Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu

NN 10/2024 (26.1.2024.), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu

Vlada Republike Hrvatske

188

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17., 138/20., 151/22. i 114/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. donijela

UREDBU

O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

2. bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe

3. pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja), i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz Tablice 2. županije, Tablice 2. gradovi i Tablice 3. općine/gradovi koje su sastavni dio ove Uredbe.

(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije i to:

1. Osnovno školstvo 1,9 %

2. Srednje školstvo 1,3 %

3. Socijalna skrb

– domovi za starije osobe 0,8 %

4. Zdravstvo 1,0 %

5. Vatrogastvo

– javne vatrogasne postrojbe 1,0 %.

(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, s razdjela tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju, ako iz dodatnog udjela u porezu na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2024.

(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:

1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2024. godini po županijama (Tablica 1.)

2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2024. godini (Tablica 2. županije)

3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2024. godini (Tablica 2. gradovi)

4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2024. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije iz stavka 2. ovoga članka koji se izravno doznačuje na račun Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva iz stavka 4. ovoga članka za Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju, Zagrebačku županiju, Sisačko-moslavačku županiju i Karlovačku županiju, za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u državnom proračunu na razdjelima tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju.

Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2024. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini.

(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2024. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini.

(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije osobe za 2024. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024. godini.

(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova za 2024. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini.

(5) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2024. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini.

Članak 5.

(1) Korisnici pomoći izravnanja u proračunu za 2024. godinu planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2024. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenog u Pregledu iznosa bilančnih prava.

(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2024. godini ostvariti temeljem svakog pojedinog dodatnog udjela u porezu na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.

(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja će se doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2024. godini:

– osnovnog i srednjeg školstva

– domova za starije osobe

– zdravstvenih ustanova

– javnih vatrogasnih postrojbi,

u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).

(4) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(5) Prije izmjena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjena odluka.

Članak 8.

(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz dodatnog udjela u porezu na dohodak iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava mogu koristiti za financiranje decentraliziranih funkcija koje su preuzele.

(2) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz pomoći izravnanja iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2025. uplatiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Višak sredstava iz stavka 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Iznos pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju u 2024. godini utvrđuju tijela državne uprave nadležna za pojedinu decentraliziranu funkciju u suradnji s Ministarstvom financija po korisnicima pomoći izravnanja, sukladno članku 3. ove Uredbe.

(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečnog iznosa bilančnih prava podmiruje se iz pomoći izravnanja.

(3) Pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju doznačivat će se mjesečno iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu do ukupnog iznosa bilančnih prava za 2024.

Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 31. listopada 2024., Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 30. rujna 2024., dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima tijelu državne uprave nadležnom za pojedinu decentraliziranu funkciju na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/02

Urbroj: 50301-29/23-24-2

Zagreb, 25. siječnja 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2024. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

ŽupanijaŠkolstvoSocijalna skrbZdravstvoVatrogastvoSveukupne obveze za decentralizirane funkcije
Osnovno školstvo (obveza gradova i
županija)
Srednje
školstvo
Domovi za starije osobeZdravstvene ustanoveJavne vatrogasne postrojbe (obveza općina i gradova)
1234567 (2+3+4+5+6)
ZAGREBAČKA10.299.9092.173.48902.336.7922.203.58917.013.779
KRAPINSKO-ZAGORSKA4.190.5621.902.06601.710.1031.356.7289.159.459
SISAČKO-MOSLAVAČKA6.137.2762.162.2831.273.1372.422.7722.132.82214.128.290
KARLOVAČKA4.414.9142.379.880483.3261.483.4021.481.02010.242.542
VARAŽDINSKA6.424.7083.509.151614.6791.963.344912.88213.424.764
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA3.918.4141.672.215867.8221.140.2151.610.9219.209.587
BJELOVARSKO-BILOGORSKA4.031.5682.116.780642.9811.293.2842.099.14410.183.757
PRIMORSKO-GORANSKA6.955.8514.585.2791.721.8313.307.8054.263.29320.834.059
LIČKO-SENJSKA2.374.354757.798925.841811.674980.6065.850.273
VIROVITIČKO-PODRAVSKA3.025.4011.312.97901.035.692782.0456.156.117
POŽEŠKO-SLAVONSKA3.086.2501.409.0511.161.1111.347.568738.2677.742.247
BRODSKO-POSAVSKA5.306.0012.160.483956.1021.470.7311.307.78811.201.105
ZADARSKA5.280.9242.972.8221.018.8581.790.8273.537.34214.600.773
OSJEČKO-BARANJSKA9.089.5444.742.4942.440.2993.349.4912.566.60922.188.437
ŠIBENSKO-KNINSKA3.324.7341.440.9791.233.1531.189.7532.150.0399.338.658
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA5.496.5772.410.7001.361.6171.935.2151.656.38612.860.495
SPLITSKO-DALMATINSKA12.167.4946.852.9083.232.3024.444.8574.301.35330.998.914
ISTARSKA6.782.3883.176.7182.532.7861.980.4274.255.41118.727.730
DUBROVAČKO-NERETVANSKA3.903.8162.178.5121.501.7031.566.3412.658.22111.808.593
MEĐIMURSKA3.495.9591.401.331773.8701.150.446705.4127.527.018
GRAD ZAGREB17.392.96212.818.5402.219.0265.360.3265.889.11643.679.970
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA2.467.95100002.467.951
UKUPNO EURA129.567.55764.136.45824.960.44443.091.06547.588.994309.344.518

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2024. GODINI

Tablica 2. županije

Žup.
broj
Nositelj financiranja – županijeSveukupno
eura
123
1.ZAGREBAČKA6.122.843
2.KRAPINSKO-ZAGORSKA3.884.868
3.SISAČKO-MOSLAVAČKA4.189.391
4.KARLOVAČKA2.926.820
5.VARAŽDINSKA5.285.400
6.KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1.963.287
7.BJELOVARSKO-BILOGORSKA2.238.620
8.PRIMORSKO-GORANSKA4.024.846
9.LIČKO-SENJSKA1.833.110
10.VIROVITIČKO-PODRAVSKA2.295.237
11.POŽEŠKO-SLAVONSKA2.353.495
12.BRODSKO-POSAVSKA3.493.441
13.ZADARSKA3.737.340
14.OSJEČKO-BARANJSKA6.797.670
15.ŠIBENSKO-KNINSKA2.176.546
16.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA3.437.658
17.SPLITSKO-DALMATINSKA8.759.197
18.ISTARSKA2.707.605
19.DUBROVAČKO-NERETVANSKA2.839.449
20.MEĐIMURSKA2.726.132
21.GRAD ZAGREB17.392.962
 
UKUPNO ŽUPANIJE91.185.917


PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2024. GODINI

Tablica 2. gradovi

Red.
broj
Nositelj financiranja – gradoviSveukupno
eura
123
1.VELIKA GORICA1.875.407
2.SAMOBOR1.219.606
3.VRBOVEC594.702
4.ZAPREŠIĆ487.351
5.KRAPINA305.694
6.SISAK1.228.938
7.KUTINA718.947
8.KARLOVAC1.488.094
9.VARAŽDIN1.139.308
10.KOPRIVNICA974.302
11.KRIŽEVCI719.956
12.ĐURĐEVAC260.869
13.BJELOVAR947.838
14.ČAZMA295.455
15.GAREŠNICA326.735
16.GRUBIŠNO POLJE222.920
17.RIJEKA2.525.111
18.CRIKVENICA233.731
19.OPATIJA172.163
20.GOSPIĆ541.244
21.VIROVITICA730.164
22.POŽEGA732.755
23.SLAVONSKI BROD1.812.560
24.ZADAR1.543.584
25.OSIJEK2.291.874
26.ŠIBENIK1.148.188
27.VINKOVCI918.008
28.VUKOVAR1.140.911
29.MAKARSKA349.460
30.SPLIT3.058.837
31.PULA – POLA1.429.327
32.LABIN401.768
33.PAZIN888.134
34.POREČ – PARENZO537.729
35.ROVINJ – ROVIGNO357.939
36.UMAG – UMAGO459.886
37.DUBROVNIK1.064.367
38.ČAKOVEC769.827
 
UKUPNO GRADOVI35.913.689


PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2024. GODINI

Tablica 3. općine/gradovi

Red.
broj
Osnivači i suosnivači
javnih vatrogasnih
postrojbi
gradovi/općine
Naziv javne
vatrogasne postrojbe
Ukupno
eura
1234
1.Grad ZagrebJVP ZAGREB5.889.116
2.Grad ZaprešićJVP ZAPREŠIĆ573.722
3.Grad SamoborJVP SAMOBOR442.641
4.Grad Velika GoricaJVP VELIKA GORICA666.955
5.Grad Ivanić-GradJVP IVANIĆ GRAD520.271
6.Suosnivači:ZAGORSKA JVP1.036.205
 
Grad Zabok (8,96%) 
92.844
 
Grad Klanjec (3,09%) 
32.019
 
Grad Oroslavje (5,98%) 
61.965
 
Grad Pregrada (6,85%) 
70.980
 
Grad Zlatar (6,22%) 
64.452
 
Grad Donja Stubica (5,67%) 
58.753
 
Općina Bedekovčina (8,11%) 
84.036
 
Općina Budinščina (2,67%) 
27.667
 
Općina Desinić (3,33%) 
34.505
 
Općina Gornja Stubica (5,48%) 
56.784
 
Općina Hrašćina (1,75%) 
18.133
 
Općina Konjšćina (3,90%) 
40.412
 
Općina Kraljevec na Sutli (1,74%) 
18.030
 
Općina Krapinske Toplice (5,49%) 
56.888
 
Općina Kumrovec (1,77%) 
18.341
 
Općina Marija Bistrica (6,32%) 
65.488
 
Općina Stubičke Toplice (2,63%) 
27.252
 
Općina Sveti Križ Začretje (6,33%) 
65.592
 
Općina Tuhelj (2,09%) 
21.657
 
Općina Veliko Trgovišće (4,99%) 
51.707
 
Općina Zagorska Sela (1,14%) 
11.813
 
Općina Zlatar Bistrica (2,71%) 
28.081
 
Općina Mače (2,78%) 
28.806
7.Grad KrapinaJVP KRAPINA320.523
8.Grad SisakJVP SISAK860.504
9.Grad PetrinjaJVP PETRINJA511.873
10.Grad KutinaJVP KUTINA501.986
11.Grad NovskaJVP NOVSKA258.459
12.Grad KarlovacJVP KARLOVAČKA1.035.899
13.Grad OgulinJVP OGULIN445.121
14.Grad VaraždinJVP VARAŽDIN912.882
15.Grad KoprivnicaJVP KOPRIVNICA689.984
16.Suosnivači:JVP ĐURĐEVAC511.714
 
Grad Đurđevac (69,40%) 
355.130
 
Općina Virje (10,70%) 
54.753
 
Općina Kloštar Podravski (5,08%) 
25.995
 
Općina Kalinovac (4,88%) 
24.972
 
Općina Molve (4,05%) 
20.724
 
Općina Ferdinandovac (2,97%) 
15.198
 
Općina Podravske Sesvete (1,84%) 
9.416
 
Općina Novo Virje (1,08%) 
5.526
17.Grad KriževciJVP KRIŽEVCI409.223
18.Grad BjelovarJVP BJELOVAR760.841
19.Suosnivači:JVP DARUVAR427.939
 
Grad Daruvar (78,00%) 
333.792
 
Općina Sirač (7,00%) 
29.956
 
Općina Končanica (5,00%) 
21.397
 
Općina Đulovac (5,00%) 
21.397
 
Općina Dežanovac (5,00%) 
21.397
20.Suosnivači:JVP GAREŠNICA321.630
 
Grad Garešnica (88,00%) 
283.034
 
Općina Hercegovac (7,00%) 
22.514
 
Općina Velika Trnovitica (5,00%) 
16.082
21.Grad ČazmaJVP ČAZMA308.050
22.Grad Grubišno PoljeJVP GRUBIŠNO POLJE280.684
23.Grad RijekaJVP RIJEKA2.275.388
24.Grad Mali LošinjJVP LOŠINJ424.810
25.Grad CrikvenicaJVP CRIKVENICA297.290
26.Grad KrkJVP KRK403.640
27.Suosnivači:JVP OPATIJA587.050
 
Grad Opatija (57,00%) 
334.619
 
Općina Matulji (23,00%) 
135.021
 
Općina Lovran (14,00%) 
82.187
 
Općina Mošćenička Draga (6,00%) 
35.223
28.Grad DelniceJVP DELNICE275.115
29.Grad GospićJVP GOSPIĆ417.668
30.Općina Plitvička JezeraJVP PLITVIČKA JEZERA288.200
31.Grad SenjJVP SENJ274.738
32.Grad ViroviticaJVP VIROVITICA413.623
33.Grad SlatinaJVP SLATINA368.422
34.Grad PožegaJVP POŽEGA376.453
35.Suosnivači:JVP POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA361.814
 
Grad Pleternica (30,00%) 
108.545
 
Grad Kutjevo (10,00%) 
36.181
 
Grad Pakrac (15,00%) 
54.272
 
Grad Lipik (10,00%) 
36.181
 
Općina Velika (10,00%) 
36.181
 
Općina Brestovac (10,00%) 
36.181
 
Općina Kaptol (5,00%) 
18.091
 
Općina Čaglin (5,00%) 
18.091
 
Općina Jakšić (5,00%) 
18.091
36.Grad Slavonski BrodJVP SLAVONSKI BROD1.023.931
37.Grad Nova GradiškaJVP NOVA GRADIŠKA283.857
38.Suosnivači:JVP ZADAR1.962.590
 
Grad Zadar (87,70%) 
1.721.191
 
Općina Poličnik (5,20%) 
102.055
 
Općina Zemunik Donji (2,40%) 
47.102
 
Općina Bibinje (4,70%) 
92.242
39.Grad Biograd na MoruJVP BIOGRAD418.571
40.Grad BenkovacJVP BENKOVAC407.825
41.Općina GračacJVP GRAČAC497.696
42.Suosnivači:JVP PAG250.660
 
Grad Pag (60,00%) 
150.396
 
Općina Kolan (20,00%) 
50.132
 
Općina Povljana (20,00%) 
50.132
43.Grad OsijekJVP OSIJEK1.650.741
44.Grad Beli ManastirJVP BELI MANASTIR366.482
45.Grad NašiceJVP NAŠICE313.360
46.Suosnivači:JVP ĆEPIN236.026
 
Općina Čepin (70,00%) 
165.218
 
Općina Vuka (13,00%) 
30.683
 
Općina Vladislavci (17,00%) 
40.125
47.Grad ŠibenikJVP ŠIBENIK1.096.866
48.Grad DrnišJVP DRNIŠ341.667
49.Grad KninJVP KNIN443.058
50.Grad VodiceJVP VODICE268.448
51.Suosnivači:JVP VINKOVCI468.776
 
Grad Vinkovci (88,00%) 
412.523
 
Općina Andrijaševci (12,00%) 
56.253
52.Grad VukovarJVP VUKOVAR767.316
53.Grad IlokJVP ILOK265.109
54.Grad ŽupanjaJVP ŽUPANJA155.185
55.Grad SplitJVP SPLIT2.180.768
56.Grad ImotskiJVP IMOTSKI364.968
57.Grad KaštelaJVP KAŠTELA501.391
58.Grad MakarskaJVP MAKARSKA310.384
59.Općina PodstranaJVP PODSTRANA262.614
60.Grad SinjJVP SINJ376.449
61.Grad TrogirJVP TROGIR304.779
62.Suosnivači:JVP PULA1.311.286
 
