Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 158/2023 (29.12.2023.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2531

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 150 od 15. prosinca 2023. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 150/23.) članak 3. ispravno glasi:

»U članku 9. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Pri promjeni ARKOD podataka koje inicira poljoprivrednik te promjena koje inicira Agencija za plaćanja pri zanavljanju DOF-a i ostalih prostornih podataka i na temelju rezultata administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može u svrhu dokazivanja prihvatljivosti ARKOD parcele ili kod promjene vrste uporabe već upisanog zemljišta zatražiti dostavu geotagiranih fotografija, koristeći Agro GTF aplikaciju s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na ARKOD parceli, koje nisu starije od 30 dana od dana pokretanja postupka dokazivanja.«

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.

Dosadašnji stavci 9., 10. i 11. koji postaju stavci 10., 11. i 12. mijenjaju se i glase:

»(10) Kada poljoprivrednik ponovno počne koristiti ARKOD parcelu označenu vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«, dužan je o tome dostaviti nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja geotagirane fotografije koristeći Agro GTF aplikaciju s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na toj ARKOD parceli, koje nisu starije od 30 dana od dana pokretanja postupka dokazivanja, zajedno s dokazom o vlasništvu ili posjedu zemljišta na istoj ARKOD parceli.

(11) Ako Agencija za plaćanja naknadnom provjerom na terenu utvrdi rezultate drugačije od onih prikazanih geotagiranim fotografijama, postupit će na temelju rezultata provjere na terenu.

(12) Agencija za plaćanja će ARKOD parcelu koja je duže od dvije godine označena vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«, računajući od 31. prosinca godine u kojoj je označena vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«, brisati iz ARKOD-a.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 13.

Dosadašnji stavak 13. koji postaje stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Agencija za plaćanja postupit će u skladu sa stavkom 13. ovoga članka i u slučaju ako vlasnik i/ili posjednik poljoprivrednog zemljišta i/ili ovlašteno tijelo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i zemljištem u šumsko gospodarskoj osnovi dostavi Agenciji za plaćanja obavijest da poljoprivrednik više ne ispunjava uvjete za korištenje poljoprivrednog zemljišta (istekao ugovor, neplaćanje zakupnine i dr.).«.

Dosadašnji stavci 14., 15. i 16. postaju stavci 15., 16. i 17.«.

Klasa: 011-01/23-01/65

Urbroj: 525-07/286-23-4

Zagreb, 20. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.