Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

NN 14/2024 (7.2.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

HRVATSKI SABOR

256

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. siječnja 2024.

Klasa: 011-02/24-02/05
Urbroj: 71-10-01/1-24-2
Zagreb, 1. veljače 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI

Članak 1.

U Zakonu o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17., 111/18., 144/20. i 30/23.) u članku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

5. »Uredbe (EU) br. 2023/2053 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023. godine o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i u Sredozemnom moru, izmjeni uredaba (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2017 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627 (SL L 238/1, 27. 9. 2023.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2023/2053)«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza točke 16. dodaju se nove točke 17. i 18. koje glase:

»17. plavoperajna tuna je riba vrste Thunnus thynnus, kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 640/2010 (u daljnjem tekstu: tuna)

18. ICCAT je Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna, kako je definirano u članku 5. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053«.

U dosadašnjoj točki 17., koja postaje točka 19., riječi: »(u daljnjem tekstu: tuna)« brišu se.

U dosadašnjoj točki 18., koja postaje točka 20., riječ: »posebnim« briše se.

Članak 3.

U članku 9. stavku 4. točki a) iza riječi: »vodnim resursima i« dodaju se riječi: »na njima ostvaruje pravo korištenja kopnenih voda za obavljanje djelatnosti akvakulture na temelju odgovarajućih akata sukladno propisu o vodama, odnosno propisu o poljoprivrednom zemljištu«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. dodaje se nova točka a) koja glasi:

»a) prestankom prava stečenih na temelju akata iz članka 9. stavka 4. točke a) ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke a) do d) postaju točke b) do e).

Članak 5.

U članku 14. stavcima 1., 3. i 6. riječi: »postojećih i novih vodenih površina kopnenih, prijelaznih i priobalnih voda« zamjenjuju se riječima: »zemljišta i kopnenih voda«.

Članak 6.

U članku 18. stavku 2. riječi: »članku 10. Uredbe (EU) 2016/1627« zamjenjuju se riječima: »članku 16. Uredbe (EU) br. 2023/2053«.

Članak 7.

U članku 18.a stavku 1. riječi: »članka 10. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1627« zamjenjuju se riječima: »članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2023/2053«.

U stavku 2. riječi: »članka 10. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/1627« zamjenjuju se riječima: »članka 15. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2023/2053«.

Članak 8.

U članku 28. stavku 1. riječi: »Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture (2015/C 217/01)« zamjenjuju se riječima: »Smjernicama o državnim potporama u sektoru ribarstva i akvakulture (SL C107, 23. 3. 2023.)«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnik zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje, uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva.«

Članak 9.

U članku 35.a stavku 1. riječi: »Uredbi EU 2016/1627« zamjenjuju se riječima: »Uredbi (EU) br. 2023/2053«.

Članak 10.

U članku 39. stavku 1. točke 11. do 31. brišu se.

Dosadašnja točka 32. postaje točka 11.

Članak 11.

Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi:

»Članak 39.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6620,00 do 60.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne osigura prisutnost ICCAT-ova regionalnog promatrača za vrijeme svakog prebacivanja tune iz jednog uzgajališta u drugo, sukladno članku 39. stavku 2. točki (d) Uredbe (EU) br. 2023/2053

2. ne osigura prisutnost ICCAT-ova regionalnog promatrača za vrijeme svakog stavljanja u kaveze tune u uzgajalištima, sukladno članku 39. stavku 2. točki (e) Uredbe (EU) br. 2023/2053

3. ne osigura prisutnost ICCAT-ova regionalnog promatrača za vrijeme svakog izlova tune u uzgajalištima, sukladno članku 39. stavku 2. točki (f) Uredbe (EU) br. 2023/2053

4. ne osigura prisutnost ICCAT-ova regionalnog promatrača za vrijeme puštanja tune iz uzgajališnih kaveza u more, sukladno članku 39. stavku 2. točki (g) Uredbe (EU) br. 2023/2053

5. sidri transportne kaveze na udaljenosti manjoj od 0,5 nautičkih milja od objekata za uzgoj tuna prije početka stavljanja u kaveze za svaki transportni kavez, protivno članku 46. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053

6. stavlja tunu u uzgojni kavez bez odobrenja, protivno članku 46. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2023/2053

7. po primitku naloga za puštanje ne pusti ribu u more, sukladno članku 46. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2023/2053

8. stavlja u uzgojni kavez tunu za potrebe uzgoja koja nije popraćena propisanom dokumentacijom, sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe (EU) br. 640/2010

9. ne osigura inspektoru praćenje stavljanja tune u uzgojni kavez podvodnom videokamerom, sukladno članku 49. Uredbe (EU) br. 2023/2053

10. po zaprimanju naloga za puštanje viška tune ne provede puštanje tune, sukladno članku 51. stavku 11. Uredbe (EU) br. 2023/2053

11. ne osigura dostupnost videozapisa nacionalnim inspektorima, regionalnim inspektorima, ICCAT-ovim inspektorima, kao i ICCAT-ovim regionalnim promatračima i nacionalnim promatračima, sukladno članku 54. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053

12. zamjenjuje, uređuje ili manipulira izvornim videozapisom, protivno članku 54. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2023/2053

13. obavlja trgovinu, uvoz, iskrcaj, stavlja u kaveze radi tova ili uzgoja, prerađuje, izvozi, ponovno izvozi ili prekrcava tunu, ako nije priložena točna, potpuna i ovjerena dokumentacija, protivno članku 62. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053

14. obavlja trgovinu, uvoz, iskrcaj, stavlja u kaveze radi tova ili uzgoja, prerađuje, izvozi, ponovno izvozi ili prekrcava tunu, ako je ulovljena ribarskim plovilima države zastave koja nema kvotu ili ima ograničenje ulova u okviru ICCAT-ovih mjera očuvanja i upravljanja, protivno članku 62. stavku 2. točki a) Uredbe (EU) br. 2023/2053

15. obavlja trgovinu, uvoz, iskrcaj, stavlja u kaveze radi tova ili uzgoja, prerađuje, izvozi, ponovno izvozi ili prekrcava tunu, ako je ulovljena ribarskim plovilima države zastave čija je pojedinačna kvota bila iscrpljena u trenutku ulova ili čije su ribolovne mogućnosti bile iscrpljene u trenutku ulova, protivno članku 62. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) br. 2023/2053

16. obavlja trgovinu, uvoz, iskrcaj, preradu i izvoz tune iz uzgajališta koji nisu u skladu s odredbama članka 62. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2023/2053, protivno članku 62. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2023/2053

17. ne dostavi deklaraciju o uzgoju tune u kavezima iz Priloga 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 869/2004 nadležnom tijelu 72 sata nakon završetka svake radnje stavljanja tune u kavez od strane ribarskog ili transportnog plovila, sukladno članku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 869/2004 u dijelu u kojem se u Uredbu (EZ) br. 1936/2001 dodaje članak 4.b stavak 1.

18. ne dostavi deklaraciju o plasmanu utovljene tune do 1. srpnja svake godine, sukladno članku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 869/2004 u dijelu u kojem se u Uredbu (EZ) br. 1936/2001 dodaje članak 4.b stavak 2.

19. koristi kapacitet uzgoja tuna protivno odredbama pravilnika iz članka 18.a stavka 3. ovoga Zakona

20. koristi ulaznu količinu ulovljenih divljih tuna protivno odredbama pravilnika iz članka 18.a stavka 3. ovoga Zakona

21. označi uzgojne instalacije tune protivno članku 18.b stavku 1. ovoga Zakona

22. označava uzgojne kaveze protivno članku 18.b stavku 2. ovoga Zakona

23. neovlašteno skida oznaku i/ili plombu i/ili uređaj za praćenje s uzgojnih instalacija i/ili ometa, oštećuje ili uništava uređaje za praćenje postavljene na uzgajalištu tune, protivno članku 18.b stavku 4. ovoga Zakona

24. stavlja tune u uzgojne kaveze protivno članku 35.a stavku 1. točki a) ovoga Zakona

25. prebacuje tune unutar uzgajališta protivno članku 35.a stavku 1. točki b) ovoga Zakona

26. izlovljava tune iz uzgajališta protivno članku 35.a stavku 1. točki c) ovoga Zakona

27. ne osigura punu sljedivost tune tijekom uzgojnog ciklusa, protivno članku 35.a stavku 2. ovoga Zakona

28. onemogući provedbu kontrole protivno članku 35.a stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2640,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3980,00 do 26.500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točaka 6., 13. i 28. ovoga članka fizička osoba.«.

Članak 12.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17., 111/18., 144/20. i 30/23.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/139
Zagreb, 26. siječnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.