Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. »Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima« i intervencije 74.01. »Potpora za sustave javnog navodnjavanja« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

NN 13/2024 (2.2.2024.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. »Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima« i intervencije 74.01. »Potpora za sustave javnog navodnjavanja« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ministarstvo poljoprivrede

246

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJE 73.13. »POTPORA JAVNOJ INFRASTRUKTURI U RURALNIM PODRUČJIMA« I INTERVENCIJE 74.01. »POTPORA ZA SUSTAVE JAVNOG NAVODNJAVANJA« IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi intervencije 73.13. »Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima« i intervencije 74.01. »Potpora za sustave javnog navodnjavanja« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (»Narodne novine«, broj 152/23) u članku 10. stavku 1. riječi: »broj 132/17« zamjenjuju se riječima: »broj 3/24«.

Članak 2.

U Prilogu 1 Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) rečenica: »DODATNA POJAŠNJENJA VEZANA UZ KRITERIJE ODABIRA (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje i centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede)« zamjenjuje se rečenicom:

»DODATNA POJAŠNJENJA VEZANA UZ KRITERIJE ODABIRA (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima)«.

U odlomku Kriterij odabira »Razvijenost područja« podstavku 1. riječi: »br. 132/17« zamjenjuju se riječima: »broj 3/24«.

U odlomku Kriterij odabira »Uvođenje digitalizacije provedbom projekta«, podstavku 1. rečenica: »Navedeni radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.« zamjenjuje se rečenicom: »Navedeni radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, a prilikom podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu ne smiju biti manji od 8 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova.«

Članak 3.

U Prilogu 2 Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta i sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) odlomku Kriterij odabira »Razvijenost područja« podstavku 1. riječi: »br. 132/17« zamjenjuju se riječima: »broj 3/24«.

U odlomku Kriterij odabira »Uvođenje digitalizacije provedbom projekta«, iza riječi: »ulaganja« briše se točka i dodaje zarez, a iza riječi: »ugradnja« briše se zarez.

U podstavku 1. rečenica: »Navedeni radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.« zamjenjuje se rečenicom: »Navedeni radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, a prilikom podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu ne smiju biti manji od 8 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova.«

Članak 4.

U Prilogu 3 Kriteriji odabira za intervenciju 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja, odlomku Kriterij odabira »Razvijenost područja« riječi: »broj 132/17« zamjenjuju se riječima: »broj 3/24«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/104

Urbroj: 525-07/305-24-16

Zagreb, 31. siječnja 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.