Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

NN 14/2024 (7.2.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

HRVATSKI SABOR

255

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. siječnja 2024.

Klasa: 011-02/24-02/04
Urbroj: 71-10-01/1-24-2
Zagreb, 1. veljače 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 14/19. i 30/23.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Zakonom uređuje se provedba sljedećih akata:

1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28. 12. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29. 5. 2015.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1380/2013)

2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29. 5. 2015.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006)

3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22. 12. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29. 5. 2015.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009)

4. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20. 5. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014)

5. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29. 5. 2015.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1379/2013)

6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30. 4. 2011.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1962 оd 28. listopada 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 287, 31. 10. 2015.; u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011)

7. Uredbe (EU) 2023/2053 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023. o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, izmjeni uredaba (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627 (SL L 238, 27. 9. 2023.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2053/2023)

8. Uredbe (EU) 2023/2833 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2023. o uspostavi programa dokumentiranja ulova plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 640/2010 (SL L, 2023/2833, 20. 12. 2023.)

9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2406/96 od 26. studenoga 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva (SL L 334, 23. 12. 1996.)

10. Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008. (SL L 157, 20. 6. 2017.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/1004)

11. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/218, od 6. veljače 2017. o registru flote Unije (SL L 34, 9. 2. 2017.)

12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29. 10. 2008.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008)

13. Uredbe Komisije (EZ) br. 1010/2009 od 22. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (SL L 280, 27. 10. 2009.)

14. Uredbe (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (SL L 83, 25. 3. 2019.)

15. Uredbe Komisije (EU) 2022/2473 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327, 21. 12. 2022.; u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2022/2473)

16. Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 28. 6. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 717/2014)

17. Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1139)

18. Uredbe (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 2019/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2019/1241)

19. Uredbe (EU) 2019/1154 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i Uredbe (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 188, 12. 7. 2019.)

20. Uredbe (EU) 2023/2124 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. listopada 2023. s određenim odredbama za ribolov na području Sporazuma o Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) (preinaka) (SL L 2023/2124, 12. 10. 2023.)

21. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1100/2007 od 18. rujna 2007. o uvođenju mjera za obnavljanje stoka europske jegulje (SL L 248/17, 18. 9. 2007.)

22. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1185/2003 od 26. lipnja 2003 o uklanjanju peraja morskih pasa na plovilima (SL L 167/1, 4. 7. 2003.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) 1185/03)

23. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2136/89 od 21. lipnja 1989. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih standarda za konzervirane srdele (SL L 212/79, 22. 6. 1989.; u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) 2136/89)

24. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1536/92 od 9. lipnja 1992. godine o utvrđivanju zajedničkih tržišnih normi za konzerviranu tunu i palamidu (SL L 163/1, 17. 6. 1992.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EEZ) 1536/92)

25. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2020/38 оd 16. siječnja 2020. kojom se utvrđuju tehnički operativni zahtjevi za evidentiranje, oblikovanje i slanje informacija u skladu s Uredbom (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama (SL L 13, 17. 1. 2020.)

26. Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28. 12. 2017.)

27. Uredbe (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (SL L 315 30. 11. 2017.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. NNN ribolov je nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov, kako je definiran u članku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008«.

Dosadašnje točke 5. do 26. postaju točke 6. do 27.

Iza dosadašnje točke 27., koja postaje točka 28., dodaje se nova točka 29. koja glasi:

»29. vanjska oznaka je oznaka koju dodjeljuje ministarstvo nadležno za pomorstvo, a koju mora imati svako ribarsko plovilo upisano u povlasticu za gospodarski ribolov na moru«.

Dosadašnje točke 28. i 29. postaju točke 30. i 31.

Članak 3.

Iza članka 3. dodaju se naslov iznad članka i članak 3.a koji glase:

»Korištenje pojmova s rodnim značenjem

Članak 3.a

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 3. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez, a riječi: »te ministarstva nadležnog za obranu« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za obranu i inspektori Državnog inspektorata«.

Članak 5.

U članku 13. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Za pojedinačne vrste koje podliježu upravljanju na temelju dopuštenih količina ulova u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom 9. ovoga Zakona ministarstvo može putem Javnog natječaja ponuditi dio ili cijelu raspoloživu kvotu u svrhu obavljanja gospodarskog ili negospodarskog ribolova.«.

Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 6., dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Uvjete i kriterije te postupak provedbe javnog natječaja iz stavka 5. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Na mjestima označenim u službenim pomorskim publikacijama na kojima se nalaze podmorski kabeli i cjevovodi, kao i hidroarheološka nalazišta i nalazi, zabranjen je ribolov uz upotrebu pridnenih povlačnih alata.

(2) Na području uzgajališta i na udaljenosti manjoj od 300 metara od oznake položaja uzgajališta, odnosno 50 metara za područja gdje se obavlja uzgoj školjkaša, odnosno granice koncesijskog područja zabranjeno je obavljanje ribolova i drugih radnji koje mogu ometati djelatnost uzgoja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju bijega ribe iz uzgojnih kaveza ministarstvo može, na zahtjev nositelja dozvole za akvakulturu na području uzgajališta, rješenjem dopustiti obavljanje ribolova, u svrhu vraćanja odbjegle ribe.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za potrebe zaštite proizvodnje školjkaša od predatora ministarstvo može rješenjem dopustiti ribolov unutar koncesioniranog dijela pomorskog dobra određenim ribolovnim alatima, načinima ribolova i u određenom razdoblju na zahtjev nositelja dozvole za akvakulturu.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, uz suglasnost nositelja dozvole za akvakulturu dopušteno je obavljanje ribolova u znanstvene svrhe i ribolova u nastavne svrhe u skladu s člankom 35. ovoga Zakona.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, uz suglasnost nositelja dozvole za akvakulturu za uzgoj ribe ministarstvo može rješenjem dopustiti nositelju dozvole za akvakulturu za uzgoj školjkaša skidanje obraštaja školjkaša s uzgojnih instalacija uzgajališta ribe isključivo u svrhu daljnjeg uzgoja, uz uvjet da je vrsta školjkaša koja se tako koristi upisana u njegovu dozvolu za akvakulturu.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 3., 4. i 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na područjima hidroarheoloških nalazišta i nalaza ministar će dodatno pravilnikom propisati ograničenja u obavljanju ribolova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove kulture.«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »uz uvjet da je plovilo označeno vanjskom oznakom.«.

Stavci 8. i 9. brišu se.

Članak 8.