Grad Pula – Pola (68,92%) 
903.738
 
Općina Barban (3,27%) 
42.879
 
Općina Fažana – Fasana (3,78%) 
49.567
 
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%) 
45.239
 
Općina Marčana (4,59%) 
60.188
 
Općina Medulin (6,88%) 
90.216
 
Općina Svetvinčenat (2,61%) 
34.225
 
Grad Vodnjan – Dignano (6,50%) 
85.234
63.Suosnivači:JVP PAZIN497.339
 
Grad Pazin (49,29%) 
245.139
 
Općina Cerovlje (9,55%) 
47.496
 
Općina Gračišće (7,66%) 
38.096
 
Općina Lupoglav (5,15%) 
25.613
 
Općina Karojba (7,73%) 
38.444
 
Općina Motovun – Montona (5,78%) 
28.746
 
Općina Tinjan (9,58%) 
47.645
 
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%) 
26.160
64.Suosnivači:JVP POREČ526.386
 
Grad Poreč – Parenzo (67,18%) 
353.626
 
Općina Sveti Lovreč (1,49%) 
7.843
 
Općina Višnjan – Visignano (2,61%) 
13.739
 
Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%) 
7.159
 
Općina Vižinada – Visinada (1,44%) 
7.580
 
Općina Vrsar – Orsera (10,50%) 
55.270
 
Općina Funtana – Fontane (6,70%) 
35.268
 
Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (8,72%) 
45.901
65.Suosnivači:JVP ROVINJ485.457
 
Grad Rovinj – Rovigno (88,17%) 
428.027
 
Općina Bale – Valle (2,10%) 
10.195
 
Općina Kanfanar (3,20%) 
15.535
 
Općina Žminj (6,53%) 
31.700
66.Suosnivači:JVP LABIN455.362
 
Grad Labin (49,90%) 
227.226
 
Općina Pićan (8,20%) 
37.340
 
Općina Raša (15,90%) 
72.402
 
Općina Kršan (13,20%) 
60.108
 
Općina Sveta Nedelja (12,80%) 
58.286
67.Suosnivači:JVP BUZET364.527
 
Grad Buzet (80,00%) 
291.622
 
Općina Lanišće (20,00%) 
72.905
68.Suosnivači:JVP UMAG615.054
 
Grad Umag – Umago (51,40%) 
316.138
 
Grad Novigrad – Cittanova (16,58%) 
101.976
 
Grad Buje – Buie (19,77%) 
121.596
 
Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%) 
17.283
 
Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%) 
38.133
 
Općina Oprtalj – Portole (3,24%) 
19.928
69.Grad DubrovnikJVP DUBROVAČKI VATROGASCI1.222.737
70.Općina KonavleJVP KONAVLE291.819
71.Općina Dubrovačko primorjeJVP DUBROVAČKO PRIMORJE273.599
72.Grad PločeJVP PLOČE308.303
73.Grad MetkovićJVP METKOVIĆ293.904
74.Općina MljetJVP MLJET267.859
75.Suosnivači:JVP ČAKOVEC705.412
 
Grad Čakovec (56,64%) 
399.545
 
Općina Belica (2,28%) 
16.084
 
Općina Dekanovec (0,97%) 
6.843
 
Općina Domašinec (1,20%) 
8.465
 
Općina Gornji Mihaljevec (0,98%) 
6.913
 
Općina Mala Subotica (3,22%) 
22.714
 
Općina Nedelišće (13,08%) 
92.268
 
Općina Orehovica (0,91%) 
6.419
 
Općina Podturen (3,96%) 
27.934
 
Općina Pribislavec (2,36%) 
16.648
 
Općina Selnica (1,43%) 
10.087
 
Općina Strahoninec (3,10%) 
21.868
 
Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%) 
27.793
 
Općina Šenkovec (4,65%) 
32.802
 
Općina Vratišinec (1,28%) 
9.029
 
SVEUKUPNO47.588.994