primljene kredite i zajmove

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u podskupini 234 Obveze za financijske rashode.

(5) Dani jamčevni polog kao osiguranje za ispunjenje dospjelih obveza robnog zajma i financijskog najma te povrat danog jamčevnog pologa evidentira se sukladno članku 124., stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Operativni najam
(izvanbilančne evidencije iz operativnog najma, rashodi i obveze za otplatu operativnog najma, jamčevni polog, rashodi i obveze za izravne troškove operativnog najma)

Članak 113.

(1) Nabava dugotrajne nefinancijske imovine putem operativnog najma evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99112 Dugotrajna nefinancijska imovina iz operativnog najma

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99612 Dugotrajna nefinancijska imovina iz operativnog najma.

(2) Rashod i obveze za anuitete otplate operativnog najma evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3235 Zakupnine i najamnine

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23235 Zakupnine i najamnine.

(3) Jamčevni polog kao osiguranje za ispunjenje dospjelih obveza operativnog najma te povrat danog jamčevnog pologa evidentira se sukladno članku 124., stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(4) Izravni troškovi vezani uz operativni najam (troškovi sklapanja ugovora) evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32399 Ostale nespomenute usluge

− odobrenjem osnovnog računa obveze 23239 Ostale usluge.

Dodatna ulaganja na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini
(rashodi i obveze)

Članak 114.

Rashodi za dodatna ulaganja na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini te rashodi i obveze za projektnu dokumentaciju, usluge savjetovanja i nadzora, usluge energetskog certificiranja, ako su povezani s rashodima za dodatno ulaganje, evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u podskupini 245 Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Dodatna ulaganja na tuđoj dugotrajnoj nefinancijskoj imovini na korištenju
(rashodi i obveze, povećanje vrijednosti na tuđoj nefinancijskoj imovini na korištenju)

Članak 115.

(1) Rashodi i obveze za dodatna ulaganja na tuđoj dugotrajnoj nefinancijskoj imovini na korištenju evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja

− odobrenjem osnovnog računa obveza 24124 Ostala prava.

(2) Povećanje vrijednosti tuđe dugotrajne nefinancijske imovine na korištenju evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa imovine 01241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u podskupini 911 Vlastiti izvori.

(3) Prijenos vrijednosti dodatnog ulaganja na tuđoj imovini koja je vlasništvo proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika na drugog subjekta unutar općeg proračuna evidentira se:

− odobrenjem osnovnog računa imovine 01241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u podskupini 911 Vlastiti izvori.

(4) Prijenos vrijednosti dodatnog ulaganja na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini subjekata izvan sustava općeg proračuna tretira se kao kapitalna pomoć odnosno kapitalna donacija vlasniku dugotrajne nefinancijske imovine i evidentira se sukladno člancima 159. i 173. ovoga Pravilnika.

(5) Prijenos ulaganja koje je na njegovoj dugotrajnoj nefinancijskoj imovini izvršio drugi subjekt unutar općeg proračuna kojem je imovina dana na korištenje, proračun, proračunski i izvanproračunski korisnik kao vlasnik imovine evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u razredu 0 Nefinancijska imovina na kojem je evidentirana imovina na kojoj su izvršena dodatna ulaganja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 911 Vlastiti izvori.

Dane donacije dugotrajne nefinancijske imovine subjektima izvan općeg proračuna

Članak 116.

Donacije dugotrajne nefinancijske imovine subjektima izvan općeg proračuna mogu se dati kao:

− kapitalne pomoći što se evidentira u skladu s odredbom članka 159. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika i

− kapitalne donacije što se evidentira u skladu s odredbama članka 173. stavcima 5. i 6. ovoga Pravilnika.

Primljene donacije dugotrajne nefinancijske imovine od subjekta izvan općeg proračuna

(rashodi, prihodi poslovanja, povećanje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine)

Članak 117.

(1) Primljena donacija dugotrajne nefinancijske imovine od subjekta izvan općeg proračuna evidentira se u visini knjigovodstvene odnosno procijenjene vrijednosti:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda poslovanja u razredu 6 Prihodi poslovanja

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u razredu 9 Vlastiti izvori.

(2) Prihodi poslovanja iz stavka 1. ovoga članka evidentiraju se na računima Računskog plana ovisno o tome tko je donirao dugotrajnu nefinancijsku imovinu kao:

− kapitalna pomoć od inozemnih vlada u EU i izvan EU na odgovarajućem osnovnom računu unutar odjeljka 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

− kapitalna pomoć od međunarodnih organizacija na osnovnom računu 63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

− kapitalna pomoć od institucija i tijela EU na osnovnom računu 63241 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

− kapitalna donacija od fizičkih osoba, od neprofitnih organizacija, od trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna na odgovarajućim osnovnim računima unutar odjeljka 6632 Kapitalne donacije.

(3) Knjigovodstvena vrijednost iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na vrijednost koju navodi subjekt izvan općeg proračuna koji donira nefinancijsku imovinu i koju dokazuje knjigovodstvenom dokumentacijom dostavljenom uz nefinancijsku imovinu koju donira.

(4) U slučaju da knjigovodstvena vrijednost iz stavka 3 ovoga članka nije poznata ili nije raspoloživa, subjekt koji prima donaciju nefinancijske imovine procjenjuje vrijednost doniranoj nefinancijskoj imovini za knjigovodstvene evidencije iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Evidentiranje međusobnih prijenosa dugotrajne nefinancijske imovine između subjekata unutar općeg proračuna

Članak 118.

(1) Međusobni prijenosi dugotrajne nefinancijske imovine proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (subjekata unutar općeg proračuna) evidentiraju se preko promjena u obujmu imovine.

(2) Dugotrajna nefinancijska imovina dana subjektima unutar sustava općeg proračuna evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u podskupini 911 Vlastiti izvori

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina.

(3) Dugotrajna nefinancijska imovina čija je vrijednost djelomično ili potpuno ispravljena dana subjektima unutar sustava općeg proračuna evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 911 Vlastiti izvori u visini sadašnje vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u visini sadašnje vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti u podskupini 029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u visini ispravljene vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u visini nabavne vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u razredu 0 Nefinancijska imovina u visini nabavne vrijednosti imovine.

Evidentiranje nabave specifičnih vrsta dugotrajne nefinancijske imovine
(dugotrajna vojna oprema, strateške robne zalihe, knjige)

Članak 119.

(1) Rashodi i obveze za nabavu te povećanje vrijednosti dugotrajne vojne opreme koja se ne uništava jednokratnom upotrebom evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 42281 Vojna oprema

− odobrenjem odgovarajućeg računa obveza 24228 Vojna oprema

− zaduženjem osnovnog računa dugotrajne nefinancijske imovine 02281 Vojna oprema

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u skupini 911 Vlastiti izvori.

(2) Rashodi i obveze za nabavu strateških robnih zaliha te povećanje vrijednosti zaliha na skladištu evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda u skupini 44111 Strateške zalihe

− odobrenjem osnovnog računa obveza u podskupini 24411 Obveze za strateške zalihe

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa zaliha u podskupini 061 Zalihe za obavljanje djelatnosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 911 Vlastiti izvori.

(3) Izdavanje strateških robnih zaliha sa skladišta u uporabu evidentira se:

− odobrenjem odgovarajućeg računa zaliha u odjeljku 0611 Strateške zalihe

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 911 Vlastiti izvori.

(4) Rashodi i obveze za nabavu knjiga koje se čuvaju pohranjene i ne koriste u procesu pružanja usluga te povećanje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 43121 Pohranjene knjige

− odobrenjem osnovnog računa obveze 24312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

− zaduženjem osnovnog računa dugotrajne nefinancijske imovine 03121 Pohranjene knjige

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 911 Vlastiti izvori.

(5) Rashodi i obveze za nabavu knjiga koje se iznajmljuju odnosno posuđuju te povećanje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 42411 Knjige

− odobrenjem osnovnog računa obveza 24241 Knjige

− zaduženjem osnovnog računa dugotrajne nefinancijske imovine 02411 Knjige

− odobrenjem odgovarajućeg računa vlastitih izvora u podskupini 911 Vlastiti izvori.

(6) Rashodi i obveze za nabavu elektroničkih knjiga te povećanje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 42412 E-knjige

− odobrenjem osnovnog računa obveze 24241 Knjige

− zaduženjem osnovnog računa dugotrajne nefinancijske imovine 02412 E-knjige

− odobrenjem odgovarajućeg računa vlastitih izvora u podskupini 911 Vlastiti izvori.

(7) Elektroničke knjige koje nemaju trajno obilježje (imaju ograničen broj posudbi i/ili vremensko ograničeno trajanje vlasništva) evidentiraju se kao rashodi poslovanja u razredu 3 na osnovnom računu 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo).

Ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
(stope ispravka vrijednosti, metode, osnovica, sadašnja vrijednost)

Članak 120.

(1) Vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine ispravlja se po prosječnim godišnjim stopama ispravka vrijednosti linearnom metodom.

(2) Popis stopa ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine zajedno s oznakama podskupina računa na kojima se pojedina imovina iskazuje u poslovnim knjigama sadržan je u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine jest njen početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost) odnosno procijenjena vrijednost.

(4) Procijenjena vrijednost iz stavka 3. ovoga članka je ona koju utvrđuje radno povjerenstvo obveznika primjene proračunskog računovodstva ili ovlašteni procjenitelj.

(5) Početak ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine je prvi dan mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je sredstvo stavljeno u uporabu.

(6) Proizvedena dugotrajna nefinancijska imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) ili procijenjena vrijednost niža od 500 eura može se, prema odluci čelnika, otpisati jednokratno stavljanjem u uporabu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka vrijednosti prirodnih bogatstava (podskupina 011), knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (podskupina 024) te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (skupina 03) se ne ispravljaju.

(8) Pod knjigama iz stavka 7. ovoga članka podrazumijevaju se knjige koje se čuvaju pohranjene i ne koriste se u procesu pružanja usluga. Za knjige u knjižnicama koje se iznajmljuju i koriste za takve namjene (u školskim knjižnicama, knjižnicama na fakultetima i u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, gradskim knjižnicama i slično) provodi se ispravak vrijednosti.

(9) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se za neproizvedenu nematerijalnu imovinu (patente, koncesije, licence i slično) ne može utvrditi koristan vijek uporabe, takva imovina se ne otpisuje do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

(10) Čelnik proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika odlukom utvrđuje kategorije dugotrajne nefinancijske imovine koja se otpisuje jednokratno sukladno stavku 6. ovoga članka, odnosno kategorije dugotrajne imovine na koje se primjenjuju propisane stope ispravka vrijednosti utvrđene ovim Pravilnikom.

(11) Čelnik proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika odlukom utvrđuje stope ispravka vrijednosti dugotrajne vojne opreme iz članka 119. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Evidentiranje ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine

Članak 121.

(1) Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine koji se provodi krajem svake godine, tijekom cijelog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe ili jednokratno prilikom stavljanja u upotrebu evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u podskupini 911 Vlastiti izvori

− odobrenjem odgovarajućeg računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− odobrenjem odgovarajućeg računa ispravka vrijednosti u podskupini 029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine.

(2) Dugotrajna nefinancijska imovina i nakon što joj je u cijelosti ispravljena vrijednost zadržava se u evidenciji i iskazuje u bilanci sve do trenutka prodaje, darovanja, drugog otuđenja ili uništenja.

Revalorizacija dugotrajne imovine

Članak 122.

(1) Revalorizacija je naknadno mjerenje dugotrajne imovine s ciljem svođenja na tržišnu vrijednost. Tržišna vrijednost je vrijednost definirana na tržištu pod utjecajem ponude i potražnje.

(2) Revalorizacija se provodi za dugotrajnu nefinancijsku imovinu koja se prodaje ili donira i to u uvjetima hiperinflacije kada službeno objavljena stopa inflacije prelazi kumulativno u razdoblju od tri godine 30%.

(3) Revalorizacijski postotni učinak povećanja vrijednosti imovine evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti na podskupni 029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u podskupini 911 Vlastiti izvori.

Poslovni događaji u okviru razreda 1 Financijska imovine

Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama
(polog novca – depozit, potraživanja za kamate, povrat depozita i naplata kamata na depozite)

Članak 123.

(1) Dani dugoročni i kratkoročni depoziti kod kreditnih institucija evidentiraju se:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− zaduženjem osnovnog računa izdvojenih novčanih sredstava u odjeljku 1122 Izdvojena novčana sredstava – depoziti.

(2) Potraživanja za kamate na depozite temeljem obračuna kamata evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16413 Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

− odobrenjem osnovnog računa obračunatih prihoda 96413 Kamate na oročena sredstava i depozite.

(3) Povrat depozita evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem osnovnog računa izdvojenih novčanih sredstava u odjeljku 1122 Izdvojena novčana sredstava – depoziti.

(4) Uplaćen prihod od kamata na depozite evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 16413 Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

− zaduženjem osnovnog računa obračunatih prihoda 96413 Kamate na oročena sredstava i depozite

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 64132 Kamate na depozite po viđenju.

Jamčevni polozi
(plaćanje jamčevnih pologa, potraživanje i povrati)

Članak 124.

(1) Jamčevni polozi su jamčevine ili kaucije dane kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze.

(2) Plaćanje jamčevnog pologa evidentira se:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko računa riznice zaduženjem računa 16721

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdataka unutar odjeljka 5183 Izdaci za jamčevne pologe

− zaduženje osnovnog računa potraživanja 12211 Potraživanja za jamčevne pologe

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u odjeljku 9111 Vlastiti izvori iz proračuna.

(3) Povrat danog kratkoročnog i dugoročnog jamčevnog pologa evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko računa riznice zaduženjem računa 16721

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u odjeljku 8183 Primici od povrata jamčevnih pologa

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u odjeljku 9111 Vlastiti izvori iz proračuna

− odobrenjem osnovnog računa 12211 Potraživanje za jamčevne pologe.

Dani predujmovi
(plaćanje predujma i zatvaranje potraživanja za dani predujam)

Članak 125.

(1) Plaćeni predujam za isporuku dobara, radova i usluga evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa 12912 Potraživanja za predujmove

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno odobrenjem osnovnog računa 16721 ako korisnik posluje preko računa riznice i plaća predujam iz vlastitih prihoda, odnosno odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 671 ako korisnik plaća predujam iz prihoda iz nadležnog proračuna.

(2) Primljen račun za isporučenu robu, radove ili usluge za koje je prethodno isplaćen predujam evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda poslovanja u razredu 3 i/ili rashoda za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveze u razredu 2

− odobrenjem osnovnog računa 12912 Potraživanja za predujmove

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u razredu 2.

Prodana potraživanja (faktoring)
(potraživanja za prodana potraživanja i naplaćen prihod od prodanih potraživanja)

Članak 126.

(1) Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring) evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 12931 – Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja koje se prodaje.

(2) Uplaćena sredstva od prodanih potraživanja (faktoringa) evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko računa riznice zaduženjem osnovnog računa 16721

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 12931 Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog prihoda u skupini 96 ili 97

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u razredu 6 ili 7.

Financijski instrumenti – vrijednosni papiri
(ulaganje i prodaja, razlika između troška stjecanja i prodajne vrijednosti)

Članak 127.

(1) Ulaganje u financijske instrumente – vrijednosne papire (komercijalne i blagajničke zapise, obveznice, opcije i druge financijske derivate, ostale vrijednosne papire) evidentira se po trošku stjecanja:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno odobrenjem osnovnog računa 16721 ako korisnik posluje preko računa riznice i ulaže u financijske instrumente – vrijednosne papire iz vlastitih prihoda, odnosno odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 671 ako korisnik ulaže u vrijednosne papire iz prihoda iz nadležnog proračuna

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdataka u skupini 52 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa financijske imovine u skupini 14 Financijski instrumenti – vrijednosni papiri

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u skupini 91.

(2) Prodaja vrijednosnih papira iz portfelja evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko jedinstvenog računa proračuna zaduženjem računa 16721 za iznos prodajne vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u skupini 85 Primici od prodaje financijskih instrumenata – vrijednosnih papira iz portfelja za iznos troška stjecanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa financijske imovine u skupini 14 Financijski instrumenti – vrijednosni papiri za iznos troška stjecanja

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 91 Vlastiti izvori za iznos troška stjecanja.

(3) Razlika između prodajne vrijednosti i troška stjecanja kod prodaje financijskih instrumenata – vrijednosnih papira iz portfelja evidentira se:

− kao prihod odobrenjem osnovnog računa 64199 Ostali prihodi od financijske imovine (ako je prodajna vrijednost veća od troška stjecanja)

− kao rashod zaduženjem osnovnog računa 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi (ako je prodajna vrijednost manja od troška stjecanja).

Financijski instrumenti – Dionice i udjeli u glavnici
(ulaganje i prodaja, razlika između prodajne vrijednosti i troška stjecanja)

Članak 128.

(1) Ulaganje u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici evidentira se po trošku stjecanja za dionice, odnosno u visini udjela u upisanom temeljnom kapitalu za udjele u glavnici:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno odobrenjem osnovnog računa 16721 ako korisnik posluje preko računa riznice i ulaže u dionice i udjele u glavnici iz vlastitih prihoda, odnosno odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 671 ako korisnik ulaže u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici iz prihoda iz nadležnog proračuna

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdataka u skupini 53 Izdaci za financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa financijske imovine u skupini 15 Financijski instrumenti – dionice i udjeli u glavnici

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u skupini 91

(2) Prodaja financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko jedinstvenog računa proračuna zaduženjem računa 16721 za iznos prodajne vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u skupini 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici za iznos troška stjecanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa financijske imovine u skupini 15 Financijski instrumenti – dionice i udjeli u glavnici za iznos troška stjecanja,

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 91 Vlastiti izvori za iznos troška stjecanja.

(3) Razlika između prodajne vrijednosti i troška stjecanja, odnosno visine udjela kod prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici evidentira se:

− kao prihod na osnovnom računu 64199 Ostali prihodi od financijske imovine (ako je prodajna vrijednost veća od troška stjecanja, odnosno veća od visine udjela u upisanom temeljnom kapitalu)

− kao rashod na osnovnom računu 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi (ako je prodajna vrijednost manja od troška stjecanja, odnosno manja od visine udjela u upisanom temeljnom kapitalu).

Ispravak vrijednosti potraživanja
(stope ispravka)

Članak 129.

(1) Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se uzimajući u obzir:

1. Kašnjenje u naplati više od dvije godine

2. Pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom

3. Odobrenih izuzeća ili oslobođenja od plaćanja (npr. izuzeće kod plaćanja komunalnog doprinosa, naknade i slično)

4. Kod nepravilnosti zbog kojih se umanjuju potraživanja za refundacije od EU sredstava.

(2) Ako se s naplatom potraživanja kasni više od dvije godine i ako je nad dužnikom pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 100%.

(3) Ako je dužniku rješenjem ili drugim aktom odobreno izuzeće ili oslobođenje od plaćanja potraživanja, vrijednost potraživanja ispravlja se u iznosu odobrenog izuzeća ili oslobođenja od plaćanja.

(4) Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU te potraživanja za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ispravljaju se za vrijednosti utvrđenih nepriznatih troškova.

(5) Bez obzira na provođenje ispravka vrijednosti potraživanja u skladu s ovim člankom, a izuzev u slučaju iz stavka 1. točke 3 i 4. ovoga članka, proračuni i proračunski korisnici moraju poduzimati sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplata u proračun odnosno financijski plan prema važećim propisima.

(6) Iznimno od stavka 2. i stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo financija – Porezna uprava, može utvrditi dodatnu metodologiju i stope ispravka vrijednosti potraživanja za poreze, doprinose i druga javna davanja.

Evidentiranje ispravka vrijednosti potraživanja u bilanci

Članak 130.

(1) Ispravak vrijednosti potraživanja evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u razredu 9 Vlastiti izvori

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 139 Ispravak vrijednosti danih zajmova ili 169 Ispravak vrijednosti potraživanja ili 179 Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih i za više plaćene poreze i ostalo evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u odjeljku 1251 Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo.

(3) U potpunosti ispravljena potraživanja zadržavaju se u bilančnoj evidenciji sve do trenutka prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu, odnosno do naplate potraživanja.

(4) Isknjiženje ispravljenih potraživanja evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti u podskupini 139 Ispravak vrijednosti danih zajmova ili 169 Ispravak vrijednosti potraživanja ili 179 Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 13 Potraživanja za dane zajmove ili 16 Potraživanja za prihode poslovanja ili 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

(5) U slučaju naplate prethodno u potpunosti ispravljenog iznosa potraživanja provode se sljedeće evidencije:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko jedinstvenog računa proračuna zaduženjem računa 16721 za iznos naplaćenih potraživanja

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 13 Potraživanja za dane zajmove ili 16 Potraživanje za prihode poslovanje ili 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine za iznos naplaćenih potraživanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora ili 96 Obračunati prihodi poslovanja ili 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine za iznos naplaćenog primitka ili prihoda

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti u podskupini 139 Ispravak vrijednosti danih zajmova ili 169 Ispravak vrijednosti potraživanja ili 179 Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu za iznos naplaćenih potraživanja.

Stjecanje nefinancijske i financijske imovine zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja

Članak 131.

(1) Nefinancijska i financijska imovina mogu se steći zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja, na temelju i u vrijednosti iskazanoj u dokumentaciji koja dokazuje stjecanje nefinancijske i financijske imovine zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja.

(2) Potraživanja iz stavka 1. ovoga članka mogu biti potraživanja po protestiranim jamstvima, potraživanja za dane zajmove, potraživanja za poreze, potraživanja od prodaje nefinancijske imovine i slično.

(3) Stjecanje nefinancijske imovine zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja od prodaje nefinancijske imovine evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 911 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u razredu 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 17 Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

(4) Stjecanje nefinancijske imovine zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja za prihode poslovanja evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 911 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda poslovanja u razredu 6 Prihodi poslovanja

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja.

(5) Stjecanje nefinancijske imovine zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja za dane zajmove evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u podskupini 911 Vlastiti izvori iz proračuna

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u podskupini 911 Vlastiti izvori za obveze

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 13 Potraživanja za dane zajmove

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u razredu 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja.

(6) Stjecanje financijske imovine zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja za dane zajmove evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u podskupini 911 Vlastiti izvori

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 13 Potraživanja za dane zajmove

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdatka u skupini 52 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire odnosno skupini 53 Izdaci za financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u razredu 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa financijske imovine u skupini 14 Financijski instrumenti – vrijednosni papiri odnosno skupini 15 Financijski instrumenti – dionice i udjeli u glavnici

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 911 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora.

(7) Stjecanje financijske imovine zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja od prodaje nefinancijske imovine evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u razredu 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdatka u skupini 52 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire odnosno skupini 53 Izdaci za financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 17 Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa financijske imovine u skupini 14 Financijski instrumenti – vrijednosni papiri odnosno skupini 15 Financijski instrumenti – dionice i udjeli u glavnici

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 911 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora.

(8) Stjecanje financijske imovine zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja za prihode poslovanja evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda poslovanja u razredu 6 Prihodi poslovanja

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdatka u skupini 52 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire odnosno skupini 53 Izdaci za financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa financijske imovine u skupini 14 Financijski instrumenti – vrijednosni papiri odnosno skupini 15 Financijski instrumenti – dionice i udjeli u glavnici

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 911 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora.

(9) Rashodi za sudske troškove nastale u postupcima provođenja stjecanja nefinancijske imovine zatvaranjem odnosno prijebojem potraživanja evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32961 Troškovi sudskih postupaka

− odobrenjem osnovnog računa obveze 23296 Obveze za troškove sudskih postupaka.

Aktivna vremenska razgraničenja – Rashodi budućih razdoblja

Članak 132.

(1) Rashodi budućih razdoblja obuhvaćaju rashode koji se u trenutku nastanka ne odnose na tekuće razdoblje, nego na buduće izvještajno razdoblje, a preko aktivnih vremenskih razgraničenja razgraničavaju se na izvještajno razdoblje na koje se stvarno odnose.

(2) Rashodi budućih razdoblja u trenutku zaprimanja računa evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa 19111 Rashodi budućih razdoblja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u razredu 2 Obveze.

(3) Plaćanje rashoda budućih razdoblja evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u razredu 2 Obveze.

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko računa proračuna odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ili 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstava uplaćena u nadležni proračun

(4) Rashodi budućih razdoblja u trenutku priznavanja rashoda evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda po prirodnoj vrsti u razredu 3 Rashodi poslovanja

− odobrenjem osnovnog računa 19111 Rashodi budućih razdoblja.

(5) Primjeri rashoda budućih razdoblja jesu premije osiguranja, najamnine, članarine, školarine, pretplate na časopise i slično koji se plaćaju unutar tekućeg razdoblja, a razgraničavaju se na razdoblje na koje se plaćeni rashod odnosi.

Aktivna vremenska razgraničenja – Nedospjela naplata prihoda

Članak 133.

(1) Nedospjela naplata prihoda obuhvaća prihode koji pripadaju tekućem obračunskom razdoblju, a njihova naplata nije dospjela ili nisu mogli biti izdani računi.

(2) Nedospjela naplata prihoda evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa 19211 Nedospjela naplata prihoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

(3) Naplaćeni prihod evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko računa proračuna odobrenjem računa 16721

− odobrenjem osnovnog računa 19211 Nedospjela naplata prihoda.

(4) Primjer nedospjele naplate prihoda jesu prihodi koje proračun proslijedi na račun svojeg proračunskog korisnika na dan 31. prosinca tekuće godine, ali zbog platnog prometa proračunskom korisniku sredstava budu uplaćena na račun u sljedećoj godini.

Poslovni događaji u okviru razreda 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

Zaduživanje putem primljenih kredita i zajmova
(primici od zaduživanja, obveze za kredite i zajmove, rashodi i obveze za kamate, izdaci za otplate glavnica)

Članak 134.

(1) Primitak novčanih sredstava od zaduživanja te obveze za primljene kredite i zajmove (dugoročne i kratkoročne) evidentiraju se:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos primljenih sredstava

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u skupini 84 Primici od zaduživanja za iznos primljenih novčanih sredstava

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove za iznos glavnice primljenog kredita ili zajma

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze za iznos glavnice primljenog kredita ili zajma.

(2) Rashodi i obveze za kamate na primljene kredite i zajmove evidentiraju se temeljem primljenih obračuna kamata:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa rashoda unutar podskupine 342 Kamate za primljene kredite i zajmove

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2342 Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove.

(3) Otplata glavnica i plaćanje kamata na primljene kredite i zajmove evidentira se:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos plaćene glavnice

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdataka u skupini 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za iznos plaćene glavnice

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove za iznos plaćene glavnice

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze za iznos plaćene glavnice

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos plaćene kamate

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2342 Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove.

Dani zajmovi
(izdaci za dane zajmove, potraživanja za povrat zajmova, potraživanja za obračunate kamate na dane zajmove, povrat glavnice zajma i naplata kamata)

Članak 135.

(1) Davatelj zajma dani dugoročni i kratkoročni zajam evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdataka u skupini 51 Izdaci za dane zajmove

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 13 Potraživanja za dane zajmove

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u odjeljku 911 Vlastiti izvori.

(2) Davatelj zajma potraživanja za obračunate kamate na dani zajam evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1643 Potraživanja za kamate na dane zajmove

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9643 Prihodi od kamata na dane zajmove.

(3) Davatelj zajma povrat glavnice danog zajma i naplaćene kamate na dani zajam evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos vraćene glavnice zajma

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa primitka u skupini 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova za iznos vraćene glavnice zajma

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 13 Potraživanja za dane zajmove za iznos vraćene glavnice

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u odjeljku 911 Vlastiti izvori

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos naplaćene kamate

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1643 Potraživanja za kamate na dane zajmove za iznos naplaćene kamate

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9643 Prihodi od kamata na dane zajmove za iznos naplaćene kamate

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u podskupini 643 Prihodi od kamata na dane zajmove.