U članku 18. stavku 4. podstavku 1. riječ: »prethodnog« briše se.

U podstavku 4. riječ: »prekršajna« briše se, a riječi: »člankom 79.« zamjenjuju se riječima: »člankom 80. stavkom 3.«.

Iza podstavka 5. briše se točka i dodaju se podstavci 6. i 7. koji glase:

» – kada plovilo upisano u povlasticu nema vanjsku oznaku

– u slučaju brisanja plovila iz Upisnika brodova koji vodi ministarstvo nadležno za pomorstvo.«.

U stavku 11. podstavku 3. iza broja: »3.« dodaju se riječi: »,6. i 7.«.

Članak 9.

U članku 19. stavku 1. podstavku 3. riječi: »stavkom 5.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 6.« a iza riječi »Zakona« stavlja se točka.

Podstavak 4. briše se.

Članak 10.

U članku 20. stavku 1. riječi: »2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »2. i 3.«.

Članak 11.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potvrda za gospodarski ribolov izdat će se osobi koja je završila stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova ili ima završen sveučilišni prijediplomski studij, sveučilišni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja ribarstva.«.

Članak 12.

U članku 22. stavku 4. iza riječi: »(Tetrapturus belone),« dodaju se riječi: »dugokrile tune (Thunnus alalunga), jegulje (Anguilla anguilla),«, a iza riječi: »sakupljanje« dodaje se riječ: »bodljikaša,«.

Članak 13.

U članku 24. stavku 1. podstavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 4.

Članak 14.

U članku 28. stavku 4. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 15.

U članku 32. stavku 1. iza riječi: »(Xiphias gladius),« dodaju se riječi: »iglana (Tetrapturus belone), dugokrile tune (Thunnus alalunga), jegulje (Anguilla anguilla),«, a iza riječi: »sakupljanje« dodaje se riječ: »bodljikaša,«.

U stavku 2. iza riječi: »primjerke« dodaju se riječi: »uz potvrdu kojom se odobrava rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune«.

Članak 16.

U članku 33. stavku 6. riječi: »i minimalne referentne veličine za očuvanje« brišu se.

Članak 17.

Naslov iznad članka 35. mijenja se i glasi: »Ribolov u znanstvene svrhe i ribolov u nastavne svrhe«.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Ribolov u znanstvene svrhe i ribolov u nastavne svrhe može se obavljati samo na temelju rješenja kojim se takav ribolov odobrava, a koje na zahtjev donosi ministarstvo.

(2) Ribolov iz stavka 1. ovoga članka može se rješenjem dopustiti samo pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– naziv pravne ili fizičke osobe kojoj se odobrava ribolov

– svrhu obavljanja ribolova

– podatke o konstrukcijsko-tehničkim osobinama ribolovnih alata i/ili opreme s njihovim opisom te podatke o načinu obavljanja odnosno tehnici ribolova

– podatke o plovilu/plovilima kojima se ribolov obavlja uključujući podatke o njihovim vlasnicima ako se ribolov obavlja uz pomoć plovila

– podatke o području odnosno akvatoriju u kojem se ribolov obavlja

– vremensko ograničenje obavljanja ribolova

– podatke o jednom ili više djelatnika i/ili predstavnika podnositelja zahtjeva koji su odgovorni za provođenje ribolova i koji su nazočni pri obavljanju ribolova.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka s podacima iz stavka 3. ovoga članka mora biti dostavljen ministarstvu najmanje 30 dana prije najavljenog datuma početka obavljanja ribolova.

(5) Ribolov iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se gospodarskim ribolovom te se ostvareni ulov ne smije stavljati u promet, skladištiti, izlagati ili nuditi na prodaju.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, kad se radi o ribolovu u znanstvene svrhe, rješenjem se može dopustiti ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru stavljanje ulova riba i drugih morskih organizama u promet, skladištenje, izlaganje ili nuđenje na prodaju bez obzira na to obavlja li se ribolov u skladu s tehničkim mjerama iz Uredbe (EU) br. 2019/1241, pri čemu moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– ribolov se obavlja isključivo plovilom odnosno plovilima na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru s upisanim ribolovnim alatom/alatima/opremom koji se koriste u obavljanju ribolova

– ribolov se obavlja plovilom odnosno plovilima na koje je izdano važeće Odobrenje za gospodarski ribolov na moru ako se radi o ribolovu s ribolovnim alatima koji podliježu izdavanju Odobrenja odnosno ribolovu vrsta koje podliježu izdavanju Odobrenja odnosno ribolovu u područjima za koja se Odobrenje izdaje

– ulov nije ostvaren u područjima zaštićenima u skladu s propisom kojem je zabranjeno obavljati gospodarski ribolov niti je ulov ostvaren u dijelu Jabučke kotline kao području ograničenog ribolova alatima kojima je ribolov u njemu zabranjen

– ulov je oduzet od ukupnih dopuštenih količina ulova, gdje je to primjenjivo

– ulov ispunjava uvjete minimalnih referentnih veličina za očuvanje ili ako ne ispunjava uvjete minimalnih referentnih veličina za očuvanje, nije namijenjen za ljudsku upotrebu.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ima iste obveze po pitanju izvještavanja i sljedivosti kao i pri obavljanju gospodarskog ribolova na moru.

(8) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kada se ribolov u znanstvene svrhe namjerava obavljati u skladu sa stavkom 6. ovoga članka uz korištenje više od šest ribarskih plovila, zahtjev mora biti dostavljen ministarstvu najmanje 120 dana prije najavljenog datuma početka obavljanja ribolova.

(9) Kada se ribolov u znanstvene svrhe obavlja ribarskim plovilima u skladu sa stavcima 6. i 7. ovoga članka, ministarstvo je nadležno za postupanje odnosno provedbu članka 25. Uredbe (EU) br. 2019/1241.

(10) Protiv rješenja iz stavka 1. i stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(11) Za ribolov iz stavka 1. ovoga članka koji bi se obavljao u područjima zaštićenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje zaštite prirode mora se ishoditi i dopuštenje o uvjetima zaštite prirode koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.

(12) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora se uvijek nalaziti na plovilu kojim se ribolov obavlja odnosno kod osobe odgovorne za provođenje ribolova, a koja je nazočna pri obavljanju ribolova.

(13) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo dostavlja ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, ministarstvu nadležnom za pomorstvo, ministarstvu nadležnom za obranu i Carinskoj upravi ministarstva nadležnog za financije.

(14) Ako se rješenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode, ministarstvo ga dostavlja tijelima iz stavka 13. ovoga članka i ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode.«.

Članak 18.

U članku 40. stavku 7. riječi: »dva dijela« zamjenjuju se riječima: »četiri dijela«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Pasivni kapacitet, koji je na raspolaganju državi, ministarstvo može ponuditi putem javnog natječaja vlasnicima plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov za koji može odrediti i minimalnu naknadu po jedinici kapaciteta izraženog u kW odnosno GT.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) U cilju upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja Registra ribarske flote, način upravljanja pasivnim kapacitetom kojim raspolažu vlasnici plovila, uvjete i kriterije za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW, način upravljanja pasivnim kapacitetom kojim raspolaže država, uvjete, kriterije za dodjelu pasivnog kapaciteta kojim raspolaže država i postupak provedbe javnog natječaja te sadržaj Registra pasivnog kapaciteta ribarske flote.«.

Članak 19.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Ministar odlukom određuje iskrcajna mjesta za segmente flote ovisno o ribolovnom alatu, području ribolova i vrstama riba i drugih morskih organizama u ostvarenom ulovu, za koje je iskrcaj dozvoljen na određenim iskrcajnim mjestima.

(2) Iskrcajna mjesta iz stavka 1. ovoga članka ministar određuje u skladu s odlukom o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova iz gospodarskog ribolova koju donosi ministar nadležan za pomorstvo na temelju zakona kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka iskrcaj se može obaviti i izvan iskrcajnog mjesta na mjestima koja odredi nadležna lučka kapetanija, ako je to potrebno zbog sigurnosti plovidbe, o čemu je nadležna lučka kapetanija dužna obavijestiti Ribarski monitoring centar najkasnije 12 sati nakon iskrcaja.

(4) Plovila koja nisu obuhvaćena segmentima flote iz odluke iz stavka 1. ovoga članka iskrcaj mogu obaviti na mjestu koje nije određeno odlukom iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 20.

U članku 55. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – državne potpore u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2022/2473, Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 i Smjernice o državnim potporama u sektoru ribarstva i akvakulture (SL C107, 23. 3. 2023.).«.

Članak 21.

U članku 61. točki 7. iza riječi: »tržištu« dodaju se riječi: »i za kontrolu zajedničkih tržišnih standarda za konzervirane srdele i zajedničkih tržišnih normi za konzerviranu tunu i palamidu.«.

Članak 22.

U članku 61.a ispred riječi: »Neposredni« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovlaštene osobe – čuvari prirode iz stavka 1. ovoga članka u provođenju nadzora nad obavljanjem športskog i rekreacijskog ribolova imaju ovlasti ovlaštenih osoba propisane člancima 65., 67. i 70. ovoga Zakona.«.

Članak 23.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove višeg inspektora može obavljati osoba koja ima završen sveučilišni prijediplomski studij, sveučilišni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih ili društvenih znanosti, najmanje četiri godine radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

(2) Poslove inspektora može obavljati osoba koja ima završen sveučilišni prijediplomski studij, sveučilišni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih ili društvenih znanosti, najmanje dvije godine radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.«.

Članak 24.

U članku 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju potrebe inspektori ili inspektor Državnog inspektorata provodi uzorkovanje proizvoda ribarstva i akvakulture za određivanje/potvrđivanje vrste proizvoda ribarstva DNK analizom na plovilu, iskrcaju, u transportu, u odobrenom objektu i u maloprodaji te za utvrđivanje udovoljavaju li proizvodi ribarstva i akvakulture odredbama propisa iz članka 2. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 25.

U članku 69. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »inspektori« dodaju se riječi: »i inspektori Državnog inspektorata, u okviru svoje nadležnosti«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. rješenjem zabraniti stavljanje na tržište ili stavljanje u maloprodaju ili narediti povlačenje s tržišta ili povlačenje iz maloprodaje proizvoda ribarstva i proizvode akvakulture«.

Iza točke 7. briše se točka i dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. rješenjem privremeno ili trajno oduzeti povlasticu za gospodarski ribolov na moru ili povlasticu za mali obalni ribolov u skladu s člankom 80. stavkom 3. ovoga Zakona

9. rješenjem privremeno ili trajno zabraniti obavljanje ribolova zapovjedniku ribarskog plovila u skladu s člankom 81. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako se za fizičku osobu ili fizičku osobu obrtnika sumnja da je počinila prekršaj iz članaka 77. i 78. ovoga Zakona ili je zatečena u počinjenju istog ili ako se za pravnu osobu sumnja da je odgovorna za takav prekršaj, tijekom inspekcijskog nadzora i provođenja istrage, a prije pokretanja prekršajnog postupka, inspektor može u svrhu provođenja nadzora i istrage poduzeti neposredne izvršne mjere:

1. narediti neposredni prekid ribolovnih aktivnosti

2. narediti preusmjeravanje ribarskog plovila u luku

3. narediti preusmjeravanje prijevoznog sredstva na drugu lokaciju radi provođenja nadzora

4. narediti privremeno zaustavljanje ribarskog plovila ili prijevoznog sredstva.«.

Članak 26.

U članku 70. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Inspektor i ovlaštene osobe dužni su na temelju izvedenih dokaza utvrditi iznos imovinske koristi za koju postoji osnovana sumnja da je ostvarena kaznenim djelom ili prekršajem.

(4) Inspektor i ovlaštene osobe dužni su u obveznom prekršajnom nalogu ili prekršajnom nalogu izreći, a u optužnom prijedlogu odnosno u kaznenoj prijavi predložiti oduzimanje utvrđenog iznosa imovinske koristi iz stavka 3. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 27.

Naslov iznad članka 71. mijenja se i glasi: »Žalbe na rješenja inspektora i inspektora Državnog inspektorata«.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»(1) Inspektori i inspektori Državnog inspektorata su u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalni te vode postupak, donose rješenja i poduzimaju mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima.

(2) Protiv rješenja koja na temelju ovoga Zakona donose inspektori i inspektori Državnog inspektorata nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 28.

U članku 77. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 1990,00 do 6630,00 eura« zamjenjuju se riječima: »od 3000,00 do 60.000,00 eura«.

U točki 1. iza riječi: »registraciju« dodaje se riječ: »plovila«.

U stavku 2. riječi: »od 920,00 do 1990,00 eura« zamjenjuju se riječima: »od 1000,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1320,00 do 1990,00 eura« zamjenjuju se riječima: »od 1500,00 do 15.000,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1320,00 do 1990,00 eura« zamjenjuju se riječima: »od 1000,00 do 6630,00 eura«.

Članak 29.

U članku 78. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 660,00 do 3980,00 eura« zamjenjuju se riječima: »od 2000,00 do 50.000,00 eura«.

Iza točke 3. briše se točka i dodaju se točke 4. i 5. koje glase:

»4. obavlja poslove koji su izravno povezani s ribolovom NNN, uključujući trgovinu i/ili uvoz proizvoda ribarstva u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

5. krivotvori isprave koje se navode u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 ili uporabi takve krivotvorene ili nevažeće isprave u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008.«.

U stavku 2. riječi: »od 390,00 do 1320,00 eura« zamjenjuju se riječima: »od 1000,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 260,00 do 530,00 eura« zamjenjuju se riječima: »od 1000,00 do 10.000,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 260,00 do 530,00 eura« zamjenjuju se riječima: »od 1000,00 do 6630,00 eura«.

Članak 30.

U članku 79. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za teške prekršaje utvrđene člankom 76. ovoga Zakona, po pravomoćnosti odluke o počinjenju prekršaja i ispunjenju kriterija iz članka 76. stavka 1. ovoga Zakona, dodjeljuju se negativni prekršajni bodovi ovlašteniku povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, ovlašteniku povlastice za mali obalni ribolov i zapovjedniku ribarskog plovila, za prekršaj/prekršaje počinjen/počinjene plovilom iz registra ribarske flote Republike Hrvatske bez obzira na mjesto počinjenja prekršaja u skladu s Prilogom XXX. Provedbene uredbe Komisije (EU) 404/2011.«.

Iza stavka 17. dodaju se stavci 18. i 19. koji glase:

»(18) Za prekršaj iz članka 78. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona dodjeljuje se i sedam negativnih prekršajnih bodova.

(19) Za prekršaj iz članka 78. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona dodjeljuje se i sedam negativnih prekršajnih bodova.«.

Članak 31.

U članku 80. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Inspektor rješenjem privremeno ili trajno oduzima povlasticu ako ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru ili ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov sakupi određeni broj negativnih prekršajnih bodova u skladu s člankom 92. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i člankom 129. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011.«.

Članak 32.

U članku 83. stavku 1. iza točke 7. briše se točka i dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. podržava ili se bavi NNN ribolovom, radom na plovilima ili je stvarni vlasnik ribarskih plovila koja su uvrštena na popis plovila NNN koji vodi EU, suprotno članku 39. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008.«.

Članak 33.

U članku 84. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. koristi mreže stajaćice za ulov sljedećih vrsta: tunja dugokrilca (Thunnus alalunga), plavoperajne tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), grboglavke (Brama brama), morskog psa (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae, Isuridae i Lamnidae) protivno članku 8. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

2. obavlja ribolov podvodnom puškom protivno članku 8. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

3. pristupa lukama i provodi operacije istovara ili pretovara s ribarskih plovila treće zemlje u lukama koje nisu odobrene za takve operacije protivno članku 5. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

4. prilikom uvoza proizvoda ribarstva ne postupi u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

5. unosi, premješta ili neposredno poribljava alohtonim vrstama protivno članku 16. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

6. uvozi proizvode ribarstva koje su ulovila NNN ribarska plovila protivno članku 37. stavku 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

7. izvozi proizvode ribarstva za preradu s NNN ribarskih plovila protivno članku 37. stavku 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

8. uvozi na državno područje Republike Hrvatske proizvode ribarstva koje su ulovila ribarska plovila pod zastavom trećih zemalja koje ne surađuju protivno članku 38. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

9. izvozi ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom Republike Hrvatske u treće zemlje protivno članku 38. stavku 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

10. ne dopusti, unatoč zahtjevu nadležnog tijela Republike Hrvatske, da se svaka količina proizvoda ribarstva, koja se prvi put iskrcava, izvaže u nazočnosti službenih osoba, prije nego što se s iskrcajnog mjesta preveze na drugu lokaciju protivno članku 60. stavku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

11. ribarsko plovilo trećih zemalja čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara i pomoćna ribarska plovila trećih zemalja koja obavljaju pomoćne ribolovne aktivnosti, a djeluju u ribolovnom moru Republike Hrvatske, nemaju instaliran uređaj koji je u potpunosti funkcionalan i koji, na isti način kao i ribarska plovila Unije, putem sustava za praćenje plovila u redovitim vremenskim razmacima šalje podatke o poziciji plovila i tako omogućuje njegovo automatsko lociranje i identifikaciju protivno članku 9. stavku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

12. zapovjednici ribarskih plovila trećih zemalja koja djeluju u vodama Europske unije ne evidentiraju podatke o ulovu na isti način kao i zapovjednici ribarskih plovila Unije protivno članku 14. stavku 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

13. obavlja ribolov ribarskim plovilom koje je opremljeno motorom čija je snaga veća od one koja je navedena u povlastici za ribolov protivno članku 39. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

14. kupuje u prvoj prodaji proizvode ribarstva s ribarskog plovila, na državnom području Republike Hrvatske, a nije registrirana kod ministarstva protivno članku 59. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

15. zapovjednik plovila ne zaustavi sve ribolovne aktivnosti ili ne odveze plovilo u luku ako se to od njega zahtijeva u skladu s člankom 84. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

16. uništi, ošteti, onesposobi ili na drugi način ometa rad uređaja za satelitsko praćenje protivno članku 20. stavku 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 51. stavku 9. ovoga Zakona

17. ukloni sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka protivno članku 39. stavku 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

18. za prekrcaj s jednog ribarskog plovila EU-a na drugo, a prvi iskrcaj prekrcanih proizvoda ribarstva obavit će se u luci izvan Europske unije, proizvodi ribarstva se ne izvažu prije nego što se iz luke ili mjesta prekrcaja prevezu na drugu lokaciju protivno članku 71. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

19. stavlja na tržište ulov ostvaren rekreacijskim ribolovom protivno članku 55. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i/ili članku 17. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

20. obavlja ribolov plavoperajne tune protivno članku 17. Uredbe (EU) br. 2023/2053

21. obavlja ribolov, zadržava na plovilu, prekrcava, prebacuje, iskrcava, prevozi, skladišti, prodaje, izlaže ili nudi za prodaju plavoperajnu tunu mase manje od 30 kg ili vilične duljine manje od 115 cm, uključujuću onu ulovljenu kao usputni ulov ili u rekreacijskom ribolovu protivno članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053

22. obavlja ribolov, zadržava na plovilu, prekrcava, prebacuje, iskrcava, prevozi plavoperajnu tunu mase manje od 8 kg ili 75 cm vilične duljine, za potrebe uzgoja protivno članku 19. stavku 2. točki (c) Uredbe (EU) br. 2023/2053

23. obavlja ribolov, zadržava na plovilu, prekrcava, prebacuje, iskrcava, prevozi plavoperajnu tunu mase manje od 6,4 kg ili manje od 66 cm vilične duljine, u količini većoj od 7% u masi jedinki plavoperajne tune ulovljene za potrebe uzgoja, protivno Prilogu I. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2023/2053

24. koristi zrakoplove, helikoptere ili sve vrste bespilotnih letjelica za traženje plavoperajne tune protivno članku 22. Uredbe (EU) br. 2023/2053

25. u športskom i rekreacijskom ribolovu ulovi više od jedne plavoperajne tune na dan protivno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2023/2053

26. stavlja na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu u športskom i rekreacijskom ribolovu protivno članku 24. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2023/2053

27. ne iskrcava plavoperajnu tunu cijelu, bez škrga i/ili utrobe protivno članku 24. stavku 5. Uredbe (EU) br. 2023/2053

28. koristi ribarsko plovilo Unije koje nije upisano u ICCAT-ov registar te njime obavlja ribolov, zadržava na plovilu, prekrcava, prevozi, prebacuje, prerađuje ili iskrcava plavoperajnu tunu protivno članku 27. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2023/2053

29. zapovjednik ribarskog plovila Unije, plovila za tegalj, pomoćnih plovila i plovila za preradu postupa protivno članku 31. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053

30. zapovjednik ribarskog plovila Unije, plovila za tegalj, pomoćnih plovila i plovila za preradu postupa protivno članku 31. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2023/2053

31. iskrcava ili prekrcava s ribarskih plovila bilo koju količinu plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru na drugim mjestima, osim u lukama ili mjestima u blizini obale koje su odredile ugovorne stranke Konvencije i države članice protivno članku 33. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2023/2053

32. obavlja prijevoz mrtve plavoperajne tune bez prisustva kontrolnog tijela protivno članku 33. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2023/2053

33. obavlja iskrcaj plavoperajne tune protivno članku 34. Uredbe (EU) br. 2023/2053

34. ne pošalje prethodnu obavijest na temelju članka 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 Ministarstvu u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053

35. najmanje četiri sata prije predviđenog vremena dolaska u luku zapovjednici ribarskih plovila Unije duljine preko svega manje od 12 metara, uključujući plovila za preradu i pomoćna plovila koja su uvrštena na popis plovila iz članka 26. Uredbe (EU) br. 2023/2053, ili zastupnici takvih plovila, ne dostave Ministarstvu informacije iz članka 34. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2023/2053

36. neovisno o duljini preko svega plovila, zapovjednici ulovnih plovila Unije u roku od 48 sati od dovršetka iskrcaja ne podnesu cjelovitu i točnu iskrcajnu deklaraciju Ministarstvu u skladu s člankom 34. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2023/2053

37. obavlja prekrcaj plavoperajne tune protivno članku 35. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053

38. obavlja prekrcaj plavoperajne tune protivno članku 35. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2023/2053

39. zapovjednik ribarskog plovila na koje se obavlja prekrcaj, ili zapovjednikov zastupnik, Ministarstvu najmanje 72 sata prije predviđenog vremena dolaska u luku ne dostavi informacije navedene u obrascu prekrcajne deklaracije iz Priloga V. u skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2023/2053

40. zapovjednici ribarskih plovila koja sudjeluju u prekrcaju ne ispune ICCAT-ovu deklaraciju o prekrcaju i ne dostave je Ministarstvu u roku od 15 dana nakon dovršetka prekrcaja u skladu s člankom 35. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2023/2053

41. ometa regionalne promatrače u obavljanju njihovih dužnosti, zastrašuje, upliće se te utječe na njihov rad, protivno članku 39. stavku 6. Uredbe (EU) br. 2023/2053

42. obavlja prebacivanje plavoperajne tune protivno članku 40. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053

43. prilikom prebacivanja plavoperajne tune, ispunjavanja i slanja ICCAT deklaracije o prebacivanju nadležnim tijelima postupa protivno članku 42. stavcima 1., 4. i 5. Uredbe (EU) br. 2023/2053 na kraju prebacivanja zapovjednici ulovnih plovila ili plovila za tegalj ili subjekt koji upravlja uzgajalištem ili klopkom ne ispune i odgovornoj državi članici ne dostave ICCAT deklaraciju o prebacivanju (ITD) Ministarstvu u formatu utvrđenom u Prilogu VI. u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053

44. zapovjednici plovila koja obavljaju prebacivanje ne izvješćuju o svojim aktivnostima u skladu s Prilogom II. (članak 42. stavak 4. Uredbe (EU) br. 2023/2053)

45. informacije o mrtvoj ribi ne bilježi u skladu s postupcima utvrđenima u Prilogu XIII. u skladu s člankom 42. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2023/2053

46. u slučaju prebacivanja plavoperajne tune ne osigura da se prebacivanje prati podvodnom videokamerom kako bi se provjerio broj riba koje se prebacuje uz pridržavanje minimalnih standarda i postupka za videozapise protivno članku 43. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053

47. zapovjednik ribarskog plovila duljine preko svega 12 i više metara, koja su uvrštena na popis plovila iz članka 26. stavka 1. točke (a) ili (b) Uredbe (EU) br. 2023/2053, ne osigura trajno i kontinuirano funkcioniranje uređaja za satelitsko praćenje u skladu s člankom 57. stavkom 1. i Prilogom XV. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2023/2053

48. zapovjednik ribarskog plovila duljine preko svega 12 i više metara, koja su uvrštena na popis plovila iz članka 26 stavka 1 točke (a) ili (b) Uredbe (EU) br. 2023/2053 ne osigura da se informacije Priloga XV. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2023/2053 prikupljaju i šalju najmanje jednom na sat za plivaričare i jednom svaka dva sata za sva druga plovila, u skladu s člankom 57. stavkom 1. i Prilogom XV. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2023/2053

49. ne osigura da ribarska plovila duljine preko svega 15 i više metara, koja su uvrštena na popis plovila iz članka 26. stavka 1. točke (a) ili (b) Uredbe (EU) br. 2023/2053 počinju slati podatke iz VMS-a ICCAT-u, najmanje pet dana prije početka razdoblja odobrenja i pet dana nakon isteka razdoblja odobrenja, osim ako je zahtjev za ispis plovila iz ICCAT-ova registra plovila unaprijed poslan Europskoj komisiji u skladu s člankom 57. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2023/2053

50. zapovjednik plovila ili ovlašteni zastupnik ne osigura da se prijenos podataka iz VMS-a ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune ne prekida dok se plovilo nalazi u luci, osim ako postoji sustav za prijavljivanje uplovljavanja i isplovljavanja u skladu s člankom 57. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2023/2053

51. obavlja trgovinu, uvozi, iskrcava, prerađuje, izvozi, ponovno izvozi ili prekrcava tunu, ako nije priložena točna, potpuna i ovjerena dokumentacija, protivno članku 62. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053

52. obavlja trgovinu, uvozi, prerađuje, izvozi, ponovno izvozi ili prekrcava tunu, ako je ulovljena ribarskim plovilima države zastave koja nema kvotu ili ima ograničenje ulova u okviru ICCAT-ovih mjera očuvanja i upravljanja, protivno članku 62. stavku 2. točki a) Uredbe (EU) br. 2023/2053

53. obavlja trgovinu, uvozi, iskrcava, prerađuje, izvozi, ponovno izvozi ili prekrcava tunu, ako je ulovljena ribarskim plovilima države zastave čija je pojedinačna kvota bila iscrpljena u trenutku ulova ili čije su ribolovne mogućnosti bile iscrpljene u trenutku ulova, protivno članku 62. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) br. 2023/2053

54. obavlja trgovinu, uvozi, iskrcava, prerađuje i izvozi tune iz uzgajališta koja nije u skladu s odredbama članka 62. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053, protivno članku 62. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2023/2053

55. stavlja na tržište konzervirane srdele koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2136/89

56. stavlja na tržište konzervirane srdele protivno članku 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2136/89

57. stavlja na tržište konzervirane srdele koje nakon sterilizacije ne ispunjavaju minimalne uvjete iz članka 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2136/89

58. stavlja na tržište konzervirane srdele koje trgovačkim opisom na ispunjavaju uvjete iz članka 7. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2136/89

59. stavlja na tržište konzervirane tune ili palamide koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1536/92

60. stavlja na tržište konzervirane tune ili palamide protivno članku 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1536/92

61. stavlja na tržište konzervirane tune ili palamide protivno članku 4. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1536/92

62. stavlja na tržište konzervirane tune ili palamide koje trgovačkim opisom ne ispunjavaju uvjete iz članka 5. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2136/89

63. stavlja na tržište konzervirane tune ili palamide u kojima omjer mase ribe u konzervi nakon sterilizacije i netomase izražene u gramima nije u skladu s člankom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1536/92

64. uklanja na plovilu, zadržava na plovilu, prekrcava ili iskrcava peraje morskog psa protivno članku 3. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) 1185/03

65. kupuje, stavlja u promet ili prodaje peraje morskih pasa, koje su bile uklonjene na plovilu, zadržane na plovilu, prekrcane ili iskrcane suprotno Uredbi Vijeća (EZ) 1185/03, protivno članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) 1185/03.«.

Članak 34.

U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja ribolov povlačnim mrežama, dredžama, okružujućim mrežama plivaricama, mrežama potegačama, obalnim mrežama potegačama ili sličnim mrežama iznad dna pokrivenih morskim cvjetnicama, posebno Posidonia oceanica ili drugim morskim fanerogama protivno članku 4. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

2. obavlja ribolov povlačnim mrežama, dredžama, obalnim mrežama potegačama ili sličnim mrežama iznad koraljnih staništa i dna pokrivena maerlom protivno članku 4. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

3. drži na plovilu mrežni teg čija je veličina oka manja od 40 mm na plovilima s pridnenom povlačnom mrežom koćom protivno članku 8. stavku 1. točki (h) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

4. lovi, drži na plovilu, prekrcava, iskrcava, skladišti, prevozi, prodaje i izlaže ili nudi na prodaju ženke jastoga (Palinuridae spp.) i hlapa (Homarus gammarus) protivno članku 8. stavku 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

5. drži na plovilu povlačne mreže, okružujuće mreže ili jednostruke mreže stajačice čija veličina oka mreže u onom njezinu dijelu koji ima najmanje oko protivno članku 9. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

6. drži na plovilu parangale s udicama veličine manje od 3,95 cm i širine manje od 1,65 cm protivno članku 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

7. smanjuje oko povlačne mreže koće u bilo kojem dijelu mreže protivno članku 11. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

8. koristi opremu povlačnih mreža koća koja nije u skladu s tehničkim specifikacijama točke (b) Priloga I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006, a protivno članku 11. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

9. drži na plovilu ribolovne alate koji nisu u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

10. koristi dredže koje se povlače brodom i hidraulične dredže protivno članku 12. stavku 1. točkama 1., 2., i 6. ovoga Zakona

11. koristi okružujuće mreže plivarice unutar 300 metara od obale ili unutar izobate od 50 metara, ako se ta dubina dosegne na kraćoj udaljenosti od obale, te na dubinama manjima od 70 % sveukupne visine okružujuće mreže plivarice izmjerene u skladu s Prilogom II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006, a protivno članku 13. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

12. iskrcava i prvi put stavlja u promet ulov ostvaren pridnenim povlačnim mrežama, pelagičnim povlačnim mrežama, okružujućim mrežama plivaricama, plutajućim parangalima, dredžama i hidrauličnim dredžama protivno članku 22. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

13. ribarsko plovilo Europske unije nema instaliran uređaj koji je u potpunosti funkcionalan i koji putem sustava za praćenje plovila u redovitim vremenskim razmacima šalje podatke o poziciji plovila i tako omogućuje njegovo automatsko lociranje i identifikaciju protivno članku 9. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 51. stavku 2. ovoga Zakona

14. ribarsko plovilo čija je duljina preko svega veća od 15 metara nema ili ne održava u funkciji sustav automatske identifikacije protivno članku 10. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

15. zapovjednik ribarskog plovila plovi kroz područje ograničenog ribolova brzinom manjom od propisane i/ili ribolovni alati tijekom plovidbe kroz područje ograničenog ribolova nisu složeni u skladu s člankom 50. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

16. obavlja prekrcaj na moru protivno članku 20. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

17. prilikom ribolova kod kojeg nije dopušteno koristiti više od jedne vrste alata svi ostali ribolovni alati nisu privezani i složeni, što je protivno članku 47. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

18. ribarsko plovilo nema opremu za pronalaženje i izvlačenje izgubljenog ribolovnog alata, što je protivno članku 48. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

19. zapovjednik ribarskog plovila koje je izgubilo ribolovni alat ili dio ribolovnog alata ne pokuša ga što je moguće prije pronaći i izvući, što je protivno članku 48. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

20. ne dokaže zemljopisno podrijetlo proizvoda za koje je utvrđena najmanja dopuštena veličina protivno članku 56. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

21. ulovljene ili sakupljene proizvode ribarstva prije prve prodaje ne razvrsta u serije, što je protivno članku 56. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

22. organizacija proizvođača ili registrirani kupac ne vodi evidenciju o podrijetlu iz istog područja upravljanja, ne razvrstava serije koje dolaze s više ribarskih plovila te ne čuva podatke o serijama najmanje tri godine, što je protivno članku 56. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

23. izlaže za prvu prodaju, nudi na prodaju prvi put, prodaje ili na drugi način stavlja na tržište proizvode ribarstva koji ne zadovoljavaju zajedničke tržišne standarde, što je protivno članku 57. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

24. ne može dokazati da proizvodi ribarstva i akvakulture udovoljavaju minimalnim tržišnim standardima u svim fazama, što je protivno članku 57. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

25. ne osigura sljedivost pošiljke proizvoda ribarstva i akvakulture u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od izlova ili sakupljanja do maloprodaje, što je protivno članku 58. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 46. stavku 1. ovoga Zakona

26. proizvode ribarstva i akvakulture koji se stavljaju ili će se vjerojatno staviti na tržište u Uniji ne označi na odgovarajući način kako bi se osigurala sljedivost svake serije, što je protivno članku 58. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 46. stavku 2. ovoga Zakona

27. serije proizvoda ribarstva i akvakulture nakon prve prodaje združi ili razdijeli, a nije moguće proizvode ribarstva slijediti do faze izlova ili sakupljanja, što je protivno članku 58. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

28. nema uspostavljen sustav i postupak za identifikaciju gospodarskog subjekta koji im je isporučio serije proizvoda ribarstva i akvakulture, kao i onog kojemu su ti proizvodi isporučeni, što je protivno članku 58. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

29. za sve serije proizvoda ribarstva i akvakulture nisu zadovoljeni minimalni zahtjevi u pogledu označavanja i potrebnih podataka iz članka 58. stavka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

30. prvu prodaju ili registraciju svih proizvoda ribarstva ne obavi u aukcijskom centru ili kod registriranog kupca ili kod organizacije proizvođača, što je protivno članku 59. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

31. obavlja vaganje proizvoda ribarstva na vagi koju nije odobrilo ministarstvo, što je protivno članku 60. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

32. ne važe proizvode ribarstva pri iskrcaju prije nego što se proizvodi ribarstva uskladište, prevezu ili prodaju, što je protivno članku 60. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

33. ministarstvu u roku od 48 sati nakon prve prodaje ne dostavi prodajni list ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke, što je protivno članku 62. stavku 1. i članku 64. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

34. ministarstvu u roku od 24 sata nakon završetka prve prodaje ne dostavi prodajni list ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke, što je protivno članku 63. stavku 1. i članku 64. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

35. ministarstvu ne dostavi u roku od 48 sati nakon iskrcaja potvrdu o preuzimanju ili je dostavi nepotpunu ili sadrži netočne podatke, što je protivno članku 66. stavcima 1. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

36. ministarstvu ne dostavi u roku od 24 sata nakon iskrcaja potvrdu o preuzimanju ili je dostavi nepotpunu ili sadrži netočne podatke, što je protivno članku 67. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

37. ministarstvu u roku od 48 sati od utovara ne dostavi prijevozni dokument ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke, što je protivno članku 68. stavcima 1., 3. i 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

38. ne označi ribarsko plovilo sukladno članku 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

39. napusti luku s ribarskim plovilom koje nema instaliran sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka koji je u punoj funkciji protivno članku 36. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

40. odgovarajuće podatke o serijama ne ažurira nakon što su podaci postali dostupni, što je protivno članku 67. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

41. evidenciju o vaganju ne vodi i/ili ne čuva u skladu s člankom 70. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

42. zapovjednik ribarskog plovila kopiju lista iz očevidnika o ribolovu ministarstvu ne dostavi prije vaganja u skladu s člankom 71. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

43. evidenciju o vaganju zamrznutih proizvoda ribarstva ne vodi u skladu s člankom 73. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

44. nadležnim tijelima ne dopusti puni pristup sustavima za vaganje, evidencijama o vaganju, pisanim deklaracijama i svim prostorima u kojima su proizvodi ribarstva uskladišteni ili u kojima se oni prerađuju u skladu s člankom 75. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

45. zapovjednik plovila na zahtjev službenih osoba ne izvuče ribolovni alat radi inspekcijskog pregleda u skladu s člankom 104. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

46. postupa protivno odredbama članka 113. stavka 2. točaka (a) i/ili (b) i/ili (c) i/ili (d) i/ili (e) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

47. postupa protivno odredbama članka 114. stavka 1. točaka (a) i/ili (b) i/ili (c) i/ili (d) i/ili (e) i/ili (f) i/ili (g) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

48. zapovjednik ribarskog plovila ne primi i ne surađuje s osobama zaduženim za uzorkovanje u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/1004

49. obavlja športski ili rekreacijski ribolov u zaštićenim područjima protivno ograničenjima obavljanja ribolova iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona

50. lovi, sakuplja, zadržava na plovilu, prekrcava, iskrcava, prenosi, skladišti, prodaje, izlaže ili nudi na prodaju ribe ili druge morske organizme u razdoblju lovostaja suprotno članku 12. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona

51. postupi suprotno članku 12. stavku 1. točki 7. ovoga Zakona

52. obavlja športski ili rekreacijski ribolov u zaštićenom području protivno članku 12. stavku 1. točki 12. ovoga Zakona

53. obavlja ribolov uz upotrebu pridnenih povlačnih alata na mjestima označenim u službenim pomorskim publikacijama na kojima se nalaze podmorski kabeli i cjevovodi, kao i hidroarheološka nalazišta i nalazi, protivno članku 14. stavku 1. ovoga Zakona

54. obavlja ribolov i druge radnje koje mogu ometati djelatnost uzgoja na udaljenosti manjoj od 300 metara od oznake položaja uzgajališta, odnosno 50 metara za područja gdje se obavlja uzgoj školjkaša, odnosno granice koncesijskog područja, protivno članku 14. stavku 2. ovoga Zakona

55. za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova drži na plovilu alate koji nisu upisani u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru protivno članku 15. stavku 4. ovoga Zakona

56. za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova, od polaska do povratka, na ribarskom plovilu ne nalazi se odgovorna osoba za obavljanje gospodarskog ribolova koja je stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova protivno članku 15. stavku 5. ovoga Zakona

57. obavlja gospodarsko sakupljanje živih školjkaša, bodljikaša i plaštenjaka protivno članku 15. stavku 6. ovoga Zakona

58. postupa suprotno članku 15. stavku 7. ovoga Zakona

59. povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ne pohrani sukladno članku 18. stavku 1. ovoga Zakona

60. nema uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova u skladu s člankom 21. stavkom 1. ovoga Zakona

61. u malom obalnom ribolovu ulovi i/ili sakupi više od dozvoljene dnevne količine protivno članku 22. stavku 3. ovoga Zakona

62. u malom obalnom ribolovu ulovi plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), dugokrilu tunu (Thunnus alalunga), jegulju (Anguilla anguilla), velike rakove te sakuplja bodljikaše, koralje i spužve protivno članku 22. stavku 4. ovoga Zakona

63. obavlja mali obalni ribolov protivno članku 22. stavku 6. ovoga Zakona

64. upotrebljava ribolovni alat i/ili opremu protivno njihovoj namjeni, u vrijeme kada je za njega propisana vremenska zabrana uporabe, u dijelu ribolovnog mora u kojem je propisana zabrana uporabe i/ili na nedozvoljen način protivno članku 25. stavku 2. ovoga Zakona

65. obavlja gospodarski ribolov i mali obalni ribolov onim ribolovnim alatima i opremom za koje je na snazi zabrana upotrebe na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske, kao i njihovo držanje na plovilu protivno članku 25. stavku 3. ovoga Zakona

66. obavlja športski ribolov ili rekreacijski ribolov bez dozvole za športski ribolov ili rekreacijski ribolov protivno članku 27. ovoga Zakona

67. izdaje dozvole za športski ribolov suprotno članku 29. stavku 3. ovoga Zakona

68. prodaje dozvole bez ovlaštenja ministarstva protivno članku 29. stavku 4. ovoga Zakona

69. u športskom i rekreacijskom ribolovu koristi ribolovne alate i opremu koji nisu dopušteni na temelju dozvole ili posebne dozvole, protivno članku 30. stavku 1. ovoga Zakona

70. lovi plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), dugokrilu tunu (Thunnus alalunga), jegulju (Anguilla anguilla), velike rakove te sakuplja bodljikaše, spužve i koralje u športskom i rekreacijskom ribolovu protivno članku 32. stavku 1. ovoga Zakona

71. u športskom i/ili rekreacijskom ribolovu postupa protivno članku 33. ovoga Zakona

72. održi natjecanje u športskom ribolovu bez izdanog odobrenja ministarstva ili protivno uvjetima iz izdanog odobrenja protivno članku 34. stavku 1. ovoga Zakona

73. obavlja ribolov u znanstvene svrhe i ribolov u nastavne svrhe bez rješenja protivno članku 35. stavku 1. ovoga Zakona

74. obavlja ribolov protivno članku 36. stavku 1. ovoga Zakona

75. obavlja ribolovni turizam bez ovlaštenja za ribolovni turizam protivno članku 37. stavku 1. ovoga Zakona

76. ulov proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova ostvaren mrežama potegačama iskrcava i prvi put stavlja na tržište protivno članku 42. stavku 2. ovoga Zakona

77. za proizvode ribarstva namijenjene prvoj prodaji u kasnijoj fazi ne ispuni i/ili ne dostavi potvrdu o preuzimanju ministarstvu u propisanom roku protivno članku 43. stavku 5. ovoga Zakona

78. obavlja vaganje proizvoda ribarstva protivno članku 44. ovoga Zakona

79. prevozi proizvode ribarstva cestovnim prijevoznim sredstvima protivno članku 45. ovoga Zakona

80. tražene podatke ne dostavi i/ili ne vodi druge evidencije sukladno članku 47. ovoga Zakona

81. tražene podatke ne dostavi sukladno članku 50. stavku 1. ovoga Zakona

82. vlasnik ribarskog plovila ne dozvoljava pristup ribarskom plovilu u svrhu instaliranja, održavanja, deinstaliranja i zamjene VMS uređaja, e-očevidnika i sustava senzora ribolovnih alata protivno članku 51. stavku 3. i/ili članku 52. stavku 3. i/ili članku 53. stavku 2. ovoga Zakona

83. neovlašteno uklanja s uređaja propisno postavljene plombe protivno članku 51. stavku 6. ovoga Zakona

84. ribarsko plovilo nema instaliran e-očevidnik u skladu s člankom 52. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

85. uništi, ošteti, onesposobi ili na drugi način ometa rad e-očevidnika protivno članku 52. stavku 6. ovoga Zakona

86. postupa sa sustavom senzora korištenja i označavanja ribolovnih alata protivno članku 53. stavku 4. ovoga Zakona

87. u slučaju tehničkog kvara senzora ne prijavi kvar ili razloge nemogućnosti slanja podataka Ribarskom monitoring centru u skladu s člankom 53. stavkom 5. ovoga Zakona

88. napusti luku suprotno članku 53. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona

89. drži ribolovne alate i opremu na plovilu protivno članku 58. stavku 3. ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Ministar će donijeti pravilnike iz članka 13. stavka 7. koji je dodan člankom 5. ovoga Zakona i članka 40. stavka 10. koji je dodan člankom 18. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će donijeti odluku iz članka 42. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 19. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu odluke iz članka 83. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 83/23.).

Članak 36.

(1) Danom stupanja na snagu odluke iz članka 42. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 19. ovoga Zakona prestaje važiti Naredba o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 53/22., 112/22. i 39/23.).

(2) Danom stupanja na snagu odluke iz članka 83. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 83/23.) prestaje važiti Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 10/20., 145/20., 112/21. i 135/22.).

Članak 37.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 14/19. i 30/23.).

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/149

Zagreb, 26. siječnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.