Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore

NN 8/2024 (19.1.2024.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

153

Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine« broj 152/22) čelnik tijela državne uprave nadležnog za demografiju, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA O KORISNICIMA PRAVA NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore propisane Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine« broj 152/22 – u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Elektronički očevidnik iz članka 1. ovoga Pravilnika vodi se u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Elektronički očevidnik predstavlja skup podataka o korisnicima prava i pravima na rodiljne i roditeljske potpore evidentiranim u informatičkom sustavu Zavoda na osnovi Zakonom i drugim važećim propisima propisanih prijava na obvezno zdravstveno osiguranje, izvješća o privremenoj nesposobnosti ili spriječenosti za rad, rješenja o priznatim pravima na rodiljne i roditeljske potpore te pisanih obavijesti poslodavaca o priznatim pravima iz Zakona čije korištenje neposredno osiguravaju.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Podatci o korisnicima i pravima iz Zakona, koja se prema članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika osiguravaju neposredno putem poslodavca korisnika prava, u elektronički se očevidnik unose s tiskanice propisane ovim Pravilnikom.

II. SADRŽAJ ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA

Članak 4.

(1) Elektronički očevidnik sadrži podatke o korisnicima prava i pravima na rodiljne i roditeljske potpore, a u zavisnosti o djetetu za koje se pravo ostvaruje, te podatke o poslodavcima korisnika prava, obveznicima obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

(2) Elektronički očevidnik sadrži sljedeće podatke o:

A. Djetetu za koje se pravo ostvaruje

1. osobni identifikacijski broj

2. datum rođenja (dan, mjesec i godina rođenja)

3. spol

4. prezime i ime

5. adresa stanovanja (mjesto, ulica i broj)

B. Korisniku prava

1. osobni identifikacijski broj

2. datum rođenja (dan, mjesec i godina rođenja)

3. spol

4. registarski broj poslodavca – pravne ili fizičke osobe, obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa

5. matični broj poslovnog subjekta

6. osobni identifikacijski broj građana – poslodavca fizičke osobe, obveznika plaćanja doprinosa

7. adresa stanovanja (mjesto, ulica i broj)

8. ustrojstvena jedinica Zavoda

C. Pravima na rodiljne i roditeljske potpore

1. Rodiljni dopust

1.1. Obvezni rodiljni dopust

1.2. Dodatni rodiljni dopust od 71. dana do navršenih šest mjeseci života djeteta

1.3. Produženi rodiljni dopust radi prerano rođenog djeteta

1.4. Rad s polovicom punog radnog vremena najduže do navršenih devet mjeseci života djeteta

1.5. Dopust za slučaj smrti djeteta za vrijeme rodiljnog dopusta

2. Očinski dopust

2.1. Očinski dopust u trajanju od deset radnih dana

2.2. Očinski dopust u trajanju od 15 radnih dana

2.3. Dopust za slučaj smrti djeteta prije i za vrijeme korištenja očinskog dopusta

3. Roditeljski dopust

3.1. Roditeljski dopust u trajanju od šest mjeseci (180 dana)

3.2. Roditeljski dopust u trajanju od 28 mjeseci (840 dana)

3.3. Neprenosivi dio roditeljskog dopusta za prvo i drugo rođeno dijete (dva mjeseca)

3.4. Neprenosivi dio roditeljskog dopusta za blizance, treće i svako slijedeće dijete (dva mjeseca)

3.5. Rad s polovicom punog radnog vremena umjesto roditeljskog dopusta pod 1.1. do 360 dana

3.6. Rad s polovicom punog radnog vremena umjesto roditeljskog dopusta pod 1.2. do 1680 dana

3.7. Rad s polovicom punog radnog vremena umjesto roditeljskog dopusta pod 1.3. i 1.4. do 120 dana

3.8. Dopust za slučaj smrti tijekom korištenja roditeljskog dopusta

4. Rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do treće godine života djeteta

5. Stanka za dojenje djeteta

6. Dopust trudne radnice

7. Dopust radnice koja je rodila

8. Dopust radnice koja doji dijete

9. Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

10. Dopust za njegu djeteta s teškoćama u razvoju u razvoju do osme godine života djeteta

10.1. Dopust do navršene osme godine života djeteta

10.2. Rad s polovicom punog radnog vremena do navršene osme godine života djeteta

10.3. Rad s polovicom punog radnog vremena od navršene osme do navršene 18. godine života djeteta

10.4. Rad s polovicom punog radnog vremena nakon navršene 18. godine života djeteta

10.5. Nastavak korištenja prava do 60 dana od dana prestanka statusa drugog roditelja kao zaposlene ili samozaposlene osobe

11. Rodiljna pošteda od rada do navršenih šest mjeseci života djeteta

12. Roditeljska pošteda od rada

12.1. Roditeljska pošteda od rada od navršenih šest mjeseci do navršene prve godine života djeteta

12.2. Roditeljska pošteda od rada od navršenih šest mjeseci do navršene treće godine života djeteta

12.3. Rodiljna i roditeljska pošteda od rada za slučaj smrti djeteta

13. Rodiljna briga o novorođenom djetetu do navršenih šest mjeseci života djeteta

14. Roditeljska briga o novorođenom djetetu

14.1. Roditeljska briga o novorođenom djetetu od navršenih šest mjeseci do navršene prve godine života djeteta

14.2. Roditeljska briga o novorođenom djetetu od navršenih šest mjeseci do navršene treće godine života djeteta

14.3. Rodiljna i roditeljska briga o novorođenom djetetu za slučaj smrti djeteta

15. Posvojiteljski dopust

15.1. Posvojiteljski dopust

15.2. Roditeljski dopust posvojitelja

15.3. Rad s polovicom punog radnog vremena tijekom roditeljskog dopusta posvojitelja

16. Dopust drugog posvojitelja

16.1. Dopust drugog posvojitelja u trajanju deset radnih dana

16.2. Dopust drugog posvojitelja u trajanju 15 radnih dana

17. Posvojiteljska pošteda od rada

17.1. Posvojiteljska pošteda od rada

18. Posvojiteljska briga o djetetu

18.1. Posvojiteljska briga o djetetu

19. Udomiteljski dopust

19.1. Udomiteljski dopust

20. Naknada plaće i novčana naknada

20.1. Naknada plaće za prava iz točke C. podtočke 1. do 5., podtočke 10., podtočke 15. i 16. ovoga stavka

20.2. Novčana naknada za prava iz točke C. podtočke 11. i 12., podtočke 13. i 14., podtočke 17. i 18. ovoga stavka.

20.3. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete

D. Poslodavcu, pravnoj ili fizičkoj osobi, korisnika prava – obvezniku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje:

1. registarski broj poslodavca

2. matični broj poslovnog subjekta

3. osobni identifikacijski broj poslodavca – fizičke osobe.

Članak 5.

(1) Poslodavac je dužan za zaposlenika – korisnika prava iz članka 24. (dopust trudne radnice, radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete) i članka 27. (mirovanje radnog odnosa do navršene treće godine djetetova života) Zakona mjesno nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, na tiskanici iz članka 3. ovoga Pravilnika, dojaviti početak i predviđeno trajanje korištenja propisanog prava.

(2) Poslodavac je dužan uz tiskanicu iz stavka 1. ovoga članka priložiti primjerak rješenja ili odluke o priznatom pravu.

(3) Poslodavac je dužan tiskanicu s popratnom dokumentacijom iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostaviti u roku od osam dana od dana početka korištenja priznatog prava.

III. NAČIN VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA

Članak 6.

(1) Elektronički očevidnik iz članka 2. ovoga Pravilnika vodi se prema jedinstvenim metodološkim načelima i kodeksu šifri ustanovljenim za vođenje podataka Zavoda.

(2) Način vođenja elektroničkog očevidnika temelji se na poveznici svih podataka o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore s podatcima o djetetu za koje se ta prava ostvaruju.

Članak 7.

Podatci u elektroničkom očevidniku vode se na način koji osigurava zaštitu osobnih podataka korisnika prava na rodiljne i roditeljske potpore i koji Zavodu omogućava da te podatke može dostaviti ili staviti na raspolaganje pravnim subjektima iz članka 69. stavka 2. Zakona.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore (»Narodne novine« broj 18/09).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/2

Urbroj: 519-04-2/4 -23-20

Zagreb, 15. siječnja 2024.

Državna tajnica
Željka Josić, dr. med., v. r.

(naziv ili štambilj poslodavca)

(registarski broj poslodavca)

(matični broj poslovnog subjekta) (prijamni štambilj Zavoda)

(osobni identifikacijski broj fizičke osobe – poslodavca)

(osobni identifikacijski broj ili porezni broj poslodavca)

OBAVIJEST

Obavještava se Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ­Regionalni ured/Područna služba ______ da je zaposlenik/ica ____________________ rođen/a _______________ osobni identifikacijski broj __________________________, temeljem Rješenja/Odluke KLASA: __________, URBROJ: ____________, od __________ u korištenju prava na ___________________* od _____________20______ do ____________ 20____ godine.

Ova obavijest daje se pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

KLASA: ______________________

URBROJ: _____________________

_____________________20____. M.P. ____________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

* Upisati jedno od prava prema članku 24. i 27. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine« broj 152/22): a) dopust trudne radnice, b) dopust radnice koja je rodila, c) dopust radnice koja doji dijete, d) mirovanje radnog odnosa.

Napomena: Članak 3. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore.