Pravilnik o crnoj i bijeloj listi stranih vrsta

NN 13/2024 (2.2.2024.), Pravilnik o crnoj i bijeloj listi stranih vrsta

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

245

Na temelju članka 9. stavka 6. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (»Narodne novine«, broj 15/18 i 14/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O CRNOJ I BIJELOJ LISTI STRANIH VRSTA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se crna lista, bijela lista, kriteriji za uvrštavanje strane vrste na ove popise, provođenje revizije i ažuriranja popisa.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani Zakonom o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (»Narodne novine«, broj 15/18 i 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4. 11. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1143/2014).

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa, uključujući odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3. 3. 1997.) i njezinih provedbenih uredbi.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na genetski modificirane organizme kako su definirani posebnim propisom kojim se uređuje postupanje s genetski modificiranim organizmima.

II. CRNA LISTA

Članak 4.

Invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj navedene su na crnoj listi u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Invazivna strana vrsta uvrštava se na crnu listu ako ispunjava svaki od sljedećih kriterija:

1. strana je na području Republike Hrvatske

2. može uspostaviti održivu populaciju i rasprostraniti se u okolišu u trenutačnim uvjetima te u predvidivim uvjetima klimatskih promjena

3. ima poznati ili procijenjeni budući značajan štetan učinak na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava, a može imati štetan učinak na zdravlje ljudi ili gospodarstvo;

4. vjerojatno je da će uvrštenje na crnu listu učinkovito spriječiti, svesti na najmanju moguću mjeru ili ublažiti njezin štetan učinak.

(2) Invazivna strana vrsta uvrštava se na crnu listu i ako ispunjava jedan ili više od sljedećih dodatnih kriterija:

1. za vrstu postoji komercijalni interes u Republici Hrvatskoj pa se na nju može djelovati zabranama u skladu s člankom 10. Zakona

2. vrsta još nije prisutna u Republici Hrvatskoj ili ima vrlo malu populaciju u nekim područjima tako da je moguće njeno rano iskorjenjivanje

3. vrsta je morfološki slična i ima slične biološke i ekološke karakteristike vrstama koje su već uvrštene na popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Unijin popis) ili crnu listu.

(3) Na crnu listu ne uvrštava se strana vrsta:

1. koja je na Unijinom popisu

2. kojom trenutno nije moguće učinkovito upravljati zbog putova unošenja i širenja i/ili specifičnih svojstava vrste bez obzira na opseg njezine rasprostranjenosti u Republici Hrvatskoj.

III. BIJELA LISTA

Članak 6.

(1) Strane vrste koje se mogu stavljati na tržište i/ili uzgajati u kontroliranim uvjetima bez ishođenja dopuštenja Ministarstva iz članka 12. i 17. Zakona navedene su na bijeloj listi u Prilogu II ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo, ako ocijeni potrebnim, na bijelu listu uvrštava strane vrste koje ne predstavljaju ekološki rizik, a postoji interes za njihovo komercijalno korištenje.

(3) Uzgoj stranih vrsta navedenih na bijeloj listi pravna i fizička osoba dužna je provoditi u kontroliranim uvjetima kojima se onemogućuje bijeg ili širenje jedinki te prijenos patogena ili bolesti.

(4) Strane vrste u Prilogu II ovoga Pravilnika označene napomenom »dopušteno uvođenje u prirodu« mogu se i uvoditi u prirodu Republike Hrvatske bez ishođenja dopuštenja Ministarstva iz članka 14. Zakona.

(5) Strane vrste koje podliježu ograničenjima propisanim Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima označene su u Prilogu II ovoga Pravilnika napomenom »CITES«.

(6) Fizička i pravna osoba koja stavlja na tržište jedinke strane vrste navedene u Prilogu II ovoga Pravilnika mora na vidljivom mjestu istaknuti obavijest sljedećeg sadržaja: »Sukladno propisima iz područja zaštite prirode, zabranjeno je namjerno ili nenamjerno puštanje stranih vrsta u prirodu na području Republike Hrvatske te u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju zbog potencijalnog rizika za bioraznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi.«

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Strani rodovi, vrste, podvrste, hibridi i varijeteti, navedeni u Prilogu I i II ovoga Pravilnika navode se znanstvenim nazivom reda i porodice te roda, vrste, podvrste, hibrida ili varijeteta.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na žive jedinke stranih vrsta navedenih u Prilogu I i II ovoga Pravilnika i sve njihove razvojne oblike, sve ostale niže kategorije (podvrste, varijetete, forme i kultivare), te međusobne hibride navedenih vrsta (osim ako drugačije nije označeno napomenom).

Članak 8.

Popisi stranih vrsta navedenih u Prilogu I i II revidiraju se barem svakih šest godina, a ažuriraju se po potrebi i/ili u slučaju novih saznanja.

Članak 9.

Prilozi I i II kao sastavni dio ovoga Pravilnika objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (»Narodne novine«, broj 17/2017).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/20-06/05
Urbroj: 517-10-1-1-24-9
Zagreb, 25. siječnja 2024.

Ministar
Damir Habijan, v. r.

PRILOG I.

CRNA LISTA

ANIMALIA – ŽIVOTINJE
CHORDATA – SVITKOVCI
AVES – PTICE
Red: Psittaciformes
PORODICAVRSTA – znanstveni nazivVRSTA – hrvatski naziv
PsittacidaePsittacula krameri (Scopoli, 1769)mala aleksandra
PISCES – RIBE (slatkovodne)
ACTINOPTERI
Red: Siluriformes
IctaluridaeAmeiurus nebulosus (Lesueur, 1819)smeđi (patuljasti) somić
 
Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)kanalski som
 
Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846)crni amur
Red: Cypriniformes
CobitidaeMisgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842)orijentalni piškur
MALACOSTRACA – viši rakovi
Red: Decapoda
NephropidaeHomarus americanus H. Milne Edwards, 1837američki hlap
PLANTAE – BILJKE
SPERMATOPHYTA – SJEMENJAČE
Red: Poales
PoaceaeCortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & GraebnSellowova pampas-trava
 
Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. & Hook.f. ex Franch.amurska srebrna trava
 
Miscanthus sinensis Anderssonkineska srebrna trava
 
Panicum virgatum L.šibasto proso

PRILOG II.

BIJELA LISTA

PORODICAVRSTA – znanstveni nazivSINONIMIVRSTA
– hrvatski naziv
NAPOMENA
ANIMALIA – ŽIVOTINJE
CHORDATA – SVITKOVCI
AVES – PTICE
Red: Anseriformes
EstrildidaeAmadina erythrocephala (Linnaeus, 1758) 
crvenoglava estrilda 
Amadina fasciata (Gmelin, 1789)Loxia fasciata Gmelin, 1789ogrličasta estrilda 
Amandava subflava (Vieillot, 1819)Fringilla subflava Vieillot, 1819zebrasta estrilda 
Erythrura gouldiae (Gould, 1844)Chloebia gouldiae (Gould, 1844)gouldova amandina 
Erythrura psittacea (Gmeliin, 1789)Fringilla psittacea Gmelin, 1789crvenogrla amadina 
Erythrura tricolor (Vieillot, 1817) 
plavotrba amadina 
Estrilda caerulescens (Vieillot, 1817)Glaucestrilda caerulescens (Vieillot, 1817)crvenorepa estrilda 
Estrilda melpoda (Vieillot, 1817)Fringilla melpoda Vieillot, 1817narančastolica estrilda 
Euschistospiza dybowskii (Oustalet, 1892) 
olovastoglava estrilda 
Hypargos niveoguttatus (W. Peters, 1868) 
smeđoleđa estrilda 
Lagonosticta senegala (Linnaeus, 1766) 
crvenokljuna estrilda 
Lonchura castaneothorax (Gould, 1837)Amadina castaneothorax Gould, 1837riđoprsa amadina 
Neochmia ruficauda (Gould, 1837)Bathilda ruficauda (Gould, 1837)pjegava amadina 
Poephila acuticauda (Gould, 1840) 
dugorepa amadina 
Poephila cincta (Gould, 1837) 
crnogrla amadinaCITES – samo podvrsta Poephila cincta cincta (Gould, 1837)
Pytilia melba (Linnaeus, 1758) 
prugastotrba estrilda 
Stagonopleura guttata (Shaw, 1796) 
srebrnasta amadina 
Taeniopygia bichenovii (Vigors & Horsfield, 1827)Stizoptera bichenovii (Vigors & Horsfield, 1827)bjelolica amadina 
Taeniopygia guttata (Vieillot, 1817)Fringilla guttata Vieillotsivogrla zebrica 
Uraeginthus angolensis (Linnaeus, 1758) 
plava estrilda 
Uraeginthus bengalus (Linnaeus, 1766)Fringilla bengalus Linnaeus, 1766smeđokapa estrilda 
Uraeginthus cyanocephalus (Richmond, 1897) 
plavoglava estrilda 
Uraeginthus granatinus (Linnaeus, 1766)Granatina granatina (Linnaeus, 1766)ljubičastolica estrilda 
Uraeginthus ianthinogaster Reichenow, 1879Granatina ianthinogaster (Reichenow, 1879) 
 
Red: Columbiformes
ColumbidaeChalcophaps indica (Linnaeus, 1758)Columba indica Linnaeus, 1758zelenokrili golub 
Claravis pretiosa (Ferrari-Pérez, 1886)Peristera pretiosa Ferrari-Pérez, 1886sinji golub 
Columba arquatrix Temminck, 1809Columba arguatrix Temminck, 1808golub maslinar 
Columba guinea Linnaeus, 1758 
crvenolici golub 
Columba larvata Temminck, 1809Aplopelia larvata (Temminck, 1809)bjeločeli golub 
Columbina minuta (Linnaeus, 1766)Columba minuta Linnaeus, 1766mali golub 
Columbina passerina (Linnaeus, 1758)Columba passerina Linnaeus, 1758pjegavi golub 
Columbina talpacoti (Temminck, 1810)Columba talpacoti (Temminck, 1810)kestenjasti golub 
Gallicolumba luzonica (Scopoli, 1786) 
luzonski golubCITES
Geopelia cuneata (Latham, 1801)Columba cuneata Latham, 1801dijamantni golubić 
Geopelia humeralis (Temminck., 1821) 
prugastoleđi golub 
Geopelia striata (Linnaeus, 1766)Columba striata Linnaeus, 1766prugasti golubić 
Ocyphaps lophotes (Temminck, 1822)Columba lophotes Temminck, 1822kukmasti golub 
Oena capensis (Linnaeus, 1766)Columba capensis Linnaeus, 1766dugorepa grlica 
Phaps chalcoptera (Latham, 1790)Columba chalcoptera Latham, 1790australski golub 
Streptopelia senegalensis (Linnaeus, 1766)Spilopelia senegalensis (Linnaeus, 1766)plavokrila grlica 
Turtur chalcospilos (Wagler, 1827) 
zelenopjegava grlica 
Turtur tympanistria (Temminck, 1809) 
bjeločela grlica 
Red: Passeriformes
FringillidaeCrithagra mozambica (P. L. Statius Müller, 1776)Serinus mozambicus (P. L. Statius Müller, 1776)žutočela žutarica 
Eophona migratoria Hartert, 1903Coccothraustes migratoria (Hartert, 1903)žutokljuni batokljun 
Serinus canaria (Linnaeus, 1758)Fringilla canaria Linnaeus, 1758kanarinac 
Spinus atratus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837)Carduelis atrata d’Orbigny & Lafresnaye, 1837crni čižak 
Spinus cucullatus (Swainson, 1820)Carduelis cucullata Swainson, 1820venecuelski žižakCITES
Spinus magellanicus (Vieillot, 1805)Carduelis magellanica (Vieillot, 1805)crnoglavi čižak 
ThraupidaeParoaria dominicana (Linnaeus, 1758)Loxia dominicana Linnaeus, 1758grimiznoglava strnadica 
Phonipara canora (Gmelin, JF, 1789)Loxia canora J.F.Gmelin, 1789 
 
Red: Psittaciformes
CacatuidaeCacatua alba (Muller, 1776)Psittacus albus Statius Muller, 1776bijeli kakaduCITES
Cacatua ducorpsii Pucheran, 1853Cacatura ducorpsi Jacquinot & Pucheran, 1853solomonski kakaduCITES
Cacatua goffiniana C. S. Roselaar & Michaels, 2004Cacatua goffini (Finsch, 1863)tanimbarski kakaduCITES
Cacatua moluccensis (Gmelin, 1788)Cacatura moluccensis (Gmelin, 1788)molučki kakaduCITES
Cacatua ophthalmica P. L. Sclater, 1864Cacatura ophthalmica P. L. Sclater, 1864plavooki kakaduCITES
Cacatua sanguinea Gould, 1843Cacatura sanguinea Gould, 1843kratkokljuni kakaduCITES
Cacatua sulphurea (Gmelin, 1788)Psittacus sulphureus Gmelin, 1789žutouhi kakaduCITES
Eolophus roseicapilla (Vieillot, 1817)Cacatua roseicapilla (Vieillot, 1817)ružičasti kakaduCITES
Nymphicus hollandicus (Kerr, 1792)Psittacus hollandicus Kerr, 1792nimfa 
PsittacidaeAgapornis fischeri Reichenow, 1887 
fischerova papigaCITES
Agapornis personatus Reichenow, 1887 
crnoglava papigicaCITES
Agapornis roseicollis (Vieillot, 1818)Psittacus roseicollis Vieillot, 1818ružogrla papigica 
Agapornis taranta (Stanley, 1814) 
etiopska papigicaCITES
Alisterus amboinensis (Linnaeus, 1766)Psittacus amboinensis Linnaeus, 1766plavoleđa papigaCITES
Alisterus chloropterus (E. P. Ramsay, 1879) 
zelenokrila papigaCITES
Alisterus scapularis (Lichtenstein, 1816)Psittacus scapularis (Lichtenstein, 1816)kraljevska papigaCITES
Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) 
modročela amazonkaCITES
Amazona amazonica (Linnaeus, 1766)Psittacus amazonicus Linnaeus, 1766žutočela amazonkaCITES
Amazona autumnalis (Linnaeus, 1758)Psittacus autumnalis Linnaeus, 1758crvenočela amazonkaCITES
Amazona finschi (P. L. Sclater, 1864)Amazona finschia (P. L. Sclater, 1864)meksička amazonkaCITES
Amazona leucocephala (Linnaeus, 1758)Psittacus leucocephalus Linnaeus, 1758kubanska amazonaCITES
Amazona ochrocephala (Gmelin, 1788)Psittacus ochrocephalus Gmelin, 1788žutoglava amazonkaCITES
Amazona vinacea (Kuhl, 1820) 
ljubičastoprsa amazonkaCITES
Aprosmictus erythropterus (Gmelin, 1788) 
crvenokrila papigaCITES
Ara ararauna (Linnaeus, 1758)Psittacus ararauna Linnaeus, 1758modro-žuta araCITES
Ara chloropterus G. R. Gray, 1859Ara chloroptera subsp. chloroptera Stotz et al., 1996zelenokrila araCITES
Ara macao (Linnaeus, 1758)Psittacus macao Linnaeus, 1758crveno-modra araCITES
Aratinga solstitialis (Linnaeus, 1758)Psittacus solstitialis Linnaeus, 1758sunčana jandajaCITES
Barnardius zonarius subsp. barnardi (Vigors & Horsfield, 1827)Barnardius barnardi (Vigors & Horsfield, 1827)mali barnardCITES
Bolborhynchus lineola (Cassin, 1853) 
prugasta ajmaraCITES
Chalcopsitta cardinalis (G. R. Gray, 1849)Pseudeos cardinalis (G. R. Gray, 1849)kardinalski loriCITES
Cyanoliseus patagonus (Vieillot, 1818)Psittacus patagonicus (Vieillot, 1818)patagonska papigaCITES
Cyanoramphus novaezelandiae (Sparrman, 1787)Psittacus novaezelandiae Sparrman, 1787kozicaCITES
Eclectus roratus (Statius Muller, 1776)Psittacus roratus Müller, 1776plemenita papigaCITES
Eos bornea (Linnaeus, 1758)Psittacus borneus Linnaeus, 1758crveni loriCITES
Eos cyanogenia Bonaparte, 1850 
crnokrili loriCITES
Eos histrio (Statius Muller, 1776)Eos historio (Statius Muller, 1776)plavoprsi loriCITES
Eos reticulata (S. Muller, 1841)Eos reticulara (S. Muller, 1841)plavoprugasti loriCITES
Eos squamata (Boddaert, 1783) 
ljubičastovrati loriCITES
Forpus coelestis (Lesson, 1847)Agapornis coelestis (Lesson, 1847)maslinastokrila papigicaCITES
Lorius chlorocercus Gould, 1856Lorius chlorocerus Gould, 1856solomonski loriCITES
Lorius garrulus (Linnaeus, 1758)Psittacus garrulus Linnaeus, 1758grimizni loriCITES
Lorius lory (Linnaeus, 1758)Psittacus lory Linnaeus, 1758crnokapi loriCITES
Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805)Psittacus undulatus Shaw, 1805tigrica 
Neophema chrysogaster (Latham, 1790)Psittacus chrysogaster Latham, 1790narančastotrba papigaCITES
Neophema chrysostoma (Kuhl, 1820) 
plavokrila papigaCITES
Neophema pulchella (Shaw, 1792)Psittacus pulchellus Shaw, 1792tirkizna papigaCITES
Neophema splendida (Gould, 1841) 
modrolica papigaCITES
Neopsephotus bourkii (Gould, 1841)Neophema bourki (Gould, 1841)Bourkeova papigaCITES
Pionites leucogaster (Kuhl, 1820) 
bjelotrba papigaCITES
Pionites melanocephalus (Linnaeus, 1758)Psittacus melanocephalus Linnaeus, 1758zlatnovrata papigaCITES
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)Prionus maximiliani (Kuhl, 1820)plavogrla papigaCITES
Platycercus adscitus (Latham, 1790)Psittacus adscitus (Latham, 1790)plava rozelaCITES
Platycercus caledonicus (Gmelin, 1788)Platycerus caledonicus (Gmelin, 1788)tasmanska rozelaCITES
Platycercus elegans (Gmelin, 1788)Psittacus elegans Gmelin, 1788pennantova rozelaCITES
Platycercus eximius (Shaw, 1792)Psittacus eximius Shaw, 1792crvena rozelaCITES
Platycercus icterotis (Temminck & Kuhl, 1820)Psittacus icterotis (Temminck & Kuhl, 1820)Stanleyeva rozelaCITES
Poicephalus senegalus (Linnaeus, 1766)Psittacus senegalus Linnaeus, 1766senegalska papigaCITES
Polytelis anthopeplus (Lear, 1831) 
bergova papigaCITES
Polytelis swainsonii (Desmarest, 1826) 
barabandCITES
Psephotus haematonotus (Gould, 1838) 
pjevajuća papigaCITES
Psittacus erithacus Linnaeus, 1758 
žakoCITES
Pyrrhura molinae (Massena & Souancé, 1854) 
zelenolica papigaCITES
Trichoglossus haematodus (Linnaeus, 1771)Psittacus haematodus Linnaeus, 1771zelenoleđi loriCITES
PISCES – RIBE (slatkovodne)
ACTINOPTERI
Red: Atheriniformes
AtherinidaeCraterocephalus stramineus (Whitley, 1950)Quirichthys stramineus (Whitley, 1950) 
 
BedotiidaeBedotia geayi Pellegrin, 1907 
 
 
MelanotaeniidaeChilatherina campsi (Whitley, 1957)Anisocentrus campsi Whitley, 1957 
 
Glossolepis incisus Weber, 1907 
 
 
Glossolepis maculosus Allen, 1981 
 
 
Glossolepis wanamensis Allen & Kailola, 1979 
 
 
Iriatherina werneri Meinken, 1974 
 
 
Melanotaenia affinis (Weber, 1907)Rhombatractus affinis Weber, 1907 
 
Melanotaenia australis (Castelnau, 1875)Neoatherina australis Castelnau, 1875 
 
Melanotaenia boesemani Allen & Cross, 1980 
 
 
Melanotaenia goldiei (Macleay, 1883)Rhombatractus goldiei (Macley, 1883) 
 
Melanotaenia kamaka Allen & Renyaan, 1996 
 
 
Melanotaenia lacustris Munro, 1964 
 
 
Melanotaenia misoolensis (Allen, 1982) 
 
 
Melanotaenia papuae Allen, 1981 
 
 
Melanotaenia parkinsoni Allen, 1980 
 
 
Melanotaenia parva Allen, 1990 
 
 
Melanotaenia praecox (Weber & de Beaufort, 1922)Rhombatractus praecox Weber & de Beaufort, 1922 
 
Melanotaenia pygmaea Allen, 1978 
 
 
Melanotaenia rubrostriata (Ramsay & Ogilby, 1886)Nematocentris rubrostriatus Ramsay & Ogilby, 1886 
 
Melanotaenia sexlineata (Munro, 1964)Nematocentris sexlineatus Munro, 1964 
 
Melanotaenia splendida (Peters, 1866)Nematocentris splendida Peters, 1866 
 
Rhadinocentrus ornatus Regan, 1914Rhadiocentrus ornatus Regan, 1914 
 
PhallostethidaeNeostethus bicornis Regan, 1916Ceratostethus bicornis (Regan, 1916) 
 
PseudomugilidaePseudomugil connieae (Allen, 1981)Popondetta connieae Allen, 1981 
 
Pseudomugil cyanodorsalis Allen & Sarti, 1983 
 
 
Pseudomugil furcatus Nichols, 1955Popondichthys furcatus (Nichols, 1955) 
 
Pseudomugil mellis Allen & Ivantsoff, 1982 
 
 
Pseudomugil pellucidus Allen & Ivantsoff, 1998 
 
 
Pseudomugil tenellus Taylor, 1964 
 
 
TelmatherinidaeMarosatherina ladigesi (Ahl, 1936)Telmatherina ladigesi Ahl, 1936 
 
Telmatherina bonti Weber & de Beaufort, 1922 
 
 
Red: Batrachoidiformes
BatrachoididaePotamobatrachus trispinosus Collette, 1995 
 
 
Thalassophryne amazonica Steindachner, 1876 
 
 
Red: Beloniformes
AdrianichthyidaeOryzias celebensis (Weber, 1894)Aplocheilus celebensis (Weber, 1894) 
 
Oryzias javanicus (Bleeker, 1854)Aplocheilus javanicus Bleeker, 1854 
 
Oryzias mekongensis Uwa & Magtoon, 1986 
 
 
Oryzias melastigma (McClelland, 1839)Panchax argenteus Day, 1868 
 
Oryzias minutillus Smith, 1945 
 
 
Oryzias nigrimas Kottelat, 1990 
 
 
BelonidaePotamorrhaphis guianensis (Jardine, 1843)Belone guianensis Jardine, 1843 
 
ZenarchopteridaeDermogenys orientalis (Weber, 1894)Hemiramphus orientalis Weber, 1894 
 
Dermogenys pusilla Kuhl & van Hasselt, 1823Hemiramphus fluviatilis Bleeker, 1850 
 
Dermogenys siamensis Fowler, 1934Demogenys siamensis Fowler, 1934 
 
Dermogenys sumatrana (Bleeker, 1854)Hemiramphus sumatranus Bleeker, 1854 
 
Hemirhamphodon kuekenthali Steindachner, 1901 
 
 
Hemirhamphodon pogonognathus (Bleeker, 1853)Hemiramphus pogonognathus Bleeker, 1853 
 
Hemirhamphodon tengah Collette, 1991 
 
 
Nomorhamphus rex Huylebrouck, Hadiaty & Herder, 2012 
 
 
Zenarchopterus dispar (Valenciennes, 1847)Hemiramphus dispar Valenciennes, 1847 
 
Zenarchopterus dunckeri Mohr, 1926 
 
 
Red: Characiformes
AcestrorhynchidaeAcestrorhynchus falcatus (Bloch, 1794)Xiphorhamphus ferox Günther, 1863 
 
Acestrorhynchus microlepis (Jardine, 1841)Acestrorhynchus guianensis Menezes, 1969 
 
Gilbertolus alatus (Steindachner, 1878)Anacyrtus alatus Steindachner, 1878 
 
Heterocharax macrolepis Eigenmann, 1912 
 
 
Heterocharax virgulatus Toledo-Piza, 2000 
 
 
Roestes ogilviei (Fowler, 1914)Xiphocharax ogilviei Fowler, 1914 
 
AlestidaeBathyaethiops breuseghemi (Poll, 1945)Phenacogrammus breuseghemi (Poll, 1945) 
 
Bathyaethiops caudomaculatus (Pellegrin, 1925)Phenacogrammus caudomaculatus (Pellegrin, 1925) 
 
Brachypetersius altus (Boulenger, 1899)Phenacogrammus altus (Boulenger, 1899) 
 
Brycinus brevis (Boulenger, 1903)Alestes brevis Boulenger, 1903 
 
Brycinus imberi (Peters, 1852)Alestes imberi Peters, 1852 
 
Brycinus lateralis (Boulenger, 1900)Alestes lateralis Boulenger, 1900 
 
Brycinus macrolepidotus Valenciennes, 1850Alestes macrolepiditus (Valenciennes, 1850) 
 
Brycinus nurse (Rüppell, 1832)Brachyalestes nurse (Rüppell, 1832) 
 
Bryconaethiops boulengeri Pellegrin, 1900Bryconaethiops microstoma subsp. boulengeri (Pellegrin, 1900) 
 
Bryconaethiops microstoma Günther, 1873Brachyalestes mocquardianus Thominot, 1886 
 
Clupeocharax schoutedeni Pellegrin, 1926Clupeopetersius schoutedeni (Pellegrin, 1926) 
 
Ladigesia roloffi Géry, 1968 
 
 
Lepidarchus adonis Roberts, 1966Lepidarchus adonis subsp. signifer Isbrücker, 1970 
 
Micralestes acutidens (Peters, 1852)Micralestes brevianalis Blache & Miton, 1960 
 
Micralestes congicus Poll, 1967 
 
 
Micralestes elongatus Daget, 1957Micralestes elongates Daget, 1957 
 
Micralestes occidentalis (Günther, 1899)Hemigrammopetersius aurantiacus Pellegrin, 1930 
 
Phenacogrammus aurantiacus (Pellegrin, 1930)Hemigrammopetersius aurantiacus Pellegrin, 1930 
 
Phenacogrammus interruptus (Boulenger, 1899)Micralestes interruptus Boulenger, 1899 
 
Phenacogrammus major (Boulenger, 1903)Petersius major Boulenger, 1903 
 
AnostomidaeAbramites hypselonotus (Günther, 1868)Abramites microcephalus Norman, 1926 
 
Anostomus anostomus (Meuschen, 1778)Anostomus salmoneus Gronow, 1854 
 
Anostomus ternetzi Fernández-Yépez, 1949 
 
 
Laemolyta taeniata (Kner, 1858)Anostomus taeniata (Kner, 1858) 
 
Leporellus vittatus (Valenciennes, 1850)Leporinus vittatus Valenciennes, 1850 
 
Leporinus affinis Günther, 1864 
 
 
Leporinus brunneus Myers, 1950 
 
 
Leporinus copelandi Steindachner, 1875Hypomasticus copelandii (Steindachner, 1875) 
 
Leporinus desmotes Fowler, 1914 
 
 
Leporinus maculatus Müller & Troschel, 1844Leporinus maculatus subsp. maculatus 
 
Leporinus muyscorum Steindachner, 1900Megaleporinus muyscorum (Steindachner, 1900) 
 
Leporinus reticulatus (Britski & Garavello, 1993) 
 
 
Leporinus steyermarki Inger, 1956 
 
 
Leporinus striatus Kner, 1858Salmo tiririca Natterer, 1859 
 
Synaptolaemus latofasciatus (Steindachner, 1910)Leporinus latofasciatus Steindachner, 1910 
 
BryconidaeBrycon melanopterus (Cope, 1872)Megalobrycon melanopterum Cope, 1872 
 
ChalceidaeChalceus erythrurus (Cope, 1870)Chalceus macrolepidotus subsp. iquitensis Nakashima, 1941 
 
Chalceus macrolepidotus Cuvier, 1818Brycon macrolepidotus (Cuvier, 1818) 
 
CharacidaeAcanthocharax microlepis Eigenmann, 1912 
 
 
Acrobrycon ipanquianus (Cope, 1877)Acrobrycon tarijae Fowler, 1940 
 
Aphyocharax alburnus (Günther, 1869)Aphyocharax avary Fowler, 1913 
 
Aphyocharax erythrurus Eigenmann, 1912 
 
 
Aphyocharax rathbuni Eigenmann, 1907Piabarchus stramineus (Eigenmann, 1907) 
 
Astyanax abramis (Jenyns, 1842)Tetragonopterus abramis Jenyns, 1842 
 
Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)Psalidodon fasciatus (Cuvier, 1819) 
 
Bario steindachneri (Eigenmann, 1893)Tetragonopterus lineatus Steindachner, 1891 
 
Boehlkea fredcochui Géry, 1966Microbrycon fredcochui (Géry, 1966) 
 
Brittanichthys axelrodi Géry, 1965Bryttanichthys axelrodi Géry, 1965 
 
Brittanichthys myersi Géry, 1965 
 
 
Bryconacidnus ellisae (Pearson, 1924) 
 
 
Bryconamericus lambari Malabarba & Kindel, 1995 
 
 
Bryconella pallidifrons (Fowler, 1946)Bryconella haraldi Géry, 1965 
 
Ceratobranchia obtusirostris Eigenmann, 1914 
 
 
Charax apurensis Lucena, 1987 
 
 
Charax condei (Géry & Knöppel, 1976)Asiphonichthys condei Géry & Knöppel, 1976 
 
Charax gibbosus (Linnaeus, 1758)Cynopotamus gibbosus Valenciennes, 1850 
 
Charax stenopterus (Cope, 1894)Asiphonichthys stenopterus Cope, 1894 
 
Chrysobrycon hesperus (Böhlke, 1958)Hysteronotus hesperus Böhlke, 1958 
 
Ctenobrycon alleni (Eigenmann & McAtee, 1907)Astyanax alleni (Eigenmann & McAtee, 1907) 
 
Ctenobrycon hauxwellianus (Cope, 1870)Ctenobrycon rhabdops Fowler, 1913 
 
Dectobrycon armeniacus Zarske & Géry, 2006 
 
 
Exodon paradoxus Müller & Troschel, 1844 
 
 
Glandulocauda caerulea Menezes & Weitzman, 2009 
 
 
Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger, 1895)Tetragonopterus ternetzi Boulenger, 1895 
 
Gymnocorymbus bondi (Fowler, 1911)Moenkhausia bondi (Fowler, 1911) 
 
Gymnocorymbus thayeri Eigenmann, 1908 
 
 
Hasemania nana (Lütken, 1875)Hemigrammus nanus (Lütken, 1875) 
 
Hemigrammus bellottii (Steindachner, 1882)Tetragonopterus belottii Steindachner, 1882 
 
Hemigrammus bleheri Géry & Mahnert, 1986Petitella bleheri (Géry & Mahnert, 1986) 
 
Hemigrammus boesemani Géry, 1959Hemigrammus micropterus subsp. boesemani Géry, 1959 
 
Hemigrammus coeruleus Durbin, 1908 
 
 
Hemigrammus cupreus Durbin, 1918 
 
 
Hemigrammus elegans (Steindachner, 1882)Tetragonopterus elegans Steindachner, 1882 
 
Hemigrammus erythrozonus Durbin, 1909Hemigrammus erthrozonus Durbin, 1909 
 
Hemigrammus filamentosus Zarske, 2011 
 
 
Hemigrammus gracilis (Lütken, 1875)Hyphessobrycon gracilis (Lütken, 1875) 
 
Hemigrammus levis Durbin, 1908 
 
 
Hemigrammus lunatus Durbin, 1918Hyphessobrycon maxillaris Fowler, 1932 
 
Hemigrammus marginatus Ellis, 1911 
 
 
Hemigrammus microstomus Durbin, 1918 
 
 
Hemigrammus ocellifer (Steindachner, 1882)Tetragonopterus ocellifer Steindachner, 1882 
 
Hemigrammus orthus Durbin, 1909 
 
 
Hemigrammus pulcher Ladiges, 1938Hemigrammus pulchra Ladiges, 1938 
 
Hemigrammus rhodostomus Ahl, 1924Petitella rhodostoma (Ahl, 1924) 
 
Hemigrammus ulreyi (Boulenger, 1895)Tetragonopterus ulreyi Boulenger, 1895 
 
Hemigrammus unilineatus (Gill, 1858)Poecilurichthys unilineatus Gill, 1858 
 
Hyphessobrycon agulha Fowler, 1913 
 
 
Hyphessobrycon amandae Géry & Uj, 1987Hemigrammus amandae (Géry & Uj, 1987) 
 
Hyphessobrycon amapaensis Zarske & Géry, 1998 
 
 
Hyphessobrycon anisitsi (Eigenmann, 1907)Hemigrammus caudovittatus Ahl, 1923 
 
Hyphessobrycon axelrodi (Travassos, 1959)Aphyocharax axelrodi Travassos, 1959 
 
Hyphessobrycon bentosi Durbin, 1908Hyphessobrycon robertsi Anonymous 
 
Hyphessobrycon columbianus Zarske & Géry, 2002 
 
 
Hyphessobrycon compressus (Meek, 1904)Hemigrammus compressus Meek, 1904 
 
Hyphessobrycon copelandi Durbin, 1908 
 
 
Hyphessobrycon cyanotaenia Zarske & Géry, 2006 
 
 
Hyphessobrycon ecuadoriensis Eigenmann & Henn, 1914 
 
 
Hyphessobrycon elachys Weitzman, 1984 
 
 
Hyphessobrycon eos Durbin, 1909 
 
 
Hyphessobrycon epicharis Weitzman & Palmer, 1997 
 
 
Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882)Hyphessobrycon callistus (Boulenger, 1900) 
 
Hyphessobrycon erythrostigma (Fowler, 1943)Hyphessobrycon rubrostigma Hoedeman, 1956 
 
Hyphessobrycon flammeus Myers, 1924 
 
 
Hyphessobrycon griemi Hoedeman, 1957Hyphessobrycon flammeus subsp. guabirubae Godoy, 1987 
 
Hyphessobrycon haraldschultzi Travassos, 1960Hemigrammus haraldschultzi (Travassos, 1960) 
 
Hyphessobrycon herbertaxelrodi Géry, 1961 
 
 
Hyphessobrycon itaparicensis Lima & Costa, 2001Hyphessobrycon ellisae Bragança, Ottoni & Rangel-Pereira, 2015 
 
Hyphessobrycon loweae Costa & Géry, 1994 
 
 
Hyphessobrycon luetkenii (Boulenger, 1887)Deuterodon luetkenii (Boulenger, 1887) 
 
Hyphessobrycon megalopterus (Eigenmann, 1915)Megalamphodus megalopterus Eigenmann, 1915 
 
Hyphessobrycon metae Eigenmann & Henn, 1914 
 
 
Hyphessobrycon pando Hein, 2009 
 
 
Hyphessobrycon peruvianus Ladiges, 1938 
 
 
Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911 
 
 
Hyphessobrycon rosaceus Durbin, 1909Cheirodon troemneri Fowler, 1942 
 
Hyphessobrycon roseus (Géry, 1960)Megalamphodus roseus Géry, 1960 
 
Hyphessobrycon saizi Géry, 1964 
 
 
Hyphessobrycon stegemanni Géry, 1961Hemigrammus stegemanni (Géry, 1961) 
 
Hyphessobrycon sweglesi (Géry, 1961)Magalamphodus sweglesi Géry, 1961 
 
Hyphessobrycon takasei Géry, 1964 
 
 
Hyphessobrycon tukunai Géry, 1965Hemigrammus tukunai (Géry, 1963) 
 
Hyphessobrycon vilmae Géry, 1966 
 
 
Hyphessobrycon bifasciatus Ellis, 1911 
 
 
Hyphessobrycon cachimbensis Travassos, 1964 
 
 
Hyphessobrycon pulchripinnis Ahl, 1937 
 
 
Inpaichthys kerri Géry & Junk, 1977 
 
 
Knodus delta Géry, 1972 
 
 
Markiana nigripinnis (Perugia, 1891)Tetragonopterus nigripinnis Perugia, 1891 
 
Microschemobrycon elongatus Géry, 1973 
 
 
Moenkhausia agnesae Géry, 1965 
 
 
Moenkhausia ceros Eigenmann, 1908 
 
 
Moenkhausia collettii (Steindachner, 1882)Tetragonopterus collettii Steindachner, 1882 
 
Moenkhausia copei (Steindachner, 1882)Tetragonopterus copei Steindachner, 1882 
 
Moenkhausia costae (Steindachner, 1907)Tetragonopterus costae Steindachner, 1907 
 
Moenkhausia dichroura (Kner, 1858)Ctenobrycon dichrourus (Kner, 1858) 
 
Moenkhausia eigenmanni Géry, 1964 
 
 
Moenkhausia gracilima Eigenmann, 1908Moenkhausia lepidurus subsp. gracilimus Eigenmann, 1908 
 
Moenkhausia hemigrammoides Géry, 1965 
 
 
Moenkhausia intermedia Eigenmann, 1908Astyanax bipunctialbicaudalis Godoy, 1977 
 
Moenkhausia lepidura (Kner, 1858)Knodus calliurus Ahl, 1931 
 
Moenkhausia oligolepis (Günther, 1864)Tetragonopterus oligolepis Günther, 1864 
 
Moenkhausia pittieri Eigenmann, 1920Opisthanodus haerteli Ahl, 1935 
 
Moenkhausia sanctaefilomenae (Steindachner, 1907)Tetragonopterus sanctaefilomenae Steindachner, 1907 
 
Moenkhausia simulata (Eigenmann, 1924)Astyanax simulatus Eigenmann, 1924 
 
Moenkhausia phaeonota Fink, 1979Moenkhausia phaenota Fink, 1979 
 
Nanocheirodon insignis (Steindachner, 1880)Cheirodon insignis Steindachner, 1880 
 
Nematobrycon palmeri Eigenmann, 1911Nematobrycon amphiloxus Eigenmann & Wilson, 1914 
 
Nematocharax venustus Weitzman, Menezes & Britski, 1986 
 
 
Odontostilbe pequira (Steindachner, 1882)Holoshestes pequira (Steindachner, 1882) 
 
Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956)Cheirodon axelrodi Schultz, 1956 
 
Paracheirodon innesi (Myers, 1936)Hyphessobrycon innesi Myers, 1936 
 
Paracheirodon simulans (Géry, 1963)Hyphessobrycon simulans Géry, 1963 
 
Petitella georgiae Géry & Boutière, 1964 
 
 
Phenacogaster tegatus (Eigenmann, 1911)Vesicatrus tegatus Eigenmann, 1911 
 
Piabarchus analis (Eigenmann, 1914)Piabina analis Eigenmann, 1914 
 
Piabina argentea Reinhardt, 1867Piabina piquira Eigenmann, 1910 
 
Poptella brevispina Reis, 1989 
 
 
Poptella longipinnis (Popta, 1901)Tetragonopterus longipinnis Popta, 1901 
 
Poptella paraguayensis (Eigenmann, 1907)Fowlerina paraguayensis Eigenmann, 1907 
 
Prionobrama filigera (Cope, 1870)Bleptonema amazonae Eigenmann, 1914 
 
Pristella maxillaris (Ulrey, 1894)Pristella riddlei (Meek, 1907) 
 
Protocheirodon pi (Vari, 1978)Leptagoniates pi Vari, 1978 
 
Psellogrammus kennedyi (Eigenmann, 1903)Hemigrammus kennedyi Eigenmann, 1903 
 
Pseudocorynopoma doriae Perugia, 1891Pseudocorynopoma doriai Perugia, 1891 
 
Pterobrycon myrnae Bussing, 1974Pristis myrnae (Bussing, 1974) 
 
Rachoviscus crassiceps Myers, 1926 
 
 
Rhoadsia altipinna Fowler, 1911 
 
 
Roeboides araguaito Lucena, 2003 
 
 
Roeboides dayi (Steindachner, 1878)Roeboides magdalenae Eigenmann, 1922 
 
Roeboides descalvadensis Fowler, 1932Roeboides paranensis Pignalberi, 1975 
 
Serrapinnus notomelas (Eigenmann, 1915)Cheirodon notomelas Eigenmann, 1915 
 
Serrapinnus sterbai Zarske, 2012 
 
 
Stethaprion erythrops Cope, 1870Stethaprion chryseum Cope, 1872 
 
Tetragonopterus argenteus Cuvier, 1816Tetragonopterus huberi Steindachner, 1909 
 
Tetragonopterus chalceus Spix & Agassiz, 1829Tetragonopterus schomburgkii Valenciennes, 1850 
 
Thayeria boehlkei Weitzman, 1957 
 
 
Thayeria obliqua Eigenmann, 1908Thayeria sanctae-mariae Ladiges, 1951 
 
Trachydoras paraguayensis (Eigenmann & Ward, 1907)Hemidoras paraguayensis Eigenmann & Ward, 1907 
 
Tyttocharax cochui (Ladiges, 1950)Microbrycon cochui Ladiges, 1950 
 
Tyttocharax madeirae Fowler, 1913Microcaelurus odontocheilus Miranda Ribeiro, 1939 
 
Tyttocharax tambopatensis Weitzman & Ortega, 1995 
 
 
ChilodontidaeCaenotropus labyrinthicus (Kner, 1858)Chilodus labyrinthicus (Kner, 1858) 
 
Chilodus gracilis Isbrücker & Nijssen, 1988 
 
 
Chilodus punctatus Müller & Troschel, 1844Chaenotropus punctatus (Müller & Troschel, 1844) 
 
CrenuchidaeAmmocryptocharax elegans Weitzman & Kanazawa, 1976Ammochryptocharax elegans Weitzman & Kanazawa, 1976 
 
Characidium brevirostre Pellegrin, 1909 
 
 
Characidium grajahuensis Travassos, 1944Characidium grajahuense Travassos, 1944 
 
Characidium rachovii Regan, 1913Jobertina rachovii (Regan, 1913) 
 
Characidium steindachneri Cope, 1878Characidium catenatum Eigenmann, 1909 
 
Characidium timbuiense Travassos, 1946Characidium timbuiensis Travassos, 1946 
 
Crenuchus spilurus Günther, 1863 
 
 
Odontocharacidium aphanes (Weitzman & Kanazawa, 1977)Klausewitzia aphanes Weitzman & Kanazawa, 1977 
 
Poecilocharax weitzmani Géry, 1965 
 
 
CurimatidaeCurimata vittata (Kner, 1858)Curimata murieli Allen, 1942 
 
Curimatella dorsalis (Eigenmann & Eigenmann, 1889)Curimatus dorsalis Eigenmann & Eigenmann, 1889 
 
Curimatopsis evelynae Géry, 1964 
 
 
Curimatopsis macrolepis (Steindachner, 1876)Curimatopsis macrocephalus Ahl, 1931 
 
Cyphocharax multilineatus (Myers, 1927)Curimatus multilineatus Myers, 1927 
 
Steindachnerina elegans (Steindachner, 1875)Curimata elegans (Steindachner, 1875) 
 
Steindachnerina guentheri (Eigenmann & Eigenmann, 1889)Curimata robustula Allen, 1942 
 
DistichodontidaeBelonophago tinanti Poll, 1939 
 
 
Distichodus affinis Günther, 1873Distichodura affine (Günther, 1873) 
 
Distichodus noboli Boulenger, 1899 
 
 
Distichodus notospilus Günther, 1867 
 
 
Eugnathichthys macroterolepis Boulenger, 1899 
 
 
Ichthyborus ornatus (Boulenger, 1899)Phagoborus ornatus (Boulenger, 1899) 
 
Nannaethiops unitaeniatus Günther, 1872 
 
 
Nannocharax brevis Boulenger, 1902 
 
 
Nannocharax fasciatus Günther, 1867Nannocharax gobioides (Roman, 1966) 
 
Nannocharax intermedius Boulenger, 1903 
 
 
Nannocharax latifasciatus Coenen & Teugels, 1989 
 
 
Nannocharax macropterus Pellegrin, 1926 
 
 
Nannocharax monardi (Pellegrin, 1936)Hemigrammocharax monardi Pellegrin, 1936 
 
Nannocharax rubrolabiatus Van den Bergh, Teugels, Coenen & Ollevier, 1995 
 
 
Neolebias ansorgii Boulenger, 1912Micraethiops ansorgii (Boulenger, 1912) 
 
Neolebias axelrodi Poll & Gosse, 1963 
 
 
Neolebias gracilis Matthes, 1964Nannaethiops gracilis (Matthes, 1964) 
 
Neolebias philippei Poll & Gosse, 1963 
 
 
Neolebias powelli Teugels & Roberts, 1990 
 
 
Neolebias trewavasae Poll & Gosse, 1963 
 
 
Neolebias trilineatus Boulenger, 1899Nannaethiops tritaeniatus Boulenger, 1913 
 
Neolebias unifasciatus Steindachner, 1894Nannaethiops unifasciatus (Steindachner, 1894) 
 
Paradistichodus dimidiatus (Pellegrin, 1904)Distichodus ansorgii Boulenger, 1911 
 
Paraphago rostratus Boulenger, 1899 
 
 
Phago boulengeri Schilthuis, 1891 
 
 
Phago loricatus Günther, 1865Phago maculatus Ahl, 1922 
 
ErythrinidaeHoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829)Erythrinus unitaeniatus Spix & Agassiz, 1829 
 
Hoplias curupira Oyakawa & Mattox, 2009 
 
 
GasteropelecidaeCarnegiella marthae Myers, 1927Carnegiella marthae subsp. marthae Myers, 1927 
 
Carnegiella schereri Fernández-Yépez, 1950Carnegiella marthae subsp. schereri Fernández-Yépez, 1950 
 
Carnegiella strigata (Günther, 1864)Carnegiella vesca Fraser-Brunner, 1950 
 
Gasteropelecus levis (Eigenmann, 1909)Pterodiscus levis Eigenmann, 1909 
 
Thoracocharax securis (De Filippi, 1853)Gasteropelecus pectorosus Garman, 1890 
 
HemiodontidaeBivibranchia fowleri (Steindachner, 1908)Bivibranchia protractila Eigenmann, 1912 
 
Hemiodus argenteus Pellegrin, 1909Hemiodopsis argenteus (Pellegrin, 1909) 
 
Hemiodus gracilis Günther, 1864Hemiodopsis gracilis (Günther, 1864) 
 
Hemiodus immaculatus Kner, 1858Hemiodopsis immaculatus (Kner, 1858) 
 
Hemiodus microlepis Kner, 1858Hemiodopsis microlepis (Kner, 1858) 
 
Hemiodus semitaeniatus Kner, 1858Hemiodopsis semitaeniata (Kner, 1858) 
 
IguanodectidaeBryconops affinis (Günther, 1864)Creatochanes affinis (Günther, 1864) 
 
Bryconops melanurus (Bloch, 1794)Creatochanes melanurus (Bloch, 1794) 
 
Iguanodectes adujai Géry, 1970Iguanodectes andujai Géry, 1970 
 
Iguanodectes geisleri Géry, 1970 
 
 
Iguanodectes spilurus (Günther, 1864)Iguanodectes tenuis Cope, 1872 
 
Piabucus caudomaculatus Vari, 1977 
 
 
LebiasinidaeCopeina guttata (Steindachner, 1876)Pyrrhulina guttata Steindachner, 1876 
 
Copella arnoldi (Regan, 1912)Copeina arnoldi Regan, 1912 
 
Copella nattereri (Steindachner, 1876)Copella callolepis (Regan, 1912) 
 
Copella nigrofasciata (Meinken, 1952)Pyrrhulina nigrofasciata Meinken, 1952 
 
Copella vilmae Géry, 1963 
 
 
Lebiasina bimaculata Valenciennes, 1847 
 
 
Nannostomus anduzei Fernandez & Weitzman, 1987 
 
 
Nannostomus beckfordi Günther, 1872Nannostomus anomalus Steindachner, 1876 
 
Nannostomus digrammus (Fowler, 1913)Poecilobrycon digrammus Fowler, 1913 
 
Nannostomus eques Steindachner, 1876Poecilobrycon eques (Steindachner, 1876) 
 
Nannostomus espei (Meinken, 1956)Poecilobrycon espei Meinken, 1956 
 
Nannostomus harrisoni (Eigenmann, 1909)Poecilobrycon harrisoni Eigenmann, 1909 
 
Nannostomus limatus Weitzman, 1978 
 
 
Nannostomus marginatus Eigenmann, 1909Nannostomus marginatus subsp. picturatus Hoedeman, 1954 
 
Nannostomus marilynae Weitzman & Cobb, 1975 
 
 
Nannostomus minimus Eigenmann, 1909 
 
 
Nannostomus mortenthaleri Paepke & Arendt, 2001Nannostomus marginatus subsp. mortenthaleri Paepke & Arendt, 2001 
 
Nannostomus nitidus Weitzman, 1978 
 
 
Piabucina astrigata Regan, 1903Lebiasina astrigata (Regan, 1903) 
 
Pyrrhulina australis Eigenmann & Kennedy, 1903Pyrrhulina australe Eigenmann & Kennedy, 1903 
 
Pyrrhulina brevis Steindachner, 1876Pyrrhulina brevis subsp. brevis Steindachner, 1876 
 
Pyrrhulina eleanorae (Fowler, 1940) 
 
 
Pyrrhulina filamentosa Valenciennes, 1847 
 
 
Pyrrhulina laeta (Cope, 1872)Holotaxis laetus Cope, 1872 
 
Pyrrhulina lugubris Eigenmann, 1922 
 
 
Pyrrhulina spilota Weitzman, 1960 
 
 
Pyrrhulina vittata Regan, 1912 
 
 
Pyrrhulina zigzag Zarske & Géry, 1997 
 
 
SerrasalmidaeCatoprion mento (Cuvier, 1819)Serrasalmus mento Cuvier, 1819 
 
Metynnis altidorsalis Ahl, 1923 
 
 
Metynnis argenteus Ahl, 1923Metynnis eigenmanni Ahl, 1923 
 
Metynnis hypsauchen (Müller & Troschel, 1844)Myletes hypsauchen Müller & Troschel, 1844 
 
Metynnis lippincottianus (Cope, 1870) 
 
 
Metynnis luna Cope, 1878 
 
 
Metynnis maculatus (Kner, 1858)Myletes maculatus Kner, 1858 
 
Metynnis mola Eigenmann & Kennedy, 1903 
 
 
Myleus micans (Lütken, 1875)Myletes micans Lütken, 1875 
 
Myleus pacu (Jardine, 1841)Myletes pacu Jardine, 1841 
 
Myleus setiger Müller & Troschel, 1844Myletes divaricatus Valenciennes, 1850 
 
Myloplus arnoldi Ahl, 1936Myleus arnoldi (Ahl, 1936) 
 
Myloplus asterias (Müller & Troschel, 1844)Myleus asterias (Müller & Troschel, 1844) 
 
Myloplus tiete (Eigenmann & Norris, 1900)Myleus tiete (Eigenmann & Norris, 1900) 
 
Mylossoma aureum (Spix & Agassiz, 1829)Mylosomma ventriosa Norman, 1929 
 
Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818)Mylossoma albiscopum (Cope, 1872) 
 
Ossubtus xinguense Jégu, 1992 
 
 
Pristobrycon maculipinnis Fink & Machado-Allison, 1992 
 
 
TriportheidaeTriportheus albus Cope, 1872 
 
 
Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829)Chalcinus angulatus (Spix & Agassiz, 1829) 
 
Triportheus guentheri (Garman, 1890)Chalcinus guentheri Garman, 1890 
 
Triportheus nematurus (Kner, 1858)Chalcinus nematurus Kner, 1858 
 
Triportheus rotundatus (Jardine, 1841)Chalcinus rotundatus 
 
Red: Clupeiformes
DenticipitidaeDenticeps clupeoides Clausen, 1959Acanthothrissa palimptera Gras, 1961 
 
EngraulidaeAnchoviella alleni (Myers, 1940)Amplova alleni Myers, 1940 
 
Red: Cypriniformes
BalitoridaeAnnamia normani (Hora, 1931)Parhomaloptera normani Hora, 1931 
 
Balitora brucei Gray, 1830Homaloptera brucei (Gray, 1830) 
 
Balitoropsis zollingeri (Bleeker, 1853)Homaloptera zollingeri Bleeker, 1853 
 
Beaufortia leveretti (Nichols & Pope, 1927)Beaufortia levertti (Nichols & Pope, 1927) 
 
Formosania lacustre (Steindachner, 1908)Formosania lacustris (Steindachner, 1908) 
 
Formosania stigmata (Nichols, 1926)Crossostoma stigmata Nichols, 1926 
 
Formosania tinkhami (Herre, 1934)Formosiana tinkhami (Herre, 1934) 
 
Gastromyzon borneensis Günther, 1874 
 
 
Gastromyzon punctulatus Inger & Chin, 1961 
 
 
Homaloptera bilineata Blyth, 1860Nemacheilus serpentarius Day, 1870 
 
Homaloptera confuzona Kottelat, 2000 
 
 
Homalopterula gymnogaster (Bleeker, 1853)Homaloptera gymnogaster Bleeker, 1853 
 
Homaloptera orthogoniata Vaillant, 1902 
 
 
Homalopteroides tweediei (Herre, 1940)Homaloptera tweediei Herre, 1940 
 
Liniparhomaloptera disparis (Linnaeus, 1934)Homaloptera disparis (Linnaeus, 1934) 
 
Sewellia breviventralis Freyhof & Serov, 2000 
 
 
Sewellia lineolata (Valenciennes, 1846)Balitora lineolata Valenciennes, 1846 
 
Sewellia speciosa Roberts, 1998 
 
 
Sinogastromyzon tonkinensis Pellegrin & Chevey, 1935 
 
 
Sinogastromyzon wui Fang, 1930Sinogastromyzon sanhoensis Fang, 1931 
 
Yaoshania pachychilus (Chen, 1980)Protomyzon pachychilus Chen, 1980 
 
BotiidaeAmbastaia sidthimunki (Klausewitz, 1959)Botia sidthimunki Klausewitz, 1959 
 
Botia lohachata Chaudhuri, 1912 
 
 
Botia histrionica Blyth, 1860 
 
 
Botia kubotai Kottelat, 2004 
 
 
Botia striata Narayan Rao, 1920Botia striata subsp. kolhapurensis Kalawar & Kelkar, 1956 
 
Chromobotia macracanthus (Bleeker, 1852)Botia macracanthus (Bleeker, 1852) 
 
Leptobotia guilinensis Chen, 1980 
 
 
Sinibotia pulchra (Wu, 1939)Botia pulchra Wu, 1939 
 
Sinibotia robusta (Wu, 1939)Botia robusta Wu, 1939 
 
Syncrossus beauforti (Smith, 1931)Botia beauforti Smith, 1931 
 
Syncrossus berdmorei Blyth, 1860Botia berdmorei (Blyth, 1860) 
 
Syncrossus hymenophysa (Bleeker, 1852)Botia hymenophysa (Bleeker, 1852) 
 
Yasuhikotakia lecontei (Fowler, 1937)Botia lecontei Fowler, 1937 
 
Yasuhikotakia modesta (Bleeker, 1864)Botia modesta Bleeker, 1864 
 
Yasuhikotakia morleti (Tirant, 1885)Botia morleti Tirant, 1885 
 
CobitidaeAcantopsis dialuzona Van Hasselt, 1823Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854) 
 
Lepidocephalichthys berdmorei (Blyth, 1860)Lepidocephalus berdmorei (Blyth, 1860) 
 
Lepidocephalichthys hasselti (Valenciennes, 1846)Lepidocephalus octocirrhus (Kuhl & van Hasselt, 1823) 
 
Pangio kuhlii (Valenciennes, 1846)Acanthophtalmus kuhli (Valenciennes, 1846) 
 
Pangio muraeniformis (de Beaufort, 1933)Acanthophthalmus muraeniformis (de Beaufort, 1933) 
 
Pangio myersi (Harry, 1949)Acanthophthalmus myersi Harry, 1949 
 
Pangio oblonga (Valenciennes, 1846)Acanthophthalmus javanicus Bleeker, 1860 
 
Pangio semicincta (Fraser-Brunner, 1940)Acanthophthalmus semicinctus Fraser-Brunner, 1940 
 
CyprinidaeBarbodes binotatus (Valenciennes, 1842)Barbus binotatus Valenciennes, 1842 
 
Barbodes lateristriga (Valenciennes, 1842)Striuntius lateristriga (Valenciennes, 1842) 
 
Barbonymus schwanefeldii (Bleeker, 1854) 
 
 
Barilius bakeri Day, 1865Opsarius bakeri (Day, 1865) 
 
Boraras urophthalmoides (Kottelat, 1991)Rasbora urophthalma Ahl, 1922 
 
Candidia barbata (Regan, 1908)Zacco barbatus (Regan, 1908) 
 
Carassius auratus (Linnaeus, 1758)Cyprinus auratus Linnaeus, 1758 
 
Chela cachius (Hamilton, 1822)Chela atpar (Hamilton, 1822) 
 
Clypeobarbus congicus (Boulenger, 1899)Barbus congicus Boulenger, 1899 
 
Crossocheilus langei Bleeker, 1860Crossochilus langii Bleeker, 1860 
 
Crossocheilus latius (Hamilton, 1822)Gonorhynchus brevis McClelland, 1839 
 
Crossocheilus oblongus Kuhl & Van Hasselt, 1823Crossocheilus siamensis (Smith, 1931) 
 
Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934)Crossocheilus tchangi Fowler, 1935 
 
Danio aesculapii Kullander & Fang, 2009 
 
 
Danio albolineatus (Blyth, 1860)Brachydanio albolineatus (Blyth, 1860) 
 
Danio choprae Hora, 1928Brachydanio choprai (Hora, 1928) 
 
Danio erythromicron (Annandale, 1918)Celestichthys erythromicron (Annandale, 1918) 
 
Danio feegradei Hora, 1937Devario feegradei (Hora, 1937) 
 
Danio kyathit Fang, 1998 
 
 
Danio margaritatus (Roberts, 2007)Celestichthys margaritatus (Roberts, 2007) 
 
Danio meghalayensis Sen & Dey, 1985Danio deyi Sen, 1985 
 
Danio nigrofasciatus (Day, 1870)Brachydanio nigrofasciatus (Day, 1870) 
 
Danio rerio (Hamilton, 1822)Brachydanio rerio (Hamilton, 1822) 
 
Danionella dracula Britz, Conway & Rüber, 2009 
 
 
Dawkinsia singhala (Duncker, 1912)Barbus singhala Duncker, 1912 
 
Desmopuntius hexazona (Weber & de Beaufort, 1912)Puntius hexazona (Weber & de Beaufort, 1912) 
 
Desmopuntius pentazona (Boulenger, 1894)Puntius pentazona (Boulenger, 1894) 
 
Desmopuntius rhomboocellatus (Koumans, 1940)Puntius rhomboocellatus Koumans, 1940 
 
Devario aequipinnatus (McClelland, 1839)Danio aequipinnatus (McClelland, 1839) 
 
Devario assamensis (Barman, 1984)Danio assamensis Barman, 1984 
 
Devario chrysotaeniatus (Chu, 1981)Danio chrysotaeniatus Chu, 1981 
 
Devario pathirana (Kottelat & Pethiyagoda, 1990)Danio pathirana Kottelat & Pethiyagoda, 1990 
 
Devario shanensis (Hora, 1928)Brachydanio shanensis (Hora, 1928) 
 
Devario sondhii (Hora & Mukerji, 1934)Danio sondhii Hora & Mukerji, 1934 
 
Enteromius afrovernayi (Nichols & Boulton, 1927)Barbus afrovernayi Nichols & Boulton, 1927 
 
Enteromius callipterus (Boulenger, 1907)Barbus callipterus Boulenger, 1907 
 
Enteromius camptacanthus (Bleeker, 1863)Barbus camptacanthus (Bleeker, 1863) 
 
Enteromius candens (Nichols & Griscom, 1917)Barbus candens Nichols & Griscom, 1917 
 
Enteromius eburneensis (Poll, 1941)Barbus eburneensis Poll, 1941 
 
Enteromius fasciolatus (Günther, 1868)Barbus fasciolatus Günther, 1868 
 
Enteromius guirali (Thominot, 1886)Barbus guirali Thominot, 1886 
 
Enteromius holotaenia (Boulenger, 1904)Barbus holotaenia Boulenger, 1904 
 
Enteromius hulstaerti (Poll, 1945)Barbus hulstaerti Poll, 1945 
 
Enteromius janssensi (Poll, 1976)Barbus janssensi Poll, 1976 
 
Enteromius lineomaculatus (Boulenger, 1903)Barbus lineamaculatus Boulenger, 1903 
 
Enteromius macrops (Boulenger, 1911)Barbus macrops Boulenger, 1911 
 
Enteromius miolepis (Boulenger, 1902)Barbus miolepis Boulenger, 1902 
 
Enteromius multilineatus (Worthington, 1933)Barbus multilineatus Worthington, 1933 
 
Enteromius radiatus (Peters, 1853)Barbus radiatus Günther, 1868 
 
Enteromius rohani (Pellegrin, 1921)Barbus rohani Pellegrin, 1921 
 
Enteromius sylvaticus (Loiselle & Welcomme, 1971)Barbus sylvaticus Loiselle & Welcomme, 1971 
 
Enteromius trispilos (Bleeker, 1863)Barbus trispilous (Bleeker, 1863) 
 
Enteromius walkeri (Boulenger, 1904)Barbus walkeri Boulenger, 1904 
 
Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931)Labeo bicolor Smith, 1931 
 
Epalzeorhynchos frenatus (Fowler, 1934)Labeo frenatus Fowler, 1934 
 
Epalzeorhynchos kalopterus (Bleeker, 1850)Epalzeorhynchus kallopterus (Bleeker, 1851) 
 
Epalzeorhynchos munense (Smith, 1934)Epalzeorhynchos munensis (Smith, 1934) 
 
Esomus malayensis Ahl, 1923Nuria danrica subsp. malayensis Matte & Reichelt, 1908 
 
Garra annandalei Hora, 1921Garra satyendranathi Ganguly & Datta, 1974 
 
Garra ceylonensis Bleeker, 1863Garra ceylonensis subsp. ceylonensis Bleeker, 1863 
 
Garra congoensis Poll, 1959 
 
 
Garra fasciacauda Fowler, 1937Garra spinosa Fowler, 1934 
 
Garra mullya (Sykes, 1839)Garra alta Day, 1867 
 
Garra nasuta (McClelland, 1838) 
 
 
Garra ornata (Nichols & Griscom, 1917) 
 
 
Garra spilota Kullander & Fang, 2004 
 
 
Haludaria melanampyx (Day, 1865)Puntius melanampyx (Day, 1865) 
 
Hampala dispar Smith, 1934 
 
 
Kottelatia brittani (Axelrod, 1976)Rasbora brittani Axelrod, 1976 
 
Labeo boga (Hamilton, 1822)Cirrhina boga (Hamilton, 1822) 
 
Labeo cyclorhynchus Boulenger, 1899Labeo variegatus Pellegrin, 1901 
 
Labeo cylindricus Peters, 1852Labeo darlingi Boulenger, 1902 
 
Labeo longipinnis Boulenger, 1898Labeo velifer Boulenger, 1898 
 
Labeo senegalensis Valenciennes, 1842Rohitichthys senegalensis (Valenciennes, 1842) 
 
Labeobarbus lagensis (Günther, 1868)Barbus lagensis (Günther, 1868) 
 
Labiobarbus lineatus (Sauvage, 1878)Dangila lineata Sauvage, 1878 
 
Laubuka lankensis (Deraniyagala, 1960)Chela laubuca subsp. lankensis Deraniyagala, 1960 
 
Leptocypris niloticus (Joannis, 1835)Barilius niloticus (Joannis, 1835) 
 
Luciosoma setigerum (Valenciennes, 1842)Barbus podonemus Bleeker, 1849 
 
Microdevario kubotai (Kottelat & Witte, 1999)Microrasbora kubotai Kottelat & Witte, 1999 
 
Microdevario nana (Kottelat & Witte, 1999)Microrasbora nana Kottelat & Witte, 1999 
 
Microrasbora gatesi (Herre, 1939)Microrasbora gatesi Herre, 1939 
 
Opsaridium zambezense (Peters, 1852)Opsaridium zambezensis (Peters, 1852) 
 
Opsarius barna (Hamilton, 1822)Barilius barna (Hamilton, 1822) 
 
Oreichthys parvus Smith, 1933Puntius roloffi Klausewitz, 1957 
 
Pethia cumingii (Günther, 1868)Barbus cumingii Günther, 1868 
 
Pethia erythromycter (Kullander, 2008)Puntius erythromycter Kullander, 2008 
 
Pethia narayani (Hora, 1937)Barbus narayani Hora, 1937 
 
Pethia nigrofasciata (Günther, 1868)Puntius nigrofasciatus (Günther, 1868) 
 
Pethia padamya (Kullander & Britz, 2008)Puntius padamya Kullander & Britz, 2008 
 
Pethia phutunio (Hamilton, 1822)Puntius phutunio (Hamilton, 1822) 
 
Puntigrus partipentazona (Fowler, 1934)Puntius partipentazona (Fowler, 1934) 
 
Puntigrus tetrazona (Bleeker, 1855)Puntius tetrazona (Bleeker, 1855) 
 
Puntius sealei (Herre, 1933)Barbodes sealei Herre, 1933 
 
Puntius sophore (Hamilton, 1822)Barbus sophore (Hamilton, 1822) 
 
Puntius titteya Deraniyagala, 1929Barbus titteya (Deraniyagala, 1929) 
 
Raiamas batesii (Boulenger, 1914)Barilius batesii Boulenger, 1914 
 
Raiamas senegalensis (Steindachner, 1870)Raiamas loati (Boulenger, 1901) 
 
Rasbora bankanensis (Bleeker, 1853)Leuciscus bankanensis Bleeker, 1853 
 
Rasbora caudimaculata Volz, 1903Rasbora dorsimaculata Herre, 1940 
 
Rasbora caverii (Jerdon, 1849)Leuciscus caverii Jerdon, 1849 
 
Rasbora daniconius (Hamilton, 1822)Parluciosoma daniconius (Hamilton, 1822) 
 
Rasbora dusonensis (Bleeker, 1850)Parluciosoma dusonensis (Bleeker, 1850) 
 
Rasbora einthovenii (Bleeker, 1851)Leuciscus einthovenii Bleeker, 1851 
 
Rasbora lacrimula Hadiaty & Kottelat, 2009 
 
 
Rasbora patrickyapi Tan, 2009 
 
 
Rasbora paucisqualis Ahl, 1935Rasbora paucisquamis Ahl, 1935 
 
Rasbora paviana Tirant, 1885Rasbora paviei Tirant, 1885 
 
Rasbora reticulata Weber & de Beaufort, 1915 
 
 
Rasbosoma spilocerca (Rainboth & Kottelat, 1987)Rasbora spilocerca Rainboth & Kottelat, 1987 
 
Rasboroides vaterifloris (Deraniyagala, 1930)Rasbora vaterifloris Deraniyagala, 1930 
 
Rasbora vulcanus Tan, 1999 
 
 
Sawbwa resplendens Annandale, 1918 
 
 
Trigonopoma gracile (Kottelat, 1991)Rasbora gracilis Kottelat, 1991 
 
Trigonopoma pauciperforatum (Weber & de Beaufort, 1916)Rasbora pauciperforata Weber & de Beaufort, 1916 
 
Trigonostigma heteromorpha (Duncker, 1904)Rasbora heteromorpa Duncker, 1904 
 
Zacco acutipinnis (Bleeker, 1871)Opsariichthys acutipinnis (Bleeker, 1871) 
 
GyrinocheilidaeGyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883)Gyrinocheilus kaznakovi Berg, 1906 
 
NemacheilidaeAcanthocobitis urophthalmus (Günther, 1868)Paracanthocobitis urophthalma (Günther, 1868) 
 
Nemacheilus binotatus Smith, 1933Noemacheilus binotatus (Smith, 1933) 
 
Nemacheilus corica (Hamilton, 1822)Schistura corica (Hamilton, 1822) 
 
Nemacheilus masyae Smith, 1933Nemacheilus masyai Smith, 1933 
 
Nemacheilus platiceps Kottelat, 1990 
 
 
Nemacheilus triangularis Day, 1865Mesonoemacheilus triangularis (Day, 1865) 
 
Schistura alticrista Kottelat, 1990Noemacheilus alticrista (Kottelat, 1990) 
 
Schistura beavani (Günther, 1868)Nemacheilus beavani Günther, 1868 
 
Schistura jarutanini Kottelat, 1990 
 
 
Schistura mahnerti Kottelat, 1990Noemacheilus mahnerti (Kottelat, 1990) 
 
Schistura nicholsi (Smith, 1933)Schistura thai (Fowler, 1934) 
 
Schistura notostigma (Bleeker, 1863)Nemacheilus notostigma (Bleeker, 1863) 
 
Schistura obeini Kottelat, 1998 
 
 
Schistura pridii Vidthayanon, 2003 
 
 
Schistura savona (Hamilton, 1822)Nemacheilus savona (Hamilton, 1822) 
 
Schistura sijuensis (Menon, 1987)Mesonoemacheilus sijuensis (Menon, 1987) 
 
Schistura susannae Freyhof & Serov, 2001 
 
 
Traccatichthys pulcher (Nichols & Pope, 1927)Nemacheilus pulcher Nichols & Pope, 1927 
 
Yunnanilus cruciatus (Rendahl, 1944)Micronemacheilus cruciatus (Rendahl, 1944) 
 
PsilorhynchidaePsilorhynchus balitora (Hamilton, 1822)Cyprinus balitora Hamilton, 1822 
 
VaillantellidaeVaillantella euepiptera (Vaillant, 1902)Nemacheilus euepipterus Vaillant, 1902 
 
Vaillantella maassi Weber & de Beaufort, 1912 
 
 
Red: Cyprinodontiformes
AnablepidaeAnableps anableps (Linnaeus, 1758)Anableps tetrophthalmus Bloch, 1794 
 
Jenynsia lineata (Jenyns, 1842)Fitzroyia lineata (Jenyns, 1842) 
 
AplocheilidaeAplocheilus blockii Arnold, 1911Aplocheilus blochii Arnold, 1911 
 
Aplocheilus dayi Steindachner, 1892Haplochilus dayi Steindachner, 1892 
 
Aplocheilus lineatus (Valenciennes, 1846)Panchax lineatus Valenciennes, 1846 
 
Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822)Aplocheilus armatus (van Hasselt, 1823) 
 
Aplocheilus parvus (Sundara Raj, 1916)Panchax parvus Sundara Raj, 1916 
 
Pachypanchax omalonotus (Duméril, 1861)Aplocheilus homalonotus (Duméril, 1861) 
 
Pachypanchax playfairii (Günther, 1866)Haplochilus playfairii Günther, 1866 
 
CynolebiidaeAnablepsoides atratus (Garman, 1895)Rivulus atratus Garman, 1895 
 
Anablepsoides bondi (Schultz, 1949)Rivulus bondi Schultz, 1949 
 
Anablepsoides holmiae (Eigenmann, 1909)Rivulus holmiae Eigenmann, 1909 
 
Anablepsoides ornatus (Garman, 1895)Rivulus ornatus Garman, 1895 
 
Anablepsoides rubrolineatus (Fels & de Rham, 1981)Rivulus rubrolineatus Fels & de Rham, 1981 
 
Austrofundulus transilis Myers, 1932Rachovia transilis (Myers, 1932) 
 
Austrolebias adloffi (Ahl, 1922)Cynolebias adloffi Ahl, 1922 
 
Austrolebias alexandri (Castello & López, 1974)Cynolebias alexandri Castello & López, 1974 
 
Austrolebias gymnoventris (Amato, 1986)Cynolebias gymnoventris Amato, 1986 
 
Austrolebias luteoflammulatus (Vaz-Ferreira, Sierra de Soriano & Scaglia de Paulete, 1965)Cynolebias luteoflammulatus Vaz-Ferreira, Sierra de Soriano & Scaglia de Paulete, 1965 
 
Austrolebias patriciae (Huber, 1995)Cynolebias patriciae Huber, 1995 
 
Austrolebias periodicus (Costa, 1999)Austrolebias luzardoi Perujo, Calviño, Salvia & Prieto, 2005 
 
Austrolebias wolterstorffi (Ahl, 1924)Cynolebias wolterstorffi Ahl, 1924 
 
Cynodonichthys magdalenae (Eigenmann & Henn, 1916)Rivulus magdalenae Eigenmann & Henn, 1916 
 
Hypsolebias flammeus (Costa, 1989)Cynolebias flammeus Costa, 1989 
 
Hypsolebias flavicaudatus (Costa & Brasil, 1990)Simpsonichthys flavicaudatus (Costa & Brasil, 1990) 
 
Hypsolebias fulminantis (Costa & Brasil, 1993)Simpsonichthys fulminantis (Costa & Brasil, 1993) 
 
Hypsolebias ghisolfii (Costa, Cyrino & Nielsen, 1996)Simpsonichthys ghisolfii Costa, Cyrino & Nielsen, 1996 
 
Hypsolebias hellneri (Berkenkamp, 1993)Simpsonichthys hellneri (Berkenkamp, 1993) 
 
Hypsolebias picturatus (Costa, 2000)Simpsonichthys picturatus Costa, 2000 
 
Laimosemion dibaphus (Myers, 1927)Rivulus dibaphus Myers, 1927 
 
Laimosemion rectocaudatus (Fels & de Rham, 1981)Rivulus rectocaudatus Fels & de Rham, 1981 
 
Laimosemion strigatus (Regan, 1912)Rivulus strigatus Regan, 1912 
 
Leptolebias citrinipinnis (Costa, Lacerda & Tanizaki, 1988)Cynolebias citrinipinnis Costa, Lacerda & Tanizaki, 1988 
 
Leptolebias opalescens (Myers, 1942)Leptopanchax opalescens (Myers, 1942) 
 
Melanorivulus pictus (Costa, 1989)Rivulus pictus Costa, 1989 
 
Melanorivulus punctatus (Boulenger, 1895)Rivulus punctatus Boulenger, 1895 
 
Melanorivulus violaceus (Costa, 1991)Rivulus violaceus Costa, 1991 
 
Moema piriana Costa, 1989Trigonectes piriana (Costa, 1989) 
 
Notholebias minimus (Myers, 1942)Cynolebias ladigesi Foersch, 1958 
 
Papiliolebias bitteri (Costa, 1989)Plesiolebias bitteri Costa, 1989 
 
Pituna compacta (Myers, 1927)Rivulus compactus Myers, 1927 
 
Pituna poranga Costa, 1989Rivulus poranga (Costa, 1989) 
 
Plesiolebias glaucopterus (Costa & Lacerda, 1989)Cynolebias pantanalensis Seegers, 1988 
 
Pterolebias phasianus Costa, 1988 
 
 
Rachovia brevis (Regan, 1912)Rachovia splendens Dahl, 1958 
 
Rachovia hummelincki de Beaufort, 1940 
 
 
Rachovia maculipinnis (Radda, 1964)Pterolebias maculipinnis Radda, 1964 
 
Rachovia pyropunctata (Taphorn & Thomerson, 1978) 
 
 
Rivulus cylindraceus Poey, 1860 
 
 
Simpsonichthys bokermanni (Carvalho & da Cruz, 1987)Cynolebias bokermanni Carvalho & da Cruz, 1987 
 
Simpsonichthys constanciae (Myers, 1942)Cynolebias constanciae Myers, 1942 
 
Terranatos dolichopterus (Weitzman & Wourms, 1967)Austrofundulus dolichopterus Weitzman & Wourms, 1967 
 
Trigonectes balzanii (Perugia, 1891)Trigonectes rondoni (Miranda Ribeiro, 1920) 
 
Trigonectes strigabundus Myers, 1925 
 
 
Xenurolebias myersi (Carvalho, 1971)Simpsonichthys myersi (Carvalho, 1971) 
 
CyprinodontidaeCyprinodon macularius Baird & Girard, 1853Lucania browni Jordan & Richardson, 1907 
 
GoodeidaeAllotoca dugesii Bean, 1887Zoogoneticus dugesii Meek, 1902 
 
Ameca splendens Miller & Fitzsimons, 1971 
 
 
Girardinichthys viviparus (Bustamante, 1837)Limnurgus variegatus Günther, 1866 
 
Ilyodon furcidens (Jordan & Gilbert, 1882)Characodon furcidens Jordan & Gilbert, 1882 
 
Ilyodon whitei (Meek, 1904)Goodea whitei Meek, 1904 
 
Skiffia bilineata (Bean, 1887)Neotoca bilineata (Bean, 1887) 
 
Skiffia francesae Kingston, 1978 
 
 
Skiffia multipunctata (Pellegrin, 1901)Ollentodon multipunctatus (Pellegrin, 1901) 
 
Xenotoca melanosoma Fitzsimons, 1972 
 
 
Xenotoca variata (Bean, 1887)Characodon variatus Bean, 1887 
 
NothobranchiidaeAphyosemion ahli Myers, 1933Aphyosemion calliurum subsp. ahli Myers, 1933 
 
Aphyosemion bivittatum (Lönnberg, 1895)Fundulus bivittatus Lönnberg, 1895 
 
Aphyosemion callipteron (Radda & Pürzl, 1987)Episemion callipteron Radda & Pürzl, 1987 
 
Aphyosemion calliurum (Boulenger, 1911)Haplochilus calliurus Boulenger, 1911 
 
Aphyosemion campomaanense Agnèse, Brummett, Caminade, Catalan & Kornobis, 2009 
 
 
Aphyosemion celiae Scheel, 1971Aphyosemion winifredae Radda & Scheel, 1975 
 
Aphyosemion christyi (Boulenger, 1915)Haplochilus christyi Boulenger, 1915 
 
Aphyosemion cognatum Meinken, 1951 
 
 
Aphyosemion dargei Amiet, 1987 
 
 
Aphyosemion exigoideum Radda & Huber, 1977 
 
 
Aphyosemion exiguum (Boulenger, 1911)Haplochilus exiguus Boulenger, 1911 
 
Aphyosemion gabunense Radda, 1975Aphyosemion marginatum Radda & Huber, 1977 
 
Aphyosemion loennbergii (Boulenger, 1903)Fundulus loennbergii Boulenger, 1903 
 
Aphyosemion riggenbachi (Ahl, 1924)Chromaphyosemion riggenbachi (Ahl, 1924) 
 
Aphyosemion splendopleure (Brüning, 1929)Aphyosemion splendopleure (Meinken, 1930) 
 
Aphyosemion volcanum Radda & Wildekamp, 1977 
 
 
Callopanchax occidentalis (Clausen, 1966)Roloffia occidentalis (Clausen, 1966) 
 
Callopanchax toddi (Clausen, 1966)Roloffia toddi (Clausen, 1966) 
 
Epiplatys annulatus (Boulenger, 1915)Aplocheilus annulatus (Boulenger, 1915) 
 
Epiplatys barmoiensis Scheel, 1968Epiplatys lokoensis Berkenkamp & Etzel, 1978 
 
Epiplatys bifasciatus (Steindachner, 1881)Aplocheilus bifasciatus (Steindachner, 1881) 
 
Epiplatys chevalieri (Pellegrin, 1904)Aplocheilus chevalieri (Pellegrin, 1904) 
 
Epiplatys dageti Poll, 1953Aplocheilus dageti (Poll, 1953) 
 
Epiplatys duboisi Poll, 1952Aphyoplatys duboisi (Poll, 1952) 
 
Epiplatys fasciolatus (Günther, 1866)Aplocheilus fasciolatus (Günther, 1866) 
 
Epiplatys grahami (Boulenger, 1911)Aplocheilus grahami (Boulenger, 1911) 
 
Epiplatys guineensis Romand, 1994 
 
 
Epiplatys hildegardae Berkenkamp, 1978 
 
 
Epiplatys longiventralis (Boulenger, 1911)Haplochilus longiventralis Boulenger, 1911 
 
Epiplatys roloffi Romand, 1978 
 
 
Epiplatys sexfasciatus Gill, 1862Aplocheilus sexfasciatus (Gill, 1862) 
 
Foerschichthys flavipinnis (Meinken, 1932)Foerschichthys nigeriensis (Brüning, 1929) 
 
Fundulopanchax cinnamomeus (Clausen, 1963)Aphyosemion cinnamomeum Clausen, 1963 
 
Fundulopanchax fallax (Ahl, 1935)Aphyosemion fallax Ahl, 1935 
 
Fundulopanchax filamentosus Meinken, 1933Aphyosemion filamentosum (Meinken, 1933) 
 
Fundulopanchax gardneri (Boulenger, 1911)Aphyosemion nigerianum Clausen, 1963 
 
Fundulopanchax gularis (Boulenger, 1902)Fundulus gularis Boulenger, 1902 
 
Fundulopanchax marmoratus (Radda, 1973)Aphyosemion marmoratum Radda, 1973 
 
Fundulopanchax mirabilis (Radda, 1970)Aphyosemion mirabile Radda, 1970 
 
Fundulopanchax ndianus (Scheel, 1968)Aphyosemion ndianum Scheel, 1968 
 
Fundulopanchax puerzli (Radda & Scheel, 1974)Aphyosemion puerzli Radda & Scheel, 1974 
 
Fundulopanchax scheeli (Radda, 1970)Aphyosemion akamkpaense Radda, 1975 
 
Fundulopanchax sjostedti (Lönnberg, 1895)Aphyosemion coeruleum (Boulenger, 1915) 
 
Fundulopanchax spoorenbergi (Berkenkamp, 1976)Aphyosemion spoorenbergi Berkenkamp, 1976 
 
Fundulopanchax walkeri (Boulenger, 1911)Aphyosemion walkeri (Boulenger, 1911) 
 
Nothobranchius albimarginatus Watters, Wildekamp & Cooper, 1998 
 
 
Nothobranchius bojiensis Wildekamp & Haas, 1992 
 
 
Nothobranchius eggersi Seegers, 1982 
 
 
Nothobranchius elongatus Wildekamp, 1982 
 
 
Nothobranchius foerschi Wildekamp & Berkenkamp, 1979 
 
 
Nothobranchius fuscotaeniatus Seegers, 1997 
 
 
Nothobranchius hassoni Valdesalici & Wildekamp, 2004 
 
 
Nothobranchius jubbi Wildekamp & Berkenkamp, 1979Nothobranchius cyaneus Seegers, 1981 
 
Nothobranchius kafuensis Wildekamp & Rosenstock, 1989 
 
 
Nothobranchius kilomberoensis Wildekamp, Watters & Sainthouse, 2002 
 
 
Nothobranchius kirki Jubb, 1969Nothobranchius schoenbrodti 
 
Nothobranchius korthausae Meinken, 1973 
 
 
Nothobranchius lucius Wildekamp, Shidlovskiy & Watters, 2009 
 
 
Nothobranchius malaisse Wildekamp, 1978 
 
 
Nothobranchius patrizii (Vinciguerra, 1927)Fundulus patrizii Vinciguerra, 1927 
 
Aphyosemion batesii (Boulenger, 1911)Raddaella batesii (Boulenger, 1911) 
 
Scriptaphyosemion chaytori (Roloff, 1971)Roloffia chaytori Roloff, 1971 
 
Scriptaphyosemion roloffi (Roloff, 1936)Aphyosemion roloffi Roloff, 1936 
 
PoeciliidaeRhexipanchax kabae (Daget, 1962)Aplocheilichthys kabae Daget, 1962 
 
Rhexipanchax lamberti (Daget, 1962)Aplocheilichthys lamberti Daget, 1962 
 
Aplocheilichthys spilauchen (Duméril, 1861)Aplocheilichthys spilauchena (Duméril, 1861) 
 
Brachyrhaphis hessfeldi Meyer & Etzel, 2001 
 
 
Fluviphylax obscurus Costa, 1996 
 
 
Girardinus metallicus Poey, 1854Girardinus pygmaeus Rivas, 1944 
 
Lacustricola katangae (Boulenger, 1912)Micropanchax katangae (Boulenger, 1912) 
 
Lacustricola pumilus (Boulenger, 1906)Aplocheilichthys pumilus (Boulenger, 1906) 
 
Lamprichthys tanganicanus (Boulenger, 1898)Haplochilus tanganicanus Boulenger, 1898 
 
Limia nigrofasciata Regan, 1913Poecilia nigrofasciata (Regan, 1913) 
 
Micropanchax hutereaui (Boulenger, 1913)Aplocheilichthys hutereaui (Boulenger, 1913) 
 
Micropanchax scheeli (Roman, 1971)Aplocheilichthys scheeli Roman, 1971 
 
Micropoecilia picta (Regan, 1913)Poecilia picta Regan, 1913 
 
Neoheterandria cana (Meek & Hildebrand, 1913)Gambusia cana Meek & Hildebrand, 1913 
 
Neoheterandria elegans Henn, 1916 
 
 
Pamphorichthys araguaiensis Costa, 1991Poecilia araguaiensis (Costa, 1991) 
 
Phallichthys amates (Miller, 1907)Poecilia pittieri Meek, 1912 
 
Phallichthys quadripunctatus Bussing, 1979 
 
 
Phallichthys tico Bussing, 1963 
 
 
Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868)Phalloceros caudomaculatus (Hensel, 1868) 
 
Plataplochilus chalcopyrus Lambert, 1963Procatopus chalcopyrus (Lambert, 1963) 
 
Micropoecilia branneri (Eigenmann, 1894)Poecilia branneri Eigenmann, 1894 
 
Poecilia gillii (Kner, 1863)Xiphophorus gillii Kner, 1863 
 
Poecilia orri Fowler, 1943 
 
 
Poecilia parae Eigenmann, 1894Micropoecilia parae (Eigenmann, 1894) 
 
Poecilia velifera (Regan, 1914)Mollienesia velifera Regan, 1914 
 
Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801Poecilia unimaculata Valenciennes, 1821 
 
Poecilia wingei Kempkes & Isbrücker, 2005 
 
 
Poeciliopsis gracilis (Heckel, 1848)Priapichthys letonai Hildebrand, 1925 
 
Poeciliopsis prolifica Miller, 1960 
 
 
Poropanchax myersi (Poll, 1952)Congopanchax myersi (Poll, 1952) 
 
Poropanchax normani (Ahl, 1928)Aplocheilichthys normani Ahl, 1928 
 
Priapella chamulae Schartl, Meyer & Wilde, 2006 
 
 
Priapella intermedia Álvarez & Carranza, 1952 
 
 
Priapella olmecae Meyer & Espinosa Pérez, 1990Priapella olmaceae Meyer & Espinosa Pérez, 1990 
 
Procatopus aberrans Ahl, 1927Procatopus gracilis Clausen, 1959 
 
Procatopus nototaenia Boulenger, 1904 
 
 
Procatopus similis Ahl, 1927Procatopus glaucicaudus Clausen, 1959 
 
Rhexipanchax nimbaensis (Daget, 1948)Aplocheilichthys nimbaensis (Daget, 1948) 
 
Xiphophorus mayae Meyer & Schartl, 2002 
 
 
Xiphophorus milleri Rosen, 1960 
 
 
Xiphophorus multilineatus Rauchenberger, Kallman & Morizot, 1990 
 
 
Xiphophorus pygmaeus Hubbs & Gordon, 1943 
 
 
Red: Gasterosteiformes
IndostomidaeIndostomus crocodilus Britz & Kottelat, 1999 
 
 
Indostomus paradoxus Prashad & Mukerji, 1929 
 
 
Red: Gonorynchiformes
PhractolaemidaePhractolaemus ansorgii Boulenger, 1901Phractolaemus spinosus Pellegrin, 1925 
 
Red: Gymnotiformes
ApteronotidaeAdontosternarchus clarkae Mago-Leccia, Lundberg & Baskin, 1985 
 
 
Apteronotus apurensis Fernández-Yépez, 1968 
 
 
Sternarchogiton porcinum Eigenmann & Allen, 1942 
 
 
Sternarchogiton nattereri (Steindachner, 1868)Oedemognathus exodon Myers, 1936 
 
GymnotidaeGymnotus anguillaris Hoedeman, 1962 
 
 
Gymnotus chaviro Maxime & Albert, 2009 
 
 
Gymnotus coropinae Hoedeman, 1962 
 
 
Gymnotus curupira Crampton, Thorsen & Albert, 2005 
 
 
Gymnotus jonasi Albert & Crampton, 2001 
 
 
Gymnotus mamiraua Albert & Crampton, 2001 
 
 
Gymnotus pedanopterus Mago-Leccia, 1994 
 
 
Gymnotus stenoleucus Mago-Leccia, 1994 
 
 
RhamphichthyidaeSteatogenys duidae (La Monte, 1929)Tateichthys duidae La Monte, 1929 
 
Steatogenys elegans (Steindachner, 1880)Brachyhypopomus elegans (Steindachner, 1880) 
 
SternopygidaeEigenmannia trilineata López & Castello, 1966 
 
 
Red: Osteoglossiformes
MormyridaeBrevimyrus niger (Günther, 1866)Brienomyrus niger (Günther, 1866) 
 
Brienomyrus brachyistius (Gill, 1862)Marcusenius brachyistius Gill, 1862 
 
Brienomyrus longianalis (Boulenger, 1901)Marcusenius longianalis Boulenger, 1901 
 
Campylomormyrus numenius (Boulenger, 1898)Gnathonemus numenius Boulenger, 1898 
 
Hippopotamyrus ansorgii (Boulenger, 1905)Heteromormyrus ansorgii (Boulenger, 1905) Sullivan, Hopkins, Pirro, Peterson, Chakona, Mutizwa, Mukweze Mulelenu, Alqahtani, Vreven & Dillman, 2022 
 
Hippopotamyrus paugyi Lévêque & Bigorne, 1985 
 
 
Hippopotamyrus pictus (Marcusen, 1864)Gnathonemus pictus (Marcusen, 1864) 
 
Isichthys henryi Gill, 1863Mormyrus henryi (Gill, 1863) 
 
Marcusenius angolensis (Boulenger, 1905)Gnathonemus angolensis Boulenger, 1905 
 
Marcusenius mento (Boulenger, 1890)Gnathonemus mento (Boulenger, 1890) 
 
Marcusenius moorii (Günther, 1867)Gnathonemus lambouri Pellegrin, 1904 
 
Marcusenius schilthuisiae (Boulenger, 1899)Gnathonemus schilthuisiae Boulenger, 1899 
 
Marcusenius stanleyanus (Boulenger, 1897)Gnathonemus stanleyanus (Boulenger, 1897) 
 
Mormyrops engystoma Boulenger, 1898Oxyrhynchus engystoma (Boulenger, 1898) 
 
Mormyrops boulengeri Pellegrin, 1900Oxymormyrus boulengeri (Pellegrin, 1900) 
 
Petrocephalus bovei (Valenciennes, 1847)Petrocephalus brevipedunculatus Svensson, 1933 
 
Petrocephalus levequei Bigorne & Paugy, 1990 
 
 
Petrocephalus pallidomaculatus Bigorne & Paugy, 1990 
 
 
Petrocephalus simus Sauvage, 1879Mormyrus simus (Sauvage, 1879) 
 
Petrocephalus soudanensis Bigorne & Paugy, 1990 
 
 
Pollimyrus adspersus (Günther, 1866)Marcusenius adspersus (Günther, 1866) 
 
Pollimyrus castelnaui (Boulenger, 1911)Marcusenius castelnaui Boulenger, 1911 
 
Pollimyrus isidori (Valenciennes, 1847)Marcusenius isidori 
 
Pollimyrus nigripinnis (Boulenger, 1899)Marcusenius nigripinnis Boulenger, 1899 
 
Pollimyrus petherici (Boulenger, 1898)Marcusenius petherici Boulenger, 1898 
 
PantodontidaePantodon buchholzi Peters, 1876Pantodon buchholtzi Peters, 1876 
 
ParodontidaeParodon caliensis Boulenger, 1895Parodon medellinense Posada, 1909 
 
Parodon pongoensis (Allen, 1942)Apareiodon pongoensis Allen, 1942 
 
Saccodon dariensis (Meek & Hildebrand, 1913)Saccodon caucae Schultz & Miles, 1943 
 
Red: Perciformes
AmbassidaeChanda nama Hamilton, 1822Ambassis nama (Hamilton, 1822) 
 
Gymnochanda filamentosa Fraser-Brunner, 1955Gymnochanda filamentosa Boeseman, 1957 
 
Gymnochanda flamea Roberts, 1995 
 
 
Parambassis pulcinella Kottelat, 2003 
 
 
Parambassis ranga (Hamilton, 1822)Parambassis notatus (Blyth, 1860) 
 
Parambassis siamensis (Fowler, 1937)Chanda punctulata Fraser-Brunner, 1955 
 
Parambassis wolffii (Bleeker, 1850)Chanda wolfii (Bleeker, 1850) 
 
AnabantidaeAnabas cobojius (Hamilton, 1822)Coius cobojius Hamilton, 1822 
 
Ctenopoma acutirostre Pellegrin, 1899Anabas acutirostris (Pellegrin, 1899) 
 
Ctenopoma kingsleyae Günther, 1896Anabas kingsleyae (Günther, 1896) 
 
Ctenopoma maculatum Thominot, 1886Anabas maculatus (Thominot, 1886) 
 
Ctenopoma nebulosum Norris & Teugels, 1990 
 
 
Ctenopoma nigropannosum Reichenow, 1875Anabas nigropannosa (Reichow, 1875) 
 
Ctenopoma ocellatum Pellegrin, 1899Anabas ocellatus (Pellegrin, 1899) 
 
Ctenopoma pellegrini (Boulenger, 1902)Anabas pellegrinii Boulenger, 1902 
 
Ctenopoma petherici Günther, 1864Anabas petherici (Günther, 1864) 
 
Ctenopoma weeksii Boulenger, 1896Anabas weeksii (Boulenger, 1896) 
 
Microctenopoma congicum (Boulenger, 1887)Ctenopoma congicum Boulenger, 1887 
 
Microctenopoma damasi (Poll & Damas, 1939)Ctenopoma damasi Poll & Damas, 1939 
 
Microctenopoma fasciolatum (Boulenger, 1899)Ctenopoma fasciolatum (Boulenger, 1899) 
 
BadidaeBadis blosyrus Kullander & Britz, 2002 
 
 
Badis corycaeus Kullander & Britz, 2002 
 
 
Badis ferrarisi Kullander & Britz, 2002 
 
 
Badis juergenschmidti Schindler & Linke, 2010 
 
 
Badis pyema Kullander & Britz, 2002 
 
 
Badis ruber Schreitmüller, 1923Badis badis subsp. burmanicus Ahl, 1936 
 
Badis tuivaiei Vishwanath & Shanta, 2004 
 
 
Dario dario (Hamilton, 1822)Badis dario Hamilton, 1822 
 
Dario dayingensis Kullander & Britz, 2002 
 
 
ChannidaeChanna asiatica (Linnaeus, 1758)Channa ocellata Peters, 1864 
 
Channa bankanensis (Bleeker, 1853)Ophiocephalus bankanensis Bleeker, 1853 
 
Channa bleheri Vierke, 1991 
 
 
Channa harcourtbutleri Annandale, 1918Ophiocephalus harcourtbutleri Annandale, 1918 
 
Channa marulioides (Bleeker, 1851)Ophicephalus marulioides Bleeker, 1851 
 
Channa melasoma (Bleeker, 1851)Ophicephalus melasoma Bleeker, 1851 
 
Channa ornatipinnis Britz, 2008 
 
 
Channa panaw Musikasinthorn, 1998 
 
 
Channa stewartii (Playfair, 1867)Ophiocephalus stewartii Playfair, 1867 
 
Parachanna africana (Steindachner, 1879)Ophiocephalus africanus Steindachner, 1879 
 
CichlidaeAbactochromis labrosus (Trewavas, 1935)Melanochromis labrosus Trewavas, 1935 
 
Aequidens tetramerus (Heckel, 1840)Acara tetramerus Heckel, 1840 
 
Altolamprologus calvus (Poll, 1978)Lamprologus calvus Poll, 1978 
 
Altolamprologus compressiceps (Boulenger, 1898)Haplochromis compressiceps Boulenger, 1898 
 
Amatitlania nigrofasciata (Günther, 1867)Cichlasoma nigrofasciatum (Günther, 1867) 
 
Amatitlania sajica (Bussing, 1974)Archocentrus sajica (Bussing, 1974) 
 
Andinoacara pulcher (Gill, 1858)Aequidens pulcher (Gill, 1858) 
 
Andinoacara rivulatus (Günther, 1860)Aequidens rivulatus (Günther, 1860) 
 
Anomalochromis thomasi (Boulenger, 1915)Pelmatochromis thomasi (Boulenger, 1915) 
 
Apistogramma agassizii (Steindachner, 1875)Geophagus agassizii Steindachner, 1875 
 
Apistogramma baenschi Römer, Hahn, Römer, Soares & Wöhler, 2004 
 
 
Apistogramma barlowi Römer & Hahn, 2008 
 
 
Apistogramma bitaeniata Pellegrin, 1936Apistogramma klausewitzi Meinken, 1962 
 
Apistogramma borellii (Regan, 1906)Heterogramma borellii Regan, 1906 
 
Apistogramma cacatuoides Hoedeman, 1951 
 
 
Apistogramma caetei Kullander, 1980 
 
 
Apistogramma commbrae (Regan, 1906)Heterogramma commbrae Regan, 1906 
 
Apistogramma elizabethae Kullander, 1980 
 
 
Apistogramma eunotus Kullander, 1981 
 
 
Apistogramma gephyra Kullander, 1980 
 
 
Apistogramma hoignei Meinken, 1965 
 
 
Apistogramma hongsloi Kullander, 1979 
 
 
Apistogramma iniridae Kullander, 1979 
 
 
Apistogramma juruensis Kullander, 1986 
 
 
Apistogramma macmasteri Kullander, 1979 
 
 
Apistogramma meinkeni Kullander, 1980 
 
 
Apistogramma nijsseni Kullander, 1979 
 
 
Apistogramma norberti Staeck, 1991 
 
 
Apistogramma panduro Römer, 1997 
 
 
Apistogramma paucisquamis Kullander & Staeck, 1988 
 
 
Apistogramma pertensis (Haseman, 1911)Apistogramma pertense (Haseman, 1911) 
 
Apistogramma piauiensis Kullander, 1980 
 
 
Apistogramma rubrolineata Hein, Zarske & Zapata, 2002 
 
 
Apistogramma steindachneri (Regan, 1908)Heterogramma steindachneri Regan, 1908 
 
Apistogramma trifasciata (Eigenmann & Kennedy, 1903)Apistogramma maciliense (Hasemen, 1911) 
 
Apistogramma tucurui Staeck, 2003 
 
 
Apistogramma uaupesi Kullander, 1980 
 
 
Apistogramma urteagai Kullander, 1986 
 
 
Apistogramma viejita Kullander, 1979 
 
 
Astatotilapia burtoni (Günther, 1894)Haplochromis burtoni (Günther, 1894) 
 
Aulonocara ethelwynnae Meyer, Riehl & Zetzsche, 1987Aulonocara ethlewynnae Meyer, Riehl & Zetzsche, 1987 
 
Aulonocara jacobfreibergi (Johnson, 1974)Trematocranus jacobfreibergi Johnson, 1974 
 
Aulonocara kandeensis Tawil & Allgayer, 1987Aulonocara kandeense Tawil & Allgayer, 1987 
 
Aulonocara korneliae Meyer, Riehl & Zetzsche, 1987Aulonocara korneliaea Meyer, Riehl & Zetzsche, 1987 
 
Aulonocara maylandi Trewavas, 1984Aulonocara maylandi subsp. maylandi Trewavas, 1984 
 
Aulonocara nyassae Regan, 1922Aulonocara nyasensis Regan, 1922 
 
Aulonocara saulosi Meyer, Riehl & Zetzsche, 1987 
 
 
Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 
 
 
Aulonocranus dewindti (Boulenger, 1899)Paratilapia dewindti Boulenger, 1899 
 
Callochromis pleurospilus (Boulenger, 1906)Callochromis stappersii Boulenger, 1914 
 
Cleithracara maronii (Steindachner, 1881)Aequidens maronii Steindachner, 1881 
 
Congochromis sabinae (Lamboj, 2005)Nanochromis sabinae Lamboj, 2005 
 
Copadichromis azureus Konings, 1990 
 
 
Copadichromis borleyi (Iles, 1960)Cyrtocara borleyi (Iles, 1960) 
 
Copadichromis jacksoni (Iles, 1960)Haplochromis jacksoni Iles, 1960 
 
Copadichromis verduyni Konings, 1990 
 
 
Crenicichla compressiceps Ploeg, 1986 
 
 
Crenicichla lenticulata Heckel, 1840Crenicichla ornata Regan, 1905 
 
Crenicichla lepidota Heckel, 1840Crenicichla edithae Ploeg, 1991 
 
Cyathopharynx furcifer (Boulenger, 1898)Tilapia grandoculis Boulenger, 1899 
 
Cynotilapia afra (Günther, 1894)Hemichromis afer (Günther, 1894) 
 
Cyrtocara moorii Boulenger, 1902Haplochromis moori (Boulenger, 1902) 
 
Dimidiochromis compressiceps (Boulenger, 1908)Paratilapia compressiceps Boulenger, 1908 
 
Eretmodus cyanostictus Boulenger, 1898 
 
 
Etroplus canarensis Day, 1877 
 
 
Geophagus abalios López-Fernández & Taphorn, 2004 
 
 
Geophagus brachybranchus Kullander & Nijssen, 1989 
 
 
Geophagus megasema Heckel, 1840 
 
 
Gymnogeophagus australis (Eigenmann, 1907)Geophagus australis Eigenmann, 1907 
 
Gymnogeophagus balzanii (Perugia, 1891)Geophagus balzanii Perugia, 1891 
 
Haplochromis nyererei Witte-Maas & Witte, 1985Pundamilia nyererei (Witte-Maas & Witte, 1985) 
 
Haplochromis obliquidens (Hilgendorf, 1888)Hemitilapia bayoni Boulenger, 1908 
 
Hemichromis elongatus (Guichenot, 1861)Chromichthys elongatus Guichenot, 1861 
 
Hemichromis lifalili Loiselle, 1979 
 
 
Herichthys carpintis (Jordan & Snyder, 1899)Neetroplus carpintis Jordan & Snyder, 1899 
 
Heros efasciatus Heckel, 1840Heros appendiculatus (Castelnau, 1855) 
 
Heros notatus (Jardine, 1843)Centrarchus notatus Jardine, 1843 
 
Herotilapia multispinosa (Günther, 1867)Archocentrus multispinosus (Günther, 1867) 
 
Hypsophrys nicaraguensis (Günther, 1864)Cichlasoma nicaraguense (Günther, 1864) 
 
Iodotropheus sprengerae Oliver & Loiselle, 1972Iodochromis sprengerae (Oliver & Loiselle, 1972) 
 
Julidochromis ornatus Boulenger, 1898 
 
 
Krobia guianensis (Regan, 1905)Aequidens guianensis Regan, 1905 
 
Krobia itanyi (Puyo, 1943)Aequidens itanyi Puyo, 1943 
 
Labeotropheus fuelleborni Ahl, 1926Labeotropheus curvirostris Ahl, 1926 
 
Labidochromis caeruleus Fryer, 1956 
 
 
Labidochromis chisumulae Lewis, 1982Labidochromis chisumluae Lewis, 1982 
 
Laetacara curviceps (Ahl, 1923)Aequidens curviceps (Ahl, 1923) 
 
Laetacara dorsigera (Heckel, 1840)Aequidens dorsigera (Heckel, 1840) 
 
Laetacara thayeri (Steindachner, 1875)Aequidens thayeri (Steindachner, 1875) 
 
Lamprologus kungweensis Poll, 1956Lamprologus ocellatus Poll, 1952 
 
Lamprologus lemairii Boulenger, 1899Lamprologus lemailei Boulenger, 1899 
 
Lepidiolamprologus boulengeri (Steindachner, 1909)Neolamprologus boulengeri (Steindachner, 1909) 
 
Lepidiolamprologus meeli (Poll, 1948)Neolamprologus meeli (Poll, 1948) 
 
Maylandia greshakei (Meyer & Förster, 1984)Pseudotropheus greshakei Meyer & Förster, 1984 
 
Maylandia lombardoi (Burgess, 1977)Pseudotropheus lombardoi Burgess, 1977 
 
Maylandia zebra (Boulenger, 1899)Pseudotropheus zebra (Boulenger, 1899) 
 
Melanochromis auratus (Boulenger, 1897)Pseudotropheus auratus (Boulenger, 1897) 
 
Melanochromis chipokae Johnson, 1975Aulonocara chipokae (Johnson, 1975) 
 
Mesoheros festae (Boulenger, 1899)Cichlasoma festae (Boulenger, 1899) 
 
Mikrogeophagus altispinosus (Haseman, 1911)Papiliochromis altispinosus (Haseman, 1911) 
 
Mikrogeophagus ramirezi (Myers & Harry, 1948)Microgeophagus ramirezi (Myers & Harry, 1948) 
 
Nandopsis tetracanthus (Valenciennes, 1831)Cichlasoma tetracanthus (Valenciennes, 1831) 
 
Nannacara anomala Regan, 1905 
 
 
Nannacara taenia Regan, 1912 
 
 
Nanochromis nudiceps (Boulenger, 1899)Nannochromis nudiceps (Boulenger, 1899) 
 
Nanochromis parilus Roberts & Stewart, 1976Nanochromis parilius Roberts & Stewart, 1976 
 
Nanochromis transvestitus Stewart & Roberts, 1984 
 
 
Neolamprologus brevis (Boulenger, 1899)Neolamprologus calliurus (Boulenger, 1906) 
 
Neolamprologus brichardi (Poll, 1974)Lamprologus brichardi Poll, 1974 
 
Neolamprologus buescheri (Staeck, 1983)Lamprologus buescheri Staeck, 1983 
 
Neolamprologus caudopunctatus (Poll, 1978)Lamprologus caudopunctatus Poll, 1978 
 
Neolamprologus cylindricus Staeck & Seegers, 1986Lamprologus cylindricus Forsberg, 1985 
 
Neolamprologus fasciatus (Boulenger, 1898)Lamprologus fasciatus Boulenger, 1898 
 
Neolamprologus helianthus Büscher, 1997 
 
 
Neolamprologus leleupi (Poll, 1956)Lamprologus leleupi Poll, 1956 
 
Neolamprologus pulcher (Trewavas & Poll, 1952)Lamprologus pulcher Trewavas & Poll, 1952 
 
Neolamprologus tetracanthus (Boulenger, 1899)Lamprologus marginatus Boulenger, 1914 
 
Nimbochromis linni (Burgess & Axelrod, 1975)Haplochromis linni Burgess & Axelrod, 1975 
 
Nimbochromis livingstonii (Günther, 1894)Haplochromis livingstoni Günther, 1894 
 
Nimbochromis polystigma (Regan, 1922)Haplochromis polistigma Regan, 1922 
 
Nimbochromis venustus (Boulenger, 1908)Haplochromis venustus Boulenger, 1908 
 
Nyassachromis boadzulu (Iles, 1960)Haplochromis boadzulu Iles, 1960 
 
Ophthalmotilapia nasuta (Poll & Matthes, 1962)Ophthalmochromis nasutus Poll & Matthes, 1962 
 
Parachromis friedrichsthalii (Heckel, 1840)Cichlasoma friedrichsthalii (Heckel, 1840) 
 
Paretroplus maculatus Kiener & Maugé, 1966 
 
 
Pelvicachromis pulcher (Boulenger, 1901)Pelmatochromis pulcher Boulenger, 1901 
 
Pelvicachromis subocellatus (Günther, 1872)Pelmatochromis subocellatus Günther, 1872 
 
Pelvicachromis taeniatus (Boulenger, 1901)Pelmatochromis taeniatus Boulenger, 1901 
 
Protomelas fenestratus (Trewavas, 1935)Haplochromis fenestratus Trewavas, 1935 
 
Pseudocrenilabrus philander (Weber, 1897)Haplochromis philander Weber, 1897 
 
Pseudotropheus brevis (Trewavas, 1935)Melanochromis brevis Trewavas, 1935 
 
Pseudotropheus crabro (Ribbink & Lewis, 1982)Melanochromis crabro Ribbink & Lewis, 1982 
 
Pseudotropheus cyaneorhabdos (Bowers & Stauffer, 1997)Melanochromis cyaneorhabdos Bowers & Stauffer, 1997 
 
Pseudotropheus demasoni Konings, 1994Chindongo demasoni (Konings, 1994) 
 
Pseudotropheus elongatus Fryer, 1956Chindongo elongatus (Fryer, 1956) 
 
Pseudotropheus interruptus (Johnson, 1975)Melanochromis interruptus Johnson, 1975 
 
Pseudotropheus joanjohnsonae (Johnson, 1974)Labidochromis joanjohnsonae Johnson, 1974 
 
Pseudotropheus johannii Eccles, 1973Melanochromis johanni (Eccles, 1973) 
 
Maylandia lanisticola (Burgess, 1976)Pseudotropheus lanisticola Burgess, 1976 
 
Pseudotropheus saulosi Konings, 1990Chindongo saulosi (Konings, 1990) 
 
Pseudotropheus socolofi Johnson, 1974Chindongo socolofi (Johnson, 1974) 
 
Pterophyllum altum Pellegrin, 1903 
 
 
Pterophyllum scalare (Schultze, 1823)Pterophyllum scalare (Lichtenstein, 1823) 
 
Sciaenochromis ahli (Trewavas, 1935)Haplochromis ahli Trewavas, 1935 
 
Spathodus erythrodon Boulenger, 1900 
 
 
Spathodus marlieri Poll, 1950 
 
 
Steatocranus casuarius Poll, 1939Steatocranus casuarinus Poll, 1939 
 
Symphysodon aequifasciatus Pellegrin, 1904Symphysodon haraldi Schultz, 1960 
 
Symphysodon discus Heckel, 1840Symphysodon discus subsp. willischwartzi Burgess, 1981 
 
Telmatochromis vittatus Boulenger, 1898 
 
 
Tropheops gracilior (Trewavas, 1935)Pseudotropheus gracilior Trewavas, 1935 
 
Tropheus brichardi Nelissen & Thys van den Audenaerde, 1975 
 
 
Tropheus duboisi Marlier, 1959 
 
 
Uaru amphiacanthoides Heckel, 1840Uaru obscurum Günther, 1862 
 
Variabilichromis moorii (Boulenger, 1898)Tropheus moorii (Boulenger, 1898) 
 
Variabilichromis moorii (Boulenger, 1898)Neolamprologus moorii (Boulenger, 1898) 
 
Vieja melanura (Günther, 1862)Cichlasoma synspilum (Hubbs, 1935) 
 
Xenotilapia ochrogenys (Boulenger, 1914)Enantiopus ochrogenys Boulenger, 1914 
 
Xenotilapia spiloptera Poll & Stewart, 1975 
 
 
Xenotilapia ornatipinnis Boulenger, 1901Xenotilapia ornatipinus Boulenger, 1901 
 
EleotridaeButis butis (Hamilton, 1822)Eleotris butis (Hamilton, 1822) 
 
Dormitator lebretonis (Steindachner, 1870)Eleotris lebretonis Steindachner, 1870 
 
Eleotris melanosoma Bleeker, 1853Culius melanosoma (Bleeker, 1853) 
 
Eleotris pisonis (Gmelin, 1789)Eleotris gyrinus Valenciennes, 1837 
 
Kribia kribensis (Boulenger, 1907)Eleotris kribensis Boulenger, 1907 
 
Kribia nana (Boulenger, 1901)Eleotris nanus Boulenger, 1901 
 
Mogurnda mogurnda (Richardson, 1844)Eleotris mogurnda Richardson, 1844 
 
GobiidaeApocryptes bato (Hamilton, 1822)Parapocryptes batoides (Day, 1876) 
 
Bathygobius andrei (Sauvage, 1880)Gobius andrei Sauvage, 1880 
 
Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)Boleophthalmus boddaerti (Pallas, 1770) 
 
Brachygobius aggregatus Herre, 1940 
 
 
Brachygobius doriae (Günther, 1868)Gobius doriae Günther, 1868 
 
Brachygobius sabanus Inger, 1958 
 
 
Chlamydogobius eremius (Zietz, 1896)Gobius eremius Zietz, 1896 
 
Glossogobius koragensis Herre, 1935 
 
 
Gobioides grahamae Palmer & Wheeler, 1955Gobioides unicolor Palmer, 1952 
 
Gobiopterus chuno (Hamilton, 1822)Gobiella pellucida Smith, 1931 
 
Lentipes multiradiatus Allen, 2001 
 
 
Mugilogobius chulae (Smith, 1932)Vaimosa chulae Smith, 1932 
 
Mugilogobius rexi Larson, 2001 
 
 
Nematogobius maindroni (Sauvage, 1880)Nematogobius ansorgei Boulenger, 1910 
 
Odontamblyopus rubicundus (Hamilton, 1822)Taenioides rubicundus (Hamilton, 1822) 
 
Oligolepis acutipennis (Valenciennes, 1837)Gobius acutipennis Valenciennes, 1837 
 
Parasicydium bandama Risch, 1980Lentipes bandama (Risch, 1980) 
 
Periophthalmodon septemradiatus (Hamilton, 1822)Gobius septemradiatus Hamilton, 1822 
 
Periophthalmus argentilineatus Valenciennes, 1837Periophthalmus vulgaris Eggert, 1935 
 