Izdavanje vrijednosnih papira – trezorski zapisi,
obveznice i ostali vrijednosni papiri
(primici od izdanih vrijednosnih papira, obveze za izdane vrijednosne papire, rashodi i obveze za kamate na izdane vrijednosne papire, otplate glavnica i kamata na izdane vrijednosne papire)

Članak 136.

(1) Primitak novčanih sredstava od izdanih vrijednosnih papira te obveze za izdane vrijednosne papire evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos uplaćenih sredstava za izdane vrijednosne papire

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u skupini 82 Primici od izdanih financijskih instrumenata – vrijednosnih papira za iznos nominalne vrijednosti izdanih vrijednosnih papira

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 25 Obveze za financijske instrumente – vrijednosne papire za iznos nominalne vrijednosti izdanih vrijednosnih papira

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 912 Ispravak vlastitih izvora za iznos nominalne vrijednosti izdanih vrijednosnih papira.

(2) Rashodi i obveze za obračunate kamate za izdane vrijednosne papire evidentiraju se:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa rashoda unutar podskupine 341 Kamate za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2341 Obveze za kamate za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire.

(3) Otplata glavnica i plaćanje kamata za izdane vrijednosne papire evidentira se:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos otplaćene glavnice

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdataka u skupini 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 25 Obveze za financijske instrumente – vrijednosne papire za iznos otplaćene glavnice

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze za iznos otplaćene glavnice

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos plaćene kamate

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2341 Obveze za kamate za financijske instrumente – vrijednosne papire za iznos plaćene kamate.

Diskont i premija na izdane vrijednosne papire
(obračun diskonta i premija kod izdavanja vrijednosnih papira te vremensko razgraničavanje priznavanja rashoda i prihoda)

Članak 137.

(1) Kod emisije dugoročnih vrijednosnih papira uz diskont (po cijeni koja je niža od nominalne vrijednosti) iznos diskonta za izdane dugoročne vrijednosne papire obračunava se kod izdavanja vrijednosnog papira.

(2) Diskont se ne uključuje u rashode u trenutku izdavanja vrijednosnog papira već se uključuje u rashode u godinama otplate u skladu s diskontnom stopom izdanja.

(3) Izdavanje dugoročnoga vrijednosnog papira uz diskont evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za uplaćeni iznos (nominalna vrijednost vrijednosnog papira umanjena za iznos diskonta)

− zaduženjem osnovnog računa aktivnih vremenskih razgraničenja 19111 Rashodi budućih razdoblja za iznos obračunatog diskonta

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u skupini 82 Primici od izdanih financijskih instrumenata – vrijednosnih papira u visini nominalne vrijednosti izdanog vrijednosnog papira.

(4) Iskazivanje diskonta kao rashoda tijekom razdoblja otplate vrijednosnog papira evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 34341 Diskont za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire

− odobrenjem osnovnog računa aktivnih vremenskih razgraničenja 19111 Rashodi budućih razdoblja.

(5) Kod emisije dugoročnih vrijednosnih papira uz premiju (po cijeni koja je viša od nominalne vrijednosti) iznos premije za izdane dugoročne vrijednosne papire obračunava se kod izdavanja vrijednosnog papira. Premija se ne uključuje u prihode u trenutke izdavanja vrijednosnog papira već se uključuje linearno u prihode u godinama otplate u skladu sa stopom premije izdanja.

(6) Izdavanje dugoročnog vrijednosnog papira uz premiju evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za uplaćeni iznos (nominalna vrijednost vrijednosnog papira uvećana za iznos premije).

− odobrenjem osnovnog računa pasivnih vremenskih razgraničenja 29221 Odgođeno priznavanje prihoda za iznos ukupno obračunate premije

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u skupini 82 Primici od izdanih financijskih instrumenata – vrijednosnih papira u visini nominalne vrijednosti izdanog vrijednosnog papira.

(7) Iskazivanje premije kao prihoda tijekom razdoblja (u godinama) otplate evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa pasivnih vremenskih razgraničenja 29221 Odgođeno priznavanje prihoda

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 64191 Premije na izdane financijske instrumente – vrijednosne papire.

Stečena kamata na obveznicu
(obračun stečene kamate, vremensko razgraničenje priznavanja prihoda)

Članak 138.

(1) Stečena kamata na obveznicu obračunava se u trenutku izdavanja obveznice, a priznaje u prihod u cijelosti u trenutku prve iduće otplate redovne kamate.

(2) Stečena kamata na obveznicu u trenutku izdanja obveznice evidentira se:

− odobrenjem osnovnog računa pasivnih vremenskih ograničenja 29221 Odgođeno priznavanje prihoda

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci.

(3) Stečena kamata na obveznicu priznaje se u cijelosti u prihod kod prve iduće otplate redovne kamate i evidentira se:

− zaduženje osnovnog računa pasivnih vremenskih ograničenja 29221 Odgođeno priznavanje prihoda

− odobrenje osnovnog računa prihoda 64123 Kamate na obveznice.

Tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule
(realizirane pozitivne i negativne te nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule)

Članak 139.

(1) Sve transakcije koje su iskazane u stranoj valuti potrebno je evidentirati u valuti izvještavanja po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan:

− nastanka transakcije (nastanka obveze ili potraživanja)

− plaćanja obveze, odnosno naplate potraživanja,

− izvještavanja (na datum bilance).

(2) Tečajne razlike i učinci primjene valutne klauzule iskazuju se odvojeno od poslovnog događaja za koji su povezani. Potraživanje odnosno obveza evidentira se (iskazuje) po tečaju koji je važeći na dan njihovog nastanka, a plaćanje obveze i naplata potraživanja evidentira se po tečaju koji je važeći na dan plaćanja odnosno naplate (dan transakcije). Razlika koja nastaje zbog promjene u valutnom tečaju predstavlja tečajnu razliku, odnosno razliku zbog primjene valutne klauzule.

(3) Realizirana tečajna razlika nastaje kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma nastanka transakcije (nastanka potraživanja i obveza) i datuma podmirenja transakcije (naplate potraživanja i plaćanja obveze), a evidentira se:

− kao rashod na osnovnom računu 34321 Negativne tečajne razlike ili

− kao prihod na osnovnom računu 64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika.

(4) Realizirana razlika zbog primjene valutne klauzule nastaje kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije kada su obveze odnosno potraživanja iz poslovnih odnosa ugovorene u tečaju valute Republike Hrvatske u odnosu prema drugoj valuti, a evidentira se:

− kao rashod na osnovnom računu 34324 Negativna razlika zbog primjene valutne klauzule ili

− kao prihod na osnovnom računu 64152 Pozitivna razlika zbog primjene valutne klauzule.

(5) Nerealizirana tečajna razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule nastaju kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma bilance, a evidentiraju se:

− kao obračunati rashod na osnovnom računu 93411 Obračunate negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule ili

− kao obračunati prihod na osnovnom računu 96415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule.

(6) Obračunate nerealizirane tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule dan nakon datuma bilance se zatvaraju na način da se evidentira:

− storno obračunatog rashoda na osnovnom računu 93411 Obračunate negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule ili

− storno obračunatog prihoda na osnovnom računu 96415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule.

POSLOVNI DOGAĐAJI U OKVIRU RAZREDA 3 RASHODI POSLOVANJA

Bruto plaća i doprinosi na plaću
(rashodi i obveze)

Članak 140.

(1) Rashodi za bruto plaću i obveze za neto plaću, doprinose iz plaće te porez na dohodak, evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 311 Plaće (Bruto)

− odobrenjem odgovarajućih osnovnih računa obveza u odjeljcima 2311 Obveze za plaće-neto; 2314 Obveze za porez na dohodak iz plaća; 2315 Obveze za doprinose iz plaća.

(2) Rashodi i obveze za doprinose na plaću evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 313 Doprinosi na plaće

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2316 Obveze za doprinose na plaće.

Naknade plaće za bolovanja na teret poslodavca
(rashodi, obveze i plaćanje)

Članak 141.

(1) Rashodi i obveze za naknadu za vrijeme bolovanja na teret poslodavca evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3111 Plaće za redovan rad

− odobrenjem odgovarajućih osnovnih računa obveza u podskupini 231 Obveze za zaposlene.

(2) Plaćanje obveze za plaće i doprinose na plaće iz stavka 1. ovoga članka evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućih osnovnih računa obveza za zaposlene u podskupini 231 Obveze za zaposlene

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko računa riznice odobrenjem računa 16721 (kod proračunskih korisnika čiji se rashodi za plaće financiraju iz vlastitih odnosno namjenskih izvora financiranja) odnosno osnovnog računa 67111 (kod proračunskih korisnika čiji se rashodi za plaće financiraju iz općih prihoda i primitaka).

Naknade plaće za bolovanja na teret HZZO-a
(obveze i potraživanja od HZZO-a, refundacije od HZZO-a)

Članak 142.

(1) Obveze za naknadu plaće za bolovanje na teret HZZO-a i potraživanje od HZZO-a kod jedinica i izvanproračunskih korisnika koji posluju preko vlastitih računa evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 12911 Potraživanja za naknade koje se refundiraju

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23122 Obveze za bolovanje na teret zdravstvenog zavoda.

(2) Jedinice i izvanproračunski korisnici iz stavka 1. ovoga članka isplatu naknade plaće za bolovanje na teret HZZO-a evidentiraju:

− zaduženjem osnovnog računa obveza 23122 Obveze za bolovanje na teret zdravstvenog zavoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci.

(3) Jedinice i izvanproračunski korisnici iz stavka 1. ovoga članka refundaciju naknade plaće za bolovanje na teret HZZO-a od strane HZZO-a evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 12911 Potraživanja za naknade koje se refundiraju.

(4) Obveze za naknadu plaće za bolovanje na teret HZZO-a i potraživanje od HZZO-a kod proračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih korisnika jedinica čiji se rashodi za plaću isplaćuju na teret sredstava iz nadležnog proračuna evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 12911 Potraživanja za naknade koje se refundiraju

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23122 Obveze za bolovanje na teret zdravstvenog zavoda.

(5) Proračunski korisnici iz stavka 4. ovoga članka isplatu naknade plaće za bolovanje na teret HZZO-a evidentiraju:

− zaduženjem osnovnog računa obveza 23122 Obveze za bolovanje na teret zdravstvenog zavoda

− odobrenjem osnovnog računa obveza 27612 Obveze za povrat sredstava proračunskih korisnika u proračun – bolovanje HZZO.

(6) Proračunski korisnici iz stavka 4. ovoga članka refundaciju naknade plaće za bolovanje na teret HZZO-a od HZZO-a evidentiraju:

− zaduženjem osnovnog računa obveza 27612 Obveze za povrat sredstava proračunskih korisnika u proračun – bolovanje HZZO

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 12911 Potraživanja za naknade koje se refundiraju.

(7) Proračuni (državni proračun i proračun jedinice) sredstva za isplatu naknade plaće za bolovanje na teret HZZO-a koja doznačuju proračunskim korisnicima evidentiraju:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 12942 Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u proračun – bolovanje HZZO

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci.

(8) Proračuni (državni proračun i proračun jedinice) povrat sredstava u proračun od proračunskih korisnika temeljem refundacije sredstava od HZZO-a evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 12942 Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u proračun – bolovanje HZZO.

(9) Kod izrade konsolidiranih financijskih izvještaja općeg proračuna sučeljavaju se i eliminiraju osnovni račun 27612 iskazan u financijskim izvještajima proračunskih korisnika i osnovni račun 12942 iskazan u financijskom izvještaju državnog proračuna, odnosno financijskom izvještaju jedinice.

Naknade dužnosnicima nakon obnašanja dužnosti
(rashodi i obveze)

Članak 143.

Rashodi i obveze za naknadu u visini plaće na koje dužnosnici ostvaruju pravo nakon prestanka obavljanja dužnosti evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 31111 Plaće za zaposlene

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje

− odobrenjem odgovarajućih osnovnih računa obveza u podskupini 231 Obveze za zaposlene.

Naknade dužnosnicima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
(rashodi i obveze)

Članak 144.

Rashodi i obveze za naknade za rad župana, gradonačelnika, općinskih načelnika i njihovih zamjenika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23291 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

Plaće u naravi
(rashod, obveza i plaćanje)

Članak 145.

(1) Pogodnosti koje koriste zaposlenici kroz plaće u naravi evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućih osnovnih računa rashoda u odjeljku 3112 Plaće u naravi po prirodnim vrstama troškova

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23131 Obveza za plaće u naravi – neto.

(2) Temeljem obračuna plaće u naravi, rashodi i obveze za plaću u naravi evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3112 Plaće u naravi u bruto iznosu

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 313 Doprinosi na plaće

− odobrenjem odgovarajućih osnovnih računa u podskupini 231 Obveze za zaposlene sukladno obračunu obveza za doprinose i porez iz plaće u naravi.

(3) Plaćanje obveze za doprinose i porez iz plaće u naravi evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg računa obveza za zaposlene u podskupini 231

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko računa riznice odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

(4) Obveza za isplatu neto plaće zbog korištenja pogodnosti u naravi od strane zaposlenika na osnovnom računu 23131 zatvara se storniranjem, uz istovremeno storniranje rashoda za iznos neto plaće u naravi na odgovarajućim osnovnim računima u odjeljku 3112 Plaće u naravi.

(5) Obvezu za isplatu neto plaće u naravi i rashod za iznos neto plaće u naravi iz stavka 4. ovoga članka treba stornirati kako se rashod i obveza ne bi dvostruko iskazali jer je zaposlenik kroz plaću u naravi već koristio pogodnosti i iste su već evidentirane kao rashod u odjeljku 3112 Plaće u naravi i na osnovnom računu 23131 Obveze za plaće u naravi.

Plaće po sudskim presudama
(rashodi i obveze za plaće, sudske troškove i kamate)

Članak 146.

(1) Rashodi i obveze za plaće temeljem sudskih presuda zaposlenicima i osobama koje u trenutku isplate plaće po presudi nisu zaposlenici subjekta koji vrši obračun i isplatu, terete obračunsko razdoblje kada je presuda primljena i evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 31113 Plaće po sudskim presudama (bruto iznos)

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23113 Obveze za plaće po sudskim presudama (neto iznos)

− odobrenjem odgovarajućih osnovnih računa u odjeljku 2314 Obveze za porez na dohodak iz iz plaća i odjeljku 2315 Obveze za doprinose iz plaća

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 313 Doprinosi na plaće

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2316 Obveze za doprinose na plaće.

(2) Rashodi i obveze za sudske troškove nastale temeljem sporova evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32961 Troškovi sudskih postupaka

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23296 Obveze za troškove sudskih postupaka.

(3) Rashodi i obveze za troškove kamata proizašlih iz sudskih postupaka evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa

− odobrenjem osnovnog računa 23433 Obveze za zatezne kamate.

Ostali rashodi za zaposlene
(rashodi i obveze)

Članak 147.

(1) Rashodi i obveza za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, prigodne nagrade, nagrade za božićne i uskršnje blagdane, darovi djeci, otpremnine, naknade zaposlenicima za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za korištenje godišnjeg odmora, naknada plaće za neiskorišteni godišnji odmor i slično) evidentiranju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3121 Ostali rashodi za zaposlene

− odobrenjem osnovnog računa 23171 Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slično).

(2) U slučaju kada se rashodi iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju iznad neoporezivih iznosa i ti se iznosi evidentiraju preko računa rashoda i obveza iz stavka 1. ovoga članka zajedno s obračunatim porezom i doprinosima iz i na plaću.

Službena putovanja zaposlenih
(rashodi i obveze)

Članak 148.

(1) Rashodi i obveze za službena putovanja zaposlenih evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3211 Službena putovanja ovisno o prirodnoj vrsti rashoda

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23211 Službena putovanja.

(2) Rashodi i obveze za korištenje privatnog automobila na službenom putovanju evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji, odnosno 32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23211 Službena putovanja.

Službena putovanja vanjskih suradnika i članova predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
(rashodi i obveze)

Članak 149.

(1) Rashodi i obveze za službena putovanja vanjskih suradnika, neovisno primaju li naknadu za svoj rad ili ne primaju, evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32411 Naknade troškova službenog puta

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23241 Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

(2) Rashodi i obveze za službena putovanja članova predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32914 Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

(3) Rashodi i obveze za službena putovanja osoba koje s obveznikom primjene proračunskog računovodstva imaju sklopljen ugovor o djelu ili ugovor o autorskom djelu evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u okviru odjeljka 3237 Intelektualne i osobne usluge

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23237 Intelektualne i osobne usluge.

Stručno usavršavanje zaposlenika i školarine
(rashodi i obveze)

Članak 150.

(1) Rashodi i obveze ta stručno usavršavanje zaposlenika (edukacije, tečajevi, seminari, savjetovanja, simpoziji, stručni ispiti) kojima se poboljšava rad zaposlenika na poslovima koje rade evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23213 Stručno usavršavanje zaposlenika.

(2) Rashodi i obveze za školarine kojima se stječe stručna sprema različita od one koju zaposlenik ima evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 37215 Stipendije i školarine

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23721 Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu.

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
(rashod i obveza)

Članak 151.

Rashodi i obveze za naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe koje nije povezano sa službenim putovanjem (locco vožnja) evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23214 Ostale naknade troškova zaposlenima.

Materijal i energija za redovno poslovanje
(rashodi i obveze, zalihe)

Članak 152.

(1) Rashodi i obveze za nabavu materijala i energije za uporabu u redovnom poslovanju evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza unutar odjeljka 2322 Rashodi za materijal i energiju.

(2) Ako se nabavljeni materijal i energija iz stavka 1. ovoga članka stavljaju na zalihe (uredski materijal, gorivo, službena radna i zaštitna odjeća i obuća i slično), uz knjigovodstvene evidencije iz stavka 1. ovoga članka istovremeno se provode i evidencije:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa zaliha u odjeljku 0613 Zalihe materijala za redovne potrebe

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u skupini 91.

(3) Stavljanje materijala i energije sa zalihe u upotrebu evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u skupini 91

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa zaliha u odjeljku 0613 Zalihe materijala za redovne potrebe.

(4) Ako se nabavljeni sitni inventar i auto gume stavljaju na zalihe, uz knjigovodstvene evidencije iz stavka 1. ovoga članka istovremeno se provode i evidencije:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa zaliha unutar odjeljka 0411 Zalihe sitnog inventara i autoguma

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u skupini 91.

(5) Stavljanje sitnog inventara i auto guma sa zaliha u upotrebu evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa zaliha u odjeljku 0422 Sitni inventar i autogume u upotrebi

− odobrenjem osnovnog računa 04291 Ispravak vrijednosti sitnog inventara i autoguma u upotrebi

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u skupini 91

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa zaliha u odjeljku 0411 Zalihe sitnog inventara i autoguma.

(6) Ako se nabavljena vojna sredstva za jednokratnu upotrebu stavljaju na zalihu uz evidencije iz stavka 1. ovoga članka istovremeno se provode i evidencije:

− zaduženje osnovnog računa zaliha 06311 Zaliha vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u skupini 91.

(7) Stavljanje vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu sa zaliha u upotrebu evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa vlastitih izvora u skupini 91

− odobrenjem osnovnog računa zaliha 06311 Zaliha vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu.

Usluge za potrebe redovnog poslovanja
(rashodi i obveze)

Članak 153.

Rashodi i obveze za usluge koje se koriste za potrebe redovnog poslovanja evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 323 Rashodi za usluge

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2323 Rashodi za usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
(rashodi i obveze)

Članak 154.

Rashodi i obveze za naknade ostalih troškova osobama s kojima isplatitelj nema sklopljen ugovor o radu evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32412 Naknade ostalih troškova

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23241 Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Povrat poreza na dobit, povrat poreza na dodanu vrijednost i povrat poreza na dohodak
(obveze za povrat)

Članak 155.

Povrat poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost državnog proračuna te povrat poreza na dohodak jedinica kada su na kraju obračunskog razdoblja veći od uplata poreza evidentiraju se:

− stornom odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 61 Prihodi od poreza

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2393 Obveze za više uplaćene poreze, carine, pristojbe, naknade i ostalo.

Novčane naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom
(rashodi i obveze)

Članak 156.

(1) Rashodi i obveze za novčanu naknadu u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom koju je obavezan platiti svaki poslodavac koji ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23295 Pristojbe i naknade.

(2) Obveznici plaćanja novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom koja je propisana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, svoju obvezu mogu izvršiti i na zamjenski način sukladno članku 8. stavcima 6. i 7. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i u tom slučaju rashode evidentiraju prema prirodnoj vrsti.

Premije osiguranja
(rashodi i obveze)

Članak 157.

(1) Rashodi i obveze za premije osiguranja (osiguranje prijevoznih sredstava, osiguranje ostale imovine, osiguranje zaposlenih) evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3292 Premije osiguranja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza 23292 Premije osiguranja.

(2) Rashodi i obveze za premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje zaposlenicima uplaćuju subjekti koje ne obvezuje kolektivni ugovori nego Zakon o radu i jedinice koje svojim aktima propišu isplate takvih naknada, evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2312 Obveze za naknade plaća-neto.

Troškovi reprezentacije i protokola
(rashodi i obveze)

Članak 158.

(1) Rashodi i obveze za troškove ugošćenja i druge troškove s poslovnim partnerima ili potencijalnim poslovnim partnerima (darovi s ili bez utisnutog znaka subjekta), u cilju unapređivanja poslovanja u okviru djelatnosti, evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32931 Reprezentacija

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23293 Reprezentacija.

(2) Rashodi i obveze za troškove protokola kod subjekata koji imaju protokolarne dužnosti evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Pomoći dane u inozemstvo – izvan općeg proračuna
(rashodi i obveze za pomoći, isknjižavanje dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine dane kao pomoć)

Članak 159.

(1) Rashodi i obveze za pomoći dane u inozemstvo (izvan općeg proračuna) priznaju se u trenutku nastanka obveze na temelju izdanog akta nadležnog tijela (odluka, ugovor, sporazum o dodjeli pomoći) pod uvjetom da je iznos pomoći mjerljiv i da se odnosi na izvještajno razdoblje, a evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 361 Pomoć inozemnim vladama ili 362 Pomoć međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2361 Obveze za pomoći inozemnim vladama ili 2362 Obveze za pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU.

(2) Rashodi i obveze za doprinos Republike Hrvatske Europskoj uniji priznaju se u trenutku nastanka obveze temeljem obračuna obveze za doprinos i evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 36212 Tekuće pomoći institucijama i tijelima EU

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23621 Obveze za tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU.

(3) Rashodi za pomoći koje se daju inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU kao prijenos nefinancijske imovine priznaju se u visini knjigovodstvene vrijednosti.

(4) Kapitalne pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama ili 3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23612 Obveze za kapitalne pomoći inozemnim vladama ili 23622 Obveze za kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

− zaduženjem osnovnog računa obveza 23612 Obveze za kapitalne pomoći inozemnim vladama ili 23622 Obveze za kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u skupini 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

(5) Isknjižavanje dugotrajne nefinancijske imovine dane kao pomoć evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti u skupini 029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine za iznos ispravka vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 911 Vlastiti izvori za iznos sadašnje vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina za iznos nabavne vrijednosti.

(6) Tekuće pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u kratkotrajnoj nefinancijskoj imovini evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama ili 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23611 Obveze za tekuće pomoći inozemnim vladama ili 23621 Obveze za tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

− zaduženjem osnovnog računa obveza 23611 Obveze za tekuće pomoći inozemnim vladama ili 23621 Obveze za tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 64251 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine.

(7) Isknjižavanje kratkotrajne nefinancijske imovine sa zaliha dane kao pomoć evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 911 Vlastiti izvori

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u skupini 04 Sitan inventar i autogume i/ili 06 Proizvedena kratkotrajna imovina.

Pomoći dane unutar općeg proračuna
(obračunati rashodi, obveze i rashodi kod davatelja pomoći, potraživanja, obračunati prihodi i prihodi kod primatelja pomoći, eliminacije u konsolidaciji financijskih izvještaja)

Članak 160.

(1) Subjekt unutar općeg proračuna može dati pomoć državnom proračunu, županijskim proračunima, gradskim proračunima, općinskim proračunima, HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u, ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te izvanproračunskim korisnicima županijskih proračuna.

(2) Subjekt unutar općeg proračuna, koji je obvezan doznačiti tekuću ili kapitalnu pomoć drugom proračunu, u trenutku nastanka obveze temeljem izdanog akta nadležnog tijela (odluka, rješenje i slično) evidentira:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u podskupini 936 Obračunati rashodi za pomoći unutar općeg proračuna

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u podskupini 236 Obveze za pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna.

(3) Subjekt koji je obvezan doznačiti tekuću ili kapitalnu pomoć drugom proračunu, na dan isplate pomoći evidentira stvarni rashod:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u podskupini 936 Obračunati rashodi za pomoći unutar općeg proračuna

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu ili 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu.

(4) Proračun koji prima pomoć od subjekta unutar općeg proračuna temeljem izdanog akta nadležnog tijela (odluka, rješenje i slično) evidentira:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1633 Potraživanja za pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna ili odjeljku 1634 Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna ili u odjeljku 9634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

(5) Proračun koji prima pomoć od subjekta unutar općeg proračuna na dan uplate pomoći evidentira:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u skupini 111,

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1633 Potraživanja za pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna ili odjeljku 1634 Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna ili u odjeljku 9634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u podskupini 633 Pomoć proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ili 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika.

(6) Iznos pomoći koji subjekt unutar općeg proračuna koji daje pomoć iskaže na rashodima u podskupini 363 Pomoći unutar općeg proračuna mora biti iskazan kod nekog drugog subjekta iz sustava proračuna na prihodima u podskupini 633 Pomoć proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ili 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika. Iznos potraživanja za pomoć koji subjekt unutar općeg proračuna iskaže na podskupini 163 mora biti iskazan kod nekog drugog subjekta iz sustava općeg proračuna na obvezama u podskupini 236. Iznos obračunatog prihoda koji subjekt unutar općeg proračuna iskaže na podskupini 963 mora biti iskazan kod nekog drugog subjekta iz sustava općeg proračuna na obračunatim rashodima u podskupini 936.

(7) U postupku izrade konsolidiranog financijskog izvještaja općeg proračuna rashodi iskazani u okviru podskupine 363 Pomoći unutar općeg proračuna sučeljavaju se i eliminiraju s prihodima iskazanih u okviru podskupine 633 Pomoć proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima i 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika. Stanja iskazana na podskupini 163 sučeljavaju se i eliminiraju sa stanjima iskazanim na podskupini 236, a stanja iskazana na podskupini 963 sučeljavaju se i eliminiraju na stanjima iskazanim na podskupini 936.

(8) Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima evidentiraju se na način opisan u članku 166. ovoga Pravilnika.

Pomoći dane proračunskom korisniku drugog proračuna
(obračunati rashodi, obveze i rashodi kod davatelja pomoći, potraživanja, obračunati prihodi i prihodi kod primatelja pomoći, eliminacije u konsolidaciji financijskih izvještaja)

Članak 161.

(1) Subjekt unutar općeg proračuna koji je obvezan doznačiti tekuću ili kapitalnu pomoć proračunskom korisniku drugog proračuna u trenutku nastanka obveze temeljem izdanog akta (odluka, rješenje i slično) evidentira:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u odjeljku 9366 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2364 Obveze za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

(2) Subjekt koji je obvezan doznačiti tekuću ili kapitalnu pomoć proračunskom korisniku drugog proračuna na dan isplate pomoći evidentira stvarni rashod:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u odjeljku 9366 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ili 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

(3) Proračunski korisnik drugog proračuna koji prima pomoć od proračuna koji mu nije nadležan temeljem izdanog akta (odluke, rješenja i slično) evidentira:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1636 Potraživanja za pomoći iz proračuna koji im nije nadležan

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

(4) Proračunski korisnik drugog proračuna koji prima pomoć na dan uplate pomoći evidentira:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u skupini 111, odnosno 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstava uplaćena u nadležni proračun ako posluje preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1636 Potraživanja za pomoći iz proračuna koji im nije nadležan

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u podskupini 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

(5) Iznos pomoći koji subjekt unutar općeg proračuna koji daje pomoć iskaže na rashodima u podskupini 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna mora biti iskazan kod proračunskog korisnika drugog proračuna koji pomoć prima na prihodima u podskupini 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Iznos potraživanja za pomoć koji subjekt unutar općeg proračuna iskaže na odjeljku 1636 mora biti iskazan kod nekog drugog subjekta iz sustava općeg proračuna na obvezama u odjeljku 2364. Iznos obračunatog prihoda koji subjekt unutar općeg proračuna iskaže na odjeljku 9636 mora biti iskazan kod nekog drugog subjekta iz sustava općeg proračuna na obračunatim rashodima na odjeljku 9366.

