Odluka o načinu (metodologiji) izračuna naknade koju nakladnici televizije s koncesijom na državnoj razini naplaćuju za naplatni prijenos nenaplatnih televizijskih kanala

NN 2/2024 (3.1.2024.), Odluka o načinu (metodologiji) izračuna naknade koju nakladnici televizije s koncesijom na državnoj razini naplaćuju za naplatni prijenos nenaplatnih televizijskih kanala

Vijeće za elektroničke medije

54

Na temelju članka 68. stavka 5. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21, 114/22, dalje: Zakon), Vijeće za elektroničke medije (dalje: Vijeće), na svojoj sjednici br. 43-23 održanoj 27. prosinca 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O NAČINU (METODOLOGIJI) IZRAČUNA NAKNADE KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S KONCESIJOM NA DRŽAVNOJ RAZINI NAPLAĆUJU ZA NAPLATNI PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA

Budući da:

Ovom odlukom Vijeće usvaja način (metodologiju) izračuna mjesečne naknade po korisniku za naplatni prijenos nenaplatnih televizijskih kanala s koncesijom na državnoj razini (dalje: Naknada), a visinu Naknade za sljedeće petogodišnje razdoblje, Vijeće će odrediti posebnom odlukom.

Ukupna Naknada kao i Naknada za svaki od nenaplatnih televizijskih kanala s koncesijom na državnoj razini (dalje: Nenaplatni kanali) utvrđuje se kao najviša dopuštena Naknada u obveznoj javnoj ponudi iz čl. 68. st. 1. Zakona, nakladnika televizije s koncesijom na državnoj razini (dalje: Nakladnici).

Sukladno čl. 68. st. 3. Zakona, ova Naknada nije definirana kao obvezujuća naknada za naplatni prijenos Nenaplatnih kanala, nego kao gornja granica do koje Nakladnici i Operatori mogu pregovarati i ugovarati bilo koji iznos Naknade na tržišnim osnovama.

Operatori su operatori elektroničkih komunikacija koji pružaju uslugu naplatne televizije krajnjim korisnicima u okviru drugih elektroničkih komunikacijskih usluga ili samostalno putem svojih kabelskih, internetskih, pokretnih, satelitskih ili zemaljskih platformi.

Ova odluka se odnosi samo na naplatni prijenos Nenaplatnih kanala isključujući sve druge kanale i povezane usluge.

Članak 1.

Sadržaj metodologije

Metodologija se odnosi na način utvrđivanja: ukupne Naknade Nenaplatnih kanala, promjene odgovarajućih pokazatelja u promatranom razdoblju i raspodjele ukupne Naknade na pojedinačne Nenaplatne kanale.

Članak 2.

Utvrđivanje ukupne Naknade

1. Ukupna Naknada određuje se uzimajući u obzir kriterije utvrđene čl. 68. st. 5. Zakona i to: ukupan broj Nenaplatnih kanala, udio gledanosti Nenaplatnih kanala u ukupnom broju televizijskih kanala i ukupan broj korisnika naplatne televizije.

2. Ukupna Naknada, utvrđuje se svakih pet godina.

3. Ukupna Naknada utvrđuje se po sljedećem općem obrascu:

Pri čemu je n jednak broju Nenaplatnih kanala

Pritom se ponderirana naknada Nenaplatnog kanalai određuje na sljedeći način:

Pri čemu su:

• m jednak broju Operatora koji imaju u svojoj ponudi Nenaplatni kanal za koji se računa ponderirana naknada te su za isti imali ugovorenu naknadu u promatranom razdoblju.

• Naknada za Operatorak predstavlja ugovorenu naknadu koju je svaki Operatork bio dužan platiti Nakladniku za predmetni Nenaplatni kanal u godini koja prethodi godini utvrđivanja Naknade. Naknada se odnosi samo na prijenos Nenaplatnih kanala i u slučaju da ugovorena naknada uključuje druge kanale i povezane usluge, ona se u izračunu umanjuje za pripadajući dio naknade za te kanale i usluge.

Ako je Naknada uključivala i naplatne kanale čija vrijednost nije bila zasebno određena, iz takve jedinstvene Naknade izuzeta je vrijednost naplatnih kanala temeljem udjela gledanosti naplatnih kanala u ukupnoj gledanosti Nenaplatnih i naplatnih kanala.

• Broj korisnika je broj korisnika naplatne televizije Operatora u zadnjem tromjesečju koje prethodi tromjesečju u kojem se utvrđuje naknada, prema podacima HAKOM.

Članak 3.

Utvrđivanje promjene odgovarajućih pokazatelja

1. Pokazatelji čije promjene se mjere u promatranom razdoblju su kriteriji za utvrđivanje ukupne naknade iz čl. 2. st. 1. ove odluke.

Na ukupnu Naknadu primjenjuje se na odgovarajući način i službeni pokazatelji inflacije/deflacije u relevantnim djelatnostima prema važećoj ECOICOP klasifikaciji (dalje: ECOICOP) i prema podacima Državnog zavoda za statistiku (dalje: DZS).

2. Opća formula izračuna ukupne promjene odgovarajućih pokazatelja ima oblik:

Pri čemu su:

• Broj kanala s – sadašnji broj Nenaplatnih kanala u trenutku izračuna

• Broj kanala p – početni broj Nenaplatnih kanala

• Gledanost s – sadašnji udio gledanosti Nenaplatnih kanala u ukupnoj gledanosti svih televizijskih kanala u ponudi Operatora, isključujući kanale HRT-a, unazad 12 mjeseci od trenutka izračuna.

• Gledanost p – početni udio gledanosti Nenaplatnih kanala u ukupnoj gledanosti svih televizijskih kanala u ponudi Operatora, isključujući kanale HRT-a unazad 12 mjeseci od trenutka početnog izračuna.

• Broj korisnika s – sadašnji broj korisnika naplatne televizije u tromjesečju koje prethodi tromjesečju u kojem se vrši izračun.

• Broj korisnika p – početni broj korisnika naplatne televizije u tromjesečju koje prethodi tromjesečju u kojem se vršio početni izračun.

• Stopa inflacije Si – za mjesec i godinu »s« u odnosu na mjesec i godinu »p« je službeni pokazatelj inflacije u relevantnim djelatnostima prema ECOICOP i prema podacima DZS.

Članak 4.

Raspodjela ukupne naknade na pojedine Nenaplatne kanale

1. Ukupna mjesečna Naknada po korisniku za naplatni prijenos svih Nenaplatnih kanala, raspodjeljuje se na pojedinačne Nenaplatne kanale sukladno udjelu gledanosti svakog pojedinačnog Nenaplatnog kanala u ukupnoj gledanosti svih tih kanala.

Gledanost kanala definirana je čl. 68. st. 7. Zakona i obuhvaća gledanost kod Operatora elektroničkih komunikacija u vremenu od 6 do 24 sata sukladno naputku Vijeća.

2. Iznos naknade po pojedinom Nenaplatnom kanalu odredit će se primjenom sljedeće formule:

3. Pojedinačne naknade po Nenaplatnom kanalu, sukladno čl. 68. st. 6. Zakona, revidiraju se svake dvije godine i ovise o promjenama u udjelu gledanosti. Iznimno se pojedinačna naknada može mijenjati i prije proteka dvije godine na temelju zahtjeva nakladnika ako je došlo do promjene u udjelu gledanosti većem od 5 %.

Članak 5.

Primjena metodologije

Na temelju ove metodologije, Vijeće će posebnim odlukama utvrđivati iznos ukupne Naknade za naplatni prijenos svih Nenaplatnih kanala kao i pojedinačne iznose Naknade za svaki Nenaplatni kanal za svako razdoblje sukladno odredbama čl. 68. st. 6. Zakona.

Članak 6.

Ova Metodologija stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 614-03/23-01/0171
Urbroj: 114-06/07-23-08
Zagreb, 27. prosinca 2023.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.