Pravilnik o vrstama i oznakama vrsta humanitarnih akcija, sadržaju evidencijske oznake humanitarne akcije, izgledu logotipa i sadržaju QR koda za prikupljanje humanitarne pomoći

NN 14/2024 (7.2.2024.), Pravilnik o vrstama i oznakama vrsta humanitarnih akcija, sadržaju evidencijske oznake humanitarne akcije, izgledu logotipa i sadržaju QR koda za prikupljanje humanitarne pomoći

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

263

Na temelju članka 16. stavka 4., članka 20. stavka 6. i članka 34. stavka 5. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 156/23.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA I OZNAKAMA VRSTA HUMANITARNIH AKCIJA, SADRŽAJU EVIDENCIJSKE OZNAKE HUMANITARNE AKCIJE, IZGLEDU LOGOTIPA I SADRŽAJU QR KODA ZA PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i oznake vrsta humanitarnih akcija, sadržaj evidencijske oznake odobrene humanitarne akcije, izgled logotipa i sadržaj QR koda za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, te izgled logotipa i sadržaj QR koda humanitarne akcije.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Vrste humanitarnih akcija

Članak 2.

Vrste humanitarnih akcija su sljedeće:

– liječenje bolesti

– liječenje djece

– liječenje odraslih osoba

– rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

– nabava medicinskih uređaja i opreme

– nabava ortopedskih i drugih pomagala

– zadovoljavanje stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina

– zadovoljavanje potreba za hranom, prehrambenim artiklima, higijenskim potrepštinama, odjećom i obućom

– unaprjeđenje uvjeta odgoja i obrazovanja

– obnova javnih i drugih objekata

– smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem

– ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti

– ostale humanitarne akcije u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći.

Oznaka vrste humanitarne akcije

Članak 3.

Oznaka vrste humanitarne akcije je oznaka sastavljena od kombinacije velikih tiskanih slova koja se dodjeljuje svakoj humanitarnoj akciji na način da humanitarna akcija

– vrste »liječenje bolesti« dobiva oznaku vrste »LB«

– vrste »liječenje djece« dobiva oznaku vrste »LD«

– vrste »liječenje odraslih osoba« dobiva oznaku vrste »LO«

– vrste »rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom« dobiva oznaku vrste »REH«

– vrste »nabava medicinskih uređaja i opreme« dobiva oznaku vrste »NMU«

– vrste »nabava ortopedskih i drugih pomagala« dobiva oznaku vrste »NODP«

– vrste »zadovoljavanje stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina« dobiva oznaku vrste »SPSOS«

– vrste »zadovoljavanje potreba za hranom, prehrambenim artiklima, higijenskim potrepštinama, odjećom i obućom« dobiva oznaku vrste »PHO«

– vrste »unaprjeđenje uvjeta odgoja i obrazovanja« dobiva oznaku vrste »OO«

– vrste »obnova javnih i drugih objekata« dobiva oznaku vrste »OJO«

– vrste »smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem« dobiva oznaku vrste »KAT«

– vrste »ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti« dobiva oznaku vrste »USI«

– vrste »ostale humanitarne akcije« u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći dobiva oznaku vrste »OST«.

Sadržaj evidencijske oznake

Članak 4.

Evidencijska oznaka humanitarne akcije je oznaka sastavljena od kombinacije velikih tiskanih slova, simbola i brojeva koja se dodjeljuje svakoj odobrenoj humanitarnoj akciji.

Članak 5.

(1) Evidencijska oznaka humanitarne akcije sastoji se od dva dijela koja su međusobno odijeljena kosom crtom.

(2) Prvi dio evidencijske oznake sadrži oznaku županije odnosno Grada Zagreba čije je nadležno upravno tijelo donijelo rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije iza kojeg se nalazi vodoravna crta i velika tiskana slova: »HA«.

(3) Drugi dio evidencijske oznake sadrži oznaku vrste humanitarne akcije s obzirom na svrhu organiziranja, brojčanu oznaku kalendarske godine u kojoj je donijeto rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije te redni broj akcije odobrene od strane županije, odnosno Grada Zagreba, koji su međusobno odvojeni vodoravnom crtom.

Članak 6.

Oznaka županije, odnosno Grada Zagreba, iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, sastoji se od kombinacije velikih tiskanih slova koja su dodijeljena svakoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu i navedena su u Prilogu I. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Brojčana oznaka kalendarske godine iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika sadrži posljednje dvije znamenke te godine.

Izgled logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Članak 8.

(1) Izvršnošću rješenja kojim je priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći stalni prikupljač humanitarne pomoći stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te pravo preuzimanja QR koda.

(2) Logotip iz stavka 1. ovoga članka ima sljedeći izgled:

− ima pravokutni oblik i plave je boje na bijeloj podlozi

− u sredini logotipa s lijeve strane nalazi se veliko tiskano slovo »H«, a do njega devet identičnih kvadrata

− iznad središnjeg dijela logotipa nalazi se riječ: »STALNI«, a ispod središnjeg dijela logotipa nalazi se riječ: »PRIKUPLJAČ«.

− logotip je obrubljen plavom linijom.

Preuzimanje QR koda

Članak 9.

(1) Uz logotip iz članka 8. ovoga Pravilnika stalni prikupljač humanitarne pomoći stječe pravo preuzimanja QR koda za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći koji se automatski, po izdavanju rješenja, generira iz programskog rješenja Jedinstvene elektroničke evidencije humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: Elektronička evidencija)

(2) Skeniranjem QR koda iz stavka 1. ovoga članka zainteresirane osobe usmjerit će se na mrežnu stranicu programskog rješenja Elektroničke evidencije, na kojoj će biti prikazane osnovne informacije vezane za stalnog prikupljača humanitarne pomoći:

− naziv stalnog prikupljača humanitarne pomoći

− adresa sjedišta stalnog prikupljača humanitarne pomoći

− naziv nadležnog upravnog tijela koje je izdalo rješenje

− mjesto, datum, KLASA, URBROJ izdavanja rješenja o stjecanju statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći.

Prikaz logotipa i QR koda za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Članak 10.

(1) Izgled logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te prateći QR kod prikazani su u Prilogu II. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju povećavanja ili smanjivanja logotipa moraju se zadržati njegovi omjeri propisani u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Izgled logotipa humanitarne akcije

Članak 11.

(1) Izvršnošću rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije organizator humanitarne akcije stječe dužnost korištenja logotipa humanitarne akcije i pravo preuzimanja QR koda.

(2) Logotip iz stavka 1. ovoga članka ima sljedeći izgled:

− ima pravokutni oblik i crvene je boje na bijeloj podlozi

– u sredini logotipa s lijeve strane nalaze se stilizirana slova »HA«, a do njih pet potpunih i tri djelomična crvena kvadrata koji prate liniju stiliziranih slova »HA«

− iznad središnjeg dijela logotipa nalazi se riječ: »HUMANITARNA«, a ispod središnjeg dijela logotipa nalazi se riječ: »AKCIJA«

− logotip je obrubljen crvenom linijom.

Preuzimanje QR koda

Članak 12.

(1) Uz logotip iz članka 11. ovoga Pravilnika organizator humanitarne akcije stječe pravo preuzimanja QR koda humanitarne akcije koji se automatski, po izvršnosti rješenja, generira iz programskog rješenja Elektroničke evidencije.

(2) Skeniranjem QR koda iz stavka 1. ovoga članka zainteresirane osobe usmjerit će se na mrežnu stranicu programskog rješenja Elektroničke evidencije, na kojoj će biti prikazane osnovne informacije vezane za humanitarnu akciju:

− naziv organizatora humanitarne akcije

− naziv humanitarne akcije

− evidencijska oznaka humanitarne akcije

− datum početka i završetka humanitarne akcije

− mjesto, datum, KLASA, URBROJ izdavanja rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije.

Prikaz logotipa i QR koda humanitarne akcije

Članak 13.

(1) Izgled logotipa iz članka 11. ovoga Pravilnika, za sve odobrene humanitarne akcije, bez obzira na svrhu njihova organiziranja, odnosno vrstu i oznaku vrste: liječenje bolesti – LB, liječenje djece – LD, liječenje odraslih osoba – LO, rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – REH, nabava medicinskih uređaja i opreme – NMU, nabava ortopedskih i drugih pomagala – NODP, zadovoljavanje stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina – SPSOS, zadovoljavanje potreba za hranom, prehrambenim artiklima, higijenskim potrepštinama, odjećom i obućom – PHO, unaprjeđenje uvjeta odgoja i obrazovanja – OO, obnova javnih i drugih objekata – OJO, smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem – KAT, ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti – USI i ostale humanitarne akcije u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći – OST, te prateći QR kod prikazani su u Prilogu III. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju povećavanja ili smanjivanja logotipa iz stavka 1. ovoga članka moraju se zadržati njegovi omjeri propisani u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

Prijelazna i završna odredba

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti:

− Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (»Narodne novine«, br. 120/15)

− Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (»Narodne novine«, br. 120/15. i 16/20.)

− Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (»Narodne novine«, br. 120/15).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/21
Urbroj: 524-08-02-02/2-24-14
Zagreb, 25. siječnja 2024.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

PRILOG I.

OZNAKA ŽUPANIJE, ODNOSNO GRADA ZAGREBA

Redni
broj
Naziv županije, odnosno Grada Zagreba
Oznaka županije
1.Grad ZagrebGZG
2.Bjelovarsko-bilogorska županijaBBŽ
3.Brodsko-posavska županijaBPŽ
4.Dubrovačko-neretvanska županijaDNŽ
5.Istarska županija
6.Karlovačka županija
7.Koprivničko-križevačka županijaKKŽ
8.Krapinsko-zagorska županijaKZŽ
9.Ličko-senjska županijaLSŽ
10.Međimurska županija
11.Osječko-baranjska županijaOBŽ
12.Požeško-slavonska županijaPSŽ
13.Primorsko-goranska županijaPGŽ
14.Sisačko-moslavačka županijaSMŽ
15.Splitsko-dalmatinska županijaSDŽ
16.Šibensko-kninska županijaŠKŽ
17.Varaždinska županija
18.Virovitičko-podravska županijaVPŽ
19.Vukovarsko-srijemska županijaVSŽ
20.Zadarska županija
21.Zagrebačka županijaZGŽ

PRILOG II.

1. IZGLED LOGOTIPA ZA STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

2. PRATEĆI QR KOD ZA STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

PRILOG III.

1. IZGLED LOGOTIPA ZA HUMANITARNE AKCIJE

2. PRATEĆI QR KOD ZA HUMANITARNU AKCIJU