(6) U postupku izrade konsolidiranog financijskog izvještaja općeg proračuna rashodi iskazani u okviru podskupine 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna sučeljavaju se i eliminiraju s prihodima iskazanih u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Stanja iskazana na odjeljku 1636 sučeljavaju se i eliminiraju sa stanjima iskazanim na odjeljku 2364, a stanja iskazana na odjeljku 9636 sučeljavaju se i eliminiraju na stanjima iskazanim na odjeljku 9366.

(7) Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima evidentiraju se na način opisan u članku 165.

Prijenosi iz nadležnog proračuna proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti u uvjetima poslovanja preko jedinstvenog računa proračuna

Članak 162.

(1) U Glavnoj knjizi proračunskog korisnika rashodi i obveze za redovnu djelatnost proračunskog korisnika koji se financira iz proračuna evidentiraju se po nastanku događaja na odgovarajućim računima rashoda i obveza, a izdaci, primici i prihodi po novčanom načelu na odgovarajućim računima.

(2) U Glavnoj knjizi proračuna isplaćena sredstva za podmirenje obveza proračunskog korisnika evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti,

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci.

(3) U Glavnoj knjizi proračunskog korisnika sredstva isplaćena iz nadležnog proračuna za podmirenje obveza proračunskog korisnika kada posluju preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u razredu 2 Obveze,

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

(4) Proračun i proračunski korisnici koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna i imaju uspostavljenu Objedinjenu glavnu knjigu proračuna, koja sadrži Glavnu knjigu proračuna i Glavne knjige proračunskih korisnika iz nadležnosti imaju osiguranu automatsku usklađenost podataka o izvršenim rashodima na podskupini 367 evidentiranih u Glavnoj knjizi proračuna s izvršenim prihodima iskazanih na podskupini 671 evidentiranih u Glavnoj knjizi proračunskog korisnika.

(5) U financijskim izvještajima proračuna (razina 13 i razina 12) plaćeni rashodi i izdaci za redovnu djelatnost proračunskog korisnika koji su financirani iz proračuna, iskazuju se kao prijenosi na odgovarajućim računima rashoda u podskupini 367 kako slijedi:

− 36721 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja,

− 36731 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine,

− 36741 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

(6) U financijskim izvještajima proračunskih korisnika (razine 11, 21 i 31) ostvareni prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika iskazuju se na odgovarajućim računima prihoda u podskupini 671 kako slijedi:

− 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja,

− 67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine,

− 67141 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

(7) U procesu izrade konsolidiranog financijskog izvještaja proračuna prihodi koje proračunski korisnici ostvare iz nadležnog proračuna i iskažu u podskupini 671 sučeljavaju se i eliminiraju s rashodima koje nadležni proračun iskaže u podskupini 367.

Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskim korisnicima koji posluju preko vlastitih računa

Članak 163.

(1) U Glavnoj knjizi proračunskog korisnika rashodi i obveze za redovnu djelatnost proračunskog korisnika koji se financiraju iz proračuna evidentiraju se po nastanku događaja na odgovarajućim računima rashoda i obveza, a izdaci, primici i prihodi po novčanom načelu na odgovarajućim računima.

(2) Proračunski korisnici koji posluju preko vlastitih računa i dobivaju sredstva iz nadležnog proračuna za podmirenje obveza, doznačena sredstva evidentiraju:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos uplaćen iz nadležnog proračuna

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika za iznos uplaćen iz nadležnog proračuna.

(3) Proračunski korisnici iz stavka 2. ovoga članka plaćanje obveza evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u razredu 2 Obveze za iznos plaćen dobavljaču

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos plaćen dobavljaču.

(4) Proračunski korisnici iz stavka 2. ovoga članka imaju obvezu provesti naknadna usklađenja svojih evidencija s evidencijama iz nadležnog proračuna za iznose utrošenih i doznačenih sredstvima iz nadležnog proračuna.

(5) Za iznos viška sredstava koja nadležni proračun doznači proračunskom korisniku, a proračunski korisnik ne utroši, u Glavnoj knjizi proračunskog korisnika evidentira se:

− storno odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika,

− odobrenje osnovnog računa obveza 27611 Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun.

(6) Za iznos doznačenih, a neutrošenih sredstava u Glavnoj knjizi proračuna evidentira se:

− zaduženje osnovnog računa 12941 Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun

− storno zaduženja odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

(7) U procesu izrade konsolidiranog financijskog izvještaja proračuna prihodi koje proračunski korisnici ostvare iz nadležnog proračuna i iskažu u podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika sučeljavaju se i eliminiraju s rashodima koje nadležni proračun iskaže u podskupini 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti.

Evidencije danih i protestiranih jamstava kod davatelja jamstva (jamstvo dano subjektu izvan općeg proračuna)
(potencijalne obveze, poziv na plaćanje i plaćanje po jamstvu, potraživanja za povrat i povrat sredstava protestiranih jamstava)

Članak 164.

(1) Davatelj jamstava potencijalne obveze na temelju danih jamstava evidentira u izvanbilančnoj evidenciji:

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančne evidencije 99121 Potencijalne obveze po danim jamstvima

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančne evidencije 99621 Potencijalne obveze po danim jamstvima.

(2) Poziv na plaćanje anuiteta koji uključuje glavnicu i kamate evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 38241 Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima odnosno odgovarajućeg osnovnog računa u odjeljku 3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima u tuzemstvu i inozemstvu

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23824 Obveze za donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima odnosno odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2387 Obveze za kapitalne pomoći po protestiranim jamstvima.

(3) Plaćanje anuiteta koji uključuje glavnicu i kamate te potraživanje za povrat plaćenih sredstava evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa obveza 23824 Obveze za donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima odnosno odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2387 Obveze za kapitalne pomoći po protestiranim jamstvima

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16631 Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima odnosno odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1664 Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima

− odobrenjem osnovnog računa obračunatih prihoda 96631 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima odnosno odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9664 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima.

(4) Potraživanje za zatezne kamate koje se obračunavaju od dana plaćanja po protestiranom jamstvom do dana naplate potraživanja evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16414 Potraživanja za zatezne kamate

− odobrenjem računa obračunatih prihoda 96414 Prihodi od zateznih kamata.

(5) Povrat plaćenih sredstava po protestiranom jamstvu i naplaćenih zateznih kamata evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 16631 Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima odnosno odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1664 Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima

− zaduženjem osnovnog računa obračunatih prihoda 96631 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima odnosno odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9664 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 66331 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima odnosno odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u odjeljku 6634 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 16414 Potraživanja za zatezne kamate za iznos naplaćenih kamata

− zaduženjem računa obračunatih prihoda 96414 Prihodi od zateznih kamata za iznos naplaćenih kamata

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo.

Evidencije danih i protestiranih jamstava kod davatelja jamstva (jamstvo dano subjektu unutar općeg proračuna)
(potencijalne obveze, poziv na plaćanje i plaćanje po jamstvu, potraživanja za povrat i povrat sredstava protestiranih jamstava)

Članak 165.

(1) Davatelj jamstava potencijalne obveze na temelju danih jamstava evidentira u izvanbilančnoj evidenciji:

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančne evidencije 99121 Potencijalne obveze po danim jamstvima

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančne evidencije 99621 Potencijalne obveze po danim jamstvima.

(2) Poziv na plaćanje anuiteta koji uključuje glavnicu i kamate evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 9363 Obračunati rashodi za pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23633 Obveze za pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima.

(3) Plaćanje anuiteta koji uključuje glavnicu i kamate te potraživanje za povrat plaćenih sredstava evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa obveza 23633 Obveze za pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 9363 Obračunati rashodi za pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda 3635 Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1637 Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9637 Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima.

(4) Potraživanje za zatezne kamate koje se obračunavaju od dana plaćanja po protestiranom jamstvom do dana naplate potraživanja evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16414 Potraživanja za zatezne kamate

− odobrenjem računa obračunatih prihoda 96414 Prihodi od zateznih kamata.

(5) Povrat plaćenih sredstava po protestiranom jamstvu i naplaćenih zateznih kamata evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1637 Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9637 Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u odjeljku 6372 Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 16414 Potraživanja za zatezne kamate za iznos naplaćenih kamata

− zaduženjem računa obračunatih prihoda 96414 Prihodi od zateznih kamata za iznos naplaćenih kamata

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo.

Evidencija protestiranog jamstva kod primatelja jamstva koji je subjekt općeg proračuna
(protestirano jamstvo, povrat pomoći za protestirano jamstvo davatelju jamstva – subjektu općeg proračuna, eliminacije u konsolidaciji financijskih izvještaja)

Članak 166.

(1) Primatelj jamstva koji je subjekt opće države, protestiranje jamstva za koje davatelj jamstva (subjekt općeg proračuna) plaća glavnicu, evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove za iznos vraćene, odnosno plaćene glavnice zajmodavcu

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze u iznosu vraćene, odnosno plaćene glavnice zajmodavcu

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdataka u skupini 54 Izdaci za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova za iznos glavnice u plaćenom anuitetu

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u odjeljku 6371 Pomoći primljene unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava za iznos glavnice u plaćenom anuitetu

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u odjeljku 9364 Obračunati rashodi za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima za iznos glavnice u plaćenom anuitetu

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u podskupini 236 Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za iznos glavnice u plaćenom anuitetu.

(2) Primatelj jamstva koji je subjekt općeg proračuna, protestiranje jamstva za koje davatelj jamstva (subjekt općeg proračuna) plaća kamatu, evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda za kamate u podskupni 342 Kamate za primljene kredite i zajmove za iznos kamate

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2342 Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove za iznos kamate

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2342 Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove za iznos kamate

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u odjeljku 6371 Pomoći primljene unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava za iznos kamate

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u odjeljku 9364 Obračunati rashodi za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima za iznos kamate

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u podskupini 236 Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za iznos glavnice za iznosu kamate.

(3) Primatelj jamstva koji je subjekt općeg proračuna, povrat pomoći za protestirano jamstvo davatelju jamstva (subjektu unutar općeg proračuna) na dan isplate sredstava povrata evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u podskupini 236 Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u visini glavnice i kamate

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3636 Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima u visini glavnice i kamate

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u odjeljku 9364 Obračunati rashodi za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima u visini glavnice i kamate.

(4) Iznos rashoda koji subjekt unutar općeg proračuna (primatelj jamstva) koji vraća pomoć po protestiranom jamstvu iskaže u odjeljku 3636 mora biti iskazan kod drugog subjekta unutar općeg proračuna (davatelja jamstva) koji prima sredstava povrata pomoći po protestiranom jamstvu kao prihod u odjeljku 6372 kako bi se rashodi iz odjeljka 3636 eliminirali s prihodima iz odjeljka 6372 u postupku konsolidacije financijskih izvještaja općeg proračuna.

(5) Primatelj jamstva, rashode i obvezu za zatezne kamate koje davatelj jamstva obračunava od dana plaćanja po protestiranom jamstvu do dana naplate svojeg potraživanja, evidentira:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23433 Obveze za zatezne kamate.

(6) Primatelj jamstva, plaćanje zateznih kamata davatelju jamstva evidentira:

− zaduženjem osnovnog računa obveza 23433 Obveze za zatezne kamate

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci.

Preuzimanje kredita ili zajma za koji je dano jamstvo
(preuzimanje obveze za kredit ili zajam za koji je dano jamstvo od strane davatelja jamstva, otplata glavnice i kamata)

Članak 167.

(1) Vlada ili predstavničko tijelo može donijeti odluku o preuzimanju obveze za kredit ili zajam za koji je dano jamstvo, a obveza se može preuzeti kao kapitalna pomoć ili kao povećanje temeljnog kapitala.

(2) Davatelj jamstva koji preuzima obvezu za kredit ili zajam za koji je dano jamstvo kao povećanje temeljnog kapitala, provodi evidencije:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa izdataka u skupini 53 Izdaci za financijske instrumente – dionice ili udjele u glavnici

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u skupini 84 Primici od zaduživanja

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze.

(3) Davatelj jamstva koji preuzima obvezu za kredit ili zajam za koji je dano jamstvo kao kapitalnu pomoć, provodi evidencije:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 386 Kapitalne pomoći

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u skupini 84 Primici od zaduživanja

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze.

(4) Davatelj jamstva plaćanje preuzete obveze po kreditu ili zajmu iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i obračunatih kamata evidentira:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa izdataka u skupini 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za iznos plaćene glavnice

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos plaćene glavnice

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove za iznos plaćene glavnice

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze za iznos plaćene glavnice

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 342 Kamate za primljene kredite i zajmove za iznos obračunatih kamata

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2342 Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove za iznos obračunate kamate

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2342 Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove za iznos plaćane kamate

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos plaćene kamate.

Zatezne kamate
(rashodi i obveze)

Članak 168.

(1) Rashodi i obveze za zatezne kamate iskazuju se odvojeno od vrijednosti transakcija temeljem kojih su nastale.

(2) Rashodi i obveze za zatezne kamate evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljka 3433 Zatezne kamate (odvojeno za poreze, za doprinose, iz poslovnih odnosa te ostale zatezne kamate)

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23433 Obveze za zatezne kamate.

Naknade bankama i drugim financijskim institucijama
(rashodi i obveze)

Članak 169.

(1) Rashodi i obveze za naknade bankama i drugim financijskim institucijama kod kojih subjekti imaju otvorene transakcijske račune evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 34311 Usluge banaka

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23431 Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

(2) Rashodi i obveze za naknade za usluge platnog prometa (mjesečne naknade za usluge platnog prometa; za digitalno bankarstvo; za naplate iz drugih banaka; za elektroničke naloge, za opoziv naloga; za SEPA izravno terećenje; za naplate u prekograničnom i međunarodnom platnom prometu; za poslovanje s gotovim novcem; za podizanje gotovog novca debitnom karticom i slično) evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 34312 Usluge platnog prometa

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23431 Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije
(rashodi i obveze)

Članak 170.

Rashodi i obveze za subvencije evidentiraju se u trenutku pravomoćnosti izdanog akta nadležnog tijela (odluka, rješenje i slično) temeljem kojeg se dodjeljuje subvencija, pod uvjetom da je iznos subvencije mjerljiv te da se odnosi na izvještajno razdoblje, a evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u skupini 35 Subvencije prema vrsti primatelja subvencije

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u podskupine 235 Obveze za subvencije.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
(rashodi i obveze)

Članak 171.

Rashodi i obveze za naknade građanima i kućanstvima, koje se isplaćuju u novcu ili naravi temeljem propisa o zdravstvenom, mirovinskom i socijalnom osiguranju, evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2371 Obveze za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja.

Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi
(rashodi i obveze)

Članak 172.

Rashodi i obveze za naknade i pomoći građanima i kućanstvima iz proračuna neovisno o sustavima osiguranja evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2372 Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Tekuće i kapitalne donacije
(rashodi i obveze za donacije, isknjižavanje kratkotrajne i dugotrajne nefinancijske imovine dane za donaciju)

Članak 173.

(1) Rashodi i obveze za tekuće donacije u novcu ili naravi evidentiraju se prema nastanku događaja, odnosno u trenutku donošenja odluke nadležnog tijela o dodjeli donacije pod uvjetom da je iznos donacije mjerljiv te da se odnosi na izvještajno razdoblje, a evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3811 Tekuće donacije u novcu ili 3812 Tekuće donacije u naravi ili 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23811 Obveze za tekuće donacije u novcu ili 23812 Obveze za tekuće donacije u naravi ili 23813 Obveze za tekuće donacije iz EU sredstava.

(2) Tekuće donacije u kratkotrajnoj nefinancijskoj imovini evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3812 Tekuće donacije u naravi

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23812 Obveze za tekuće donacije u naravi

− zaduživanjem osnovnog računa obveza 23812 Obveze za tekuće donacije u naravi

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 64251 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine.

(3) Isknjižavanje kratkotrajne nefinancijske imovine sa zaliha, u slučaju da se za donaciju daje sitan inventar i/ili kratkotrajna imovina koja se drži na zalihama, evidentira se:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u skupini 04 Sitan inventar i autogume i/ili 06 Proizvedena kratkotrajna imovina za iznos nabavne vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 911 Vlastiti izvori.

(4) Rashodi i obveze za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima evidentiraju se prema nastanku događaja, odnosno u trenutku donošenja odluke nadležnog tijela o dodjeli donacije pod uvjetom da je iznos donacije mjerljiv i da se odnosi na izvještajno razdoblje, a evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljcima 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama odnosno 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima odnosno 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23821 Obveze za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ili 23822 Obveze za kapitalne donacije građanima i kućanstvima ili 23823 Obveze za kapitalne donacije iz EU sredstava

(5) Kapitalne donacije u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljcima 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama odnosno 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima odnosno 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava u visini sadašnje vrijednosti

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23821 Obveze za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama odnosno 23822 Obveze za kapitalne donacije građanima i kućanstvima odnosno 23823 Obveze za kapitalne donacije iz EU sredstava u visini sadašnje vrijednosti

− zaduženjem osnovnog računa obveza 23821 Obveze za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama odnosno 23822 Obveze za kapitalne donacije građanima i kućanstvima odnosno 23823 Obveze za kapitalne donacije iz EU sredstava odnosno 23824 Obveze za donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u skupini 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

(6) Isknjižavanje dugotrajne nefinancijske imovine dane kao pomoć evidentira se:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina u visini nabavne vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti 029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine za iznos ispravka vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 911 Vlastiti izvori za iznos knjigovodstvene vrijednosti.

(7) Isknjižavanje dugotrajne nefinancijske imovine dane kao pomoć čija je vrijednost u postupnosti ispravljena evidentira se:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina u visini nabavne vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti 029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine za iznos ispravka vrijednosti.

Kazne, penali i naknade šteta
(rashodi i obveze)

Članak 174.

Rashodi i obveze za kazne, penale i naknade šteta evidentiraju se temeljem rješenja, sudskih i administrativno-upravnih rješenja, rješenja nadležnih organa i tijela, ugovornih obveza i stvarno nastalih šteta temeljem sudskih i izvansudskih nagodbi:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 383 Kazne, penali i naknade štete

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2383 Obveze za kazne, penale i naknade šteta.

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama, trgovačkim društvima u i izvan javnog sektora, poljoprivrednicima, zadrugama i obrtnicima – izuzev kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima
(rashodi i obveze)

Članak 175.

(1) Kapitalne pomoći su prijenosi nefinancijske imovine ili sredstava za financiranje nefinancijske imovine, za pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina i za otpisivanje duga na temelju ugovora s dužnikom, a daju se kreditnim i ostalim financijskim institucijama, trgovačkim društvima u javnom sektoru i trgovačkim društvima izvan javnog sektora te poljoprivrednicima, zadrugama i obrtnicima.

(2) Rashodi i obveze za kapitalne pomoći iz stavka 1. ovoga članka evidentiraju se prema nastanku događaja, odnosno u trenutku donošenja odluke nadležnog tijela o dodjeli kapitalne pomoći pod uvjetom da je iznos kapitalne pomoći mjerljiv te da se odnosi na izvještajno razdoblje:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 386 Kapitalne pomoći, izuzev osnovnih računa u odjeljku 3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2386 Obveze za kapitalne pomoći.

(3) Rashodi i obveze za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima evidentiraju se na način opisan u članku 164. ovoga Pravilnika.

Plaćanje obveze za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine

Članak 176.

Plaćanje obveze za rashode poslovanja i obveza za nabavu nefinancijske imovine evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u skupinama 23 Obveze za rashode poslovanja i 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna zaduženjem računa 16721 odnosno odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

Prijeboj potraživanja i obveza

Članak 177.

(1) Ako proračun i proračunski korisnik ima potraživanja od svoga vjerovnika može vjerovniku dati izjavu da prebija svoje potraživanje s obvezom prema vjerovniku, ako obje tražbine glase na novac ili druge zamjenljive stvari istog roda i iste kakvoće i ako su obje dospjele.

(2) Proračun i proračunski korisnik iz stavka 1. ovoga članka izjavu o prijeboju daje na obrascu Izjava o prijeboju koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i daje se kao njegov prilog.

(3) Izjava o prijeboju iz stavka 2. ovoga članka predstavlja vjerodostojnu ispravu za evidentiranje zatvaranja obveza i potraživanja u poslovnim knjigama.

(4) Ako su obje strane u prijeboju proračuni ili proračunski korisnici, dužne su uskladiti međusobna potraživanja i obveze.

Pasivna vremenska razgraničenja – Odgođeno plaćanje rashoda

Članak 178.

(1) Obračunati rashodi budućeg razdoblja za koje nisu ispostavljeni računi evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda po prirodnoj vrsti u razredu 3 Rashodi poslovanja

− odobrenjem osnovnog računa 29111 Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje.

(2) Ispostavljen račun dobavljača za ostvarene isporuke roba, obavljene radove i usluge za koje su rashodi obračunati u prethodnom izvještajnom razdoblju, evidentira se:

− zaduženje osnovnog računa 29111 Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u razredu 2 Obveze.

Pasivna vremenska razgraničenja – Prihodi budućih razdoblja

Članak 179.

(1) Naplaćeni prihodi budućih razdoblja obuhvaćaju unaprijed naplaćene prihode budućih razdoblja, odnosno prihode koji su naplaćeni u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

(2) Primjeri prihoda budućih razdoblja jesu naplaćene upisnine, školarine i slično što obračunavaju fakulteti, visoke škole, srednje škole s posebnim programima za obrazovanje odraslih i drugo, a koje se odnose samo dijelom na tekuću godinu, a dijelom na buduće razdoblje te unaprijed naplaćene najamnine (ili neki drugi vlastiti prihod) koji se dijelom odnosi i na sljedeću proračunsku godinu.

(3) Potraživanja za prihode i obračunati prihodi temeljem izdane fakture evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja.

(4) Prihodi budućeg razdoblja u trenutku naplate evidentiraju se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako proračunski korisnik posluje preko jedinstvenog računa proračuna zaduženjem 16721

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja

− odobrenjem osnovnog računa 29211 Unaprijed naplaćeni prihodi.

(5) Priznavanje prihoda u obračunskom razdoblju na koje se odnose, a koji su bili evidentirani kao prihodi budućih razdoblja, evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa 29211 Unaprijed naplaćeni prihodi

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u razredu 6 Prihodi poslovanja.

Poslovni događaji u okviru razreda 6 Prihodi poslovanja

Porezi
(prihodi od poreza, potraživanja i obračunati prihodi za poreze te obveze za povrat više plaćenih poreza temeljem konačnih obračuna)

Članak 180.

(1) Prihodi od poreza su izvorni prihodi proračuna (državnog ili proračuna jedinica), a uplaćuju se na uplatne račune propisane naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Proračun uplatu prihoda od poreza evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u skupini 61 Prihodi od poreza.

(2) Porezna uprava, odnosno nadležni upravni odjel u jedinici temeljem rješenja i drugih akata kojima se utvrđuje porezna obveza, u visini konačno utvrđene porezne obveze evidentira:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u podskupini 161 Potraživanja za poreze

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u podskupini 961 Obračunati prihodi od poreza.

(3) Porezna uprava, odnosno nadležni upravni odjel u jedinici za iznos uplaćenog poreznog prihoda iz stavka 1. ovoga članka zatvara potraživanje i evidentira:

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u podskupini 161 Potraživanja za poreze za iznos uplaćenog poreza

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u podskupini 961 Obračunati prihodi od poreza za iznos uplaćenog poreza.

(4) U slučaju kada je porezna obveza po konačnom obračunu veća od uplaćenog poreza, proračun uplatu razlike poreza evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u skupini 61 Prihodi od poreza.

(5) Porezna uprava, odnosno nadležni upravni odjel u jedinici uplaćenu razliku poreza iz stavka 4. ovoga članka evidentira:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u podskupini 161 Potraživanja za poreze

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u podskupini 961 Obračunati prihodi od poreza.

(6) U slučaju kada je porezna obveza po konačnom obračunu manja od uplaćenog poreza, Porezna uprava, odnosno nadležni upravni odjel u jedinici obvezu za povrat više uplaćenog poreza (preplaćen porez), evidentira:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2393 Obveze za više uplaćene poreze, carine, pristojbe, naknade i ostalo

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16741 Potraživanja iz nadležnog proračuna za preplaćene ili više uplaćene poreze, doprinose i ostale naknade.

(7) Proračun isplatu, odnosno povrat više plaćenog poreza iz stavka 6. ovoga članka evidentira:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− stornom odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u skupini 61 Prihodi od poreza.

(8) Porezna uprava, odnosno nadležni upravni odjel povrat više plaćenog poreza iz stavka 7. ovoga članka evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2393 Obveze za više uplaćene poreze, carine, pristojbe, naknade i ostalo

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 16741 Potraživanja iz nadležnog proračuna za preplaćene ili više uplaćene poreze, doprinose i ostale naknade.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

Članak 181.

(1) Državni proračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije temeljem utvrđenog iznosa evidentira:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u odjeljku 9365 Obračunati rashodi za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2365 Obveze za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja.

(2) Državni proračun u trenutku isplate pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije evidentira:

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u skupini 111 Novac u banci

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2365 Obveze za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u odjeljku 9365 Obračunati rashodi za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa 365 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje.

(3) Proračun jedinice za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije evidentira:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1635 Potraživanja za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja

(4) Proračun jedinice uplatu sredstva za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1635 Potraživanja za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 63511 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ili 63521 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

(5) U postupku izrade konsolidiranih financijskih izvještaja opće države rashodi iskazani na podskupini 365 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje sučeljavaju se i eliminiraju s prihodima iskazanim na podskupini 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje iskazanih u proračunima jedinica. Stanja iskazana na odjeljku 1635 sučeljavaju se i eliminiraju sa stanjima iskazanim na odjeljku 2365, a stanja iskazana na odjeljku 9635 sučeljavaju se i eliminiraju na stanjima iskazanim na odjeljku 9365.

Pomoći fiskalnog izravnanja

Članak 182.

(1) Državni proračun pomoći fiskalnog izravnanja temeljem utvrđenog iznosa evidentira:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u odjeljku 9365 Obračunati rashodi za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2365 Obveze za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja.

(2) Državni proračun u trenutku isplate pomoći fiskalnog izravnanja evidentira:

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u skupini 111 Novac u banci

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u odjeljku 2365 Obveze za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u odjeljku 9365 Obračunati rashodi za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa u odjeljku 3653 Pomoći fiskalnog izravnanja.

(3) Proračun jedinice za pomoći fiskalnog izravnanja evidentira:

− zaduženje osnovnog računa potraživanja 16353 Potraživanja za pomoći fiskalnog izravnanja

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 96353 Pomoći fiskalnog izravnanja

(4) Proračun jedinice sredstava fiskalnog izravnanja koja prima iz državnog proračuna evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 16353 Potraživanja za pomoći fiskalnog izravnanja

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 96353 Pomoći fiskalnog izravnanja

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 63531 Pomoći fiskalnog izravnanja.

(5) U postupku izrade konsolidiranih financijskih izvještaja opće države rashodi iskazani u odjeljku 3653 Pomoći fiskalnog izravnanja sučeljavaju se i eliminiraju s prihodima iskazanim u odjeljku 6353 Pomoći fiskalnog izravnanja iskazanih u financijskim izvještajima jedinica. Stanja iskazana na osnovnom računu 16353 sučeljavaju se i eliminiraju sa stanjima iskazanim na osnovnom računu 23653, a stanja iskazana na odjeljku 9635 sučeljavaju se i eliminiraju na stanjima iskazanim na odjeljku 9365.

Uplate prihoda i primitaka
proračunskih korisnika u nadležni proračun
(evidencije kada proračunski korisnici posluju
preko jedinstvenog računa proračuna i kada posluju
preko vlastitih računa)

Članak 183.

(1) Proračunski korisnici za prihode koje naplate na vlastite račune, a zatim uplaćuju na račun nadležnog proračuna evidentiraju:

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za naplaćen iznos prihoda ili primitaka

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja ili skupini 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja ili skupini 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u razredu 6 ili 7 ili odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u razredu 8 za naplaćen iznos prihoda, odnosno primitaka

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za uplaćen iznos prihoda ili primitaka u nadležni proračun

− zaduženje osnovnog računa potraživanja 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstava uplaćena u nadležni proračun.

(2) Proračunski korisnici za svoje prihode i primitke, a koji se uplaćuju izravno na jedinstveni račun nadležnog proračuna provode evidencije:

− zaduženje osnovnog računa potraživanja 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstava uplaćena u nadležni proračun

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja ili skupini 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja ili skupini 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u razredu 6 ili 7 ili odgovarajućeg osnovnog računa primitaka u razredu 8 za naplaćen iznos prihoda. odnosno primitaka.

(3) Nadležni proračun obvezan je najmanje mjesečno dostaviti proračunskim korisnicima nalog za knjiženje u roku od 5 dana po isteku mjeseca u kojem su sredstva uplaćena na račun nadležnog proračuna.

(4) Nadležni proračun uplaćena sredstva proračunskih korisnika na jedinstveni račun proračuna, u Glavnoj knjizi proračuna evidentira:

− zaduženjem osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci

− odobrenjem osnovnog računa obveza 27341 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskih korisnika.

(5) Proračun i proračunski korisnici koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna i imaju uspostavljenju Objedinjenu glavnu knjigu proračuna koja sadrži Glavnu knjigu proračuna i Glavnu knjigu proračunskog korisnika imaju osiguranu automatsku usklađenost podataka o stanju na računu 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun sa stanjem na računu 27341 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskih korisnika.

Naknade za koncesije
(potraživanja, obračunati prihodi i naplaćeni prihodi od naknada za koncesije)

Članak 184.

(1) Davatelj koncesije potraživanja prema koncesionaru i obračunate prihode od naknada za koncesije evidentira:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16421 Potraživanje za dane koncesije

− odobrenjem osnovnog računa obračunatog prihoda 96421 Naknade za koncesije.

(2) Davatelj koncesije naplaćeni prihod od koncesije evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos naplaćenog prihoda od koncesija

− odobrenje osnovnog računa potraživanja 16421 Potraživanje za dane koncesije za iznos naplaćenog potraživanja za koncesija

− zaduženjem osnovnog računa obračunatog prihoda 96421 Naknade za koncesije za iznos naplaćenog prihoda od koncesija

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u odjeljku 6421 Naknade za koncesiju za iznos naplaćenog prihoda.

Davanje u zakup i iznajmljivanje nefinancijske imovine
(potraživanja, obračunati prihodi i naplaćeni prihodi)

Članak 185.

(1) Proračuni, koji daju u zakup i/ili iznajmljuju nefinancijsku imovinu, potraživanja i obračunate prihode za zakup i iznajmljivanje nefinancijske imovine evidentiraju:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16422 Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja nefinancijske imovine

− odobrenjem osnovnog računa obračunatog prihoda 96422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja nefinancijske imovine.

(2) Proračuni naplaćene prihode od zakupa i iznajmljivanja nefinancijske imovine evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za iznos naplaćenog prihoda od zakupa i najma

− odobrenje osnovnog računa potraživanja 16422 Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja nefinancijske imovine za iznos naplaćenog potraživanja

− zaduženjem osnovnog računa obračunatog prihoda 96422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja nefinancijske imovine za iznos naplaćenog prihoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u odjeljku 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine.

(3) Proračunski korisnici, koji daju u zakup ili iznajmljuju nefinancijsku imovinu koja je u vlasništvu države ili jedinica, potraživanja i obračunate prihode za zakup i iznajmljivanje te nefinancijske imovine evidentiraju:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16615 Potraživanja za prihode od pruženih usluga

− odobrenjem osnovnog računa obračunatog prihoda 96615 Prihodi od pruženih usluga.

(4) Proračunski korisnici, koji daju u zakup ili iznajmljuju nefinancijsku imovinu koja je u vlasništvu države ili jedinica, naplaćene prihode od zakupa i iznajmljivanja te nefinancijske imovine evidentiraju:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstava uplaćena u nadležni proračun, ako posluju preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna ili zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, ako posluju preko vlastitog računa, a za iznos naplaćenog prihoda od zakupa i najma

− odobrenje osnovnog računa potraživanja 16615 Potraživanja za prihode od pruženih usluga za iznos naplaćenog potraživanja

− zaduženjem osnovnog računa obračunatog prihoda 96615 Prihodi od pruženih usluga za iznos naplaćenog prihoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u odjeljku 66151 Prihodi od pruženih usluga.

(5) Iznimno od stavaka 3. i 4. ovoga članka, proračunski korisnik državnog proračuna razine razdjela organizacijske klasifikacije u čijoj je nadležnosti upravljanje nekretninama, poslovnim prostorima i zemljištem, davanje u zakup ili iznajmljivanje nefinancijske imovine koja je vlasništvu države evidentira u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Naplata komunalnog doprinosa i naknada
(potraživanja, obračunati prihodi i naplaćeni prihodi)

Članak 186.

(1) Jedinica temeljem izdanog rješenja o komunalnom doprinosu, odnosno rješenja o komunalnoj naknadi evidentira potraživanja prema obvezniku uplate i obračunati prihod na način:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1653 Potraživanja za komunalne doprinose i naknade u bruto iznosu bez iznosa oslobođenja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog prihoda 9653 Komunalni doprinosi i naknade u bruto iznosu bez iznosa oslobođenja.

(2) Kada je rješenjem o komunalnom doprinosu ili komunalnoj naknadi utvrđen iznos oslobođenja od plaćanja (djelomično ili u cijelosti) za iznos oslobođenja od plaćanja evidentira se ispravak vrijednosti potraživanja na način:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda 9653 Komunalni doprinos i naknade za iznos oslobođenja

− odobrenjem osnovnog računa ispravka vrijednosti 16912 Ispravak vrijednosti potraživanja za iznose oslobođenja od plaćanja.

(3) Proračuni jedinica prihode ostvareni od naplate komunalnog doprinosa, odnosno komunalne naknade evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci za naplaćen iznos prihoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1653 Potraživanja za komunalne doprinose i naknade za naplaćen iznos potraživanja

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog prihoda 9653 Komunalni doprinosi i naknade za naplaćen iznos prihoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 653 Komunalni doprinosi i naknade za iznos naplaćenog prihoda.

(4) Zatvaranje ispravka vrijednosti potraživanja evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa ispravka vrijednosti potraživanja 16912 Ispravak vrijednosti potraživanja za iznose oslobođenja od plaćanja za iznos oslobođenja od plaćanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1653 Potraživanja za komunalne doprinose i naknade

Potraživanja od osiguravajućih društava
i prihodi od refundacija šteta
(potraživanja, obračunati prihodi i naplaćeni prihodi od refundacija šteta)

Članak 187.

(1) Nastali troškovi pokriveni policama osiguranja za koje su plaćene premije evidentiraju se po načelu nastanka događaja odobrenjem odgovarajućih računa rashoda i zaduženjem odgovarajućih računa obveza, a plaćanje tih troškova evidentira se odobrenjem računa novčanih sredstava i zaduženjem odgovarajućih računa obveza.

(2) Proračun i proračunski korisnik potraživanje od osiguravajući društava za refundaciju štete evidentira:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16526 Ostali nespomenuti prihodi

− odobrenje osnovnog računa obračunatih prihoda 96526 Ostali nespomenuti prihodi.

(3) Proračunski korisnik uplaćena sredstva refundacije od strane osiguravajućih kuća evidentira:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun, ako posluju preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna ili zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, ako posluju preko vlastitog računa

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 16526 Ostali nespomenuti prihodi

− zaduženjem osnovnog računa obračunatih prihoda 96526 Ostali nespomenuti prihodi

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete.

(4) Refundacije s naslova osiguranja su namjenski prihod proračunskog korisnika ako premija osiguranja nije plaćena iz općih prihoda i primitaka. Ako je premija osiguranja plaćena iz općih prihoda i primitka, refundacija nije prihod proračunskog korisnika nego nadležnog proračuna.

Potraživanja i prihodi od prodaje proizvoda
i roba te pruženih usluga
(potraživanja, obračunati prihodi i naplaćeni prihodi)

Članak 188.

(1) Proračuni i proračunski korisnici, koji mogu ostvarivati prihode od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, potraživanja i obračunate prihode s te osnove evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1661 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga.

(2) Naplaćen prihod od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava u podskupini 111 ili računa potraživanja 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstava uplaćena u nadležni proračun ako proračunski korisnik posluje preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna za iznos uplaćenog prihoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1661 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga za iznos uplaćenog prihoda

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga za iznos uplaćenog prihoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u podskupini 661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga.

Potraživanja i prihodi od kazni i upravnih mjera
(potraživanja, obračunati prihodi i naplaćeni prihodi)

Članak 189.

(1) Proračuni i proračunski korisnici potraživanja za kazne i upravne mjere i obračunate prihode temeljem izdanih rješenja evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1681 Potraživanja za kazne i upravne mjere

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9661 Kazne i upravne mjere.

(2) Naplaćen prihod od kazni i upravnih mjera evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava u podskupini 111 ili računa potraživanja 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstava uplaćena u nadležni proračun ako proračunski korisnik posluje preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna za iznos uplaćenog prihoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1681 Potraživanja za kazne i upravne mjere za iznos naplaćenog prihoda

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u odjeljku 9661 Kazne i upravne mjere za iznos naplaćenog prihoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u skupini 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

(3) Proračunski korisnici ne evidentiraju prihode od kazni za koje je propisom utvrđeno da su prihod proračuna.

Zajednički prihodi
(prihodi koji se dijele između više korisnika)
(potraživanja, obračunati prihodi i naplaćeni prihodi)

Članak 190.

(1) Zajednički prihodi su oni prihodi koji se po propisanom ključu rasporeda iz zakona ili drugog propisa dijele između više korisnika odnosno državnog proračuna i proračuna jedinica.

(2) Zajednički prihodi uplaćuju se na račune propisane naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za određenu proračunsku godinu.

(3) Proračun ili proračunski korisnik koji subjektu nalaže obvezu plaćanja javnih davanja, naknada, pristojbi i drugih davanja temeljem izdanih rješenja, odluka i drugih dokumenata iz kojih proizlazi obveza plaćanja, u svojoj Glavnoj knjizi i analitičkim evidencijama evidentira ukupan iznos potraživanja:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja u visini ukupnog iznosa potraživanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja u visini ukupnog iznosa potraživanja.

(4) Naplaćen prihod po ključu rasporeda iz zakona ili drugog propisa kod proračuna ili proračunskog korisnika koji je naložio obvezu plaćanja evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna zaduženjem računa 16721 u visini uplaćenog pripadnog iznosa prihoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja u visini uplaćenog pripadnog iznosa prihoda.

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja u visini uplaćenog pripadnog iznosa prihoda.

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u razredu 6 Prihodi poslovanja u visini uplaćenog pripadnog iznosa prihoda.

(5) Proračun ili proračunski korisnik razliku između ukupno obračunatih prihoda i pripadnog iznosa prihoda, odnosno razliku između ukupnih iznosa potraživanja i naplaćenog potraživanja u visini pripadnog iznosa prihoda zatvara preko računa obveze za tuđe prihode na način:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja za razliku između ukupno obračunatih prihoda i naplaćenog pripadnog iznosa prihoda

− odobrenjem osnovnog računa 27311 Obveze za naplaćene tuđe prihode

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja za iznos razlike između ukupnog iznosa potraživanja i naplaćenog potraživanja u visini pripadnog iznosa prihoda.

− zaduženjem osnovnog računa 27311 Obveze za naplaćene tuđe prihode.

(6) Naplaćen prihod po ključu rasporeda iz zakona ili drugog propisa kod proračuna ili proračunskog korisnika kojem pripada dio prihoda evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci, odnosno ako korisnik posluje preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna zaduženjem računa 16721 u visini uplaćenog pripadnog iznosa prihoda

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u razredu 6 Prihodi poslovanja.

(7) Ako proračun ili proračunski korisnik iz stavka 3. ovoga članka svoju obvezu praćenje potraživanja povjeri nekoj drugoj ovlaštenoj pravnoj osobi obveze praćenja potraživanja prelazi na ovlaštenu pravnu osobu što se uređuje ugovorom.

(8) Ovlaštena osoba kojoj je ugovorom povjereno praćenje potraživanja dužna je proračunu ili proračunskom korisniku dostavljati podatke za potrebe evidentiranja potraživanja u Glavnoj knjizi najmanje kvartalno i to do 5. u mjesecu koji slijedi iza kvartala, odnosno do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

POSLOVNI DOGAĐAJI U OKVIRU RAZREDA 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
(potraživanja, obračunati prihodi, isknjižavanje prodane dugotrajne nefinancijske imovine iz poslovnih knjiga)

Članak 191.

(1) Proračun i proračunski korisnik potraživanje i obračunati prihod od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini računa 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

(2) Isknjiženje dugotrajne nefinancijske imovine koja se prodaje, a čija je vrijednost djelomično ispravljena evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 911 Vlastiti izvori u visini knjigovodstvene vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine u visini provedenog ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina u visini nabavne vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka kod isknjižavanja dugotrajne nefinancijske imovine koja nema knjigovodstvene vrijednosti (nabavna vrijednost je ispravljena) provodi se isknjižavanje nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti.

(4) Naplaćeni prihod od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine evidentira se:

− zaduženjem računa novčanih sredstava u skupini 11 odnosno ako korisnik posluje preko jedinstvenog računa proračuna zaduženjem računa 16721 u visini uplaćenih sredstava

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini računa 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u visini uplaćenih sredstava

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u razredu 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Članak 192.

(1) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i promjene u obujmu imovine i obveza jesu događaji koji utječu na vrijednost i obujam imovine i obveza, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija.

(2) Pod aktivnostima odnosno transakcijama iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se poslovne promjene koje se iskazuju kao prihodi, primici, rashodi i izdaci.

(3) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i promjene u obujmu imovine i obveza evidentiraju se:

− zaduženjem ili odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina odnosno odgovarajućeg osnovnog računa obveza u razredu 2 Obveze

− zaduženjem ili odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

(4) Svaka promjena evidentirana na računima podskupine 915 prenosi se u korist ili na teret odgovarajućeg računa razreda 9.

(5) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka kao promjene u obujmu imovine i obveza iskazuje se reklasifikacija i zamjena jedne vrste imovine/obveza drugom.

(6) Isknjiženje i prijenos imovine evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti u visini provedenog ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora u visini knjigovodstvene vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u visini provedenog ispravka vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u visini knjigovodstvene vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u visini nabavne vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina u visini nabavne vrijednosti.

(7) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) odnose se na promjene u kvaliteti, a najčešće su rezultat inflacije ili promjena u tržišnoj vrijednosti imovine odnosno obveza. Druge promjene u vrijednosti imovine nastaju zbog:

− tehnološkog zastarijevanja,

− oštećenja imovine,

− ispravka vrijednosti imovine.

(8) Promjene u obujmu najčešće su rezultat početka priznavanja odnosno prestanka priznavanja imovine i drugih promjena u količini već priznate imovine zbog:

− izvanrednih događaja (kao što su potresi, poplave, požari, krađe i slično),

− potpunog uništenja imovine kad se ta imovina ne može prodati, pokloniti ili prodati kao otpad,

− utvrđivanja manjkova imovine osim manjkova za koje se terete zaposlenici, odnosno manjkova na teret odgovornih osoba,

− gubitka prava vlasništva nad imovinom,

− otpisa imovine u pripremi zbog trajno obustavljene izgradnje odnosno prije puštanja u pogon,

− otpisa potraživanja i/ili obveza zbog zastare ili stečaja dužnika i/ili vjerovnika,

− utvrđivanja viškova uslijed prepoznavanja do tada neotkrivene imovine ili prirodnog prirasta,

− prijenosa nefinancijske imovine između proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(9) Promjene u vrijednosti portfelja dionica, promjene u vrijednosti poslovnih udjela nastale promjenom iznosa temeljnog kapitala trgovačkih društava koja čine portfelj, promjene nominalne vrijednosti dionica ili poslovnih udjela, brisanje trgovačkog društva koje je u portfelju iz sudskog registra i slično te međusobni prijenosi financijske imovine (dionica i poslovnih udjela) provodi se preko podskupine 915.

(10) Otpis potraživanja za koja naplata nije moguća zbog zastare ili brisanja iz sudskog registra provodi se na teret obračunatih prihoda, a u korist potraživanja. Kod korisnika koji su obveznici PDV-a, iznos PDV-a sadržan u potraživanju otpisuje se na teret osnovnog računa 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

(11) Otpis obveza iz ranijih godina provodi se preko podskupine 915 u korist odgovarajućeg računa u skupini 92 Rezultat poslovanja.

Ispravci pogrešno evidentiranih poslovnih događaja iz prijašnjih godina

Članak 193.

(1) Ispravci poslovnih događaja koji su u prethodnim godinama bili pogrešno evidentirani kao prihod, rashod, primitak ili izdatak, a u tekućem razdoblju se utvrde kao greška, evidentiraju se u tekućem razdoblju na teret odnosno u korist odgovarajućeg osnovnog računa ispravka iz prethodnih razdoblja u okviru podskupine 922 Rezultat – višak/manjak.

(2) Ispravci iz stavka 1. ovoga članka ne evidentiraju se posredstvom podskupine 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE KOD USTANOVA U ZDRAVSTVU

Ugovorne obveze HZZO i plaćanje zdravstvenim ustanovama proračunskim korisnicima
(potraživanja i obveze za predujmove, potraživanja i prihodi zdravstvenih ustanova u javnom sektoru, rashodi i obveze HZZO-a, eliminacije u konsolidaciji financijskih izvještaja)

Članak 194.

(1) HZZO temeljem akta o utvrđenim iznosima cijena usluga provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, plaćeni predujam zdravstvenim ustanovama koje su proračunski korisnici evidentira:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 12912 Potraživanja za predujmove u visini isplaćenog iznosa

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci u visini isplaćenog iznosa.

(2) Zdravstvene ustanove proračunski korisnici predujam primljen od HZZO evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci ili računa potraživanja 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstava uplaćena u nadležni proračun ako posluju preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna u visini uplaćenih sredstava

− odobrenjem osnovnog računa obveza 27111 Obveze za predujmove u visini uplaćenih sredstava.

(3) Zdravstvene ustanove proračunski korisnici račune za obavljenu uslugu bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje ispostavljaju HZZO-u i zatvaranje potraživanja sredstvima predujma evidentiraju:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 16731 Potraživanja za prihode od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza za iznose ispostavljenih računa

− odobrenjem osnovnog računa obračunatih prihoda 96731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza za iznose ispostavljenih računa

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza 27111 Obveze za predujmove za iznose ispostavljenih računa

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja 16731 Potraživanja za prihode od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza za iznos potraživanja koji se zatvara sredstvima predujma

− zaduženjem osnovnog računa obračunatih prihoda 96731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza za iznos prihoda koji se priznaje temeljem zatvorenih ili naplaćenih potraživanja

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 67311 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza za iznos prihoda koji se priznaje temeljem zatvorenih ili naplaćenih potraživanja.

(4) HZZO zaprimljene račune od zdravstvenih ustanova koje su proračunski korisnici i s kojima ima ugovorenu obvezu i zatvaranje obveza za te račune evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru i/ili 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru za iznose zaprimljenih računa

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23713 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru i/ili 23714 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru za iznose zaprimljenih računa

− zaduženjem osnovnog računa obveza 23713 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru i/ili 23714 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru u visini ispostavljenih računa za provedenu zdravstvenu zaštitu

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja 12912 Potraživanja za predujmove u visini ispostavljenih računa za provedenu zdravstvenu zaštitu.

(5) U slučaju kada se usklađivanjem evidencija HZZO-a i zdravstvenih ustanova utvrdi razlika doznačenog iznosa sredstava od HZZO-a u odnosu na fakturiran iznos od strane zdravstvene ustanove, za više doznačena sredstva zdravstvena ustanova ne iskazuje prihod jer usluga nije izvršena i fakturirana, a utvrđena razlika se iskazuje kao:

− obveza zdravstvene ustanove za primljeni predujam na osnovnom računu obveza 27111 Obveze za predujmove

− potraživanje HZZO za dani predujam na osnovom računu potraživanja 12912 Potraživanja za predujmove.

(6) Rashodi HZZO-a iskazani na odjeljcima 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru i 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru i prihodi zdravstvenih ustanova u javnom sektoru iskazani na odjeljku 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza eliminiraju se u postupku izrade konsolidiranog financijskog izvještaja općeg proračuna.

Ugovorne obveze HZZO i plaćanje zdravstvenim ustanovama izvan javnog sektora
(potraživanja i obveze za predujmove, potraživanja i prihodi zdravstvenih ustanova u javnom sektoru, rashodi i obveze HZZO-a, eliminacije u konsolidaciji financijskih izvještaja)

Članak 195.

(1) HZZO zaprimljene račune od zdravstvenih ustanova izvan javnog sektora s kojima ima ugovorne obveze evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora i/ili 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora za iznose zaprimljenih računa

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23711 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora i/ili 23712 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora za iznose zaprimljenih računa.

(2) HZZO plaćanje računa zdravstvenim ustanovama izvan javnog sektora evidentira:

− zaduženjem osnovnog računa obveza 23711 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora i/ili 23712 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora u visini plaćenih računa

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u podskupini 111 Novac u banci u visini plaćenih računa.

(3) Rashodi HZZO-a iskazani na odjeljcima 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora i/ili 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora ostaju kao konačan rashod općeg proračuna.

Nabava kratkotrajne nefinancijske imovine kod zdravstvenih ustanova proračunskih korisnika
(povećanje vrijednosti zaliha lijekova, skupih lijekova, potrošnog i medicinskog materijala i povećanje obveza)

Članak 196.

Zdravstvene ustanove proračunski korisnici nabavu kratkotrajne nefinancijske imovine (nabavu lijekova, potrošnog i medicinskog materijala) evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveze u odjeljku 2325 Obveze za nabavu lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova.

Rashodi kratkotrajne nefinancijske imovine kod zdravstvenih ustanova

Članak 197.

Rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu u djelatnosti zdravstva iskazuju se u trenutku stvarnog utroška, otpisa ili donacije kratkotrajne nefinancijske imovine.

Rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine kod zdravstvenih ustanova proračunskih korisnika
(rashodi za utrošak i smanjenje vrijednosti zaliha lijekova, skupih lijekova, potrošnog i medicinskog materijala)

Članak 198.

Zdravstvene ustanove proračunski korisnici rashode za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine i smanjenje vrijednosti zaliha evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova.

Rashodi za otpis kratkotrajne nefinancijske imovine kod zdravstvenih ustanova proračunskih korisnika
(rashodi za otpis lijekova, skupih lijekova, potrošnog i medicinskog materijala i smanjenje vrijednosti zaliha)

Članak 199.

Zdravstvene ustanove proračunski korisnici otpis kratkotrajne nefinancijske imovine i smanjenje vrijednosti zaliha za otpisane lijekove, skupe lijekove i potrošni i medicinski materijal evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova.

Dana donacija kratkotrajne nefinancijske imovine subjektima izvan sustava opće države – evidencije kod zdravstvenih ustanova proračunskih korisnika
(smanjenje vrijednosti zaliha lijekova, skupih lijekova, potrošnog i medicinskog materijala, priznavanje rashoda i prihoda za danu donaciju)

Članak 200.

Zdravstvene ustanove koje su proračunski korisnici danu donaciju kratkotrajne nefinancijske imovine subjektima izvan sustava opće države evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama, 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU ili 3812 Tekuće donacije u naravi

− odobrenjem osnovnog računa obveza 23611 Obveze za tekuće pomoći inozemnim vladama, 23621 Obveze za tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU ili 23812 Obveze za tekuće donacije u naravi

− zaduženjem osnovnog računa obveza 23611 Obveze za tekuće pomoći inozemnim vladama, 23621 Obveze za tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU ili 23812 Obveze za tekuće donacije u naravi

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 64251 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine.

Primljena donacija kratkotrajne nefinancijske imovine od subjekta izvan opće države – evidencije kod zdravstvenih ustanova proračunskih korisnika
(povećanje vrijednosti lijekova, skupih lijekova, potrošnog i medicinskog materijala, priznavanje rashoda za utrošak)

Članak 201.

(1) Zdravstvene ustanove proračunski korisnici primljenu donaciju kratkotrajne nefinancijske imovine od subjekta izvan opće države evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda u podskupini 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima.

(2) Zdravstvene ustanove proračunski korisnici utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine iz stavka 1. ovoga članka evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u podskupini 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova.

Prijenosi kratkotrajne nefinancijske imovine između ustanova u zdravstvu u sustavu proračuna
(lijekova, skupih lijekova, potrošnog i medicinskog materijala)

Članak 202.

(1) Ustanova u zdravstvu koja je iz predujma dobivenog od HZZO-a kupila kratkotrajnu nefinancijsku imovinu, a zatim je prenosi drugoj ustanovi u zdravstvu u sustavu proračuna evidentira:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda u podskupini 06121 Zalihe za preraspodjelu drugima

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− zaduženjem osnovnog računa obveza 27111 Obveze za predujmove

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− odobrenjem osnovnog računa rashoda u podskupini 06121 Zalihe za preraspodjelu drugima.

(2) Ustanova u zdravstvu dobivenu kratkotrajnu nefinancijsku imovinu od druge ustanove u zdravstvu u sustavu proračuna evidentira:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem osnovnog računa obveza 27111 Obveze za predujmove.

Prijenosi kratkotrajne nefinancijske imovine između ustanova u zdravstvu u sustavu proračuna i ostalih subjekata u sustavu proračuna
(lijekova, skupih lijekova, potrošnog i medicinskog materijala)

Članak 203.

(1) Primljena donacija kratkotrajne nefinancijske imovine od subjekata unutar sustava općeg proračuna koji nisu ustanove u zdravstvu evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora.

(2) Utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine iz stavka 1. ovoga članka evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova.

(3) Dana donacija kratkotrajne nefinancijske imovine subjektima unutar sustava općeg proračuna koji nisu ustanove u zdravstvu, ako se radi o prijenosu imovine koja je kupljena, evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u skupini 3 Rashodi poslovanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova.

(4) Dana donacija kratkotrajne nefinancijske imovine subjektima unutar sustava općeg proračuna koji nisu ustanove u zdravstvu, ako se radi o prijenosu imovine koja je dobivena donacijom iz stavka 1. ovoga članka, evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 911 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa kratkotrajne imovine u podskupini 065 Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova.

KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE KOD PROIZVOĐAČKE I TRGOVAČKE DJELATNOSTI

Članak 204.

(1) Proračuni i proračunski korisnici koji za obavljanje gospodarske djelatnosti nabavljaju sirovine i materijal, koji se zadržava na zalihama, nabavljene količine do njihovog trošenja, iskazuju kao kratkotrajnu nefinancijsku imovinu na osnovnom računu 06133 Zalihe materijala za proizvodnju.

(2) Nabavnu vrijednost kratkotrajne nefinancijske imovine koja je namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i ostale troškove koji se mogu direktno dodati trošku nabave.

