Pravilnik o Jedinstvenoj elektroničkoj evidenciji rada

NN 8/2024 (19.1.2024.), Pravilnik o Jedinstvenoj elektroničkoj evidenciji rada

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

148

Na temelju članka 14. Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (»Narodne novine« broj 151/22), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOJ ELEKTRONIČKOJ EVIDENCIJI RADA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje informacijski sustav Jedinstvene elektroničke evidencije rada (dalje: sustav JEER), sadržaj, način unosa, razmjene i pohranjivanja podataka te ovlaštenja za pristup podacima u sustavu JEER.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) U sustavu JEER pohranjuju se podaci o samozaposlenim osobama, radnicima i ostalim osobama koje rad obavljaju putem digitalnih radnih platformi.

(2) Na dostavu, pregled, obradu i pohranu podataka u sustavu JEER primjenjuju se posebni propisi koji uređuju zaštitu osobnih podataka i propisi koji uređuju povjerljivost poslovnih podataka.

Članak 3.

Sustav JEER se sastoji od:

1. Registra digitalnih radnih platformi i agregatora,

2. evidencije opsega rada putem digitalnih radnih platformi i

3. aplikacije za pregled i obradu podataka.

Članak 4.

(1) Sustav JEER elektroničkim putem razmjenjuje podatke putem integracijskih servisa s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom financija, Poreznom upravom, odnosno prema potrebi i s drugim tijelima koja imaju javne ovlasti.

(2) S Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje razmjenjuju se podaci koji se odnose na podatke o osiguranicima i obveznicima uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje.

(3) S Ministarstvom unutarnjih poslova razmjenjuju se podaci o državljanima trećih zemalja, odnosno osoba koje nemaju državljanstvo države članice Europskog gospodarskog područja ili Švicarske Konfederacije, a imaju državljanstvo treće zemlje ili su osobe bez državljanstva, a koje na temelju pozitivnih zakonskih propisa mogu raditi u Republici Hrvatskoj.

(4) S Ministarstvom financija, Poreznom upravom razmjenjuju se podaci koji se odnose na primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi.

(5) Sustav JEER preuzima podatke iz temeljnog registra za osobni identifikacijski broj fizičke i pravne osobe te Obrtnog registra.

2. REGISTAR DIGITALNIH RADNIH PLATFORMI I AGREGATORA

Članak 5.

(1) Upis u Registar digitalnih radnih platformi i agregatora provodi se sukladno posebnom propisu o evidenciji rada korištenjem digitalnih radnih platformi.

(2) Registru digitalnih radnih platformi i agregatora pristupa se putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) temeljem vjerodajnice koja ima najmanje značajnu razinu sigurnosti.

(3) Digitalna radna platforma ima mogućnost pregleda upisa u Registru digitalnih radnih platformi i agregatora koji se odnose na tu digitalnu radnu platformnu i agregatore koje je, sukladno posebnom propisu o evidenciji rada korištenjem digitalnih radnih platformi unijela u Registar digitalnih radnih platformi i agregatora.

(4) Agregator ima mogućnost pregleda upisa u Registru digitalnih radnih platformi i agregatora koji se odnose na tog agregatora.

3. EVIDENCIJA OPSEGA RADA PUTEM DIGITALNIH RADNIH PLATFORMI

Članak 6.

(1) U evidenciji opsega rada putem digitalnih radnih platformi pohranjuju se podaci o radnicima, samozaposlenim osobama i ostalim osobama koje obavljaju rad putem digitalnih radnih platformi sukladno posebnom propisu o evidenciji rada korištenjem digitalnih radnih platformi.

(2) Unos podataka u evidenciju opsega rada digitalnih radnih platformi obavlja se povezivanjem integracijskog servisa digitalnih radnih platformi i integracijskog servisa sustava JEER.

4. APLIKACIJA ZA PREGLED I OBRADU PODATAKA

Članak 7.

(1) Pregled i obrada podataka pohranjenih u sustavu JEER vrši se putem posebne aplikacije – Rad korištenjem digitalne radne platforme (dalje: Aplikacija).

(2) Aplikaciji se pristupa putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) putem vjerodajnice koja ima najmanje visoku razinu sigurnosti.

Članak 8.

(1) Pristup Aplikaciji može biti potpun i ograničen.

(2) Potpuni pristup obuhvaća pregled svih podataka koji se vode putem sustava JEER.

(3) Ograničeni pristup obuhvaća pregled svih podataka koji se vode putem sustava JEER, osim osobnih podataka radnika ili drugih fizičkih osoba.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za rad objavit će se tehničke upute za pristup i korištenje informacijskog sustava JEER i poveznica za pristup sustavu JEER.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-02/23-01/79

Urbroj: 524-03-02/1-24-12

Zagreb, 4. siječnja 2024.

Ministar
Marin Piletić, v. r.