Periophthalmus chrysospilos Bleeker, 1853 
 
 
Psammogobius biocellatus (Valenciennes, 1837)Glossogobius biocellatus Valenciennes, 1837 
 
Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816)Pseudapocryptes lanceolatus (Bloch & Schneider, 1801) 
 
Redigobius balteatus (Herre, 1935)Vaimosa balteata Herre, 1935 
 
Rhinogobius candidianus (Regan, 1908)Ctenogobius candidianus Regan, 1908 
 
Rhinogobius rubromaculatus Lee & Chang, 1996 
 
 
Sicydium punctatum Perugia, 1896Gobiosoma thomasi Fowler, 1949 
 
Sicyopterus fasciatus (Day, 1874)Sicydium fasciatum Day, 1874 
 
Sicyopterus macrostetholepis (Bleeker, 1853)Sicydium macrostetholepis Bleeker, 1853 
 
Sicyopus jonklaasi (Axelrod, 1972)Sicyopus janklaasi Klausewitz & Henrich, 1986 
 
Stiphodon rutilaureus Watson, 1996 
 
 
HelostomatidaeHelostoma temminckii (Cuvier, 1829)Helostoma temminkii Cuvier, 1829 
 
NandidaeNandus nebulosus (Gray, 1835)Bedula nebulosus Gray, 1835 
 
OsphronemidaeBelontia hasselti (Cuvier, 1831)Polyacanthus hasselti (Cuvier, 1831) 
 
Belontia signata (Günther, 1861)Polyacanthus signatus Günther, 1861 
 
Betta akarensis Regan, 1910Betta climacura Vierke, 1988 
 
Betta albimarginata Kottelat & Ng, 1994 
 
 
Betta antoni Tan & Ng, 2006 
 
 
Betta bellica Sauvage, 1884Betta fasciata Regan, 1910 
 
Betta breviobesus Tan & Kottelat, 1998 
 
 
Betta brownorum Witte & Schmidt, 1992 
 
 
Betta burdigala Kottelat & Ng, 1994 
 
 
Betta channoides Kottelat & Ng, 1994 
 
 
Betta chloropharynx Kottelat & Ng, 1994 
 
 
Betta coccina Vierke, 1979 
 
 
Betta cracens Tan & Ng, 2005 
 
 
Betta dimidiata Roberts, 1989 
 
 
Betta edithae Vierke, 1984 
 
 
Betta enisae Kottelat, 1995 
 
 
Betta ferox Schindler & Schmidt, 2006 
 
 
Betta foerschi Vierke, 1979 
 
 
Betta fusca Regan, 1910 
 
 
Betta imbellis Ladiges, 1975 
 
 
Betta kuehnei Schindler & Schmidt, 2008 
 
 
Betta livida Ng & Kottelat, 1992 
 
 
Betta macrostoma Regan, 1910 
 
 
Betta ocellata de Beaufort, 1933 
 
 
Betta pallida Schindler & Schmidt, 2004 
 
 
Betta pallifina Tan & Ng, 2005 
 
 
Betta persephone Schaller, 1986 
 
 
Betta pi Tan, 1998 
 
 
Betta picta (Valenciennes, 1846)Betta trifasciata Bleeker, 1850 
 
Betta pugnax (Cantor, 1849)Betta brederi Myers, 1935 
 
Betta pulchra Tan & Tan, 1996 
 
 
Betta raja Tan & Ng, 2005 
 
 
Betta rubra Perugia, 1893 
 
 
Betta rutilans Witte & Kottelat, 1991 
 
 
Betta schalleri Kottelat & Ng, 1994 
 
 
Betta simorum Tan & Ng, 1996 
 
 
Betta simplex Kottelat, 1994 
 
 
Betta smaragdina Ladiges, 1972 
 
 
Betta splendens Regan, 1910Micracanthus marchei Sauvage, 1879 
 
Betta stiktos Tan & Ng, 2005 
 
 
Betta taeniata Regan, 1910 
 
 
Betta tomi Ng & Kottelat, 1994 
 
 
Betta tussyae Schaller, 1985 
 
 
Betta unimaculata (Popta, 1905)Parophiocephalus unimaculatus Popta, 1905 
 
Betta waseri Krummenacher, 1986 
 
 
Ctenops nobilis McClelland, 1845Osphromenus nobilis (McClelland, 1845) 
 
Luciocephalus pulcher (Gray, 1830)Diplopterus pulcher Gray, 1830 
 
Macropodus spechti Schreitmüller, 1936Macropodus concolor Ahl, 1936 
 
Malpulutta kretseri Deraniyagala, 1937 
 
 
Parosphromenus allani Brown, 1987Parosphromenus alleni Brown, 1987 
 
Parosphromenus anjunganensis Kottelat, 1991 
 
 
Parosphromenus deissneri (Bleeker, 1859)Osphronemus deissneri Bleeker, 1859 
 
Parosphromenus filamentosus Vierke, 1981 
 
 
Parosphromenus harveyi Brown, 1987 
 
 
Parosphromenus linkei Kottelat, 1991 
 
 
Parosphromenus nagyi Schaller, 1985 
 
 
Parosphromenus opallios Kottelat & Ng, 2005 
 
 
Parosphromenus ornaticauda Kottelat, 1991 
 
 
Parosphromenus quindecim Kottelat & Ng, 2005 
 
 
Parosphromenus sumatranus Klausewitz, 1955Parosphromenus deissneri subsp. sumatranus Klausewitz, 1955 
 
Parosphromenus tweediei Kottelat & Ng, 2005 
 
 
Pseudosphromenus cupanus (Cuvier, 1831)Macropodus cupanus (Cuvier, 1831) 
 
Pseudosphromenus dayi (Köhler, 1908)Polyacanthus dayi (Köhler, 1908) 
 
Sphaerichthys acrostoma Vierke, 1979 
 
 
Sphaerichthys selatanensis Vierke, 1979Sphaerichthys osphromenoides subsp. selatanensis Vierke, 1979 
 
Sphaerichthys vaillanti Pellegrin, 1930 
 
 
Trichogaster chuna Hamilton, 1822Colisa chuna (Hamilton, 1822) 
 
Trichogaster labiosa Day, 1877Colisa labiosus (Day, 1877) 
 
Trichogaster lalius (Hamilton, 1822)Colisa lalia (Hamilton, 1822) 
 
Trichopodus leerii (Bleeker, 1852)Trichogaster leeri Bleeker, 1852 
 
Trichopodus pectoralis Regan, 1910Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) 
 
Trichopsis pumila (Arnold, 1936)Trichopsis pumilis (Arnold, 1936) 
 
Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)Ctenops vittatus (Cuvier, 1831) 
 
PolycentridaeMonocirrhus polyacanthus Heckel, 1840Monocirrhus mimophyllus Eigenmann & Allen, 1921 
 
Polycentropsis abbreviata Boulenger, 1901 
 
 
PolynemidaePolynemus paradiseus Linnaeus, 1758Polynemus longifilis (Cuvier, 1829) 
 
PristolepididaePristolepis fasciata (Bleeker, 1851)Catopra fasciata Bleeker, 1851 
 
Pristolepis marginata Jerdon, 1849Catopra tetracanthus Günther, 1862 
 
PseudocrenilabrinaeChalinochromis brichardi Poll, 1974 
 
 
Sciaenochromis fryeri Konings, 1993 
 
 
ToxotidaeToxotes jaculatrix (Pallas, 1767)Toxotes jaculator (Pallas, 1767) 
 
Toxotes lorentzi Weber, 1910 
 
 
ZanclidaeZanclus cornutus (Linnaeus, 1758)Zanclus canescens (Linnaeus, 1758) 
 
Red: Pleuronectiformes
AchiridaeAchirus mazatlanus (Steindachner, 1869)Achirus barnharti Jordan, 1923 
 
Catathyridium jenynsii (Günther, 1862)Achirus jenynsi (Günther, 1862) 
 
Hypoclinemus mentalis(Günther, 1862)Achirus hasemani Steindachner, 1915 
 
Trinectes fluviatilis (Meek & Hildebrand, 1928)Achirus fluviatilis Meek & Hildebrand, 1928 
 
Trinectes paulistanus (Miranda Ribeiro, 1915)Achirus paulistanus Miranda Ribeiro, 1915 
 
SoleidaeBrachirus harmandi (Sauvage, 1878)Synaptura harmandi Sauvage, 1878 
 
Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)Synaptura orientalis (Bloch & Schneider, 1801) 
 
Brachirus siamensis (Sauvage, 1878)Synaptura siamensis Sauvage, 1878 
 
Synaptura salinarum (Ogilby, 1910)Brachirus salinarum Ogilby, 1910 
 
Red: Siluriformes
AkysidaeAkysis maculipinnis Fowler, 1934 
 
 
Akysis prashadi Hora, 1936Akysis variegatus subsp. variegatus Prashad & Mukerji, 1929 
 
Parakysis verrucosus Herre, 1940 
 
 
AmblycipitidaeAmblyceps mangois (Hamilton, 1822)Amblycetis mangois (Hamilton, 1822) 
 
AmphiliidaeBelonoglanis tenuis Boulenger, 1902Belonoglanis nudipectus Lönnberg & Rendahl, 1920 
 
Zaireichthys rotundiceps (Hilgendorf, 1905)Leptoglanis rotundiceps (Hilgendorf, 1905) 
 
AriidaeNemapteryx nenga (Hamilton, 1822)Arius nenga (Hamilton, 1822) 
 
AspredinidaeAmaralia hypsiura (Kner, 1855)Bunocephalus hypsiurus Kner, 1855 
 
Bunocephalus verrucosus (Walbaum, 1792)Bunocephalichthys verrucosus (Walbaum, 1792) 
 
Ernstichthys megistus (Orcés V., 1961)Hoplomyzon megistus Orcés V., 1961 
 
Hoplomyzon atrizona Myers, 1942Hoplomyzon arizona Myers, 1942 
 
Pseudobunocephalus bifidus (Eigenmann, 1942)Bunocephalus bifidus Eigenmann, 1942 
 
Pseudobunocephalus iheringii (Boulenger, 1891)Bunocephalus iheringi Boulenger, 1891 
 
Pseudobunocephalus quadriradiatus (Mees, 1989)Dysichthys quadriradiatus Mees, 1989 
 
Pterobunocephalus depressus (Haseman, 1911)Bunocephalus depressus Haseman, 1911 
 
Xyliphius melanopterus Orcés V., 1962Xiliphius melanopterus Orcés V., 1962 
 
AuchenipteridaeAgeneiosus magoi Castillo & Brull G., 1989 
 
 
Ageneiosus marmoratus Eigenmann, 1912Ageneiosus barranquenensis Risso & Risso, 1964 
 
Ageneiosus ucayalensis Castelnau, 1855Ageneiosus dentatus Kner, 1858 
 
Auchenipterichthys thoracatus (Kner, 1858)Auchenipterus thoracatus Kner, 1858 
 
Auchenipterus demerarae Eigenmann, 1912 
 
 
Auchenipterichthys longimanus (Günther, 1864)Auchenipterus longimanus Günther, 1864 
 
Auchenipterus nigripinnis (Boulenger, 1895)Euanemus nigripinnis Boulenger, 1895 
 
Auchenipterus nuchalis (Spix & Agassiz, 1829)Hypophthalmus nuchalis Spix & Agassiz, 1829 
 
Centromochlus altae Fowler, 1945Duringlanis altae (Fowler, 1945) 
 
Centromochlus heckelii (De Filippi, 1853)Centromochlus steindachneri Gill, 1870 
 
Centromochlus perugiae Steindachner, 1882Tatia perugiae (Steindachner, 1882) 
 
Centromochlus reticulatus (Mees, 1974)Tatia reticulata Mees, 1974 
 
Centromochlus schultzi Rössel, 1962Tatia schultzi (Rössel, 1962) 
 
Entomocorus benjamini Eigenmann, 1917 
 
 
Entomocorus gameroi Mago-Leccia, 1984 
 
 
Epapterus dispilurus Cope, 1878Epapterus chaquensis Risso & Risso, 1962 
 
Glanidium melanopterum Miranda Ribeiro, 1918 
 
 
Pseudauchenipterus nodosus (Bloch, 1794)Pseudauchenipterus nigrolineatus Fowler, 1911 
 
Tatia aulopygia (Kner, 1858)Centromochlus aulopygius Kner, 1858 
 
Tatia brunnea Mees, 1974 
 
 
Tatia dunni (Fowler, 1945)Centromochlus dunni Fowler, 1945 
 
Tatia galaxias Mees, 1974 
 
 
Tatia gyrina (Eigenmann & Allen, 1942)Tatia creutzbergi (Boeseman, 1953) 
 
Tatia strigata Soares-Porto, 1995 
 
 
Tetranematichthys quadrifilis (Kner, 1858)Ageneiosus quadrifilis Kner, 1858 
 
Tetranematichthys wallacei Vari & Ferraris, 2006 
 
 
Trachelyichthys decaradiatus Mees, 1974 
 
 
Trachelyichthys exilis Greenfield & Glodek, 1977 
 
 
Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766)Parauchenipterus galeatus (Linnaeus, 1766) 
 
Trachelyopterus striatulus (Steindachner, 1877)Parauchenipterus striatulus (Steindachner, 1877) 
 
Tympanopleura brevis (Steindachner, 1881)Ageneiosus brevis Steindachner, 1881 
 
BagridaeBagrichthys majusculus Ng, 2002 
 
 
Bagrichthys obscurus Ng, 1999 
 
 
Bagrichthys macracanthus (Bleeker, 1854)Bagroides macracanthus Bleeker, 1854 
 
Batasio affinis Blyth, 1860Batasio niger Vishwanath & Darshan, 2006 
 
Batasio batasio (Hamilton, 1822)Gagata batasio (Hamilton, 1822) 
 
Batasio fluviatilis (Day, 1888)Mystus havmolleri Smith, 1931 
 
Mystus bocourti (Bleeker, 1864)Heterobagrus bocourti Bleeker, 1864 
 
Mystus nigriceps (Valenciennes, 1840)Mystus micracanthus (Bleeker, 1846) 
 
Pseudomystus siamensis (Regan, 1913)Leiocassis siamensis Regan, 1913 
 
CallichthyidaeAspidoras albater Nijssen & Isbrücker, 1976 
 
 
Aspidoras depinnai Britto, 2000 
 
 
Aspidoras fuscoguttatus Nijssen & Isbrücker, 1976 
 
 
Aspidoras lakoi Miranda Ribeiro, 1949 
 
 
Aspidoras maculosus Nijssen & Isbrücker, 1976 
 
 
Aspidoras menezesi Nijssen & Isbrücker, 1976 
 
 
Aspidoras microgalaeus Britto, 1998 
 
 
Aspidoras raimundi (Steindachner, 1907)Corydoras raimundi Steindachner, 1907 
 
Aspidoras spilotus Nijssen & Isbrücker, 1976 
 
 
Aspidoras taurus Lima & Britto, 2001 
 
 
Astrodoras asterifrons (Kner, 1853)Doras asterifrons Kner, 1853 
 
Brochis multiradiatus (Orcés V., 1960)Chaenothorax multiradiatus Orcés V., 1960 
 
Corydoras acrensis Nijssen, 1972 
 
 
Corydoras adolfoi Burgess, 1982 
 
 
Corydoras aeneus (Gill, 1858)Corydoras microps Eigenmann & Kennedy, 1903 
 
Corydoras agassizii Steindachner, 1876 
 
 
Corydoras albolineatus Knaack, 2004 
 
 
Corydoras amandajanea Sands, 1995 
 
 
Corydoras amapaensis Nijssen, 1972 
 
 
Corydoras ambiacus Cope, 1872Corydoras longirostris Hoedeman, 1952 
 
Corydoras araguaiaensis Sands, 1990 
 
 
Corydoras arcuatus Elwin, 1938 
 
 
Corydoras areio Knaack, 2000 
 
 
Corydoras blochi Nijssen, 1971Corydoras blochi subsp. blochi Nijssen, 1971 
 
Corydoras bondi Gosline, 1940Corydoras bondi subsp. bondi Gosline, 1940 
 
Corydoras breei Isbrücker & Nijssen, 1992 
 
 
Corydoras brevirostris Fraser-Brunner, 1947Corydoras melanistius subsp. brevirostris Fraser-Brunner, 1947 
 
Corydoras britskii (Nijssen & Isbrücker, 1983)Brochis britskii Nijssen & Isbrücker, 1983 
 
Corydoras burgessi Axelrod, 1987 
 
 
Corydoras caudimaculatus Rössel, 1961 
 
 
Corydoras cervinus Rössel, 1962 
 
 
Corydoras cochui Myers & Weitzman, 1954 
 
 
Corydoras condiscipulus Nijssen & Isbrücker, 1980 
 
 
Corydoras copei Nijssen & Isbrücker, 1986 
 
 
Corydoras coppenamensis Nijssen, 1970Corydoras bondi subsp. coppenamensis Nijssen, 1970 
 
Corydoras crypticus Sands, 1995 
 
 
Corydoras delphax Nijssen & Isbrücker, 1983 
 
 
Corydoras duplicareus Sands, 1995 
 
 
Corydoras ehrhardti Steindachner, 1910Corydoras meridionalis Ihering, 1911 
 
Corydoras elegans Steindachner, 1876Corydoras pestai Holly, 1940 
 
Corydoras ellisae Gosline, 1940 
 
 
Corydoras eques Steindachner, 1876 
 
 
Corydoras evelynae Rössel, 1963 
 
 
Corydoras fowleri Böhlke, 1950 
 
 
Corydoras garbei Ihering, 1911Corydoras garbei Miranda Ribeiro, 1937 
 
Corydoras geryi Nijssen & Isbrücker, 1983Corydoras bolivianus Nijssen & Isbrücker, 1983 
 
Corydoras gomezi Castro, 1986 
 
 
Corydoras gossei Nijssen, 1972 
 
 
Corydoras gracilis Nijssen & Isbrücker, 1976 
 
 
Corydoras guapore Knaack, 1961 
 
 
Corydoras habrosus Weitzman, 1960 
 
 
Corydoras haraldschultzi Knaack, 1962 
 
 
Corydoras hastatus Eigenmann & Eigenmann, 1888Corydoras australe Eigenmann & Ward, 1907 
 
Corydoras heteromorphus Nijssen, 1970 
 
 
Corydoras imitator Nijssen & Isbrücker, 1983 
 
 
Corydoras incolicana Burgess, 1993 
 
 
Corydoras julii Steindachner, 1906 
 
 
Corydoras kanei Grant, 1998 
 
 
Corydoras lacerdai Hieronimus, 1995 
 
 
Corydoras latus Pearson, 1924 
 
 
Corydoras longipinnis Knaack, 2007 
 
 
Corydoras maculifer Nijssen & Isbrücker, 1971 
 
 
Corydoras melanistius Regan, 1912Corydoras wotroi Nijssen & Isbrücker, 1967 
 
Corydoras melini Lönnberg & Rendahl, 1930 
 
 
Corydoras metae Eigenmann, 1914 
 
 
Corydoras multimaculatus Steindachner, 1907 
 
 
Corydoras nanus Nijssen & Isbrücker, 1967 
 
 
Corydoras napoensis Nijssen & Isbrücker, 1986 
 
 
Corydoras nattereri Steindachner, 1876Corydoras juquiaae Ihering, 1907 
 
Corydoras nijsseni Sands, 1989Corydoras elegans subsp. nijsseni Sands, 1989 
 
Corydoras oiapoquensis Nijssen, 1972 
 
 
Corydoras ornatus Nijssen & Isbrücker, 1976 
 
 
Corydoras orphnopterus Weitzman & Nijssen, 1970 
 
 
Corydoras ortegai Britto, Lima & Hidalgo, 2007 
 
 
Corydoras osteocarus Böhlke, 1951 
 
 
Corydoras ourastigma Nijssen, 1972 
 
 
Corydoras panda Nijssen & Isbrücker, 1971 
 
 
Corydoras pinheiroi Dinkelmeyer, 1995 
 
 
Corydoras polystictus Regan, 1912Corydoras virescens Miranda Ribeiro, 1912 
 
Corydoras potaroensis Myers, 1927 
 
 
Corydoras pygmaeus Knaack, 1966 
 
 
Corydoras rabauti La Monte, 1941Corydoras meyersi Miranda Ribeiro, 1942 
 
Corydoras reynoldsi Myers & Weitzman, 1960 
 
 
Corydoras robineae Burgess, 1983Corydoras robinae Burgess, 1983 
 
Corydoras saramaccensis Nijssen, 1970 
 
 
Corydoras sarareensis Dinkelmeyer, 1995 
 
 
Corydoras schwartzi Rössel, 1963 
 
 
Corydoras semiaquilus Weitzman, 1964 
 
 
Corydoras septentrionalis Gosline, 1940Corydoras cortesi Castro, 1987 
 
Corydoras similis Hieronimus, 1991 
 
 
Corydoras sipaliwini Hoedeman, 1965Corydoras punctatus subsp. sipaliwini Hoedeman, 1965 
 
Corydoras sodalis Nijssen & Isbrücker, 1986 
 
 
Corydoras solox Nijssen & Isbrücker, 1983 
 
 
Corydoras spectabilis Knaack, 1999 
 
 
Corydoras spilurus Norman, 1926 
 
 
Corydoras splendens (Castelnau, 1855)Brochis splendens (Castelnau, 1855) 
 
Corydoras steindachneri Isbrücker & Nijssen, 1973 
 
 
Corydoras sterbai Knaack, 1962 
 
 
Corydoras surinamensis Nijssen, 1970Corydoras schwartzi subsp. surinamensis Nijssen, 1970 
 
Corydoras treitlii Steindachner, 1906 
 
 
Corydoras trilineatus Cope, 1872Corydoras episcopi Eigenmann & Allen, 1942 
 
Corydoras undulatus Regan, 1912 
 
 
Corydoras virginiae Burgess, 1993 
 
 
Corydoras weitzmani Nijssen, 1971 
 
 
Corydoras xinguensis Nijssen, 1972 
 
 
Corydoras zygatus Eigenmann & Allen, 1942 
 
 
Corydoras melanotaenia Regan, 1912 
 
 
Hoplosternum magdalenae Eigenmann, 1913 
 
 
Hoplosternum punctatum Meek & Hildebrand, 1916 
 
 
Jupiaba zonata (Eigenmann, 1908)Astyanax zonatus Eigenmann, 1908 
 
Lepthoplosternum pectorale (Boulenger, 1895)Hoplosternum pectorale (Boulenger, 1895) 
 
Megalechis thoracata (Valenciennes, 1840)Hoplosternum thoracatum (Valenciennes, 1840) 
 
Scleromystax barbatus (Quoy & Gaimard, 1824)Corydoras barbatus (Quoy & Gaimard, 1824) 
 
Scleromystax prionotos (Nijssen & Isbrücker, 1980)Corydoras prionotos Nijssen & Isbrücker, 1980 
 
CetopsidaeCetopsis coecutiens (Lichtenstein, 1819)Silurus caecutiens Günther, 1864 
 
Cetopsis gobioides Kner, 1858Pseudocetopsis gobioides (Kner, 1858) 
 
Cetopsis orinoco (Schultz, 1944)Pseudocetopsis orinoco Schultz, 1944 
 
Cetopsis parma Oliveira, Vari & Ferraris, 2001 
 
 
Cetopsis plumbea Steindachner, 1882Pseudocetopsis plumbea (Steindachner, 1882) 
 
Helogenes marmoratus Günther, 1863Helogenes amazonae Delsman, 1941 
 
ChacidaeChaca bankanensis Bleeker, 1852Chaca bankae Giebel, 1857 
 
Chaca chaca (Hamilton, 1822)Chaca lophioides Cuvier & Valenciennes, 1832 
 
ClariidaeGymnallabes typus Günther, 1867Gymnallabes typus subsp. heterocercalis Lönnberg, 1895 
 
ClaroteidaeChrysichthys ornatus Boulenger, 1902Amarginops ornatus (Boulenger, 1902) 
 
Lophiobagrus cyclurus (Worthington & Ricardo, 1937)Chrysichthys cyclurus Worthington & Ricardo, 1937 
 
Notoglanidium macrostoma (Pellegrin, 1909)Anaspidoglanis macrostoma (Pellegrin, 1909) 
 
Parauchenoglanis monkei (Keilhack, 1910)Parauchenoglanis guttatus (Lönnberg, 1895) 
 
DoradidaeAcanthodoras cataphractus (Linnaeus, 1758)Silurus cataphractus Linnaeus, 1758 
 
Acanthodoras spinosissimus (Eigenmann & Eigenmann, 1888)Doras spinosissimus Eigenmann & Eigenmann, 1888 
 
Agamyxis albomaculatus (Peters, 1877)Doras albomaculatus Peters, 1877 
 
Anadoras grypus (Cope, 1872)Doras grypus Cope, 1872 
 
Doras carinatus (Linnaeus, 1766)Silurus carinatus Linnaeus, 1766 
 
Hassar orestis (Steindachner, 1875)Hassar notospilus (Eigenmann, 1912) 
 
Hassar wilderi Kindle, 1895 
 
 
Leptodoras acipenserinus (Günther, 1868)Oxydoras acipenserinus Günther, 1868 
 
Leptodoras cataniai Sabaj Pérez, 2005 
 
 
Leptodoras juruensis Boulenger, 1898 
 
 
Nemadoras humeralis (Kner, 1855)Opsodoras humeralis (Kner, 1855) 
 
Orinocodoras eigenmanni Myers, 1927 
 
 
Ossancora punctata (Kner, 1855)Doras punctatus Kner, 1853 
 
Platydoras costatus (Linnaeus, 1758)Platydoras dentatus (Kner, 1855) 
 
Rhynchodoras xingui Klausewitz & Rössel, 1961Rhyncodoras xingui Klausewitz & Rössel, 1961 
 
Scorpiodoras heckelii (Kner, 1855)Doras heckelii Kner, 1855 
 
Tenellus leporhinus (Eigenmann, 1912)Nemadoras leporhinus (Eigenmann, 1912) 
 
Trachydoras paraguayensis (Eigenmann & Ward, 1907)Hemidoras paraguayensis Eigenmann & Ward, 1907 
 
HeptapteridaeBrachyrhamdia imitator Myers, 1927Pimelodella imitator (Myers, 1927) 
 
Brachyrhamdia meesi Sands & Black, 1985Pimelodella meesi (Sands & Black, 1985) 
 
Imparfinis minutus (Lütken, 1874)Rhamdia minuta Lütken, 1874 
 
Pariolius armillatus Cope, 1872Heptapterus armillatus (Cope, 1872) 
 
Pimelodella megalops Eigenmann, 1912 
 
 
HorabagridaeHorabagrus nigricollaris Pethiyagoda & Kottelat, 1994Pseudobagrus nigricollaris (Pethiyagoda & Kottelat, 1994) 
 
Pseudeutropius brachypopterus (Bleeker, 1858)Eutropius brachypopterus Bleeker, 1858 
 
LoricariidaeAcanthicus adonis Isbrücker & Nijssen, 1988 
 
 
Acestridium dichromum Retzer, Nico & Provenzano, 1999 
 
 
Acestridium discus Haseman, 1911 
 
 
Acestridium martini Nico & Provenzano, 1999 
 
 
Ancistrus aguaboensis Fisch-Muller, Mazzoni & Weber, 2001 
 
 
Ancistrus dolichopterus Kner, 1854Xenocara dolichoptera (Kner, 1854) 
 
Ancistrus hoplogenys (Günther, 1864)Ancistrus alga (Cope, 1872) 
 
Ancistrus lineolatus Fowler, 1943 
 
 
Ancistrus multispinis (Regan, 1912)Ancistrus albocinctus Ahl, 1936 
 
Ancistrus tamboensis Fowler, 1945 
 
 
Ancistrus temminckii (Valenciennes, 1840)Hypostomus temminckii Valenciennes, 1840 
 
Ancistrus triradiatus Eigenmann, 1918 
 
 
Baryancistrus beggini Lujan, Arce & Armbruster, 2009 
 
 
Baryancistrus chrysolomus Rapp Py-Daniel, Zuanon & Ribeiro de Oliveira, 2011 
 
 
Baryancistrus demantoides Werneke, Sabaj Pérez, Lujan & Armbruster, 2005 
 
 
Baryancistrus longipinnis (Kindle, 1895)Hemiancistrus longipinnis Kindle, 1895 
 
Baryancistrus niveatus (Castelnau, 1855)Parancistrus niveatus (Castelnau, 1855) 
 
Baryancistrus xanthellus Rapp Py-Daniel, Zuanon & Ribeiro de Oliveira, 2011 
 
 
Chaetostoma milesi Fowler, 1941Chaetostomus milesi Fowler, 1941 
 
Chaetostoma platyrhynchus 
 
 
Chaetostoma sovichthys Schultz, 1944Chaetostoma anomala subsp. sovichthys Schultz, 1944 
 
Chaetostoma thomsoni Regan, 1904Chaetostomus thomsoni Regan, 1904 
 
Cordylancistrus torbesensis (Schultz, 1944)Pseudancistrus torbesensis Schultz, 1944 
 
Crossoloricaria cephalaspis Isbrücker, 1979 
 
 
Dasyloricaria filamentosa (Steindachner, 1878)Loricaria filamentosa Steindachner, 1878 
 
Dekeyseria brachyura (Kner, 1854)Peckoltia brachyura (Kner, 1854) 
 
Dekeyseria pulchra (Steindachner, 1915)Ancistrus pulcher Steindachner, 1915 
 
Dekeyseria scaphirhyncha (Kner, 1854)Hemiancistrus scaphirhynchus (Kner, 1854) 
 
Dolichancistrus carnegiei (Eigenmann, 1916)Pseudancistrus carnegiei Eigenmann, 1916 
 
Farlowella gracilis (Regan, 1904)Acestra gracilis (Regan, 1904) 
 
Farlowella henriquei Miranda Ribeiro, 1918Farlowella henrique Miranda Ribeiro, 1918 
 
Farlowella knerii (Steindachner, 1882)Acestra knerii Steindachner, 1882 
 
Farlowella nattereri Steindachner, 1910Farlowella acestrichthys Pearson, 1924 
 
Farlowella oxyrrhyncha (Kner, 1853)Farlowella gladius (Boulenger, 1898) 
 
Farlowella paraguayensis Retzer & Page, 1997 
 
 
Farlowella smithi Fowler, 1913 
 
 
Farlowella vittata Myers, 1942Farlowella angosturae Martín Salazar, 1964 
 
Farlowella amazonum (Günther, 1864)Farlowella gladiolus (Günther, 1864) 
 
Hemiancistrus sabaji (Armbruster, 2003)Peckoltia sabaji Armbruster, 2003 
 
Hemiancistrus snethlageae Steindachner, 1911Ancistrus snethlageae Steindachner, 1911 
 
Hemiancistrus spilomma Cardoso & Lucinda, 2003Ancistomus spilomma (Cardoso & Lucinda, 2003) 
 
Hemipsilichthys nimius Pereira, Reis, Souza & Lazzarotto, 2003 
 
 
Hisonotus laevior Cope, 1894Microlepidogaster leptochilus (Cope, 1894) 
 
Hisonotus leucofrenatus (Miranda Ribeiro, 1908)Microlepidogaster leucofrenatus (Miranda Ribeiro, 1908) 
 
Hisonotus nigricauda (Boulenger, 1891)Microlepidogaster nigricauda (Boulenger, 1891) 
 
Hisonotus notatus Eigenmann & Eigenmann, 1889Otocinclus notatus (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 
 
Hisonotus paulinus (Regan, 1908)Otocinclus paulinus Regan, 1908 
 
Hypancistrus zebra Isbrücker & Nijssen, 1991 
 
CITES
Hypoptopoma gulare Cope, 1878Hypoptopoma joberti (Vaillant, 1880) 
 
Hypoptopoma inexspectatum (Holmberg, 1893)Hypoptopoma inexpectatum (Holmberg, 1893) 
 
Hypoptopoma spectabile (Eigenmann, 1914)Nannoptopoma spectabilis (Eigenmann, 1914) 
 
Hypoptopoma sternoptychum (Schaefer, 1996)Nannoptopoma sternoptychum Schaefer, 1996 
 
Hypopygus lepturus Hoedeman, 1962 
 
 
Hypostomus alatus Castelnau, 1855 
 
 
Hypostomus albopunctatus (Regan, 1908)Plecostomus albopunctatus Regan, 1908 
 
Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911)Plecostomus ancistroides Ihering, 1911 
 
Hypostomus jaguribensis (Fowler, 1915)Plecostomus jaguribensis Fowler, 1915 
 
Hypostomus micromaculatus Boeseman, 1968 
 
 
Hypostomus niceforoi (Fowler, 1943)Hemiancistrus niceforoi Fowler, 1943 
 
Hypostomus punctatus Valenciennes, 1840Plecostomus punctatus (Valenciennes, 1840) 
 
Hypostomus soniae Hollanda, Carvalho & Weber, 2005 
 
 
Kronichthys lacerta (Nichols, 1919)Hypostomus lacerta (Nichols, 1919) 
 
Lamontichthys llanero Taphorn & Lilyestrom, 1984 
 
 
Lamontichthys maracaibero Taphorn & Lilyestrom, 1984 
 
 
Lampiella gibbosa (Miranda Ribeiro, 1908)Otocinclus gibbosus Miranda Ribeiro, 1908 
 
Lasiancistrus schomburgkii (Günther, 1864)Lasiancistrus scolymus Nijssen & Isbrücker, 1985 
 
Leporacanthicus galaxias Isbrücker & Nijssen, 1989 
 
 
Leporacanthicus heterodon Isbrücker & Nijssen, 1989 
 
 
Leporacanthicus joselimai Isbrücker & Nijssen, 1989 
 
 
Leporacanthicus triactis Isbrücker, Nijssen & Nico, 1992 
 
 
Leporacanthicus galaxias Isbrücker & Nijssen, 1989 
 
 
Limatulichthys griseus (Eigenmann, 1909)Limatulichthys punctatus (Regan, 1904) 
 
Loricaria clavipinna Fowler, 1940 
 
 
Loricaria nickeriensis Isbrücker, 1979 
 
 
Loricaria simillima Regan, 1904 
 
 
Loricariichthys platymetopon Isbrücker & Nijssen, 1979 
 
 
Macrotocinclus affinis (Steindachner, 1877)Otocinclus affinis Steindachner, 1877 
 
Neoplecostomus franciscoensis Langeani, 1990Neoplecostomus franciscanus Langeani, 1990 
 
Neoplecostomus granosus (Valenciennes, 1840)Hypostomus granosus Valenciennes, 1840 
 
Neoplecostomus microps (Steindachner, 1877)Plecostomus microps Steindachner, 1877 
 
Otocinclus arnoldi Regan, 1909 
 
 
Otocinclus cocama Reis, 2004 
 
 
Otocinclus flexilis Cope, 1894Macrotocinclus flexilis (Cope, 1894) 
 
Otocinclus hoppei Miranda Ribeiro, 1939 
 
 
Otocinclus huaorani Schaefer, 1997 
 
 
Otocinclus macrospilus Eigenmann & Allen, 1942 
 
 
Otocinclus mariae Fowler, 1940 
 
 
Otocinclus mimulus Axenrot & Kullander, 2003 
 
 
Otocinclus vestitus Cope, 1872 
 
 
Otothyris lophophanes (Eigenmann & Eigenmann, 1889)Otothyris canaliferus Myers, 1927 
 
Otothyris travassosi Garavello, Britski & Schaefer, 1998 
 
 
Oxyropsis carinata (Steindachner, 1879)Hypoptopoma carinatus Steindachner, 1879 
 
Panaqolus albivermis Lujan, Steele & Velasquez, 2013 
 
 
Panaqolus albomaculatus (Kanazawa, 1958)Panaque albomaculatus Kanazawa, 1958 
 
Panaqolus changae (Chockley & Armbruster, 2002)Panaque changae Chockley & Armbruster, 2002 
 
Panaque bathyphilus Lujan & Chamon, 2008 
 
 
Panaque suttonorum Schultz, 1944Panaque suttoni Schultz, 1944 
 
Parancistrus aurantiacus (Castelnau, 1855)Parancistrus nigricans (Castelnau, 1855) 
 
Pareiorhaphis stephanus (Oliveira & Oyakawa, 1999)Hemipsilichthys stephanus Oliveira & Oyakawa, 1999 
 
Parotocinclus aripuanensis Garavello, 1988Parotocinclus aripuanus Garavello, 1988 
 
Parotocinclus cristatus Garavello, 1977 
 
 
Parotocinclus eppleyi Schaefer & Provenzano, 1993 
 
 
Parotocinclus jimi Garavello, 1977 
 
 
Parotocinclus longirostris Garavello, 1988 
 
 
Parotocinclus maculicauda (Steindachner, 1877)Otocinclus maculicauda Steindachner, 1877 
 
Parotocinclus minutus (Garavello, 1977) 
 
 
Parotocinclus spilosoma (Fowler, 1941)Plecostomus spilosoma Fowler, 1941 
 
Peckoltia brevis (La Monte, 1935)Hemiancistrus brevis La Monte, 1935 
 
Peckoltia compta De Oliveira, Zuanon, Rapp Py-Daniel & Rocha, 2010 
 
 
Peckoltia multispinis (Holly, 1929)Lasiancistrus multispinis (Holly, 1929) 
 
Peckoltia vittata (Steindachner, 1881)Chaetostomus vittatus Steindachner, 1881 
 
Planiloricaria cryptodon (Isbrücker, 1971)Pseudohemiodon cryptodon Isbrücker, 1971 
 
Pogonopoma parahybae (Steindachner, 1877)Rhinelepis parahybae Steindachner, 1877 
 
Pseudacanthicus spinosus (Castelnau, 1855)Hypostomus spinosus Castelnau, 1855 
 
Pseudancistrus barbatus (Valenciennes, 1840)Plecostomus barbatus (Valenciennes, 1840) 
 
Pseudohemiodon lamina (Günther, 1868)Loricaria lamina Günther, 1868 
 
Pseudohemiodon laticeps (Regan, 1904)Loricaria laticeps Regan, 1904 
 
Pseudohemiodon thorectes Isbrücker, 1975 
 
 
Pseudolithoxus anthrax (Armbruster & Provenzano, 2000)Lasiancistrus anthrax Armbruster & Provenzano, 2000 
 
Pseudolithoxus dumus (Armbruster & Provenzano, 2000)Lasiancistrus dumus Armbruster & Provenzano, 2000 
 
Pseudolithoxus nicoi (Armbruster & Provenzano, 2000)Lasiancistrus nicoi Armbruster & Provenzano, 2000 
 
Pseudotothyris janeirensis Britski & Garavello, 1984 
 
 
Pseudotothyris obtusa (Miranda Ribeiro, 1911)Otocinclus obtusus Miranda Ribeiro, 1911 
 
Pterosturisoma microps (Eigenmann & Allen, 1942)Harttia microps Eigenmann & Allen, 1942 
 
Apistoloricaria condei Isbrücker & Nijssen, 1986 
 
 
Rineloricaria beni (Pearson, 1924)Loricaria beni Pearson, 1924 
 
Rineloricaria eigenmanni (Pellegrin, 1908)Hemiloricaria eigenmanni (Pellegrin, 1908) 
 
Rineloricaria formosa Isbrücker & Nijssen, 1979Hemiloricaria formosa (Isbrücker & Nijssen, 1979) 
 
Rineloricaria hasemani Isbrücker & Nijssen, 1979Hemiloricaria hasemani (Isbrücker & Nijssen, 1979) 
 
Rineloricaria heteroptera Isbrücker & Nijssen, 1976 
 
 
Rineloricaria lanceolata (Günther, 1868)Loricaria lanceolata Günther, 1868 
 
Rineloricaria magdalenae (Steindachner, 1879)Loricaria magdalenae Steindachner, 1879 
 
Rineloricaria melini (Schindler, 1959)Loricariichthys melini Schindler, 1959 
 
Rineloricaria microlepidogaster (Regan, 1904)Loricaria microlepidogaster Regan, 1904 
 
Rineloricaria misionera Rodríguez & Miquelarena, 2005 
 
 
Rineloricaria morrowi Fowler, 1940Hemiloricaria morrowi (Fowler, 1940) 
 
Rineloricaria nigricauda (Regan, 1904)Loricaria nigricauda Regan, 1904 
 
Rineloricaria pareiacantha (Fowler, 1943)Loricaria pareiacantha (Fowler, 1943) 
 
Rineloricaria parva (Boulenger, 1895)Loricaria parva Boulenger, 1895 
 
Rineloricaria stewarti (Eigenmann, 1909)Loricaria stewarti Eigenmann, 1909 
 
Rineloricaria teffeana (Steindachner, 1879)Loricaria teffeana Steindachner, 1879 
 
Rineloricaria wolfei Fowler, 1940Hemiloricaria wolfei (Fowler, 1940) 
 
Schizolecis guntheri (Miranda Ribeiro, 1918)Pseudotocinclus ribeiroi Gomes, 1955 
 
Scobinancistrus aureatus Burgess, 1994Panaque aureatus (Burgess, 1994) 
 
Spatuloricaria evansii (Boulenger, 1892)Loricaria evansii Boulenger, 1892 
 
Spatuloricaria puganensis (Pearson, 1937)Loricaria puganensis Pearson, 1937 
 
Spectracanthicus murinus Nijssen & Isbrücker, 1987 
 
 
Sturisoma nigrirostrum Fowler, 1940Sturiosoma nigrirostrum Fowler, 1940 
 
Sturisoma robustum (Regan, 1904)Oxyloricaria robusta Regan, 1904 
 
Sturisomatichthys leightoni (Regan, 1912)Oxyloricaria leightoni Regan, 1912 
 
Sturisomatichthys panamense (Eigenmann & Eigenmann, 1889)Sturisomatichthys panamensis (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 
 
MochokidaeChiloglanis cameronensis Boulenger, 1904Chilochromis cameronenesis Boulenger, 1904 
 
Chiloglanis neumanni Boulenger, 1911 
 
 
Chiloglanis paratus Crass, 1960 
 
 
Microsynodontis batesii Boulenger, 1903 
 
 
Microsynodontis lamberti Poll & Gosse, 1963 
 
 
Mochokiella paynei Howes, 1980 
 
 
Synodontis afrofischeri Hilgendorf, 1888Synodontis afrofisheri Hilgendorf, 1888 
 
Synodontis alberti Schilthuis, 1891 
 
 
Synodontis albolineatus Pellegrin, 1924 
 
 
Synodontis ansorgii Boulenger, 1911 
 
 
Synodontis bastiani Daget, 1948Synodontis eburneensis Daget, 1965 
 
Synodontis batensoda Rüppell, 1832Brachysynodontis batensoda (Rüppell, 1832) 
 
Synodontis batesii Boulenger, 1907 
 
 
Synodontis brichardi Poll, 1959 
 
 
Synodontis camelopardalis Poll, 1971 
 
 
Synodontis caudalis Boulenger, 1899 
 
 
Synodontis caudovittatus Boulenger, 1901 
 
 
Synodontis centralis Poll, 1971 
 
 
Synodontis congicus Poll, 1971 
 
 
Synodontis contractus Vinciguerra, 1928Synodontis davidi Axelrod, 1970 
 
Synodontis decorus Boulenger, 1899Synodontis vittatus Boulenger, 1920 
 
Synodontis eupterus Boulenger, 1901Synodontis macrepipterus Pellegrin, 1922 
 
Synodontis filamentosus Boulenger, 1901Synodontis augeriasi Pellegrin, 1929 
 
Synodontis granulosus Boulenger, 1900 
 
 
Synodontis greshoffi Schilthuis, 1891Synodontis holopercnus Boulenger, 1920 
 
Synodontis haugi Pellegrin, 1906 
 
 
Synodontis marmoratus Lönnberg, 1895Synodontis marmoratus subsp. truncatus Holly, 1927 
 
Synodontis multimaculatus Boulenger, 1902 
 
 
Synodontis multipunctatus Boulenger, 1898 
 
 
Synodontis nigriventris David, 1936Synodontis nigroventris David, 1936 
 
Synodontis njassae Keilhack, 1908 
 
 
Synodontis obesus Boulenger, 1898Synodontis loppei Pellegrin, 1927 
 
Synodontis ocellifer Boulenger, 1900 
 
 
Synodontis petricola Matthes, 1959 
 
 
Synodontis polli Gosse, 1982Synodontis eurystomus Matthes, 1959 
 
Synodontis polystigma Boulenger, 1915 
 
 
Synodontis pulcher Poll, 1971 
 
 
Synodontis robbianus Smith, 1875 
 
 
Synodontis robertsi Poll, 1974 
 
 
Synodontis schall (Bloch & Schneider, 1801)Synodontis gambiensis Günther, 1864 
 
Synodontis soloni Boulenger, 1899 
 
 
Synodontis steindachneri Boulenger, 1913 
 
 
Synodontis tourei Daget, 1962 
 
 
Synodontis velifer Norman, 1935 
 
 
Synodontis waterloti Daget, 1962 
 
 
PimelodidaeBergiaria westermanni (Lütken, 1874)Iheringichthys westermanni (Reinhardt, 1874) 
 
Duopalatinus puruanus Eigenmann & Allen, 1942 
 
 
Pimelodus albofasciatus Mees, 1974 
 
 
Pimelodus pictus Steindachner, 1876Pimelodella picta (Steindachner, 1876) 
 
Pimelodus tetramerus Ribeiro & Lucena, 2006 
 
 
Platysilurus mucosus (Vaillant, 1880)Platysilurus barbatus Haseman, 1911 
 
PseudopimelodidaeCephalosilurus albomarginatus (Eigenmann, 1912)Pseudopimelodus albomarginatus Eigenmann, 1912 
 
Cephalosilurus apurensis (Mees, 1978)Pseudopimelodus apurensis Mees, 1978 
 
Microglanis carlae Vera Alcaraz, da Graça & Shibatta, 2008 
 
 
Microglanis cottoides (Boulenger, 1891)Pimelodus cottoides Boulenger, 1891 
 
Microglanis iheringi Gomes, 1946 
 
 
Microglanis parahybae (Steindachner, 1880)Pseudopimelodus parahybae Steindachner, 1880 
 
Microglanis poecilus Eigenmann, 1912 
 
 
Pseudopimelodus bufonius (Valenciennes, 1840)Pimelodus bufonius Valenciennes, 1840 
 
SchilbeidaeParailia congica Boulenger, 1899Parailia longifilis Boulenger, 1902 
 
Pareutropius buffei (Gras, 1961)Eutropiellus buffei Gras, 1961 
 
Schilbe marmoratus Boulenger, 1911Schilbe congolensis Steindachner, 1912 
 
SiluridaeKryptopterus bicirrhis (Valenciennes, 1840)Kryptopterus bicirrus (Valenciennes, 1840) 
 
Kryptopterus cryptopterus (Bleeker, 1851)Kryptopterus micropus Bleeker, 1858 
 
Kryptopterus macrocephalus (Bleeker, 1858)Kryptopterichthys macrocephalus Bleeker, 1858 
 
Krytopterus bicirrhis (Valenciennes, 1840)Kryptopterus bicirrus Valenciennes, 1840 
 
SisoridaeCaelatoglanis zonatus Ng & Kottelat, 2005 
 
 
Erethistes pusillus Müller & Troschel, 1849 
 
 
Gagata itchkeea (Sykes, 1839)Bagrus itchkeea (Sykes, 1839) 
 
Glyptothorax housei Herre, 1942 
 
 
Glyptothorax lampris Fowler, 1934 
 
 
Glyptothorax laosensis Fowler, 1934 
 
 
Glyptothorax platypogonides (Bleeker, 1855)Glyptothorax platypogonoides (Bleeker, 1855) 
 
Gogangra viridescens (Hamilton, 1822)Gagata viridescens (Hamilton, 1822) 
 
Hara filamentosa Blyth, 1860Erethistes filamentosus (Blyth, 1860) 
 
Hara horai Misra, 1976Erethistes horai (Misra, 1976) 
 
Oreoglanis siamensis Smith, 1933 
 
 
Pseudolaguvia shawi (Hora, 1921)Glyptothorax shawi (Hora, 1921) 
 
TrichomycteridaeItuglanis metae (Eigenmann, 1917)Trichomycterus metae (Eigenmann, 1917) 
 
Pseudostegophilus nemurus (Günther, 1869)Stegophilus nemurus Günther, 1869 
 
Trichomycterus zonatus (Eigenmann, 1918)Cambeva zonata (Eigenmann, 1918) 
 
Vandellia cirrhosa Valenciennes, 1846Vandellia plazaii Castelnau, 1855 
 
Red: Synbranchiformes
ChaudhuriidaePillaia indica Yazdani, 1972Chaudhuria indica (Yazdani, 1972) 
 
MastacembelidaeMacrognathus caudiocellatus (Boulenger, 1893)Mastacembelus caudiocellatus Boulenger, 1893 
 
Macrognathus circumcinctus (Hora, 1924)Mastacembelus circumcinctus Hora, 1924 
 
Macrognathus dorsiocellatus Britz, 2010 
 
 
Macrognathus guentheri (Day, 1865)Mastacembelus guentheri (Day, 1865) 
 
Macrognathus meklongensis Roberts, 1986 
 
 
Macrognathus pancalus Hamilton, 1822Mastacembelus pancalus Hamilton, 1822 
 
Macrognathus semiocellatus Roberts, 1986 
 
 
Mastacembelus brichardi (Poll, 1958)Caecomastacembelus brichardi Poll, 1958 
 
Mastacembelus loennbergii Boulenger, 1898Caecomastacembelus loennbergii (Boulenger, 1898) 
 
Red: Syngnathiformes
SyngnathidaeEnneacampus ansorgii (Boulenger, 1910)Syngnathus pulchellus Boulenger, 1915 
 
Ichthyocampus carce (Hamilton, 1822)Ichthyocampus ponticerianus Kaup, 1856 
 
Microphis aculeatus (Kaup, 1856)Microphis smithii Duméril, 1870 
 
Microphis brachyurus (Bleeker, 1854)Oostethus brachyurus (Bleeker, 1854) 
 
Microphis cuncalus (Hamilton, 1822)Dorichthys cunculus (Hamilton-Buchanan, 1822) 
 
Microphis deocata (Hamilton, 1822)Doryichthys deocata (Hamilton, 1822) 
 
Microphis leiaspis (Bleeker, 1854)Coelonotus leiaspis (Bleeker, 1854) 
 
Red: Tetraodontiformes
TetraodontidaeAuriglobus nefastus (Roberts, 1982)Chonerhinos nefastus Roberts, 1982 
 
Carinotetraodon borneensis (Regan, 1903)Tetraodon borneensis (Regan, 1903) 
 
Carinotetraodon irrubesco Tan, 1999 
 
 
Carinotetraodon lorteti (Tirant, 1885)Tetraodon lorteti Tirant, 1885 
 
Carinotetraodon salivator Lim & Kottelat, 1995 
 
 
Carinotetraodon travancoricus (Hora & Nair, 1941)Tetraodon travancoricus Hora & Nair, 1941 
 
Colomesus psittacus (Bloch & Schneider, 1801)Tetrodon psittacus Bloch & Schneider, 1801 
 
Dichotomyctere erythrotaenia (Bleeker, 1853)Tetraodon erythrotaenia Bleeker, 1853 
 
Dichotomyctere fluviatilis (Hamilton, 1822)Tetraodon fluviatilis Hamilton, 1822 
 
Dichotomyctere nigroviridis (Marion de Procé, 1822)Tetrodon nigroviridis Marion de Procé, 1822 
 
Dichotomyctere ocellatus (Steindachner, 1870)Tetraodon biocellatus Tirant, 1885 
 
Leiodon cutcutia (Hamilton, 1822)Tetraodon cutcutia Hamilton, 1822 
 
Pao abei (Roberts, 1998)Tetraodon abei Roberts, 1998 
 
Pao baileyi (Sontirat, 1985)Tetraodon baileyi Sontirat, 1985 
 
Pao brevirostris (Benl, 1957)Monotrete brevirostris (Benl, 1957) 
 
Pao cochinchinensis (Steindachner, 1866)Monotrete cochinchinensis (Steindachner, 1866) 
 
Pao leiurus (Bleeker, 1850)Tetraodon leiurus Bleeker, 1850 
 
Pao palembangensis (Bleeker, 1851)Tetraodon palembangensis Bleeker, 1851 
 
Pao suvattii (Sontirat & Soonthornsatit, 1985)Tetraodon suvattii Sontirat & Soonthornsatit, 1985 
 
Pao turgidus (Kottelat, 2000)Monotrete turgidus Kottelat, 2000 
 
Takifugu ocellatus (Linnaeus, 1758)Sphoeroides ocellatus (Linnaeus, 1758) 
 
Tetraodon duboisi Poll, 1959 
 
 
Tetraodon miurus Boulenger, 1902Tetrodon miurus Boulenger, 1902 
 
Tetraodon schoutedeni Pellegrin, 1926Tetrodon schoutedeni Pellegrin, 1926 
 
PISCES – RIBE (morske)
ACTINOPTERI
Red: Perciformes
AcanthuridaeAcanthurus achilles Shaw, 1803Acanthurus achillas Shaw, 1803 
 
Acanthurus japonicus (Schmidt, 1931)Acanthurus japonicas (Schmidt, 1931) 
 
Acanthurus nigricans (Linnaeus, 1758)Acanthurus glaucopareius Cuvier, 1829 
 
Acanthurus pyroferus Kittlitz, 1834Acanthurus celebicus Bleeker, 1853 
 
Acanthurus thompsoni (Fowler, 1923)Acanthurus philippinus (Herre, 1927) 
 
Acanthurus triostegus (Linnaeus, 1758)Acanthurus sandvicensis Streets, 1877 
 
Ctenochaetus strigosus (Bennett, 1828)Acanthurus strigosus Bennett, 1828 
 
Ctenochaetus tominiensis Randall, 1955Ctenochaetus tominienis Randall, 1955 
 
Zebrasoma flavescens (Bennett, 1828)Acanthurus flavescens Bennett, 1828 
 
Zebrasoma rostratum (Günther, 1875)Acanthurus rostratus Günther, 1875 
 
ApogonidaeSphaeramia nematoptera (Bleeker, 1856)Apogon nematopterus Bleeker, 1856 
 
Zoramia leptacantha (Bleeker, 1856)Apogon leptacanthus Bleeker, 1856 
 
BlenniidaeEcsenius minutus Klausewitz, 1963 
 
 
Ecsenius namiyei (Jordan & Evermann, 1902)Salarias namiyei Jordan & Evermann, 1902 
 
Exallias brevis (Kner, 1868)Salarias brevis Kner, 1868 
 
Meiacanthus grammistes (Valenciennes, 1836)Blennechis grammistes Valenciennes, 1836 
 
Meiacanthus nigrolineatus Smith-Vaniz, 1969 
 
 
Omobranchus zebra (Bleeker, 1868)Petroscirtes zebra Bleeker, 1868 
 
Salarias fasciatus (Bloch, 1786)Salarias quadripennis Cuvier, 1816 
 
Salarias ramosus Bath, 1992 
 
 
CallionymidaeNeosynchiropus ocellatus (Pallas, 1770)Synchiropus ocellatus (Pallas, 1770) 
 
Synchiropus marmoratus (Peters, 1855)Callionymus marmoratus Peters, 1855 
 
Synchiropus picturatus (Peters, 1877)Pterosynchiropus picturatus (Peters, 1877) 
 
Synchiropus splendidus (Herre, 1927)Pterosynchiropus splendidus (Herre, 1927) 
 
Synchiropus stellatus Smith, 1963Neosynchiropus stellatus (Smith, 1963) 
 
ChaetodontidaeChaetodon adiergastos Seale, 1910 
 
 
Chaetodon argentatus Smith & Radcliffe, 1911Anisochaetodon argentatus (Smith & Radcliffe, 1911) 
 
Chaetodon auriga (Forsskål, 1775)Chaetodon satifer Bloch, 1795 
 
Chaetodon baronessa Cuvier, 1829Citharoedus gonochaetodon subsp. baronessa (Cuvier, 1829) 
 
Chaetodon bennetti Cuvier, 1831Chaetodon binetti Cuvier, 1831 
 
Chaetodon blackburnii Desjardins, 1836Chaetodon blockburnii Desjardins, 1836 
 
Chaetodon burgessi Allen & Starck, 1973 
 
 
Chaetodon capistratus Linnaeus, 1758Chaetodon bricei Smith, 1898 
 
Chaetodon citrinellus Cuvier, 1831Chaetodon nigripes De Vis, 1884 
 
Chaetodon collare Bloch, 1787Chaetodon collaris Bloch, 1787 
 
Chaetodon decussatus Cuvier, 1829Chaetodon vagabundus subsp. jordani Ahl, 1923 
 
Chaetodon ephippium Cuvier, 1831Chaetodon garnoti Lesson, 1831 
 
Chaetodon falcula Bloch, 1795Anisochaetodon falcula (Bloch, 1795) 
 
Chaetodon flavirostris Günther, 1874Chaetodon aphrodite Ogilby, 1889 
 
Chaetodon guentheri Ahl, 1923Chaetodon guntheri Ahl, 1923 
 
Chaetodon guttatissimus Bennett, 1833Chaetodon maculatus Sauvage, 1891 
 
Chaetodon interruptus Ahl, 1923Chaetodon unimaculatus subsp. interruptus Ahl, 1923 
 
Chaetodon kleinii Bloch, 1790Anisochaetodon kleinii (Bloch, 1790) 
 
Chaetodon lineolatus Cuvier, 1831Anisochaetodon lineolatus (Cuvier, 1831) 
 
Chaetodon lunula (Lacepède, 1802)Chaetodon biocellatus Cuvier, 1831 
 
Chaetodon madagaskariensis Ahl, 1923Chaetodon chrysurus Desjardins, 1834 
 
Chaetodon mertensii Cuvier, 1831Chaetodon dixoni Regan, 1904 
 
Chaetodon meyeri Bloch & Schneider, 1801Holacanthus flavoniger Lacepède, 1802 
 
Chaetodon ocellatus Bloch, 1787Chaetodon bimaculatus Bloch, 1790 
 
Chaetodon octofasciatus Bloch, 1787Chaetodon octolineatus Gronow, 1854 
 
Chaetodon ornatissimus Cuvier, 1831Chaetodon ornatus Gray, 1831 
 
Chaetodon plebeius Cuvier, 1831Chaetodon cordiformis Thiollière, 1857 
 
Chaetodon punctatofasciatus Cuvier, 1831Chaetodon punctofasciatus Cuvier, 1831 
 
Chaetodon quadrimaculatus Gray, 1831Chaetodon quadromaculatus Gray, 1831 
 
Chaetodon rafflesi AnonymousAnisochaetodon rafflesi 
 
Chaetodon rainfordi McCulloch, 1923 
 
 
Chaetodon reticulatus Cuvier, 1831Chaetodon recticulatus Cuvier, 1831 
 
Chaetodon sedentarius Poey, 1860Chaetodon gracilis Günther, 1860 
 
Chaetodon selene Bleeker, 1853 
 
 
Chaetodon semeion Bleeker, 1855Chaetodon decoratus Ahl, 1923 
 
Chaetodon speculum Cuvier, 1831Chaetodon ocellifer Franz, 1910 
 
Chaetodon triangulum Reinwardt, 1831Gonochaetodon triangulum (Cuvier, 1831) 
 
Chaetodon trifascialis Quoy & Gaimard, 1825Megaprotodon strigangulus (Cuvier, 1831) 
 
Chaetodon ulietensis Cuvier, 1831Chaetodon aurora De Vis, 1884 
 
Chaetodon unimaculatus Bloch, 1787Chaetodon sphenospilus Jenkins, 1901 
 
Chaetodon vagabundus Linnaeus, 1758Anisochaetodon vagabundus (Linnaeus, 1758) 
 
Chaetodon xanthocephalus Bennett, 1833Chaetodon auromarginatus Bliss, 1883 
 
Chaetodon xanthurus Bleeker, 1857 
 
 
Chelmon rostratus (Linnaeus, 1758)Chaelmo rostratus (Linnaeus, 1758) 
 
Forcipiger flavissimus Jordan & McGregor, 1898Foreipiger flavissimus Jordan & McGregor, 1898 
 
Heniochus acuminatus (Linnaeus, 1758)Chaetodon acuminatus Linnaeus, 1758 
 
Heniochus chrysostomus Cuvier, 1831Heniochus permutatus Cuvier, 1831 
 
Heniochus diphreutes Jordan, 1903Heniochus diphreustes Jordan, 1903 
 
Heniochus singularius Smith & Radcliffe, 1911Heniochus singularis Smith & Radcliffe, 1911 
 
Heniochus varius (Cuvier, 1829)Taurichthys varius Cuvier, 1829 
 
Parachaetodon ocellatus (Cuvier, 1831)Chaetodon oligacanthus Bleeker, 1850 
 
CirrhitidaeCirrhitichthys falco Randall, 1963Cirrhitichthys serratus Randall, 1963 
 
Cirrhitichthys oxycephalus (Bleeker, 1855)Cirrhites oxycephalus Bleeker, 1855 
 
Neocirrhites armatus Castelnau, 1873Neocirrhitus armatus Castelnau, 1873 
 
Paracirrhites arcatus (Cuvier, 1829)Cirrhites arcatus Cuvier, 1829 
 
GobiidaeAmblyeleotris aurora (Polunin & Lubbock, 1977)Cryptocentrus aurora Polunin & Lubbock, 1977) 
 
Amblyeleotris guttata (Fowler, 1938)Pteroculiops guttatus Fowler, 1938 
 
Amblyeleotris steinitzi (Klausewitz, 1974)Cryptocentrus steinitzi Klausewitz, 1974 
 
Amblyeleotris randalli Hoese & Steene, 1978 
 
 
Amblygobius phalaena (Valenciennes, 1837)Gobius phalaena Valenciennes, 1837 
 
Amblygobius stethophtalmus (Bleeker, 1851)Gobius stethophthalmus Bleeker, 1851 
 
Cryptocentrus cinctus (Herre, 1936)Smilogobius cinctus Herre, 1936 
 
Cryptocentrus leptocephalus Bleeker, 1876Cryptocentrus singapurensis (Herre, 1936) 
 
Ctenogobiops tangaroai Lubbock & Polunin, 1977Ctenogobiops tangaroae Lubbock & Polunin, 1977 
 
Elacatinus evelynae (Böhlke & Robins, 1968)Gobiosoma evelynae Böhlke & Robins, 1968 
 
Elacatinus figaro Sazima, Moura & Rosa, 1997 
 
 
Elacatinus oceanops Jordan, 1904Gobiosoma oceanops (Jordan, 1904) 
 
Fusigobius inframaculatus (Randall, 1994)Coryphopterus inframaculatus Randall, 1994 
 
Gobiodon atrangulatus Garman, 1903 
 
 
Gobiodon citrinus (Rüppell, 1838)Gobius citrinus Rüppell, 1838 
 
Gobiodon histrio (Valenciennes, 1837)Gobiodon verticalis Alleyne & Macleay, 1877 
 
Gobiodon oculolineatus Wu, 1979 
 
 
Gobiodon okinawae Sawada, Arai & Abe, 1972 
 
 
Gobiodon quinquestrigatus (Valenciennes, 1837)Gobius quinquestrigatus Valenciennes, 1837 
 
Istigobius ornatus (Rüppell, 1830)Acentrogobius ornatus (Rüppell, 1830) 
 
Koumansetta rainfordi Whitley, 1940Amblygobius rainfordi (Whitley, 1940) 
 
Lotilia graciliosa Klausewitz, 1960 
 
 
Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)Apocryptes serperaster Richardson, 1846) 
 
Signigobius biocellatus Hoese & Allen, 1977 
 
 
Stonogobiops nematodes Hoese & Randall, 1982 
 
 
Stonogobiops xanthorhinica Hoese & Randall, 1982 
 
 
Valenciennea helsdingenii (Bleeker, 1858)Eleotriodes helsdingeni Bleeker, 1858 
 
Valenciennea longipinnis (Lay & Bennett, 1839)Eleotriodes longipinnis Lay & Bennett, 1839 
 
Valenciennea puellaris (Tomiyama, 1956)Eleotriodes puellaris Tomiyama, 1956 
 
Valenciennea randalii Hoese & Larson, 1994 
 
 
Valenciennea sexguttata (Valenciennes, 1837)Eleotriodes sexguttatus Valenciennes, 1837 
 
Valenciennea strigata (Broussonet, 1782)Eleotriodes strigatus (Broussonet, 1782) 
 
Valenciennea wardii (Playfair, 1867)Valenciennea nigromaculata Herre, 1932 
 
LabridaeAnampses chrysocephalus Randall, 1958Anampses rubrocaudatus Randall, 1958 
 
Anampses melanurus Bleeker, 1857Anampses melanurus subsp. melanurus 
 
Anampses meleagrides Valenciennes, 1840Anampses amboinensis Bleeker, 1857 
 
Anampses neoguinaicus Bleeker, 1878Anampses fidjensis Sauvage, 1880 
 
Anampses twistii Bleeker, 1856 
 
 
Bodianus diana (Lacepède, 1801)Lepidaplois diana Lacepède, 1801 
 
Bodianus mesothorax (Bloch & Schneider, 1801)Lepidaplois mesothorax (Bloch & Schneider, 1801) 
 
Bodianus sepiacaudus Gomon, 2006 
 
 
Cheilinus oxycephalus Bleeker, 1853Cheilinus calophthalmus Günther, 1867 
 
Cirrhilabrus adornatus Randall & Kunzmann, 1998 
 
 
Cirrhilabrus cyanopleura (Bleeker, 1851)Cirrhilabrus lyukyuensis Ishikawa, 1904 
 
Cirrhilabrus filamentosus (Klausewitz, 1976)Cirrhilabrichthys filamentosus Klausewitz, 1976 
 
Cirrhilabrus jordani Snyder, 1904 
 
 
Cirrhilabrus katherinae Randall, 1992 
 
 
Cirrhilabrus lubbocki Randall & Carpenter, 1980 
 
 
Cirrhilabrus rhomboidalis Randall, 1988 
 
 
Cirrhilabrus rubrimarginatus Randall, 1992Cirrhilabrus rubimarginatus Randall, 1992 
 
Cirrhilabrus rubripinnis Randall & Carpenter, 1980 
 
 
Cirrhilabrus rubrisquamis Randall & Emery, 1983 
 
 
Cirrhilabrus solorensis Bleeker, 1853 
 
 
Coris caudimacula (Quoy & Gaimard, 1834)Coris multicolor (Rüppell, 1835) 
 
Gomphosus varius Lacepède, 1801Gomphosus tricolor Quoy & Gaimard, 1824 
 
Gramma loreto Poey, 1868 
 
 
Halichoeres chloropterus (Bloch, 1791)Halichoeres gymnocephalus (Bloch & Schneider, 1801) 
 
Halichoeres chrysus Randall, 1981 
 
 
Halichoeres iridis Randall & Smith, 1982 
 
 
Halichoeres marginatus Rüppell, 1835Halichoeres notopsis (Valenciennes, 1839) 
 
Halichoeres melanurus (Bleeker, 1851)Halichoeres hoeveni (Bleeker, 1851) 
 
Halichoeres richmondi Fowler & Bean, 1928 
 
 
Halichoeres trispilus Randall & Smith, 1982 
 
 
Labroides bicolor Fowler & Bean, 1928Fowlerella bicolor (Fowler & Bean, 1928) 
 
Labroides dimidiatus (Valenciennes, 1839)Labroides paradiseus Bleeker, 1851 
 
Macropharyngodon bipartitus (Smith, 1957)Macrophartyngodon varialvus Smith, 1957 
 
Macropharyngodon cyanoguttatus Randall, 1978 
 
 
Macropharyngodon meleagris (Valenciennes, 1839)Leptojulis pardalis Kner, 1867 
 
Macropharyngodon negrosensis Herre, 1932 
 
 
Macropharyngodon ornatus Randall, 1978 
 
 
Oxycheilinus bimaculatus (Valenciennes, 1840)Cheilinus bimaculatus Valenciennes, 1840 
 
Paracheilinus carpenteri Randall & Lubbock, 1981 
 
 
Paracheilinus filamentosus Allen, 1974 
 
 
Paracheilinus lineopunctatus Randall & Lubbock, 1981 
 
 
Pseudocheilinus hexataenia (Bleeker, 1857)Cheilinus hexataenia Bleeker, 1857 
 
Pseudocheilinus ocellatus Randall, 1999 
 
 
Pseudojuloides cerasinus (Snyder, 1904)Pseudojulis cerasina Snyder, 1904 
 
Pseudojuloides severnsi Bellwood & Randall, 2000 
 
 
Pseudojuloides xanthomos Randall & Randall, 1981Pseudojudoides xanthomus Randall & Randall, 1981 
 
Thalassoma amblycephalum (Bleeker, 1856)Julis amblycephalus Bleeker, 1856 
 
Thalassoma genivittatum (Valenciennes, 1839)Thalassoma mascarenum Fricke, 1999 
 
Wetmorella nigropinnata (Seale, 1901)Wetmorella phillipina Fowler & Bean, 1928 
 
MicrodesmidaeNemateleotris decora Randall & Allen, 1973 
 
 
Nemateleotris magnifica Fowler, 1938Nemaeleotris magnifica Fowler, 1938 
 
Ptereleotris evides (Jordan & Hubbs, 1925)Ptereleotris tricolor Smith, 1957 
 
Ptereleotris heteroptera (Bleeker, 1855)Eleotris heteropterus Bleeker, 1855 
 
Ptereleotris microlepis (Bleeker, 1856)Ptereleotris letholepis Clark, 1938 
 
Ptereleotris zebra (Fowler, 1938)Pogonoculius zebra Fowler, 1938 
 
OpistognathidaeOpistognathus aurifrons (Jordan & Thompson, 1905)Gnathypops aurifrons Jordan & Thompson, 1905 
 
PomacanthidaeApolemichthys trimaculatus (Cuvier, 1831)Holacanthus trimaculatus Cuvier, 1831 
 
Apolemichthys xanthopunctatus Burgess, 1973 
 
 
Apolemichthys xanthurus (Bennett, 1833)Holacanthus xanthurus Bennett, 1833 
 
Calloplesiops altivelis (Steindachner, 1903)Barrosia barrosi Smith, 1952 
 
Centropyge acanthops (Norman, 1922)Holacanthus acanthops Norman, 1922 
 
Centropyge aurantia Randall & Wass, 1974 
 
 
Centropyge aurantonotus Burgess, 1974Centropyge aurantanota Burgess, 1974 
 
Centropyge bicolor (Bloch, 1787)Holacanthus bicolor (Bloch, 1787) 
 
Centropyge colini Smith-Vaniz & Randall, 1974 
 
 
Centropyge eibli Klausewitz, 1963 
 
 
Centropyge ferrugata Randall & Burgess, 1972 
 
 
Centropyge fisheri (Snyder, 1904)Centropyge flavicauda Fraser-Brunner, 1933 
 
Centropyge flavipectoralis Randall & Klausewitz, 1977 
 
 
Centropyge flavissima (Cuvier, 1831)Holacanthus cyanotis Günther, 1860 
 
Centropyge heraldi Woods & Schultz, 1953Pomacanthus heraldi (Woods & Schultz, 1953) 
 
Centropyge loriculus (Günther, 1874)Centropyge flammeus Woods & Schultz, 1953 
 
Centropyge multicolor Randall & Wass, 1974 
 
 
Centropyge multispinis (Playfair, 1867)Holacanthus multispinis Playfair, 1867 
 
Centropyge nox (Bleeker, 1853)Holacanthus nox Bleeker, 1853 
 
Centropyge potteri (Jordan & Metz, 1912)Holacanthus potteri Jordan & Metz, 1912 
 
Centropyge tibicen (Cuvier, 1831)Holacanthus tibicen Cuvier, 1831 
 
Centropyge vrolikii (Bleeker, 1853)Holacanthus vrolikii Bleeker, 1853 
 
Centropyge bispinosa (Günther, 1860)Holacanthus bispinosus Günther, 1860 
 
Chaetodontoplus melanosoma (Bleeker, 1853)Holacanthus melanosoma Bleeker, 1853 
 
Chaetodontoplus mesoleucus (Bloch, 1787)Chaetodon mesoleucus Bloch, 1787 
 
Chaetodontoplus septentrionalis (Temminck & Schlegel, 1844)Holacanthus septentrionalis Temminck & Schlegel, 1844 
 
Genicanthus bellus (Randall, 1975) 
 
 
Genicanthus lamarck (Lacepède, 1802)Holacanthus lamarck Lacepède, 1802 
 
Genicanthus melanospilos (Bleeker, 1857)Holacanthus melanospilos Bleeker, 1857 
 
Genicanthus semifasciatus (Kamohara, 1934)Holacanthus semifasciatus Kamohara, 1934 
 
Genicanthus watanabei (Yasuda & Tominaga, 1970)Holacanthus watanabei Yasuda & Tominaga, 1970 
 
Paracentropyge multifasciata (Smith & Radcliffe, 1911)Holacanthus multifasciatus Smith & Radcliffe, 1911 
 
Pomacanthus navarchus (Cuvier, 1831)Holacanthus navarchus Cuvier, 1831 
 
Pygoplites diacanthus (Boddaert, 1772)Chaetodon diacanthus Boddaert, 1772 
 
PomacentridaeAcanthochromis polyacanthus (Bleeker, 1855)Abudefduf jordani (Seale, 1906), Dascyllus polyacanthus Bleeker, 1855 
 
Amphiprion akallopisos Bleeker, 1853Phalerebus akallopisos (Bleeker, 1853) 
 
Amphiprion akindynos Allen, 1972 
 
 
Amphiprion allardi Klausewitz, 1970 
 
 
Amphiprion bicinctus Rüppell, 1830 
 
 
Amphiprion chrysogaster Cuvier, 1830Amphiprion mauritiensis Schultz, 1953 
 
Amphiprion clarkii (Bennett, 1830)Anthias clarkii Bennett, 1830 
 
Amphiprion ephippium (Bloch, 1790)Amphiprion calliops Schultz, 1966 
 
Amphiprion frenatus Brevoort, 1856Amphiprion polylepis (Bleeker, 1877) 
 
Amphiprion melanopus Bleeker, 1852Amphiprion arion De Vis, 1884 
 
Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830Amphiprion bicolor Castelnau, 1873 
 
Amphiprion percula (Lacepède, 1802)Lutjanus percula Lacepède, 1802 
 
Amphiprion perideraion Bleeker, 1855Amphiprion amamiensis Mori, 1966 
 
Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758)Perca polymna Linnaeus, 1758 
 
Amphiprion rubrocinctus Richardson, 1842Amphiprion tricolor Günther, 1862 
 
Amphiprion sandaracinos Allen, 1972Amphiprion sandracinos Allen, 1972 
 
Amphiprion sebae Bleeker, 1853 
 
 
Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758)Perca polymna Linnaeus, 1758 
 
Chromis dimidiata (Klunzinger, 1871)Heliastes dimidiatus Klunzinger, 1871 
 
Chromis iomelas Jordan & Seale, 1906Pycnochromis iomelas (Jordan & Seale, 1906) 
 
Chromis margaritifer Fowler, 1946Chromis margaritifera Fowler, 1946 
 
Chromis opercularis (Günther, 1867)Heliastes opercularis Günther, 1867 
 
Chromis retrofasciata Weber, 1913Pycnochromis retrofasciatus (Weber, 1913) 
 
Chromis viridis (Cuvier, 1830)Pomacentrus viridis Cuvier, 1830 
 
Chrysiptera cyanea (Quoy & Gaimard, 1825)Glyphidodontops cyaneus Quoy & Gaimard, 1825 
 
Chrysiptera hemicyanea (Weber, 1913)Abudefduf hemicyaneus Weber, 1913 
 
Chrysiptera parasema (Fowler, 1918)Abudefduf parasema Fowler, 1918 
 
Chrysiptera talboti (Allen, 1975)Glyphidodontops talboti Allen, 1975 
 
Dascyllus trimaculatus (Rüppell, 1829)Pomacentrus trimaculatus Rüppell, 1829 
 
Dascyllus carneus Fischer, 1885Dascyllus nigripinnis Regan, 1908 
 
Dascyllus melanurus Bleeker, 1854Dascullus melanurus Bleeker, 1854 
 
Dascyllus reticulatus (Richardson, 1846)Dascyllus reticulates (Richardson, 1846) 
 
Pomacentrus alleni Burgess, 1981 
 
 
Pomacentrus moluccensis Bleeker, 1853Pomacentrus sufflavus Whitley, 1927 
 
Premnas biaculeatus (Bloch, 1790)Chaetodon biaculeatus Bloch, 1790 
 
PseudochromidaeManonichthys polynemus (Fowler, 1931)Pseudochromis polynemus Fowler, 1931 
 
Pictichromis diadema (Lubbock & Randall, 1978)Pseudochromis diadema Lubbock & Randall, 1978 
 
Pictichromis paccagnellae (Axelrod, 1973)Pseudochromis paccagnellae Axelrod, 1973 
 
Pictichromis porphyrea (Lubbock & Goldman, 1974)Pseudochromis porphyreus Lubbock & Goldman, 1974 
 
Pseudochromis aldabraensis Bauchot-Boutin, 1958 
 
 
Pseudochromis bitaeniatus (Fowler, 1931)Dampieria bitaeniata Fowler, 1931 
 
Pseudochromis cyanotaenia Bleeker, 1857Pseudochromis kikaii Aoyagi, 1941 
 
Pseudochromis flavivertex Rüppell, 1835 
 
 
Pseudochromis fridmani Klausewitz, 1968 
 
 
Pseudochromis fuscus Müller & Troschel, 1849Pseudochromis xanthochir Bleeker, 1855 
 
Pseudoplesiops rosae Schultz, 1943Pseudochromis rosae (Schultz, 1943) 
 
SciaenidaeEquetus lanceolatus (Linnaeus, 1758)Chaetodon lanceolatus Linnaeus, 1758 
 
Pareques acuminatus (Bloch & Schneider, 1801)Grammistes acuminatus Bloch & Schneider, 1801 
 
ZanclidaeZanclus cornutus (Linnaeus, 1758)Chaetodon cornutus Linnaeus, 1758 
 
Red: Pleuronectiformes
CynoglossidaeCynoglossus cynoglossus (Hamilton, 1822)Achirus cynoglossus Hamilton, 1822 
 
Cynoglossus feldmanni (Bleeker, 1854)Plagusia feldmanni Bleeker, 1854 
 
Cynoglossus semifasciatus Day, 1877Cynoglossus brevirostris Day, 1877 
 
Red: Scorpaeniformes
ScorpaenidaeRhinopias frondosa (Günther, 1892)Scorpaena frondosa Günther, 1892 
 
Taenianotus triacanthus Lacepède, 1802Taenionotus triacanthus Lacepède, 1802 
 
SerranidaeDiploprion bifasciatum Cuvier, 1828 
 
 
Liopropoma susumi (Jordan & Seale, 1906)Chorististium susumi Jordan & Seale, 1906 
 
Luzonichthys waitei (Fowler, 1931)Mirolabrichthys waitei Fowler, 1931 
 
Pseudanthias bimaculatus (Smith, 1955)Anthias bimaculatus Smith, 1955 
 
Pseudanthias cooperi (Regan, 1902)Anthias cooperi Regan, 1902 
 
Pseudanthias dispar (Herre, 1955)Mirolabrichthys dispar Herre, 1955 
 
Pseudanthias lori (Lubbock & Randall, 1976)Anthias lori Lubbock & Randall, 1976 
 
Pseudanthias parvirostris (Randall & Lubbock, 1981)Anthias parvirostris Randall & Lubbock, 1981 
 
Pseudanthias pleurotaenia (Bleeker, 1857)Anthias pleurotaenia Bleeker, 1857 
 
Pseudanthias pulcherrimus (Heemstra & Randall, 1986)Anthias pulcherrimus Heemstra & Randall, 1986 
 
Pseudanthias smithvanizi (Randall & Lubbock, 1981)Anthias smithvanizi Randall & Lubbock, 1981 
 
Pseudanthias squamipinnis (Peters, 1855)Serranus squamipinnis Peters, 1855 
 
Pseudanthias tuka (Herre & Montalban, 1927)Mirolabrichthys tuka Herre & Montalban, 1927 
 
TetrarogidaeNeovespicula depressifrons (Richardson, 1848)Apistes depressifrons Richardson, 1848 
 
Red: Syngnathiformes
SyngnathidaeCorythoichthys flavofasciatus (Rüppell, 1838)Syngnathus flavofasciatus Rüppell, 1838 
 
Doryrhamphus janssi (Herald & Randall, 1972)Dentirostrum janssi Herald & Randall, 1972 
 
Dunckerocampus dactyliophorus (Bleeker, 1853)Syngnathus dactyliophorus Bleeker, 1853 
 
Dunckerocampus multiannulatus (Regan, 1903)Doryramphus multiannulatus Regan, 1903 
 
Hippichthys spicifer (Rüppell, 1838)Syngnathus spicifer Rüppell, 1838 
 
Hippocampus reidi Ginsburg, 1933Hippocampus obtusus Ginsburg, 1933 
CITES
Syngnathoides biaculeatus (Bloch, 1785)Syngnathus biaculeatus Bloch, 1785 
 
Red: Tetraodontiformes
BalistidaeBalistapus undulatus (Park, 1797)Balistes undulatus Park, 1797 
 
Rhinecanthus aculeatus (Linnaeus, 1758)Balistes aculeatus Linnaeus, 1758 
 
Xanthichthys auromarginatus (Bennett, 1832)Balistes auromarginatus Bennett, 1832 
 
Xanthichthys ringens (Linnaeus, 1758)Balistes ringens Linnaeus, 1758 
 
MonacanthidaeAcreichthys tomentosus (Linnaeus, 1758)Balistes tomentosus Linnaeus, 1758 
 
Oxymonacanthus halli Marshall, 1952 
 
 
Oxymonacanthus longirostris (Bloch & Schneider, 1801)Monacanthus chrysospilos Bleeker, 1853 
 
OstraciidaeOstracion meleagris Shaw, 1796Ostracion lentiginosus Bloch & Schneider, 1801 
 
TetraodontidaeCanthigaster jactator (Jenkins, 1901)Tropidichthys jactator Jenkins, 1901 
 
Canthigaster solandri (Richardson, 1845)Tetrodon solandri Richardson, 1845 
 
Canthigaster valentini (Bleeker, 1853)Tetraodon valentini Bleeker, 1853 
 
CNIDARIA – ŽARNJACI
ANTHOZOA – KORALJI
Red: Actiniaria
ActiniidaeAnthopleura dowii Verrill, 1869Bunodactis mexicana Carlgren, 1951 
 
Condylactis doreensis (Quoy & Gaimard, 1833)Macrodactyla doreensis (Quoy & Gaimard, 1833), Actinia doreensis Quoy & Gaimard, 1833 
 
Entacmaea quadricolor (Leuckart, 1828)Actinia (Entacmaea) quadricolor Leuckart, 1828 
 
ActinodendridaeActinodendron plumosum Haddon, 1898 
 
 
AiptasiidaeBartholomea annulata (Le Sueur, 1817)Actinia annulata Le Sueur, 1817 
 
HeteractidaeHeteractis aurora (Quoy & Gaimard, 1833)Actinia aurora Quoy & Gaimard, 1833 
 
PhymanthidaePhymanthus crucifer (Le Sueur, 1817)Epicystis crucifer (Le Sueur, 1817) 
 
StichodactylidaeRadianthus crispa (Hemprich & Ehrenberg, 1834)Heteractis crispa (Hemprich & Ehrenberg, 1834), Actinia (Entacmaea) crispa Hemprich & Ehrenberg, 1834 
 
Radianthus magnifica (Quoy & Gaimard, 1833)Radianthus ritteri (Kwietniewski, 1897), Heteractis magnifica (Quoy & Gaimard, 1833), Actinia magnifica Quoy & Gaimard, 1833 
 
Radianthus malu (Haddon & Shackleton, 1893)Heteractis malu (Haddon & Shackleton, 1893), Discosoma malu Haddon & Shackleton, 1893 
 
Stichodactyla gigantea (Forsskål, 1775)Priapus giganteus Forsskål, 1775 
 
Stichodactyla haddoni (Saville-Kent, 1893)Discosoma haddoni Saville-Kent, 1893 
 
ThalassianthidaeCryptodendrum adhaesivum (Klunzinger, 1877)Stoichactis digitata Doumenc, 1973 
 
Red: Alcyonacea
AlcyoniidaeLobophytum pauciflorum (Ehrenberg, 1834)Lobularia pauciflora Ehrenberg, 1834 
 
NephtheidaeLitophyton arboreum Forsskål, 1775Nephthya virescens (Savigny, 1816) 
 
XeniidaeXenia viridis Schenk, 1896 
 
 
Red: Corallimorpharia
DiscosomidaeAmplexidiscus fenestrafer Dunn & Hamner, 1980Discosoma fenestrafera (Dunn & Hamner, 1980) 
 
Discosoma dawydoffi Carlgren, 1943 
 
 
Discosoma fungiforme (Verrill, 1869)Actinodiscus fungiformis (Verrill, 1869) 
 
Discosoma neglecta (Duchassaing & Michelotti, 1860)Paradiscosoma neglectum (Duchassaing & Michelotti, 1860) 
 
Discosoma nummiforme Rüppell & Leuckart, 1828Actinodiscus nummiformis 
 
Metarhodactis boninensis Carlgren, 1943 
 
 
Platyzoanthus mussoides Saville-Kent, 1893Rhodactis mussoides (Saville-Kent, 1893) 
 
Rhodactis howesii Saville-Kent, 1893Discosoma howesi (Saville-Kent, 1893) 
 
Rhodactis inchoata Carlgren, 1943 
 
 
RicordeidaeRicordea florida Duchassaing & Michelotti, 1860Heteranthus floridus (Duchassaing & Michelotti, 1860) 
 
Ricordea yuma (Carlgren, 1900)Actinodiscus yuma (Carlgren, 1900), Discosoma yuma Carlgren, 1900 
 
Red: Malacalcyonacea
CapnellidaeCapnella imbricata (Quoy & Gaimard, 1833)Alcyonium imbricatum Quoy & Gaimard, 1833 
 
Cladiella arborea (Utinomi, 1954)Microspicularia arborea Utinomi, 1954 
 
Cladiella arbusculoides Verseveldt & Benayahu, 1978 
 
 
Cladiella aspera Tixier-Durivault, 1970 
 
 
Cladiella australis (Macfadyen, 1936)Alcyonium australe Macfadyen, 1936 
 
Cladiella bottai (Tixier-Durivault, 1943)Lobularia bottai Tixier-Durivault, 1943 
 
Cladiella brachyclados (Ehrenberg, 1834)Lobularia brachyclados Ehrenberg, 1834 
 
Cladiella ceylonica (Pratt, 1905)Alcyonium ceylonicum Pratt, 1905 
 
Cladiella conifera (Tixier-Durivault, 1943)Lobularia conifera Tixier-Durivault, 1943 
 
Cladiella crassa (Tixier-Durivault, 1943)Lobularia crassa Tixier-Durivault, 1943 
 
Cladiella daphnae van Ofwegen & Benayahu, 1992 
 
 
Cladiella densa Tixier-Durivault, 1970 
 
 
Cladiella devaneyi Verseveldt, 1977 
 
 
Cladiella digitulata (Klunzinger, 1877)Alcyonium digitulatum Klunzinger, 1877 
 
Cladiella dollfusi (Tixier-Durivault, 1943)Lobularia dollfusi Tixier-Durivault, 1943 
 
Cladiella echinata (Tixier-Durivault, 1943)Lobularia echinata Tixier-Durivault, 1941 
 
Cladiella elegantissima (May, 1899)Alcyonium elegantissimum May, 1899 
 
Cladiella elongata (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia elongata Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella exigua (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia exigua Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella foliacea (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia foliacea Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella germaini (Tixier-Durivault, 1942)Lobularia germaini Tixier-Durivault, 1942 
 
Cladiella globulifera (Klunzinger, 1877)Alcyonium globuliferum Klunzinger, 1877 
 
Cladiella globuliferoides (Thomson & Dean, 1931)Lobularia globuliferoides Thomson & Dean, 1931 
 
Cladiella gracilis (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia gracilis Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella hicksoni (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia hicksoni Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella hirsuta Tixier-Durivault, 1970 
 
 
Cladiella humesi Verseveldt, 1974 
 
 
Cladiella irregularis (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia irregularis Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella kashmani Benayahu & Schleyer, 1996 
 
 
Cladiella klunzingeri (Thomson & Simpson, 1909)Alcyonium klunzingeri Thomson & Simpson, 1909 
 
Cladiella krempfi (Hickson, 1919)Alcyonium krempfi Hickson, 1919 
 
Cladiella kukenthali (Tixier-Durivault, 1942)Lobularia kükenthali Tixier-Durivault, 1942 
 
Cladiella laciniosa (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia laciniosa Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella letourneuxi (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia letourneuxi Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella lineata (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia lineata Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella madagascarensis (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia madagascarensis Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella michelini (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia michelini Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella minuta (Tixier-Durivault, 1944)Cladiella minuta (Tixier-Durivault, 1944) 
 
Cladiella multiloba Tixier-Durivault, 1970 
 
 
Cladiella pachyclados (Klunzinger, 1877)Alcyonium pachyclados Klunzinger, 1877 
 
Cladiella papillosa (Tixier-Durivault, 1942)Lobularia papillosa Tixier-Durivault, 1942 
 
Cladiella prattae (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia prattae Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella pulchra (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia pulchra Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella ramosa Tixier-Durivault, 1970 
 
 
Cladiella rotundata Tixier-Durivault, 1970 
 
 
Cladiella scabra Tixier-Durivault, 1970 
 
 
Cladiella similis (Tixier-Durivault, 1944)Lobularia similis Tixier-Durivault, 1944 
 
Cladiella sphaerophora (Ehrenberg, 1834)Lobularia sphaerophora Ehrenberg, 1834 
 
ClavulariidaeClavularia viridis Quoy & Gaimard, 1833Hicksonia viridis (Quoy & Gaimard, 1833) 
 
IsididaeRumphella aggregata (Nutting, 1910)Plexaura aggregata Nutting, 1910 
 
LemnaliadaeLemnalia digitata (May, 1898)Ammothea digitata May, 1898 
 
Lemnalia rhabdota Bourne, 1900 
 
 
NephtheidaeDendronephthya divaricata (Gray, 1862)Spoggodes divaricata Gray, 1862 
 
Litophyton savignyi (Ehrenberg, 1834)Nephthea albida (Holm, 1894) 
 
ParalcyoniidaeStuderiotes longiramosa Kükenthal, 1910 
 
 
SarcophytidaeLobophytum altum Tixier-Durivault, 1956 
 
 
Lobophytum batarum Moser, 1919 
 
 
Lobophytum crassum von Marenzeller, 1886Lobophytum hedleyi Whitelegge, 1897 
 
Lobophytum cristatum Tixier-Durivault, 1970 
 
 
Lobophytum densum Tixier-Durivault, 1970 
 
 
Sarcophyton ehrenbergi von Marenzeller, 1886Sarcophyton acutangulum von Marenzeller, 1886 
 
Sarcophyton glaucum (Quoy & Gaimard, 1833)Alcyonium glaucum Quoy & Gaimard, 1833 
 
Sclerophytum flexibile (Quoy & Gaimard, 1833)Sinularia flexibilis (Quoy & Gaimard, 1833), Alcyonium flexibile Quoy & Gaimard, 1833 
 
SinulariidaeSinularia brassica May, 1898Sinularia dura (Pratt, 1903) 
 
Sinularia polydactyla (Ehrenberg, 1834) 
 
 
TubiporidaeTubipora musica Linnaeus, 1758Tubipora purpurea Pallas, 1766 
CITES
XeniidaeAnthelia glauca Lamarck, 1816Anthelia fuliginosa (Ehrenberg, 1834) 
 
Heteroxenia fuscescens (Ehrenberg, 1834)Xenia fuscescens Ehrenberg, 1834 
 
Ovabunda arabica (Reinicke, 1995)Xenia crista Reinicke, 1997 
 
Sympodium caeruleum Ehrenberg, 1834Clavularia zanzibarensis Thomson & Henderson, 1906 
 
Xenia blumi Schenk, 1896Xenia plicata Schenk, 1896 
 
Xenia crassa Schenk, 1896 
 
 
Xenia dayi Tixier-Durivault, 1959 
 
 
Xenia umbellata Lamarck, 1816 
 
 
Red: Scleractinia
AcroporidaeAcropora abrolhosensis Veron, 1985 
 
CITES
Acropora carduus (Dana, 1846)Madrepora carduus Dana, 1846 
CITES
Acropora desalwii Wallace, 1994 
 
CITES
Acropora digitifera (Dana, 1846)Madrepora digitifera Dana, 1846 
CITES
Acropora echinata (Dana, 1846)Madrepora echinata Dana, 1846 
CITES
Acropora florida (Dana, 1846)Madrepora florida Dana, 1846 
CITES
Acropora gemmifera (Brook, 1892)Madrepora gemmifera Brook, 1892 
CITES
Acropora gomezi Veron, 2000 
 
CITES
Acropora granulosa (Milne Edwards, 1860)Madrepora granulosa Milne Edwards, 1860 
CITES
Acropora horrida (Dana, 1846)Madrepora horrida Dana, 1846, Acropora parilis (Quelch, 1886) 
CITES
Acropora humilis (Dana, 1846)Madrepora humilis Dana, 1846 
CITES
Acropora hyacinthus (Dana, 1846)Acropora bifurcata Nemenzo, 1971 
CITES
Acropora kimbeensis Wallace, 1999 
 
CITES
Acropora lokani Wallace, 1994 
 
CITES
Acropora loripes (Brook, 1892)Madrepora loripes Brook, 1892 
CITES
Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)Acropora prostrata (Dana, 1846), Heteropora millepora Ehrenberg, 1834 
CITES
Acropora muricata (Linnaeus, 1758)Acropora formosa (Dana, 1846) 
CITES
Acropora robusta (Dana, 1846)Acropora nobilis (Dana, 1846), Madrepora robusta Dana, 1846 
CITES
Acropora selago (Studer, 1879)Madrepora selago Studer, 1879 
CITES
Acropora suharsonoi Wallace, 1994 
 
CITES
Acropora tenuis (Dana, 1846)Acropora plana Nemenzo, 1967, Madrepora tenuis Dana, 1846 
CITES
Acropora tortuosa (Dana, 1846)Madrepora tortuosa Dana, 1846 
CITES
Alveopora japonica Eguchi, 1965Alveopora japonica var. magna Eguchi, 1973 
CITES
Alveopora spongiosa Dana, 1846Alveopora alcalai Nemenzo, 1976 
CITES
Montipora aequituberculata Bernard, 1897Montipora amplectens Bernard, 1897 
CITES
Montipora capitata (Dana, 1846) 
 
CITES
Montipora capricornis Veron, 1985 
 
CITES
Montipora circumvallata (Ehrenberg, 1834) 
 
CITES
Montipora confusa Nemenzo, 1967Montipora contorta Nemenzo & Montecillo, 1981 
CITES
Montipora danae Milne Edwards & Haime, 1851Montipora brueggemanni Bernard, 1897 
CITES
Montipora digitata (Dana, 1846)Manopora digitata Dana, 1846 
CITES
Montipora dilatata Studer, 1901 
 
CITES
Montipora flabellata Studer, 1901 
 
CITES
Montipora foliosa (Pallas, 1766)Madrepora (Porites) foliosa (Pallas, 1766) 
CITES
Montipora monasteriata (Forskål, 1775)Madrepora monasteriata Forskål, 1775 
CITES
Montipora nodosa (Dana, 1846)Manopora nodosa Dana, 1846 
CITES
Montipora patula Verrill, 1869 
 
CITES
Montipora setosa Nemenzo, 1976 
 
CITES
Montipora spongodes Bernard, 1897 
 
CITES
Montipora spumosa (Lamarck, 1816)Porites spumosa Lamarck, 1816 
CITES
Montipora undata Bernard, 1897 
 
CITES
AgariciidaePavona cactus (Forskål, 1775)Madrepora cactus Forskål, 1775 
CITES
Pavona explanulata (Lamarck, 1816)Agaricia explanulata Lamarck, 1816 
CITES
DendrophylliidaeDuncanopsammia peltata (Esper, 1790)Turbinaria peltata (Esper, 1794)
Turbinaria peltata (Esper, 1790)
 
CITES
Tubastraea coccinea Lesson, 1830Tubastraea aurea (Quoy & Gaimard, 1833), Tubastraea tenuilamellosa (Milne Edwards & Haime, 1848), Tubastraea coccinea Lesson, 1829-1830 
CITES
Tubastraea faulkneri Wells, 1982 
 
CITES
Tubastraea micranthus (Ehrenberg, 1834)Oculina micranthus Ehrenberg, 1834 
CITES
Tubastraea tagusensis Wells, 1982Tubastrea tagusensis Wells, 1982 
CITES
Turbinaria mesenterina (Lamarck, 1816)Explanaria mesenterina Lamarck, 1816 
CITES
Turbinaria reniformis Bernard, 1896Turbinaria disparata Nemenzo, 1979 
CITES
EuphylliidaeEuphyllia divisa Veron & Pichon, 1980Fimbriaphyllia divisa (Veron & Pichon, 1980) 
CITES
Euphyllia fimbriata (Spengler, 1799) 
 
CITES
Euphyllia glabrescens (Chamisso & Eysenhardt, 1821)Caryophyllia glabrescens Chamisso & Eysenhardt, 1821 
CITES
Euphyllia paraglabrescens Veron, 1990 
 
CITES
Euphyllia yaeyamaensis (Shirai, 1980)Fimbriaphyllia yaeyamensis (Shirai, 1980) 
CITES
Fimbriaphyllia paraancora (Veron, 1990)Euphyllia paraancora Veron, 1990 
CITES
Fimbriaphyllia paradivisa (Veron, 1990)Euphyllia paradivisa Veron, 1990 
CITES
Galaxea fascicularis (Linnaeus, 1767)Madrepora fascicularis Linnaeus, 1767 
CITES
FaviidaeFavia fragum (Esper, 1793)Favia fragum (Esper, 1795) 
CITES
Favia gravida Verrill, 1868Favia conferta Verrill, 1868 
CITES
Mussismilia leptophylla (Verrill, 1868)Favia leptophylla Verrill, 1868 
CITES
FungiidaeCtenactis crassa (Dana, 1846)Fungia simplex (Gardiner, 1905) 
CITES
Ctenactis echinata (Pallas, 1766)Fungia echinata (Pallas, 1766), Fungia ehrenbergii (Leuckart, 1841), Ctenactis gigantea (Dana, 1846) 
CITES
Cycloseris costulata (Ortmann, 1889)Fungia costulata Ortmann, 1889, Fungia sibogae Van Der Horst, 1921 
CITES
Cycloseris curvata (Hoeksema, 1989)Cycloseris elegans (Verrill, 1870), Fungia curvata Hoeksema, 1989, Fungia elegans Verrill, 1870 
CITES
Cycloseris cyclolites (Lamarck, 1815)Fungia adrianae Van der Horst, 1921, Fungia cyclolites Lamarck, 1815 
CITES
Cycloseris sinensis Milne Edwards & Haime, 1851Fungia sinensis (Milne Edwards & Haime, 1851) 
CITES
Cycloseris somervillei (Gardiner, 1909)Fungia somervillei Gardiner, 1909 
CITES
Cycloseris tenuis (Dana, 1846)Fungia tenuis Dana, 1846 
CITES
Cycloseris vaughani (Boschma, 1923)Fungia vaughani Boschma, 1923 
CITES
Danafungia horrida (Dana, 1846)Fungia klunzingeri Döderlein, 1901, Fungia valida Verrill, 1864, Fungia horrida Dana, 1846 
CITES
Danafungia scruposa (Klunzinger, 1879)Danafungia scruposa (Klunzinger, 1879), Fungia fieldi Gardiner, 1909, Fungia madagascarensis Vaughan, 1906, Fungia scruposa Klunzinger, 1879, Fungia corona Döderlein, 1901 
CITES
Fungia (Fungia) fungites (Linnaeus, 1758)Fungia papillosa Verrill, 1866 
CITES
Fungia distorta Michelin, 1842Cycloseris distorta (Michelin, 1842) 
CITES
Fungia fragilis (Alcock, 1893)Cycloseris fragilis (Alcock, 1893) 
CITES
Fungia puishani Veron & DeVantier, 2000 
 
CITES
Heliofungia actiniformis (Quoy & Gaimard, 1833)Fungia actiniformis Quoy & Gaimard, 1833 
CITES
Heliofungia fralinae (Nemenzo, 1955)Fungia fralinae Nemenzo, 1955 
CITES
Herpolitha limax (Esper, 1792)Madrepora limax Esper, 1792 
CITES
Lithophyllon concinna (Verrill, 1864)Fungia concinna Verrill, 1864 
CITES
Lithophyllon repanda (Dana, 1846)Fungia repanda Dana, 1846
Fungia samboangensis Vaughan, 1906
 
CITES
Lithophyllon scabra (Döderlein, 1901)Fungia scabra Döderlein, 1901, Fungia (Verrillofungia) scabra Döderlein, 1901 
CITES
Lithophyllon spinifer (Claereboudt & Hoeksema, 1987)Fungia spinifer Claereboudt & Hoeksema, 1987, Fungia colini (Veron, 2000) 
CITES
Lobactis scutaria (Lamarck, 1801)Fungia scutaria Lamarck, 1801 
CITES
Pleuractis granulosa (Klunzinger, 1879)Fungia granulosa Klunzinger, 1879 
CITES
Pleuractis gravis (Nemenzo, 1955)Fungia gravis Nemenzo, 1955 
CITES
Pleuractis moluccensis (Van der Horst, 1919)Fungia moluccensis Van der Horst, 1919 
CITES
Pleuractis paumotensis (Stutchbury, 1833)Fungia paumotensis Stutchbury, 1833 
CITES
Pleuractis seychellensis (Hoeksema, 1993)Fungia seychellensis Hoeksema, 1993 
CITES
Pleuractis taiwanensis (Hoeksema & Dai, 1991)Fungia taiwanensis Hoeksema & Dai, 1991 
CITES
Polyphyllia talpina (Lamarck, 1801)Fungia talpina Lamarck, 1801 
CITES
Sinuorota hexagonalis (Milne Edwards & Haime, 1848)Fungia hexagonalis Milne Edwards & Haime, 1848 
CITES
LobophylliidaeAcanthophyllia deshayesiana (Michelin, 1850)Caryophyllia deshayesiana Michelin, 1850 
CITES
Australophyllia wilsoni (Veron, 1985)Symphyllia wilsoni Veron, 1985 
CITES
Cynarina lacrymalis (Milne Edwards & Haime, 1849)Caryophyllia lacrymalis Milne Edwards & Haime, 1849 
CITES
Echinophyllia aspera (Ellis & Solander, 1786)Madrepora aspera Ellis & Solander, 1786 
CITES
Homophyllia australis (Milne Edwards & Haime, 1848)Scolymia australis (Milne Edwards & Haime, 1848) 
CITES
Lobophyllia hemprichii (Ehrenberg, 1834)Manicina hemprichii Ehrenberg, 1834 
CITES
Oxypora echinata (Saville Kent, 1871)Tridacophyllia echinata Saville Kent, 1871 
CITES
Oxypora lacera (Verrill, 1864)Trachypora lacera Verrill, 1864 
CITES
MerulinidaeAstraeosmilia curvata (Wijsman-Best, 1972)Caulastraea curvata Wijsman-Best, 1972
Caulastrea curvata Wijsman-Best, 1972
 
CITES
Astraeosmilia maxima (Veron, Pichon & Wijsman-Best, 1977)Dipsastraea maxima (Veron, Pichon & Wijsman-Best, 1977), Favia maxima Veron, Pichon & Wijsman-Best, 1977 
CITES
Astrea devantieri (Veron, 2000)Plesiastrea devantieri Veron, 2000 
CITES
Catalaphyllia jardinei (Saville-Kent, 1893)Pectinia jardinei Saville Kent, 1893 
CITES
Caulastraea echinulata (Milne Edwards & Haime, 1849)Caulastraea aiharai Yabe & Sugiyama, 1935, Caulastrea aiharai Yabe & Sugiyama, 1935, Caulastrea echinulata (Milne Edwards & Haime, 1849), Dasphyllia echinulata Edwards & Haime, 1849, Dasyphyllia echinulata Milne Edwards & Haime, 1849 
CITES
Caulastraea furcata Dana, 1846Caulastraea distorta Dana, 1846, Caulastrea distorta Dana, 1846, Caulastrea furcata Dana, 1846 
CITES
Coelastrea aspera (Verrill, 1866)Goniastrea aspera Verrill, 1866 
CITES
Cyphastrea ocellina (Dana, 1846)Astraea ocellina Dana, 1846 
CITES
Dipsastraea amicorum (Milne Edwards & Haime, 1849)Favia amicorum (Milne Edwards & Haime, 1849) 
CITES
Dipsastraea favus (Forskål, 1775)Favia favus (Forskål, 1775) 
CITES
Dipsastraea helianthoides (Wells, 1954)Favia helianthoides Wells, 1954 
CITES
Dipsastraea lacuna (Veron, Turak & DeVantier, 2000)Favia lacuna Veron, Turak & DeVantier, 2000 
CITES
Dipsastraea laxa (Klunzinger, 1879)Favia laxa (Klunzinger, 1879) 
CITES
Dipsastraea lizardensis (Veron, Pichon & Wijsman-Best, 1977)Favia lizardensis Veron, Pichon & Wijsman-Best, 1977 
CITES
Dipsastraea maritima (Nemenzo, 1971)Favia maritima (Nemenzo, 1971) 
CITES
Dipsastraea marshae (Veron, 2000)Favia marshae Veron, 2000 
CITES
Dipsastraea matthaii (Vaughan, 1918)Favia matthaii Vaughan, 1918 
CITES
Dipsastraea pallida (Dana, 1846)Favia denticulata (Dana, 1846), Favia pallida (Dana, 1846) 
CITES
Dipsastraea rosaria (Veron, 2000)Favia rosaria Veron, 2000 
CITES
Dipsastraea rotumana (Gardiner, 1899)Astraea rotumana Gardiner, 1899, Favia rotumana (Gardiner, 1899) 
CITES
Dipsastraea speciosa (Dana, 1846)Favia speciosa (Dana, 1846) 
CITES
Dipsastraea truncata (Veron, 2000)Favia truncatus Veron, 2000 
CITES
Dipsastraea veroni (Moll & Best, 1984)Favia veroni Moll & Best, 1984 
CITES
Dipsastraea vietnamensis (Veron, 2000)Favia vietnamensis Veron, 2000 
CITES
Dipsastraea wisseli (Scheer & Pillai, 1983)Favia wisseli Scheer & Pillai, 1983 
CITES
Favites pentagona (Esper, 1790)Favites pentagona (Esper, 1795) 
CITES
Favites rotundata Veron, Pichon & Wijsman-Best, 1977Favia rotundata (Veron, Pichon & Wijsman-Best, 1977) 
CITES
Goniastrea stelligera (Dana, 1846)Favia stelligera (Dana, 1846) 
CITES
Hydnophora bonsai Veron, 1990 
 
CITES
Hydnophora exesa (Pallas, 1766)Madrepora exesa Pallas, 1766 
CITES
Hydnophora grandis Gardiner, 1904 
 
CITES
Hydnophora microconos (Lamarck, 1816)Monticularia microconos Lamarck, 1816 
CITES
Hydnophora rigida (Dana, 1846)Merulina rigida Dana, 1846 
CITES
Merulina ampliata (Ellis & Solander, 1786)Madrepora ampliata Ellis & Solander, 1786 
CITES
Mycedium elephantotus (Pallas, 1766)Madrepora elephantotus Pallas, 1766 
CITES
Platygyra daedalea (Ellis & Solander, 1786)Madrepora daedalea Ellis & Solander, 1786 
CITES
Platygyra sinensis (Milne Edwards & Haime, 1849)Astroria sinensis Milne Edwards & Haime, 1849 
CITES
Trachyphyllia geoffroyi (Audouin, 1826)Turbinolia geoffroyi Audouin, 1826 
CITES
MicrabaciidaeStephanophyllia elegans (Bronn, 1837)Fungia elegans Bronn, 1837 
CITES
MontastraeidaeMontastraea cavernosa (Linnaeus, 1767)Madrepora cavernosa Linnaeus, 1767 
CITES
PlerogyridaePhysogyra lichtensteini (Milne Edwards & Haime, 1851)Plerogyra lichtensteini Milne Edwards & Haime, 1851 
CITES
Plerogyra simplex Rehberg, 1892Plerogyra taisnei Chevalier, 1971 
CITES
Plerogyra sinuosa (Dana, 1846)Euphyllia sinuosa Dana, 1846 
CITES
PlesiastreidaePlesiastrea versipora (Lamarck, 1816)Astrea versipora Lamarck, 1816 
CITES
PocilloporidaePocillopora damicornis (Linnaeus, 1758)Millepora damicornis Linnaeus, 1758 
CITES
Pocillopora verrucosa (Ellis & Solander, 1786)Pocillopora danae Verrill, 1864, Madrepora verrucosa Ellis & Solander, 1786 
CITES
Seriatopora caliendrum Ehrenberg, 1834Seriatopora gracilis Dana, 1846 
CITES
Seriatopora hystrix Dana, 1846Seriatopora angulata Klunzinger, 1879 
CITES
Stylophora pistillata (Esper, 1792)Madrepora (Porites) pistillata (Esper, 1792) 
CITES
Stylophora subseriata (Ehrenberg, 1834)Madrepora subseriata (Ehrenberg, 1834) 
CITES
PoritidaeBernardpora stutchburyi (Wells, 1955)Goniopora stutchburyi Wells, 1955 
CITES
Goniopora albiconus Veron, 2000 
 
CITES
Goniopora burgosi Nemenzo, 1955 
 
CITES
Goniopora cellulosa Veron, 1990 
 
CITES
Goniopora ceylon Bernard, 1903 
 
CITES
Goniopora ciliatus Veron, 2000 
 
CITES
Goniopora columna Dana, 1846 
 
CITES
Goniopora djiboutiensis Vaughan, 1907 
 
CITES
Goniopora eclipsensis Veron & Pichon, 1982 
 
CITES
Goniopora fruticosa Saville-Kent, 1891 
 
CITES
Goniopora gracilis (Milne Edwards & Haime, 1849) 
 
CITES
Goniopora lobata Milne Edwards, 1860Goniopora hirsuta Crossland, 1952 
CITES
Goniopora norfolkensis Veron & Pichon, 1982 
 
CITES
Goniopora palmensis Veron & Pichon, 1982 
 
CITES
Goniopora pandoraensis Veron & Pichon, 1982 
 
CITES
Goniopora parvistella Ortmann, 1888 
 
CITES
Goniopora pearsoni Veron, 2000 
 
CITES
Goniopora pedunculata Quoy & Gaimard, 1833Goniopora minor Crossland, 1952 
CITES
Goniopora pendulus Veron, 1985 
 
CITES
Goniopora planulata (Ehrenberg, 1834)Astrea planulata (Ehrenberg, 1834) 
CITES
Goniopora polyformis (Zou, 1980)Alveopora polyformis Zou, 1980 
CITES
Goniopora reptans Bernard, 1908 
 
CITES
Goniopora savignyi Dana, 1846 
 
CITES
Goniopora somaliensis Vaughan, 1907 
 
CITES
Goniopora stokesi Milne Edwards & Haime, 1851Alveopora irregularis Crossland, 1952 
CITES
Goniopora sultani Veron, DeVantier & Turak, 2000 
 
CITES
Goniopora tenella (Quelch, 1886)Tichopora tenella Quelch, 1886 
CITES
Goniopora tenuidens (Quelch, 1886)Rhodaraea tenuidens Quelch, 1886 
CITES
Goniopora viridis (Quoy & Gaimard, 1833)Astrea viridis Quoy & Gaimard, 1833 
CITES
Porites cylindrica Dana, 1846 
 
CITES
Porites lichen (Dana, 1846)Manopora lichen Dana, 1846, Goniopora klunzingeri von Marenzeller, 1907 
CITES
Red: Scleralcyonacea
BriareidaeBriareum asbestinum (Pallas, 1766)Alcyonium asbestinum Pallas, 1766 
 
VeretillidaeCavernularia obesa Valenciennes, 1850Cavernularia marquesarum Balss, 1910, Veretillum cantoriae Gray, 1862, Veretillum obesum (Valenciennes, 1850) 
 
Red: Spirularia
CerianthidaeCerianthus orientalis Verrill, 1866 
 
 
Red: Trachycladida
TrachycladidaeTrachycladus spinispirulifer (Carter, 1879)Suberites spinispirulifer Carter, 1879 
 
Red: Zoantharia
EpizoanthidaeEpizoanthus scotinus Wood, 1957 
 
 
ParazoanthidaeParazoanthus swiftii (Duchassaing de Fonbressin & Michelotti, 1860)Gemmaria swiftii Duchassaing & Michelotti, 1860 
 
SphenopidaePalythoa caribaeorum Duchassaing & Michelotti, 1860Palythoa caribaea Duerden, 1898 
 
Palythoa grandis (Verrill, 1900)Protopalythoa grandis Verrill, 1900 
 
ZoanthidaeZoanthus gigantus Reimer & Tsukahara, 2006 
 
 
Zoanthus pulchellus (Duchassaing & Michelotti, 1860)Mamillifera pulchella Duchassaing & Michelotti, 1864 
 
Zoanthus sansibaricus Carlgren, 1900Zoanthus cavernarum Pax & Müller, 1957 
 
Zoanthus sociatus (Ellis, 1768)Actinia sociata Ellis, 1768 
 
PLANTAE – BILJKE
SPERMATOPHYTA – SJEMENJAČE
Red: Alismatales
AraceaeAglaonema spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Alocasia × mortfontanensis AndréAlocasia × amazonica André 
 
Alocasia brisbanensis (F. M. Bailey) DominAlocasia macrorrhizos var. brisbanensis F. M. Bailey 
 
Alocasia gageana Engl. & K. Krause 
 
 
Alocasia melo A. Hay, P. C. Boyce & K. M. Wong 
 
 
Alocasia sinuata N. E. Br.Alocasia bullata Hort. 
 
Alocasia wentii Engl. & K. Krause 
 
 
Alocasia zebrina Veitch ex J. DixAlocasia wenzelii Merr. 
 
Anthurium andraeanum Linden ex AndréAnthurium venustum Sodiro 
 
Anthurium clarinervium Matuda 
 
 
Anthurium crassinervium (Jacq.) SchottPothos crassinervius Jacq. 
 
Anthurium crystallinum Linden & AndréAnthurium crystallinum f. peltifolium Engl. 
 
Caladium bicolor (Aiton) Vent.Arum bicolor Aiton 
 
Caladium humboldtii SchottPodospadix humboldtii Raf. 
 
Dieffenbachia spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Epipremnum amplissimum (Schott) Engl.Rhaphidophora amplissima Schott 
 
Epipremnum spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Monstera spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Philodendron bipennifolium SchottPhilodendron wayombense A. M. E. Jonker & Jonker 
 
Philodendron burle-marxii G. M. Barroso 
 
 
Philodendron erubescens K. Koch & Augustin 
 
 
Philodendron hederaceum (Jacq.) SchottArum hederaceum Jacq. 
 
Philodendron hederaceum var. hederaceumPhilodendron scandens K. Koch & Sello 
 
Philodendron pedatum (Hook.) KunthCaladium pedatum Hook. 
 
Rhaphidophora tetrasperma Hook.f. 
 
 
Scindapsus officinalis (Roxb.) SchottMonstera officinalis (Roxb.) Schott, Pothos officinalis Roxb. 
 
Scindapsus pictus Hassk.Pothos argenteus W. Bull 
 
Spathiphyllum spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Syngonium podophyllum SchottPothos auritus Willd. ex Schult. 
 
Syngonium wendlandii Schott 
 
 
Thaumatophyllum bipinnatifidum (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & MayoPhilodendron bipinnatifidum Schott ex Endl 
 
Zamioculcas zamiifolia (G. Lodd.) Engl.Caladium zamiifolium G. Lodd. 
 
Red: Apiales
AraliaceaeHeptapleurum arboricola HayataSchefflera arboricola (Hayata) Merr. 
 
Heteropanax chinensis (Dunn) H. L. LiHeteropanax fragrans var. chinensis Dunn 
 
Plerandra elegantissima (H. J. Veitch ex Mast.) Lowry, G. M. Plunkett & FrodinSchefflera elegantissima (H. J. Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin, Aralia elegantissima H. J. Veitch ex Mast. 
 
Polyscias elegans (C. Moore & F. Muell.) HarmsPanax elegans C. Moore & F. Muell. 
 
Polyscias scutellaria (Burm.fil.) FosbergCrassula scutellaria Burm.fil. 
 
Red: Aquifoliales
AquifoliaceaeIlex crenata Thunb.Celastrus adenophylla Miq. 
 
ArecaceaeCaryota mitis Lour.Caryota furfuracea Blume 
 
Chamaedorea elegans Mart.Collinia elegans (Mart.) Liebm. 
 
Cocos nucifera L.Calappa nucifera (L.) Kuntze, Cocos indica Royle 
 
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J. Dransf.Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl. 
 
Howea forsteriana (F. Muell.) Becc.Kentia forsteriana F. Muell. 
 
Hyophorbe verschaffeltii (W. Bull ex J. Dix) H. Wendl.Mascarena verschaffeltii (H. Wendl.) L. H. Bailey 
 
Licuala grandis (T. Moore) H. Wendl.Pritchardia grandis T. Moore 
 
Phoenix roebelenii O’Brien 
 
 
Rhapis excelsa (Thunb.) A.HenryChamaerops excelsa Thunb. 
 
Saribus rotundifolius (Lam.) BlumeLivistona rotundifolia (Lam.) Mart. 
 
Red: Asparagales
AmaryllidaceaeAgapanthus africanus (L.) Hoffmanns.Crinum africanum L. 
 
Amaryllis spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Clivia miniata (Lindl.) Verschaff.Vallota miniata Lindl., Clivia miniata (Lindl.) Bosse 
 
Haemanthus albiflos Jacq.Haemanthus albiflorus Jacq. 
 
Hippeastrum spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Hymenocallis liriosme (Raf.) ShinnersPancratium liriosme Raf. 
 
Tulbaghia coddii Vosa & R. B. Burb.Tulbaghia poetica R. B. Burb. 
 
Tulbaghia leucantha Baker 
 
 
Tulbaghia natalensis Baker 
 
 
Zephyranthes robusta (Herb.) BakerHabranthus robustus Herb., Amaryllis robusta (Herb.) Sweet 
 
Zephyranthes rosea Lindl.Amaryllis rosea (Lindl.) Spreng. 
 
AsparagaceaeAgave asperrima JacobiAgave asperrima var. asperrima 
 
Agave bracteosa S. Watson ex Engelm.Agave bracteosa S. Watson 
 
Agave de-meesteriana Jacobi 
 
 
Agave deserti Engelm.Agave deserti subsp. deserti 
 
Agave filifera Salm-DyckAgave filamentosa Salm-Dyck 
 
Agave lophantha SchiedeAgave univittata Haw. 
 
Agave macroacantha Zucc.Agave flavescens var. macroacantha (Zucc.) Jacobi 
 
Agave parrasana A. BergerAgave wislizeni subsp. parrasana (A. Berger) Gentry 
 
Agave parryi Engelm.Agave parryi var. parryi Engelm. 
 
Agave potatorum Zucc.Agave potatorum var. verschaffeltii (Lem. ex Jacobi) A. Berger 
 
Agave shawii Engelm.Agave shawii var. shawii 
 
Agave stricta Salm-DyckAgave striata f. stricta (Salm-Dyck) Voss 
 
Agave tequilana F. A. C. WeberAgave angustifolia subsp. tequilana (F. A. C. Weber) Valenz.-Zap. & Nabhan 
 
Agave titanota Gentry 
 
 
Agave victoriae-reginae T. Moore 
 
 
Albuca spiralis L.f.Falconera spiralis (L.f.) Salisb. 
 
Aspidistra elatior BlumeAspidistra elatior var. elatior 
 
Beaucarnea recurvata (K. Koch & Fintelm.) Lem.Pincenectia recurvata K. Koch & Fintelm. 
CITES
Bowiea volubilis Harv. ex Hook.f.Aloe volubilis (Harv. ex Hook.f.) Mottet, Bowiea gariepensis VanJaarsv. 
 
Chlorophytum comosum (Thunb.) JacquesAnthericum comosum Thunb. 
 
Chlorophytum laxum R.Br.Chlorophytum laxiflorum Baker, Chlorophytum laxum f. javanicum (Hassk.) Backer 
 
Cordyline spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Dasylirion wheeleri S. Watson ex Rothr. 
 
 
Dracaena spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Hyacinthus orientalis L.Scilla coronaria Salisb. 
 
Ledebouria cooperi (Hook.f.) JessopScilla cooperi Hook.f. 
 
Ledebouria socialis (Baker) JessopScilla socialis Baker 
 
Ornithogalum dubium Houtt.Eliokarmos dubius (Houtt.) Mart.-Azorín, M. B. Crespo & Juan 
 
Yucca filifera Chabaud 
 
 
Yucca gigantea Lem.Dracaena lennei Baker 
 
AsphodelaceaeAloe arborescens Mill.Catevala arborescens (Mill.) Medik. 
CITES
Aloe aristata Haw.Aristaloe aristata (Haw.) Boatwr. & J. C. Manning 
CITES
Aloe brevifolia Mill. 
 
CITES
Aloe descoingsii ReynoldsGuillauminia descoingsii (Reynolds) P. V. Heath 
CITES
Aloe haworthioides BakerAloinella haworthioides (Baker) Lemée 
CITES
Aloe humilis (L.) Mill.Aloe perfoliata var. humilis L. 
CITES
Aloe juvenna Brandham & S. Carter 
 
CITES
Aloe peglerae Schönland 
 
CITES
Aloe perfoliata L.Aloe mitriformis Mill. 
CITES
Aloe polyphylla Pillans 
 
CITES
Aloe reitzii Reynolds 
 
CITES
Aloe squarrosa Baker ex Balf.f.Aloe concinna Baker 
CITES
Aloe striata Haw.Aloe albocincta Haw. 
CITES
Aloe vera (L.) Burm.f.Aloe perfoliata var. vera L. 
 
Aloiampelos striatula (Haw.) Klopper & Gideon F. Sm.Aloe striatula Haw. 
CITES
Astroloba spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Kniphofia citrina Baker 
 
 
Kniphofia galpinii Baker 
 
 
Kniphofia linearifolia BakerKniphofia longiflora Baker 
 
Kniphofia pumila KunthAletris pumila Aiton 
 
Kniphofia rooperi Lem.Tritoma rooperi T. Moore 
 
Kniphofia triangularis KunthTritoma triangularis (Kunth) W. Mast. 
 
Kniphofia typhoides CoddNotosceptrum natalense Baker 
 
AsteliaceaeAstelia trinervia KirkFunckia trinervia (Kirk) Kuntze 
 
IridaceaeCrocus sativus L.Crocus autumnalis Sm. 
 
Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt & J. C. ManningGladiolus laxus Thunb. 
 
Hesperantha coccinea (Backh. & Harv.) Goldblatt & J. C. ManningSchizostylis coccinea Backh. & Harv. 
 
Iris spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Libertia chilensis (Molina) GunckelStrumaria chilensis Molina 
 
Orchidaceae× Cambria 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
× Vuylstekeara hort. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda CITES
Cattleya spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Cymbidium spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Dendrobium spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Encyclia bractescens (Lindl.) Hoehne 
 
CITES
Encyclia spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Epidendrum paniculatum Ruiz & Pav. 
 
CITES
Ludisia discolor (Ker Gawl.) BlumeGoodyera discolor Ker Gawl. 
CITES
Masdevallia floribunda Lindl.Acinopetala floribunda (Lindl.) Luer 
CITES
Masdevallia veitchiana Rchb.f. 
 
CITES
Miltonia spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Oncidium spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Paphiopedilum armeniacum S. C. Chen & F. Y. Liu 
 
CITES
Paphiopedilum sanderianum (Rchb.f.) SteinCypripedium sanderianum Rchb.f. 
CITES
Phalaenopsis spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Vanda spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Vanilla planifolia AndrewsEpidendrum rubrum Lam., Myrobroma fragrans Salisb. 
CITES
Zygopetalum spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
XanthorrhoeaceaeHaworthia spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Red: Asterales
AsteraceaeAgeratum peckii B. L. Rob.Ageratum radicans B. L. Rob. 
 
Ajania pacifica (Nakai) K. Bremer & HumphriesChrysanthemum pacificum Nakai 
 
Argyranthemum frutescens Sch.Bip.Chrysanthemum frutescens L. 
 
Aster ageratoides Turcz.Aster adustus (Maxim.) Koidz., Aster ageratoides f. adustus (Maxim.) Zdor. 
 
Berkheya radula (Harv.) Burtt DavyStobaea radula Harv. 
 
Bidens ferulifolia Hemsl., 1881 
 
 
Bidens gardneri Baker 
 
 
Brachyscome iberidifolia Benth.Brachyscome capillacea Walp., Brachyscome iberidifolia f. alba Siebert & Voss, 1896 
 
Brachyscome multifida DC.Brachycome multifida DC. 
 
Calendula officinalis L.Calendula sinuata Boiss. & Gaill. 
 
Callistephus chinensis (L.) NeesAster chinensis L. 
 
Calocephalus brownii (Cass.) F. Muell.Leucophyta brownii Cass. 
 
Calocephalus brownii (Cass.) F. Muell.Leucophyta brownii Cass. 
 
Caputia tomentosa (Haw.) B.Nord. & PelserKleinia tomentosa Haw. 
 
Chrysanthemum × morifolium Ramat. ex Hemsl.Matricaria × morifolia Ramat., Chrysanthemum morifolium Ramat. 
 
Chrysanthemum indicum L.Dendranthema indicum (L.) Des Moul. 
 
Coreopsis verticillata L.Coreopsis tenuifolia Ehrh. 
 
Cotula hispida (DC.) Harv.Tanacetum hispidum DC. 
 
Curio archeri (Compton) P. V. HeathSenecio archeri (Compton) H. Jacobsen 
 
Curio rowleyanus (H.J acobsen) P. V. HeathSenecio rowleyanus H. Jacobsen 
 
Dahlia spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Dimorphotheca ecklonis DC.Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. 
 
Echinacea purpurea (L.) MoenchRudbeckia purpurea L. 
dopušteno uvođenje u prirodu
Echinacea tennesseensis (Beadle) SmallBrauneria tennesseensis Beadle 
 
Gerbera spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Gynura procumbens (Lour.) Merr.Cacalia procumbens Lour. 
 
Kleinia cephalophora ComptonSenecio cephalophorus (Compton) H. Jacobsen 
 
Kleinia fulgens Hook.fil.Senecio fulgens (Hook.fil.) G.Nicholson 
 
Kleinia petraea (Fr.) C. JeffreyNotonia petraea R.E.Fr. 
 
Kleinia stapeliiformis (E. Phillips) StapfSenecio stapeliiformis E. Phillips 
 
Lapsana communis L. 
obična ognjičinadopušteno uvođenje u prirodu
Lapsana communis L. ssp. adenophora (Boiss.) Rech. f.Lapsana adenophora Boiss. 
dopušteno uvođenje u prirodu
Lapsana communis L. ssp. communisHieracium lampsana E. H. L. Krause 
dopušteno uvođenje u prirodu
Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) HayekLapsana intermedia M. Bieb. 
dopušteno uvođenje u prirodu
Leptinella dioica Hook.f. 
 
 
Osteospermum fruticosum (L.) Norl.Calendula fruticosa L. 
 
Senecio herreianus Dinter, 1932 
 
 
Senecio macroglossus DC. 
 
 
Symphyotrichum lateriflorum (L.) Á. Löve & D. LöveAster lateriflorus (L.) Britton 
 
CampanulaceaeCampanula carpatica Jacq.Campanula turbinata Schott, Nyman & Kotschy 
 
Campanula punctata var. punctataCampanula takesimana Nakai, Campanula nobilis Lindl. 
 
Lobelia cardinalis L.Lobelia fulgens Humb. & Bonpl. 
 
GoodeniaceaeScaevola aemula R.Br.Lobelia aemula (R.Br.) Kuntze 
 
Red: Boraginales
HeliotropiaceaeHeliotropium arborescens L.Heliotropium arborescens var. genuinum I. M. Johnst. 
 
Red: Brassicales
BrassicaceaeAubrieta × hybrida Hausskn. 
 
 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.Thlaspi bursa-pastoris L.obična rusomačadopušteno uvođenje u prirodu
Sinapis arvensis L.Rhamphospermum arvense (L.) Andrz. ex Besserpoljska gorušicadopušteno uvođenje u prirodu
Red: Buxales
BuxaceaeBuxus sempervirens L.Buxus colchica Pojark. 
 
Red: Caryophyllales
AizoaceaeAloinopsis schooneesii L. BolusAloinopsis schooneesii var. acutipetala L. Bolus 
 
Fenestraria rhopalophylla (Schltr. & Diels) N.E.Br.Mesembryanthemum rhopalophyllum Schltr. & Diels 
 
Frithia pulchra N.E.Br.Mesembryanthemum pulchrum (N.E.Br.) Hort. 
 
Lapidaria margaretae (Schwantes) Dinter & SchwantesMesembryanthemum margaretae Schwantes 
 
Lithops spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Titanopsis calcarea (Marloth) Schwantes 
 
 
AmaranthaceaeCelosia argentea L.Amaranthus huttonii H. J. Veitch 
 
Iresine diffusa f. herbstii (Hook.) PedersenIresine herbstii Hook. 
 
Ptilotus exaltatus NeesTrichinium exaltatum (Nees) Benth. 
 
AnacampserotaceaeAnacampseros rufescens (Haw.) SweetAnacampseros arachnoides subsp. grandiflora Sond. 
CITES
CactaceaeAirampoa soehrensii (Britton & Rose) LodéTunilla soehrensii (Britton & Rose) D. R. Hunt & Iliff, Opuntia soehrensii Britton & Rose 
CITES
Aporocactus flagelliformis (L.) Lem.Cactus flagelliformis L. 
CITES
Ariocarpus agavoides (Castañeda) E.F.AndersonAriocarpus agavioides subsp. pulcher Halda & Horácek 
CITES
Ariocarpus bravoanus subsp. BravoanusAriocarpus fissuratus subsp. bravoanus (H. M. Hern. & E. F. Anderson) Lüthy 
CITES
Ariocarpus fissuratus (Engelm.) K. Schum.Mammillaria fissurata Engelm. 
CITES
Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum.Anhalonium kotschoubeyanum Lem. 
CITES
Ariocarpus retusus Scheidw.Anhalonium areolosum Lem. 
CITES
Ariocarpus scaphirostris Boed.Ariocarpus scapharostris Boed.
Ariocarpus scapharostrus Boed.
 
CITES
Astrophytum asterias (Zucc.) Lem.Echinocactus asterias Siebold & Zucc. 
CITES
Astrophytum myriostigma Lem.Astrophytum myriostigma subsp. glabrum Backeb. 
CITES
Austrocylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb.Opuntia vestita Salm-Dyck 
CITES
Aylostera deminuta (F. A. C. Weber) Backeb.Rebutia fiebrigii (Gürke) Britton & Rose 
CITES
Aztekium spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Blossfeldia liliputana Werderm.Blossfeldia atroviridis F. Ritter 
CITES
Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & RoseCereus giganteus Engelm. 
CITES
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff.Cactus senilis Haw. 
CITES
Cereus forbesii C. F. Först.Cereus huilunchu Cárdenas 
CITES
Cereus repandus (L.) Mill.Cereus peruvianus (L.) Mill. 
CITES
Cleistocactus spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Cochemiea spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & RoseEchinocactus cinereus Phil. 
CITES
Copiapoa echinoides (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & RoseEchinocactus echinoides Lem. ex Salm-Dyck 
CITES
Copiapoa hypogaea F. RitterCopiapoa hypogaea subsp. cobrensis Doweld 
CITES
Copiapoa laui DiersCopiapoa hypogaea subsp. laui (Diers) G. J. Charles 
CITES
Coryphantha durangensis (Ruenge) Britton & RoseMammillaria durangensis Ruenge ex K.Schum. 
CITES
Coryphantha echinus (Engelm.) Britton & RoseMammillaria echinus Engelm. 
CITES
Coryphantha elephantidens (Lem.) Lem.Mammillaria elephantidens Lem. 
CITES
Coryphantha glanduligera (Otto ex A. Dietr.) Lem.Mammillaria glanduligera Otto & A. Dietr. 
CITES
Coryphantha jalpanensis F. G. Buchenau 
 
CITES
Coryphantha kracikii Halda, Chalupa & Kupcák 
 
CITES
Coryphantha longicornis Boed.Coryphantha grandis L. Bremer 
CITES
Coryphantha poselgeriana (A. Dietr.) Britton & RoseEchinocactus poselgerianus A. Dietr. 
CITES
Coryphantha tripugionacantha A. B. Lau 
 
CITES
Coryphantha werdermannii Boed.Coryphantha werdermannii subsp. unguispina Halda, Kupcák & Sladk. 
CITES
Echinocactus spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Eriosyce atroviridis (F. Ritter) P. C. Guerrero & Helmut WalterPyrrhocactus atroviridis F. Ritter 
CITES
Espostoa spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Espostoopsis dybowskii (Rol.-Goss.) Buxb.Cereus dybowskii Rol.-Goss. 
CITES
Ferocactus spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Frailea spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Gymnocalycium spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda CITES
Haageocereus versicolor (Werderm. & Backeb.) Backeb.Cereus versicolor Werderm. & Backeb. 
CITES
Hatiora gaertneri (Regel) BarthlottEpiphyllum russellianum var. gaertneri Regel 
CITES
Isolatocereus dumortieri (Scheidw.) Backeb.Stenocereus dumortieri (Scheidw.) Buxb. 
CITES
Kadenicarpus spp.Bravocactus spp. 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Mammillaria spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Matucana aurantiaca (Vaupel) Buxb.Echinocactus aurantiacus Vaupel 
CITES
Melocactus azureus Buining & BrederooMelocactus krainzianus Buining & Brederoo 
CITES
Melocactus matanzanus LeónCactus matanzanus (León) Borg 
CITES
Micropuntia pulchella (Engelm.) M. P. Griff.Opuntia pulchella Engelm. 
CITES
Myrtillocactus chichipe (Rol.-Goss.) P. V. HeathPolaskia chichipe (Rol.-Goss.) Backeb. 
CITES
Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. & KrainzNeocardenasia herzogiana Backeb. 
CITES
Obregonia denegrii FricAriocarpus denegrii (Fric) W. T. Marshall 
CITES
Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.Pilocereus celsianus Lem. ex Salm-Dyck 
CITES
Pachycereus pringlei (S. Watson) Britton & RoseCereus pringlei S. Watson 
CITES
Parodia leninghausii (F.Haage) F. H. BrandtEchinocactus leninghausii F. Haage 
CITES
Parodia magnifica (F. Ritter) F. H. BrandtEriocactus magnificus F. Ritter 
CITES
Parodia mammulosa (Lem.) N. P. TaylorEchinocactus mammulosus Lem. 
CITES
Parodia ottonis (Lehm.) N. P. TaylorCactus ottonis Lehm. 
CITES
Parodia schumanniana (Nicolai) F. H. BrandtEchinocactus schumannianus Nicolai 
CITES
Parodia scopa (Spreng.) N. P. TaylorCactus scopa Spreng. 
CITES
Parodia warasii (F. Ritter) F. H. BrandtEriocactus warasii F. Ritter 
CITES
Pediocactus bradyi L. D. BensonPediocactella bradyi (L. D. Benson) Doweld 
CITES
Pediocactus knowltonii L. D. BensonPediocactus bradyi var. knowltonii (L. D. Benson) Backeb. 
CITES
Pediocactus paradinei B. W. BensonPediocactus simpsonii var. paradinei (B.W.Benson) Halda 
CITES
Pediocactus peeblesianus (Croizat) L. D. BensonNavajoa fickeisenii Backeb. 
CITES
Pediocactus sileri (Engelm. ex Coult.) L. D. BensonEchinocactus sileri Daul 
CITES
Pelecyphora aselliformis C. Ehrenb.Ariocarpus aselliformis (Ehrenb.) F. A. C. Weber 
CITES
Pelecyphora strobiliformis (Werderm.) Fric & Schelle ex Kreuz.Ariocarpus strobiliformis Werderm. 
CITES
Pilosocereus chrysostele (Vaupel) Byles & G. D. RowleyCereus chrysostele Vaupel 
CITES
Pilosocereus leucocephalus (Poselg.) Byles & G. D. RowleyPilocereus leucocephalus Poselg. 
CITES
Pilosocereus pachycladus F. RitterPilosocereus oreas F. Ritter 
CITES
Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) StearnCassytha baccifera J. S. Muell. 
CITES
Rhipsalis cereuscula Haw.Erythrorhipsalis cereuscula (Haw.) Volgin, Hariota cereuscula (Haw.) Kuntze 
CITES
Rhipsalis grandiflora Haw.Cactus cylindricus Vell., Hariota cylindrica (Britton & Rose) A. Berger 
CITES
Schlumbergera spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Sclerocactus brevihamatus (Engelm.) D. R. HuntEchinocactus brevihamatus Engelm. 
CITES
Sclerocactus glaucus (K.Schum.) L. D. BensonEchinocactus glaucus K. Schum., Ferocactus glaucus (K. Schum.) N. P. Taylor, Pediocactus glaucus (K. Schum.) Arp 
CITES
Sclerocactus intertextus (Engelm.) N. P. TaylorEchinomastus dasyacanthus Britton & Rose, Echinomastus intertextus (Engelm.) Britton & Rose 
CITES
Sclerocactus johnsonii (Parry ex Engelm.) N. P. TaylorEchinomastus johnsonii (Parry ex Engelm.) E. M. Baxter, Echinocactus johnsonii Parry ex Engelm. 
CITES
Sclerocactus mariposensis (Hester) N. P. TaylorEchinomastus mariposensis Hester 
CITES
Sclerocactus mesae-verdae (Boissev. & Davidson) L. D. BensonColoradoa mesae-verdae Boissev. & C.Davidson 
CITES
Sclerocactus nyensis HochstätterSclerocactus spinosior subsp. nyensis (Hochstätter) Lüthy 
CITES
Sclerocactus papyracanthus (Engelm.) N. P. TaylorMammillaria papyracantha Engelm., Echinocactus papyracanthus (Engelm.) Engelm., Pediocactus papyracanthus (Engelm.) L. D. Benson 
CITES
Sclerocactus unguispinus (Engelm.) N. P. TaylorEchinomastus durangensis (Ruenge) Britton & Rose; Echinomastus mapimiensis Backeb., Echinomastus unguispinus (Engelm.) Britton & Rose 
CITES
Sclerocactus warnockii (L. D. Benson) N. P. TaylorEchinomastus warnockii (Benson) Glass & R.A.Foster, Neolloydia warnockii L. D. Benson 
CITES
Sclerocactus wetlandicus HochstätterSclerocactus glaucus subsp. wetlandicus (Hochstätter) Lüthy, Pediocactus wetlandicus (Hochstätter) Halda 
CITES
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & RoseCactus grandiflorus L. 
CITES
Selenicereus hamatus (Scheidw.) Britton & RoseCereus hamatus Scheidw. 
CITES
Stenocactus coptonogonus (Lem.) A. BergerEchinocactus coptonogonus Lem. 
CITES
Stenocactus multicostatus (Hildm.) A. BergerEchinocactus multicostatus Daul 
CITES
Strombocactus disciformis (DC.) Britton & RoseMammillaria disciformis DC., Echinocactus helianthodiscus Lem. 
CITES
Tephrocactus bonnieae (D.J.Ferguson & R.Kiesling) StuppyMaihueniopsis bonnieae (D.J.Ferguson & R.Kiesling) E.F.Anderson, Puna bonnieae D.J.Ferguson & R.Kiesling 
CITES
Tephrocactus weberi (Speg.) Backeb.Opuntia weberi Speg. 
CITES
Thelocactus hexaedrophorus (Lem.) Britton & RoseEchinocactus hexaedrophorus Lem. 
CITES
Turbinicarpus spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Weberbauerocereus rauhii Backeb.Armatocereus maranionensis Krainz & F. Ritter 
CITES
Weingartia canigueralii (Cárdenas) F. H. BrandtSulcorebutia canigueralii (Cárdenas) Buining & Donald, Rebutia canigueralii Cárdenas 
CITES
Weingartia glomeriseta (Cárdenas) F. H. BrandtSulcorebutia candiae (Cárdenas) Buining & Donald, Rebutia glomeriseta Cárdenas 
CITES
Weingartia pulchra (Cárdenas) F. H. BrandtSulcorebutia crispata Rausch, Rebutia pulchra Cárdenas 
CITES
CaryophyllaceaeAgrostemma githago L.Lychnis githago (L.) Scop.poljski kukoljdopušteno uvođenje u prirodu
Colobanthus subulatus (d’Urv.) Hook.fil.Sagina subulata d’Urv. 
 
Dianthus caryophyllus L.Dianthus longicaulis Costa 
 
DidiereaceaePortulacaria afra Jacq.Claytonia portulacaria (L.) L., Crassula arborea L. 
 
DroseraceaeDionaea muscipula EllisDionaea uniflora Raf. 
CITES
MontiaceaeLewisia cotyledon (S. Watson) B. L. Rob.Calandrinia cotyledon S. Watson 
 
NepenthaceaeNepenthes spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
NyctaginaceaeBougainvillea glabra ChoisyBougainvillea arborea Glaz. 
 
Bougainvillea spectabilis Willd.Bougainvillea speciosa Schnizl. 
 
PlumbaginaceaeLimonium sinuatum (L.) Mill.Statice sinuata L. 
 
PolygonaceaeMuehlenbeckia axillaris (Hook.fil.) Walp.Polygonum axillare Hook.fil. 
 
Persicaria maculosa GrayPolygonum persicaria L.pjegasti dvornikdopušteno uvođenje u prirodu
PortulacaceaePortulaca oleracea L.Portulaca retusa Engelm.povrtni tušanjdopušteno uvođenje u prirodu
Portulaca oleracea subsp. oleracea 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Portulaca sativa Haw.Portulaca oleracea L. ssp. sativa (Haw.) Schübl. et G. Martenstušak širokolistnidopušteno uvođenje u prirodu
Portulaca umbraticola Kunth 
 
 
TalinaceaeTalinum caffrum (Thunb.) Eckl. & Zeyh.Portulaca caffra Thunb. 
 
Red: Commelinales
CommelinaceaeCallisia navicularis (Ortgies) D. R. HuntTradescantia navicularis Ortgies 
 
Commelina tuberosa L.Clusia retusa Poir., Clusia silvicola Britton, Commelina coelestis Willd. 
 
HaemodoraceaeAnigozanthos flavidus RedoutéAnigozanthos flavescens Steud. 
 
Red: Cornales
HydrangeaceaeDeutzia gracilis Siebold & Zucc.Deutzia nagurai (Makino) Makino 
 
Hydrangea arborescens L.Hydrangea paniculata Raf. 
 
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.Viburnum macrophyllum Thunb. 
 
Hydrangea paniculata Siebold 
 
 
Red: Cucurbitales
BegoniaceaeBegonia spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
CorynocarpaceaeCorynocarpus laevigatus J. R. Forst. & G. Forst. 
 
 
Red: Cycadales
CycadaceaeCycas spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES
Red: Dioscoreales
DioscoreaceaeTacca chantrieri AndréClerodendrum esquirolii H. Lév. 
 
Red: Dipsacales
CaprifoliaceaeAbelia chinensis R.Br.Abelia × grandiflora (Rovelli ex André) Rehder, Abelia rupestris Lindl. 
 
Red: Ericales
BalsaminaceaeImpatiens hawkeri W. BullImpatiens schlechteri Warb. 
 
Impatiens walleriana Hook.fil. 
 
 
EricaceaeErica gracilis J. C. Wendl.Erica tenera Klotzsch ex Benth. 
 
Rhododendron simsii Planch.Rhododendron annamense Rehder 
 
PrimulaceaeCyclamen persicum Mill.Cyclamen latifolium Sm. 
CITES
Lysimachia arvensis subsp. arvensisAnagallis arvensis L.poljska krivičicadopušteno uvođenje u prirodu
Primula obconica HancePrimula listeri var. glabrescens Franch. 
 
SarraceniaceaeSarracenia flava L.Sarracenia acuta Raf. 
CITES
TheaceaeCamellia japonica L.Camellia bonnardii Berl. 
 
Red: Garryales
GarryaceaeAucuba japonica Thunb. 
 
 
Red: Gentianales
ApocynaceaeAmsonia ciliata WalterAmsonia angustifolia (Aiton) Michx. 
 
Catharanthus roseus (L.) G. DonVinca rosea L. 
 
Ceropegia cereiformis (Hook.fil.) BruynsEchidnopsis cereiformis Hook.fil. 
 
Ceropegia gettliffei (Pott) BruynsStapelia gettliffei R.Pott 
 
Ceropegia gigantea (N.E.Br.) BruynsStapelia gigantea N.E.Br. 
 
Ceropegia grandiflora (Masson) BruynsStapelia grandiflora Masson 
 
Ceropegia indica (Wight & Arn.) BruynsCaralluma indica (Wight & Arn.) N.E.Br., Hutchinia indica Wight & Arn., Boucerosia indica (Wight & Arn.) Plowes 
 
Ceropegia linearis E. Mey. 
 
 
Ceropegia sandersonii Decne. ex Hook.f.Ceropegia sandersoniae Hook.fil. 
 
Ceropegia tavaresii Welw. ex BruynsTavaresia angolensis Welw., Decabelone elegans Decne. 
 
Ceropegia woodii Schltr.Ceropegia linearis subsp. woodii (Schltr.) H. Huber 
 
Ceropegia zebrina (N.E.Br.) BruynsHuernia zebrina N.E.Br. 
 
Cynanchum marnierianum Rauh 
 
 
Dischidia vidalii Becc.Dischidia pectenoides H. Pearson 
 
Hoya australis R.Br. ex J.TraillHoya australis R.Br. 
 
Hoya bella Hook.Hoya paxtonii G. Nicholson 
 
Hoya carnosa (L.fil.) R.Br.Asclepias carnosa L.fil. 
 
Hoya curtisii King & Gamble 
 
 
Hoya gracilis Schltr. 
 
 
Hoya kerrii CraibHoya obovata subsp. kerrii (Craib) Costantin 
 
Hoya linearis Wall. ex D. Don 
 
 
Huernia schneideriana A. Berger 
 
 
Mandevilla spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Pachypodium lamerei DrakePachypodium champenoisianum Boiteau 
CITES
Pleiospilos nelii SchwantesHuernia zebrina N.E.Br. 
 
Stephanotis floribunda Brongn.Asclepias odoratissima Brongn. 
 
GentianaceaeEustoma spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
RubiaceaeCoffea arabica L.Coffea vulgaris Moench 
 
Gardenia jasminoides J. EllisGardenia augusta Merr. 
 
Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) DruceGomozia granadensis Mutis ex L.f. 
 
Red: Geraniales
GeraniaceaePelargonium × hybridum (L.) L’Hér.Geranium hybridum L. 
 
Pelargonium grandiflorum (Andr.) Willd.Geranium grandiflorum Andrews 
 
Pelargonium peltatum (L.) L’Hér.Geranium peltatum L. 
 
Pelargonium zonale (L.) L’Hér.Geranium zonale L. 
 
Red: Ginkgoales
GinkgoaceaeGinkgo biloba L. 
 
 
Red: Lamiales
AcanthaceaeAphelandra squarrosa NeesAphelandra coccinea Rizzini 
 
Crossandra infundibuliformis (L.) NeesJusticia infundibuliformis L. 
 
Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) BrummittAdelaster albivenis Lindl. ex Veitch 
 
Hypoestes phyllostachya BakerHypoestes sanguinolenta (Veitch ex Van Houtte) Hook. 
 
Justicia carnea Lindl.Jacobinia magnifica (Nees) Lindau 
 
Pachystachys lutea (Ruiz & Pav. ex Schult.) NeesJusticia lutea (Nees) Ruiz & Pav. ex B. D. Jacks. 
 
BignoniaceaeCampsis radicans (L.) BureauBignonia radicans L., Campsis radicans (L.) Seem. 
 
Radermachera gigantea (Blume) Miq.Spathodea gigantea Blume 
 
Radermachera sinica (Hance) Hemsl.Stereospermum sinicum Hance 
 
CalceolariaceaeCalceolaria spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
GesneriaceaeAeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br.Aeschynanthus longicaulis Wall. 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Aeschynanthus spp. 
 
 
Alsobia dianthiflora (H. E. Moore & R. G. Wilson) WiehlerEpiscia dianthiflora H. E. Moore & R. G. Wilson 
 
Columnea microcalyx Hanst.Columnea gloriosa Sprague 
 
Metapetrocosmea tamiana (B. L. Burtt) Yin Z. Wang & P.W.LiDeinostigma tamianum (B. L. Burtt) D. J. Middleton & H. J. Atkins 
 
Nematanthus albus Chautems 
 
 
Nematanthus fornix (Vell.) ChautemsNematanthus nervosus (Fritsch) H.E.Moore 
 
Sinningia speciosa (G. Lodd. ex Ker Gawl.) HiernGloxinia speciosa G. Lodd. ex Ker Gawl. 
 
Sinningia tubiflora (Hook.) FritschGloxinia tubiflora Hook. 
 
Streptocarpus ionanthus subsp. ionanthusPetrocosmea ionantha (H.Wendl.) Baill. 
 
Streptocarpus saxorum Engl. 
 
 
LamiaceaeAgastache aurantiaca (A. Gray) Lint & EplingCedronella aurantiaca A. Gray 
 
Callicarpa macrophylla VahlCallicarpa dunniana H.Lév.
Callicarpa incana Roxb.
 
 
Clerodendrum bungei Steud.Clerodendrum foetidum Bunge 
 
Coleus caninus (B.Heyne ex Roth) VatkePlectranthus caninus B.Heyne ex Roth 
 
Coleus forsteri (Benth.) A. J. PatonPlectranthus forsteri Benth. 
 
Plectranthus fruticosus L’Hér. 
 
 
OleaceaeJasminum polyanthum Franch.Jasminum blinii H. Lév. 
 
Syringa vulgaris L.Lilac caerulea (Jonst.) Lunell 
 
OrobanchaceaeMelampyrum arvense L.Melampyrum argyrocomum Fisch. ex Steud.poljska urodicadopušteno uvođenje u prirodu
PlantaginaceaeAntirrhinum majus L.Antirrhinum litigiosum Pau ex Sennen 
 
Nemesia spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Penstemon pinifolius Greene 
 
 
ScrophulariaceaeChaenostoma cordatum Benth.Manulea cordata Thunb. 
 
Diascia barberae Hook. F 
 
 
Diascia capsularis Benth.Diascia elegans (Hiern) Hiern 
 
VerbenaceaeVerbena × hybrida Groenland & RümplerGlandularia × hybrida (Groenland & Rümpler) G. L. Nesom & Pruski, Verbena × hortensis M.Vilm. 
 
Verbena racemosa EggertVerbena pulchella Greene 
 
Red: Liliales
AlstroemeriaceaeAlstroemeria amazonica Ducke 
 
 
Alstroemeria speciosa M. C. AssisAlstroemeria insignis Kraenzl. 
 
Alstroemeria variegata M. C. Assis 
 
 
ColchicaceaeGloriosa spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
LiliaceaeLilium spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Red: Magnoliales
MagnoliaceaeLiriodendron tulipifera L.Liriodendron fastigiatum Dippel 
 
Magnolia spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES – samo varijetet Magnolia liliifera var. obovata
Red: Malpighiales
ClusiaceaeClusia rosea Jacq.Clusia retusa Poir., Clusia silvicola Britton 
 
EuphorbiaceaeAcalypha hispida Burm.f.Caturus spiciflorus L., Ricinocarpus hispidus (Burm.f.) Kuntze 
 
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss.Croton variegatus L. 
 
Euphorbia abyssinica J. F. Gmel.Euphorbia obovalifolia A. Rich. 
CITES
Euphorbia aeruginosa Schweick. 
 
CITES
Euphorbia ferox MarlothEuphorbia capitosa N.E.Br. 
CITES
Euphorbia inermis Mill.Euphorbia viperina A. Berger 
CITES
Euphorbia ingens E.Mey. ex Boiss.Euphorbia bilocularis N.E.Br. 
CITES
Euphorbia lactea Haw.Euphorbia lactea Roxb. 
CITES
Euphorbia leuconeura Boiss.Euphorbia fournieri Rebut 
CITES
Euphorbia milii Des Moul. 
 
CITES
Euphorbia obesa Hook.f.Euphorbia cucumerina Willd. 
CITES
Euphorbia pulcherrima Willd. ex KlotzschEuphorbia pulcherrima Willd. 
CITES
Euphorbia tirucalli L. 
 
CITES
Jatropha integerrima Jacq.Jatropha pandurifolia Andrews 
 
Jatropha multifida L.Manihot multifida (L.) Crantz, Adenoropium multifidum (L.) Pohl 
 
Jatropha podagrica Hook. 
 
 
PassifloraceaePassiflora citrina J. M. Mac Dougal 
 
 
Passiflora manicata (A. Juss.) Pers.Tacsonia manicata Juss. 
 
SalicaceaeSalix integra Thunb. 
 
 
ViolaceaeAgatea veillonii MunzingerCorynostylis veillonii (Munzinger) Byng & Christenh. 
 
Red: Malvales
MalvaceaeAbelmoschus manihot (L.) Medik.Hibiscus manihot L. 
 
Hibiscus rosa-sinensis L.Hibiscus androphoro-petaloides Pancher ex Fosberg, 1997 
 
Pachira aquatica Aubl.Pachira macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Walp. 
 
Red: Myrtales
LythraceaeCuphea hyssopifolia KunthCuphea hyssopifolia f. hyssopifolia 
 
Lagerstroemia floribunda JackLagerstroemia anisoptera Koehne 
 
MelastomataceaeMedinilla magnifica Lindl.Hypenanthe bracteatum (Blume) Bakh.fil. 
 
MyrtaceaeCallistemon citrinus (Curtis) SkeelsMetrosideros citrina Curtis 
 
Chamelaucium uncinatum SchauerChamelaucium uncinatum var. leptophyllum Benth. 
 
OnagraceaeFuchsia microphylla KunthFuchsia microphylla var. typica Munz 
 
Fuchsia × hybrida hort. ex Vilm.Fuchsia hybrida hort. ex Siebert & Voss 
 
Red: Pinales
AraucariaceaeAraucaria heterophylla (Salisb.) FrancoEutassa heterophylla Salisb. 
 
CephalotaxaceaeCephalotaxus harringtonia (Knight ex J. Forbes) K. KochTaxus harringtonii Knight ex J. Forbes 
 
Cupressaceae× Hesperotropsis leylandii (A. B. Jacks. & Dallim.) Garland & Gerry MooreCupressus × leylandii A. B. Jacks. & Dallim. 
 
Chamaecyparis spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D. DonCupressus japonica Thunb. ex L.f.
Cryptomeria elegans Jacob-Makoy
 
 
Cupressus sempervirens L.Cupressus horizontalis Mill., Cupressus sempervirens f. horizontalis (Mill.) Voss 
dopušteno uvođenje u prirodu
Juniperus chinensis L.Juniperus chinensis var. columnaris D.Fairchild 
 
Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D.DonSabina squamata (Buch.-Ham. ex D. Don) Antoine 
 
Platycladus orientalis (L.) FrancoThuja orientalis L. 
dopušteno uvođenje u prirodu
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. T. BuchholzSequoia gigantea (Lindl.) Decne., Washingtonia gigantea (Lindl.) Carrière 
 
Thuja occidentalis L.Cupressus arborvitae Targ.Tozz. 
dopušteno uvođenje u prirodu
PinaceaeAbies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr.Abies concolor f. atroviolacea Cinovskis, Picea concolor Gordon 
 
Abies koreana E. H. WilsonAbies koreana f. nigrocarpa Hatus. 
 
Abies nordmanniana (Steven) SpachPinus nordmanniana Steven 
 
Abies procera Rehd.Abies nobilis (Douglas ex D. Don) Lindl. 
 
Cedrus spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Picea omorika(Pancic) Purk.Pinus omorika Pancic 
 
Picea pungens Engelm.Picea parryana Barrow ex Sarg. 
 
Pinus wallichiana A. B. Jacks.Pinus griffithii McClell. 
 
Tsuga canadensis (L.) CarrièrePinus canadensis L. 
 
Red: Piperales
PiperaceaePeperomia caperata Ruiz & Pav. ex Yunck.Peperomia argentea Sallier 
 
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr.Piper obtusifolium L. 
 
Peperomia prostrata B. S. Williams ex Mast. & T. Moore 
 
 
Peperomia rotundifolia (L.) KunthPiper rotundifolium L. 
 
Peperomia verticillata (L.) A. Dietr.Piper verticillatum L. 
 
Red: Poales
BromeliaceaeAechmea chantinii (Carrière) BakerBillbergia chantinii Carrière 
 
Aechmea correia-araujoi E. Pereira & Moutinho 
 
 
Aechmea fasciata (Lindl.) BakerBillbergia fasciata Lindl. 
 
Aechmea pectinata BakerAechmea armata Lindm. 
 
Aechmea recurvata (Klotzsch) L. B. Sm.Macrochordion recurvatum Klotzsch 
 
Aechmea triangularis L. B. Sm.Macrochordion triangularis (L. B. Sm.) L. B. Sm. & W. J. Kress 
 
Aechmea triticina MezAechmea pineliana var. minuta M. B. Foster 
 
Ananas comosus (L.) Merr.Bromelia comosa L. 
 
Bromelia spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Cryptanthus spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Guzmania spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Lutheria splendens (Brongn.) Barfuss & W. TillVriesea splendens (Brongn.) Lem. 
 
Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm.Bromelia carolinae Beer 
 
Neoregelia spectabilis (T. Moore) L. B. Sm.Aregelia spectabilis (Antoine) Mez 
 
Nidularium fulgens Lem.Karatas fulgens (Lem.) Antoine 
 
Ochagavia litoralis (Phil.) Zizka, Trumpler & ZöllnerFascicularia litoralis (Phil.) Mez 
 
Puya mirabilis (Mez) L. B. Sm.Pitcairnia mirabilis Mez 
 
Racinaea spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Tillandsia spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda; CITES – samo tri vrste Tillandsia harrisii R. Ehlers, Tillandsia kammii Rauh i Tillandsia xerographica Rohw.
Vriesea spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Wallisia spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
CyperaceaeCarex brunnea Thunb.Olotrema brunnea (Thunb.) Raf. 
 
EriocaulaceaeSyngonanthus chrysanthus (Bong.) RuhlandEriocaulon chrysanthum Bong. 
 
PoaceaeAvena fatua L.Anatherum avenaceum Hack.štura zobdopušteno uvođenje u prirodu
Bromus arvensis L.Avena arvensis (L.) Salisb.poljski ovsikdopušteno uvođenje u prirodu
Bromus secalinus L.Avena secalina (L.) Salisb.ražasti ovsikdopušteno uvođenje u prirodu
Festuca glauca Vill.Festuca veneris Gr. Rossi, Foggi & Signorini 
 
Hordeum distichon L.Hordeum sativum var. distichon (L.) Beckječam dvoredacdopušteno uvođenje u prirodu
Lolium temulentum L.Lolium arvense With.debelovlatni ljuljdopušteno uvođenje u prirodu
Red: Proteales
PlatanaceaePlatanus orientalis L. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Red: Ranunculales
PapaveraceaeLamprocapnos spectabilis (L.) FukuharaFumaria spectabilis L. 
 
RanunculaceaeAdonis aestivalis L.Adonis aestivalis f. citrina (Hoffm.) Riedlljetni gorocvijetdopušteno uvođenje u prirodu
Adonis aestivalis L. ssp. aestivalis 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Adonis aestivalis subsp. squarrosa (Steven) NymanAdonis aestivalis L. ssp. provincialis C. Steinb. 
dopušteno uvođenje u prirodu
Adonis flammea Jacq.Adonis autumnalis var. flammea (Jacq.) Merremžarkocrveni gorocvijetdopušteno uvođenje u prirodu
Adonis flammea var. cortiana (C.H.Steinb.) W. T. WangAdonis flammea Jacq. ssp. cortiana C. H. Steinb. 
dopušteno uvođenje u prirodu
Adonis flammea var. flammeaAdonis flammea Jacq. ssp. flammea 
dopušteno uvođenje u prirodu
Aquilegia canadensis L.Aquilegia australis Small 
 
Aquilegia chrysantha A. GrayAquilegia caerulea var. chrysantha (A. Gray) Rapaics 
 
Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.Anemone curta Wall. 
 
Delphinium consolida subsp. consolida L.Consolida regalis Graykraljevski kokotacdopušteno uvođenje u prirodu
Eriocapitella hupehensis (Lemoine) Christenh. & ByngAnemone hupehensis (É. Lemoine) É.Lemoine, Anemone japonica var. hupehensis É. Lemoine 
 
Nigella arvensis L.Nigella glauca Schkuhrpoljska crnjikadopušteno uvođenje u prirodu
Nigella arvensis subsp. arvensisNigella agrestis J. Presl & C. Presl 
dopušteno uvođenje u prirodu
Ranunculus arvensis L.Ranunculus reticulatus Regel & J. J. Schmitz ex Seub.poljski žabnjakdopušteno uvođenje u prirodu
Red: Rosales
MoraceaeFicus spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
RhamnaceaeCeanothus thyrsiflorus Eschw.Ceanothus thyrsiflorus var. repens Mc Minn 
 
RosaceaePrunus serrulata Lindl.Cerasus serrulata (Lindl.) G. Don ex Loudon 
 
Rhaphiolepis bibas (Lour.) Galasso & BanfiEriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.japanska nešpuladopušteno uvođenje u prirodu
Rosa chinensis Jacq.Rosa semperflorens W. M. Curtis 
 
Spiraea × bumalda Burv.Spiraea albiflora × japonica, Spiraea japonica var. bumalda Bean 
 
UrticaceaePilea depressa (Sw.) BlumeUrtica depressa Sw. 
 
Pilea peperomioides Diels 
 
 
Red: Sapindales
RutaceaeBoronia heterophylla F. Muell.Boronia heterophylla var. brevipes Hook.fil. 
 
Choisya ternata KunthChoisya grandiflora Regel 
 
Diosma hirsuta L.Melia hirsuta (L.) Scop. 
 
Murraya paniculata (L.) Jacq.Chalcas paniculata L. 
 
Skimmia japonica Thunb.Skimmia rogersii G. Nicholson 
 
SapindaceaeAcer palmatum Thunb.Acer decompositum Dippel 
 
Aesculus × carnea Zeyh.Aesculus hippocastanum var. carnea (Hayne) Jess. Aesculus × carnea Hayne 
 
Aesculus hippocastanum L.Hippocastanum vulgare Gaertn.divlji kostanjdopušteno uvođenje u prirodu
Red: Saxifragales
AltingiaceaeLiquidambar styraciflua L.Liquidambar macrophylla Oerst. 
 
Crassulaceae× Graptoveria 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
× Pachyveria 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
× Sedeveria 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Adromischus cooperi (Baker) A. BergerCotyledon cooperi Baker 
 
Adromischus maculatus (Salm-Dyck) Lem.Cotyledon maculata Salm-Dyck 
 
Adromischus marianiae (Marloth) A. BergerCotyledon marianiae Marloth 
 
Aeonium balsamiferum Webb & Berthel.Sempervivum balsamiferum (Webb & Berthel.) Christ 
 
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.Sempervivum canariense L. 
 
Aeonium castello-paivae BolleSempervivum castello-paivae (Bolle) Christ 
 
Aeonium decorum Webb ex BolleAeonium decorum Webb 
 
Aeonium dodrantale (Willd.) T.H.M.MesSempervivum dodrantale Willd. 
 
Aeonium goochiae Webb & Berthel.Sempervivum goochiae (Webb & Berthel.) Christ 
 
Aeonium haworthii Salm-Dyck ex Webb & Berthel.Sempervivum haworthii (Webb & Berthel.) Salm-Dyck ex Christ 
 
Aeonium leucoblepharum Webb ex A. Rich.Sempervivum leucoblepharum (Webb ex A. Rich.) Hutch. & E. A. Bruce 
 
Aeonium mascaense Bramwell 
 
 
Aeonium nobile (Praeger) PraegerSempervivum nobile Praeger & Burchard 
 
Aeonium percarneum (R. P. Murray) Pit. & ProustSempervivum percarneum R. P. Murray 
 
Aeonium sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. & ProustAichryson sedifolium Webb ex Bolle 
 
Aeonium simsii (Sweet) StearnSempervivum simsii Sweet 
 
Aeonium smithii (Sims) Webb & Berthel.Sempervivum smithii Sims 
 
Aeonium spathulatum (Hornem.) PraegerSempervivum spathulatum Hornem. 
 
Cotyledon orbiculata var. oblonga (Haw.) DC.Cotyledon undulata Haw., Cotyledon oblonga Haw. 
 
Crassula arborescens (Mill.) Willd.Cotyledon arborescens Mill. 
 
Crassula capitella Thunb.Turgosea capitella (Thunb.) Haw. 
 
Crassula ericoides Haw.Sedum ericodes (Haw.) Kuntze 
 
Crassula orbicularis L.Purgosea orbicularis (L.) P. V. Heath 
 
Crassula ovata (Mill.) DruceCotyledon ovata Mill. 
 
Crassula pellucida L.Crassula centauroides Aiton et al. 
 
Crassula perforata Thunb.Crassula anthurus E.Mey. ex Drège 
 
Crassula rupestris Thunb.Crassula brevifolia Higgins, Crassula rupestris L.f. 
 
Echeveria spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Graptopetalum rusbyi (Greene) RoseCotyledon rusbyi Greene 
 
Hylotelephium sieboldii (Regel) H. OhbaSedum sieboldii Sweet ex Hook. 
 
Kalanchoe beharensis DrakeKalanchoe van-tieghemii Raym.-Hamet 
 
Kalanchoe blossfeldiana Poelln.Kalanchoe coccinea (H. Perrier) Boiteau 
 
Kalanchoe laetivirens Desc.Bryophyllum laetivirens (Desc.) V. V. Byalt 
 
Kalanchoe luciae Raym.-Hamet 
 
 
Kalanchoe pumila BakerKalanchoe brevicaulis Baker 
 
Kalanchoe rotundifolia (Haw.) Haw.Kalanchoe luebbertiana Engl. 
 
Kalanchoe thyrsiflora Harv.Kalanchoe alternans Eckl. & Zeyh. 
 
Pachyphytum compactum RosePachyphytum compactum var. weinbergii E.Walther 
 
Pachyphytum glutinicaule Moran 
 
 
Pachyphytum machucae I. García, Glass & M. Chazaro Basanez 
 
 
Pachyphytum oviferum J. A. Purpus 
 
 
Pachyphytum viride Walther 
 
 
Sedum clavatum R. T. Clausen 
 
 
Sedum furfuraceum Moran 
 
 
Sedum kimnachii V. V. Byalt 
 
 
Sedum lucidum R. T. Clausen 
 
 
Sedum morganianum Walther 
 
 
Sedum pachyphyllum Rose 
 
 
Sedum spathulifolium Hook. 
 
 
Sedum stahlii Solms 
 
 
Sinocrassula yunnanensis (Franch.) A. BergerCrassula yunnanensis Franch. 
 
Tylecodon schaeferianus (Dinter) ToelkenCotyledon schaeferiana Dinter 
 
HamamelidaceaeCorylopsis pauciflora Siebold & Zucc.Corylopsis matsudae Kaneh. & Sasaki 
 
PaeoniaceaePaeonia lactiflora Pall.Paeonia albiflora Pall. 
 
Paeonia rockii (S. G. Haw & Lauener) T. Hong & J. J. Li ex D. Y. HongPaeonia × suffruticosa subsp. rockii S. G. Haw & Lauener 
 
Paeonia tenuifolia L.Paeonia lithophila Kotov 
 
Paeonia × suffruticosa AndrewsPaeonia × moutan Sims 
 
SaxifragaceaeAstilbe japonica (C. Morren & Decne.) A. GrayAstilbe barbata Anon., Hoteia japonica C. Morren & Decne. 
 
Astilbe rubra Hook.fil. & ThomsonAstilbe chinensis (Maxim.) Knoll, Astilbe chinensis var. pumila Anon. 
 
Red: Solanales
ConvolvulaceaeCuscuta epilinum WeiheCuscuta major W. D. J. Koch & Zizlanova vilinkosadopušteno uvođenje u prirodu
SolanaceaeCalibrachoa heterophylla (Sendtn.) WijsmanPetunia heterophylla Sendtn. 
 
Calibrachoa parviflora (Juss.) D’ ArcyPetunia parviflora Juss. 
 
Petunia × atkinsiana D. Don ex LoudonPetunia × hybrida hort. 
 
Petunia axillaris (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb.Nicotiana axillaris Lam. 
 
Streptosolen jamesonii (Benth.) MiersBrowallia jamesonii Benth., Streptosolen benthamii Miers 
 
Red: Vitales
VitaceaeCissus alata Jacq.Cissus pubescens Kunth 
 
Cissus amazonica LindenVitis amazonica (Linden) G.Nicholson 
 
Red: Zingiberales
CannaceaeCanna indica L.Canna edulis Ker Gawl. 
 
HeliconiaceaeHeliconia mariae Hook.f.Bihai mariae (Hook.f.) Kuntze 
 
MarantaceaeCalathea spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Ctenanthe spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda
Goeppertia crocata (É.Morren & Joriss.) Borchs. & S. SuárezCalathea crocata É.Morren & Joriss. 
 
Maranta leuconeura É. MorrenMaranta depressa É.Morren 
 
Stromanthe thalia (Vell.) J. M. A. BragaStromanthe sanguinea Sond., Heliconia thalia Vell. 
 
MusaceaeMusa acuminata CollaMusa cavendishii Lambert ex Paxton 
 
StrelitziaceaeStrelitzia nicolai Regel & Körn.Strelitzia alba subsp. nicolai (Regel & Körn.) Maire & Weiller, Strelitzia quensonii Lem. 
 
Strelitzia reginae BanksStrelitzia regalis Salisb. 
 
ZingiberaceaeCurcuma alismatifolia Gagnep.Hitcheniopsis alismatifolia (Gagnep.) Loes. 
 
Elettaria cardamomum (L.) MatonAmomum cardamomum L. 
 
PTERIDOPHYTA – PAPRATNJAČE
Red: Polypodiales
AspleniaceaeAsplenium antiquum MakinoNeottopteris antiqua (Makino) Masam. 
 
Asplenium nidus L.Asplenium ellipticum (Fée) Copel. 
 
DavalliaceaeDavallia fejeensis Hook. 
 
 
Davallia tyermannii (T. Moore) H. J. Veitch 
 
 
NephrolepidaceaeNephrolepis exaltata (L.) SchottPolypodium exaltatum L. 
 
PolypodiaceaeLecanopteris pustulata subsp. pustulataMicrosorum diversifolium (Willd.) Copel. 
 
Phlebodium aureum (L.) J.Sm.Polypodium aureum L. 
 
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.Acrostichum bifurcatum Cav. 
 
Platycerium veitchii (Underw.) C. Chr.Alcicornium veitchii Underw. 
 
PteridaceaeAdiantum raddianum C. PreslAdiantum cuneatum Langsd. & Fisch. 
 
Doryopteris angelica K.Wood & W. H. WagnerHemionitis angelica (K.Wood & W. H. Wagner) Christenh. 
 
Pellaea rotundifolia (G.Forst.) Hook.Pteris rotundifolia G. Forst. 
 
Red: Selaginellales
SelaginellaceaeSelaginella martensii SpringLycopodioides martensii (Spring) Kuntze 
 

PORODICAVRSTA – znanstveni nazivSINONIMIVRSTA –
hrvatski naziv
NAPOMENA
PLANTAE – BILJKE
SPERMATOPHYTA – SJEMENJAČE
Red: Apiales
ApiaceaeDaucus carota subsp. sativus (DC.) Thell.Daucus carota var. sativus Hoffm., Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & Martenspitoma mrkvadopušteno uvođenje u prirodu
Petroselinum crispum (Mill.) A. W. HillPetroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hillvrtni peršindopušteno uvođenje u prirodu
Red: Asparagales
AmaryllidaceaeAllium ascalonicum L. 
askalonikadopušteno uvođenje u prirodu
Allium cepa L. 
obićni lukdopušteno uvođenje u prirodu
Allium fistulosum L. 
naduti lukdopušteno uvođenje u prirodu
Allium porrum L. 
pori lukdopušteno uvođenje u prirodu
Allium sativum L. 
bijeli lukdopušteno uvođenje u prirodu
Red: Asterales
AsteraceaeArtemisia dracunculus L.Artemisia dracunculus Pursh, 1813estragonski pelindopušteno uvođenje u prirodu
Carthamus tinctorius L. 
bojadisarska šafranikadopušteno uvođenje u prirodu
Centaurea cyanus L.Cyanus segetum Hill, Centaurea pulchra DC.različak zečinadopušteno uvođenje u prirodu
Cynara scolymus L. 
pitoma artičokadopušteno uvođenje u prirodu
Helianthus annuus L. 
suncokretdopušteno uvođenje u prirodu
Lactuca sativa L. 
obična salatadopušteno uvođenje u prirodu
Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni 
slatka stevijadopušteno uvođenje u prirodu
Zinnia elegans Jacq. 
ljupki napramakdopušteno uvođenje u prirodu
Red: Brassicales
BrassicaceaeArmoracia rusticana P.Gaertn., B. Mey. & Scherb. 
hrendopušteno uvođenje u prirodu
Brassica juncea (L.) Czern.Sinapis juncea L.smeđa gorušicadopušteno uvođenje u prirodu
Brassica napus L. 
uljana repicadopušteno uvođenje u prirodu
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. botrytis 
cvjetačadopušteno uvođenje u prirodu
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata f. alba 
kupus bijelidopušteno uvođenje u prirodu
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. 
lisnati keljdopušteno uvođenje u prirodu
Brassica oleracea var. capitata f. rubra 
kupus crvenidopušteno uvođenje u prirodu
Brassica oleracea var. capitata f. sabauda 
kelj savoydopušteno uvođenje u prirodu
Brassica oleracea var. costata 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Brassica oleracea var. cymosa 
brokuladopušteno uvođenje u prirodu
Brassica oleracea var. gemmifera DC. 
kelj pupčardopušteno uvođenje u prirodu
Brassica oleracea var. gongylodes L. 
broskvena repadopušteno uvođenje u prirodu
Brassica oleracea var. palmifolia DC. 
toskanski kelj, palmin keljdopušteno uvođenje u prirodu
Brassica rapa L. 
postrna repadopušteno uvođenje u prirodu
Raphanus sativus L. 
sjetvena rotkvadopušteno uvođenje u prirodu
Red: Caryophyllales
AizoaceaeTetragonia tetragonioides (Pallas) KuntzeTetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntzeobična četverouglačadopušteno uvođenje u prirodu
AmaranthaceaeAmaranthus caudatus L.Amaranthus cruentus Willd. ex Roxb.repati šćir, amarantdopušteno uvođenje u prirodu
Atriplex hortensis L. 
vrtna pepeljugadopušteno uvođenje u prirodu
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris 
šećerna repadopušteno uvođenje u prirodu
Beta vulgaris var. conditiva Alef. 
cikladopušteno uvođenje u prirodu
Chenopodium quinoa Willd. 
kvinojadopušteno uvođenje u prirodu
Spinacia oleracea L. 
goli špinatdopušteno uvođenje u prirodu
PolygonaceaeFagopyrum esculentum Moench 
usjevna heljdadopušteno uvođenje u prirodu
Rheum rhabarbarum L.Rheum undulatum L.vrtna rabarbaradopušteno uvođenje u prirodu
Red: Cucurbitales
CucurbitaceaeCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 
lubenicadopušteno uvođenje u prirodu
Cucumis melo L. 
dinjadopušteno uvođenje u prirodu
Cucumis metuliferus E.Mey. ex Schrad. 
kivano krastavacdopušteno uvođenje u prirodu
Cucumis sativus L. 
sjetveni krastavacdopušteno uvođenje u prirodu
Cucurbita ficifolia Bouché 
smokvolisna bučadopušteno uvođenje u prirodu
Cucurbita maxima Duchesne 
buajača bundevadopušteno uvođenje u prirodu
Cucurbita moschata Duchesne 
mošusna bundevadopušteno uvođenje u prirodu
Cucurbita pepo L. 
obična bundevadopušteno uvođenje u prirodu
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.Lagenaria vulgaris Ser.obična tikvicadopušteno uvođenje u prirodu
Sicyos angulatus L.Elaterium trifoliatum L.dlakavi mlunićdopušteno uvođenje u prirodu
Red: Ericales
ActinidiaceaeActinidia chinensis Planch. 
kineska aktinidija, kividopušteno uvođenje u prirodu
EricaceaeVaccinium angustifolium Aiton 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Vaccinium corymbosum L. 
kultivirana borovnicadopušteno uvođenje u prirodu
Vaccinium macrocarpon Aiton 
američka brusnicadopušteno uvođenje u prirodu
Vaccinium myrsinites Lam. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Vaccinium oxycoccos L. 
mala brusnicadopušteno uvođenje u prirodu
Vaccinium virgatum Aiton 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Red: Fabales
FabaceaeArachis hypogea L. 
kikirikidopušteno uvođenje u prirodu
Cicer arietinum L. 
obični slanutakdopušteno uvođenje u prirodu
Glycine max (L.) Merr. 
sojadopušteno uvođenje u prirodu
Hedysarum coronarium L. 
krunasta slatkovinadopušteno uvođenje u prirodu
Lathyrus sativus L. 
sjetvena graholikadopušteno uvođenje u prirodu
Lens culinaris Medik.Vicia lens (L.) Coss. & Germ.jestiva lećadopušteno uvođenje u prirodu
Medicago × varia Martyn 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Medicago italica (Mill.) Fiori 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Medicago rugosa Desr. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Medicago sativa L.Medica sativa (L.) Mill., Medica sativa Lam., Medicago afganica (Bordere) Vassilcz., Medicago falcata Lam., Medicago praesativa subsp. spontanea Sinskaya, Medicago roborovskii Vassilcz., Medicago sativa f. microphylla Pau, Medicago sativa f. sativa, Medicago sativa subsp. vulgaris (Alef.) Arcang., Medicago sativa var. vulgaris Alef., Medicago vera Kirschl.lucernadopušteno uvođenje u prirodu
Ornithopus sativus Brot. 
saradeladopušteno uvođenje u prirodu
Phaseolus coccineus L. 
crveni grahdopušteno uvođenje u prirodu
Phaseolus vulgaris L. 
obični grah, grah mahunar niskidopušteno uvođenje u prirodu
Trifolium alexandrinum L. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Trifolium arvense L.Trifolium agrestinum Jord.poljska djetelinadopušteno uvođenje u prirodu
Trifolium glanduliferum Boiss. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Trifolium hirtum All. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Trifolium isthmocarpum Brot. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Trigonella foenum-graecum L. 
grča piskavicadopušteno uvođenje u prirodu
Vicia faba L. 
pitoma grahoricadopušteno uvođenje u prirodu
Vigna unguiculata (L.) Walp. 
afrička crnookicadopušteno uvođenje u prirodu
Red: Fagales
JuglandaceaeJuglans major (Torr.) A. Heller x J. regia L. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Juglans nigra L.Wallia nigra (L.) Alef.crni orahdopušteno uvođenje u prirodu
Juglans regia L. 
obični orahdopušteno uvođenje u prirodu
Red: Lamiales
LamiaceaeOcimum basilicum L.Ocimum odorum Salisb., Ocimum urticaefolium Benth., Ocimum basilicum var. purpurescens Benth.balisdopušteno uvođenje u prirodu
Salvia hispanica L. 
čubardopušteno uvođenje u prirodu
Thymus vulgaris L. 
pravi timjandopušteno uvođenje u prirodu
PaulowniaceaePaulownia elongata × Paulownia fortunei BELLISSIA 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Paulownia elongata × Paulownia fortunei RBTC15 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Paulownia elongata S.Y.Hu 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Paulownia fortunei × Paulownia tomentosa 9501 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Paulownia fortunei × Paulownia tomentosa SHANG TONG 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Red: Laurales
LauraceaePersea americana Mill. 
avokadodopušteno uvođenje u prirodu
Red: Magnoliales
AnnonaceaeAsimina triloba (L.) Dunal 
indijska bananadopušteno uvođenje u prirodu
Red: Malpighiales
EuphorbiaceaeRicinus communis L. 
obični ricinusdopušteno uvođenje u prirodu
LinaceaeLinum usitatissimum L. 
pitomi landopušteno uvođenje u prirodu
Red: Malvales
MalvaceaeAbelmoschus esculentus (L.) MoenchHibiscus esculentus L.jestiva bamijadopušteno uvođenje u prirodu
 
Gossypium L. 
pamuk 
Red: Myrtales
LythraceaePunica granatum L.Punica nana L.pitomi šipakdopušteno uvođenje u prirodu
MyrtaceaeFeijoa sellowiana (O. Berg) O. BergAcca sellowiana (O. Berg) Burretfeijoadopušteno uvođenje u prirodu
Pimenta spp. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Red: Poales
Poaceae× Festulolium Asch. & Graebn. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
× Triticosecale Wittm. ex A. Camus 
pšenoraždopušteno uvođenje u prirodu
Avena sativa L. 
zob, obična zobdopušteno uvođenje u prirodu
Bromus sitchensis Trin. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Cymbopogon citratus (DC.) StapfAndropogon citratus DC.vlaskadopušteno uvođenje u prirodu
Hordeum vulgare L. 
ječam dvoredni i višerednidopušteno uvođenje u prirodu
Lolium × boucheanum Kunth 
oldenburški ljujdopušteno uvođenje u prirodu
Lolium × hybridum Hausskn. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Oryza sativa L. 
sjetvena rižadopušteno uvođenje u prirodu
Panicum miliaceum L. 
divlji prosodopušteno uvođenje u prirodu
Secale cereale L.Brassica kaber (DC.) Wheeler, Rhamphospermum arvense (L.) Andrz.raždopušteno uvođenje u prirodu
Sorghum × sudanense (Piper) StapfSorghum × drummondii (Nees ex Steud.) Millsp. & Chasesudanski sirakdopušteno uvođenje u prirodu
Sorghum bicolor (L.) Moench 
sirak, metak sirakdopušteno uvođenje u prirodu
Triticum aestivum L.Triticum aestivum (L) em. Fiori et Paol.pšenicadopušteno uvođenje u prirodu
Triticum monococcum L.Crithodium monococcum (L.) Á. Lövejednozrna pšenicadopušteno uvođenje u prirodu
Triticum turgidum subsp. durum (Desf.) Husn.Triticum durum Desf.durum (tvrda) pšenicadopušteno uvođenje u prirodu
Triticum turgidum L.Triticum aestivum subsp. turgidum (L.) Cout., Triticum polonicum var. turgidum (L.), Pers. Triticum sativum subsp. turgidum (L.) K. Richt., Gigachilon polonicum subsp. turgidum (L.) Á. Löveengleska pšenicadopušteno uvođenje u prirodu
Zea mays L. 
obični kukuruzdopušteno uvođenje u prirodu
Red: Ranunculales
PapaveraceaePapaver somniferum L. 
pitomi makdopušteno uvođenje u prirodu
Red: Rosales
CannabaceaeCannabis sativa L. 
sjtvena konopljadopušteno uvođenje u prirodu
MoraceaeMorus alba L. 
bijeli duddopušteno uvođenje u prirodu
Morus nigra L. 
crni duddopušteno uvođenje u prirodu
Morus rubra L. 
crveni duddopušteno uvođenje u prirodu
RhamnaceaeZiziphus jujuba Mill.Ziziphus zizyphus (L.) H. Karst.obični čičimakdopušteno uvođenje u prirodu
RosaceaeAronia arbutifolia (L.) Pers. 
crvenoplodna aronijane uključuje hibride,
dopušteno uvođenje u prirodu
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 
crnoplodna aronijane uključuje hibride,
dopušteno uvođenje u prirodu
Cydonia oblonga Mill. 
dunjadopušteno uvođenje u prirodu
Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne 
krupnoplodna jagodadopušteno uvođenje u prirodu
Fragaria × vescana Rud.Bauer & A. Bauer 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Malus × floribunda Siebold ex Van Houtte 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Malus domestica (Suckow) Borkh.Malus pumila L. Mill., Pyrus malus var. domestica Suckowobična jabukadopušteno uvođenje u prirodu
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus × amygdalo-persica (Duhamel) Rehder 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus × dasycarpa Ehrh. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus × dawyckensis Sealy 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus × fontanesiana (Spach) C.K.Schneid. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus × gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus amygdalus BatschPrunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, Amygdalus communis L.,
Prunus amygdalus Stokes
bajam, bademdopušteno uvođenje u prirodu
Prunus canescens Bois 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus cerasifera var. divaricata (Ledeb.) L. H. Bailey 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus cerasus L.Cerasus fruticosa Pall.višnjadopušteno uvođenje u prirodu
Prunus davidiana (Carrière) Franch. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus domestica subsp. insititia (Linnaeus) C. K. Schneider 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus jamasakura (Makino) Nakai 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus maritima Marshall 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus munsoniana W. Wight & Hedrick 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus persica (L.) BatschPrunus persica (L.) Stokesbreskvadopušteno uvođenje u prirodu
Prunus pseudocerasus Lindl.Prunus pseudocerasus A. Gray 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus pumila var. besseyi (L. H. Bailey) WaughPrunus besseyi L. H. Bailey 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus salicina Lindl. 
japanska šljivadopušteno uvođenje u prirodu
Prunus serrulata Lindl. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Prunus × rossica Eremin, 2006 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Pyrus × lecontei Rehder 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Pyrus bretschneideri Rehder 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Pyrus communis L. 
kruškadopušteno uvođenje u prirodu
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai 
naši, nashidopušteno uvođenje u prirodu
Pyrus ussuriensis Maxim. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Rubus × loganobaccus L. H. Bailey 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Rubus arcticus L. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Rubus chamaemorus L. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Rubus illecebrosus Focke 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Rubus occidentalis L. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Rubus phoenicolasius Maxim. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Red: Sapindales
RutaceaeCitrus spp. 
 
uključuje sve strane vrste unutar roda, dopušteno uvođenje u prirodu
Red: Saxifragales
GrossulariaceaeRibes × culverwellii Macfarl. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Ribes aureum Pursh 
zlatni ribizdopušteno uvođenje u prirodu
Ribes nigrum L. 
crni ribizdopušteno uvođenje u prirodu
Ribes niveum Lindl. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Ribes rubrum L. 
crveni ribizdopušteno uvođenje u prirodu
Ribes uva-crispa var. reclinatum (L.) Berland. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Ribes × nidigrolaria Rud. Bauer et A. Bauer 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Red: Solanales
ConvolvulaceaeIpomoea batatas (L.) Lam. 
slatka povijuškadopušteno uvođenje u prirodu
SolanaceaeCapsicum annuum L. 
jednogodišnja paprika, čilidopušteno uvođenje u prirodu
Lycium chinense Mill.Lycium rhombifolium (Moench) Dippelkineska kustovnicadopušteno uvođenje u prirodu
Nicotiana tabacum L. 
pravi duhandopušteno uvođenje u prirodu
Physalis peruviana L. 
sjetvena mjehuricadopušteno uvođenje u prirodu
Solanum aethiopicum L. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Solanum cheesmaniae (L. Riley) Fosberg 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Solanum lycopersicum L.Lycopersicon esculentum (L.) Karst. ex Farw., Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karstrajčicadopušteno uvođenje u prirodu
Solanum melongena L. 
patlidžandopušteno uvođenje u prirodu
Solanum peruvianum L. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Solanum pimpinellifolium L. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Solanum torvum Sw. 
 
dopušteno uvođenje u prirodu
Solanum tuberosum L. 
krumpirdopušteno uvođenje u prirodu
Red: Vitales
VitaceaeVitis vinifera var. vinifera 
 
dopušteno uvođenje u prirodu


Oznaka »dopušteno uvođenje u prirodu« označava strane vrste koje se mogu i uvoditi u prirodu Republike Hrvatske bez ishođenja dopuštenja Ministarstva iz članka 14. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (»Narodne novine«, broj 15/18 i 14/19).

Oznaka »CITES« označava strane vrste koje podliježu ograničenjima propisanim Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima.