Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini

NN 10/2024 (26.1.2024.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

190

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 143. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA OSNOVNOG ŠKOLSTVA
U 2024. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu i gradovima za:

– materijalne i financijske rashode

– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje)

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

II.

Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima utvrđuju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard osnovnih škola.

Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda, koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini (»Narodne novine«, broj 8/23.), sukladno Odluci o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026., Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026.

Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2023./24. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 9,01 euro godišnje, po razrednom odjelu 143,71 euro godišnje, po školskoj zgradi 1.029,25 eura godišnje.

Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2023./24. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 27,57 eura godišnje, po razrednom odjelu 439,58 eura godišnje i po školskoj zgradi 679,02 eura godišnje.

PRIKAZ OBRAČUNA BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE, RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TE RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2024. GODINI

Red.

br.

Nositelj financiranjaObračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje (eura)Obračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (eura)

Ukupno minimalni
financijski standard
osnovnog školstva

(eura)

01234=2+3
ŽUPANIJE
1.Zagrebačka5.373.215749.6286.122.843
2.Krapinsko-zagorska3.315.917568.9513.884.868
3.Sisačko-moslavačka3.819.063370.3284.189.391
4.Karlovačka2.624.603302.2172.926.820
5.Varaždinska4.692.093593.3075.285.400
6.Koprivničko-križevačka1.680.352282.9351.963.287
7.Bjelovarsko-bilogorska1.918.432320.1882.238.620
8.Primorsko-goranska3.422.278602.5684.024.846
9.Ličko-senjska1.666.398166.7121.833.110
10.Virovitičko-podravska1.981.784313.4532.295.237
11.Požeško-slavonska2.115.978237.5172.353.495
12.Brodsko-posavska3.087.132406.3093.493.441
13.Zadarska3.295.655441.6853.737.340
14.Osječko-baranjska5.891.168906.5026.797.670
15.Šibensko-kninska1.942.679233.8672.176.546
16.Vukovarsko-srijemska2.953.770483.8883.437.658
17.Splitsko-dalmatinska7.493.1081.266.0898.759.197
18.Istarska2.365.766341.8392.707.605
19.Dubrovačko-neretvanska2.402.905436.5442.839.449
20.Međimurska2.282.375443.7572.726.132
21.Grad Zagreb13.987.9483.405.01417.392.962
 
UKUPNO ŽUPANIJE78.312.61912.873.29891.185.917


GRADOVI
1.Velika Gorica1.559.615315.7921.875.407
2.Samobor1.038.804180.8021.219.606
3.Vrbovec505.62389.079594.702
4.Zaprešić380.355106.996487.351
5.Krapina245.52660.168305.694
6.Sisak1.047.047181.8911.228.938
7.Kutina609.211109.736718.947
8.Karlovac1.272.892215.2021.488.094
9.Varaždin940.228199.0801.139.308
10.Koprivnica824.597149.705974.302
11.Križevci605.220114.736719.956
12.Đurđevac218.25742.612260.869
13.Bjelovar783.408164.430947.838
14.Čazma259.87735.578295.455
15.Garešnica282.88043.855326.735
16.Grubišno Polje197.80925.111222.920
17.Rijeka2.079.097446.0142.525.111
18.Crikvenica187.78245.949233.731
19.Opatija142.63429.529172.163
20.Gospić477.03964.205541.244
21.Virovitica597.901132.263730.164
22.Požega634.97697.779732.755
23.Slavonski Brod1.506.235306.3251.812.560
24.Zadar1.153.540390.0441.543.584
25.Osijek1.893.721398.1532.291.874
26.Šibenik954.502193.6861.148.188
27.Vinkovci737.029180.979918.008
28.Vukovar1.005.692135.2191.140.911
29.Makarska257.61091.850349.460
30.Split2.364.802694.0353.058.837
31.Pula – Pola1.184.904244.4231.429.327
32.Labin324.99676.772401.768
33.Pazin799.55188.583888.134
34.Poreč – Parenzo439.12098.609537.729
35.Rovinj – Rovigno284.65173.288357.939
36.Umag – Umago392.17767.709459.886
37.Dubrovnik865.559198.8081.064.367
38.Čakovec593.953175.874769.827
39.UKUPNO GRADOVI29.648.8206.264.86935.913.689
40.UKUPNO ŽUPANIJE I GRADOVI107.961.43919.138.167127.099.606
41.Ministarstvo znanosti i obrazovanja2.467.95102.467.951
42.SVEUKUPNO RH:110.429.39019.138.167129.567.557


Sredstva u iznosu 2.467.951,00 eura, iskazana na rednom broju 41. prethodne Tablice, odnose se na rezervirana sredstva za povećane rashode prijevoza osnovnoškolskih učenika tijekom 2024. godine i to za one Nositelje financiranja kod kojih je udio rashoda prijevoza osnovnoškolskih učenika u ukupnim sredstvima minimalnog financijskog standarda u 2023. godini bio znatno viši od prosječnog udjela za sve Nositelje financiranja zajedno.

Navedeni udjeli iz stavka 5. ove točke utvrdit će se na osnovi obrasca OŠ-DEC-IZVJEŠĆE za 2023. godinu, kojeg će Nositelji financiranja dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, utvrdit će kriterije za dodjelu sredstava, te posebnom odlukom ministra dodijeliti dodatna sredstva pojedinim Nositeljima financiranja.

III.

Sredstva ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva iz točke II. ove Odluke, županije, Grad Zagreb i gradovi planiraju i realiziraju na osnovi vlastitih financijskih planova, a za rashode utvrđene u točki I. ove Odluke.

Županije, Grad Zagreb i gradovi u financijskim planovima iz stavka 1. ove točke iskazuju ukupni iznos minimalnog financijskog standarda, a pojedine rashode iz točke I. ove Odluke planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog školstva u 2024. godini.

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva županije, Grad Zagreb i gradovi ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi 1,9 %.

Ako županije, Grad Zagreb i gradovi iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9 % ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23.), u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Sukladno članku 12. stavku 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), a iznimno od članka 10. stavaka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17., 138/20., 151/22. i 114/23.), sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva koja se prema ovoj Odluci osiguravaju za Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju, Zagrebačku županiju, Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju, za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva prati Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2024. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva utvrđenog u točki II. ove Odluke.

VI.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. dostaviti do 31. ožujka 2025. na obrascu OŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/24
Urbroj: 50301-29/23-24-2
Zagreb, 25. siječnja 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.