(3) Rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti iskazuju se u trenutku prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine.

Nabava materijala za proizvodnju i stavljanje na zalihe

Članak 205.

Nabava materijala za proizvodnju i stavljanje na zalihe evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa kratkotrajne imovine 06133 Zalihe materijala za proizvodnju

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveze u skupini 23 Obveze za rashode poslovanja.

Prijenos materijala u proizvodnju u tijeku

Članak 206.

Prijenos materijala u proizvodnju u tijeku evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa kratkotrajne imovine 06211 Proizvodnja u tijeku

− odobrenjem osnovnog računa kratkotrajne imovine 06133 Zalihe materijala za proizvodnju.

Prijenos gotovih proizvoda iz proizvodnje u skladište

Članak 207.

Prijenos gotovih proizvoda iz proizvodnje u skladište evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa kratkotrajne imovine 06221 Gotovi proizvodi

− odobrenjem osnovnog računa kratkotrajne imovine 06211 Proizvodnja u tijeku.

Evidentiranje rashoda za prodane proizvode

Članak 208.

Rashod za prodane proizvode evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u razredu 3 Rashodi poslovanja

− odobrenjem osnovnog računa kratkotrajne imovine 06221 Gotovi proizvodi.

EVIDENTIRANJE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SUSTAVU PDV-a

Članak 209.

Proračuni i proračunski korisnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost i koji su upisani u registar obveznika PDV-a na izlaznim računima iskazuju PDV i imaju pravo na odbitak pretporeza sukladno poreznim propisima.

Isporuka dobara i usluga
(evidentiranje potraživanja s uključenim PDV-om, naplata potraživanja)

Članak 210.

(1) Proračuni i proračunski korisnici potraživanja temeljem isporučenih dobara i usluga na koje se obračunava PDV evidentiraju:

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja u visini vrijednosti isporuke dobara i usluga bez obračunatog PDV-a

− odobrenjem osnovnog računa obveze za PDV 23921 Obveze za porez na dodanu vrijednost kod obveznika PDV-a u visini obračunatog PDV-a

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja u ukupnoj visini potraživanja (vrijednost isporuke dobara i usluga uvećana za obračunati PDV).

(2) Naplaćeni prihod od isporučenih dobara i usluga evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava u podskupini 111 ili računa potraživanja 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstava uplaćena u nadležni proračun ako proračunski korisnik posluje preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna za iznos uplaćenog prihoda u ukupnoj visini potraživanja (vrijednost isporuke dobara i usluga uvećana za obračunati PDV)

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja u ukupnoj visini potraživanja (vrijednost isporuke dobara i usluga uvećana za obračunati PDV)

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja u visini vrijednosti isporuke dobara i usluga bez obračunatog PDV-a

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda od prodaje dobara i usluga u podskupini 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u visini vrijednosti isporuke dobara i usluga bez obračunatog PDV-a.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prihod od isporučenih dobara i usluga naplaćen u gotovini evidentira se:

− zaduženjem računa novčanih sredstava 11311 Blagajna u domaćem sredstvu plaćanja u visini vrijednosti isporuke dobara i usluga uvećane za obračunati PDV

− odobrenjem osnovnog računa obveze za PDV 23921 Obveze za porez na dodanu vrijednost kod obveznika PDV-a u visini obračunatog PDV-a

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa prihoda od prodaje dobara i usluga u podskupini 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u visini vrijednosti isporuke dobara i usluga bez obračunatog PDV-a.

Nabava dobara i usluga
(evidentiranje obveza s uključenim pretporezom, podmirenje obveze)

Članak 211.

(1) Proračuni i proračunski korisnici rashod i obvezu za nabavu dobara i usluga kod kojih mogu koristiti pravo na odbitak pretporeza evidentiraju:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa rashoda za nabavu roba i usluga u razredima 3 Rashodi poslovanja i 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u visini vrijednosti roba i usluga bez PDV-a

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja za pretporez 12421 Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost u visini PDV-a koji se može odbiti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza za nabavu roba i usluga u razredu 2 Obveze u visini vrijednosti isporuke roba i usluga uvećanih za PDV.

(2) Podmirenje obveze prema dobavljaču evidentira se:

− odobrenjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava u podskupini 111 ili računa potraživanja 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstava uplaćena u nadležni proračun ako proračunski korisnik posluje preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna u visini vrijednosti isporuke dobara i usluga uvećane za obračunati PDV

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza za nabavu roba i usluga u razredu 2 Obveze u visini vrijednosti isporuke roba i usluga uvećanih za PDV.

Evidentiranje obveza i potraživanja za PDV temeljem PDV obrasca

Članak 212.

(1) Na kraju mjesečnog ili tromjesečnog obračunskog razdoblja PDV-a, temeljem PDV obrasca iznosi potraživanja i obveza iskazani temeljem izlaznih i ulaznih računa na kojima je iskazan PDV evidentiraju se:

− zaduženjem osnovnog računa obveze za PDV 23921 Obveze za porez na dodanu vrijednost kod obveznika PDV-a

− odobrenjem osnovnog računa potraživanja za pretporez 12421 Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost.

(2) Iznosi obveza i potraživanja iz stavka 1. ovoga članka se na kraju obračunskog razdoblja prebijaju te se evidentira:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 12422 Potraživanja za više plaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu ako se nakon prebijanja utvrdi razlika za povrat po obrascu

− odobrenjem osnovnog računa obveze 23922 Obveze za porez na dodanu vrijednost po obračunu ako se nakon prebijanja utvrdi razlika za uplatu PDV-a.

Godišnje usklađenje PDV-a kod utvrđivanja konačnog postotaka za podjelu pretporeza

Članak 213.

(1) Godišnje usklađenje PDV-a iskazuje se u PDV obrascu za posljednje obračunsko razdoblje poslovne godine i evidentira se u poslovnim knjigama proračuna i proračunskog korisnika za poslovnu godinu koja završava s 31. prosincem.

(2) Utvrđen manje iskorišten pretporez temeljem godišnjeg usklađenja PDV-a evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa potraživanja 12422 Potraživanja za više plaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 68311 Ostali prihodi.

(3) Utvrđen više iskorišten pretporez temeljem godišnjeg usklađenja PDV-a evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

− odobrenjem osnovnog računa obveze 23922 Obveze za porez na dodanu vrijednost po obračunu.

UTVRĐIVANJE REZULTATA, ZAKLJUČNA KNJIŽENJA I KOREKCIJA REZULATA

Utvrđivanje rezultata i zaključna knjiženja na kraju proračunske godine

Članak 214.

(1) Nakon što se u Glavnoj knjizi za proračunsku godinu evidentiraju svi poslovni događaji, transakcije i obračuni, s datumom 31. prosinca utvrđuje se ukupan iznos ostvarenih rashoda i izdataka, prihoda i primitaka za proračunsku godinu, a zatim se ti iznosi sučeljavaju radi utvrđivanja rezultata poslovanja.

(2) Za ukupan iznos ostvarenih rashoda (razredi 3 i 4) i ukupan iznos ostvarenih izdataka (razred 5) s datumom 31. prosinca provode se zaključna knjiženja:

− odobravaju se svi računi razreda 3 (skupine 31 do 38)

− zadužuje se osnovni račun 39111 Raspored rashoda

− odobravaju se svi računi razreda 4 (skupine 41 do 45)

− zadužuje se osnovni račun 49111 Raspored rashoda

− odobravaju se svi računi razreda 5 (skupine 51 do 55)

− zadužuje se osnovni račun 59111 Raspored izdataka.

(3) Za ukupan iznos ostvarenih prihoda (razredi 6 i 7) i ostvarenih primitaka (razred 8) s datumom 31. prosinca provode se zaključna knjiženja:

− zadužuju se svi računi razreda 6 (skupine 61 do 68)

− odobrava se osnovni račun 69111 raspored prihoda

− zadužuju se svi računi razreda 7 (skupine 71 do 74)

− odobrava se osnovni račun 79111 Raspored prihoda

− zadužuju se svi računi razreda 8 (skupine 81 do 85)

− odobrava se osnovni račun 89111 Raspored primitaka.

(4) Sučeljavanje ukupno ostvarenih prihoda i primitaka sa ukupno ostvarenim rashodima i izdacima provodi se preko računa na podskupini 921 Utvrđivanje rezultata na način:

− odobrava se osnovni račun 39111 Raspored rashoda

− zadužuje se osnovni račun 92111 Obračun prihoda i rashoda poslovanja

− zadužuje se osnovni račun 69111 Raspored prihoda

− odobrava se osnovni račun 92111 Obračun prihoda i rashoda poslovanja

− odobrava se osnovni račun 49111 Raspored rashoda

− zadužuje se osnovni račun 92121 Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine

− zadužuje se osnovni račun 79111 Raspored prihoda

− odobrava se osnovni račun 92121 Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine

− odobrava se osnovni račun 59111 Raspored izdataka

− zadužuje se osnovni račun 92131 Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine

− zadužuje se osnovni račun 89111 Raspored primitaka

− odobrava se osnovni račun 92131 Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine.

(5) Utvrđeni rezultat za svaku pojedinu aktivnost s računa podskupine 921 Utvrđivanje rezultata poslovanja prenosi se na odgovarajući račun podskupine 922 Rezultat – višak/manjak.

(6) Ako je potražna strana osnovnog računa u podskupini 921 Utvrđivanje rezultata poslovanja veća od dugovne strane, utvrđen je višak prihoda i primitaka, za iznos kojeg se evidentira:

− zaduženje računa u podskupini 921 Utvrđivanje rezultata poslovanja

− odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa u odjeljku 9221 Višak prihoda i primitaka.

(7) Ako je dugovna strana osnovnog računa u podskupini 921 Utvrđivanje rezultata poslovanja veća od potražne strane, utvrđen je manjak prihoda i primitaka, za iznos kojeg se evidentira:

− odobrenje računa u podskupini 921 Utvrđivanje rezultata poslovanja

− zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa u odjeljku 9222 Manjak prihoda i primitaka.

(8) Na kraju godine svi računi u razredima 3, 4, 5, 6, 7 i 8 se zatvaraju s datumom 31. prosinca.

Korekcija rezultata

Članak 215.

(1) Saldo na kraju godine na podskupini 922 Rezultat – višak/manjak utvrđuje se prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja na razini osnovnog računa.

(2) Korekcija rezultata na podskupini 922 Rezultat – višak/manjak provodi se za iznose kapitalnih pomoći i prijenosa ostvarenih tijekom proračunske godine koji su evidentirani na računima razreda 6 kako slijedi:

− 63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada u EU

− 63122 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU

− 63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

− 63241 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

− 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

− 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

− 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

− 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

− 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

− 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

− 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

− 6632 Kapitalne donacije

− 67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine (razred 4).

(3) Korekcija rezultata evidentira se:

− zaduženjem računa viška ili manjka prihoda poslovanja (osnovni račun 92211 Višak prihoda poslovanja odnosno 92221 Manjak prihoda poslovanja)

− odobrenjem računa viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine (osnovni račun 92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine odnosno 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine).

(4) Za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su tijekom godine utrošeni za financiranje rashoda poslovanja koji pripadaju kategoriji kapitalnih rashoda uključujući i prijenose proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine sukladno odredbama Zakona o proračunu koji definira kapitalne rashode:

− zadužuje se račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine (osnovni račun 92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine odnosno 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine)

− odobrava račun viška ili manjka prihoda poslovanja (osnovni račun 92211 Višak prihoda poslovanja odnosno 92221 Manjak prihoda poslovanja).

(5) Za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su tijekom godine utrošeni za financiranje izdataka za ulaganje u dionice i udjele trgovačkih društava te otplate glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja:

− zadužuje se račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine (osnovni račun 92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine odnosno 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine)

− odobrava račun viška ili manjka primitaka od financijske imovine (osnovni račun 92213 Višak primitaka od financijske imovine odnosno 92223 Manjak primitaka od financijske imovine).

(6) Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 Rezultat – višak/manjak i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

IZVANBILANČNE EVIDENCIJE

Izvanbilančna evidencija – Tuđa imovina dobivena na korištenje

Članak 216.

(1) Proračun i proračunski korisnik tuđu imovinu dobivenu na korištenje temeljem Zapisnika o predaji na korištenje imovine na kojem je posebno iskazana nabavna vrijednost, ispravak vrijednosti i knjigovodstvena vrijednost evidentira u izvanbilančnoj evidenciji:

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99111 Tuđa imovina dobivena na korištenje u visini nabavne vrijednosti

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99119 Ispravak vrijednosti tuđe imovine dobivene na korištenje u visini ispravka vrijednosti

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99611 Tuđa imovina dobivena na korištenje u visini knjigovodstvene vrijednosti (razlika između nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti).

(2) Kod povrata tuđe imovine dobivene na korištenje proračun i proračunski korisnik temeljem Zapisnika o povratu tuđe imovine dobivene na korištenje na kojem je posebno iskazana nabavna vrijednost, ispravak vrijednosti i knjigovodstvena vrijednost zatvara izvanbilančnu evidenciju:

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99111 Tuđa imovina dobivena na korištenje u visini nabavne vrijednosti

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99119 Ispravak vrijednosti tuđe imovine dobivene na korištenje u visini ispravka vrijednosti

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99611 Tuđa imovina dobivena na korištenje u visini knjigovodstvene vrijednosti (razlika između nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti).

Izvanbilančna evidencija – Potencijalne obveze po danim jamstvima

Članak 217.

(1) Proračun i proračunski korisnik temeljem ugovora o jamstvu evidentira u izvanbilančnoj evidenciji potencijalne obveze po danim jamstvima u visini ukupnog iznosa danog jamstva:

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99121 Potencijalne obveze po danim jamstvima

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99621 Potencijalne obveze po danim jamstvima.

(2) Izvanbilančnu evidenciju potencijalnih obveza po danim jamstvima proračun i proračunski korisnik zatvara u slučaju protesta jamstva u visini iznosa protestiranog jamstva i/ili po isteku ugovora o jamstvu:

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99121 Potencijalne obveze po danim jamstvima

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99621 Potencijalne obveze po danim jamstvima.

Izvanbilančna evidencija – Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku

Članak 218.

(1) Proračun i proračunski korisnik potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku evidentira u izvanbilančnoj evidenciji u visini procijenjene vrijednosti sudskog spora koja uključuju procjenu naknade štete i ostale povezane troškove spora u slučaju da se isti mogu procijeniti (kamate, sudski troškovi i slično):

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99151 Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99651 Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku.

(2) Izvanbilančna evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku zatvara se po konačnoj presudi ili u slučaju nagodbe:

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99151 Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99651 Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku.

Izvanbilančna evidencija – Preuzete obveze po ugovorima

Članak 219.

(1) Proračun i proračunski korisnik preuzete obveze po ugovorima o nabavi roba, radova i usluga, osim ugovora za rashode za redovito poslovanje koji nastaju kontinuirano, evidentira u izvanbilančnoj evidenciji u visini ukupne vrijednosti potpisanog ugovora, uključujući i naknadna uvećanja ili umanjenja vrijednosti ugovora sukladno potpisanim dodacima ugovoru:

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99152 Preuzete obveze po ugovorima o nabavi roba, radova i usluga

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99652 Preuzete obveze po ugovorima o nabavi roba, radova i usluga.

(2) Izvanbilančna evidencija preuzetih obveza po ugovorima o nabavi roba, radova i usluga, osim ugovora za rashode za redovito poslovanje koji nastaju kontinuirano, zatvara se po zaprimljenim računima za nabavljenu robu, obavljene radove i usluge u visini iznosa računa te u slučaju raskida ugovora:

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99152 Preuzete obveze po ugovorima o nabavi roba, radova i usluga

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99652 Preuzete obveze po ugovorima o nabavi roba, radova i usluga.

Izvanbilančna evidencija – Obveze po osnovi kapitala na poziv

Članak 220.

(1) Proračun i proračunski korisnik u izvanbilančnoj evidenciji evidentira preuzete obveze za upis, odnosno uplatu kapitala po pozivu:

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99161 Obveze po osnovi kapitala na poziv

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99661 Obveze po osnovi kapitala na poziv.

(2) Izvanbilančna evidencija obveza za upis kapitala po pozivu zatvara se po zaprimljenom pozivu za uplatu kapitala i u visini izvršene uplate udjela kapitala:

− odobrenjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99161 Obveze po osnovi kapitala na poziv

− zaduženjem osnovnog računa izvanbilančnih zapisa 99661 Obveze po osnovi kapitala na poziv.

VI. POPIS IMOVINE I OBVEZA I EVIDENTIRANJE POPISNIH RAZLIKA

Obveza provođenja popisa imovine i obveza

Članak 221.

(1) Popis imovine i obveza je postupak utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obveza, prema kojem se postojeća knjigovodstvena stanja svode na popisom utvrđena stvarna stanja.

(2) Popis imovine i obveza provodi se:

− na početku poslovanja

− na kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance

− kod statusnih promjena i promjena ustrojstava

− kod primopredaje dužnosti blagajnika, skladištara

(3) Iznimno od stavka 2., podstavka 2. ovoga članka:

− proračun i proračunski korisnici koji obavljaju muzejsku djelatnost, popis građe mogu obaviti u roku koji nije duži od roka za provođenje obvezne redovne revizije muzejske građe utvrđenog posebnim podzakonskim aktom;

− proračun i proračunski korisnici koji obavljaju knjižničnu djelatnost popis knjižnične građe mogu obaviti u roku koji nije duži od roka za provođenje obvezne redovne revizije knjižnične građe utvrđenog posebnim podzakonskim aktom;

− popis vojnih nekretnina kojima upravlja odnosno raspolaže ministarstvo nadležno za obranu može se obaviti u roku koji nije duži od tri godine.

(4) Rok obavljanja godišnjeg popisa definira se na način da rezultati godišnjeg popisa koji se evidentiraju u poslovnim knjigama godine za koju se provodi popis budu uključeni u financijski izvještaj za navedenu proračunsku godinu.

Predmet popisa imovine i obveza

Članak 222.

(1) Popis imovine i obveza obuhvaća:

− razred 0 Nefinancijska imovina

− razred 1 Financijska imovina

− razred 2 Obveze.

(2) Popis imovine i obveza obuhvaća i stavke evidentirane u okviru izvanbilančnih zapisa iz članka 111. ovoga Pravilnika koje obuhvaćaju:

− tuđu imovinu dobivenu na korištenje

− potencijalne obveze po danim jamstvima

− dana kreditna pisma

− instrumente osiguranja plaćanja

− potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku

− preuzete obveze po ugovorima

− obveze po osnovi kapitala na poziv

− ostale izvanbilančne zapise.

Odluka o provođenju godišnjeg popisa imovine i obveza

Članak 223.

(1) Odluku o provođenju godišnjeg popisa imovine i obveza donosi čelnik tijela najkasnije do 31. prosinca godine za koju se popis provodi.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka se osniva povjerenstvo za obavljanje popisa te određuju predsjednik/ca i članovi/ce povjerenstva, postavlja plan, definira obuhvat popisa, utvrđuje datum popisa, razdoblje provođenja popisa, rok izrade izvještaja o rezultatima obavljenog popisa s popisnim listama te zaduženja ustrojstvenih jedinica vezano uz provođenje popisa.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na početku poslovanja, kod statusnih promjena i promjena ustrojstava te kod primopredaje dužnosti blagajnika ili skladištara odluka o provođenju popisa se donosi u roku koji je primjeren za obavljanje svih radnji vezanih uz popis imovine i obveza u navedenim poslovnim okolnostima.

Povjerenstvo za obavljanje popisa imovine i obveza

Članak 224.

(1) Povjerenstvo za popis osniva čelnik tijela.

(2) Povjerenstvo za obavljanje popisa imovine i obveza se sastoji od predsjednika/ce i članova/ca povjerenstva čiji broj se utvrđuje ovisno o obuhvatu popisa.

(3) Čelnik tijela može, u slučaju osnivanja više povjerenstava za popis imovine i obveza, osnovati i središnje povjerenstvo za popis imovine i obveza koje koordinira i nadzire rad ostalih povjerenstava.

(4) U povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se imenovati osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju, osobe koje su zadužene za kontrolu i nadzor i osobe neposredno zadužene za knjigovodstveno evidentiranje predmeta popisa te voditelji ustrojstvenih jedinica tijela zaduženih za knjigovodstvene evidencije u glavnoj knjizi proračuna odnosno proračunskog korisnika.

(5) Predsjednik i članovi povjerenstva odgovorni su za:

− točnost stanja utvrđenog popisom

− pravilno sastavljanje popisnih lista

− pravodobno obavljanje popisa

− vjerodostojnost i točnost izvještaja o obavljenom popisu

− pravodobnu dostavu izvještaja o obavljenom popisu.

(6) Zadaci povjerenstva obuhvaćaju:

− pribavljanje popisnih lista

− izradu plana rada popisa u kojemu se definiraju poslovi i rokovi njihova obavljanja

− utvrđivanje stvarnog stanja predmeta popisa

− unošenje utvrđenog stanja pojedinačno u novčanim i naturalnim izrazima u popisne liste

− vrijednosno uspoređivanje stvarnog stanja s knjigovodstvenim stanjem

− utvrđivanje popisnih razlika – viškova i manjkova

− sastavljanje izvješća o obavljenom popisu

− potpisivanje popisnih lista.

Izvještaj o obavljenom popisu imovine i obveza

Članak 225.

(1) Izvještaj povjerenstva o obavljenom popisu treba sadržavati:

− sastav povjerenstva za provođenje popisa

− ovjerene popisne liste u prilogu Izvještaja

− potpise članova povjerenstva za provođenje popisa

− mišljenja o utvrđenom manjku odnosno višku s naznačenim razlozima nastanka popisnih razlika

− prijedlog načina knjiženja popisnih razlika

− mišljenje o sumnjivim i spornim potraživanjima kao i nenaplativim te zastarjelim potraživanjima

− mišljenje o načinu likvidacije trajno neupotrebljive dugotrajne nefinancijske imovine i obustavljenih investicija

− primjedbe i izjave zaposlenika koji rukuju novčanim vrijednostima o ustanovljenim razlikama i eventualne druge primjedbe

− prijedlog mjera za otklanjanje nedostataka.

(2) U slučaju osnivanja više povjerenstava za popis imovine, središnje povjerenstvo prikuplja i objedinjava sve izvještaje o obavljenom popisu imovine i obveza u cjeloviti izvještaj.

(3) Izvještaj o obavljenom popisu dostavlja se čelniku tijela najkasnije do roka utvrđenog Odlukom o popisu iz članka 223. ovoga Pravilnika.

Odluka o postupanju s rezultatima godišnjeg popisa imovine i obveza

Članak 226.

Čelnik tijela donosi odluku o:

− načinu likvidacije utvrđenih manjkova

− načinu knjiženja utvrđenih viškova

− otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza

− rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara

− mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i dr.

Knjigovodstveno evidentiranje razlika utvrđenih popisom imovine i obveza

Članak 227.

(1) Knjigovodstveno evidentiranje popisnih razlika, viškova i manjkova, otpis obveza ili potraživanja ili rashodovanje provodi se s datumom 31. prosinca godine za koju se proveo popis imovine i obveza.

(2) Procijenjeni višak dugotrajne nefinancijske imovine evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora.

(3) Procijenjeni višak zaliha sitnog inventara i auto guma evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u odjeljku 0411 Zalihe sitnog inventara i autoguma

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora.

(4) Procijenjeni višak sitnog inventara i auto guma u upotrebi evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u odjeljku 0421 Sitni inventar i auto gume u upotrebi

− odobrenjem osnovnog računa 04921 Ispravak vrijednosti sitnog inventara i auto guma u upotrebi.

(5) Višak novca u blagajni evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u odjeljku 1131 Blagajna

− odobrenjem osnovnog računa prihoda 68311 Ostali prihodi.

(6) Manjkovi materijalne imovine mogu biti na teret:

− obveznika vođenja proračunskog računovodstva (tretiraju se kao materijalni rashodi)

− zaposlenika (ispostavlja se izlazni račun kao da se radi o prodaji imovine)

− na teret odgovorne osobe (manjak se tretira kao plaća odgovorne osobe).

(7) Utvrđeni manjak dugotrajne nefinancijske imovine na teret proračuna ili proračunskog korisnika (pravne osobe) evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti u podskupini 029 u visini provedenog ispravka vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora u visini knjigovodstvene vrijednosti (nabavne vrijednosti umanjene za provedeni ispravak vrijednosti)

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u visini provedenog ispravka vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u visini knjigovodstvene vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina u visini nabavne vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u visini nabavne vrijednosti.

(8) Utvrđeni manjak dugotrajne nefinancijske imovine čija je vrijednost djelomično ispravljena na teret zaposlenika evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 17 Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u visini knjigovodstvene vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine u visini knjigovodstvene vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti u podskupini 029 u visini provedenog ispravka vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina u visini nabavne vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora u visini knjigovodstvene vrijednosti (nabavne vrijednosti umanjene za provedeni ispravak vrijednosti).

(9) Uplata zaposlenika koji je terećen za manjak dugotrajne nefinancijske imovine iz stavka 8. ovoga članka evidentira se:

− zaduženjem računa novčanih sredstava u skupini 11 odnosno ako korisnik posluje preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna zaduženjem računa 16721

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini računa 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini u skupini 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg računa prihoda u razredu 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

(10) Manjak novca u blagajni uslijed vanjskih nepredviđenih događaja (krađa i slično) evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u odjeljku 1131 Blagajna.

(11) Manjak novca u blagajni na teret zaposlenika evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u odjeljku 1231 Potraživanja od zaposlenih

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u odjeljku 1131 Blagajna.

Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine prodajom, darovanjem ili drugim načinom otuđenja ili uništenja

Članak 228.

(1) Prodaja rashodovane dugotrajne nefinancijske imovine čija je vrijednost u cijelosti ispravljena ili čija je vrijednost djelomično ispravljena evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u skupini 17 Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u visini prodajne vrijednosti imovine

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa obračunatih prihoda u skupini 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine u visini prodajne vrijednosti imovine.

(2) Uplata kupca u visini kupoprodajne vrijednosti nefinancijske imovine evidentira se:

− zaduženjem računa novčanih sredstava u skupini 11 odnosno ako korisnik posluje preko jedinstvenog računa nadležnog proračuna zaduženjem računa 16721

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini računa 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

− odobrenjem odgovarajućeg računa prihoda u razredu 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

(3) Isknjiženje prodane rashodovane nefinancijske imovine čija je vrijednost u cijelosti ispravljena evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti u podskupini 029

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u razredu 0 Nefinancijska imovina.

(4) Isknjiženje prodane rashodovane nefinancijske imovine čija je vrijednost djelomično ispravljena evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti u podskupini 029 u visini ukupnog ispravka vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u razredu 0 Nefinancijska imovina u visini nabavne vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora u visini knjigovodstvene vrijednosti (nabavne vrijednosti umanjene za provedeni ispravak vrijednosti).

(5) Darovanje odnosno donacija rashodovane dugotrajne nefinancijske imovine čija je vrijednost u cijelosti ispravljena ili čija je vrijednost djelomično ispravljena evidentira se sukladno člancima 159. i 173. ovoga Pravilnika.

Otpis nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza

Članak 229.

(1) Otpis potraživanja zbog nenaplativosti odnosno zastarjelosti za koja nije proveden ispravak vrijednosti evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u razredu 9 Vlastiti izvori

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u razredu 1 Financijska imovina.

(2) Otpis potraživanja zbog nenaplativosti odnosno zastarjelosti za koja je proveden djelomičan ispravak vrijednosti evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u razredu 9 Vlastiti izvori u visini neprovedenog ispravka vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u visini neprovedenog ispravka vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti u razredu 1 Financijska imovina u visini provedenog ispravka vrijednosti

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u visini neprovedenog ispravka vrijednosti

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u razredu 1 Financijska imovina u ukupnom iznosu potraživanja.

(3) Otpis potraživanja zbog nenaplativosti odnosno zastarjelosti za koje je prethodno proveden ispravak vrijednosti evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti u razredu 1 Financijska imovina

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u razredu 1 Financijska imovina.

(4) Kod korisnika koji su obveznici PDV-a, otpis PDV-a koji je sadržan u potraživanju evidentira se:

− zaduženjem osnovnog računa rashoda 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa potraživanja u razredu 1 Financijska imovina.

(5) Otpis obveza iz ranijih godina (zbog zastare ili stečaja vjerovnika) evidentira se:

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza razreda 2 Obveze za iznos otpisane obveze

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za iznos otpisane obveze

− zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za iznos otpisane obveze

− odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa rezultata poslovanja skupini 92 rezultat poslovanja za iznos otpisane obveze.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 230.

Računovodstveno evidentiranje za 2023. i 2024. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Članak 231.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Članak 232.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu i nadalje.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025.

Članak 233.

Podskupina računa 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja ukida se. Kontinuirani rashodi budućih razdoblja prenose se na odgovarajuće račune razreda 3 Rashodi poslovanja s danom 1. siječnja 2025.

Članak 234.

(1) Proračuni čiji proračunski korisnici u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika posluju preko jedinstvenog računa proračuna, obvezni su uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna do 1. siječnja 2025.

(2) Proračuni čiji proračunski korisnici u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne posluju preko jedinstvenog računa proračuna već preko vlastitih računa u poslovnim bankama, obvezni su uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna do 1. siječnja 2026.

Članak 235.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/23

Urbroj: 513-05-03-23-1

Zagreb, 28. prosinca 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

RAČUNSKI PLAN
Razred/ SkupinaPod- skupinaOdjeljakOsn. računNaziv
0 
 
 
Nefinancijska imovina
01 
 
 
Neproizvedena dugotrajna imovina
 
011 
 
Materijalna imovina – prirodna bogatstva
 
 
0111 
Zemljište
 
 
 
01111Poljoprivredno zemljište
 
 
 
01112Građevinsko zemljište
 
 
 
01119Ostala zemljišta
 
 
0112 
Rudna bogatstva
 
 
 
01121Nafta i zemni plin
 
 
 
01122Plemeniti metali
 
 
 
01123Drago kamenje
 
 
 
01129Ostala rudna bogatstva
 
 
0113 
Ostala prirodna materijalna imovina
 
 
 
01131Nacionalni parkovi i parkovi prirode
 
 
 
01132Vodna bogatstva (vode)
 
 
 
01133Elektromagnetske frekvencije
 
 
 
01139Ostala nespomenuta prirodna materijalna imovina
 
012 
 
Nematerijalna imovina
 
 
0121 
Patenti
 
 
 
01211Patenti
 
 
0122 
Koncesije
 
 
 
01221Koncesije
 
 
0123 
Licence
 
 
 
01231Licence
 
 
0124 
Ostala prava
 
 
 
01241Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja
 
 
 
01242Višegodišnji zakup građevinskih objekata
 
 
 
01243Zaštitni znak
 
 
 
01244Prava korištenja telefonskih linija
 
 
 
01245Dugogodišnji zakup zemljišta
 
 
 
01249Ostala nespomenuta prava
 
 
0125 
Goodwill
 
 
 
01251Goodwill
 
 
0126 
Ostala nematerijalna imovina
 
 
 
01261Ostala nematerijalna imovina
 
019 
 
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
 
 
0191 
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
 
 
 
01911Ispravak vrijednosti materijalne imovine
 
 
 
01912Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine
02 
 
 
Proizvedena dugotrajna imovina
 
021 
 
Građevinski objekti
 
 
0211 
Stambeni objekti
 
 
 
02111Stambeni objekti za zaposlene
 
 
 
02112Stambeni objekti za socijalne skupine građana
 
 
 
02119Ostali stambeni objekti
 
 
0212 
Poslovni objekti
 
 
 
02121Uredski objekti
 
 
 
02122Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb
 
 
 
02123Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)
 
 
 
02124Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)
 
 
 
02125Restorani, odmarališta i ostali ugostiteljski objekti
 
 
 
02126Sportske dvorane i rekreacijski objekti
 
 
 
02127Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično
 
 
 
02129Ostali poslovni građevinski objekti
 
 
0213 
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 
 
 
02131Ceste
 
 
 
02132Željeznice
 
 
 
02133Zrakoplovne piste
 
 
 
02134Mostovi i tuneli
 
 
 
02139Ostali slični prometni objekti
 
 
0214 
Ostali građevinski objekti
 
 
 
02141Plinovod, vodovod, kanalizacija
 
 
 
02142Kanali i luke
 
 
 
02143Iskopi, rudnici i ostali objekti za eksploataciju rudnog bogatstva
 
 
 
02144Energetski i komunikacijski vodovi
 
 
 
02145Sportski i rekreacijski tereni
 
 
 
02146Spomenici (povijesni, kulturni i slično)
 
 
 
02147Javna rasvjeta
 
 
 
02148Odlagališta otpada
 
 
 
02149Ostali nespomenuti građevinski objekti
 
022 
 
Postrojenja i oprema
 
 
0221 
Uredska oprema i namještaj
 
 
 
02211Računala i računalna oprema
 
 
 
02212Uredski namještaj
 
 
 
02219Ostala uredska oprema
 
 
0222 
Komunikacijska oprema
 
 
 
02221Radio i TV prijemnici
 
 
 
02222Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
 
 
 
02223Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama
 
 
 
02229Ostala komunikacijska oprema
 
 
0223 
Oprema za održavanje i zaštitu
 
 
 
02231Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
 
 
 
02232Oprema za održavanje prostorija
 
 
 
02233Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)
 
 
 
02234Oprema za civilnu zaštitu
 
 
 
02235Policijska oprema
 
 
 
02239Ostala oprema za održavanje i zaštitu
 
 
0224 
Medicinska i laboratorijska oprema
 
 
 
02241Medicinska oprema
 
 
 
02242Laboratorijska oprema
 
 
0225 
Instrumenti i uređaji
 
 
 
02251Precizni i optički instrumenti
 
 
 
02252Mjerni i kontrolni uređaji
 
 
 
02259Ostali instrumenti i uređaji
 
 
0226 
Sportska i glazbena oprema
 
 
 
02261Sportska oprema
 
 
 
02262Glazbeni instrumenti i oprema
 
 
0227 
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
 
 
02271Uređaji
 
 
 
02272Strojevi
 
 
 
02273Oprema
 
 
0228 
Vojna oprema
 
 
 
02281Vojna oprema
 
023 
 
Prijevozna sredstva
 
 
0231 
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
 
02311Osobni automobili
 
 
 
02312Autobusi
 
 
 
02313Kombi vozila
 
 
 
02314Kamioni
 
 
 
02315Traktori
 
 
 
02316Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično)
 
 
 
02317Motocikli
 
 
 
02318Bicikli
 
 
 
02319Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
0232 
Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
 
 
02321Lokomotive
 
 
 
02322Vagoni
 
 
 
02323Uspinjače
 
 
 
02324Tramvaji
 
 
 
02329Ostala prijevozna sredstva u željezničkom prometu i slično
 
 
0233 
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
 
02331Plovila
 
 
 
02332Trajekti
 
 
 
02339Ostala prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
0234 
Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
 
 
02341Helikopteri
 
 
 
02342Zrakoplovi
 
 
 
02349Ostala prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
024 
 
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 
 
0241 
Knjige
 
 
 
02411Knjige
 
 
 
02412E-knjige
 
 
0242 
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
 
 
 
02421Djela likovnih umjetnika
 
 
 
02422Kiparska djela
 
 
 
02429Ostala umjetnička djela
 
 
0243 
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
 
02431Muzejski izlošci
 
 
 
02432Predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
0244 
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
 
 
02441Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
025 
 
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
 
 
0251 
Višegodišnji nasadi
 
 
 
02511Šume
 
 
 
02519Ostali višegodišnji nasadi
 
 
0252 
Osnovno stado
 
 
 
02521Osnovno stado
 
026 
 
Nematerijalna proizvedena imovina
 
 
0261 
Istraživanje rudnih bogatstava
 
 
 
02611Istraživanje rudnih bogatstava
 
 
0262 
Ulaganja u računalne programe
 
 
 
02621Ulaganja u računalne programe
 
 
0263 
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
 
02631Filmovi, kazališne i glazbene predstave
 
 
 
02632Zvučni i tekstualni zapisi
 
 
 
02633Radio i TV programi
 
 
 
02634Kulturne i sportske priredbe
 
 
 
02636Znanstveni radovi i dokumentacija
 
 
 
02637Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)
 
 
 
02639Ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
0264 
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
 
 
02641Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
029 
 
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
 
 
0292 
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
 
 
 
02921Ispravak vrijednosti građevinskih objekata
 
 
 
02922Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme
 
 
 
02923Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava
 
 
 
02924Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti
 
 
 
02925Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada
 
 
 
02926Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine
03 
 
 
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
 
031 
 
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
 
 
0311 
Plemeniti metali i drago kamenje
 
 
 
03111Plemeniti metali
 
 
 
03112Drago kamenje
 
 
0312 
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
 
 
 
03121Pohranjene knjige
 
 
 
03122Pohranjena djela likovnih umjetnika
 
 
 
03123Pohranjena kiparska djela
 
 
 
03124Pohranjeni nakit
 
 
 
03125Arhivska građa
 
 
 
03126Državna službena kartografija
 
 
 
03129Ostale pohranjene vrijednosti
04 
 
 
Sitni inventar i autogume
 
041 
 
Zalihe sitnog inventara i autoguma
 
 
0411 
Zalihe sitnog inventara i autoguma
 
 
 
04111Zalihe sitnog inventara
 
 
 
04112Zalihe autoguma
 
042 
 
Sitni inventar i autogume u upotrebi
 
 
0421 
Sitni inventar i autogume u upotrebi
 
 
 
04211Sitni inventar u upotrebi
 
 
 
04212Autogume u upotrebi
 
049 
 
Ispravak vrijednosti sitnog inventara i autoguma u upotrebi
 
 
0492 
Ispravak vrijednosti sitnog inventara i autoguma u upotrebi
 
 
 
04921Ispravak vrijednosti sitnog inventara i autoguma u upotrebi
05 
 
 
Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi
 
051 
 
Građevinski objekti u pripremi
 
 
0511 
Građevinski objekti u pripremi
 
 
 
05111Stambeni objekti u pripremi
 
 
 
05112Poslovni objekti u pripremi
 
 
 
05113Ceste, željeznice i ostali prometni objekti u pripremi
 
 
 
05119Ostali građevinski objekti u pripremi
 
052 
 
Postrojenja i oprema u pripremi
 
 
0522 
Postrojenja i oprema u pripremi
 
 
 
05221Uredska oprema i namještaj u pripremi
 
 
 
05222Komunikacijska oprema u pripremi
 
 
 
05223Oprema za održavanje i zaštitu u pripremi
 
 
 
05224Medicinska i laboratorijska oprema u pripremi
 
 
 
05225Instrumenti, uređaji i strojevi u pripremi
 
 
 
05226Sportska i glazbena oprema u pripremi
 
 
 
05228Vojna oprema u pripremi
 
 
 
05229Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u pripremi
 
053 
 
Prijevozna sredstva u pripremi
 
 
0533 
Prijevozna sredstva u pripremi
 
 
 
05331Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u pripremi
 
 
 
05332Prijevozna sredstva u željezničkom prometu u pripremi
 
 
 
05333Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu u pripremi
 
 
 
05334Prijevozna sredstva u zračnom prometu u pripremi
 
054 
 
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi
 
 
0541 
Višegodišnji nasadi u pripremi
 
 
 
05411Višegodišnji nasadi u pripremi
 
 
0542 
Osnovno stado u pripremi
 
 
 
05421Osnovno stado u pripremi
 
055 
 
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
 
 
0551 
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
 
 
 
05511Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
 
056 
 
Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi
 
 
0561 
Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi
 
 
 
05611Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi
06 
 
 
Proizvedena kratkotrajna imovina
 
061 
 
Zalihe za obavljanje djelatnosti
 
 
0611 
Strateške zalihe
 
 
 
06111Robne zalihe
 
 
 
06119Ostale strateške zalihe
 
 
0612 
Zalihe za preraspodjelu drugima
 
 
 
06121Zalihe za preraspodjelu drugima
 
 
0613 
Zalihe materijala za redovne potrebe
 
 
 
06131Uredske zalihe
 
 
 
06132Zalihe goriva
 
 
 
06133Zalihe materijala za proizvodnju
 
 
 
06139Zalihe ostalih materijala za redovne potrebe
 
062 
 
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi
 
 
0621 
Proizvodnja u tijeku
 
 
 
06211Proizvodnja u tijeku
 
 
0622 
Gotovi proizvodi
 
 
 
06221Gotovi proizvodi
 
063 
 
Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu
 
 
0631 
Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu
 
 
 
06311Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu
 
064 
 
Zaliha robe za daljnju prodaju
 
 
0641 
Zaliha robe za daljnju prodaju
 
 
 
06411Zaliha robe za daljnju prodaju
 
065 
 
Zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova
 
 
0651 
Zalihe lijekova kod zdravstvenih ustanova
 
 
 
06511Zalihe lijekova kod zdravstvenih ustanova
 
 
 
06512Zalihe posebnih skupih lijekova kod zdravstvenih ustanova
 
 
0652 
Zalihe potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova
 
 
 
06521Zalihe potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanovaRazred/ SkupinaPod-
skupina
OdjeljakOsn. računNaziv
1 
 
 
Financijska imovina
11 
 
 
Novac u banci i blagajni
 
111 
 
Novac u banci
 
 
1111 
Novac na računu kod Hrvatske narodne banke
 
 
 
11111Novac na žiro-računu kod Hrvatske narodne banke
 
 
 
11112Novac na deviznom računu kod Hrvatske narodne banke
 
 
1112 
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka
 
 
 
11121Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka
 
 
 
11122Novac na deviznom računu kod tuzemnih poslovnih banaka
 
 
1113 
Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka
 
 
 
11132Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka
 
 
1114 
Prijelazni račun
 
 
 
11141Prijelazni žiro-račun
 
 
 
11142Prijelazni devizni račun
 
112 
 
Izdvojena novčana sredstva i depoziti u kreditnim i financijskim institucijama
 
 
1121 
Izdvojena novčana sredstva
 
 
 
11211Izdvojena novčana sredstva za čekove
 
 
 
11212Izdvojena novčana sredstva za trezorske zapise
 
 
 
11213Izdvojena novčana sredstva za mjenice
 
 
 
11214Izdvojena novčana sredstva za akreditive
 
 
 
11215Izdvojena novčana sredstva za obveznice
 
 
 
11219Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene
 
 
1122 
Depoziti kod kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni
 
 
 
11221Depoziti kod kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni – kratkoročni
 
 
 
11222Depoziti kod kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni – dugoročni
 
 
1123 
Depoziti kod kreditnih i ostalih financijskih institucija – inozemni
 
 
 
11231Depoziti kod kreditnih i ostalih financijskih institucija – inozemni – kratkoročni
 
 
 
11232Depoziti kod kreditnih i ostalih financijskih institucija – inozemni – dugoročni
 
113 
 
Novac u blagajni
 
 
1131 
Blagajna
 
 
 
11311Blagajna u domaćem sredstvu plaćanja
 
 
 
11312Blagajna u stranim sredstvima plaćanja
 
114 
 
Vrijednosnice u blagajni
 
 
1141 
Vrijednosnice u blagajni
 
 
 
11411Poštanske vrijednosnice
 
 
 
11412Administrativne vrijednosnice (biljezi i slično)
 
 
 
11419Ostale vrijednosnice
12 
 
 
Potraživanja za jamčevne pologe, od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo
 
122 
 
Potraživanja za jamčevne pologe
 
 
1221 
Potraživanja za jamčevne pologe
 
 
 
12211Potraživanja za jamčevne pologe
 
123 
 
Potraživanja od zaposlenih
 
 
1231 
Potraživanja od zaposlenih
 
 
 
12311Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća
 
 
 
12319Ostala potraživanja od zaposlenih
 
124 
 
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose
 
 
1241 
Potraživanja za više plaćene poreze
 
 
 
12411Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak
 
 
 
12412Potraživanja za više plaćeni porez na dobit
 
 
 
12413Potraživanja za više plaćeni porez od imovine
 
 
1242 
Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
 
 
 
12421Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
 
 
 
12422Potraživanja za više plaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu
 
 
1243 
Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe
 
 
 
12431Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe
 
 
1244 
Potraživanja za više plaćene ostale poreze
 
 
 
12441Potraživanja za više plaćene ostale poreze
 
 
1245 
Potraživanja za više plaćene doprinose
 
 
 
12451Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje
 
 
 
12452Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje
 
 
 
12453Potraživanja za više plaćene doprinose za zapošljavanje
 
125 
 
Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo
 
 
1251 
Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo
 
 
 
12511Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih
 
 
 
12512Ispravak vrijednosti potraživanja za više plaćene poreze i doprinose
 
 
 
12513Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja
 
129 
 
Ostala potraživanja
 
 
1291 
Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove
 
 
 
12911Potraživanja za naknade koje se refundiraju
 
 
 
12912Potraživanja za predujmove
 
 
 
12913Potraživanja za dane predujmove za EU projekte
 
 
1292 
Ostala nespomenuta potraživanja
 
 
 
12921Ostala nespomenuta potraživanja
 
 
1293 
Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)
 
 
 
12931Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)
 
 
1294 
Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun
 
 
 
12941Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun
 
 
 
12942Potraživanja proračuna za povrat sredstava proračunskih korisnika u proračun – bolovanje HZZO
13 
 
 
Potraživanja za dane zajmove
 
131 
 
Potraživanja za zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama
 
 
1313 
Zajmovi međunarodnim organizacijama
 
 
 
13131Zajmovi međunarodnim organizacijama – kratkoročni
 
 
 
13132Zajmovi međunarodnim organizacijama – dugoročni
 
 
1314 
Zajmovi institucijama i tijelima EU
 
 
 
13141Zajmovi institucijama i tijelima EU – kratkoročni
 
 
 
13142Zajmovi institucijama i tijelima EU – dugoročni
 
 
1315 
Zajmovi inozemnim vladama u EU
 
 
 
13151Zajmovi inozemnim vladama u EU – kratkoročni
 
 
 
13152Zajmovi inozemnim vladama u EU – dugoročni
 
 
1316 
Zajmovi inozemnim vladama izvan EU
 
 
 
13161Zajmovi inozemnim vladama izvan EU – kratkoročni
 
 
 
13162Zajmovi inozemnim vladama izvan EU – dugoročni
 
132 
 
Potraživanja za zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
 
 
1321 
Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu
 
 
 
13211Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – kratkoročni
 
 
 
13212Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni
 
 
1322 
Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu
 
 
 
13221Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – kratkoročni
 
 
 
13222Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – dugoročni
 
133 
 
Potraživanja za zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
1332 
Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
13321Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
13322Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni
 
 
1333 
Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru
 
 
 
13331Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
13332Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni
 
 
1334 
Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
13341Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
13342Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni
 
134 
 
Potraživanja za zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
1341 
Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
13411Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
13412Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni
 
135 
 
Potraživanja za zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
1353 
Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
13531Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
13532Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
1354 
Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
13541Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
13542Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
1355 
Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
13551Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
13552Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
1356 
Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama
 
 
 
13561Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama – kratkoročni
 
 
 
13562Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama – dugoročni
 
 
1357 
Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima
 
 
 
13571Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima – kratkoročni
 
 
 
13572Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima – dugoročni
 
 
1358 
Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama
 
 
 
13581Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama – kratkoročni
 
 
 
13582Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama – dugoročni
 
136 
 
Potraživanja za zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
 
 
1363 
Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
13631Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
13632Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
1364 
Zajmovi tuzemnim obrtnicima
 
 
 
13641Zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni
 
 
 
13642Zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni
 
 
1365 
Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima
 
 
 
13651Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima – kratkoročni
 
 
 
13652Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima – dugoročni
 
 
1366 
Zajmovi inozemnim obrtnicima
 
 
 
13661Zajmovi inozemnim obrtnicima – kratkoročni
 
 
 
13662Zajmovi inozemnim obrtnicima – dugoročni
 
137 
 
Potraživanje za zajmove drugim razinama vlasti
 
 
1371 
Zajmovi državnom proračunu
 
 
 
13711Zajmovi državnom proračunu – kratkoročni
 
 
 
13712Zajmovi državnom proračunu – dugoročni
 
 
1372 
Zajmovi županijskim proračunima
 
 
 
13721Zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni
 
 
 
13722Zajmovi županijskim proračunima – dugoročni
 
 
1373 
Zajmovi gradskim proračunima
 
 
 
13731Zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni
 
 
 
13732Zajmovi gradskim proračunima – dugoročni
 
 
1374 
Zajmovi općinskim proračunima
 
 
 
13741Zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni
 
 
 
13742Zajmovi općinskim proračunima – dugoročni
 
 
1375 
Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u
 
 
 
13751Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni
 
 
 
13752Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni
 
 
1376 
Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna
 
 
 
13761Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni
 
 
 
13762Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni
 
 
1377 
Zajmovi izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S
 
 
 
13771Zajmovi izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S – kratkoročni
 
 
 
13772Zajmovi izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S – dugoročni
 
139 
 
Ispravak vrijednosti potraživanja za dane zajmove
 
 
1391 
Ispravak vrijednosti potraživanja za dane zajmove
 
 
 
13911Ispravak vrijednosti potraživanja za dane zajmove
14 
 
 
Financijski instrumenti – vrijednosni papiri
 
141 
 
Čekovi
 
 
1411 
Čekovi – tuzemni
 
 
 
14111Čekovi – tuzemni
 
 
1412 
Čekovi – inozemni
 
 
 
14121Čekovi – inozemni
 
142 
 
Komercijalni i blagajnički zapisi
 
 
1421 
Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
 
 
 
14211Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
 
 
1422 
Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
 
 
 
14221Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
 
143 
 
Mjenice
 
 
1431 
Mjenice – tuzemne
 
 
 
14311Mjenice – tuzemne
 
 
1432 
Mjenice – inozemne
 
 
 
14321Mjenice – inozemne
 
144 
 
Obveznice
 
 
1441 
Obveznice – tuzemne
 
 
 
14412Obveznice – tuzemne
 
 
1442 
Obveznice – inozemne
 
 
 
14422Obveznice – inozemne
 
145 
 
Opcije i drugi financijski derivati
 
 
1451 
Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni
 
 
 
14511Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – kratkoročni
 
 
 
14512Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – dugoročni
 
 
1452 
Opcije i drugi financijski derivati – inozemni
 
 
 
14521Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – kratkoročni
 
 
 
14522Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – dugoročni
 
146 
 
Ostali vrijednosni papiri
 
 
1461 
Ostali vrijednosni papiri
 
 
 
14611Ostali tuzemni vrijednosni papiri – kratkoročni
 
 
 
14612Ostali tuzemni vrijednosni papiri – dugoročni
 
 
1462 
Ostali inozemni vrijednosni papiri
 
 
 
14621Ostali inozemni vrijednosni papiri – kratkoročni
 
 
 
14622Ostali inozemni vrijednosni papiri – dugoročni
 
149 
 
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
 
 
1491 
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
 
 
 
14911Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
15 
 
 
Financijski instrumenti – dionice i udjeli u glavnici
 
151 
 
Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
1512 
Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru
 
 
 
15122Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru
 
 
1513 
Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru
 
 
 
15132Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru
 
 
1514 
Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
15142Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
152 
 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
1521 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
 
15212Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
153 
 
Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
1531 
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
15313Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
15314Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora
 
 
 
15315Dionice i udjeli u glavnici ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
1532 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija
 
 
 
15323Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih institucija
 
 
 
15324Dionice i udjeli u glavnici inozemnih osiguravajućih društava
 
 
 
15325Dionice i udjeli u glavnici ostalih inozemnih financijskih institucija
 
154 
 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
1541 
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
 
15412Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
1542 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
 
 
 
15422Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
 
159 
 
Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
 
 
1591 
Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
 
 
 
15911Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
16 
 
 
Potraživanja za prihode poslovanja
 
161 
 
Potraživanja za poreze
 
 
1611 
Porez na dohodak
 
 
 
16111Porez na dohodak od nesamostalnog rada
 
 
 
16112Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti
 
 
 
16113Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava
 
 
 
16114Porez na dohodak od kapitala
 
 
 
16115Porez na dohodak po godišnjoj prijavi
 
 
 
16116Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine
 
 
 
16119Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije
 
 
1612 
Porez na dobit
 
 
 
16121Porez na dobit od poduzetnika
 
 
 
16122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge
 
 
 
16123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti
 
 
 
16124Porez na dobit po godišnjoj prijavi
 
 
1613 
Porezi na imovinu
 
 
 
16131Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
 
 
 
16132Porez na nasljedstava i darove
 
 
 
16133Porez na kapitalne i financijske transakcije
 
 
 
16134Povremeni porezi na imovinu
 
 
 
16135Ostali stalni porezi na imovinu
 
 
1614 
Porezi na robu i usluge
 
 
 
16141Porez na dodanu vrijednost
 
 
 
16142Porez na promet
 
 
 
16143Posebni porezi i trošarine
 
 
 
16145Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
 
 
 
16146Ostali porezi na robu i usluge
 
 
 
16147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću
 
 
1615 
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
 
 
 
16151Carine i carinske pristojbe
 
 
 
16152Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
 
 
1616 
Ostali prihodi od poreza
 
 
 
16161Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe
 
 
 
16162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe
 
 
 
16163Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
 
162 
 
Potraživanja za doprinose
 
 
1621 
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 
 
 
16211Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 
 
 
16212Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu
 
 
1622 
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
 
16221Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
1623 
Doprinosi za zapošljavanje
 
 
 
16232Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
 
163 
 
Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
 
 
1631 
Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada
 
 
 
16311Potraživanja za tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU
 
 
 
16312Potraživanja za kapitalne pomoći od inozemnih vlada u EU
 
 
 
16313Potraživanja za tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU
 
 
 
16314Potraživanja za kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU
 
 
1632 
Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
 
 
 
16321Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija
 
 
 
16322Potraživanja za kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija
 
 
 
16323Potraživanja za tekuće pomoći od institucija i tijela EU
 
 
 
16324Potraživanja za kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
 
 
1633 
Potraživanja za pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna
 
 
 
16331Potraživanja proračuna i izvanproračunskih korisnika za tekuće pomoći iz drugih proračuna
 
 
 
16332Potraživanja proračuna i izvanproračunskih korisnika za kapitalne pomoći iz drugih proračuna
 
 
1634 
Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika
 
 
 
16341Potraživanja za tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
 
 
 
16342Potraživanja za kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
 
 
1635 
Potraživanja za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja
 
 
 
16351Potraživanja za tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
 
 
 
16352Potraživanja za kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
 
 
 
16353Potraživanja za pomoći fiskalnog izravnanja
 
 
1636 
Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
 
 
 
16361Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
 
 
 
16362Potraživanja za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
 
 
1637 
Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
16371Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
16372Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
16373Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima
 
 
 
16374Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima
 
 
 
16375Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima
 
 
 
16376Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima
 
 
 
16377Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
16378Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S po protestiranim jamstvima
 
 
1638 
Potraživanja za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
16381Potraživanja za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
16382Potraživanja za kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
16383Potraživanja za tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
16384Potraživanja za kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
16385Potraživanja za tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
16386Potraživanja za kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
16387Potraživanja za tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
16388Potraživanja za kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava
 
164 
 
Potraživanja za prihode od imovine
 
 
1641 
Potraživanja za prihode od financijske imovine
 
 
 
16412Potraživanja za kamate po vrijednosnim papirima
 
 
 
16413Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
 
 
 
16414Potraživanja za zatezne kamate
 
 
 
16415Potraživanja za pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule
 
 
 
16416Potraživanja za dividende
 
 
 
16417Potraživanja za prihode iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima
 
 
 
16419Potraživanja za ostale prihode od financijske imovine
 
 
1642 
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine
 
 
 
16421Potraživanja za dane koncesije
 
 
 
16422Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine
 
 
 
16423Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine
 
 
 
16424Potraživanja za naknade za ceste
 
 
 
16425Potraživanja za prihode od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine
 
 
 
16429Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine
 
 
1643 
Potraživanja za kamate na dane zajmove
 
 
 
16431Potraživanja za kamate na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama
 
 
 
16432Potraživanja za kamate na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
 
 
 
16433Potraživanja za kamate na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
16434Potraživanja za kamate na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
16435Potraživanja za kamate na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
16436Potraživanja za kamate na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
 
 
 
16437Potraživanja za kamate na dane zajmove drugim razinama vlasti
 
165 
 
Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade
 
 
1651 
Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe
 
 
 
16511Državne upravne i sudske pristojbe
 
 
 
16512Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
 
 
 
16513Ostale upravne pristojbe i naknade
 
 
 
16514Ostale pristojbe i naknade
 
 
1652 
Potraživanja za prihode po posebnim propisima
 
 
 
16521Prihodi državne uprave
 
 
 
16522Prihodi vodnog gospodarstva
 
 
 
16524Doprinosi za šume
 
 
 
16525Mjesni samodoprinos
 
 
 
16526Ostali nespomenuti prihodi
 
 
 
16527Naknade od financijske imovine
 
 
 
16528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
 
 
1653 
Potraživanja za komunalne doprinose i naknade
 
 
 
16531Komunalni doprinosi
 
 
 
16532Komunalne naknade
 
 
 
16533Naknade za priključak
 
 
1654 
Potraživanja za naknade za priređivanje igara na sreću
 
 
 
16541Potraživanja za naknade za priređivanje igara na sreću
 
166 
 
Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima
 
 
1661 
Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
 
 
 
16614Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe
 
 
 
16615Potraživanja za prihode od pruženih usluga
 
 
1663 
Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima
 
 
 
16631Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima
 
 
1664 
Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima
 
 
 
16641Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima
 
 
 
16642Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima
 
 
 
16643Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima
 
 
1665 
Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima u inozemstvu
 
 
 
16651Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima u inozemstvu
 
167 
 
Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza
 
 
1672 
Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun
 
 
 
16721Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun
 
 
1673 
Potraživanja za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza
 
 
 
16731Potraživanja za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza
 
 
1674 
Potraživanja iz nadležnog proračuna za preplaćene ili više uplaćene poreze, doprinose i ostale naknade
 
 
 
16741Potraživanja iz nadležnog proračuna za preplaćene ili više uplaćene poreze, doprinose i ostale naknade
 
168 
 
Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode
 
 
1681 
Potraživanja za kazne i upravne mjere
 
 
 
16811Kazne za carinske prekršaje
 
 
 
16812Kazne za devizne prekršaje
 
 
 
16813Kazne za porezne prekršaje
 
 
 
16814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe
 
 
 
16815Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a
 
 
 
16816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku
 
 
 
16817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima
 
 
 
16818Upravne mjere
 
 
 
16819Ostale kazne
 
 
1683 
Potraživanja za ostale prihode
 
 
 
16831Ostali prihodi
 
169 
 
Ispravak vrijednosti potraživanja
 
 
1691 
Ispravak vrijednosti potraživanja
 
 
 
16911Ispravak vrijednosti potraživanja zbog kašnjenja u naplati i stečajnih postupaka
 
 
 
16912Ispravak vrijednosti potraživanja za iznose oslobođenja od plaćanja
 
 
 
16913Ispravak vrijednosti potraživanja za pomoći iz EU za nepriznate gubitke
17 
 
 
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine
 
171 
 
Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
 
 
1711 
Potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava
 
 
 
17111Zemljište
 
 
 
17112Rudna bogatstva
 
 
 
17113Ostala prirodna materijalna imovine
 
 
1712 
Potraživanja od prodaje nematerijalne imovine
 
 
 
17121Patenti
 
 
 
17122Koncesije
 
 
 
17123Licence
 
 
 
17124Ostala prava
 
 
 
17125Goodwill
 
 
 
17126Ostala nematerijalna imovina
 
172 
 
Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
 
 
1721 
Potraživanja od prodaje građevinskih objekata
 
 
 
17211Stambeni objekti
 
 
 
17212Poslovni objekti
 
 
 
17213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 
 
 
17214Ostali građevinski objekti
 
 
1722 
Potraživanja od prodaje postrojenja i opreme
 
 
 
17221Uredska oprema i namještaj
 
 
 
17222Komunikacijska oprema
 
 
 
17223Oprema za održavanje i zaštitu
 
 
 
17224Medicinska i laboratorijska oprema
 
 
 
17225Instrumenti i uređaji
 
 
 
17226Sportska i glazbena oprema
 
 
 
17227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
 
 
17228Vojna oprema
 
 
1723 
Potraživanja od prodaje prijevoznih sredstava
 
 
 
17231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
 
17232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
 
 
17233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
 
17234Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
 
1724 
Potraživanja od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti
 
 
 
17241Knjige
 
 
 
17242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
 
 
 
17243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
 
17244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
 
1725 
Potraživanja od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada
 
 
 
17251Višegodišnji nasadi
 
 
 
17252Osnovno stado
 
 
1726 
Potraživanja od prodaje nematerijalne proizvedene imovine
 
 
 
17261Istraživanje rudnih bogatstava
 
 
 
17262Ulaganja u računalne programe
 
 
 
17263Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
 
17264Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
173 
 
Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
 
 
1731 
Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
 
 
 
17311Plemeniti metali
 
 
 
17312Drago kamenje
 
 
 
17313Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
 
174 
 
Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine
 
 
1741 
Potraživanja od prodaje zaliha
 
 
 
17411Strateške zalihe
 
179 
 
Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu
 
 
1791 
Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu
 
 
 
17911Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu
19 
 
 
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)
 
191 
 
Rashodi budućih razdoblja
 
 
1911 
Rashodi budućih razdoblja
 
 
 
19111Rashodi budućih razdoblja
 
192 
 
Nedospjela naplata prihoda
 
 
1921 
Nedospjela naplata prihoda
 
 
 
19211Nedospjela naplata prihodaRazred/ SkupinaPod-
skupina
OdjeljakOsn. računNaziv
2 
 
 
Obveze
23 
 
 
Obveze za rashode poslovanja
 
231 
 
Obveze za zaposlene
 
 
2311 
Obveze za plaće – neto
 
 
 
23111Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene
 
 
 
23112Obveze za vježbenike
 
 
 
23113Obveze za plaće po sudskim presudama
 
 
2312 
Obveze za naknade plaća – neto
 
 
 
23121Obveze za bolovanje na teret poslodavca
 
 
 
23122Obveze za bolovanje na teret zdravstvenog zavoda
 
 
 
23123Obveze za naknade plaća za godišnji odmor i plaćene izostanke
 
 
 
23129Obveze za ostale naknade plaća
 
 
2313 
Obveze za plaće u naravi – neto
 
 
 
23131Obveze za plaće u naravi
 
 
2314 
Obveze za porez na dohodak iz plaća
 
 
 
23141Porez na dohodak iz plaća
 
 
2315 
Obveze za doprinose iz plaća
 
 
 
23151Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
2316 
Obveze za doprinose na plaće
 
 
 
23161Obveze za doprinose za mirovinsko osiguranje
 
 
 
23162Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje
 
 
 
23163Obveze za doprinose za zapošljavanje
 
 
 
23164Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
 
 
2317 
Ostale obveze za zaposlene
 
 
 
23171Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slično)
 
232 
 
Obveze za materijalne rashode
 
 
2321 
Naknade troškova zaposlenima
 
 
 
23211Službena putovanja
 
 
 
23212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 
 
 
23213Stručno usavršavanje zaposlenika
 
 
 
23214Ostale naknade troškova zaposlenima
 
 
2322 
Rashodi za materijal i energiju
 
 
 
23221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 
 
 
23222Materijal i sirovine
 
 
 
23223Energija
 
 
 
23224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 
 
 
23225Sitni inventar i autogume
 
 
 
23226Vojna sredstva za jednokratnu uporabu
 
 
 
23227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
 
 
2323 
Rashodi za usluge
 
 
 
23231Usluge telefona, pošte i prijevoza
 
 
 
23232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 
 
 
23233Usluge promidžbe i informiranja
 
 
 
23234Komunalne usluge
 
 
 
23235Zakupnine i najamnine
 
 
 
23236Zdravstvene i veterinarske usluge
 
 
 
23237Intelektualne i osobne usluge
 
 
 
23238Računalne usluge
 
 
 
23239Ostale usluge
 
 
2324 
Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 
 
 
23241Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 
 
2325 
Obveze za nabavu lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova
 
 
 
23251Obveze za nabavu lijekova kod zdravstvenih ustanova
 
 
 
23252Obveze za nabavu potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova
 
 
2329 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 
 
 
23291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
 
 
 
23292Premije osiguranja
 
 
 
23293Reprezentacija
 
 
 
23294Članarine i norme
 
 
 
23295Pristojbe i naknade
 
 
 
23296Obveze za troškove sudskih postupaka
 
 
 
23299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 
234 
 
Obveze za financijske rashode
 
 
2341 
Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire
 
 
 
23411Obveze za kamate za izdane trezorske zapise
 
 
 
23412Obveze za kamate za izdane mjenice
 
 
 
23413Obveze za kamate za izdane obveznice
 
 
 
23419Obveze za kamate za izdane ostale vrijednosne papire
 
 
2342 
Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove
 
 
 
23421Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada
 
 
 
23422Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
23423Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
23425Obveze za odobrene, a nerealizirane zajmove (interkalarne kamate i slično)
 
 
 
23426Obveze za kamate na primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
 
23427Obveze za kamate na primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora
 
 
 
23428Obveze za kamate na primljene zajmove od drugih razina vlasti
 
 
2343 
Obveze za ostale financijske rashode
 
 
 
23431Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
 
 
 
23432Obveze za negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule
 
 
 
23433Obveze za zatezne kamate
 
 
 
23434Obveze za troškove faktoringa
 
 
 
23439Obveze za ostale nespomenute financijske rashode
 
235 
 
Obveze za subvencije
 
 
2351 
Obveze za subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
23511Obveze za subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
23512Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
2352 
Obveze za subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
 
 
 
23521Obveze za subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
23522Obveze za subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
 
 
 
23523Obveze za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
 
 
2353 
Obveze za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
 
 
 
23531Obveze za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
 
236 
 
Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 
 
2361 
Obveze za pomoći inozemnim vladama
 
 
 
23611Obveze za tekuće pomoći inozemnim vladama
 
 
 
23612Obveze za kapitalne pomoći inozemnim vladama
 
 
2362 
Obveze za pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU
 
 
 
23621Obveze za tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU
 
 
 
23622Obveze za kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU
 
 
2363 
Obveze za pomoći unutar općeg proračuna
 
 
 
23631Obveze za tekuće pomoći unutar općeg proračuna
 
 
 
23632Obveze za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
 
 
 
23633Obveze za pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
2364 
Obveze za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 
 
 
23641Obveze za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 
 
 
23642Obveze za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 
 
 
23643Obveze za pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima
 
 
2365 
Obveze za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja
 
 
 
23651Obveze za tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
 
 
 
23652Obveze za kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
 
 
 
23653Obveze za pomoći fiskalnog izravnanja
 
 
2366 
Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
23661Obveze za povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
23662Obveze za povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
23663Obveze za povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
23664Obveze za povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
23665Obveze za povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima
 
 
 
23666Obveze za povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
23667Obveze za povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S po protestiranim jamstvima
 
 
2368 
Obveze za tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
23681Obveze za tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
23682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
 
237 
 
Obveze za naknade građanima i kućanstvima
 
 
2371 
Obveze za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
 
 
 
23711Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora
 
 
 
23712Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora
 
 
 
23713Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru
 
 
 
23714Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru
 
 
 
23715Obveze za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava
 
 
2372 
Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 
 
 
23721Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu
 
 
 
23722Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi
 
 
 
23723Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava
 
238 
 
Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
 
 
2381 
Obveze za tekuće donacije
 
 
 
23811Obveze za tekuće donacije u novcu
 
 
 
23812Obveze za tekuće donacije u naravi
 
 
 
23813Obveze za tekuće donacije iz EU sredstava
 
 
2382 
Obveze za kapitalne donacije
 
 
 
23821Obveze za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
 
 
 
23822Obveze za kapitalne donacije građanima i kućanstvima
 
 
 
23823Obveze za kapitalne donacije iz EU sredstava
 
 
 
23824Obveze za donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima
 
 
2383 
Obveze za kazne, penale i naknade šteta
 
 
 
23831Obveze za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
 
 
 
23832Obveze za penale, ležarine i drugo
 
 
 
23833Obveze za naknade šteta zaposlenicima
 
 
 
23834Obveze za ugovorene kazne i ostale naknade šteta
 
 
 
23835Obveze za ostale kazne
 
 
2386 
Obveze za kapitalne pomoći
 
 
 
23861Obveze za kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
23862Obveze za kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
 
 
 
23863Obveze za kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima
 
 
 
23864Obveze za kapitalne pomoći subjektima izvan općeg proračuna iz EU sredstava
 
 
 
23865Obveze za kapitalne pomoći inozemnim trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima
 
 
2387 
Obveze za kapitalne pomoći po protestiranim jamstvima
 
 
 
23871Obveze za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima
 
 
 
23872Obveze za kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima
 
 
 
23873Obveze za kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima
 
239 
 
Ostale tekuće obveze
 
 
2391 
Obveze za poreze
 
 
 
23911Obveze za porez na dobit
 
 
 
23912Obveze za posebne poreze (trošarine)
 
 
 
23913Obveze za lokalne poreze
 
 
 
23919Obveze za ostale poreze
 
 
2392 
Obveze za porez na dodanu vrijednost
 
 
 
23921Obveze za porez na dodanu vrijednost kod obveznika PDV-a
 
 
 
23922Obveze za porez na dodanu vrijednost po obračunu
 
 
2393 
Obveze za više uplaćene poreze, carine, pristojbe, naknade i ostalo
 
 
 
23931Obveze za više uplaćen porez na dohodak
 
 
 
23932Obveze za više uplaćen poseban porez (trošarine)
 
 
 
23933Obveze za više uplaćene lokalne poreze
 
 
 
23934Obveze za više uplaćene carine
 
 
 
23935Obveze za više uplaćene pristojbe
 
 
 
23936Obveze za više uplaćene naknade
 
 
 
23939Obveze za više uplaćene ostale nespomenute prihode
 
 
2394 
Obveze za više uplaćene doprinose
 
 
 
23941Obveze za više uplaćene doprinose za mirovinsko osiguranje
 
 
 
23942Obveze za više uplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje
 
 
2395 
Obveze za ostale nespomenute prihode
 
 
 
23954Ostale nespomenute obveze
 
 
2396 
Obveze za povrat poreza po godišnjoj prijavi i za više ostvareni porez na dohodak za decentralizirane funkcije
 
 
 
23961Obveze za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi
 
 
 
23962Obveze za povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi
 
 
 
23963Obveze za povrat poreza na dodanu vrijednost
 
 
 
23964Obveze za povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije
24 
 
 
Obveze za nabavu nefinancijske imovine
 
241 
 
Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 
 
2411 
Materijalna imovina – prirodna bogatstva
 
 
 
24111Zemljište
 
 
 
24112Rudna bogatstva
 
 
 
24113Ostala prirodna materijalna imovina
 
 
2412 
Nematerijalna imovina
 
 
 
24121Patenti
 
 
 
24122Koncesije
 
 
 
24123Licence
 
 
 
24124Ostala prava
 
 
 
24125Goodwill
 
 
 
24126Ostala nematerijalna imovina
 
242 
 
Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 
 
2421 
Građevinski objekti
 
 
 
24211Stambeni objekti
 
 
 
24212Poslovni objekti
 
 
 
24213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 
 
 
24214Ostali građevinski objekti
 
 
2422 
Postrojenja i oprema
 
 
 
24221Uredska oprema i namještaj
 
 
 
24222Komunikacijska oprema
 
 
 
24223Oprema za održavanje i zaštitu
 
 
 
24224Medicinska i laboratorijska oprema
 
 
 
24225Instrumenti i uređaji
 
 
 
24226Sportska i glazbena oprema
 
 
 
24227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
 
 
24228Vojna oprema
 
 
2423 
Prijevozna sredstva
 
 
 
24231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
 
24232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
 
 
24233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
 
24234Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
 
2424 
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 
 
 
24241Knjige
 
 
 
24242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
 
 
 
24243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
 
24244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
 
2425 
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
 
 
 
24251Višegodišnji nasadi
 
 
 
24252Osnovno stado
 
 
2426 
Nematerijalna proizvedena imovina
 
 
 
24261Istraživanje rudnih bogatstava
 
 
 
24262Ulaganja u računalne programe
 
 
 
24263Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
 
24264Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
243 
 
Obveze za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti
 
 
2431 
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
 
 
 
24311Plemeniti metali i drago kamenje
 
 
 
24312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
 
244 
 
Obveze za nabavu strateških zaliha
 
 
2441 
Obveze za nabavu strateških zaliha
 
 
 
24411Obveze za nabavu strateških zaliha
 
245 
 
Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 
 
2451 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
 
 
24511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
 
2452 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
 
 
24521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
 
2453 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
 
 
24531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
 
2454 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 
 
 
24541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
25 
 
 
Obveze za financijske instrumente – vrijednosne papire
 
251 
 
Obveze za čekove
 
 
2511 
Obveze za čekove – tuzemne
 
 
 
25111Obveze za čekove – tuzemne
 
 
2512 
Obveze za čekove – inozemne
 
 
 
25121Obveze za čekove – inozemne
 
252 
 
Obveze za trezorske zapise
 
 
2521 
Obveze za trezorske zapise – tuzemne
 
 
 
25211Obveze za trezorske zapise – tuzemne
 
 
2522 
Obveze za trezorske zapise – inozemne
 
 
 
25221Obveze za trezorske zapise – inozemne
 
253 
 
Obveze za mjenice
 
 
2531 
Obveze za mjenice – tuzemne
 
 
 
25311Obveze za mjenice – tuzemne
 
 
2532 
Obveze za mjenice – inozemne
 
 
 
25321Obveze za mjenice – inozemne
 
254 
 
Obveze za obveznice
 
 
2541 
Obveze za obveznice – tuzemne
 
 
 
25412Obveze za obveznice – tuzemne
 
 
2542 
Obveze za obveznice – inozemne
 
 
 
25422Obveze za obveznice – inozemne
 
255 
 
Obveze za opcije i druge financijske derivate
 
 
2551 
Obveze za opcije i druge financijske derivate – tuzemne
 
 
 
25511Obveze za opcije i druge financijske derivate – tuzemne – kratkoročne
 
 
 
25512Obveze za opcije i druge financijske derivate – tuzemne – dugoročne
 
 
2552 
Obveze za opcije i druge financijske derivate – inozemne
 
 
 
25521Obveze za opcije i druge financijske derivate – inozemne – kratkoročne
 
 
 
25522Obveze za opcije i druge financijske derivate – inozemne – dugoročne
 
256 
 
Obveze za ostale vrijednosne papire
 
 
2561 
Obveze za ostale vrijednosne papire – tuzemne
 
 
 
25611Obveze za ostale vrijednosne papire – tuzemne – kratkoročne
 
 
 
25612Obveze za ostale vrijednosne papire – tuzemne – dugoročne
 
 
2562 
Obveze za ostale vrijednosne papire – inozemne
 
 
 
25621Obveze za ostale vrijednosne papire – inozemne – kratkoročne
 
 
 
25622Obveze za ostale vrijednosne papire – inozemne – dugoročne
 
259 
 
Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
 
 
2591 
Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
 
 
 
25911Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
26 
 
 
Obveze za kredite i zajmove
 
261 
 
Obveze za kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada
 
 
2613 
Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija
 
 
 
26131Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija – kratkoročne
 
 
 
26132Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija – dugoročne
 
 
2614 
Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU
 
 
 
26141Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU – kratkoročne
 
 
 
26142Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU – dugoročne
 
 
2615 
Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU
 
 
 
26151Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU – kratkoročne
 
 
 
26152Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU – dugoročne
 
 
2616 
Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU
 
 
 
26161Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU – kratkoročne
 
 
 
26162Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU – dugoročne
 
262 
 
Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
2622 
Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru
 
 
 
26221Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročne
 
 
 
26222Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročne
 
 
 
26223Obveze za financijski najam od kreditnih institucija u javnom sektoru
 
 
 
26224Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru
 
 
2623 
Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru
 
 
 
26231Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru – kratkoročne
 
 
 
26232Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročne
 
 
 
26233Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru
 
 
2624 
Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
26241Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – kratkoročne
 
 
 
26242Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročne
 
 
 
26243Obveze za financijski najam od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
26244Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
263 
 
Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
2631 
Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
 
26311Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru – kratkoročne
 
 
 
26312Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročne
 
 
 
26313Obveze za robne zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
 
26314Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru
 
264 
 
Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
2643 
Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
26431Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročne
 
 
 
26432Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročne
 
 
 
26433Obveze za financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
26434Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
 
 
2644 
Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora
 
 
 
26441Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – kratkoročne
 
 
 
26442Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročne
 
 
 
26443Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora
 
 
2645 
Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
26451Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – kratkoročne
 
 
 
26452Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročne
 
 
 
26453Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
26454Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
2646 
Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija
 
 
 
26461Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročne
 
 
 
26462Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija – dugoročne
 
 
 
26463Obveze za financijski najam od inozemnih kreditnih institucija
 
 
 
26464Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija
 
 
2647 
Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava
 
 
 
26471Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava – kratkoročne
 
 
 
26472Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročne
 
 
 
26473Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava
 
 
2648 
Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija
 
 
 
26481Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija – kratkoročne
 
 
 
26482Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročne
 
 
 
26483Obveze za financijski najam od ostalih inozemnih financijskih institucija
 
 
 
26484Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija
 
265 
 
Obveze za zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora
 
 
2653 
Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
 
26531Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – kratkoročne
 
 
 
26532Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročne
 
 
 
26533Obveze za robne zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
 
26534Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
2654 
Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika
 
 
 
26541Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika – kratkoročne
 
 
 
26542Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika – dugoročne
 
 
 
26543Obveze za robne zajmove od tuzemnih obrtnika
 
 
 
26544Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika
 
 
2655 
Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava
 
 
 
26551Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava – kratkoročne
 
 
 
26552Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava – dugoročne
 
 
 
26553Obveze za robne zajmove od inozemnih trgovačkih društava
 
 
 
26554Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava
 
 
2656 
Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika
 
 
 
26561Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika – kratkoročne
 
 
 
26562Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika – dugoročne
 
 
 
26563Obveze za robne zajmove od inozemnih obrtnika
 
 
 
26564Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika
 
267 
 
Obveze za zajmove od drugih razina vlasti
 
 
2671 
Obveze za zajmove od državnog proračuna
 
 
 
26711Obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne
 
 
 
26712Obveze za zajmove od državnog proračuna – dugoročne
 
 
2672 
Obveze za zajmove od županijskih proračuna
 
 
 
26721Obveze za zajmove od županijskih proračuna – kratkoročne
 
 
 
26722Obveze za zajmove od županijskih proračuna – dugoročne
 
 
2673 
Obveze za zajmove od gradskih proračuna
 
 
 
26731Obveze za zajmove od gradskih proračuna – kratkoročne
 
 
 
26732Obveze za zajmove od gradskih proračuna – dugoročne
 
 
2674 
Obveze za zajmove od općinskih proračuna
 
 
 
26741Obveze za zajmove od općinskih proračuna – kratkoročne
 
 
 
26742Obveze za zajmove od općinskih proračuna – dugoročne
 
 
2675 
Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a
 
 
 
26751Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročne
 
 
 
26752Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročne
 
 
2676 
Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
 
 
 
26761Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročne
 
 
 
26762Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročne
 
 
2677 
Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S
 
 
 
26771Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S – kratkoročne
 
 
 
26772Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S – dugoročne
27 
 
 
Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode
 
271 
 
Obveze za predujmove
 
 
2711 
Obveze za predujmove
 
 
 
27111Obveze za predujmove
 
272 
 
Obveze za depozite i jamčevne pologe
 
 
2721 
Obveze za depozite i jamčevne pologe
 
 
 
27211Obveze za depozite
 
 
 
27212Obveze za jamčevne pologe
 
273 
 
Obveze za naplaćene tuđe prihode
 
 
2731 
Obveze za naplaćene tuđe prihode
 
 
 
27311Obveze za naplaćene tuđe prihode
 
274 
 
Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika
 
 
2734 
Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika
 
 
 
27341Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika
 
275 
 
Obveze za EU predujmove
 
 
2751 
Obveze za EU predujmove
 
 
 
27511Obveze za EU predujmove
 
276 
 
Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun
 
 
2761 
Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun
 
 
 
27611Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun
 
 
 
27612Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun – bolovanje HZZO
29 
 
 
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja)
 
291 
 
Odgođeno plaćanje rashoda
 
 
2911 
Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje
 
 
 
29111Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje
 
292 
 
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja
 
 
2921 
Unaprijed naplaćeni prihodi
 
 
 
29211Unaprijed naplaćeni prihodi
 
 
2922 
Odgođeno priznavanje prihoda
 
 
 
29221Odgođeno priznavanje prihoda


Razred/ SkupinaPod-
skupina
OdjeljakOsn. računNaziv
3 
 
 
Rashodi poslovanja
31 
 
 
Rashodi za zaposlene
 
311 
 
Plaće (Bruto)
 
 
3111 
Plaće za redovan rad
 
 
 
31111Plaće za zaposlene
 
 
 
31112Plaće za vježbenike
 
 
 
31113Plaće po sudskim presudama
 
 
3112 
Plaće u naravi
 
 
 
31121Korištenje stambenih zgrada i stanova
 
 
 
31122Korištenje odmarališta, sportskih i rekreacijskih objekata i usluga
 
 
 
31123Korištenje garaža i parkirališta
 
 
 
31124Korištenje prijevoznih sredstava
 
 
 
31125Korištenje kredita uz kamate ispod propisane stope
 
 
 
31126Dnevni obroci
 
 
 
31129Ostale plaće u naravi
 
 
3113 
Plaće za prekovremeni rad
 
 
 
31131Plaće za prekovremeni rad
 
 
3114 
Plaće za posebne uvjete rada
 
 
 
31141Plaće za posebne uvjete rada
 
312 
 
Ostali rashodi za zaposlene
 
 
3121 
Ostali rashodi za zaposlene
 
 
 
31211Bonus za uspješan rad
 
 
 
31212Nagrade
 
 
 
31213Darovi
 
 
 
31214Otpremnine
 
 
 
31215Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
 
 
 
31216Regres za godišnji odmor
 
 
 
31219Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
 
313 
 
Doprinosi na plaće
 
 
3131 
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem
 
 
 
31311Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem
 
 
3132 
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 
 
 
31321Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 
 
 
31322Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
 
 
 
31329Ostali doprinosi
 
 
3133 
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
 
 
 
31332Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32 
 
 
Materijalni rashodi
 
321 
 
Naknade troškova zaposlenima
 
 
3211 
Službena putovanja
 
 
 
32111Dnevnice za službeni put u zemlji
 
 
 
32112Dnevnice za službeni put u inozemstvu
 
 
 
32113Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
 
 
 
32114Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu
 
 
 
32115Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
 
 
 
32116Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu
 
 
 
32117Dnevnice per diem
 
 
 
32119Ostali rashodi za službena putovanja
 
 
3212 
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 
 
 
32121Naknade za prijevoz na posao i s posla
 
 
 
32122Naknade za rad na terenu
 
 
 
32123Naknade za odvojeni život
 
 
3213 
Stručno usavršavanje zaposlenika
 
 
 
32131Seminari, savjetovanja i simpoziji
 
 
 
32132Tečajevi i stručni ispiti
 
 
3214 
Ostale naknade troškova zaposlenima
 
 
 
32141Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 
 
 
32149Ostale naknade troškova zaposlenima
 
322 
 
Rashodi za materijal i energiju
 
 
3221 
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 
 
 
32211Uredski materijal
 
 
 
32212Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
 
 
 
32213Arhivski materijal
 
 
 
32214Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
 
 
 
32216Materijal za higijenske potrebe i njegu
 
 
 
32219Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
 
 
3222 
Materijal i sirovine
 
 
 
32221Osnovni materijal i sirovine
 
 
 
32222Pomoćni i sanitetski materijal
 
 
 
32223Kalo, rasip, lom i kvar materijala
 
 
 
32224Namirnice
 
 
 
32225Roba
 
 
 
32226Lijekovi
 
 
 
32229Ostali materijal i sirovine
 
 
3223 
Energija
 
 
 
32231Električna energija
 
 
 
32232Topla voda (toplana)
 
 
 
32233Plin
 
 
 
32234Motorni benzin i dizel gorivo
 
 
 
32239Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
 
 
3224 
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 
 
 
32241Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata
 
 
 
32242Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
 
 
 
32243Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava
 
 
 
32244Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 
 
3225 
Sitni inventar i autogume
 
 
 
32251Sitni inventar
 
 
 
32252Autogume
 
 
3226 
Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu
 
 
 
32261Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu
 
 
3227 
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
 
 
 
32271Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
 
323 
 
Rashodi za usluge
 
 
3231 
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
 
 
 
32311Usluge telefona, telefaksa
 
 
 
32312Usluge interneta
 
 
 
32313Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
 
 
 
32314Rent-a-car i taxi prijevoz
 
 
 
32319Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
 
 
3232 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 
 
 
32321Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
 
 
 
32322Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
 
 
 
32323Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
 
 
 
32329Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 
 
3233 
Usluge promidžbe i informiranja
 
 
 
32331Elektronski mediji
 
 
 
32332Tisak
 
 
 
32333Izložbeni prostor na sajmu
 
 
 
32334Promidžbeni materijali
 
 
 
32339Ostale usluge promidžbe i informiranja
 
 
3234 
Komunalne usluge
 
 
 
32341Opskrba vodom
 
 
 
32342Iznošenje i odvoz smeća
 
 
 
32343Deratizacija i dezinsekcija
 
 
 
32344Dimnjačarske i ekološke usluge
 
 
 
32347Pričuva
 
 
 
32349Ostale komunalne usluge
 
 
3235 
Zakupnine i najamnine
 
 
 
32351Zakupnine za zemljišta
 
 
 
32352Zakupnine i najamnine za građevinske objekte
 
 
 
32353Zakupnine i najamnine za opremu
 
 
 
32354Licence
 
 
 
32355Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva
 
 
 
32359Ostale zakupnine i najamnine
 
 
3236 
Zdravstvene i veterinarske usluge
 
 
 
32361Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
 
 
 
32362Veterinarske usluge
 
 
 
32363Laboratorijske usluge
 
 
 
32369Ostale zdravstvene i veterinarske usluge
 
 
3237 
Intelektualne i osobne usluge
 
 
 
32371Autorski honorari
 
 
 
32372Ugovori o djelu
 
 
 
32373Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
 
 
 
32374Revizorske usluge
 
 
 
32375Geodetsko-katastarske usluge
 
 
 
32376Usluge vještačenja
 
 
 
32377Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)
 
 
 
32378Znanstvenoistraživačke usluge
 
 
 
32379Ostale intelektualne usluge
 
 
3238 
Računalne usluge
 
 
 
32381Usluge ažuriranja računalnih baza
 
 
 
32382Usluge razvoja software-a
 
 
 
32389Ostale računalne usluge
 
 
3239 
Ostale usluge
 
 
 
32391Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
 
 
 
32392Film i izrada fotografija
 
 
 
32393Uređenje prostora
 
 
 
32394Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
 
 
 
32395Usluge čišćenja, pranja i slično
 
 
 
32396Usluge čuvanja imovine i osoba
 
 
 
32398Naknada za energetsku uslugu
 
 
 
32399Ostale nespomenute usluge
 
324 
 
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 
 
3241 
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 
 
 
32411Naknade troškova službenog puta
 
 
 
32412Naknade ostalih troškova
 
325 
 
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova
 
 
3251 
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
 
 
 
32511Rashodi po osnovi utroška lijekova
 
 
 
32512Rashodi po osnovi utroška posebnih skupih lijekova
 
 
 
32513Rashodi po osnovi utroška potrošnog medicinskog materijala
 
 
3252 
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala
 
 
 
32521Rashodi po osnovi otpisa lijekova
 
 
 
32522Rashodi po osnovi otpisa posebnih skupih lijekova
 
 
 
32523Rashodi po osnovi otpisa potrošnog medicinskog materijala
 
 
3253 
Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala
 
 
 
32531Rashodi po osnovi donacije lijekova
 
 
 
32532Rashodi po osnovi donacije posebnih skupih lijekova
 
 
 
32533Rashodi po osnovi donacije potrošnog medicinskog materijala
 
 
3254 
Rashodi po osnovi prodaje lijekova i potrošnog medicinskog materijala
 
 
 
32541Rashodi po osnovi prodaje lijekova
 
 
 
32542Rashodi po osnovi prodaje posebnih skupih lijekova
 
 
 
32542Rashodi po osnovi prodaje potrošnog medicinskog materijala
 
329 
 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 
 
3291 
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
 
 
 
32911Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
 
 
 
32912Naknade članovima povjerenstava
 
 
 
32913Naknade za rad osobama lišenih slobode
 
 
 
32914Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijeka i upravnih vijeća
 
 
 
32919Ostale slične naknade za rad
 
 
3292 
Premije osiguranja
 
 
 
32921Premije osiguranja prijevoznih sredstava
 
 
 
32922Premije osiguranja ostale imovine
 
 
 
32923Premije osiguranja zaposlenih
 
 
3293 
Reprezentacija
 
 
 
32931Reprezentacija
 
 
3294 
Članarine i norme
 
 
 
32941Tuzemne članarine
 
 
 
32942Međunarodne članarine
 
 
 
32943Norme
 
 
3295 
Pristojbe i naknade
 
 
 
32951Upravne i administrativne pristojbe
 
 
 
32952Sudske pristojbe
 
 
 
32953Javnobilježničke pristojbe
 
 
 
32955Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
 
 
 
32959Ostale pristojbe i naknade
 
 
3296 
Troškovi sudskih postupaka
 
 
 
32961Troškovi sudskih postupaka
 
 
3299 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 
 
 
32991Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)
 
 
 
32999Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 
 
 
Financijski rashodi
 
341 
 
Kamate za izdane vrijednosne papire
 
 
3411 
Kamate za izdane trezorske zapise
 
 
 
34111Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji
 
 
 
34112Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu
 
 
3412 
Kamate za izdane mjenice
 
 
 
34121Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti
 
 
 
34122Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti
 
 
3413 
Kamate za izdane obveznice
 
 
 
34131Kamate za izdane obveznice u zemlji
 
 
 
34132Kamate za izdane obveznice u inozemstvu
 
 
3419 
Kamate za ostale vrijednosne papire
 
 
 
34191Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji
 
 
 
34192Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu
 
342 
 
Kamate za primljene kredite i zajmove
 
 
3421 
Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada
 
 
 
34213Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija
 
 
 
34214Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU
 
 
 
34215Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU
 
 
 
34216Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU
 
 
3422 
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
34222Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru
 
 
 
34223Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru
 
 
 
34224Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
3423 
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
34233Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
34234Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora
 
 
 
34235Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
34236Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija
 
 
 
34237Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava
 
 
 
34238Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija
 
 
3425 
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove
 
 
 
34251Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove
 
 
3426 
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
 
34261Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
3427 
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora
 
 
 
34273Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
 
34274Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika
 
 
 
34275Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava
 
 
 
34276Kamate za primljene zajmove od inozemnih obrtnika
 
 
3428 
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti
 
 
 
34281Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna
 
 
 
34282Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna
 
 
 
34283Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna
 
 
 
34284Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna
 
 
 
34285Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a
 
 
 
34286Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
 
 
 
34287Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S
 
343 
 
Ostali financijski rashodi
 
 
3431 
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 
 
 
34311Usluge banaka
 
 
 
34312Usluge platnog prometa
 
 
3432 
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule
 
 
 
34321Negativne tečajne razlike
 
 
 
34324Negativna razlika zbog primjene valutne klauzule
 
 
3433 
Zatezne kamate
 
 
 
34331Zatezne kamate za poreze
 
 
 
34332Zatezne kamate na doprinose
 
 
 
34333Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
 
 
 
34339Ostale zatezne kamate
 
 
3434 
Ostali nespomenuti financijski rashodi
 
 
 
34341Diskont na izdane vrijednosne papire
 
 
 
34342Troškovi faktoringa (naknade i kamate)
 
 
 
34349Ostali nespomenuti financijski rashodi
35 
 
 
Subvencije
 
351 
 
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
3511 
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
35112Subvencije kreditnim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
35113Subvencije osiguravajućim društvima u javnom sektoru
 
 
 
35114Subvencije ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
3512 
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
35121Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
352 
 
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
 
 
3521 
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
35212Subvencije kreditnim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
35213Subvencije osiguravajućim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
35214Subvencije ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
3522 
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
 
 
 
35221Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
35222Subvencije zadrugama
 
 
3523 
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
 
 
 
35231Subvencije poljoprivrednicima
 
 
 
35232Subvencije obrtnicima
 
353 
 
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
 
 
3531 
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
 
 
 
35311Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
36 
 
 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 
361 
 
Pomoći inozemnim vladama
 
 
3611 
Tekuće pomoći inozemnim vladama
 
 
 
36111Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU
 
 
 
36112Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU
 
 
3612 
Kapitalne pomoći inozemnim vladama
 
 
 
36121Kapitalne pomoći inozemnim vladama u EU
 
 
 
36122Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU
 
362 
 
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU
 
 
3621 
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU
 
 
 
36211Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama
 
 
 
36212Tekuće pomoći institucijama i tijelima EU
 
 
3622 
Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU
 
 
 
36221Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama
 
 
 
36222Kapitalne pomoći institucijama i tijelima EU
 
363 
 
Pomoći unutar općeg proračuna
 
 
3631 
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
 
 
 
36313Tekuće pomoći državnom proračunu
 
 
 
36314Tekuće pomoći županijskim proračunima
 
 
 
36315Tekuće pomoći gradskim proračunima
 
 
 
36316Tekuće pomoći općinskim proračunima
 
 
 
36317Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u
 
 
 
36318Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna
 
 
 
36319Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S
 
 
3632 
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
 
 
 
36323Kapitalne pomoći državnom proračunu
 
 
 
36324Kapitalne pomoći županijskim proračunima
 
 
 
36325Kapitalne pomoći gradskim proračunima
 
 
 
36326Kapitalne pomoći općinskim proračunima
 
 
 
36327Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u
 
 
 
36328Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna
 
 
 
36329Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S
 
 
3635 
Pomoći unutar općeg proračunu po protestiranim jamstvima
 
 
 
36351Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima
 
 
 
36352Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima
 
 
 
36353Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima
 
 
 
36354Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima
 
 
 
36355Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
36356Pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S po protestiranim jamstvima
 
 
3636 
Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
36361Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
36362Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
36363Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
36364Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
36365Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima
 
 
 
36366Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
36367Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S po protestiranim jamstvima
 
365 
 
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja
 
 
3651 
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
 
 
 
36511Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije županijskim proračunima
 
 
 
36512Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije gradskim proračunima
 
 
 
36513Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije općinskim proračunima
 
 
3652 
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
 
 
 
36521Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije županijskim proračunima
 
 
 
36522Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije gradskim proračunima
 
 
 
36523Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije općinskim proračunima
 
 
3653 
Pomoći fiskalnog izravnanja
 
 
 
36531Pomoći fiskalnog izravnanja županijskim proračunima
 
 
 
36532Pomoći fiskalnog izravnanja gradskim proračunima
 
 
 
36533Pomoći fiskalnog izravnanja općinskim proračunima
 
366 
 
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 
 
3661 
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 
 
 
36611Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 
 
3662 
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 
 
 
36621Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 
 
3663 
Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima
 
 
 
36631Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima
 
 
 
36632Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima
 
367 
 
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti
 
 
3672 
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
 
 
 
36721Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
 
 
3673 
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine
 
 
 
36731Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine
 
 
3674 
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova
 
 
 
36741Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova
 
368 
 
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
3681 
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36811Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36812Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36813Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36814Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36815Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36816Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36817Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36818Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36819Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
3682 
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36821Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36822Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36823Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36824Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36825Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36826Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36827Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36828Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36829Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava
 
369 
 
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
 
 
3691 
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
 
 
 
36911Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
 
 
3692 
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
 
 
 
36921Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
 
 
3693 
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36931Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
3694 
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 
 
 
36941Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
37 
 
 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 
371 
 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
 
 
3711 
Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora
 
 
 
37111Naknade za bolest i invaliditet
 
 
 
37112Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
 
 
 
37113Naknade za djecu i obitelj
 
 
 
37114Naknade za nezaposlene
 
 
 
37115Naknade za mirovine i dodatke – opći propis
 
 
 
37116Porodiljne naknade
 
 
 
37118Naknade za tjelesna oštećenja i tuđu pomoć i njegu
 
 
 
37119Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu
 
 
3712 
Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora
 
 
 
37121Medicinske (zdravstvene) usluge
 
 
 
37122Ortopedske sprave, pomagala i ostala medicinska oprema
 
 
 
37123Farmaceutski proizvodi
 
 
 
37124Pomoć i njega u kući
 
 
 
37129Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi
 
 
3713 
Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru
 
 
 
37131Naknade za bolest i invaliditet
 
 
 
37132Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
 
 
 
37139Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu
 
 
3714 
Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru
 
 
 
37141Medicinske (zdravstvene) usluge
 
 
 
37143Farmaceutski proizvodi
 
 
 
37144Pomoć i njega u kući
 
 
 
37149Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi
 
 
3715 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava
 
 
 
37151Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava
 
372 
 
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 
 
3721 
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 
 
 
37211Naknade za dječji doplatak
 
 
 
37212Pomoć obiteljima i kućanstvima
 
 
 
37213Pomoć osobama s invaliditetom
 
 
 
37214Naknade za mirovine i dodatke – posebni propis
 
 
 
37215Stipendije i školarine
 
 
 
37216Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama
 
 
 
37217Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
 
 
 
37218Pomoć nezaposlenim osobama
 
 
 
37219Ostale naknade iz proračuna u novcu
 
 
3722 
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 
 
 
37221Sufinanciranje cijene prijevoza
 
 
 
37222Pomoć i njega u kući
 
 
 
37223Stanovanje
 
 
 
37224Prehrana
 
 
 
37229Ostale naknade iz proračuna u naravi
 
 
3723 
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava
 
 
 
37231Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava
38 
 
 
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
 
381 
 
Tekuće donacije
 
 
3811 
Tekuće donacije u novcu
 
 
 
38111Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama
 
 
 
38112Tekuće donacije vjerskim zajednicama
 
 
 
38113Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama
 
 
 
38114Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
 
 
 
38115Tekuće donacije sportskim društvima
 
 
 
38116Tekuće donacije zakladama i fundacijama
 
 
 
38117Tekuće donacije građanima i kućanstvima
 
 
 
38118Tekuće donacije humanitarnim organizacijama
 
 
 
38119Ostale tekuće donacije
 
 
3812 
Tekuće donacije u naravi
 
 
 
38121Tekuće donacije u naravi humanitarnim organizacijama
 
 
 
38129Ostale tekuće donacije u naravi
 
 
3813 
Tekuće donacije iz EU sredstava
 
 
 
38131Tekuće donacije iz EU sredstava
 
382 
 
Kapitalne donacije
 
 
3821 
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
 
 
 
38211Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama
 
 
 
38212Kapitalne donacije vjerskim zajednicama
 
 
 
38213Kapitalne donacije nacionalnim zajednicama i manjinama
 
 
 
38214Kapitalne donacije udrugama i političkim strankama
 
 
 
38215Kapitalne donacije sportskim društvima
 
 
 
38216Kapitalne donacije zakladama i fundacijama
 
 
 
38217Kapitalne donacije humanitarnim organizacijama
 
 
 
38219Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama
 
 
3822 
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
 
 
 
38221Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata
 
 
 
38222Kapitalne donacije za nabavu opreme
 
 
 
38229Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima
 
 
3823 
Kapitalne donacije iz EU sredstava
 
 
 
38231Kapitalne donacije iz EU sredstava
 
 
3824 
Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima
 
 
 
38241Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima
 
383 
 
Kazne, penali i naknade štete
 
 
3831 
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
 
 
 
38311Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama
 
 
 
38319Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
 
 
3832 
Penali, ležarine i drugo
 
 
 
38321Penali, ležarine i drugo
 
 
3833 
Naknade šteta zaposlenicima
 
 
 
38331Naknade šteta zaposlenicima
 
 
3834 
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
 
 
 
38341Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
 
 
3835 
Ostale kazne
 
 
 
38351Ostale kazne
 
385 
 
Izvanredni rashodi
 
 
3851 
Izvanredni rashodi
 
 
 
38511Izvanredni rashodi
 
386 
 
Kapitalne pomoći
 
 
3861 
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
38612Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
38613Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
38614Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru
 
 
 
38615Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
3862 
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
 
 
 
38622Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
38623Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
38624Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
38625Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
38626Kapitalne pomoći zadrugama
 
 
3863 
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima
 
 
 
38631Kapitalne pomoći poljoprivrednicima
 
 
 
38632Kapitalne pomoći obrtnicima
 
 
3864 
Kapitalne pomoći iz EU sredstava
 
 
 
38641Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava
 
 
 
38642Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava
 
 
3865 
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima u tuzemstvu i inozemstvu
 
 
 
38651Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima
 
 
 
38652Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima
 
 
 
38653Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima
 
 
 
38654Kapitalne pomoći inozemnim trgovačkim društvima po protestiranim jamstvima
 
 
 
38655Kapitalne pomoći inozemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima
 
387 
 
Rashodi za povrat više uplaćenih poreza, carina, pristojbi, naknada i doprinosa
 
 
3871 
Rashodi za povrat više uplaćenih poreza, carina, pristojbi, naknada i ostalo
 
 
 
38711Rashodi za povrat više uplaćenog poreza na dohodak
 
 
 
38712Rashodi za povrat više uplaćenog posebnog poreza (trošarina)
 
 
 
38713Rashodi za povrat više uplaćenih lokalnih poreza
 
 
 
38714Rashodi za povrat više uplaćene carine
 
 
 
38715Rashodi za povrat više uplaćene pristojbe
 
 
 
38716Rashodi za povrat više uplaćene naknade
 
 
 
38719Rashodi za povrat više uplaćenih ostalih nespomenutih prihoda
 
 
3872 
Rashodi za povrat više uplaćenih doprinosa
 
 
 
38721Rashodi za povrat više uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje
 
 
 
38722Rashodi za povrat više uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje
 
 
3873 
Rashodi za povrat poreza po godišnjoj prijavi i više ostvareni porez na dohodak za decentralizirane funkcije
 
 
 
38731Rashodi za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi
 
 
 
38732Rashodi za povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi
 
 
 
38733Rashodi za povrat poreza na dodanu vrijednost
 
 
 
38734Rashodi za povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije
39 
 
 
Raspored rashoda i prijelazni računi
 
391 
 
Raspored rashoda
 
 
3911 
Raspored rashoda
 
 
 
39111Raspored rashodaRazred/ SkupinaPod-
skupina
OdjeljakOsn. računNaziv
4 
 
 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41 
 
 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 
411 
 
Materijalna imovina – prirodna bogatstva
 
 
4111 
Zemljište
 
 
 
41111Poljoprivredno zemljište
 
 
 
41112Građevinsko zemljište
 
 
 
41119Ostala zemljišta
 
 
4112 
Rudna bogatstva
 
 
 
41121Nafta i zemni plin
 
 
 
41122Plemeniti metali
 
 
 
41123Drago kamenje
 
 
 
41129Ostala rudna bogatstva
 
 
4113 
Ostala prirodna materijalna imovina
 
 
 
41131Nacionalni parkovi i parkovi prirode
 
 
 
41132Vodna bogatstva (vode)
 
 
 
41133Elektromagnetske frekvencije
 
 
 
41139Ostala nespomenuta prirodna materijalna imovina
 
412 
 
Nematerijalna imovina
 
 
4121 
Patenti
 
 
 
41211Patenti
 
 
4122 
Koncesije
 
 
 
41221Koncesije
 
 
4123 
Licence
 
 
 
41231Licence
 
 
4124 
Ostala prava
 
 
 
41241Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja
 
 
 
41242Višegodišnji zakup građevinskih objekata
 
 
 
41243Zaštitni znak
 
 
 
41244Prava korištenja telefonskih linija
 
 
 
41245Dugogodišnji zakup zemljišta
 
 
 
41249Ostala nespomenuta prava
 
 
4125 
Goodwill
 
 
 
41251Goodwill
 
 
4126 
Ostala nematerijalna imovina
 
 
 
41261Ostala nematerijalna imovina
42 
 
 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 
421 
 
Građevinski objekti
 
 
4211 
Stambeni objekti
 
 
 
42111Stambeni objekti za zaposlene
 
 
 
42112Stambeni objekti za socijalne skupine građana
 
 
 
42119Ostali stambeni objekti
 
 
4212 
Poslovni objekti
 
 
 
42121Uredski objekti
 
 
 
42122Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb
 
 
 
42123Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)
 
 
 
42124Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)
 
 
 
42125Restorani, odmarališta i ostali ugostiteljski objekti
 
 
 
42126Sportske dvorane i rekreacijski objekti
 
 
 
42127Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično
 
 
 
42129Ostali poslovni građevinski objekti
 
 
4213 
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 
 
 
42131Ceste
 
 
 
42132Željeznice
 
 
 
42133Zrakoplovne piste
 
 
 
42134Mostovi i tuneli
 
 
 
42139Ostali slični prometni objekti
 
 
4214 
Ostali građevinski objekti
 
 
 
42141Plinovod, vodovod, kanalizacija
 
 
 
42142Kanali i luke
 
 
 
42143Iskopi, rudnici i ostali objekti za eksploataciju rudnog bogatstva
 
 
 
42144Energetski i komunikacijski vodovi
 
 
 
42145Sportski i rekreacijski tereni
 
 
 
42146Spomenici (povijesni, kulturni i slično)
 
 
 
42147Javna rasvjeta
 
 
 
42148Odlagališta otpada
 
 
 
42149Ostali nespomenuti građevinski objekti
 
422 
 
Postrojenja i oprema
 
 
4221 
Uredska oprema i namještaj
 
 
 
42211Računala i računalna oprema
 
 
 
42212Uredski namještaj
 
 
 
42219Ostala uredska oprema
 
 
4222 
Komunikacijska oprema
 
 
 
42221Radio i TV prijemnici
 
 
 
42222Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
 
 
 
42223Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama
 
 
 
42229Ostala komunikacijska oprema
 
 
4223 
Oprema za održavanje i zaštitu
 
 
 
42231Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
 
 
 
42232Oprema za održavanje prostorija
 
 
 
42233Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)
 
 
 
42234Oprema za civilnu zaštitu
 
 
 
42235Policijska oprema
 
 
 
42239Ostala oprema za održavanje i zaštitu
 
 
4224 
Medicinska i laboratorijska oprema
 
 
 
42241Medicinska oprema
 
 
 
42242Laboratorijska oprema
 
 
4225 
Instrumenti i uređaji
 
 
 
42251Precizni i optički instrumenti
 
 
 
42252Mjerni i kontrolni uređaji
 
 
 
42259Ostali instrumenti, uređaji i strojevi
 
 
4226 
Sportska i glazbena oprema
 
 
 
42261Sportska oprema
 
 
 
42262Glazbeni instrumenti i oprema
 
 
4227 
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
 
 
42271Uređaji
 
 
 
42272Strojevi
 
 
 
42273Oprema
 
 
4228 
Vojna oprema
 
 
 
42281Vojna oprema
 
423 
 
Prijevozna sredstva
 
 
4231 
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
 
42311Osobni automobili
 
 
 
42312Autobusi
 
 
 
42313Kombi vozila
 
 
 
42314Kamioni
 
 
 
42315Traktori
 
 
 
42316Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično)
 
 
 
42317Motocikli
 
 
 
42318Bicikli
 
 
 
42319Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
4232 
Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
 
 
42321Lokomotive
 
 
 
42322Vagoni
 
 
 
42323Uspinjače
 
 
 
42324Tramvaji
 
 
 
42329Ostala prijevozna sredstva u željezničkom prometu i slično
 
 
4233 
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
 
42331Plovila
 
 
 
42332Trajekti
 
 
 
42339Ostala prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
4234 
Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
 
 
42341Helikopteri
 
 
 
42342Zrakoplovi
 
 
 
42349Ostala prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
424 
 
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 
 
4241 
Knjige
 
 
 
42411Knjige
 
 
 
42412E-knjige
 
 
4242 
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
 
 
 
42421Djela likovnih umjetnika
 
 
 
42422Kiparska djela
 
 
 
42429Ostala umjetnička djela
 
 
4243 
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
 
42431Muzejski izlošci
 
 
 
42432Predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
4244 
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
 
 
42441Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
425 
 
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
 
 
4251 
Višegodišnji nasadi
 
 
 
42511Šume
 
 
 
42519Ostali višegodišnji nasadi
 
 
4252 
Osnovno stado
 
 
 
42521Osnovno stado
 
426 
 
Nematerijalna proizvedena imovina
 
 
4261 
Istraživanje rudnih bogatstava
 
 
 
42611Istraživanje rudnih bogatstava
 
 
4262 
Ulaganja u računalne programe
 
 
 
42621Ulaganja u računalne programe
 
 
4263 
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
 
42631Filmovi, kazališne i glazbene predstave
 
 
 
42632Zvučni i tekstualni zapisi
 
 
 
42633Radio i TV programi
 
 
 
42634Kulturne i sportske priredbe
 
 
 
42636Znanstveni radovi i dokumentacija
 
 
 
42637Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)
 
 
 
42639Ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
4264 
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
 
 
42641Ostala nematerijalna proizvedena imovina
43 
 
 
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
 
431 
 
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
 
 
4311 
Plemeniti metali i drago kamenje
 
 
 
43111Plemeniti metali
 
 
 
43112Drago kamenje
 
 
4312 
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
 
 
 
43121Pohranjene knjige
 
 
 
43122Pohranjena djela likovnih umjetnika
 
 
 
43123Pohranjena kiparska djela
 
 
 
43124Pohranjeni nakit
 
 
 
43125Arhivska građa
 
 
 
43126Državna službena kartografija
 
 
 
43129Ostale pohranjene vrijednosti
44 
 
 
Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine
 
441 
 
Rashodi za nabavu zaliha
 
 
4411 
Strateške zalihe
 
 
 
44111Strateške zalihe
45 
 
 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 
451 
 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
 
4511 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
 
 
45111Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
452 
 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
 
4521 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
 
 
45211Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
453 
 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
 
4531 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
 
 
45311Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
454 
 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 
 
4541 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 
 
 
45411Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
49 
 
 
Raspored rashoda
 
491 
 
Raspored rashoda
 
 
4911 
Raspored rashoda
 
 
 
49111Raspored rashodaRazred/ SkupinaPod-
skupina
OdjeljakOsn. računNaziv
5 
 
 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
51 
 
 
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe
 
511 
 
Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama
 
 
5113 
Dani zajmovi međunarodnim organizacijama
 
 
 
51131Dani zajmovi međunarodnim organizacijama – kratkoročni
 
 
 
51132Dani zajmovi međunarodnim organizacijama – dugoročni
 
 
5114 
Dani zajmovi institucijama i tijelima EU
 
 
 
51141Dani zajmovi institucijama i tijelima EU – kratkoročni
 
 
 
51142Dani zajmovi institucijama i tijelima EU – dugoročni
 
 
5115 
Dani zajmovi inozemnim vladama u EU
 
 
 
51151Dani zajmovi inozemnim vladama u EU – kratkoročni
 
 
 
51152Dani zajmovi inozemnim vladama u EU – dugoročni
 
 
5116 
Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU
 
 
 
51161Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU – kratkoročni
 
 
 
51162Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU – dugoročni
 
512 
 
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
 
 
5121 
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu
 
 
 
51211Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – kratkoročni
 
 
 
51212Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni
 
 
5122 
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu
 
 
 
51221Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – kratkoročni
 
 
 
51222Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – dugoročni
 
513 
 
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
5132 
Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
51321Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
51322Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni
 
 
5133 
Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru
 
 
 
51331Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
51332Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni
 
 
5134 
Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
51341Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
51342Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni
 
514 
 
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
5141 
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
51411Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
51412Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni
 
515 
 
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
5153 
Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
51531Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni