Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

NN 9/2024 (24.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

177

Na temelju članka 18.a stavka 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOLAGANJU KAPACITETOM UZGOJA TUNA I DOZVOLJENIM ULAZNIM KOLIČINAMA ULOVLJENIH DIVLJIH TUNA (Thunnus Thynnus) NA UZGAJALIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (»Narodne novine«, br. 22/21, 9/22 i 8/23), u članku 4. stavku 2. briše se točka na kraju rečenice i dodaju riječi: »te su utvrđeni u dozvoli za akvakulturu nositelja dozvole za uzgoj tuna.«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Za dodjelu dijela slobodnog uzgojnog kapaciteta nositelj dozvole može pisanim putem podnijeti Ministarstvu iskaz interesa na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika do 1. ožujka tekuće godine, a Ministarstvo o dodjeli dijela slobodnog kapaciteta obavještava nositelja dozvole najkasnije do 1. travnja tekuće godine.

(4) Ukoliko više nositelja dozvole dostavi pisani iskaz interesa za dodjelom dijela slobodnog uzgojnog kapaciteta koji u zbroju premašuju slobodni uzgojni kapacitet iz stavka 1. točke c) ovoga članka, Ministarstvo će raspodijeliti slobodni kapacitet proporcionalno udjelu zatraženog dijela slobodnog uzgojnog kapaciteta.

(5) Ukoliko nositelj dozvole, kojemu je dodijeljen dio slobodnog uzgojnog kapaciteta, nije u tekućoj godini iskoristio minimalno 70% od dodijeljene mu količine, sljedeće dvije godine neće mu moći biti dodijeljen slobodni uzgojni kapacitet.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Za dodjelu dijela slobodne ulazne količine nositelj dozvole može pisanim putem podnijeti Ministarstvu iskaz interesa na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika do 1. ožujka tekuće godine, a Ministarstvo o dodjeli dijela slobodne ulazne količine obavještava nositelja dozvole najkasnije do 1. travnja tekuće godine.

(4) Ukoliko više nositelja dozvole dostavi pisani iskaz interesa za dodjelom dijela slobodne ulazne količine, koji u zbroju premašuju slobodnu ulaznu količinu iz stavka 1. točke c) ovoga članka, Ministarstvo će raspodijeliti slobodnu ulaznu količinu dozvole proporcionalno udjelu zatraženog dijela slobodne ulazne količine.

(5) Ukoliko nositelj dozvole, kojemu je dodijeljen dio slobodne ulazne količine, nije u tekućoj godini iskoristio minimalno 70 % od dodijeljene mu količine, sljedeće dvije godine neće mu moći biti dodijeljena slobodna ulazna količina.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. riječ: »uzgajalište« zamjenjuje se riječima: »lokaciju uzgajališta«.

Članak 4.

U članku 7. iza broja: »1.« dodaje se zarez, a riječi: »i 2.« zamjenjuju riječima: »2. i 3.«.

Članak 5.

Dosadašnji Prilozi 1. i 2. Pravilnika zamjenjuju se novim Prilozima 1. i 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Iza Priloga 2. dodaje se Prilog 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/9

Urbroj: 525-12/791-24-1

Zagreb, 18. siječnja 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

1. Raspodjela kapaciteta uzgoja tuna po nositeljima dozvola za uzgoj tuna za 2024. godinu

Broj dozvole za akvakulturu22013913886slobodni kapacitet

Maksimalni kapacitet uzgoja tuna u 2024. godini

(u tonama)

1.858,4951.843,1361.652,3761.737,993788,000

2. Raspodjela ulazne količine ulovljenih divljih tuna za 2024. godinu

Broj dozvole za akvakulturu22013913886slobodna ulazna količina

Maksimalna ulazna količina divljih tuna u 2024. godini

(u tonama)

695,049689,305617,963649,983294,700

PRILOG 2.

PLAN UZGOJA

Godina na koju se Plan odnosi
Naziv nositelja i broj dozvole za akvakulturu 
ICCAT broj uzgajališta 
  
Naziv lokacije uzgajalištaPredviđeno razdoblje ulaza divljih tuna na uzgajalištePorijeklo divljih tuna (država)

Predviđena ulazna količina (t)

(procjena)

Dio utvrđene ulazne količine koji se ne planira koristiti u tekućoj kalendarskoj godini (t)
Ukupno:
    
    
 
 
 
    
Ukupno:
Naziv lokacije uzgajalištaKapacitet uzgoja planiran za godinu na koju se Plan odnosi (t)Predviđeno razdoblje stavljanja na tržišteKoličina prodane tune u tekućoj kalendarskoj godini do trenutka podnošenja ovog Plana (t)Predviđena količina prodaje do kraja godine (t) (procjena)Dio utvrđenog kapaciteta uzgoja koji se ne planira koristiti u tekućoj kalendarskoj godini (t)
      
      
      
      
      
      
      
      
Ukupno:Ukupno:Ukupno:Ukupno:


PRILOG 3.

ISKAZ INTERESA ZA DODJELU DIJELA SLOBODNE ULAZNE KOLIČINE/SLOBODNOG UZGOJNOG KAPACITETA

Godina na koju se Iskaz interesa odnosi

Iskaz interesa za:

a) dodjelu dijela slobodne ulazne količine

b) dodjelu dijela slobodnog uzgojnog kapaciteta

Naziv nositelja i broj dozvole za akvakulturu 
ICCAT broj uzgajališta 
Naziv lokacije uzgajalištaDio slobodne ulazne količine za koji se iskazuje interes, u tonamaPredviđeno razdoblje ulaza divljih tuna na uzgajalištePorijeklo divljih tuna (država)

Predviđena ukupna ulazna količina (t)

(procjena)

     
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
Ukupno:Ukupno:
Naziv lokacije uzgajalištaDio slobodnog uzgojnog kapaciteta za koji se iskazuje interes, u tonamaPredviđeno razdoblje stavljanja na tržišteKoličina prodane tune u tekućoj kalendarskoj godini do trenutka iskaza interesa (t)Predviđena količina prodaje do kraja godine (t) (procjena)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ukupno:Ukupno:Ukupno: