Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini

NN 15/2024 (8.2.2024.), Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini

Ministarstvo financija

267

Na temelju članka. 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23) ministar financija donosi

NAPUTAK

O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2024. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Ovim Naputkom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja, izvješćivanje korisnika te način izvršavanja povrata pogrešno ili više uplaćenog prihoda.

Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovom Naputku, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun proračuna. Pregled računa proračuna nalazi se u Popisu računa proračuna, koji je sastavni dio ovog Naputka (Prilog 1).

Odluka o transakcijskim računima (»Narodne novine«, broj 57/19, 139/21 i 148/22) propisuje način određivanja i korištenja broja transakcijskih računa u kreditnim institucijama.

Račun za grad/općinu sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava, slijede četiri nule (0000), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Račun za županiju sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, slijede tri nule (000), sljedeće dvije znamenke su oznaka županije koju određuje Državna geodetska uprava, slijede dvije nule (00), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Ako se na području jedinice lokalne samouprave osnuje mjesna samouprava, kreditna institucija gradskoj četvrti, gradskom kotaru ili mjesnom odboru otvara račun proračuna. Račun se sastoji od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, iduće tri znamenke su oznaka grada/općine prema pripadnosti jedinice lokalne samouprave, slijede dvije nule (00), iduće dvije znamenke određuje kreditna institucija, a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Zajednički prihodi proračuna i ostali javni prihodi uplaćuju se na račune propisane ovim Naputkom i raspoređuju se korisnicima na zakonom utvrđeni način. IBAN konstrukcija računa sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Vodeći broj kreditne institucije je 1001005 – Hrvatska narodna banka. Drugi dio računa sastoji se od deset (10) znamenaka od kojih prve dvije imaju oznaku »17« – oznaka računa za naplatu javnih prihoda, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava ili oznaka 000 kada se račun za naplatu javnih prihoda otvara na razini Republike Hrvatske, slijede četiri znamenke – brojčana oznaka vrste prihoda, posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Za prepoznavanje vrste prihoda koja se plaća i platitelja obvezno je unošenje podataka na nalogu za plaćanje u poljima »model« i »poziv na broj primatelja« prema brojčanim oznakama koje su dane u Popisu vrsta prihoda i dopuštenih modela za prihode proračuna – Prilog 3 i Popisu dopuštenih modela za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba – Prilog 4 koji su sastavni dio ovog Naputka. Sastavni dio Naputka je i Popis osnovnih modela za uplatu javnih prihoda s opisom sadržaja polja »poziv na broj«, objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja – Prilog 2.

II. PRIHODI PRORAČUNA

1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna Republike Hrvatske HR1210010051863000160.

1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi

Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

1.1.1. Porez na promet

– 1007Porez na promet proizvoda i usluga i
– 1015Poseban porez na promet rabljenih motornih vozila.

1.1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate poreza na promet na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.1.2. Porez na dodanu vrijednost

– 1201Porez na dodanu vrijednost,
– 1228Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika,
– 1236Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim poduzetnicima iz Europske unije – VAT Refund. (članak 68. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23),
– 1244Porez na dodanu vrijednost poduzetnika registriranih u Republici Hrvatskoj za poseban postupak oporezivanja (članci 123., 125.f i 125.h i Zakona o PDV-u »Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23)
– 1260Povrat poreza na dodanu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama te međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (članak 3. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije, te međunarodne organizacije, »Narodne novine«, broj 140/22),
– 1279Porez na dodanu vrijednost na stjecanje novih prijevoznih sredstava i
– 1287Naplata poreza na dodanu vrijednost stranim poduzetnicima po službenoj dužnosti.

1.1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate poreza na dodanu vrijednost i povrata poreza na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 1244 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda 1244, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. U slučaju posredovanja kao podatak drugi upisuje se OIB posrednika. Kao treći podatak upisuju se uplate temeljene na tromjesečnim prijavama, oznaku tromjesečja (1 znamenka) i godina (2 znamenke) za koje se vrši uplata, a za uplate temeljene na mjesečnim prijavama, oznaku mjeseca (2 znamenke, jednoznamenkasti mjeseci imaju prefiks nulu npr. 02 za veljaču) i godine (2 znamenke) za koje se vrši uplata. Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 1244 su također obavezni u polje »Opis plaćanja« upisati identifikacijski broj iz One Stop Shop sustava za osobe na koje se uplata odnosi – vlastiti broj (HR*/IM*/EU*) ili u slučaju posredovanja u uvozu broj osobe na koju se odnosi prijava (IM*).

»Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 1287 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela HR68, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda 1287, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći upisuje se podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja (pet znamenki) od kojih prve dvije znamenke označavaju godinu donošenja rješenja, a zadnje tri znamenke broj klase rješenja.

1.1.3. Posebni porezi i trošarine

– 1040Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove,
– 1058Trošarina na energente i električnu energiju,
– 1066Trošarina na alkohol i alkoholna pića,
– 1074Trošarina na pivo,
– 1082Poseban porez na bezalkoholna pića,
– 1090Trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode,
– 1104Poseban porez na kavu,
– 1112Poseban porez na luksuzne proizvode,
– 1120Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti,
– 1139Porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila,
– 1147Poseban porez na motorna vozila – od 1. 7. 2013. godine,
– 1155Trošarina na električnu energiju,
– 1163Trošarina na prirodni plin i
– 1171Trošarina na kruta goriva.

1.1.3.1. Trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 1090019Razlika trošarine na zalihe cigareta,
– 1090027Trošarina na grijane duhanske proizvode,
– 1090035Trošarina na e-tekućine i
– 1090043Trošarina na nove duhanske proizvode.

1.1.3.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata na brojčane oznake vrsta prihoda od 1040 do 1171 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste posebnog poreza ili trošarine (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Obveznici uplate trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode s podvrstom prihoda, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi podvrstu prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan, nije pod kontrolom.

1.1.4. Igre na sreću

– 3000Dobit od lutrijskih igara na sreću,
– 3034Naknada za priređivanje prigodnih jednokratnih igara na sreću,
– 3042Mjesečna naknada za priređivanje klađenja,
– 3050Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u casinima,
– 3085Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubu,
– 3093Naknada za plombiranje automata za igre na sreću,
– 3107Posebna sredstva ostvarena na javnom natječaju prodajom nepodijeljenih nagrada,
– 3115Naknada za mjesečne nadzorne markice,
– 3123Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubu,
– 3131Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću,
– 3140Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću,
– 3158Porez na dobitke od igara klađenja,
– 3166Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u casinima i
– 3174Godišnja naknada za priređivanje igara klađenja.


1.1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata na brojčane oznake vrsta prihoda 3000, 3034, 3093, 3107, 3115, 3131, 3140 i 3158 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Obveznici uplata na brojčane oznake vrsta prihoda 3042, 3050, 3085, 3123, 3166 i 3174 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR26«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći identifikator 19.

1.1.5. Pristojbe i naknade

– 5002Državne upravne pristojbe,
– 5010Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva,
– 5029Javnobilježničke pristojbe,
– 5037Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi,
– 5045Državne sudske pristojbe,
– 5053Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira,
– 5061Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda,
– 5070Pristojbe za izdana odobrenja za prijelaz državne granice,
– 5096Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske,
– 5118Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom,
– 5134Naknada za koncesiju na pomorskom dobru – lučke uprave,
– 5169Pristojbe i naknade što ih plaćaju osobe u tranzitu,
– 5177Naknada za ribolov,
– 5207Naknada za koncesiju za pružanje medijskih usluga televizije i radija i naknada za frekvencije,
– 5215Naknade za fitosanitarni pregled,
– 5223Naknada za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice,
– 5231Naknada za dodjelu godišnjeg kontingenta radnih dozvola,
– 5240Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca,
– 5274Naknada za služnost na poljoprivrednom, građevinskom i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,
– 5290Naknada za koncesije na javnim cestama,
– 5398Koncesijske naknade temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda,
– 5495Naknada za posebnu upotrebu pomorskog dobra – lučke uprave,
– 5509Administrativne pristojbe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA),
– 5517Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
– 5525Naknada za pristup podacima Sudskog registra,
– 5533Naknada za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru,
– 5541Prihodi od zakupa/najma nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,
– 5550Revalorizirani iznos duga na nekretninama,
– 5568Naknada za dozvolu na pomorskom dobru – lučke uprave,
– 5576Naknada za izdavanje dopusnica za međužupanijske i posebne međužupanijske linije,
– 5584Naknada za izdana državna jamstva,
– 5614Naknada za služnost na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi korištenja mineralnih sirovina,
– 5622Naknada od šteta nastalih onečišćenjem pomorskoga dobra,
– 5630Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,
– 5649Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u rubnom pojasu,
– 5657Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene,
– 5681Naknada za normizaciju, mjeriteljstvo i akreditaciju,
– 5932Naknada za koncesije i
– 5940Pristojbe u poljoprivredi.


1.1.5.1. Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca

Vrsta prihodaPodvrsta
prihoda
Naziv
– 5240019Naknada za sigurnost plovidbe i
– 5240027Naknada za povjeravanje izobrazbe ili izdavanje suglasnosti pomorskim učilištima, izdavanja svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomoraca i nautičara.

1.1.5.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 5002 do 5940, na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 5509 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« ili »HR24«. Ako se u polje model upisuje broj modela »HR68« tada se u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje brojčana oznaka vrste prihoda 5509, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaka podvrste prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj). Ako se u polje model upisuje broj modela »HR24« tada se u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje brojčana oznaka vrste prihoda 5509. Podatak drugi, treći i četvrti mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

Obveznici uplate naknade za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi odgovarajuću podvrstu prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj). Podatak treći određuje nadležno ministarstvo sukladno propisanom sadržaju trećeg podatka (najviše do 11 znamenaka uključujući kontrolni broj). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Obveznici uplate koncesijskih naknada lučkih uprava i luka unutarnjih voda s brojčanim oznakama vrste prihoda 5134, 5398 i 5495 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR63«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste koncesijske naknade, kao podatak drugi redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za koji je naknada namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula) te kao podatak treći identifikacijski broj iz Registra koncesija uključujući i kontrolni broj.

1.1.6. Novčane kazne i troškovi postupka

– 6009Novčane kazne, troškovi postupka i oduzeta imovinska korist za carinske i ostale prekršaje iz nadležnosti Carinske uprave, prihodi od kamata i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe,
– 6017Novčane kazne za devizne prekršaje,
– 6025Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava,
– 6033Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje je utvrdila Financijska policija,
– 6041Novčane kazne za sve prekršaje koje naplaćuje Ministarstvo unutarnjih poslova,
– 6050Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje koje naplaćuje Ministarstvo unutarnjih poslova,
– 6068Ostale novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,
– 6076Novčane kazne po odlukama trgovačkog suda, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,
– 6084Novčane kazne za kažnjiva djela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,
– 6092Novčane kazne za prekršaje što ih izriču tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima na temelju posebnih propisa te troškovi postupka,
– 6106Novčane kazne za prekršaje iz područja zaštite od požara,
– 6114Novčane kazne za prekršaje po Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
– 6122Prihodi od ugovornih kazni,
– 6149Novčane kazne i prihodi temeljem upravnih mjera iz nadležnosti Carinske uprave i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe,
– 6157Novčane kazne za slučaj pokretanja ovršnog postupka po službenoj dužnosti,
– 6165Naknada troškova postupka pred nadležnim sudom,
– 6173Novčane kazne za prekršaje po prekršajnim nalozima Državnih odvjetništva i
– 6190Sankcije i kazne koje izriče Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.


1.1.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 6009 do 6190 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

1.1.7. Ostali prihodi državnog proračuna

– 5088Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja (totalna šteta),
– 5100Povrati nepripadno isplaćenog doplatka za djecu/obiteljskih davanja,
– 5126Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma,
– 5258Prihodi od obveza utvrđenih u postupku nadzora Carinske uprave, kod pravnih i fizičkih osoba koje bez ugovora o koncesiji obavljaju djelatnost za koju je potrebna koncesija te oduzeta imovinska korist,
– 5371Donacije za sanaciju posljedica potresa u Zagrebu i okolici,
– 5380Donacije za borbu protiv epidemije koronavirusa Covid-19,
– 5410Prihodi od prodaje stanova – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
– 5428Prihodi od prodaje poslovnih prostora,
– 5436Prihodi od najma stanova – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
– 5444Donacije za sanaciju posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji,
– 5665Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene,
– 5673Ostali prihodi za posebne namjene,
– 5690Naknada za osnovano pravo građenja,
– 5908Naknade iz mirovinskog osiguranja,
– 6181Novčane kazne za zapošljavanje stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj,
– 6998Primljeni krediti i zajmovi od EU dugoročni – NPOO IF 815,
– 7005Prihodi tijela državne uprave,
– 7013Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisima,
– 7021Prihodi od viška prihoda nad rashodima Hrvatske narodne banke,
– 7048Prihodi od prodaje obveznica Republike Hrvatske,
– 7064Prihodi od financijske imovine,
– 7080Naplaćeni troškovi prisilne naplate,
– 7110Doprinos za skloništa,
– 7129Ostali državni prihodi,
– 7161Dio dobiti od javnih poduzeća,
– 7170Prihodi od dividendi,
– 7196Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina,
– 7200Zaprimljeni neprepoznati nalozi,
– 7218Prihodi po posebnim propisima,
– 7226Krediti i pozajmice,
– 7234Povrati mirovina,
– 7250Upravne mjere izrečene u upravnim postupcima nadležne građevinske inspekcije,
– 7528Troškovi (nagrada i naknada) Porezne uprave za postavljene zastupnike poreznog obveznika po službenoj dužnosti,
– 7536Naknada za obavljene poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih, općinskih ili gradskih poreza,
– 7552Povrat danih zajmova i depozita,
– 7560Prihodi od naplate poreznog duga plaćenog po rješenju o reprogramiranju,
– 7609Prihodi od privatizacije (prodaje udjela u poduzeću),
– 7617Primici od prodaje vrijednosnih papira,
– 7625Primici od prodaje tuzemnih obveznica,
– 7650Troškovi postupka prisilne naplate po poreznim rješenjima, koji vodi Carinska uprava,
– 7668Troškovi postupka za porezne i ostale prekršaje, iz nadležnosti Carinske uprave,
– 7684Prihodi od uporabe kulturnih dobara,
– 7692Sredstva od donacije političkim strankama iznad iznosa utvrđenih Zakonom,
– 9105Prihodi od zakupa prostora diplomatsko-konzularnih izaslanstava, od najma stanova i zakupa poslovnog prostora,
– 9504Konverzije,
– 9709Prihodi u visini 35% od prodaje stanova Ljubljanske banke d.d.,
– 9717Sredstva iz zaključenih stečaja i likvidacije,
– 9725Jamčevni polozi,
– 9733Natječajna dokumentacija,
– 9741Sredstva za zbrinjavanje nuklearnog otpada,
– 9750Povučena raspoloživa sredstva korisnika,
– 9768Primljeni predujmovi,
– 9776Sredstva za raspoređivanje,
– 9784Sredstva Sigurnosnog fonda za žitarice i industrijsko bilje i
– 9792Prihodi od poreza na primitke od kamata na štednju na temelju Direktive 2003/48/EZ.


1.1.7.1. Ostali prihodi za posebne namjene

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 5673019Prihod od solidarne naknade za smanjenje siromaštva energijom ugroženih kupaca.

1.1.7.2. Povrati sredstava iz ranijih godina

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7196019Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 31
– 7196027Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 41
– 7196035Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 43
– 7196043Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 51
– 7196051Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 52
– 7196060Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 61
– 7196078Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 71
– 7196086Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 81
– 7196094Povrat neutrošenih sredstava iz prethodne godine za koja nisu iskazane obveze u Bilanci.


1.1.7.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 5088 do 9792 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

Obveznici uplate solidarne naknade za smanjenje siromaštva energijom ugroženih kupaca na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuću podvrstu prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: RKP) za koji je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti sadrži posebnu oznaku opskrbljivača električnom energijom.

1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja

1.2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem JOPPD izvješća

– 8168Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem radnog odnosa,
– 8176Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem drugog dohotka,
– 8184Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,
– 8192Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem,
– 8206Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima,
– 8222Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
– 8230Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose i
– 8397Poseban doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti – za učenike i studente na praksi.

1.2.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata na brojčane oznake vrste prihoda od 8168 do 8397 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku Izvješća o primicima, porezu na dohodak te doprinosima za obvezna osiguranja (u daljnjem tekstu: JOPPD) prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

1.2.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

– 8109Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
– 8117Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,
– 8125Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,
– 8141Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze nastale na temelju plaća isplaćenih do 30. 6. 2000. godine,
– 8150Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem,
– 8214Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
– 8249Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
– 8257Doprinos za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi),
– 8265Doprinos za mirovinsko osiguranje – za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi),
– 8273Doprinos za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave),
– 8290Doprinos za mirovinsko osiguranje – za obveznike po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
– 8303Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),
– 8311Povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje plaćenog iz dijela osnovice iznad najviše godišnje osnovice,
– 8320Doprinos za mirovinsko osiguranje – za obveznike doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,
– 8338Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osobe osigurane u određenim okolnostima,
– 8346Doprinos za mirovinsko osiguranje – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
– 8354Doprinos za mirovinsko osiguranje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,
– 8362Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
– 8370Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem, a obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
– 8389Doprinos za mirovinsko osiguranje – za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave) i
– 8893Doprinos za mirovinsko osiguranje – godišnja razlika obveze doprinosa članu uprave, izvršnom direktoru trgovačkog društva, likvidatoru i upravitelju zadruge.


1.2.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata na brojčane oznake vrsta prihoda od 8109 do 8893 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Za brojčane oznake vrste prihoda 8109, 8117, 8150, 8249, 8290, 8303 i 8338 kao podatak treći upisuju oznaku identifikatora obrasca R-Sm: Specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za brojčane oznake vrste doprinosa 8125, 8141, 8214, 8257, 8265, 8273, 8311, 8320, 8346, 8354, 8362, 8370, 8389 i 8893 podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.2.3. Kapitalizirani doprinos

– 8281Kapitalizirani doprinos.

1.2.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za prijenos sredstava s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda te kao podatak drugi OIB Ministarstva financija 18683136487. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za prijenos sredstava s računa mirovinskih osiguravajućih društava u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste prihoda 8281, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda te kao podatak drugi OIB mirovinskog osiguravajućeg društva. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.2.3.2. Kapitalizirani doprinos osiguranika prema posebnom propisu

Vrsta
doprinosa
Podvrsta
doprinosa
Naziv
– 8281019Kapitalizirani doprinos osiguranika prema posebnom propisu.

1.2.3.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Uplate u korist propisanog računa na brojčanu oznaku vrste prihoda 8281 i podvrstu 019 moguće su samo s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Za prijenos sredstava s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281 i podvrste 019, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda 8281, kao podatak drugi podvrsta 019 te kao podatak treći OIB Ministarstva financija 18683136487.

1.2.4. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti temeljem JOPPD izvješća

– 8753Doprinos za zapošljavanje,
– 8761Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
– 8788Doprinos za zapošljavanje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći i
– 8796Doprinos za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

1.2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata na brojčane oznake vrste doprinosa 8753 do 8796 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

1.2.5. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

– 8702Doprinos za zapošljavanje od obveznika plaćanja pravne i fizičke osobe,
– 8729Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
– 8737Doprinos za zapošljavanje naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
– 8745Poseban doprinos za zapošljavanje osoba zaposlenih u inozemstvu i
– 8770Doprinos za zapošljavanje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

1.2.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata na brojčane oznake vrsta doprinosa od 8702 do 8770 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7129035Prihodi od prodanih proizvoda,
– 7129043Prihodi od prodaje robe i
– 7129051Prihodi od pruženih usluga.

1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuću podvrstu prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći RKP za kojeg je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.4. Prihodi od djelatnosti bez ugovora o koncesiji

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7129060Prihodi od obveza utvrđenih u postupku nadzora kod pravnih i fizičkih osoba koje bez ugovora o koncesiji obavljaju djelatnost za koju je potrebna koncesija.

1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate prihoda od djelatnosti bez ugovora o koncesiji na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuću podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći OIB uplatitelja dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.5. Pomoći

1.5.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7188019Tekuće pomoći od inozemnih vlada u Europskoj uniji,
– 7188027Kapitalne pomoći od inozemnih vlada u Europskoj uniji,
– 7188035Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija,
– 7188043Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija,
– 7188191Tekuće pomoći od institucija i tijela Europske unije – ostalo,
– 7188205Kapitalne pomoći od institucija i tijela Europske unije – ostalo,
– 7188213Tekuće pomoći od institucija i tijela Europske unije – refundacija putnih troškova,
– 7188221Kapitalne pomoći od institucija i tijela Europske unije – ostale refundacije,
– 7188230Tekuće pomoći od institucija i tijela Europske unije – ostale refundacije,
– 7188248Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan Europske unije i
– 7188256Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan Europske unije.

1.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7285043Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
– 7285051Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
– 7285060Tekuće pomoći iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
– 7285078Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna,
– 7285086Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna,
– 7285094Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
– 7285108Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
– 7285116Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan,
– 7285124Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna i
– 7285132Zajednička sredstva parkova Hrvatske.

1.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7587043Kapitalne pomoći od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
– 7587051Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
– 7587060Kapitalne pomoći iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
– 7587078Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna,
– 7587086Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna,
– 7587094Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
– 7587108Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
– 7587116Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i
– 7587124Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.


1.5.4. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate prihoda od pomoći na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za kojeg je pomoć namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.6. Donacije

1.6.1. Tekuće donacije

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7099019Tekuće donacije od fizičkih osoba,
– 7099027Tekuće donacije od neprofitnih organizacija,
– 7099035Tekuće donacije od trgovačkih društava i
– 7099043Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

1.6.2. Kapitalne donacije

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7595019Kapitalne donacije od fizičkih osoba,
– 7595027Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija,
– 7595035Kapitalne donacije od trgovačkih društava i
– 7595043Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

1.6.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate prihoda od donacija na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuću podvrstu prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za kojeg je donacija namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

– 7030Ostali prihodi od prodaje nefinancijske imovine,
– 7056Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
– 7072Prihodi od prodaje postrojenja i opreme,
– 7269Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Ministarstvo obrane,
– 7277Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Vlada Republike Hrvatske,
– 7501Prihodi od prodaje materijalne imovine,
– 7510Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava,
– 7579Prihodi od prodaje nematerijalne imovine,
– 7641Prihodi od prodaje nacionaliziranih stanova i
– 7676Prihodi od prodaje građevinskih objekata.


1.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata na brojčane oznake vrsta prihoda od 7030 do 7676 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

1.8. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4200Prisilna naplata državnih upravnih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,
– 4219Prisilna naplata javnobilježničkih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,
– 4227Prisilna naplata državnih sudskih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,
– 4235Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prometne prekršaje koje izriče Ministarstvo unutarnjih poslova i prometne prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje,
– 4243Prisilna naplata ostalih novčanih kazni koje pripadaju državi za prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje, za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka, koju obavlja Porezna uprava te novčane kazne izrečene u parničnim postupcima,
– 4251Troškovi postupka prisilne naplate koju provodi Porezna uprava,
– 4260Prisilna naplata carine koju obavlja Porezna uprava,
– 4278Prisilna naplata novčanih kazni, troškova postupka i oduzete imovinske koristi, koje izriče Carinska uprava, a koju obavlja Porezna uprava,
– 4286Prisilna naplata posebnog poreza na osobne automobile i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, po zahtjevu Carinske uprave, koji obavlja Porezna uprava,
– 4294Prisilna naplata trošarina na energente, električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
– 4308Prisilna naplata posebnog poreza na alkohol, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
– 4316Prisilna naplata posebnog poreza na pivo, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
– 4324Prisilna naplata posebnog poreza na bezalkoholna pića, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
– 4332Prisilna naplata posebnog poreza na duhanske proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
– 4340Prisilna naplata posebnog poreza na kavu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
– 4359Prisilna naplata posebnog poreza na luksuzne proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
– 4367Prihodi od javne prodaje predmeta oduzetih u prekršajnim postupcima, koje provodi Porezna uprava,
– 4375Prisilna naplata poreza na dodanu vrijednost pri uvozu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
– 4383Prisilna naplata carinske pristojbe koju obavlja Porezna uprava,
– 4391Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prekršaje koje izriče Devizni inspektorat,
– 4405Prisilna naplata poreza na promet proizvoda i usluga koju obavlja Porezna uprava po zahtjevu Carinske uprave,
– 4413Prisilna naplata novčanih kazni za kažnjiva djela, oduzete imovinske koristi i troškovi postupka koju obavlja Porezna uprava,
– 4421Prisilna naplata poreza po zahtjevima drugih država članica Europske unije koju provodi Porezna uprava Republike Hrvatske,
– 4430Prisilna naplata doprinosa po zahtjevima drugih država članica Europske unije koju provodi Porezna uprava Republike Hrvatske,
– 4448Prisilna naplata novčanih kazni za prekršaje, oduzeta imovinske koristi i troškova postupka koje izriče Porezna uprava, a za koje se postupak ovrhe provodi na drugoj imovini,
– 4456Prisilna naplata poreza i drugih javnih davanja koju na zahtjev Republike Hrvatske provode druge države članice Europske unije,
– 4464Prisilna naplata doprinosa koju na zahtjev Republike Hrvatske provode druge države članice Europske unije,
– 4472Prisilna naplata novčanih kazni, troškova postupka i drugih javnih davanja po zahtjevima drugih država članica Europske unije koju provodi Porezna uprava Republike Hrvatske,
– 4480Prisilna naplata predujma odgovornih osoba po zahtjevu trgovačkog suda koju obavlja Porezna uprava i
– 4499Prisilna naplata upravno kaznene mjere po zahtjevu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koju obavlja Porezna uprava.


1.8.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate na brojčane oznake vrsta prihoda od 4200 do 4499 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.9. Namirenje državnom proračunu

– 9954Namirenje sredstava korištenih za izvršenje povrata po računu zajedničkog prihoda proračuna.

1.9.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Brojčanu oznaku vrste prihoda 9954 Financijska agencija (u daljnjem tekstu: FINA) upisuje na naloge za plaćanje u polje »poziv na broj primatelja«. S navedenim nalozima za plaćanje FINA postupa sukladno glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE, točki 9. Povrat i preknjiženje javnih prihoda.

1.10. Carina i posebne uvozne pristojbe

1.10.1. Računi područnih carinskih ureda

Carina, posebne uvozne pristojbe, porez, trošarina, ležarina, koje naplaćuju područni carinski uredi pri uvozu, uplaćuju se u korist računa mjerodavnog područnog carinskog ureda:

RačunNaziv korisnika
HR1810010051784500183Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb,
HR9310010051784500191Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka,
HR7610010051784500206Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Osijek,
HR5410010051784500214Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Split.

1.10.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata na propisane račune područnih carinskih ureda na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR11« a u polje »poziv na broj primatelja« upisuju podatak prvi i podatak drugi od kojih svaki ima kontrolni broj. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom. Ako se u polje »model« upisuje drugi broj modela, sadržaj u polju »poziv na broj primatelja« mora odgovarati sadržaju upisanog broja modela sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

1.10.3. Raspored sredstava

Prihode uplaćene na račune područnih carinskih ureda FINA prenosi na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Temeljem »naredbe« mjerodavnog područnog carinskog ureda Fina ispostavlja naloge i obavlja raspored prenesenih sredstava uz brojčane oznake vrste prihoda:

– 1210Porez na dodanu vrijednost pri uvozu za uplate preko računa područnih carinskih ureda,
– 4006Carina i
– 4014Carinska pristojba.

odnosno uz odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda navedenu u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA u podtočkama od 1.1.3. do 1.1.7.

1.10.4. Naplata dugovanja iz nadležnosti Carinske uprave

– 4707Porezni i trošarinski dug iz nadležnosti Carinske uprave, koji je reprogramiran, a prihod je državnog proračuna i
– 4715Carinski dug iz nadležnosti Carinske uprave, koji je reprogramiran, a prihod je državnog proračuna.

1.10.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata na brojčane oznake vrste prihoda 4707 i 4715 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.10.5. Prisilna naplata koju provodi Carinska uprava i države članice Europske unije na zahtjev Republike Hrvatske

– 4723Prisilna naplata carine, posebnih poreza, trošarina i ostalih javnih davanja po zahtjevima drugih članica Europske unije koju provodi Carinska uprava i
– 4731Prisilna naplata carine, posebnih poreza, trošarina i ostalih javnih davanja koju na zahtjev Republike Hrvatske provode druge države članice Europske unije.

1.10.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata na brojčane oznake vrste prihoda 4723 i 4731 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.11. Porez na dobit

– 1562Dodatni porez na dobit,
– 1651Porez na dobit,
– 1660Porez na dobit po odbitku na naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (čl. 31. Zakona o porezu na dobit u daljnjem tekstu: Zakon),
– 1678Porez na dobit po odbitku na naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge i sl. (čl. 31. Zakona),
– 1686Porez na dobit po odbitku na dividende i udjele u dobiti (čl. 31. Zakona),
– 1694Porez na dobit po odbitku na kamate (čl. 31. Zakona),
– 1791Porez na dobit po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača – umjetnika, zabavljača, sportaša (čl. 31. st. 10. Zakona),
– 1864Porez na dobit po odbitku na usluge i ostale oporezive naknade plaćene osobama u državama s popisa Europske unije nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe (čl. 31. st. 12. Zakona),
– 1961Porez po tonaži broda (čl. 429. Pomorskog zakonika),
– 1970Porez na dobit u paušalnom iznosu i
– 5452Solidarni doprinos prema Uredbi Vijeća EU 2022/1854.

1.11.1. Upisivanje podatka u polje »poziv na broj primatelja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate poreza na dobit na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.12. Prihodi po posebnim propisima

– 1902Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke i
– 1988Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

1.12.1 Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate prihoda po posebnim propisima na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA

Županijski prihodi uplaćuju se u korist računa proračuna županije iz Popisa računa proračuna – Prilog 1.

Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

2.1. Županijski porezi

– 1309Porez na nasljedstva i darove,
– 1317Porez na cestovna motorna vozila utvrđen rješenjem Porezne uprave,
– 1325Porez na plovila,
– 1341Porez na automate za zabavne igre i
– 1350Porez na cestovna motorna vozila koji se plaća pri registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila.

2.2. Županijske pristojbe i naknade

– 5304Županijske upravne pristojbe,
– 5312Županijske naknade,
– 5339Naknada za uporabu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno očevidnik jahti,
– 5347Naknada za koncesije na javnim cestama,
– 5355Naknada za izdavanje dopusnica za županijske i posebne županijske linije i
– 5363Pristojba za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

2.3. Županijske novčane kazne

– 6300Županijske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,
– 6319Županijske novčane kazne po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka i
– 6327Županijske novčane kazne za prekršaje i oduzeta imovinska korist koje izriče Porezna uprava.

2.4. Ostali županijski prihodi

– 7307Ostali županijski prihodi utvrđeni posebnim zakonom,
– 7315Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,
– 7323Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu županije,
– 7331Prihodi od koncesija,
– 7340Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,
– 7358Donacije od pravnih i fizičkih osoba,
– 7374Povrati u županijski proračun,
– 7382Prihodi od kamata,
– 7390Prihodi od vlastite djelatnosti,
– 7404Prihodi po posebnim ugovorima,
– 7412Zaprimljeni neprepoznati nalozi,
– 7420Povrati oročenih sredstava tijekom godine,
– 7439Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,
– 7447Krediti,
– 7455Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,
– 7463Primici od prodaje vrijednosnih papira,
– 7471Prihodi od naplate županijskih prihoda plaćenih po nagodbi s dužnicima,
– 7480Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i
– 7498Prihodi od dividendi i
– 9024Deponirana sredstva.


2.5. Pomoći županijama

2.5.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7366019Tekuće pomoći od inozemnih vlada,
– 7366027Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,
– 7366035Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i
– 7366043Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

2.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 3816060Tekuće pomoći iz državnog proračuna, ostalo,
– 3816078Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,
– 3816086Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,
– 3816094Tekuće pomoći iz općinskog proračuna,
– 3816108Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika i
– 3816116Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije.

2.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 3824060Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, ostalo,
– 3824078Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,
– 3824086Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,
– 3824094Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,
– 3824108Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika i
– 3824116Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije.

2.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4600Prisilna naplata županijskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi koju obavlja Porezna uprava i
– 4618Prisilna naplata županijskih novčanih kazni po rješenjima sudaca za prekršaje koju obavlja Porezna uprava.

2.7. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate na propisane račune s brojčanim oznakama iz točke 2.1. i točke 2.6. na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za uplate na propisane račune za brojčane oznake vrste prihoda od točke 2.2. do točke 2.5. na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

Gradski/općinski prihodi uplaćuju se u korist računa proračuna grada/općine iz Popisa računa proračuna – Prilog 1.

Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

3.1. Gradski i općinski porezi

– 1708Porez na potrošnju,
– 1716Porez na kuće za odmor,
– 1724Porez na reklame,
– 1732Porez na tvrtku ili naziv,
– 1740Porez na korištenje javnih površina,
– 1759Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište,
– 1767Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine,
– 1775Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište i
– 1783Porez na promet nekretnina.

3.2. Gradske i općinske pristojbe i naknade

– 5703Gradske i općinske upravne pristojbe,
– 5711Ostale gradske i općinske pristojbe,
– 5720Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom,
– 5738Naknade za uporabu javnih gradskih/općinskih površina,
– 5746Naknada za korištenje prostora elektrana,
– 5754Posebna pristojba za postavljanje automata za zabavne igre, za otvaranje zabavnog kluba i za organiziranje jednokratnih prigodnih igara na sreću,
– 5762Naknada za upotrebu cesta koja se plaća na traktore i njihova priključna vozila,
– 5770Komunalne naknade,
– 5789Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom,
– 5797Boravišna pristojba,
– 5819Naknada za koncesije,
– 5827Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina,
– 5835Stanarine i naknade etažnih vlasnika – najamnina,
– 5843Naknada za koncesijsko odobrenje,
– 5851Naknada za šumsku infrastrukturu i
– 5860Pristojba za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.


3.3. Gradske i općinske novčane kazne

– 6700Gradske i općinske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,
– 6718Gradske i općinske novčane kazne za prekršaje koje izriče Porezna uprava i oduzeta imovinska korist,
– 6734Gradske i općinske novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje ili aktima komunalnih redara,
– 6742Gradske i općinske novčane kazne temeljem odluka prekršajnih sudova i drugih prekršajnih tijela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka i
– 6750Gradske i općinske novčane kazne za nepostupanje po rješenjima komunalnih redara sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji.

3.4. Ostali prihodi gradskih i općinskih proračuna

– 7242Natječajna dokumentacija i predujmovi,
– 7706Ostali gradski i općinski prihodi,
– 7714Šumski doprinos,
– 7722Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada/općine,
– 7730Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu grada/općine,
– 7749Prihodi od koncesija,
– 7757Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada/općine,
– 7765Donacije od pravnih i fizičkih osoba,
– 7781Povrati u gradski/općinski proračun,
– 7790Prihodi od kamata,
– 7803Prihodi od vlastite djelatnosti,
– 7811Prihodi s osnove posebnih ugovora,
– 7820Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu,
– 7838Zaprimljeni neprepoznati nalozi,
– 7846Povrat oročenih sredstava tijekom godine,
– 7854Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,
– 7862Mjesni samodoprinos,
– 7870Mjesni samodoprinos od poljoprivrednika,
– 7889Sredstva za pripremu građevinskog zemljišta i prihodi od prodaje nekretnina,
– 7897Krediti,
– 7900Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima,
– 7919Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,
– 7927Primici od prodaje vrijednosnih papira,
– 7935Prihodi od naplate gradskih/općinskih prihoda plaćenih po nagodbi s dužnicima,
– 7943Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,
– 7951Prihodi od dividendi,
– 7994Ostali prihodi za posebne namjene i
– 9016Jamčevni polozi gradova i općina.

3.5. Pomoći gradovima i općinama

3.5.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7773019Tekuće pomoći od inozemnih vlada,
– 7773027Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,
– 7773035Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i
– 7773043Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

3.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7960060Tekuće pomoći iz državnog proračuna, ostalo,
– 7960078Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,
– 7960086Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,
– 7960094Tekuće pomoći iz općinskog proračuna,
– 7960108Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika i
– 7960116Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije.

3.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 7978060Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, ostalo,
– 7978078Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,
– 7978086Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,
– 7978094Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,
– 7978108Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika i
– 7978116Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije.

3.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4804Prisilna naplata gradskih i općinskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi koju obavlja Porezna uprava.

3.7. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate na propisane račune za brojčane oznake vrste prihoda iz točke 3.1. i točke 3.6. na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za uplate na propisane račune za brojčane oznake vrste prihoda od točke 3.2. do točke 3.5. na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

4. PRIHODI MJESNE SAMOUPRAVE

Prihodi mjesne samouprave uplaćuju se u korist računa nadležnog proračuna jedinice lokalne samouprave uz brojčanu oznaku modela propisanog za brojčanu oznaku vrste prihoda 7900 – Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima.

4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za prijenos sredstava s računa proračuna jedinice lokalne samouprave u korist računa mjesne samouprave na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda:

– 4502Prijenos iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

te kao podatak drugi OIB proračuna jedinice lokalne samouprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

III. ZAJEDNIČKI PRIHODI

1. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA I ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA

1.1. Lovozakupnina

Prihodi od lovozakupnine uplaćuju se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem je području ustanovljeno lovište:

RačunŽupanija
HR6410010051771051857ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
HR2110010051721151854KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
HR9110010051739151854SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
HR5710010051717951855KARLOVAČKA ŽUPANIJA
HR3110010051747251852VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
HR6010010051720151858KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
HR7210010051702451858BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
HR7310010051737351858PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
HR6510010051713051853LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
HR4910010051749151855VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
HR5410010051735151852POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
HR7710010051739651850BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
HR3910010051752051850ZADARSKA ŽUPANIJA
HR1210010051731251850OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
HR4710010051744451853ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
HR8110010051751851856VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
HR7110010051740951855SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
HR2610010051732151855ISTARSKA ŽUPANIJA
HR6310010051709851859DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
HR1610010051706051857MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
HR6610010051713351856GRAD ZAGREB

1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate lovozakupnine na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi broj ugovora u duljini 8 znamenaka uključujući kontrolni broj. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

1.2. Naknada za koncesiju prava lova

Naknada za koncesiju prava lova uplaćuje se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem je području ustanovljeno lovište:

RačunŽupanija
HR3810010051771051937ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
HR9210010051721151934KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
HR6510010051739151934SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
HR3110010051717951935KARLOVAČKA ŽUPANIJA
HR0510010051747251932VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
HR3410010051720151938KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
HR4610010051702451938BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
HR4710010051737351938PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
HR9310010051713051931LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
HR2310010051749151935VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
HR2810010051735151932POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
HR5110010051739651930BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
HR1310010051752051930ZADARSKA ŽUPANIJA
HR8310010051731251930OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
HR7510010051744451931ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
HR5510010051751851936VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
HR4510010051740951935SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
HR9710010051732151935ISTARSKA ŽUPANIJA
HR3710010051709851939DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
HR8710010051706051937MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
HR4010010051713351936GRAD ZAGREB

1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju prava lova na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

1.3. Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda uplaćuje se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem se području koristi voda u gospodarske svrhe.

RačunŽupanija
HR5110010051771051509ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
HR5110010051721151508KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
HR2410010051739151508SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
HR4410010051717951507KARLOVAČKA ŽUPANIJA
HR7210010051747251502VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
HR9610010051720151501KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
HR1110010051702451501BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
HR1210010051737351501PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
HR5210010051713051505LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
HR3610010051749151507VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
HR9510010051735151502POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
HR2110010051739651500BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
HR8010010051752051500ZADARSKA ŽUPANIJA
HR5310010051731251500OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
HR3410010051744451505ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
HR2510010051751851506VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
HR5810010051740951507SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
HR1310010051732151507ISTARSKA ŽUPANIJA
HR4510010051709851504DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
HR0310010051706051509MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
HR1010010051713351506GRAD ZAGREB


1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

1.4. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – preuzeto raspolaganje

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – preuzeto raspolaganje uplaćuju se na sljedeće račune:

RačunGrad/Općina
HR8810010051700764449BARILOVIĆ
HR4710010051701264446BEDNJA
HR5210010051702564447BLATO
HR9510010051710764441ĐURĐEVAC
HR5410010051719664444KNIN
HR1410010051726064448MARUŠEVEC
HR0410010051726164441MATULJI
HR9610010051734564440POLIČNIK
HR7010010051739064447SIRAČ
HR3310010051740564442SOKOLOVAC
HR1610010051750064443VODICE

1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – preuzeto raspolaganje na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

1.5. Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – preuzeto raspolaganje

Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – preuzeto raspolaganje uplaćuju se na sljedeće račune:

RačunGrad/Općina
HR2110010051700764588BARILOVIĆ
HR3410010051701264583BEDNJA
HR8210010051702564586BLATO
HR7610010051710764589ĐURĐEVAC
HR4110010051719664581KNIN
HR9810010051726064585MARUŠEVEC
HR8210010051726164589MATULJI
HR0710010051734564587POLIČNIK
HR0310010051739064586SIRAČ
HR9010010051740564580SOKOLOVAC
HR8910010051750064584VODICE

1.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – preuzeto raspolaganje na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

2.1. Spomenička renta

2.1.1. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora

Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora uplaćuju se u korist računa grada/općine na području na kojemu se renta uplaćuje:

RačunGrad/Općina
HR2410010051700128699ANDRIJAŠEVCI
HR8410010051700228693ANTUNOVAC
HR0910010051700328692BABINA GREDA
HR4710010051700428694BAKAR
HR5810010051700528697BALE – VALLE
HR2110010051700628691BARBAN
HR0510010051700728695BARILOVIĆ
HR3810010051700828690BAŠKA
HR6510010051700928696BAŠKA VODA
HR4410010051701028693BEBRINA
HR6610010051701128692BEDEKOVČINA
HR9210010051755028699BEDENICA
HR0710010051701228694BEDNJA
HR1810010051701328697BELI MANASTIR
HR6210010051701528695BELICA
HR9510010051701628690BELIŠĆE
HR2510010051701728696BENKOVAC
HR6310010051701828698BEREK
HR3110010051701928699BERETINEC
HR6410010051702028694BIBINJE
HR5510010051762128698BILICE
HR7510010051702128697BILJE
HR3810010051702228691BIOGRAD NA MORU
HR2610010051731028692BISKUPIJA
HR3210010051754728691BISTRA
HR2210010051702328695BIZOVAC
HR5510010051702428690BJELOVAR
HR8210010051702528696BLATO
HR2310010051702628698BOGDANOVCI
HR8810010051702728699BOL
HR7310010051702928692BOROVO
HR3010010051703028697BOSILJEVO
HR7410010051703228695BOŠNJACI
HR1010010051703328690BRCKOVLJANI
HR3710010051703428696BRDOVEC
HR5910010051707728698BRELA
HR7510010051703528698BRESTOVAC
HR4310010051703628699BREZNICA
HR8810010051715128694BREZNIČKI HUM
HR0610010051703728693BRINJE
HR2810010051703828692BROD MORAVICE
HR6610010051703928694BRODSKI STUPNIK
HR3410010051704028695BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR6710010051704128690BUDINŠČINA
HR9410010051704228696BUJE – BUIE
HR3410010051756728698BUKOVLJE
HR3510010051704328698BUZET
HR0310010051704428699CERNA
HR8510010051704628692CERNIK
HR2610010051704728694CEROVLJE
HR3710010051704828697CESTICA
HR9710010051704928691CETINGRAD
HR5410010051705028696CISTA PROVO
HR9210010051705128698CIVLJANE
HR6010010051705228699CRES
HR2310010051705328693CRIKVENICA
HR4510010051705428692CRNAC
HR8310010051705528694ČABAR
HR9410010051705628697ČAČINCI
HR5710010051705728691ČAĐAVICA
HR4110010051705828695ČAGLIN
HR2010010051706028699ČAKOVEC
HR8010010051706128693ČAVLE
HR4310010051706328694ČAZMA
HR5410010051706428697ČEMINAC
HR1710010051706528691ČEPIN
HR9810010051706628695DARDA
HR3410010051706728690DARUVAR
HR6110010051706828696DAVOR
HR7010010051760328690DEKANOVEC
HR0210010051706928698DELNICE
HR6210010051707028692DESINIĆ
HR0310010051707128694DEŽANOVAC
HR1410010051707228697DICMO
HR5810010051707428695DOBRINJ
HR9110010051707528690DOMAŠINEC
HR2710010051707828699DONJA DUBRAVA
HR2710010051757628693DONJA MOTIČINA
HR8710010051707928693DONJA STUBICA
HR3910010051708028691DONJA VOĆA
HR2310010051708128695DONJI ANDRIJEVCI
HR5610010051708228690DONJI KRALJEVEC
HR8310010051708328696DONJI KUKURUZARI
HR2410010051708428698DONJI LAPAC
HR5210010051708628693DONJI MIHOLJAC
HR2610010051708928697DONJI VIDOVEC
HR0210010051756828699DRAGALIĆ
HR1610010051709028690DRAGANIĆ
HR4310010051709128696DRAŽ
HR8110010051709228698DRENOVCI
HR1210010051709428693DRENJE
HR3410010051709528692DRNIŠ
HR7210010051709628694DRNJE
HR8310010051709728697DUBRAVA
HR4910010051754928690DUBRAVICA
HR9510010051759828690DUBROVAČKO PRIMORJE
HR4610010051709828691DUBROVNIK
HR3010010051709928695DUGA RESA
HR5210010051710028694DUGI RAT
HR6310010051710128697DUGO SELO
HR0910010051758528692DUGOPOLJE
HR2610010051710228691DVOR
HR1010010051710328695ĐAKOVO
HR4310010051710428690ĐELEKOVEC
HR7010010051710528696ĐULOVAC
HR1110010051710628698ĐURĐENOVAC
HR7610010051710728699ĐURĐEVAC
HR3910010051710828693ĐURMANEC
HR1810010051711028697ERDUT
HR7810010051711128691ERNESTINOVO
HR9510010051711328690ERVENIK
HR2510010051711428696FARKAŠEVAC
HR6010010051761928691FAŽANA – FASANA
HR6310010051711528698FERDINANDOVAC
HR3110010051711628699FERIČANCI
HR3710010051762928690FUNTANA – FONTANE
HR9110010051711728693FUŽINE
HR9510010051757128695GALOVAC
HR1610010051711828692GARČIN
HR5410010051711928694GAREŠNICA
HR2210010051712028695GENERALSKI STOL
HR5510010051712128690GLINA
HR8210010051712228696GOLA
HR2310010051712328698GORIČAN
HR8810010051712428699GORJANI
HR9710010051761828697GORNJA RIJEKA
HR5110010051712528693GORNJA STUBICA
HR6210010051756928693GORNJA VRBA
HR1410010051712728694GORNJI BOGIĆEVCI
HR8510010051712928691GORNJI KNEGINEC
HR9710010051760428696GORNJI MIHALJEVEC
HR4210010051713028696GOSPIĆ
HR8010010051713128698GRAČAC
HR4810010051713228699GRAČIŠĆE
HR3310010051713428692GRADAC
HR7110010051713528694GRADEC
HR8210010051713628697GRADINA
HR4510010051713728691GRADIŠTE
HR2910010051713828695GROŽNJAN – GRISIGNANA
HR6210010051713928690GRUBIŠNO POLJE
HR0810010051714028699GUNDINCI
HR6810010051714128693GUNJA
HR3910010051751028694GVOZD
HR4210010051714428697HERCEGOVAC
HR0510010051714528691HLEBINE
HR8610010051714628695HRAŠĆINA
HR4910010051714828696HRVACE
HR8710010051714928698HRVATSKA DUBICA
HR5010010051715028692HRVATSKA KOSTAJNICA
HR0210010051715228697HUM NA SUTLI
HR6210010051715328691HVAR
HR4610010051715428695ILOK
HR7910010051715528690IMOTSKI
HR0910010051715628696IVANEC
HR1510010051715828699IVANIĆ-GRAD
HR7510010051715928693IVANKOVO
HR1110010051716128695IVANSKA
HR2910010051760928694JAGODNJAK
HR7110010051716328696JAKOVLJE
HR1210010051716428698JAKŠIĆ
HR7710010051716528699JALŽABET
HR2510010051759928696JANJINA
HR4010010051716628693JARMINA
HR6210010051716728692JASENICE
HR0310010051716828694JASENOVAC
HR1410010051716928697JASTREBARSKO
HR0410010051717028690JELENJE
HR3110010051717128696JELSA
HR7710010051755228692JESENJE
HR6910010051717228698JOSIPDOL
HR3710010051717328699KALI
HR7410010051755928698KALINOVAC
HR3710010051756028692KALNIK
HR8310010051762328693KAMANJE
HR2210010051717528692KANFANAR
HR6010010051717628694KAPELA
HR7110010051717728697KAPTOL
HR3410010051717828691KARLOBAG
HR1810010051717928695KARLOVAC
HR7810010051759628691KAROJBA
HR2910010051718028698KASTAV
HR9410010051718128699KAŠTELA
HR6210010051759728695KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIER-SANTA DOMENICA
HR7910010051718328692KIJEVO
HR2010010051718428694KISTANJE
HR3110010051718528697KLAKAR
HR9110010051718628691KLANA
HR7510010051718728695KLANJEC
HR3810010051718928696KLENOVNIK
HR1710010051719028693KLINČA SELA
HR7710010051719228694KLIS
HR8810010051719328697KLOŠTAR IVANIĆ
HR5110010051719428691KLOŠTAR PODRAVSKI
HR3510010051719528695KNEŽEVI VINOGRADI
HR6810010051719628690KNIN
HR2310010051762228699KOLAN
HR9510010051719728696KOMIŽA
HR3610010051719828698KONAVLE
HR0410010051719928699KONČANICA
HR1010010051720028695KONJŠČINA
HR4310010051720128690KOPRIVNICA
HR7010010051720228696KOPRIVNIČKI BREGI
HR1110010051720328698KOPRIVNIČKI IVANEC
HR7610010051720428699KORČULA
HR1210010051753828697KOSTRENA
HR3910010051720528693KOŠKA
HR6110010051720628692KOTORIBA
HR1310010051720828697KRALJEVEC NA SUTLI
HR7310010051720928691KRALJEVICA
HR6810010051721128698KRAPINA
HR3610010051721228699KRAPINSKE TOPLICE
HR1010010051753328698KRAŠIĆ
HR5810010051754528694KRAVARSKO
HR9610010051721328693KRIŽ
HR2110010051721428692KRIŽEVCI
HR5910010051721528694KRK
HR7010010051721628697KRNJAK
HR3310010051721728691KRŠAN
HR3110010051757228690KUKLJICA
HR5010010051721928690KULA NORINSKA
HR1810010051755328694KUMROVEC
HR9310010051722028699KUTINA
HR5610010051722128693KUTJEVO
HR7810010051722228692LABIN
HR1910010051722328694LANIŠĆE
HR9010010051722528691LASINJA
HR7410010051722628695LASTOVO
HR4710010051758628694LEĆEVICA
HR1010010051722728690LEGRAD
HR3710010051722828696LEKENIK
HR7510010051722928698LEPOGLAVA
HR3810010051723028692LEVANJSKA VAROŠ
HR7610010051723128694LIPIK
HR8710010051723228697LIPOVLJANI
HR3410010051723428695LIŠANE OSTROVIČKE
HR6710010051723528690LIŽNJAN – LISIGNANO
HR9410010051723628696LOBOR
HR3510010051723728698LOKVE
HR5810010051758728697LOKVIČIĆI
HR0810010051762428692LOPAR
HR6310010051723928693LOVAS
HR1510010051724028691LOVINAC
HR3210010051724228690LOVRAN
HR5910010051724328696LOVREĆ
HR9710010051724428698LUDBREG
HR1610010051754828695LUKA
HR6510010051724528699LUKAČ
HR9010010051760028697LUMBARDA
HR2810010051724628693LUPOGLAV
HR5010010051724728692LJUBEŠĆICA
HR8810010051724828694MAČE
HR8710010051757828694MAGADENOVAC
HR8910010051755528691MAJUR
HR0210010051724928697MAKARSKA
HR8910010051725028690MALA SUBOTICA
HR1910010051725128696MALI BUKOVEC
HR5710010051725228698MALI LOŠINJ
HR2510010051725328699MALINSKA – DUBAŠNICA
HR8510010051725428693MARČANA
HR4810010051725628694MARIJA BISTRICA
HR7210010051753928691MARIJA GORICA
HR5910010051725728697MARIJANCI
HR2210010051725828691MARINA
HR9410010051761028695MARKUŠICA
HR8910010051708528699MARTIJANEC
HR0610010051725928695MARTINSKA VES
HR1710010051726028698MARUŠEVEC
HR8210010051726128699MATULJI
HR6710010051726328692MEDULIN
HR0810010051726428694METKOVIĆ
HR1910010051726528697MIHOVLJAN
HR7910010051726628691MIKLEUŠ
HR6310010051726728695MILNA
HR9610010051726828690MLJET
HR0510010051727028693MOLVE
HR7610010051727328697MOŠČENIČKA DRAGA
HR3910010051727428691MOTOVUN – MONTONA
HR2310010051727528695MRKOPALJ
HR7410010051708728692MUĆ
HR5610010051727628690MURSKO SREDIŠĆE
HR8610010051761728694MURTER – KORNATI
HR2410010051727828698NAŠICE
HR8910010051727928699NEDELIŠĆE
HR5710010051761228696NEGOSLAVCI
HR2510010051728028694NEREŽIŠĆA
HR3610010051728128697NETRETIĆ
HR3610010051729528698NIJEMCI
HR9610010051728228691NIN
HR8010010051728328695NOVA BUKOVICA
HR1610010051728428690NOVA GRADIŠKA
HR4310010051728528696NOVA KAPELA
HR4910010051728728699NOVA RAČA
HR1210010051728828693NOVALJA
HR2910010051755428697NOVI GOLUBOVEC
HR3410010051728928692NOVI MAROF
HR8810010051729028697NOVI VINODOLSKI
HR9810010051753728694NOVIGRAD
HR3510010051729228695NOVIGRAD PODRAVSKI
HR5110010051729128691NOVIGRAD – CITTANOVA
HR7510010051756128694NOVO VIRJE
HR6810010051729328690NOVSKA
HR9510010051729428696NUŠTAR
HR0410010051729628699OBROVAC
HR6410010051729728693OGULIN
HR2110010051758828691OKRUG
HR2710010051729928694OKUČANI
HR8110010051730028699OMIŠ
HR4410010051730128693OMIŠALJ
HR6610010051730228692OPATIJA
HR0710010051730328694OPRISAVCI
HR1810010051730428697OPRTALJ – PORTOLE
HR6210010051730628695OPUZEN
HR9510010051730728690ORAHOVICA
HR2510010051730828696OREBIĆ
HR3810010051760528698OREHOVICA
HR6310010051730928698ORIOVAC
HR3510010051754228699ORLE
HR6410010051731128694OROSLAVJE
HR7510010051731228697OSIJEK
HR3810010051731328691OTOČAC
HR2210010051731428695OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA)
HR3810010051753528693OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA)
HR5510010051731528690OZALJ
HR8210010051731628696PAG
HR2310010051731728698PAKOŠTANE
HR8810010051731828699PAKRAC
HR0310010051732028691PAŠMAN
HR8410010051732128695PAZIN
HR4710010051732328696PERUŠIĆ
HR8510010051732428698PETERANEC
HR5310010051732528699PETLOVAC
HR1610010051732628693PETRIJANEC
HR3810010051732728692PETRIJEVCI
HR7610010051732828694PETRINJA
HR8710010051732928697PETROVSKO
HR7710010051733028690PIĆAN
HR1810010051758128696PIROVAC
HR0710010051733128696PISAROVINA
HR4510010051733228698PITOMAČA
HR1310010051733328699PLAŠKI
HR7310010051733428693PLETERNICA
HR5010010051745528693PLITVIČKA JEZERA
HR9510010051733528692PLOČE
HR4710010051733728697PODBABLJE
HR1010010051733828691PODCRKAVLJE
HR9110010051733928695PODGORA
HR0510010051734028698PODGORAČ
HR2710010051727128692PODRAVSKA MOSLAVINA
HR4810010051761628692PODRAVSKE SESVETE
HR7010010051734128699PODSTRANA
HR3310010051734228693PODTUREN
HR5510010051734328692POJEZERJE
HR2010010051754428692POKUPSKO
HR9310010051734428694POLAČA
HR0710010051734528697POLIČNIK
HR6710010051734628691POPOVAC
HR5110010051734728695POPOVAČA
HR8410010051734828690POREČ – PARENZO
HR1410010051734928696POSEDARJE
HR9010010051735028693POSTIRA
HR5810010051757328696POVLJANA
HR1510010051735128692POŽEGA
HR5310010051735228694PREGRADA
HR2710010051735428691PREKO
HR1110010051735528695PRELOG
HR4410010051735628690PRESEKA
HR0510010051758928695PRGOMET
HR1710010051762028696PRIBISLAVEC
HR1610010051759028698PRIMORSKI DOLAC
HR7110010051735728696PRIMOŠTEN
HR2410010051758328699PRIVLAKA (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR9610010051757428698PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)
HR1510010051708828694PROLOŽAC
HR8610010051729828692PROMINA
HR1210010051735828698PUČIŠĆA
HR7710010051735928699PULA – POLA
HR1310010051736028694PUNAT
HR2410010051736128697PUNITOVCI
HR8410010051736228691PUŠĆA
HR6810010051736328695RAB
HR0410010051736428690RADOBOJ
HR6010010051753628692RAKOVEC
HR3110010051736528696RAKOVICA
HR6910010051736628698RASINJA
HR9710010051736828693RAŠA
HR2210010051736928692RAVNA GORA
HR3910010051737128691RAŽANAC
HR2310010051737228695REŠETARI
HR7310010051755628695RIBNIK
HR5610010051737328690RIJEKA
HR5610010051758228698ROGOZNICA
HR8310010051737428696ROVINJ – ROVIGNO
HR2410010051737528698ROVIŠĆE
HR8910010051737628699RUGVICA
HR8110010051759128699RUNOVIĆI
HR5210010051737728693RUŽIĆ
HR7410010051737828692SABORSKO
HR1510010051737928694SALI
HR8010010051738028695SAMOBOR
HR1610010051738128690SATNICA ĐAKOVAČKA
HR4310010051738228696SEGET
HR8110010051738328698SELCA
HR1210010051738528693SELNICA
HR3410010051738628692SEMELJCI
HR7210010051738728694SENJ
HR8610010051756228697SEVERIN
HR8310010051738828697SIBINJ
HR1410010051757028691SIKIREVCI
HR4610010051738928691SINJ
HR0310010051739028696SIRAČ
HR4110010051739128698SISAK
HR6910010051739328693SKRAD
HR9110010051739428692SKRADIN
HR3210010051739528694SLATINA
HR4310010051739628697SLAVONSKI BROD
HR0610010051739728691SLAVONSKI ŠAMAC
HR2310010051739928690SLIVNO
HR1810010051740028690SLUNJ
HR8310010051740228698SMOKVICA
HR3610010051740528692SOKOLOVAC
HR7410010051740628694SOLIN
HR8510010051740728697SOPJE
HR3210010051740928695SPLIT
HR4310010051741028698SRAČINEC
HR1110010051741128699STANKOVCI
HR7110010051741228693STARA GRADIŠKA
HR9310010051741328692STARI GRAD
HR3410010051741428694STARI JANKOVCI
HR4510010051741528697STARI MIKANOVCI
HR0810010051741628691STARIGRAD
HR2510010051741828690STARO PETROVO SELO
HR5210010051741928696STON
HR0610010051760628699STRAHONINEC
HR5310010051742128692STRIZIVOJNA
HR9110010051742228694STUBIČKE TOPLICE
HR5510010051755128693STUPNIK
HR0510010051742328697SUĆURAJ
HR6510010051742428691SUHOPOLJE
HR4910010051742528695SUKOŠAN
HR8210010051742628690SUNJA
HR1210010051742728696SUPETAR
HR4410010051759228693SUTIVAN
HR6610010051760728693SVETA MARIJA
HR2510010051743228691SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR1010010051743628698SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA)
HR7510010051743728699SVETI ĐURĐ
HR5010010051742828698SVETI FILIP I JAKOV
HR3810010051743828693SVETI ILIJA
HR1810010051742928699SVETI IVAN ZELINA
HR6010010051743928692SVETI IVAN ŽABNO
HR1710010051744028697SVETI JURAJ NA BREGU
HR5110010051743028694SVETI KRIŽ ZAČRETJE
HR6210010051743128697SVETI LOVREČ
HR7710010051744128691SVETI MARTIN NA MURI
HR6110010051744228695SVETI PETAR OREHOVEC
HR0910010051743328695SVETI PETAR U ŠUMI
HR6910010051743528696SVETVINČENAT
HR3310010051756428695ŠANDROVAC
HR8810010051760828692ŠENKOVEC
HR9410010051744328690ŠESTANOVAC
HR2410010051744428696ŠIBENIK
HR6210010051744528698ŠKABRNJA
HR6310010051761428699ŠODOLOVCI
HR9010010051744728693ŠOLTA
HR5310010051744928694ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR2110010051745028695ŠTEFANJE
HR0410010051762828695ŠTITAR
HR8110010051745228696ŠTRIGOVA
HR4310010051763128693TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR2210010051745328698TINJAN
HR8710010051745428699TISNO
HR6410010051757528699TKON
HR7210010051745628692TOMPOJEVCI
HR1310010051745728694TOPUSKO
HR2410010051745828697TORDINCI
HR0910010051755728690TOUNJ
HR8410010051745928691TOVARNIK
HR5710010051762628697TRIBUNJ
HR4110010051746028696TRILJ
HR7910010051746128698TRNAVA
HR4710010051746228699TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR1010010051746328693TROGIR
HR5310010051760128691TRPANJ
HR3210010051746428692TRPINJA
HR6610010051759328692TUČEPI
HR8110010051746628697TUHELJ
HR4410010051746728691UDBINA
HR2810010051746828695UMAG – UMAGO
HR6110010051746928690UNEŠIĆ
HR6710010051747128693VALPOVO
HR8910010051747228692VARAŽDIN
HR3010010051747328694VARAŽDINSKE TOPLICE
HR4110010051747428697VELA LUKA
HR0410010051747528691VELIKA
HR6710010051754128698VELIKA GORICA
HR8510010051747628695VELIKA KOPANICA
HR2110010051747728690VELIKA LUDINA
HR4810010051747828696VELIKA PISANICA
HR6610010051756528690VELIKA TRNOVITICA
HR3610010051755828696VELIKI BUKOVEC
HR4910010051748028692VELIKI GRĐEVAC
HR8710010051748128694VELIKO TRGOVIŠĆE
HR6110010051748328691VELIKO TROJSTVO
HR4510010051748428695VIDOVEC
HR7810010051748528690VILJEVO
HR0810010051748628696VINICA
HR4610010051748728698VINKOVCI
HR1410010051748828699VINODOLSKA OPĆINA
HR7410010051748928693VIR
HR2610010051749028691VIRJE
HR1010010051749128695VIROVITICA
HR4310010051749228690VIS
HR7010010051749328696VISOKO
HR1110010051749428698VIŠKOVCI
HR7610010051749528699VIŠKOVO
HR6110010051749728692VIŠNJAN – VISIGNANO
HR0210010051749828694VIŽINADA – VISINADA
HR9810010051757928697VLADISLAVCI
HR1310010051749928697VOĆIN
HR1910010051750028693VODICE
HR7910010051750228694VODNJAN – DIGNANO
HR8410010051758428693VOĐINCI
HR9010010051750328697VOJNIĆ
HR5310010051750428691VRATIŠINEC
HR3710010051750528695VRBANJA
HR7010010051750628690VRBJE
HR9710010051750728696VRBNIK
HR3810010051750828698VRBOVEC
HR0610010051750928699VRBOVSKO
HR5010010051751128697VRGORAC
HR1310010051751228691VRHOVINE
HR9410010051751328695VRLIKA
HR3010010051751428690VRPOLJE
HR9510010051751628698VRSAR – ORSERA
HR4610010051762528694VRSI
HR6310010051751728699VUKA
HR2610010051751828693VUKOVAR
HR4810010051751928692ZABOK
HR0510010051752028697ZADAR
HR1810010051759528697ZADVARJE
HR6510010051752128691ZAGORSKA SELA
HR1110010051713328693ZAGREB
HR4910010051752228695ZAGVOZD
HR9510010051754328693ZAPREŠIĆ
HR8210010051752328690ZAŽABLJE
HR1210010051752428696ZDENCI
HR5010010051752528698ZEMUNIK DONJI
HR1810010051752628699ZLATAR
HR7810010051752728693ZLATAR BISTRICA
HR0310010051752828692ZMIJAVCI
HR9310010051756628696ZRINSKI TOPOLOVAC
HR0910010051753028695ŽAKANJE
HR4210010051753128690ŽMINJ
HR2910010051754028696ŽUMBERAK
HR3710010051760228695ŽUPA DUBROVAČKA
HR7510010051753428699ŽUPANJA2.1.2. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod

Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod uplaćuju se u korist računa grada/općine na području na kojemu se renta uplaćuje:

RačunGrad/Općina
HR1310010051700128703ANDRIJAŠEVCI
HR6710010051700228708ANTUNOVAC
HR4610010051700328705BABINA GREDA
HR3010010051700428709BAKAR
HR4710010051700528701BALE – VALLE
HR0410010051700628706BARBAN
HR6410010051700728700BARILOVIĆ
HR4810010051700828704BAŠKA
HR5910010051700928707BAŠKA VODA
HR2710010051701028708BEBRINA
HR0610010051701128705BEDEKOVČINA
HR8110010051755028703BEDENICA
HR8710010051701228709BEDNJA
HR0710010051701328701BELI MANASTIR
HR2410010051701528700BELICA
HR0810010051701628704BELIŠĆE
HR1910010051701728707BENKOVAC
HR5210010051701828702BEREK
HR2010010051701928703BERETINEC
HR4710010051702028709BIBINJE
HR4410010051762128702BILICE
HR6410010051702128701BILJE
HR2110010051702228706BIOGRAD NA MORU
HR6310010051731028705BISKUPIJA
HR1510010051754728706BISTRA
HR8110010051702328700BIZOVAC
HR6510010051702428704BJELOVAR
HR7610010051702528707BLATO
HR1210010051702628702BOGDANOVCI
HR7710010051702728703BOL
HR1310010051702928705BOROVO
HR1910010051703028701BOSILJEVO
HR3610010051703228700BOŠNJACI
HR2010010051703328704BRCKOVLJANI
HR3110010051703428707BRDOVEC
HR4810010051707728702BRELA
HR6410010051703528702BRESTOVAC
HR3210010051703628703BREZNICA
HR7110010051715128709BREZNIČKI HUM
HR8610010051703728708BRINJE
HR6510010051703828705BROD MORAVICE
HR4910010051703928709BRODSKI STUPNIK
HR9310010051704028700BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR7710010051704128704BUDINŠČINA
HR8810010051704228707BUJE – BUIE
HR2310010051756728702BUKOVLJE
HR2410010051704328702BUZET
HR8910010051704428703CERNA
HR2510010051704628705CERNIK
HR0910010051704728709CEROVLJE
HR2610010051704828701CESTICA
HR8010010051704928706CETINGRAD
HR4810010051705028707CISTA PROVO
HR8110010051705128702CIVLJANE
HR4910010051705228703CRES
HR0610010051705328708CRIKVENICA
HR8210010051705428705CRNAC
HR6610010051705528709ČABAR
HR8310010051705628701ČAČINCI
HR4010010051705728706ČAĐAVICA
HR0310010051705828700ČAGLIN
HR0910010051706028703ČAKOVEC
HR6310010051706128708ČAVLE
HR2610010051706328709ČAZMA
HR4310010051706428701ČEMINAC
HR9710010051706528706ČEPIN
HR6010010051706628700DARDA
HR4410010051706728704DARUVAR
HR5510010051706828707DAVOR
HR8010010051760328704DEKANOVEC
HR8810010051706928702DELNICE
HR0210010051707028705DESINIĆ
HR8310010051707128709DEŽANOVAC
HR0310010051707228701DICMO
HR2010010051707428700DOBRINJ
HR0410010051707528704DOMAŠINEC
HR1610010051707828703DONJA DUBRAVA
HR1010010051757628708DONJA MOTIČINA
HR7010010051707928708DONJA STUBICA
HR2210010051708028706DONJA VOĆA
HR8210010051708128700DONJI ANDRIJEVCI
HR6610010051708228704DONJI KRALJEVEC
HR7710010051708328707DONJI KUKURUZARI
HR1310010051708428702DONJI LAPAC
HR3510010051708628708DONJI MIHOLJAC
HR1510010051708928701DONJI VIDOVEC
HR8810010051756828703DRAGALIĆ
HR2610010051709028704DRAGANIĆ
HR3710010051709128707DRAŽ
HR7010010051709228702DRENOVCI
HR9210010051709428708DRENJE
HR7110010051709528705DRNIŠ
HR5510010051709628709DRNJE
HR7210010051709728701DUBRAVA
HR5910010051754928704DUBRAVICA
HR0810010051759828704DUBROVAČKO PRIMORJE
HR2910010051709828706DUBROVNIK
HR8910010051709928700DUGA RESA
HR3510010051710028709DUGI RAT
HR5210010051710128701DUGO SELO
HR4610010051758528705DUGOPOLJE
HR0910010051710228706DVOR
HR6910010051710328700ĐAKOVO
HR5310010051710428704ĐELEKOVEC
HR6410010051710528707ĐULOVAC
HR9710010051710628702ĐURĐENOVAC
HR6510010051710728703ĐURĐEVAC
HR2210010051710828708ĐURMANEC
HR0710010051711028701ERDUT
HR6110010051711128706ERNESTINOVO
HR0810010051711328704ERVENIK
HR1910010051711428707FARKAŠEVAC
HR4310010051761928706FAŽANA – FASANA
HR5210010051711528702FERDINANDOVAC
HR2010010051711628703FERIČANCI
HR4710010051762928704FUNTANA – FONTANE
HR7410010051711728708FUŽINE
HR5710010051757128700GALOVAC
HR5310010051711828705GARČIN
HR3710010051711928709GAREŠNICA
HR8110010051712028700GENERALSKI STOL
HR6510010051712128704GLINA
HR7610010051712228707GOLA
HR1210010051712328702GORIČAN
HR7710010051712428703GORJANI
HR8610010051761828701GORNJA RIJEKA
HR3410010051712528708GORNJA STUBICA
HR4510010051756928708GORNJA VRBA
HR9410010051712728709GORNJI BOGIĆEVCI
HR6810010051712928706GORNJI KNEGINEC
HR9110010051760428707GORNJI MIHALJEVEC
HR3610010051713028707GOSPIĆ
HR6910010051713128702GRAČAC
HR3710010051713228703GRAČIŠĆE
HR7010010051713428705GRADAC
HR5410010051713528709GRADEC
HR7110010051713628701GRADINA
HR2810010051713728706GRADIŠTE
HR8810010051713828700GROŽNJAN – GRISIGNANA
HR7210010051713928704GRUBIŠNO POLJE
HR9410010051714028703GUNDINCI
HR5110010051714128708GUNJA
HR2210010051751028709GVOZD
HR3110010051714428701HERCEGOVAC
HR8510010051714528706HLEBINE
HR4810010051714628700HRAŠĆINA
HR4310010051714828707HRVACE
HR7610010051714928702HRVATSKA DUBICA
HR8710010051715028705HRVATSKA KOSTAJNICA
HR8810010051715228701HUM NA SUTLI
HR4510010051715328706HVAR
HR0810010051715428700ILOK
HR8910010051715528704IMOTSKI
HR0310010051715628707IVANEC
HR0410010051715828703IVANIĆ-GRAD
HR5810010051715928708IVANKOVO
HR7010010051716128700IVANSKA
HR1210010051760928709JAGODNJAK
HR6510010051716328707JAKOVLJE
HR9810010051716428702JAKŠIĆ
HR6610010051716528703JALŽABET
HR1910010051759928707JANJINA
HR2310010051716628708JARMINA
HR0210010051716728705JASENICE
HR8310010051716828709JASENOVAC
HR0310010051716928701JASTREBARSKO
HR1410010051717028704JELENJE
HR2510010051717128707JELSA
HR1710010051755228705JESENJE
HR5810010051717228702JOSIPDOL
HR2610010051717328703KALI
HR6310010051755928702KALINOVAC
HR7410010051756028705KALNIK
HR6610010051762328708KAMANJE
HR5910010051717528705KANFANAR
HR4310010051717628709KAPELA
HR6010010051717728701KAPTOL
HR1710010051717828706KARLOBAG
HR7710010051717928700KARLOVAC
HR6110010051759628706KAROJBA
HR1810010051718028702KASTAV
HR8310010051718128703KAŠTELA
HR2410010051759728700KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIER-SANTA DOMENICA
HR1910010051718328705KIJEVO
HR0310010051718428709KISTANJE
HR2010010051718528701KLAKAR
HR7410010051718628706KLANA
HR3710010051718728700KLANJEC
HR3210010051718928707KLENOVNIK
HR9710010051719028708KLINČA SELA
HR6010010051719228709KLIS
HR7710010051719328701KLOŠTAR IVANIĆ
HR3410010051719428706KLOŠTAR PODRAVSKI
HR9410010051719528700KNEŽEVI VINOGRADI
HR7810010051719628704KNIN
HR1210010051762228703KOLAN
HR8910010051719728707KOMIŽA
HR2510010051719828702KONAVLE
HR9010010051719928703KONČANICA
HR6910010051720028700KONJŠČINA
HR5310010051720128704KOPRIVNICA
HR6410010051720228707KOPRIVNIČKI BREGI
HR9710010051720328702KOPRIVNIČKI IVANEC
HR6510010051720428703KORČULA
HR9810010051753828701KOSTRENA
HR2210010051720528708KOŠKA
HR9810010051720628705KOTORIBA
HR0210010051720828701KRALJEVEC NA SUTLI
HR5610010051720928706KRALJEVICA
HR5710010051721128702KRAPINA
HR2510010051721228703KRAPINSKE TOPLICE
HR9610010051753328702KRAŠIĆ
HR4110010051754528709KRAVARSKO
HR7910010051721328708KRIŽ
HR5810010051721428705KRIŽEVCI
HR4210010051721528709KRK
HR5910010051721628701KRNJAK
HR1610010051721728706KRŠAN
HR4110010051757228704KUKLJICA
HR6010010051721928704KULA NORINSKA
HR9810010051755328709KUMROVEC
HR8210010051722028703KUTINA
HR3910010051722128708KUTJEVO
HR1810010051722228705LABIN
HR0210010051722328709LANIŠĆE
HR7310010051722528706LASINJA
HR3610010051722628700LASTOVO
HR3010010051758628709LEĆEVICA
HR2010010051722728704LEGRAD
HR3110010051722828707LEKENIK
HR6410010051722928702LEPOGLAVA
HR7510010051723028705LEVANJSKA VAROŠ
HR5910010051723128709LIPIK
HR7610010051723228701LIPOVLJANI
HR9310010051723428700LIŠANE OSTROVIČKE
HR7710010051723528704LIŽNJAN – LISIGNANO
HR8810010051723628707LOBOR
HR2410010051723728702LOKVE
HR4710010051758728701LOKVIČIĆI
HR4510010051762428705LOPAR
HR4610010051723928708LOVAS
HR9510010051724028706LOVINAC
HR4210010051724228704LOVRAN
HR5310010051724328707LOVREĆ
HR8610010051724428702LUDBREG
HR7510010051754828700LUKA
HR5410010051724528703LUKAČ
HR7910010051760028701LUMBARDA
HR1110010051724628708LUPOGLAV
HR8710010051724728705LJUBEŠĆICA
HR7110010051724828709MAČE
HR7010010051757828709MAGADENOVAC
HR7210010051755528706MAJUR
HR8810010051724928701MAKARSKA
HR0210010051725028704MALA SUBOTICA
HR1310010051725128707MALI BUKOVEC
HR4610010051725228702MALI LOŠINJ
HR1410010051725328703MALINSKA – DUBAŠNICA
HR6810010051725428708MARČANA
HR3110010051725628709MARIJA BISTRICA
HR5510010051753928706MARIJA GORICA
HR4810010051725728701MARIJANCI
HR0510010051725828706MARINA
HR5610010051761028700MARKUŠICA
HR7810010051708528703MARTIJANEC
HR6510010051725928700MARTINSKA VES
HR0610010051726028702MARUŠEVEC
HR7110010051726128703MATULJI
HR0710010051726328705MEDULIN
HR8810010051726428709METKOVIĆ
HR0810010051726528701MIHOVLJAN
HR6210010051726628706MIKLEUŠ
HR2510010051726728700MILNA
HR0910010051726828704MLJET
HR8510010051727028708MOLVE
HR6510010051727328701MOŠČENIČKA DRAGA
HR2210010051727428706MOTOVUN – MONTONA
HR8210010051727528700MRKOPALJ
HR1410010051708728705MUĆ
HR6610010051727628704MURSKO SREDIŠĆE
HR6910010051761728709MURTER – KORNATI
HR1310010051727828702NAŠICE
HR7810010051727928703NEDELIŠĆE
HR5110010051761228707NEGOSLAVCI
HR0810010051728028709NEREŽIŠĆA
HR2510010051728128701NETRETIĆ
HR2510010051729528702NIJEMCI
HR7910010051728228706NIN
HR4210010051728328700NOVA BUKOVICA
HR2610010051728428704NOVA GRADIŠKA
HR3710010051728528707NOVA KAPELA
HR3810010051728728703NOVA RAČA
HR9210010051728828708NOVALJA
HR1810010051755428701NOVI GOLUBOVEC
HR7110010051728928705NOVI MAROF
HR7710010051729028701NOVI VINODOLSKI
HR8110010051753728709NOVIGRAD
HR9410010051729228700NOVIGRAD PODRAVSKI
HR3410010051729128706NOVIGRAD – CITTANOVA
HR5810010051756128709NOVO VIRJE
HR7810010051729328704NOVSKA
HR8910010051729428707NUŠTAR
HR9010010051729628703OBROVAC
HR4710010051729728708OGULIN
HR0410010051758828706OKRUG
HR1010010051729928709OKUČANI
HR7010010051730028703OMIŠ
HR2710010051730128708OMIŠALJ
HR0610010051730228705OPATIJA
HR8710010051730328709OPRISAVCI
HR0710010051730428701OPRTALJ – PORTOLE
HR2410010051730628700OPUZEN
HR0810010051730728704ORAHOVICA
HR1910010051730828707OREBIĆ
HR2710010051760528702OREHOVICA
HR5210010051730928702ORIOVAC
HR2410010051754228703ORLE
HR4710010051731128709OROSLAVJE
HR6410010051731228701OSIJEK
HR2110010051731328706OTOČAC
HR8110010051731428700OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA)
HR2110010051753528708OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA)
HR6510010051731528704OZALJ
HR7610010051731628707PAG
HR1210010051731728702PAKOŠTANE
HR7710010051731828703PAKRAC
HR8310010051732028706PAŠMAN
HR4610010051732128700PAZIN
HR4110010051732328707PERUŠIĆ
HR7410010051732428702PETERANEC
HR4210010051732528703PETLOVAC
HR9610010051732628708PETRIJANEC
HR7510010051732728705PETRIJEVCI
HR5910010051732828709PETRINJA
HR7610010051732928701PETROVSKO
HR8710010051733028704PIĆAN
HR1210010051758128707PIROVAC
HR9810010051733128707PISAROVINA
HR3410010051733228702PITOMAČA
HR0210010051733328703PLAŠKI
HR5610010051733428708PLETERNICA
HR3310010051745528708PLITVIČKA JEZERA
HR3510010051733528705PLOČE
HR3610010051733728701PODBABLJE
HR9010010051733828706PODCRKAVLJE
HR5310010051733928700PODGORA
HR9110010051734028702PODGORAČ
HR6410010051727128705PODRAVSKA MOSLAVINA
HR8510010051761628705PODRAVSKE SESVETE
HR5910010051734128703PODSTRANA
HR1610010051734228708PODTUREN
HR9210010051734328705POJEZERJE
HR5710010051754428705POKUPSKO
HR7610010051734428709POLAČA
HR9310010051734528701POLIČNIK
HR5010010051734628706POPOVAC
HR1310010051734728700POPOVAČA
HR9410010051734828704POREČ – PARENZO
HR0810010051734928707POSEDARJE
HR7310010051735028708POSTIRA
HR5210010051757328707POVLJANA
HR5210010051735128705POŽEGA
HR3610010051735228709PREGRADA
HR1010010051735428706PREKO
HR7010010051735528700PRELOG
HR5410010051735628704PRESEKA
HR6410010051758928700PRGOMET
HR1110010051762028707PRIBISLAVEC
HR0510010051759028702PRIMORSKI DOLAC
HR6510010051735728707PRIMOŠTEN
HR1310010051758328703PRIVLAKA (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR8510010051757428702PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)
HR9510010051708828709PROLOŽAC
HR2610010051729828705PROMINA
HR9810010051735828702PUČIŠĆA
HR6610010051735928703PULA – POLA
HR9310010051736028709PUNAT
HR1310010051736128701PUNITOVCI
HR6710010051736228706PUŠĆA
HR3010010051736328700RAB
HR1410010051736428704RADOBOJ
HR9710010051753628705RAKOVEC
HR2510010051736528707RAKOVICA
HR5810010051736628702RASINJA
HR8010010051736828708RAŠA
HR5910010051736928705RAVNA GORA
HR2210010051737128706RAŽANAC
HR8210010051737228700REŠETARI
HR3510010051755628700RIBNIK
HR6610010051737328704RIJEKA
HR4510010051758228702ROGOZNICA
HR7710010051737428707ROVINJ – ROVIGNO
HR1310010051737528702ROVIŠĆE
HR7810010051737628703RUGVICA
HR7010010051759128703RUNOVIĆI
HR3510010051737728708RUŽIĆ
HR1410010051737828705SABORSKO
HR9510010051737928709SALI
HR4210010051738028700SAMOBOR
HR2610010051738128704SATNICA ĐAKOVAČKA
HR3710010051738228707SEGET
HR7010010051738328702SELCA
HR9210010051738528708SELNICA
HR7110010051738628705SEMELJCI
HR5510010051738728709SENJ
HR7510010051756228701SEVERIN
HR7210010051738828701SIBINJ
HR9410010051757028706SIKIREVCI
HR2910010051738928706SINJ
HR9410010051739028707SIRAČ
HR3010010051739128702SISAK
HR5210010051739328708SKRAD
HR3110010051739428705SKRADIN
HR1510010051739528709SLATINA
HR3210010051739628701SLAVONSKI BROD
HR8610010051739728706SLAVONSKI ŠAMAC
HR3310010051739928704SLIVNO
HR2810010051740028704SLUNJ
HR7210010051740228702SMOKVICA
HR7310010051740528705SOKOLOVAC
HR5710010051740628709SOLIN
HR7410010051740728701SOPJE
HR9110010051740928700SPLIT
HR3210010051741028702SRAČINEC
HR9710010051741128703STANKOVCI
HR5410010051741228708STARA GRADIŠKA
HR3310010051741328705STARI GRAD
HR1710010051741428709STARI JANKOVCI
HR3410010051741528701STARI MIKANOVCI
HR8810010051741628706STARIGRAD
HR3510010051741828704STARO PETROVO SELO
HR4610010051741928707STON
HR9210010051760628703STRAHONINEC
HR9010010051742128705STRIZIVOJNA
HR7410010051742228709STUBIČKE TOPLICE
HR3810010051755128708STUPNIK
HR9110010051742328701SUĆURAJ
HR4810010051742428706SUHOPOLJE
HR1110010051742528700SUKOŠAN
HR9210010051742628704SUNJA
HR0610010051742728707SUPETAR
HR2710010051759228708SUTIVAN
HR4910010051760728708SVETA MARIJA
HR0810010051743228706SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR9610010051743628702SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA)
HR6410010051743728703SVETI ĐURĐ
HR3910010051742828702SVETI FILIP I JAKOV
HR2110010051743828708SVETI ILIJA
HR0710010051742928703SVETI IVAN ZELINA
HR9710010051743928705SVETI IVAN ŽABNO
HR0610010051744028701SVETI JURAJ NA BREGU
HR3410010051743028709SVETI KRIŽ ZAČRETJE
HR5110010051743128701SVETI LOVREČ
HR6010010051744128706SVETI MARTIN NA MURI
HR2310010051744228700SVETI PETAR OREHOVEC
HR6810010051743328700SVETI PETAR U ŠUMI
HR6310010051743528707SVETVINČENAT
HR9210010051756428700ŠANDROVAC
HR2810010051760828705ŠENKOVEC
HR0710010051744328704ŠESTANOVAC
HR1810010051744428707ŠIBENIK
HR5110010051744528702ŠKABRNJA
HR5210010051761428703ŠODOLOVCI
HR7310010051744728708ŠOLTA
HR3610010051744928709ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR8010010051745028700ŠTEFANJE
HR6310010051762828700ŠTITAR
HR7510010051745228707ŠTRIGOVA
HR2610010051763128708TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR1110010051745328702TINJAN
HR7610010051745428703TISNO
HR5310010051757528703TKON
HR1210010051745628705TOMPOJEVCI
HR9310010051745728709TOPUSKO
HR1310010051745828701TORDINCI
HR1910010051755728704TOUNJ
HR6710010051745928706TOVARNIK
HR4610010051762628701TRIBUNJ
HR3510010051746028707TRILJ
HR6810010051746128702TRNAVA
HR3610010051746228703TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR9010010051746328708TROGIR
HR3610010051760128706TRPANJ
HR6910010051746428705TRPINJA
HR0610010051759328705TUČEPI
HR7010010051746628701TUHELJ
HR2710010051746728706UDBINA
HR8710010051746828700UMAG – UMAGO
HR7110010051746928704UNEŠIĆ
HR5010010051747128708VALPOVO
HR2910010051747228705VARAŽDIN
HR1310010051747328709VARAŽDINSKE TOPLICE
HR3010010051747428701VELA LUKA
HR8410010051747528706VELIKA
HR5610010051754128702VELIKA GORICA
HR4710010051747628700VELIKA KOPANICA
HR3110010051747728704VELIKA LUDINA
HR4210010051747828707VELIKA PISANICA
HR7610010051756528704VELIKA TRNOVITICA
HR3010010051755828707VELIKI BUKOVEC
HR8610010051748028705VELIKI GRĐEVAC
HR7010010051748128709VELIKO TRGOVIŠĆE
HR4410010051748328706VELIKO TROJSTVO
HR0710010051748428700VIDOVEC
HR8810010051748528704VILJEVO
HR0210010051748628707VINICA
HR3510010051748728702VINKOVCI
HR0310010051748828703VINODOLSKA OPĆINA
HR5710010051748928708VIR
HR0910010051749028706VIRJE
HR6910010051749128700VIROVITICA
HR5310010051749228704VIS
HR6410010051749328707VISOKO
HR9710010051749428702VIŠKOVCI
HR6510010051749528703VIŠKOVO
HR9810010051749728705VIŠNJAN – VISIGNANO
HR8210010051749828709VIŽINADA – VISINADA
HR8710010051757928701VLADISLAVCI
HR0210010051749928701VOĆIN
HR0210010051750028708VODICE
HR6210010051750228709VODNJAN – DIGNANO
HR6710010051758428708VOĐINCI
HR7910010051750328701VOJNIĆ
HR3610010051750428706VRATIŠINEC
HR9610010051750528700VRBANJA
HR8010010051750628704VRBJE
HR9110010051750728707VRBNIK
HR2710010051750828702VRBOVEC
HR9210010051750928703VRBOVSKO
HR3910010051751128701VRGORAC
HR9310010051751228706VRHOVINE
HR5610010051751328700VRLIKA
HR4010010051751428704VRPOLJE
HR8410010051751628702VRSAR – ORSERA
HR2910010051762528709VRSI
HR5210010051751728703VUKA
HR0910010051751828708VUKOVAR
HR8510010051751928705ZABOK
HR9110010051752028701ZADAR
HR0710010051759528701ZADVARJE
HR4810010051752128706ZAGORSKA SELA
HR9110010051713328708ZAGREB
HR1110010051752228700ZAGVOZD
HR7810010051754328708ZAPREŠIĆ
HR9210010051752328704ZAŽABLJE
HR0610010051752428707ZDENCI
HR3910010051752528702ZEMUNIK DONJI
HR0710010051752628703ZLATAR
HR6110010051752728708ZLATAR BISTRICA
HR4010010051752828705ZMIJAVCI
HR8710010051756628707ZRINSKI TOPOLOVAC
HR6810010051753028700ŽAKANJE
HR5210010051753128704ŽMINJ
HR2310010051754028707ŽUMBERAK
HR9610010051760228700ŽUPA DUBROVAČKA
HR6410010051753428703ŽUPANJA


2.1.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora i spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

2.2. Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih, geotermalnih i prirodnih izvorskih voda

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih, geotermalnih i prirodnih izvorskih voda uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području ostvaruje pravo crpljenja mineralnih, geotermalnih i prirodnih izvorskih voda:

RačunGrad/Općina
HR8410010051701028749BEBRINA
HR3710010051704128745BUDINŠČINA
HR0410010051706728745DARUVAR
HR3010010051707928749DONJA STUBICA
HR0610010051716928744JASTREBARSKO
HR2810010051721228746KRAPINSKE TOPLICE
HR6110010051721428748KRIŽEVCI
HR3310010051722528747LASINJA
HR6810010051723128741LIPIK
HR1110010051726528744MIHOVLJAN
HR1010010051730428744OPRTALJ – PORTOLE
HR7810010051731328747OTOČAC
HR8010010051733128740PISAROVINA
HR8310010051742228741STUBIČKE TOPLICE
HR2010010051744128747SVETI MARTIN NA MURI
HR0510010051745728741TOPUSKO
HR7310010051746628744TUHELJ
HR2210010051747328741VARAŽDINSKE TOPLICE
HR4410010051747528747VELIKA

2.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za crpljenje mineralnih, geotermalnih i prirodnih izvorskih voda na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

2.3. Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu

Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području ostvaruje pravo zahvaćanja voda za javnu vodoopskrbu:

RačunGrad/Općina
HR9610010051700128955ANDRIJAŠEVCI
HR3210010051700328957BABINA GREDA
HR6510010051700428952BAKAR
HR1210010051700628950BARBAN
HR8810010051700828954BAŠKA
HR2910010051702228950BIOGRAD NA MORU
HR4110010051702628956BOGDANOVCI
HR9310010051703528956BRESTOVAC
HR8410010051703928952BRODSKI STUPNIK
HR5310010051704328956BUZET
HR7510010051704428955CERNA
HR1110010051704628957CERNIK
HR1610010051705828951ČAGLIN
HR6110010051706328952ČAZMA
HR2010010051706928956DELNICE
HR5010010051757628958DONJA MOTIČINA
HR9510010051708128951DONJI ANDRIJEVCI
HR5710010051709528957DRNIŠ
HR4810010051759828954DUBROVAČKO PRIMORJE
HR3710010051709828950DUBROVNIK
HR8210010051710328951ĐAKOVO
HR5010010051710528959ĐULOVAC
HR9010010051711028953ERDUT
HR1710010051711728958FUŽINE
HR6310010051712428955GORJANI
HR2210010051713028959GOSPIĆ
HR8610010051715628959IVANEC
HR9810010051715928958IVANKOVO
HR5410010051717028954JELENJE
HR8710010051717228956JOSIPDOL
HR2510010051717828950KARLOBAG
HR9010010051717928951KARLOVAC
HR9510010051719228952KLIS
HR2110010051719628954KNIN
HR9310010051720128954KOPRIVNICA
HR8410010051753828953KOSTRENA
HR7710010051721528952KRK
HR2410010051721728950KRŠAN
HR7910010051722128958KUTJEVO
HR9310010051722928956LEPOGLAVA
HR7410010051723628959LOBOR
HR5310010051723728956LOKVE
HR8610010051723928958LOVAS
HR8210010051724228954LOVRAN
HR9010010051726328957MEDULIN
HR2610010051726428952METKOVIĆ
HR5110010051727328953MOŠČENIČKA DRAGA
HR4210010051727828956NAŠICE
HR6410010051727928955NEDELIŠĆE
HR5410010051729528956NIJEMCI
HR8710010051728228950NIN
HR5710010051728928957NOVI MAROF
HR6310010051729028953NOVI VINODOLSKI
HR1910010051753728952NOVIGRAD
HR1010010051729228951NOVIGRAD PODRAVSKI
HR7510010051729428959NUŠTAR
HR7610010051729628955OBROVAC
HR8710010051729728958OGULIN
HR5610010051730028955OMIŠ
HR6710010051730128958OMIŠALJ
HR8910010051730228957OPATIJA
HR9010010051730428953OPRTALJ – PORTOLE
HR8110010051730928956ORIOVAC
HR5010010051731228953OSIJEK
HR2910010051731328950OTOČAC
HR9410010051731428951OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA)
HR6110010051753528958OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA)
HR4110010051731728956PAKOŠTANE
HR9410010051732828952PETRINJA
HR8510010051733328955PLAŠKI
HR9610010051733428958PLETERNICA
HR7310010051745528958PLITVIČKA JEZERA
HR2110010051733528957PLOČE
HR9810010051733828950PODCRKAVLJE
HR7910010051734528953POLIČNIK
HR2610010051734728951POPOVAČA
HR9110010051734928959POSEDARJE
HR3810010051757328959POVLJANA
HR3810010051735128957POŽEGA
HR8310010051735528951PRELOG
HR9610010051758328955PRIVLAKA (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR3310010051708828952PROLOŽAC
HR5210010051735928955PULA – POLA
HR3110010051736028952PUNAT
HR2310010051736828958RAŠA
HR4510010051736928957RAVNA GORA
HR3010010051737128950RAŽANAC
HR0910010051737328954RIJEKA
HR7510010051737728958RUŽIĆ
HR3310010051737928952SALI
HR5510010051738028951SAMOBOR
HR5710010051738628957SEMELJCI
HR9010010051738728952SENJ
HR0510010051757028950SIKIREVCI
HR3710010051738928950SINJ
HR8010010051739028959SIRAČ
HR5910010051739128956SISAK
HR9210010051739328958SKRAD
HR5010010051739528952SLATINA
HR1810010051739628953SLAVONSKI BROD
HR9210010051740628952SOLIN
HR5210010051741428952STARI JANKOVCI
HR2010010051741528953STARI MIKANOVCI
HR9610010051741628950STARIGRAD
HR3210010051741928959STON
HR1610010051743228950SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR2810010051743628956SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA)
HR6810010051742828956SVETI FILIP I JAKOV
HR0410010051744428959ŠIBENIK
HR6210010051745428955TISNO
HR9610010051745828953TORDINCI
HR7510010051745928950TOVARNIK
HR2210010051746228955TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR5510010051746428957TRPINJA
HR3510010051746728950UDBINA
HR1510010051747228957VARAŽDIN
HR9210010051747528950VELIKA
HR8510010051754128956VELIKA GORICA
HR6010010051747628951VELIKA KOPANICA
HR6410010051748728956VINKOVCI
HR8610010051748828955VINODOLSKA OPĆINA
HR8210010051749128951VIROVITICA
HR2910010051749428956VIŠKOVCI
HR2010010051749828952VIŽINADA – VISINADA
HR1010010051758428958VOĐINCI
HR1210010051750528951VRBANJA
HR6910010051751328951VRLIKA
HR8010010051751428954VRPOLJE
HR6410010051762528952VRSI
HR4910010051751828958VUKOVAR
HR7710010051752028953ZADAR
HR9010010051759528953ZADVARJE
HR3410010051713328958ZAGREB
HR2110010051754328958ZAPREŠIĆ
HR1210010051760228951ŽUPA DUBROVAČKA2.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija ili broj modela »HR67« kod kojeg u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuju OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Ako je u polje »model« upisan broj modela »HR05«, u nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije. Ako je u polje »model« upisan broj modela »HR67«, u nastavku podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani a ako su upisani nisu pod kontrolom.

2.4. Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi slobodna zona:

RačunGrad/Općina
HR0610010051700429335BAKAR
HR7310010051702429336BJELOVAR
HR6510010051721129334KRAPINA
HR7210010051731229333OSIJEK
HR8610010051733529339PLOČE
HR2010010051735929337PULA – POLA
HR7010010051755629331RIBNIK
HR7410010051737329336RIJEKA
HR4010010051739629333SLAVONSKI BROD
HR2910010051740929331SPLIT
HR8710010051746229337TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR8010010051747229339VARAŽDIN
HR9310010051751829330VUKOVAR
HR7810010051713329330ZAGREB

2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za osnivanje slobodne zone na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

2.5. Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode i prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode i prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi izvor pitke vode:

RačunGrad/Općina
HR1910010051703529609BRESTOVAC
HR3610010051705129609CIVLJANE
HR9410010051713029603GOSPIĆ
HR7710010051719829609KONAVLE
HR5610010051724029602LOVINAC
HR2410010051729629600OBROVAC
HR7910010051731329602OTOČAC
HR6310010051731429606OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA)
HR3210010051737329607RIJEKA
HR9310010051746029603TRILJ
HR3810010051751329606VRLIKA

2.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za zahvaćanje pitke vode i prodaju na tržištu u bocama i drugoj ambalaži na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

2.6. Naknada za skladištenje prirodnog plina

Naknada za skladištenje prirodnog plina uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama:

RačunGrad/Općina
HR9010010051713929738GRUBIŠNO POLJE
HR0610010051721329731KRIŽ
HR4910010051747729738VELIKA LUDINA

2.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za skladištenje prirodnog plina na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuju identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

3.1. Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega

Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega uplaćuje se na račun grada/općine na čijem je području ostvarena prodaja državnih biljega:

RačunGrad/Općina
HR4410010051700130861ANDRIJAŠEVCI
HR1710010051700230869ANTUNOVAC
HR6110010051700330860BABINA GREDA
HR3410010051700430868BAKAR
HR4010010051700530864BALE – VALLE
HR6210010051700630863BARBAN
HR7310010051700730866BARILOVIĆ
HR7910010051700830862BAŠKA
HR9010010051700930865BAŠKA VODA
HR7410010051701030869BEBRINA
HR2110010051701130860BEDEKOVČINA
HR1510010051755030861BEDENICA
HR9110010051701230868BEDNJA
HR9710010051701330864BELI MANASTIR
HR3310010051701530866BELICA
HR3910010051701630862BELIŠĆE
HR5010010051701730865BENKOVAC
HR8810010051701830867BEREK
HR5110010051701930861BERETINEC
HR5110010051702030868BIBINJE
HR8010010051762130867BILICE
HR5710010051702130864BILJE
HR7910010051702230863BIOGRAD NA MORU
HR7810010051731030860BISKUPIJA
HR7310010051754730863BISTRA
HR9010010051702330866BIZOVAC
HR9610010051702430862BJELOVAR
HR1010010051702530865BLATO
HR4810010051702630867BOGDANOVCI
HR1110010051702730861BOL
HR2810010051702930860BOROVO
HR1210010051703030864BOSILJEVO
HR4510010051703230866BOŠNJACI
HR5110010051703330862BRCKOVLJANI
HR6210010051703430865BRDOVEC
HR8410010051707730867BRELA
HR0310010051703530867BRESTOVAC
HR6310010051703630861BREZNICA
HR7510010051715130868BREZNIČKI HUM
HR3610010051703730869BRINJE
HR8010010051703830860BROD MORAVICE
HR5310010051703930868BRODSKI STUPNIK
HR0510010051704030866BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR1110010051704130862BUDINŠČINA
HR2210010051704230865BUJE – BUIE
HR5910010051756730867BUKOVLJE
HR6010010051704330867BUZET
HR2310010051704430861CERNA
HR4010010051704630860CERNIK
HR1310010051704730868CEROVLJE
HR1910010051704830864CESTICA
HR4110010051704930863CETINGRAD
HR7910010051705030865CISTA PROVO
HR2010010051705130867CIVLJANE
HR8010010051705230861CRES
HR5310010051705330869CRIKVENICA
HR9710010051705430860CRNAC
HR7010010051705530868ČABAR
HR7610010051705630864ČAČINCI
HR9810010051705730863ČAĐAVICA
HR1210010051705830866ČAGLIN
HR4010010051706030861ČAKOVEC
HR1310010051706130869ČAVLE
HR3010010051706330868ČAZMA
HR3610010051706430864ČEMINAC
HR5810010051706530863ČEPIN
HR6910010051706630866DARDA
HR7510010051706730862DARUVAR
HR8610010051706830865DAVOR
HR1410010051760330862DEKANOVEC
HR2710010051706930867DELNICE
HR1710010051707030860DESINIĆ
HR8710010051707130868DEŽANOVAC
HR9310010051707230864DICMO
HR2910010051707430866DOBRINJ
HR3510010051707530862DOMAŠINEC
HR4710010051707830861DONJA DUBRAVA
HR5710010051757630869DONJA MOTIČINA
HR2010010051707930869DONJA STUBICA
HR8010010051708030863DONJA VOĆA
HR9110010051708130866DONJI ANDRIJEVCI
HR9710010051708230862DONJI KRALJEVEC
HR1110010051708330865DONJI KUKURUZARI
HR4910010051708430867DONJI LAPAC
HR8210010051708630869DONJI MIHOLJAC
HR0810010051708930864DONJI VIDOVEC
HR2210010051756830861DRAGALIĆ
HR5710010051709030862DRAGANIĆ
HR6810010051709130865DRAŽ
HR0910010051709230867DRENOVCI
HR4210010051709430869DRENJE
HR8610010051709530860DRNIŠ
HR5910010051709630868DRNJE
HR6510010051709730864DUBRAVA
HR9010010051754930862DUBRAVICA
HR3910010051759830862DUBROVAČKO PRIMORJE
HR8710010051709830863DUBROVNIK
HR9810010051709930866DUGA RESA
HR3910010051710030868DUGI RAT
HR4510010051710130864DUGO SELO
HR6110010051758530860DUGOPOLJE
HR6710010051710230863DVOR
HR7810010051710330866ĐAKOVO
HR8410010051710430862ĐELEKOVEC
HR9510010051710530865ĐULOVAC
HR3610010051710630867ĐURĐENOVAC
HR9610010051710730861ĐURĐEVAC
HR6910010051710830869ĐURMANEC
HR9710010051711030864ERDUT
HR2210010051711130863ERNESTINOVO
HR3910010051711330862ERVENIK
HR5010010051711430865FARKAŠEVAC
HR0410010051761930863FAŽANA – FASANA
HR8810010051711530867FERDINANDOVAC
HR5110010051711630861FERIČANCI
HR7810010051762930862FUNTANA – FONTANE
HR2410010051711730869FUŽINE
HR6610010051757130866GALOVAC
HR6810010051711830860GARČIN
HR4110010051711930868GAREŠNICA
HR9010010051712030866GENERALSKI STOL
HR9610010051712130862GLINA
HR1010010051712230865GOLA
HR4810010051712330867GORIČAN
HR1110010051712430861GORJANI
HR7910010051761830864GORNJA RIJEKA
HR8110010051712530869GORNJA STUBICA
HR9210010051756930869GORNJA VRBA
HR9810010051712730868GORNJI BOGIĆEVCI
HR2910010051712930863GORNJI KNEGINEC
HR2510010051760430865GORNJI MIHALJEVEC
HR6710010051713030865GOSPIĆ
HR0810010051713130867GRAČAC
HR6810010051713230861GRAČIŠĆE
HR8510010051713430860GRADAC
HR5810010051713530868GRADEC
HR6410010051713630864GRADINA
HR8610010051713730863GRADIŠTE
HR9710010051713830866GROŽNJAN – GRISIGNANA
HR0610010051713930862GRUBIŠNO POLJE
HR2810010051714030861GUNDINCI
HR9810010051714130869GUNJA
HR2610010051751030868GVOZD
HR2410010051714430864HERCEGOVAC
HR4610010051714530863HLEBINE
HR5710010051714630866HRAŠĆINA
HR7410010051714830865HRVACE
HR1510010051714930867HRVATSKA DUBICA
HR0510010051715030860HRVATSKA KOSTAJNICA
HR8110010051715230864HUM NA SUTLI
HR0610010051715330863HVAR
HR1710010051715430866ILOK
HR2310010051715530862IMOTSKI
HR3410010051715630865IVANEC
HR3510010051715830861IVANIĆ-GRAD
HR0810010051715930869IVANKOVO
HR7910010051716130866IVANSKA
HR1610010051760930868JAGODNJAK
HR9610010051716330865JAKOVLJE
HR3710010051716430867JAKŠIĆ
HR9710010051716530861JALŽABET
HR5010010051759930865JANJINA
HR7010010051716630869JARMINA
HR1710010051716730860JASENICE
HR8710010051716830868JASENOVAC
HR9310010051716930864JASTREBARSKO
HR4510010051717030862JELENJE
HR5610010051717130865JELSA
HR3210010051755230860JESENJE
HR9410010051717230867JOSIPDOL
HR5710010051717330861KALI
HR0210010051755930867KALINOVAC
HR8910010051756030860KALNIK
HR1610010051762330869KAMANJE
HR7410010051717530860KANFANAR
HR4710010051717630868KAPELA
HR5310010051717730864KAPTOL
HR7510010051717830863KARLOBAG
HR8610010051717930866KARLOVAC
HR2210010051759630863KAROJBA
HR5410010051718030867KASTAV
HR1710010051718130861KAŠTELA
HR3310010051759730866KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIER-SANTA DOMENICA
HR3410010051718330860KIJEVO
HR0710010051718430868KISTANJE
HR1310010051718530864KLAKAR
HR3510010051718630863KLANA
HR4610010051718730866KLANJEC
HR6310010051718930865KLENOVNIK
HR4710010051719030869KLINČA SELA
HR6410010051719230868KLIS
HR7010010051719330864KLOŠTAR IVANIĆ
HR9210010051719430863KLOŠTAR PODRAVSKI
HR0610010051719530866KNEŽEVI VINOGRADI
HR1210010051719630862KNIN
HR4310010051762230861KOLAN
HR2310010051719730865KOMIŽA
HR6110010051719830867KONAVLE
HR2410010051719930861KONČANICA
HR7810010051720030866KONJŠČINA
HR8410010051720130862KOPRIVNICA
HR9510010051720230865KOPRIVNIČKI BREGI
HR3610010051720330867KOPRIVNIČKI IVANEC
HR9610010051720430861KORČULA
HR9110010051753830864KOSTRENA
HR6910010051720530869KOŠKA
HR1610010051720630860KOTORIBA
HR9210010051720830864KRALJEVEC NA SUTLI
HR1710010051720930863KRALJEVICA
HR9310010051721130867KRAPINA
HR5610010051721230861KRAPINSKE TOPLICE
HR3510010051753330867KRAŠIĆ
HR4510010051754530868KRAVARSKO
HR2910010051721330869KRIŽ
HR7310010051721430860KRIŽEVCI
HR4610010051721530868KRK
HR5210010051721630864KRNJAK
HR7410010051721730863KRŠAN
HR7210010051757230862KUKLJICA
HR9110010051721930862KULA NORINSKA
HR0510010051755330868KUMROVEC
HR1610010051722030861KUTINA
HR8610010051722130869KUTJEVO
HR3310010051722230860LABIN
HR0610010051722330868LANIŠĆE
HR3410010051722530863LASINJA
HR4510010051722630866LASTOVO
HR3410010051758630868LEĆEVICA
HR5110010051722730862LEGRAD
HR6210010051722830865LEKENIK
HR0310010051722930867LEPOGLAVA
HR9010010051723030860LEVANJSKA VAROŠ
HR6310010051723130868LIPIK
HR6910010051723230864LIPOVLJANI
HR0510010051723430866LIŠANE OSTROVIČKE
HR1110010051723530862LIŽNJAN – LISIGNANO
HR2210010051723630865LOBOR
HR6010010051723730867LOKVE
HR4010010051758730864LOKVIČIĆI
HR6010010051762430860LOPAR
HR9310010051723930869LOVAS
HR5610010051724030863LOVINAC
HR7310010051724230862LOVRAN
HR8410010051724330865LOVREĆ
HR2510010051724430867LUDBREG
HR8410010051754830866LUKA
HR8510010051724530861LUKAČ
HR7210010051760030864LUMBARDA
HR5810010051724630869LUPOGLAV
HR0510010051724730860LJUBEŠĆICA
HR7510010051724830868MAČE
HR7410010051757830868MAGADENOVAC
HR3310010051755530863MAJUR
HR8110010051724930864MAKARSKA
HR3310010051725030862MALA SUBOTICA
HR4410010051725130865MALI BUKOVEC
HR8210010051725230867MALI LOŠINJ
HR4510010051725330861MALINSKA – DUBAŠNICA
HR1810010051725430869MARČANA
HR3510010051725630868MARIJA BISTRICA
HR1610010051753930863MARIJA GORICA
HR4110010051725730864MARIJANCI
HR6310010051725830863MARINA
HR6510010051761030866MARKUŠICA
HR1210010051708530861MARTIJANEC
HR7410010051725930866MARTINSKA VES
HR4210010051726030867MARUŠEVEC
HR0510010051726130861MATULJI
HR2210010051726330860MEDULIN
HR9210010051726430868METKOVIĆ
HR9810010051726530864MIHOVLJAN
HR2310010051726630863MIKLEUŠ
HR3410010051726730866MILNA
HR4010010051726830862MLJET
HR3510010051727030869MOLVE
HR5810010051727330864MOŠČENIČKA DRAGA
HR8010010051727430863MOTOVUN – MONTONA
HR9110010051727530866MRKOPALJ
HR2910010051708730860MUĆ
HR9710010051727630862MURSKO SREDIŠĆE
HR7310010051761730868MURTER – KORNATI
HR4910010051727830867NAŠICE
HR1210010051727930861NEDELIŠĆE
HR8210010051761230865NEGOSLAVCI
HR1210010051728030868NEREŽIŠĆA
HR1810010051728130864NETRETIĆ
HR6110010051729530867NIJEMCI
HR4010010051728230863NIN
HR5110010051728330866NOVA BUKOVICA
HR5710010051728430862NOVA GRADIŠKA
HR6810010051728530865NOVA KAPELA
HR6910010051728730861NOVA RAČA
HR4210010051728830869NOVALJA
HR1110010051755430864NOVI GOLUBOVEC
HR8610010051728930860NOVI MAROF
HR7010010051729030864NOVI VINODOLSKI
HR8510010051753730868NOVIGRAD
HR0610010051729230866NOVIGRAD PODRAVSKI
HR9210010051729130863NOVIGRAD – CITTANOVA
HR6210010051756130868NOVO VIRJE
HR1210010051729330862NOVSKA
HR2310010051729430865NUŠTAR
HR2410010051729630861OBROVAC
HR9410010051729730869OGULIN
HR6210010051758830863OKRUG
HR1410010051729930868OKUČANI
HR0410010051730030861OMIŠ
HR7410010051730130869OMIŠALJ
HR2110010051730230860OPATIJA
HR9110010051730330868OPRISAVCI
HR9710010051730430864OPRTALJ – PORTOLE
HR3310010051730630866OPUZEN
HR3910010051730730862ORAHOVICA
HR5010010051730830865OREBIĆ
HR6310010051760530867OREHOVICA
HR8810010051730930867ORIOVAC
HR5510010051754230861ORLE
HR5110010051731130868OROSLAVJE
HR5710010051731230864OSIJEK
HR7910010051731330863OTOČAC
HR9010010051731430866OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA)
HR6810010051753530869OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA)
HR9610010051731530862OZALJ
HR1010010051731630865PAG
HR4810010051731730867PAKOŠTANE
HR1110010051731830861PAKRAC
HR4410010051732030863PAŠMAN
HR5510010051732130866PAZIN
HR7210010051732330865PERUŠIĆ
HR1310010051732430867PETERANEC
HR7310010051732530861PETLOVAC
HR4610010051732630869PETRIJANEC
HR9010010051732730860PETRIJEVCI
HR6310010051732830868PETRINJA
HR6910010051732930864PETROVSKO
HR2110010051733030862PIĆAN
HR4310010051758130865PIROVAC
HR3210010051733130865PISAROVINA
HR7010010051733230867PITOMAČA
HR3310010051733330861PLAŠKI
HR0610010051733430869PLETERNICA
HR8010010051745530869PLITVIČKA JEZERA
HR5010010051733530860PLOČE
HR2910010051733730864PODBABLJE
HR5110010051733830863PODCRKAVLJE
HR6210010051733930866PODGORA
HR3010010051734030867PODGORAČ
HR7910010051727130860PODRAVSKA MOSLAVINA
HR0310010051761630860PODRAVSKE SESVETE
HR9010010051734130861PODSTRANA
HR6310010051734230869PODTUREN
HR1010010051734330860POJEZERJE
HR7210010051754430860POKUPSKO
HR8010010051734430868POLAČA
HR8610010051734530864POLIČNIK
HR1110010051734630863POPOVAC
HR2210010051734730866POPOVAČA
HR2810010051734830862POREČ – PARENZO
HR3910010051734930865POSEDARJE
HR2310010051735030869POSTIRA
HR8310010051757330865POVLJANA
HR6710010051735130860POŽEGA
HR4010010051735230868PREGRADA
HR6810010051735430863PREKO
HR7910010051735530866PRELOG
HR8510010051735630862PRESEKA
HR7310010051758930866PRGOMET
HR4210010051762030865PRIBISLAVEC
HR4110010051759030867PRIMORSKI DOLAC
HR9610010051735730865PRIMOŠTEN
HR4410010051758330861PRIVLAKA (VUKOVARSLO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR2410010051757430867PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)
HR0210010051708830868PROLOŽAC
HR4110010051729830860PROMINA
HR3710010051735830867PUČIŠĆA
HR9710010051735930861PULA – POLA
HR9710010051736030868PUNAT
HR0610010051736130864PUNITOVCI
HR2810010051736230863PUŠĆA
HR3910010051736330866RAB
HR4510010051736430862RADOBOJ
HR1510010051753630860RAKOVEC
HR5610010051736530865RAKOVICA
HR9410010051736630867RASINJA
HR3010010051736830869RAŠA
HR7410010051736930860RAVNA GORA
HR8010010051737130863RAŽANAC
HR9110010051737230866REŠETARI
HR4410010051755630866RIBNIK
HR9710010051737330862RIJEKA
HR8110010051758230867ROGOZNICA
HR1110010051737430865ROVINJ – ROVIGNO
HR4910010051737530867ROVIŠĆE
HR1210010051737630861RUGVICA
HR0410010051759130861RUNOVIĆI
HR8210010051737730869RUŽIĆ
HR2910010051737830860SABORSKO
HR0210010051737930868SALI
HR5110010051738030866SAMOBOR
HR5710010051738130862SATNICA ĐAKOVAČKA
HR6810010051738230865SEGET
HR0910010051738330867SELCA
HR4210010051738530869SELNICA
HR8610010051738630860SEMELJCI
HR5910010051738730868SENJ
HR6810010051756230864SEVERIN
HR6510010051738830864SIBINJ
HR5510010051757030863SIKIREVCI
HR8710010051738930863SINJ
HR2810010051739030865SIRAČ
HR6610010051739130867SISAK
HR0210010051739330869SKRAD
HR4610010051739430860SKRADIN
HR1910010051739530868SLATINA
HR2510010051739630864SLAVONSKI BROD
HR4710010051739730863SLAVONSKI ŠAMAC
HR6410010051739930862SLIVNO
HR5910010051740030862SLUNJ
HR1110010051740230867SMOKVICA
HR8810010051740530860SOKOLOVAC
HR6110010051740630868SOLIN
HR6710010051740730864SOPJE
HR0310010051740930866SPLIT
HR6810010051741030867SRAČINEC
HR3110010051741130861STANKOVCI
HR0410010051741230869STARA GRADIŠKA
HR4810010051741330860STARI GRAD
HR2110010051741430868STARI JANKOVCI
HR2710010051741530864STARI MIKANOVCI
HR4910010051741630863STARIGRAD
HR6610010051741830862STARO PETROVO SELO
HR7710010051741930865STON
HR2610010051760630861STRAHONINEC
HR0810010051742130860STRIZIVOJNA
HR7810010051742230868STUBIČKE TOPLICE
HR8510010051755130869STUPNIK
HR8410010051742330864SUĆURAJ
HR0910010051742430863SUHOPOLJE
HR2010010051742530866SUKOŠAN
HR2610010051742630862SUNJA
HR3710010051742730865SUPETAR
HR7410010051759230869SUTIVAN
HR9610010051760730869SVETA MARIJA
HR6610010051743230863SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR3510010051743630867SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA)
HR9510010051743730861SVETI ĐURĐ
HR7510010051742830867SVETI FILIP I JAKOV
HR6810010051743830869SVETI ILIJA
HR3810010051742930861SVETI IVAN ZELINA
HR1510010051743930860SVETI IVAN ŽABNO
HR9610010051744030864SVETI JURAJ NA BREGU
HR3810010051743030868SVETI KRIŽ ZAČRETJE
HR4410010051743130864SVETI LOVREČ
HR2110010051744130863SVETI MARTIN NA MURI
HR3210010051744230866SVETI PETAR OREHOVEC
HR7710010051743330866SVETI PETAR U ŠUMI
HR9410010051743530865SVETVINČENAT
HR0410010051756430866ŠANDROVAC
HR4310010051760830860ŠENKOVEC
HR3810010051744330862ŠESTANOVAC
HR4910010051744430865ŠIBENIK
HR8710010051744530867ŠKABRNJA
HR8310010051761430861ŠODOLOVCI
HR2310010051744730869ŠOLTA
HR4010010051744930868ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR8910010051745030866ŠTEFANJE
HR7210010051762830866ŠTITAR
HR0910010051745230865ŠTRIGOVA
HR7310010051763130869TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR4710010051745330867TINJAN
HR1010010051745430861TISNO
HR8410010051757530861TKON
HR2710010051745630860TOMPOJEVCI
HR9710010051745730868TOPUSKO
HR0610010051745830864TORDINCI
HR5010010051755730862TOUNJ
HR2810010051745930863TOVARNIK
HR3910010051762630864TRIBUNJ
HR6610010051746030865TRILJ
HR0710010051746130867TRNAVA
HR6710010051746230861TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR4010010051746330869TROGIR
HR9410010051760130863TRPANJ
HR8410010051746430860TRPINJA
HR2110010051759330860TUČEPI
HR6310010051746630864TUHELJ
HR8510010051746730863UDBINA
HR9610010051746830866UMAG – UMAGO
HR0510010051746930862UNEŠIĆ
HR9710010051747130869VALPOVO
HR4410010051747230860VARAŽDIN
HR1710010051747330868VARAŽDINSKE TOPLICE
HR2310010051747430864VELA LUKA
HR4510010051747530863VELIKA
HR9210010051754130867VELIKA GORICA
HR5610010051747630866VELIKA KOPANICA
HR6210010051747730862VELIKA LUDINA
HR7310010051747830865VELIKA PISANICA
HR1010010051756530862VELIKA TRNOVITICA
HR6110010051755830865VELIKI BUKOVEC
HR0410010051748030860VELIKI GRĐEVAC
HR7410010051748130868VELIKO TRGOVIŠĆE
HR0510010051748330863VELIKO TROJSTVO
HR1610010051748430866VIDOVEC
HR2210010051748530862VILJEVO
HR3310010051748630865VINICA
HR7110010051748730867VINKOVCI
HR3410010051748830861VINODOLSKA OPĆINA
HR0710010051748930869VIR
HR6710010051749030863VIRJE
HR7810010051749130866VIROVITICA
HR8410010051749230862VIS
HR9510010051749330865VISOKO
HR3610010051749430867VIŠKOVCI
HR9610010051749530861VIŠKOVO
HR1610010051749730860VIŠNJAN – VISIGNANO
HR8610010051749830868VIŽINADA – VISINADA
HR8010010051757930864VLADISLAVCI
HR9210010051749930864VOĆIN
HR4910010051750030869VODICE
HR6610010051750230868VODNJAN – DIGNANO
HR1710010051758430869VOĐINCI
HR7210010051750330864VOJNIĆ
HR9410010051750430863VRATIŠINEC
HR0810010051750530866VRBANJA
HR1410010051750630862VRBJE
HR2510010051750730865VRBNIK
HR6310010051750830867VRBOVEC
HR2610010051750930861VRBOVSKO
HR3210010051751130864VRGORAC
HR5410010051751230863VRHOVINE
HR6510010051751330866VRLIKA
HR7110010051751430862VRPOLJE
HR2310010051751630867VRSAR – ORSERA
HR3310010051762530868VRSI
HR8310010051751730861VUKA
HR5610010051751830869VUKOVAR
HR0310010051751930860ZABOK
HR8410010051752030864ZADAR
HR9710010051759530864ZADVARJE
HR0910010051752130863ZAGORSKA SELA
HR4110010051713330869ZAGREB
HR2010010051752230866ZAGVOZD
HR2810010051754330869ZAPREŠIĆ
HR2610010051752330862ZAŽABLJE
HR3710010051752430865ZDENCI
HR7510010051752530867ZEMUNIK DONJI
HR3810010051752630861ZLATAR
HR1110010051752730869ZLATAR BISTRICA
HR5510010051752830860ZMIJAVCI
HR2110010051756630865ZRINSKI TOPOLOVAC
HR7710010051753030866ŽAKANJE
HR8310010051753130862ŽMINJ
HR5410010051754030865ŽUMBERAK
HR0810010051760230866ŽUPA DUBROVAČKA
HR9510010051753430861ŽUPANJA3.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate državnih biljega na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

3.2. Prihod od zakupa i privremenog korištenja poljopriv­rednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake

Prihod od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake, uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

RačunGrad/Općina
HR1210010051700164417ANDRIJAŠEVCI
HR5010010051700264419ANTUNOVAC
HR7210010051700364418BABINA GREDA
HR6210010051700464411BAKAR
HR4610010051700564415BALE – VALLE
HR2510010051700664412BARBAN
HR0910010051700764416BARILOVIĆ
HR6910010051700864410BAŠKA
HR5310010051700964414BAŠKA VODA
HR1010010051701064419BEBRINA
HR8010010051755064417BEDENICA
HR2210010051701264411BEDNJA
HR0610010051701364415BELI MANASTIR
HR6610010051701564416BELICA
HR2910010051701664410BELIŠĆE
HR1310010051701764414BENKOVAC
HR3510010051701864413BEREK
HR1910010051701964417BERETINEC
HR7910010051702064411BIBINJE
HR2710010051762164413BILICE
HR6310010051702164415BILJE
HR4210010051702264412BIOGRAD NA MORU
HR8910010051731064418BISKUPIJA
HR2610010051702364416BIZOVAC
HR8610010051702464410BJELOVAR
HR7010010051702564414BLATO
HR9210010051702664413BOGDANOVCI
HR7610010051702764417BOL
HR3910010051702964418BOROVO
HR1810010051703064415BOSILJEVO
HR7810010051703264416BOŠNJACI
HR4110010051703364410BRCKOVLJANI
HR2510010051703464414BRDOVEC
HR3110010051707764413BRELA
HR4710010051703564413BRESTOVAC
HR3110010051703664417BREZNICA
HR6910010051703764419BRINJE
HR9110010051703864418BROD MORAVICE
HR8110010051703964411BRODSKI STUPNIK
HR3810010051704064416BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR8210010051704264414BUJE – BUIE
HR0610010051756764413BUKOVLJE
HR0710010051704364413BUZET
HR8810010051704464417CERNA
HR5110010051704664418CERNIK
HR4110010051704764411CEROVLJE
HR2510010051704864415CESTICA
HR0410010051704964412CETINGRAD
HR4210010051705064414CISTA PROVO
HR4810010051705264417CRES
HR8610010051705364419CRIKVENICA
HR1110010051705464418CRNAC
HR9810010051705564411ČABAR
HR8210010051705664415ČAČINCI
HR6110010051705764412ČAĐAVICA
HR4510010051705864416ČAGLIN
HR0810010051706064417ČAKOVEC
HR4610010051706164419ČAVLE
HR5810010051706364411ČAZMA
HR4210010051706464415ČEMINAC
HR2110010051706564412ČEPIN
HR0510010051706664416DARDA
HR6510010051706764410DARUVAR
HR4910010051706864414DAVOR
HR0410010051760364410DEKANOVEC
HR7110010051706964413DELNICE
HR1810010051707164411DEŽANOVAC
HR0210010051707264415DICMO
HR6210010051707464416DOBRINJ
HR2510010051707564410DOMAŠINEC
HR1510010051707864417DONJA DUBRAVA
HR9010010051757664419DONJA MOTIČINA
HR5310010051707964419DONJA STUBICA
HR4310010051708064412DONJA VOĆA
HR2710010051708164416DONJI ANDRIJEVCI
HR8710010051708264410DONJI KRALJEVEC
HR7110010051708364414DONJI KUKURUZARI
HR9310010051708464413DONJI LAPAC
HR1810010051708664419DONJI MIHOLJAC
HR1410010051708964415DONJI VIDOVEC
HR8710010051756864417DRAGALIĆ
HR4710010051709064410DRAGANIĆ
HR3110010051709164414DRAŽ
HR5310010051709264413DRENOVCI
HR7510010051709464419DRENJE
HR9710010051709564418DRNIŠ
HR8710010051709664411DRNJE
HR7110010051709764415DUBRAVA
HR8010010051754964410DUBRAVICA
HR2910010051759864410DUBROVAČKO PRIMORJE
HR5010010051709864412DUBROVNIK
HR3410010051709964416DUGA RESA
HR7210010051758564418DUGOPOLJE
HR5110010051710164415DUGO SELO
HR3010010051710264412DVOR
HR1410010051710364416ĐAKOVO
HR7410010051710464410ĐELEKOVEC
HR5810010051710564414ĐULOVAC
HR8010010051710664413ĐURĐENOVAC
HR6410010051710764417ĐURĐEVAC
HR0610010051711064415ERDUT
HR8210010051711164412ERNESTINOVO
HR2910010051711364410ERVENIK
HR1310010051711464414FARKAŠEVAC
HR6410010051761964412FAŽANA – FASANA
HR3510010051711564413FERDINANDOVAC
HR1910010051711664417FERIČANCI
HR6810010051762964410FUNTANA – FONTANE
HR5710010051711764419FUŽINE
HR7910010051711864418GARČIN
HR6910010051711964411GAREŠNICA
HR2610010051712064416GENERALSKI STOL
HR8610010051712164410GLINA
HR7010010051712264414GOLA
HR9210010051712364413GORIČAN
HR7610010051712464417GORJANI
HR8510010051761864415GORNJA RIJEKA
HR1710010051712564419GORNJA STUBICA
HR2810010051756964419GORNJA VRBA
HR2910010051712764411GORNJI BOGIĆEVCI
HR8910010051712964412GORNJI KNEGINEC
HR8510010051760464414GORNJI MIHALJEVEC
HR3010010051713064414GOSPIĆ
HR5210010051713164413GRAČAC
HR3610010051713264417GRAČIŠĆE
HR8610010051713564411GRADEC
HR7010010051713664415GRADINA
HR4910010051713764412GRADIŠTE
HR3310010051713864416GROŽNJAN – GRISIGNANA
HR9310010051713964410GRUBIŠNO POLJE
HR9310010051714064417GUNDINCI
HR3410010051714164419GUNJA
HR5410010051751064411GVOZD
HR3010010051714464415HERCEGOVAC
HR0910010051714564412HLEBINE
HR5910010051714964413HRVATSKA DUBICA
HR1610010051715064418HRVATSKA KOSTAJNICA
HR8710010051715264415HUM NA SUTLI
HR6610010051715364412HVAR
HR5010010051715464416ILOK
HR1310010051715564410IMOTSKI
HR9410010051715664414IVANEC
HR0310010051715864417IVANIĆ-GRAD
HR4110010051715964419IVANKOVO
HR1510010051716164416IVANSKA
HR4410010051760964411JAGODNJAK
HR8110010051716464413JAKŠIĆ
HR6510010051716564417JALŽABET
HR0610010051716664419JARMINA
HR2810010051716764418JASENICE
HR1810010051716864411JASENOVAC
HR0210010051716964415JASTREBARSKO
HR3510010051717064410JELENJE
HR1910010051717164414JELSA
HR4310010051755264418JESENJE
HR4110010051717264413JOSIPDOL
HR4610010051755964413KALINOVAC
HR0310010051756064418KALNIK
HR4910010051762364419KAMANJE
HR8510010051717564418KANFANAR
HR7510010051717664411KAPELA
HR5910010051717764415KAPTOL
HR3810010051717864412KARLOBAG
HR2210010051717964416KARLOVAC
HR8210010051759664412KAROJBA
HR9810010051718064413KASTAV
HR8210010051718164417KAŠTELA
HR6610010051759764416KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIER-SANTA DOMENICA
HR4510010051718364418KIJEVO
HR3510010051718464411KISTANJE
HR1910010051718564415KLAKAR
HR9510010051718664412KLANA
HR7910010051718764416KLANJEC
HR8010010051719064419KLINČA SELA
HR9210010051719264411KLIS
HR7610010051719364415KLOŠTAR IVANIĆ
HR5510010051719464412KLOŠTAR PODRAVSKI
HR3910010051719564416KNEŽEVI VINOGRADI
HR0210010051719664410KNIN
HR1110010051762264417KOLAN
HR8310010051719764414KOMIŽA
HR0810010051719864413KONAVLE
HR8910010051719964417KONČANICA
HR7410010051720164410KOPRIVNICA
HR5810010051720264414KOPRIVNIČKI BREGI
HR8010010051720364413KOPRIVNIČKI IVANEC
HR6410010051720464417KORČULA
HR0510010051720564419KOŠKA
HR2710010051720664418KOTORIBA
HR9810010051720864415KRALJEVEC NA SUTLI
HR7710010051720964412KRALJEVICA
HR4010010051721164413KRAPINA
HR2410010051721264417KRAPINSKE TOPLICE
HR7910010051753364413KRAŠIĆ
HR7310010051754564411KRAVARSKO
HR6210010051721364419KRIŽ
HR8410010051721464418KRIŽEVCI
HR7410010051721564411KRK
HR5810010051721664415KRNJAK
HR3710010051721764412KRŠAN
HR8110010051721964410KULA NORINSKA
HR8110010051722064417KUTINA
HR2210010051722164419KUTJEVO
HR4410010051722264418LABIN
HR3410010051722364411LANIŠĆE
HR9410010051722564412LASINJA
HR7810010051722664416LASTOVO
HR6210010051758664411LEĆEVICA
HR4110010051722764410LEGRAD
HR2510010051722864414LEKENIK
HR4710010051722964413LEPOGLAVA
HR0410010051723064418LEVANJSKA VAROŠ
HR9110010051723164411LIPIK
HR7510010051723264415LIPOVLJANI
HR3810010051723464416LIŠANE OSTROVIČKE
HR9810010051723564410LIŽNJAN – LISIGNANO
HR0710010051723764413LOKVE
HR7110010051762464418LOPAR
HR2910010051723964419LOVAS
HR1910010051724064412LOVINAC
HR6310010051724264410LOVRAN
HR6910010051724464413LUDBREG
HR2010010051754864416LUKA
HR5310010051724564417LUKAČ
HR7810010051760064415LUMBARDA
HR9110010051724664419LUPOGLAV
HR1610010051724764418LJUBEŠĆICA
HR0510010051757864411MAGADENOVAC
HR9310010051755564412MAJUR
HR8710010051724964415MAKARSKA
HR2310010051725064410MALA SUBOTICA
HR0710010051725164414MALI BUKOVEC
HR2910010051725264413MALI LOŠINJ
HR5110010051725464419MARČANA
HR6310010051725664411MARIJA BISTRICA
HR4710010051725764415MARIJANCI
HR2610010051725864412MARINA
HR9810010051761064416MARKUŠICA
HR7710010051708564417MARTIJANEC
HR1010010051725964416MARTINSKA VES
HR8610010051726064413MARUŠEVEC
HR7010010051726164417MATULJI
HR3310010051726364418MEDULIN
HR2310010051726464411METKOVIĆ
HR8310010051726664412MIKLEUŠ
HR6710010051726764416MILNA
HR3010010051726864410MLJET
HR6810010051727064419MOLVE
HR6410010051727364415MOŠČENIČKA DRAGA
HR4310010051727464412MOTOVUN – MONTONA
HR2710010051727564416MRKOPALJ
HR4010010051708764418MUĆ
HR8710010051727664410MURSKO SREDIŠĆE
HR9310010051727864413NAŠICE
HR7710010051727964417NEDELIŠĆE
HR4510010051761264414NEGOSLAVCI
HR2410010051728164415NETRETIĆ
HR0810010051729564413NIJEMCI
HR0310010051728264412NIN
HR8410010051728364416NOVA BUKOVICA
HR4710010051728464410NOVA GRADIŠKA
HR3110010051728564414NOVA KAPELA
HR3710010051728764417NOVA RAČA
HR7510010051728864419NOVALJA
HR9710010051728964418NOVI MAROF
HR7610010051729064415NOVI VINODOLSKI
HR1610010051753764411NOVIGRAD
HR3910010051729264416NOVIGRAD PODRAVSKI
HR5510010051729164412NOVIGRAD – CITTANOVA
HR9010010051756164411NOVO VIRJE
HR0210010051729364410NOVSKA
HR8310010051729464414NUŠTAR
HR8910010051729664417OBROVAC
HR3010010051729764419OGULIN
HR4210010051729964411OKUČANI
HR6910010051730064417OMIŠ
HR1010010051730164419OMIŠALJ
HR3210010051730264418OPATIJA
HR2210010051730364411OPRISAVCI
HR0610010051730464415OPRTALJ – PORTOLE
HR6610010051730664416OPUZEN
HR2910010051730764410ORAHOVICA
HR1310010051730864414OREBIĆ
HR1010010051760564413OREHOVICA
HR3510010051730964413ORIOVAC
HR2310010051754264417ORLE
HR7910010051731164411OROSLAVJE
HR6310010051731264415OSIJEK
HR4210010051731364412OTOČAC
HR2610010051731464416OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA)
HR0410010051753564419OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA)
HR8610010051731564410OZALJ
HR7010010051731664414PAG
HR9210010051731764413PAKOŠTANE
HR7610010051731864417PAKRAC
HR8810010051732164416PAZIN
HR3510010051732364414PERUŠIĆ
HR5710010051732464413PETERANEC
HR4110010051732564417PETLOVAC
HR7910010051732664419PETRIJANEC
HR0410010051732764418PETRIJEVCI
HR9110010051732864411PETRINJA
HR1110010051733064410PIĆAN
HR0610010051758164414PIROVAC
HR9210010051733164414PISAROVINA
HR1710010051733264413PITOMAČA
HR9810010051733364417PLAŠKI
HR3910010051733464419PLETERNICA
HR1610010051745564419PLITVIČKA JEZERA
HR6110010051733564418PLOČE
HR3510010051733764415PODBABLJE
HR1410010051733864412PODCRKAVLJE
HR9510010051733964416PODGORA
HR7410010051734064413PODGORAČ
HR9010010051727164418PODRAVSKA MOSLAVINA
HR9610010051734264419PODTUREN
HR2110010051734364418POJEZERJE
HR8310010051754464418POKUPSKO
HR1110010051734464411POLAČA
HR7110010051734664412POPOVAC
HR5510010051734764416POPOVAČA
HR1810010051734864410POREČ – PARENZO
HR0210010051734964414POSEDARJE
HR5610010051735064419POSTIRA
HR4610010051757364414POVLJANA
HR7810010051735164418POŽEGA
HR6810010051735264411PREGRADA
HR3110010051735464412PREKO
HR1510010051735564416PRELOG
HR7510010051735664410PRESEKA
HR0510010051762064414PRIBISLAVEC
HR5910010051735764414PRIMOŠTEN
HR1210010051758364417PRIVLAKA (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR6810010051757464413PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)
HR3010010051708864411PROLOŽAC
HR5210010051729864418PROMINA
HR8110010051735864413PUČIŠĆA
HR6510010051735964417PULA – POLA
HR2810010051736064411PUNAT
HR1210010051736164415PUNITOVCI
HR7210010051736364416RAB
HR2610010051753664418RAKOVEC
HR1910010051736564414RAKOVICA
HR4110010051736664413RASINJA
HR6310010051736864419RAŠA
HR8510010051736964418RAVNA GORA
HR2710010051737264416REŠETARI
HR7710010051755664416RIBNIK
HR8710010051737364410RIJEKA
HR7110010051737464414ROVINJ – ROVIGNO
HR9310010051737564413ROVIŠĆE
HR7710010051737664417RUGVICA
HR6910010051759164417RUNOVIĆI
HR1810010051737764419RUŽIĆ
HR4010010051737864418SABORSKO
HR8410010051738064416SAMOBOR
HR4710010051738164410SATNICA ĐAKOVAČKA
HR3110010051738264414SEGET
HR7510010051738564419SELNICA
HR9710010051738664418SEMELJCI
HR8710010051738764411SENJ
HR7410010051756264415SEVERIN
HR7110010051738864415SIBINJ
HR1810010051757064412SIKIREVCI
HR5010010051738964412SINJ
HR8810010051739064414SIRAČ
HR1310010051739164413SISAK
HR3510010051739364419SKRAD
HR5710010051739464418SKRADIN
HR4710010051739564411SLATINA
HR3110010051739664415SLAVONSKI BROD
HR1010010051739764412SLAVONSKI ŠAMAC
HR5410010051739964410SLIVNO
HR4910010051740064410SLUNJ
HR5510010051740264413SMOKVICA
HR0210010051740564418SOKOLOVAC
HR8910010051740664411SOLIN
HR7310010051740764415SOPJE
HR3610010051740964416SPLIT
HR1510010051741064413SRAČINEC
HR9610010051741164417STANKOVCI
HR3710010051741264419STARA GRADIŠKA
HR5910010051741364418STARI GRAD
HR4910010051741464411STARI JANKOVCI
HR3310010051741564415STARI MIKANOVCI
HR1210010051741664412STARIGRAD
HR5610010051741864410STARO PETROVO SELO
HR9110010051760664417STRAHONINEC
HR1910010051742164418STRIZIVOJNA
HR2110010051755164419STUPNIK
HR9010010051742364415SUĆURAJ
HR6910010051742464412SUHOPOLJE
HR5310010051742564416SUKOŠAN
HR1610010051742664410SUNJA
HR9710010051742764414SUPETAR
HR1010010051759264419SUTIVAN
HR3210010051760764419SVETA MARIJA
HR2910010051743264412SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR7910010051743664413SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA)
HR6310010051743764417SVETI ĐURĐ
HR2210010051742864413SVETI FILIP I JAKOV
HR0410010051743864419SVETI ILIJA
HR0610010051742964417SVETI IVAN ZELINA
HR2610010051743964418SVETI IVAN ŽABNO
HR0510010051744064415SVETI JURAJ NA BREGU
HR6610010051743064411SVETI KRIŽ ZAČRETJE
HR5010010051743164415SVETI LOVREČ
HR8110010051744164412SVETI MARTIN NA MURI
HR6510010051744264416SVETI PETAR OREHOVEC
HR1310010051743364416SVETI PETAR U ŠUMI
HR5710010051743564414SVETVINČENAT
HR3710010051756464416ŠANDROVAC
HR5410010051760864418ŠENKOVEC
HR2810010051744364410ŠESTANOVAC
HR1210010051744464414ŠIBENIK
HR3410010051744564413ŠKABRNJA
HR5110010051761464417ŠODOLOVCI
HR5610010051744764419ŠOLTA
HR6810010051744964411ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR2510010051745064416ŠTEFANJE
HR0810010051762864416ŠTITAR
HR6910010051745264414ŠTRIGOVA
HR0910010051763164419TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR9110010051745364413TINJAN
HR7510010051745464417TISNO
HR5210010051757564417TKON
HR3810010051745664418TOMPOJEVCI
HR2810010051745764411TOPUSKO
HR1210010051745864415TORDINCI
HR4010010051755764410TOUNJ
HR8810010051745964412TOVARNIK
HR4510010051762664415TRIBUNJ
HR2910010051746064414TRILJ
HR5110010051746164413TRNAVA
HR3510010051746264417TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR7310010051746364419TROGIR
HR5710010051760164412TRPANJ
HR9510010051746464418TRPINJA
HR3210010051759364418TUČEPI
HR4810010051746764412UDBINA
HR3210010051746864416UMAG – UMAGO
HR9210010051746964410UNEŠIĆ
HR3310010051747164419VALPOVO
HR5510010051747264418VARAŽDIN
HR4510010051747364411VARAŽDINSKE TOPLICE
HR2910010051747464415VELA LUKA
HR0810010051747564412VELIKA
HR3910010051754164413VELIKA GORICA
HR8910010051747664416VELIKA KOPANICA
HR5210010051747764410VELIKA LUDINA
HR3610010051747864414VELIKA PISANICA
HR9710010051756564410VELIKA TRNOVITICA
HR2410010051755864414VELIKI BUKOVEC
HR1510010051748064418VELIKI GRĐEVAC
HR4910010051748464416VIDOVEC
HR1210010051748564410VILJEVO
HR9310010051748664414VINICA
HR1810010051748764413VINKOVCI
HR0210010051748864417VINODOLSKA OPĆINA
HR4010010051748964419VIR
HR3010010051749064412VIRJE
HR1410010051749164416VIROVITICA
HR7410010051749264410VIS
HR5810010051749364414VISOKO
HR8010010051749464413VIŠKOVCI
HR6410010051749564417VIŠKOVO
HR2710010051749764418VIŠNJAN – VISIGNANO
HR1710010051749864411VIŽINADA – VISINADA
HR8610010051757964415VLADISLAVCI
HR9810010051749964415VOĆIN
HR8210010051750064419VODICE
HR9410010051750264411VODNJAN – DIGNANO
HR5010010051758464419VOĐINCI
HR7810010051750364415VOJNIĆ
HR5710010051750464412VRATIŠINEC
HR4110010051750564416VRBANJA
HR0410010051750664410VRBJE
HR8510010051750764414VRBNIK
HR1010010051750864413VRBOVEC
HR9110010051750964417VRBOVSKO
HR3810010051751164415VRGORAC
HR1710010051751264412VRHOVINE
HR9810010051751364416VRLIKA
HR6110010051751464410VRPOLJE
HR6710010051751664413VRSAR – ORSERA
HR6110010051762564411VRSI
HR5110010051751764417VUKA
HR8910010051751864419VUKOVAR
HR9010010051752064415ZADAR
HR0610010051759564415ZADVARJE
HR6910010051752164412ZAGORSKA SELA
HR7410010051713364419ZAGREB
HR5310010051752264416ZAGVOZD
HR6110010051754364419ZAPREŠIĆ
HR1610010051752364410ZAŽABLJE
HR9710010051752464414ZDENCI
HR2210010051752564413ZEMUNIK DONJI
HR0610010051752664417ZLATAR
HR8110010051756664414ZRINSKI TOPOLOVAC
HR1310010051753064416ŽAKANJE
HR7310010051753164410ŽMINJ
HR1710010051754064414ŽUMBERAK
HR6310010051753464417ŽUPANJA3.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

3.3. Prihod od prodaje i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Prihod od prodaje i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

RačunGrad/Općina
HR9510010051700164572ANDRIJAŠEVCI
HR7910010051700264576ANTUNOVAC
HR1510010051700364571BABINA GREDA
HR9610010051700464575BAKAR
HR8010010051700564579BALE – VALLE
HR1610010051700664574BARBAN
HR2210010051700764570BARILOVIĆ
HR3310010051700864573BAŠKA
HR8710010051700964578BAŠKA VODA
HR3910010051701064576BEBRINA
HR6610010051755064572BEDENICA
HR5610010051701264575BEDNJA
HR4010010051701364579BELI MANASTIR
HR7910010051701564570BELICA
HR9010010051701664573BELIŠĆE
HR4710010051701764578BENKOVAC
HR6910010051701864577BEREK
HR0510010051701964572BERETINEC
HR1610010051702064575BIBINJE
HR6110010051762164577BILICE
HR9710010051702164579BILJE
HR3310010051702264574BIOGRAD NA MORU
HR3210010051731064571BISKUPIJA
HR3910010051702364570BIZOVAC
HR5010010051702464573BJELOVAR
HR0710010051702564578BLATO
HR2910010051702664577BOGDANOVCI
HR6210010051702764572BOL
HR7910010051702964571BOROVO
HR5210010051703064579BOSILJEVO
HR9110010051703264570BOŠNJACI
HR0510010051703364573BRCKOVLJANI
HR5910010051703464578BRDOVEC
HR6510010051707764577BRELA
HR8110010051703564577BRESTOVAC
HR1710010051703664572BREZNICA
HR9810010051703764576BRINJE
HR3410010051703864571BROD MORAVICE
HR1810010051703964575BRODSKI STUPNIK
HR5110010051704064570BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR1910010051704264578BUJE – BUIE
HR4010010051756764577BUKOVLJE
HR4110010051704364577BUZET
HR7410010051704464572CERNA
HR9110010051704664571CERNIK
HR7510010051704764575CEROVLJE
HR5910010051704864579CESTICA
HR9210010051704964574CETINGRAD
HR7610010051705064578CISTA PROVO
HR3410010051705264572CRES
HR5110010051705464571CRNAC
HR3510010051705564575ČABAR
HR1910010051705664579ČAČINCI
HR5210010051705764574ČAĐAVICA
HR5810010051705864570ČAGLIN
HR9110010051706064572ČAKOVEC
HR7510010051706164576ČAVLE
HR9210010051706364575ČAZMA
HR7610010051706464579ČEMINAC
HR1210010051706564574ČEPIN
HR1810010051706664570DARDA
HR2910010051706764573DARUVAR
HR8310010051706864578DAVOR
HR6510010051760364573DEKANOVEC
HR0810010051706964577DELNICE
HR5210010051707164575DEŽANOVAC
HR7510010051707464570DOBRINJ
HR8610010051707564573DOMAŠINEC
HR9810010051707864572DONJA DUBRAVA
HR2210010051757664576DONJA MOTIČINA
HR8210010051707964576DONJA STUBICA
HR3410010051708064574DONJA VOĆA
HR4010010051708164570DONJI ANDRIJEVCI
HR5110010051708264573DONJI KRALJEVEC
HR0810010051708364578DONJI KUKURUZARI
HR3010010051708464577DONJI LAPAC
HR4710010051708664576DONJI MIHOLJAC
HR4810010051708964579DONJI VIDOVEC
HR7310010051756864572DRAGALIĆ
HR1110010051709064573DRAGANIĆ
HR6510010051709164578DRAŽ
HR8710010051709264577DRENOVCI
HR0710010051709464576DRENJE
HR4010010051709564571DRNIŠ
HR2410010051709664575DRNJE
HR0810010051709764579DUBRAVA
HR4410010051754964573DUBRAVICA
HR4110010051709864574DUBROVNIK
HR4710010051709964570DUGA RESA
HR8510010051710164579DUGO SELO
HR2110010051710264574DVOR
HR2710010051710364570ĐAKOVO
HR3810010051710464573ĐELEKOVEC
HR9210010051710564578ĐULOVAC
HR1710010051710664577ĐURĐENOVAC
HR5010010051710764572ĐURĐEVAC
HR4010010051711064579ERDUT
HR7310010051711164574ERNESTINOVO
HR9010010051711364573ERVENIK
HR4710010051711464578FARKAŠEVAC
HR5510010051761964574FAŽANA – FASANA
HR0510010051711664572FERIČANCI
HR3210010051762964573FUNTANA – FONTANE
HR8610010051711764576FUŽINE
HR2210010051711864571GARČIN
HR0610010051711964575GAREŠNICA
HR3910010051712064570GENERALSKI STOL
HR5010010051712164573GLINA
HR0710010051712264578GOLA
HR2910010051712364577GORIČAN
HR6210010051712464572GORJANI
HR2210010051761864579GORNJA RIJEKA
HR4610010051712564576GORNJA STUBICA
HR5710010051756964576GORNJA VRBA
HR6310010051712764575GORNJI BOGIĆEVCI
HR8010010051712964574GORNJI KNEGINEC
HR2210010051760464578GORNJI MIHALJEVEC
HR6410010051713064578GOSPIĆ
HR8610010051713164577GRAČAC
HR2210010051713264572GRAČIŠĆE
HR3910010051713464571GRADAC
HR2310010051713564575GRADEC
HR0710010051713664579GRADINA
HR4010010051713764574GRADIŠTE
HR4610010051713864570GROŽNJAN – GRISIGNANA
HR5710010051713964573GRUBIŠNO POLJE
HR7910010051714064572GUNDINCI
HR6310010051714164576GUNJA
HR8810010051751064575GVOZD
HR6410010051714464579HERCEGOVAC
HR9710010051714564574HLEBINE
HR9310010051714964577HRVATSKA DUBICA
HR5610010051715064571HRVATSKA KOSTAJNICA
HR2410010051715264579HUM NA SUTLI
HR5710010051715364574HVAR
HR6310010051715464570ILOK
HR7410010051715564573IMOTSKI
HR3110010051715664578IVANEC
HR8610010051715864572IVANIĆ-GRAD
HR7010010051715964576IVANKOVO
HR2810010051716164570IVANSKA
HR7810010051760964575JAGODNJAK
HR1810010051716464577JAKŠIĆ
HR5110010051716564572JALŽABET
HR3510010051716664576JARMINA
HR6810010051716764571JASENICE
HR5210010051716864575JASENOVAC
HR3610010051716964579JASTREBARSKO
HR9610010051717064573JELENJE
HR5310010051717164578JELSA
HR8310010051755264571JESENJE
HR7510010051717264577JOSIPDOL
HR8010010051755964577KALINOVAC
HR4310010051756064571KALNIK
HR7810010051762364576KAMANJE
HR2810010051717564571KANFANAR
HR1210010051717664575KAPELA
HR9310010051717764579KAPTOL
HR2910010051717864574KARLOBAG
HR3510010051717964570KARLOVAC
HR7310010051759664574KAROJBA
HR3510010051718064577KASTAV
HR6810010051718164572KAŠTELA
HR7910010051759764570KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIER-SANTA DOMENICA
HR8510010051718364571KIJEVO
HR6910010051718464575KISTANJE
HR5310010051718564579KLAKAR
HR8610010051718664574KLANA
HR9210010051718764570KLANJEC
HR1210010051719064576KLINČA SELA
HR2910010051719264575KLIS
HR1310010051719364579KLOŠTAR IVANIĆ
HR4610010051719464574KLOŠTAR PODRAVSKI
HR5210010051719564570KNEŽEVI VINOGRADI
HR6310010051719664573KNIN
HR9410010051762264572KOLAN
HR2010010051719764578KOMIŽA
HR4210010051719864577KONAVLE
HR7510010051719964572KONČANICA
HR3810010051720164573KOPRIVNICA
HR9210010051720264578KOPRIVNIČKI BREGI
HR1710010051720364577KOPRIVNIČKI IVANEC
HR5010010051720464572KORČULA
HR3410010051720564576KOŠKA
HR6710010051720664571KOTORIBA
HR3510010051720864579KRALJEVEC NA SUTLI
HR6810010051720964574KRALJEVICA
HR7410010051721164577KRAPINA
HR1010010051721264572KRAPINSKE TOPLICE
HR1610010051753364577KRAŠIĆ
HR1010010051754564575KRAVARSKO
HR9110010051721364576KRIŽ
HR2710010051721464571KRIŽEVCI
HR1110010051721564575KRK
HR9210010051721664579KRNJAK
HR2810010051721764574KRŠAN
HR4510010051721964573KULA NORINSKA
HR6710010051722064572KUTINA
HR5110010051722164576KUTJEVO
HR8410010051722264571LABIN
HR6810010051722364575LANIŠĆE
HR8510010051722564574LASINJA
HR9110010051722664570LASTOVO
HR9610010051758664575LEĆEVICA
HR0510010051722764573LEGRAD
HR5910010051722864578LEKENIK
HR8110010051722964577LEPOGLAVA
HR4410010051723064571LEVANJSKA VAROŠ
HR2810010051723164575LIPIK
HR1210010051723264579LIPOVLJANI
HR5110010051723464570LIŠANE OSTROVIČKE
HR6210010051723564573LIŽNJAN – LISIGNANO
HR4110010051723764577LOKVE
HR1410010051762464571LOPAR
HR5810010051723964576LOVAS
HR1010010051724064574LOVINAC
HR2710010051724264573LOVRAN
HR0610010051724464577LUDBREG
HR3910010051724564572LUKAČ
HR2310010051724664576LUPOGLAV
HR3910010051757864575MAGADENOVAC
HR8410010051755564574MAJUR
HR2410010051724964579MAKARSKA
HR8410010051725064573MALA SUBOTICA
HR4110010051725164578MALI BUKOVEC
HR6310010051725264577MALI LOŠINJ
HR9610010051725364572MALINSKA – DUBAŠNICA
HR8010010051725464576MARČANA
HR9710010051725664575MARIJA BISTRICA
HR8110010051725764579MARIJANCI
HR1410010051761064570MARKUŠICA
HR6310010051708564572MARTIJANEC
HR2310010051725964570MARTINSKA VES
HR2310010051726064577MARUŠEVEC
HR5610010051726164572MATULJI
HR7310010051726364571MEDULIN
HR5710010051726464575METKOVIĆ
HR7410010051726664574MIKLEUŠ
HR9110010051726864573MLJET
HR9710010051727064576MOLVE
HR9810010051727364579MOŠČENIČKA DRAGA
HR3410010051727464574MOTOVUN – MONTONA
HR4010010051727564570MRKOPALJ
HR8010010051708764571MUĆ
HR5110010051727664573MURSKO SREDIŠĆE
HR3010010051727864577NAŠICE
HR6310010051727964572NEDELIŠĆE
HR7910010051761264578NEGOSLAVCI
HR5810010051728164579NETRETIĆ
HR4210010051729564577NIJEMCI
HR9110010051728264574NIN
HR9710010051728364570NOVA BUKOVICA
HR1110010051728464573NOVA GRADIŠKA
HR6510010051728564578NOVA KAPELA
HR2310010051728764572NOVA RAČA
HR0710010051728864576NOVALJA
HR4010010051728964571NOVI MAROF
HR1310010051729064579NOVI VINODOLSKI
HR5010010051753764575NOVIGRAD
HR5210010051729264570NOVIGRAD PODRAVSKI
HR4610010051729164574NOVIGRAD – CITTANOVA
HR2710010051756164575NOVO VIRJE
HR6310010051729364573NOVSKA
HR2010010051729464578NUŠTAR
HR5910010051729764576OGULIN
HR7610010051729964575OKUČANI
HR5510010051730064572OMIŠ
HR3910010051730164576OMIŠALJ
HR7210010051730264571OPATIJA
HR5610010051730364575OPRISAVCI
HR4010010051730464579OPRTALJ – PORTOLE
HR7910010051730664570OPUZEN
HR9010010051730764573ORAHOVICA
HR4710010051730864578OREBIĆ
HR4410010051760564577OREHOVICA
HR6910010051730964577ORIOVAC
HR0910010051754264572ORLE
HR1610010051731164575OROSLAVJE
HR9710010051731264579OSIJEK
HR3310010051731364574OTOČAC
HR3910010051731464570OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA)
HR3310010051753564576OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA)
HR5010010051731564573OZALJ
HR0710010051731664578PAG
HR2910010051731764577PAKOŠTANE
HR6210010051731864572PAKRAC
HR0410010051732164570PAZIN
HR6910010051732364578PERUŠIĆ
HR9110010051732464577PETERANEC
HR2710010051732564572PETLOVAC
HR1110010051732664576PETRIJANEC
HR4410010051732764571PETRIJEVCI
HR2810010051732864575PETRINJA
HR7210010051733064573PIĆAN
HR4010010051758164578PIROVAC
HR2910010051733164578PISAROVINA
HR5110010051733264577PITOMAČA
HR8410010051733364572PLAŠKI
HR6810010051733464576PLETERNICA
HR4510010051745564576PLITVIČKA JEZERA
HR0410010051733564571PLOČE
HR6910010051733764579PODBABLJE
HR0510010051733864574PODCRKAVLJE
HR1110010051733964570PODGORA
HR1110010051734064577PODGORAČ
HR3310010051727164571PODRAVSKA MOSLAVINA
HR2810010051734264576PODTUREN
HR6110010051734364571POJEZERJE
HR2610010051754464571POKUPSKO
HR6210010051734664574POPOVAC
HR6810010051734764570POPOVAČA
HR7910010051734864573POREČ – PARENZO
HR3610010051734964578POSEDARJE
HR8510010051735064576POSTIRA
HR8010010051757364578POVLJANA
HR2110010051735164571POŽEGA
HR0510010051735264575PREGRADA
HR2210010051735464574PREKO
HR2810010051735564570PRELOG
HR3910010051735664573PRESEKA
HR3910010051762064578PRIBISLAVEC
HR9510010051758364572PRIVLAKA (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR0510010051757464577PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)
HR6410010051708864575PROLOŽAC
HR9210010051729864571PROMINA
HR1810010051735864577PUČIŠĆA
HR5110010051735964572PULA – POLA
HR6210010051736064575PUNAT
HR4610010051736164579PUNITOVCI
HR8510010051736364570RAB
HR6610010051753664571RAKOVEC
HR5310010051736564578RAKOVICA
HR7510010051736664577RASINJA
HR9210010051736864576RAŠA
HR2810010051736964571RAVNA GORA
HR4010010051737264570REŠETARI
HR9010010051755664570RIBNIK
HR5110010051737364573RIJEKA
HR0810010051737464578ROVINJ – ROVIGNO
HR3010010051737564577ROVIŠĆE
HR6310010051737664572RUGVICA
HR5510010051759164572RUNOVIĆI
HR4710010051737764576RUŽIĆ
HR8010010051737864571SABORSKO
HR9710010051738064570SAMOBOR
HR1110010051738164573SATNICA ĐAKOVAČKA
HR6510010051738264578SEGET
HR0710010051738564576SELNICA
HR4010010051738664571SEMELJCI
HR2410010051738764575SENJ
HR1110010051756264579SEVERIN
HR0810010051738864579SIBINJ
HR0910010051757064574SIKIREVCI
HR4110010051738964574SINJ
HR2510010051739064578SIRAČ
HR4710010051739164577SISAK
HR6410010051739364576SKRAD
HR9710010051739464571SKRADIN
HR8110010051739564575SLATINA
HR6510010051739664579SLAVONSKI BROD
HR9810010051739764574SLAVONSKI ŠAMAC
HR1810010051739964573SLIVNO
HR1310010051740064573SLUNJ
HR8910010051740264577SMOKVICA
HR4210010051740564571SOKOLOVAC
HR2610010051740664575SOLIN
HR1010010051740764579SOPJE
HR4910010051740964570SPLIT
HR4910010051741064577SRAČINEC
HR8210010051741164572STANKOVCI
HR6610010051741264576STARA GRADIŠKA
HR0210010051741364571STARI GRAD (SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA)
HR8310010051741464575STARI JANKOVCI
HR6710010051741564579STARI MIKANOVCI
HR0310010051741664574STARIGRAD
HR2010010051741864573STARO PETROVO SELO
HR7710010051760664572STRAHONINEC
HR5910010051742164571STRIZIVOJNA
HR5010010051755164576STUPNIK
HR2710010051742364579SUĆURAJ
HR6010010051742464574SUHOPOLJE
HR6610010051742564570SUKOŠAN
HR7710010051742664573SUNJA
HR3410010051742764578SUPETAR
HR3910010051759264576SUTIVAN
HR6110010051760764576SVETA MARIJA
HR2010010051743264574SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR4910010051743764572SVETI ĐURĐ
HR5610010051742864577SVETI FILIP I JAKOV
HR3310010051743864576SVETI ILIJA
HR8910010051742964572SVETI IVAN ZELINA
HR6610010051743964571SVETI IVAN ŽABNO
HR3910010051744064579SVETI JURAJ NA BREGU
HR0310010051743064575SVETI KRIŽ ZAČRETJE
HR8410010051743164579SVETI LOVREČ
HR7210010051744164574SVETI MARTIN NA MURI
HR7810010051744264570SVETI PETAR OREHOVEC
HR2610010051743364570SVETI PETAR U ŠUMI
HR9110010051743564578SVETVINČENAT
HR5010010051756464570ŠANDROVAC
HR9410010051760864571ŠENKOVEC
HR8910010051744364573ŠESTANOVAC
HR4610010051744464578ŠIBENIK
HR6810010051744564577ŠKABRNJA
HR3710010051761464572ŠODOLOVCI
HR8510010051744764576ŠOLTA
HR0510010051744964575ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR3810010051745064570ŠTEFANJE
HR2110010051762864570ŠTITAR
HR0610010051745264578ŠTRIGOVA
HR3810010051763164576TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR2810010051745364577TINJAN
HR6110010051745464572TISNO
HR3810010051757564572TKON
HR7810010051745664571TOMPOJEVCI
HR6210010051745764575TOPUSKO
HR4610010051745864579TORDINCI
HR0410010051755764573TOUNJ
HR7910010051745964574TOVARNIK
HR7910010051762664579TRIBUNJ
HR6310010051746064578TRILJ
HR8510010051746164577TRNAVA
HR2110010051746264572TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR0510010051746364576TROGIR
HR3810010051746464571TRPINJA
HR7210010051759364571TUČEPI
HR3910010051746764574UDBINA
HR4510010051746864570UMAG – UMAGO
HR5610010051746964573UNEŠIĆ
HR6210010051747164576VALPOVO
HR9510010051747264571VARAŽDIN
HR7910010051747364575VARAŽDINSKE TOPLICE
HR6310010051747464579VELA LUKA
HR9610010051747564574VELIKA
HR7310010051754164577VELIKA GORICA
HR0510010051747664570VELIKA KOPANICA
HR1610010051747764573VELIKA LUDINA
HR7010010051747864578VELIKA PISANICA
HR6110010051756564573VELIKA TRNOVITICA
HR5810010051755864578VELIKI BUKOVEC
HR5510010051748064571VELIKI GRĐEVAC
HR5610010051748364574VELIKO TROJSTVO
HR6210010051748464570VIDOVEC
HR7310010051748564573VILJEVO
HR3010010051748664578VINICA
HR5210010051748764577VINKOVCI
HR8510010051748864572VINODOLSKA OPĆINA
HR6910010051748964576VIR
HR2110010051749064574VIRJE
HR2710010051749164570VIROVITICA
HR3810010051749264573VIS
HR9210010051749364578VISOKO
HR1710010051749464577VIŠKOVCI
HR5010010051749564572VIŠKOVO
HR6710010051749764571VIŠNJAN – VISIGNANO
HR5110010051749864575VIŽINADA – VISINADA
HR2310010051757964579VLADISLAVCI
HR3510010051749964579VOĆIN
HR1410010051750064576VODICE
HR3110010051750264575VODNJAN – DIGNANO
HR7910010051758464576VOĐINCI
HR1510010051750364579VOJNIĆ
HR4810010051750464574VRATIŠINEC
HR5410010051750564570VRBANJA
HR6510010051750664573VRBJE
HR2210010051750764578VRBNIK
HR4410010051750864577VRBOVEC
HR7710010051750964572VRBOVSKO
HR7210010051751164579VRGORAC
HR0810010051751264574VRHOVINE
HR1410010051751364570VRLIKA
HR2510010051751464573VRPOLJE
HR0410010051751664577VRSAR – ORSERA
HR9510010051762564575VRSI
HR3710010051751764572VUKA
HR2110010051751864576VUKOVAR
HR2710010051752064579ZADAR
HR4010010051759564579ZADVARJE
HR6010010051752164574ZAGORSKA SELA
HR0610010051713364576ZAGREB
HR6610010051752264570ZAGVOZD
HR9010010051754364576ZAPREŠIĆ
HR7710010051752364573ZAŽABLJE
HR3410010051752464578ZDENCI
HR5610010051752564577ZEMUNIK DONJI
HR8910010051752664572ZLATAR
HR1810010051756664578ZRINSKI TOPOLOVAC
HR2610010051753064570ŽAKANJE
HR3710010051753164573ŽMINJ
HR5110010051754064578ŽUMBERAK
HR4910010051753464572ŽUPANJA


3.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate prihoda od prodaje i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

3.4. Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

RačunGrad/Općina
HR9410010051700129185ANDRIJAŠEVCI
HR6210010051700229186ANTUNOVAC
HR4610010051701629184BELIŠĆE
HR3210010051702129180BILJE
HR0510010051702229188BIOGRAD NA MORU
HR9210010051702329181BIZOVAC
HR5010010051702629182BOGDANOVCI
HR4710010051703229181BOŠNJACI
HR5810010051703329184BRCKOVLJANI
HR0510010051703529182BRESTOVAC
HR5510010051703929183BRODSKI STUPNIK
HR6610010051705429187CRNAC
HR5110010051705629180ČAČINCI
HR1410010051705829181ČAGLIN
HR1110010051706429180ČEMINAC
HR8110010051706529188ČEPIN
HR7110010051706629181DARDA
HR3910010051706829189DAVOR
HR8910010051707129183DEŽANOVAC
HR3010010051708629186DONJI MIHOLJAC
HR7210010051756829185DRAGALIĆ
HR1110010051709229182DRENOVCI
HR8710010051709429186DRENJE
HR6110010051709629183DRNJE
HR2010010051710129180DUGO SELO
HR9010010051710229188DVOR
HR3810010051710629182ĐURĐENOVAC
HR7210010051711029180ERDUT
HR4510010051711129188ERNESTINOVO
HR0410010051711629185FERIČANCI
HR0610010051712129184GLINA
HR6110010051712429185GORJANI
HR3910010051713629180GRADINA
HR7810010051714029185GUNDINCI
HR1910010051715429181ILOK
HR8510010051715829185IVANIĆ-GRAD
HR5310010051715929186IVANKOVO
HR3910010051716429182JAKŠIĆ
HR1810010051716629186JARMINA
HR8910010051716829183JASENOVAC
HR2810010051717729180KAPTOL
HR0810010051719529181KNEŽEVI VINOGRADI
HR7410010051719929185KONČANICA
HR1710010051720529186KOŠKA
HR3410010051722129186KUTJEVO
HR4110010051723929186LOVAS
HR2710010051724429182LUDBREG
HR7610010051757829183MAGADENOVAC
HR9410010051725129189MALI BUKOVEC
HR1610010051725729180MARIJANCI
HR6710010051761029181MARKUŠICA
HR5110010051727829182NAŠICE
HR6310010051729529182NIJEMCI
HR6310010051728229188NIN
HR5310010051728329181NOVA BUKOVICA
HR2210010051728729185NOVA RAČA
HR1910010051729329184NOVSKA
HR8710010051730229187OPATIJA
HR4610010051730729184ORAHOVICA
HR3210010051731229180OSIJEK
HR5010010051731729182PAKOŠTANE
HR2610010051732529185PETLOVAC
HR5910010051732729187PETRIJEVCI
HR3210010051734029182PODGORAČ
HR4810010051727129187PODRAVSKA MOSLAVINA
HR3410010051734629188POPOVAC
HR2410010051734729181POPOVAČA
HR3510010051734829184POREČ – PARENZO
HR3610010051735129187POŽEGA
HR8110010051735529181PRELOG
HR7810010051736129180PUNITOVCI
HR6210010051737629185RUGVICA
HR5510010051738629187SEMELJCI
HR4010010051738829180SIBINJ
HR1510010051739429187SKRADIN
HR2110010051739529183SLATINA
HR4210010051740729180SOPJE
HR0210010051741529180STARI MIKANOVCI
HR3210010051742429188SUHOPOLJE
HR3310010051742629184SUNJA
HR8910010051743229188SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR4810010051743729185SVETI ĐURĐ
HR3610010051761429185ŠODOLOVCI
HR4210010051744929183ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR9310010051745629187TOMPOJEVCI
HR7810010051745829180TORDINCI
HR5110010051745929188TOVARNIK
HR1110010051746729188UDBINA
HR1210010051746929184UNEŠIĆ
HR4510010051747129186VALPOVO
HR6810010051747529188VELIKA
HR9410010051754129182VELIKA GORICA
HR5810010051747629181VELIKA KOPANICA
HR2910010051748529184VILJEVO
HR7310010051748729182VINKOVCI
HR8010010051749129181VIROVITICA
HR5510010051757929180VLADISLAVCI
HR0710010051751129180VRGORAC
HR3610010051751729185VUKA
HR0410010051751829186VUKOVAR
HR8610010051713329186ZAGREB
HR8710010051752429189ZDENCI
HR4810010051753429185ŽUPANJA3.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

3.5. Naknada za koncesiju na pomorskom dobru

Naknada za koncesiju na pomorskom dobru uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi pomorsko dobro:

RačunGrad/Općina
HR9410010051700429206BAKAR
HR0310010051700529202BALE – VALLE
HR5710010051700629207BARBAN
HR0410010051700829205BAŠKA
HR1010010051700929201BAŠKA VODA
HR1410010051702029206BIBINJE
HR9710010051762129203BILICE
HR7410010051702229207BIOGRAD NA MORU
HR2710010051702529201BLATO
HR2210010051702729208BOL
HR0410010051707729203BRELA
HR6510010051704029204BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR3910010051704229201BUJE – BUIE
HR9110010051705229208CRES
HR5910010051705329209CRIKVENICA
HR8910010051707429204DOBRINJ
HR6110010051759829205DUBROVAČKO PRIMORJE
HR8210010051709829207DUBROVNIK
HR0210010051710029206DUGI RAT
HR9610010051761929207FAŽANA – FASANA
HR0310010051762929205FUNTANA – FONTANE
HR9110010051713429200GRADAC
HR9810010051715329207HVAR
HR6710010051759929201JANJINA
HR2310010051716729200JASENICE
HR7310010051717129201JELSA
HR6810010051717329208KALI
HR8010010051717529200KANFANAR
HR7010010051717829207KARLOBAG
HR2810010051718129208KAŠTELA
HR5410010051762229208KOLAN
HR4010010051719729201KOMIŽA
HR7810010051719829203KONAVLE
HR1010010051720429208KORČULA
HR5410010051753829202KOSTRENA
HR1210010051720929207KRALJEVICA
HR0910010051721529206KRK
HR6910010051721729207KRŠAN
HR9410010051757229205KUKLJICA
HR3910010051722229200LABIN
HR0810010051722629204LASTOVO
HR3310010051723529205LIŽNJAN – LISIGNANO
HR6610010051762429200LOPAR
HR9510010051724229205LOVRAN
HR3510010051760029202LUMBARDA
HR4410010051724929202MAKARSKA
HR0210010051725229203MALI LOŠINJ
HR5610010051725329208MALINSKA – DUBAŠNICA
HR2410010051725429209MARČANA
HR5810010051725829207MARINA
HR2810010051726329200MEDULIN
HR5510010051726429206METKOVIĆ
HR9410010051726729204MILNA
HR6210010051726829205MLJET
HR2110010051727329202MOŠĆENIČKA DRAGA
HR3610010051761729206MURTER – KORNATI
HR7210010051728029206NEREŽIŠĆA
HR3510010051728229207NIN
HR4810010051728829209NOVALJA
HR3310010051729029202NOVI VINODOLSKI
HR4810010051753729206NOVIGRAD
HR8710010051729129207NOVIGRAD – CITTANOVA
HR3510010051729629208OBROVAC
HR5710010051758829207OKRUG
HR1510010051730029208OMIŠ
HR8010010051730129209OMIŠALJ
HR2710010051730229200OPATIJA
HR9310010051730629204OPUZEN
HR6710010051730829201OREBIĆ
HR2710010051731629201PAG
HR6510010051731729203PAKOŠTANE
HR3910010051732029207PAŠMAN
HR6010010051758129201PIROVAC
HR5610010051733529200PLOČE
HR2510010051733929204PODGORA
HR0410010051734129208PODSTRANA
HR5010010051734829205POREČ – PARENZO
HR5610010051734929201POSEDARJE
HR2910010051735029209POSTIRA
HR0310010051757329201POVLJANA
HR6310010051735429207PREKO
HR1610010051735729201PRIMOŠTEN
HR4110010051757429203PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)
HR5410010051735829203PUČIŠĆA
HR1110010051735929208PULA – POLA
HR6010010051736029206PUNAT
HR0210010051736329204RAB
HR3610010051736829209RAŠA
HR7510010051737129207RAŽANAC
HR2210010051737329205RIJEKA
HR9810010051758229203ROGOZNICA
HR2810010051737429201ROVINJ – ROVIGNO
HR6210010051737929206SALI
HR8510010051738229201SEGET
HR2610010051738329203SELCA
HR2210010051738729206SENJ
HR5210010051739429200SKRADIN
HR8610010051739929205SLIVNO
HR2810010051740229203SMOKVICA
HR2410010051740629206SOLIN
HR6310010051740929204SPLIT
HR5410010051741329200STARI GRAD
HR4410010051741629207STARIGRAD
HR9410010051741929201STON
HR4710010051742329202SUĆURAJ
HR8010010051742529204SUKOŠAN
HR5410010051742729201SUPETAR
HR8010010051759229209SUTIVAN
HR9210010051742829203SVETI FILIP I JAKOV
HR0710010051743129202SVETI LOVREČ
HR6610010051744429201ŠIBENIK
HR2910010051744729209ŠOLTA
HR7910010051763129209TAR-VABRIGA – ORE-ABREGA
HR2110010051745429208TISNO
HR9510010051757529208TKON
HR0210010051762629202TRIBUNJ
HR4610010051746329209TROGIR
HR8910010051760129207TRPANJ
HR2710010051759329200TUČEPI
HR5910010051746829204UMAG – UMAGO
HR8310010051747429202VELA LUKA
HR1310010051748929209VIR
HR0910010051749229205VIS
HR5510010051750029209VODICE
HR2910010051750229206VODNJAN – DIGNANO
HR4210010051750729201VRBNIK
HR4010010051751629203VRSAR – ORSERA
HR9310010051762529206VRSI
HR4710010051752029202ZADAR
HR6010010051759529202ZADVARJE
HR6810010051760229204ŽUPA DUBROVAČKA


3.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju na pomorskom dobru na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

3.6. Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljopriv­rednog zemljišta u vlasništvu države

Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

RačunGrad/Općina
HR8210010051700129304ANDRIJAŠEVCI
HR5010010051700229305ANTUNOVAC
HR1810010051700329306BABINA GREDA
HR2410010051700429302BAKAR
HR1010010051701029305BEBRINA
HR8110010051701329309BELI MANASTIR
HR8810010051701629301BELIŠĆE
HR8810010051701729308BENKOVAC
HR8910010051701929304BERETINEC
HR4110010051702129309BILJE
HR0410010051702229303BIOGRAD NA MORU
HR3510010051731029306BISKUPIJA
HR8510010051702329307BIZOVAC
HR4810010051702429301BJELOVAR
HR4810010051702529308BLATO
HR6510010051702629300BOGDANOVCI
HR8210010051702929306BOROVO
HR9310010051703029309BOSILJEVO
HR4010010051703229307BOŠNJACI
HR0310010051703329301BRCKOVLJANI
HR0310010051703429308BRDOVEC
HR2010010051703529300BRESTOVAC
HR0410010051703629304BREZNICA
HR4310010051703929302BRODSKI STUPNIK
HR6110010051704429304CERNA
HR9410010051704629306CERNIK
HR0310010051704729302CEROVLJE
HR0310010051704829309CESTICA
HR2110010051705229304CRES
HR5410010051705429306CRNAC
HR6010010051705529302ČABAR
HR6010010051705629309ČAČINCI
HR2310010051705729303ČAĐAVICA
HR0710010051705829307ČAGLIN
HR7810010051706029304ČAKOVEC
HR4610010051706129305ČAVLE
HR2010010051706329302ČAZMA
HR2010010051706429309ČEMINAC
HR8010010051706529303ČEPIN
HR6410010051706629307DARDA
HR2710010051706729301DARUVAR
HR2710010051706829308DAVOR
HR7710010051707129302DEŽANOVAC
HR8510010051707829304DONJA DUBRAVA
HR9010010051757629305DONJA MOTIČINA
HR4910010051708229301DONJI KRALJEVEC
HR6610010051708429300DONJI LAPAC
HR1810010051708629305DONJI MIHOLJAC
HR8910010051708929309DONJI VIDOVEC
HR6010010051756829304DRAGALIĆ
HR0910010051709129308DRAŽ
HR2610010051709229300DRENOVCI
HR7510010051709429305DRENJE
HR4310010051709529306DRNIŠ
HR4910010051709629302DRNJE
HR4910010051709729309DUBRAVA
HR9310010051709929307DUGA RESA
HR2910010051710129309DUGO SELO
HR8910010051710229303DVOR
HR7310010051710329307ĐAKOVO
HR3610010051710429301ĐELEKOVEC
HR3610010051710529308ĐULOVAC
HR5310010051710629300ĐURĐENOVAC
HR3710010051710729304ĐURĐEVAC
HR8110010051711029309ERDUT
HR4410010051711129303ERNESTINOVO
HR8810010051711429308FARKAŠEVAC
HR2610010051761929303FAŽANA – FASANA
HR8910010051711629304FERIČANCI
HR5710010051711729305FUŽINE
HR3110010051711929302GAREŠNICA
HR8510010051712029307GENERALSKI STOL
HR4810010051712129301GLINA
HR4910010051712429304GORJANI
HR6310010051761829309GORNJA RIJEKA
HR8810010051712729302GORNJI BOGIĆEVCI
HR5110010051712929303GORNJI KNEGINEC
HR6310010051760429308GORNJI MIHALJEVEC
HR0810010051713029308GOSPIĆ
HR4810010051713529302GRADEC
HR4810010051713629309GRADINA
HR1110010051713729303GRADIŠTE
HR5510010051713929301GRUBIŠNO POLJE
HR6610010051714029304GUNDINCI
HR3410010051714129305GUNJA
HR1610010051751029302GVOZD
HR0810010051714429309HERCEGOVAC
HR6810010051714529303HLEBINE
HR3210010051714929300HRVATSKA DUBICA
HR6510010051715229309HUM NA SUTLI
HR1210010051715429307ILOK
HR7210010051715529301IMOTSKI
HR7210010051715629308IVANEC
HR7310010051715829304IVANIĆ GRAD
HR4110010051715929305IVANKOVO
HR7410010051716129307IVANSKA
HR0610010051760929302JAGODNJAK
HR5410010051716429300JAKŠIĆ
HR3810010051716529304JALŽABET
HR0610010051716629305JARMINA
HR7710010051716829302JASENOVAC
HR3710010051717729309KAPTOL
HR8110010051717929307KARLOVAC
HR5410010051719329309KLOŠTAR IVANIĆ
HR9810010051719529307KNEŽEVI VINOGRADI
HR6110010051719629301KNIN
HR6210010051719929304KONČANICA
HR3610010051720129301KOPRIVNICA
HR3610010051720229308KOPRIVNIČKI BREGI
HR5310010051720329300KOPRIVNIČKI IVANEC
HR0510010051720529305KOŠKA
HR7010010051720629306KOTORIBA
HR6210010051721329305KRIŽ
HR3010010051721429306KRIŽEVCI
HR9610010051721729303KRŠAN
HR5410010051722029304KUTINA
HR2210010051722129305KUTJEVO
HR0310010051722729301LEGRAD
HR0310010051722829308LEKENIK
HR2010010051722929300LEPOGLAVA
HR4710010051723029306LEVANJSKA VAROŠ
HR5310010051723129302LIPIK
HR5310010051723229309LIPOVLJANI
HR6010010051723529301LIŽNJAN – LISIGNANO
HR2910010051723929305LOVAS
HR7810010051724029303LOVINAC
HR4210010051724429300LUDBREG
HR2610010051724529304LUKAČ
HR9110010051724629305LUPOGLAV
HR6410010051757829302MAGADENOVAC
HR8210010051725029301MALA SUBOTICA
HR5110010051725429305MARČANA
HR2510010051725729309MARIJANCI
HR6010010051761029307MARKUŠICA
HR6910010051725929307MARTINSKA VES
HR5910010051726029300MARUŠEVEC
HR7610010051726329306MEDULIN
HR4510010051726629303MIKLEUŠ
HR8310010051708729306MUĆ
HR4910010051727629301MURSKO SREDIŠĆE
HR6610010051727829300NAŠICE
HR5010010051727929304NEDELIŠĆE
HR2310010051761229308NEGOSLAVCI
HR7810010051729529300NIJEMCI
HR6210010051728229303NIN
HR4610010051728329307NOVA BUKOVICA
HR0910010051728429301NOVA GRADIŠKA
HR0910010051728529308NOVA KAPELA
HR1010010051728729304NOVA RAČA
HR4310010051728929306NOVI MAROF
HR5410010051729029309NOVI VINODOLSKI
HR9810010051729229307NOVIGRAD PODRAVSKI
HR6110010051729329301NOVSKA
HR6110010051729429308NUŠTAR
HR3010010051729729305OGULIN
HR0410010051729929302OKUČANI
HR8810010051730729301ORAHOVICA
HR8010010051760529300OREHOVICA
HR9310010051754229304ORLE
HR4110010051731229309OSIJEK
HR0410010051731329303OTOČAC
HR0410010051753529305OTOK
HR4910010051731829304PAKRAC
HR3010010051732429300PETERANEC
HR1410010051732529304PETLOVAC
HR4710010051732729306PETRIJEVCI
HR5310010051732829302PETRINJA
HR8710010051733229300PITOMAČA
HR3910010051733429305PLETERNICA
HR0710010051733529306PLOČE
HR4710010051734029300PODGORAČ
HR3610010051727129306PODRAVSKA MOSLAVINA
HR3310010051734629303POPOVAC
HR1710010051734729307POPOVAČA
HR7710010051734829301POREČ – PARENZO
HR2410010051735129306POŽEGA
HR7410010051735529307PRELOG
HR3710010051735629301PRESEKA
HR8210010051758329304PRIVLAKA
HR9510010051729829306PROMINA
HR3810010051735929304PULA – POLA
HR8710010051736129309PUNITOVCI
HR9410010051736529308RAKOVICA
HR1410010051736629300RASINJA
HR8610010051737229307REŠETARI
HR6610010051737529300ROVIŠĆE
HR5010010051737629304RUGVICA
HR0910010051738129301SATNICA ĐAKOVAČKA
HR4310010051738629306SEMELJCI
HR4910010051738729302SENJ
HR5210010051756229309SEVERIN
HR4910010051738829309SIBINJ
HR1210010051738929303SINJ
HR6610010051739029308SIRAČ
HR8310010051739129300SISAK
HR0310010051739429306SKRADIN
HR0910010051739529302SLATINA
HR0910010051739629309SLAVONSKI BROD
HR4510010051740529306SOKOLOVAC
HR5110010051740729309SOPJE
HR8510010051741029300SRAČINEC
HR3710010051741229305STARA GRADIŠKA
HR1110010051741429302STARI JANKOVCI
HR1110010051741529309STARI MIKANOVCI
HR1810010051741829301STARO PETROVO SELO
HR6210010051742129306STRIZIVOJNA
HR2110010051755129305STUPNIK
HR3110010051742429303SUHOPOLJE
HR7510010051742629301SUNJA
HR3210010051760729305SVETA MARIJA
HR8810010051743229303SVETA NEDELJA
HR3610010051743729304SVETI ĐURĐ
HR9210010051742829300SVETI FILIP I JAKOV
HR6910010051743929306SVETI IVAN ŽABNO
HR2710010051744229307SVETI PETAR OREHOVEC
HR9610010051756429307ŠANDROVAC
HR9710010051760829306ŠENKOVEC
HR8710010051744429308ŠIBENIK
HR0710010051744529300ŠKABRNJA
HR2410010051761429304ŠODOLOVCI
HR3010010051744929302ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR4710010051745229308ŠTRIGOVA
HR8110010051745629306TOMPOJEVCI
HR8710010051745729302TOPUSKO
HR8710010051745829309TORDINCI
HR5010010051745929303TOVARNIK
HR0710010051746029308TRILJ
HR2410010051746129300TRNAVA
HR4110010051746429306TRPINJA
HR1010010051746729303UDBINA
HR5410010051746929301UNEŠIĆ
HR3310010051747129305VALPOVO
HR9810010051747229306VARAŽDIN
HR0710010051747329302VARAŽDINSKE TOPLICE
HR6710010051747529303VELIKA
HR1210010051754129300VELIKA GORICA
HR5110010051747629307VELIKA KOPANICA
HR1410010051747729301VELIKA LUDINA
HR1410010051747829308VELIKA PISANICA
HR0210010051755829308VELIKI BUKOVEC
HR5810010051748029306VELIKI GRĐEVAC
HR1110010051748429307VIDOVEC
HR7110010051748529301VILJEVO
HR7110010051748629308VINICA
HR8810010051748729300VINKOVCI
HR7210010051748829304VINODOLSKA OPĆINA
HR8910010051749029303VIRJE
HR7310010051749129307VIROVITICA
HR3610010051749229301VIS
HR5310010051749429300VIŠKOVCI
HR7010010051749729306VIŠNJAN – VISIGNANO
HR6410010051757929309VLADISLAVCI
HR7610010051749929309VOĆIN
HR8210010051750029305VODICE
HR5010010051758429305VOĐINCI
HR1910010051750429303VRATIŠINEC
HR0310010051750529307VRBANJA
HR6310010051750629301VRBJE
HR6310010051750729308VRBNIK
HR8010010051750829300VRBOVEC
HR6410010051750929304VRBOVSKO
HR1610010051751129309VRGORAC
HR7610010051751229303VRHOVINE
HR2310010051751429301VRPOLJE
HR2310010051762529302VRSI
HR2410010051751729304VUKA
HR8910010051751829305VUKOVAR
HR7410010051713329305ZAGREB
HR7510010051752329301ZAŽABLJE
HR7510010051752429308ZDENCI
HR9210010051752529300ZEMUNIK DONJI
HR9210010051754029308ŽUMBERAK
HR3610010051753429304ŽUPANJA


3.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

3.7. Naknada za dugogodišnji zakup za ribnjake

Naknada za dugogodišnji zakup za ribnjake uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi ribnjak:

RačunGrad/Općina
HR3710010051701029401BEBRINA
HR6410010051703929409BRODSKI STUPNIK
HR1310010051706029407ČAKOVEC
HR4110010051706329409ČAZMA
HR9110010051706629403DARDA
HR4810010051706729408DARUVAR
HR4510010051708629401DONJI MIHOLJAC
HR3010010051709029408DRAGANIĆ
HR7610010051709729405DUBRAVA
HR6910010051710729407ĐURĐEVAC
HR2410010051711629407FERIČANCI
HR5210010051711929409GAREŠNICA
HR0410010051716129403IVANSKA
HR0710010051716929405JASTREBARSKO
HR9410010051719929407KONČANICA
HR8010010051723229405LIPOVLJANI
HR1710010051727829406NAŠICE
HR8210010051727929407NEDELIŠĆE
HR7010010051728929402NOVI MAROF
HR2510010051729929409OKUČANI
HR1210010051730729408ORAHOVICA
HR5610010051730929406ORIOVAC
HR6810010051731229405OSIJEK
HR9710010051733129404PISAROVINA
HR3410010051733529402PLOČE
HR6210010051736629406RASINJA
HR7610010051738829405SIBINJ
HR1410010051745029403ŠTEFANJE
HR1910010051751829401VUKOVAR

3.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija ili broj modela »HR67« gdje u polju »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuju OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Ako je u polje »model« upisan broj modela »HR05«, u nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije. Ako je u polje »model« upisan broj modela »HR67«, u nastavku mogu ili ne moraju biti upisani podatak drugi odnosno treći, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

3.8. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina

Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalaze neenergetske mineralne sirovine:

RačunGrad/Općina
HR0510010051700429450BAKAR
HR3210010051700529456BALE – VALLE
HR7610010051700729454BARILOVIĆ
HR9310010051700929453BAŠKA VODA
HR4010010051701129451BEDEKOVČINA
HR5310010051701729453BENKOVAC
HR2210010051702029450BIBINJE
HR9710010051731029451BISKUPIJA
HR0410010051703029456BOSILJEVO
HR6510010051703429453BRDOVEC
HR0610010051703529455BRESTOVAC
HR4610010051715129450BREZNIČKI HUM
HR7710010051703729452BRINJE
HR2510010051704229453BUJE – BUIE
HR6310010051704329455BUZET
HR7410010051704429458CERNA
HR5910010051704629451CERNIK
HR8110010051704729450CEROVLJE
HR1110010051704829456CESTICA
HR2210010051704929459CETINGRAD
HR2310010051705129455CIVLJANE
HR3410010051705229458CRES
HR4110010051705529450ČABAR
HR1510010051705829454ČAGLIN
HR9110010051706029458ČAKOVEC
HR5410010051706129452ČAVLE
HR9810010051706329450ČAZMA
HR7210010051706629454DARDA
HR8510010051707229456DICMO
HR4310010051707529457DOMAŠINEC
HR9810010051757629452DONJA MOTIČINA
HR5210010051708429455DONJI LAPAC
HR0810010051709529451DRNIŠ
HR3010010051709629450DRNJE
HR9810010051754929457DUBRAVICA
HR4710010051759829457DUBROVAČKO PRIMORJE
HR0410010051709929454DUGA RESA
HR3710010051710129456DUGO SELO
HR8010010051758529451DUGOPOLJE
HR4810010051710229459DVOR
HR8110010051710329454ĐAKOVO
HR9210010051710429457ĐELEKOVEC
HR9810010051710529453ĐULOVAC
HR5010010051710729458ĐURĐEVAC
HR1310010051710829452ĐURMANEC
HR8910010051711029456ERDUT
HR8210010051761929459FAŽANA – FASANA
HR0510010051711629458FERIČANCI
HR6510010051711729452FUŽINE
HR1210010051711929450GAREŠNICA
HR0710010051712129457GLINA
HR6210010051712429458GORJANI
HR1010010051712929459GORNJI KNEGINEC
HR2810010051760429453GORNJI MIHALJEVEC
HR7010010051713029453GOSPIĆ
HR1110010051713129455GRAČAC
HR2210010051713229458GRAČIŠĆE
HR0310010051713829454GROŽNJAN – GRISIGNANA
HR2710010051714529459HLEBINE
HR7710010051714829453HRVACE
HR2010010051715429454ILOK
HR3110010051715529457IMOTSKI
HR3710010051715629453IVANEC
HR8610010051715829458IVANIĆ-GRAD
HR4910010051715929452IVANKOVO
HR3610010051716729451JASENICE
HR8510010051716929456JASTREBARSKO
HR5110010051755229451JESENJE
HR1110010051717329458KALI
HR0510010051755929455KALINOVAC
HR1110010051756029451KALNIK
HR9310010051717529451KANFANAR
HR1810010051717629450KAPELA
HR4510010051717729456KAPTOL
HR8910010051717929454KARLOVAC
HR6810010051718129458KAŠTELA
HR5310010051718329451KIJEVO
HR1610010051718629459KLANA
HR3510010051719229450KLIS
HR7310010051719429459KLOŠTAR PODRAVSKI
HR5010010051720429458KORČULA
HR3810010051753329455KRAŠIĆ
HR4410010051721629456KRNJAK
HR6710010051722029458KUTINA
HR3010010051722129452KUTJEVO
HR1510010051722529459LASINJA
HR5910010051722729457LEGRAD
HR6510010051722829453LEKENIK
HR0610010051722929455LEPOGLAVA
HR3410010051723129450LIPIK
HR1910010051723529457LIŽNJAN – LISIGNANO
HR8710010051724329453LOVREĆ
HR2810010051724429455LUDBREG
HR8710010051754829454LUKA
HR3910010051724529458LUKAČ
HR6410010051760029456LUMBARDA
HR0210010051724629452LUPOGLAV
HR2410010051724729451LJUBEŠĆICA
HR4110010051725029457MALA SUBOTICA
HR4710010051725129453MALI BUKOVEC
HR5910010051725429452MARČANA
HR4410010051725829459MARINA
HR6310010051708529458MARTIJANEC
HR4510010051726029455MARUŠEVEC
HR4110010051726329451MEDULIN
HR6310010051726429450METKOVIĆ
HR7610010051727029452MOLVE
HR9410010051727529454MRKOPALJ
HR4810010051708729451MUĆ
HR0810010051727629457MURSKO SREDIŠĆE
HR5210010051727829455NAŠICE
HR6310010051727929458NEDELIŠĆE
HR8010010051728029450NEREŽIŠĆA
HR1010010051728129456NETRETIĆ
HR2110010051728229459NIN
HR7110010051728529453NOVA KAPELA
HR8310010051728829452NOVALJA
HR0310010051755429456NOVI GOLUBOVEC
HR0810010051728929451NOVI MAROF
HR6210010051729029456NOVI VINODOLSKI
HR5610010051753729450NOVIGRAD
HR0910010051729229454NOVIGRAD PODRAVSKI
HR7310010051729129459NOVIGRAD – CITTANOVA
HR7510010051729629458OBROVAC
HR3810010051729729452OGULIN
HR8210010051729929450OKUČANI
HR5510010051730029458OMIŠ
HR1810010051730129452OMIŠALJ
HR8910010051730429456OPRTALJ – PORTOLE
HR4710010051730729457ORAHOVICA
HR5310010051730829453OREBIĆ
HR6610010051760529455OREHOVICA
HR4910010051731229456OSIJEK
HR6010010051731329459OTOČAC
HR1310010051731629453PAG
HR6210010051731829458PAKRAC
HR2510010051732029459PAŠMAN
HR5810010051732129454PAZIN
HR7510010051732329453PERUŠIĆ
HR1610010051732429455PETERANEC
HR8710010051732629452PETRIJANEC
HR3410010051732829450PETRINJA
HR4610010051758129453PIROVAC
HR4710010051733429452PLETERNICA
HR2410010051745529452PLITVIČKA JEZERA
HR6910010051733529451PLOČE
HR3210010051733829459PODCRKAVLJE
HR2210010051761629451PODRAVSKE SESVETE
HR5110010051734429450POLAČA
HR2510010051734729454POPOVAČA
HR3610010051734829457POREČ – PARENZO
HR1110010051735229450PREGRADA
HR8210010051735529454PRELOG
HR0210010051735729453PRIMOŠTEN
HR6010010051729829451PROMINA
HR4010010051735829455PUČIŠĆA
HR5110010051735929458PULA – POLA
HR4210010051736329454RAB
HR5910010051736529453RAKOVICA
HR9710010051736629455RASINJA
HR7110010051736829452RAŠA
HR1410010051737429453ROVINJ – ROVIGNO
HR6310010051737629458RUGVICA
HR7010010051737929450SALI
HR5410010051738029454SAMOBOR
HR6510010051738129457SATNICA ĐAKOVAČKA
HR7110010051738229453SEGET
HR1210010051738329455SELCA
HR6810010051738929459SINJ
HR3110010051739029453SIRAČ
HR6510010051739429451SKRADIN
HR8710010051739529450SLATINA
HR7210010051739929457SLIVNO
HR6710010051740029457SLUNJ
HR1410010051740229455SMOKVICA
HR1010010051740529451SOKOLOVAC
HR3210010051740629450SOLIN
HR0610010051740929454SPLIT
HR7110010051741029455SRAČINEC
HR8010010051741929453STON
HR7610010051742329456SUĆURAJ
HR4010010051742729453SUPETAR
HR4710010051743229459SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR3810010051743629455SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA)
HR4910010051743729458SVETI ĐURĐ
HR8910010051742929458SVETI IVAN ZELINA
HR3610010051743129456SVETI LOVREČ
HR3510010051744229454SVETI PETAR OREHOVEC
HR9710010051743529453SVETVINČENAT
HR6210010051760829451ŠENKOVEC
HR5210010051744429453ŠIBENIK
HR6410010051744729452ŠOLTA
HR1110010051744929450ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR5010010051745329455TINJAN
HR6110010051745429458TISNO
HR6810010051745729450TOPUSKO
HR5810010051755729457TOUNJ
HR2110010051746229458TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR8110010051746329452TROGIR
HR5510010051746629456TUHELJ
HR0210010051746829454UMAG – UMAGO
HR1310010051746929457UNEŠIĆ
HR2610010051747529459VELIKA
HR9510010051754129455VELIKA GORICA
HR7010010051747729457VELIKA LUDINA
HR6410010051755829453VELIKI BUKOVEC
HR4510010051748129450VELIKO TRGOVIŠĆE
HR3610010051748629453VINICA
HR7410010051748729455VINKOVCI
HR8110010051749129454VIROVITICA
HR8410010051749929456VOĆIN
HR3710010051750229450VODNJAN – DIGNANO
HR6410010051750329456VOJNIĆ
HR2810010051750729453VRBNIK
HR6610010051750829455VRBOVEC
HR7710010051750929458VRBOVSKO
HR2410010051751129456VRGORAC
HR3510010051751229459VRHOVINE
HR6810010051751329454VRLIKA
HR2610010051751629455VRSAR – ORSERA
HR0410010051762529450VRSI
HR2210010051751929451ZABOK
HR6910010051754329452ZAPREŠIĆ
HR3410010051752329457ZAŽABLJE
HR7810010051752529455ZEMUNIK DONJI
HR8010010051753029454ŽAKANJE
HR9110010051753129457ŽMINJ
HR1110010051760229454ŽUPA DUBROVAČKA3.8.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuju identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

3.9. Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin

Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalaze energetske mineralne sirovine za plin:

RačunGrad/Općina
HR5510010051701529500BELICA
HR3910010051701629504BELIŠĆE
HR1510010051702329500BIZOVAC
HR9610010051702429504BJELOVAR
HR5110010051703329504BRCKOVLJANI
HR0510010051705429509CRNAC
HR4010010051706029503ČAKOVEC
HR6810010051706329505ČAZMA
HR4710010051707829503DONJA DUBRAVA
HR6610010051708629508DONJI MIHOLJAC
HR9710010051709629505DRNJE
HR8310010051710129501DUGO SELO
HR8410010051710429504ĐELEKOVEC
HR9510010051710529507ĐULOVAC
HR3110010051710629502ĐURĐENOVAC
HR9610010051710729503ĐURĐEVAC
HR8310010051711529502FERDINANDOVAC
HR1010010051712229507GOLA
HR2510010051760429507GORNJI MIHALJEVEC
HR0610010051713929504GRUBIŠNO POLJE
HR1910010051714529506HLEBINE
HR3410010051715629507IVANEC
HR3510010051715829503IVANIĆ-GRAD
HR9410010051755929502KALINOVAC
HR8510010051717629505KAPELA
HR1110010051719329501KLOŠTAR IVANIĆ
HR6510010051719429506KLOŠTAR PODRAVSKI
HR8410010051720129504KOPRIVNICA
HR9510010051720229507KOPRIVNIČKI BREGI
HR3110010051720329502KOPRIVNIČKI IVANEC
HR5310010051720529508KOŠKA
HR1310010051721329508KRIŽ
HR1610010051722029503KUTINA
HR5110010051722729504LEGRAD
HR0410010051723129505LIPIK
HR1010010051723229501LIPOVLJANI
HR8510010051724529503LUKAČ
HR1510010051757829505MAGADENOVAC
HR7910010051725729501MARIJANCI
HR9610010051725929500MARTINSKA VES
HR1910010051727029508MOLVE
HR9710010051727629504MURSKO SREDIŠĆE
HR4410010051727829502NAŠICE
HR5610010051729529502NIJEMCI
HR6910010051728729503NOVA RAČA
HR2810010051729229500NOVIGRAD PODRAVSKI
HR0310010051756129505NOVO VIRJE
HR1210010051729329504NOVSKA
HR5210010051753529508OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA)
HR0810010051732429502PETERANEC
HR9510010051732729509PETRIJEVCI
HR6510010051733229502PITOMAČA
HR0810010051761629509PODRAVSKE SESVETE
HR4710010051734229508PODTUREN
HR4410010051734729500POPOVAČA
HR0410010051735529500PRELOG
HR4210010051762029507PRIBISLAVEC
HR8910010051736629502RASINJA
HR1210010051737629503RUGVICA
HR2610010051738529508SELNICA
HR0910010051756229501SEVERIN
HR9310010051740529509SOKOLOVAC
HR5910010051741429505STARI JANKOVCI
HR7910010051742429506SUHOPOLJE
HR3710010051744029501SVETI JURAJ NA BREGU
HR9110010051744129506SVETI MARTIN NA MURI
HR2610010051756429500ŠANDROVAC
HR4810010051760829509ŠENKOVEC
HR7810010051744929505ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR0910010051745229507ŠTRIGOVA
HR9810010051745929506TOVARNIK
HR8110010051747129508VALPOVO
HR6210010051747729504VELIKA LUDINA
HR7310010051747829507VELIKA PISANICA
HR0910010051748029509VELIKI GRĐEVAC
HR7510010051748329506VELIKO TROJSTVO
HR2210010051748529504VILJEVO
HR4010010051749029506VIRJE
HR0310010051749129500VIROVITICA
HR3310010051749929501VOĆIN
HR6710010051750429506VRATIŠANEC
HR3710010051752429507ZDENCI3.9.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuju identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

3.10. Naknada za pridobivenu količinu energetskih miner­alnih sirovina za naftu i kondenzat

Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalaze energetske mineralne sirovine za naftu i kondenzat:

RačunGrad/Općina
HR1010010051701529534BELICA
HR2110010051701629537BELIŠĆE
HR6710010051702329534BIZOVAC
HR7810010051702429537BJELOVAR
HR2210010051703229534BOŠNJACI
HR3310010051703329537BRCKOVLJANI
HR3610010051705429533CRNAC
HR6510010051706029538ČAKOVEC
HR7210010051706329530ČAZMA
HR7210010051707829538DONJA DUBRAVA
HR9710010051708629532DONJI MIHOLJAC
HR0410010051709629530DRNJE
HR1110010051710129536DUGO SELO
HR6610010051710429537ĐELEKOVEC
HR2910010051710529531ĐULOVAC
HR1310010051710629535ĐURĐENOVAC
HR2410010051710729538ĐURĐEVAC
HR6510010051711529535FERDINANDOVAC
HR4110010051712229531GOLA
HR8510010051713929537GRUBIŠNO POLJE
HR9810010051714529539HLEBINE
HR6510010051715629531IVANEC
HR6010010051715829538IVANIĆ-GRAD
HR7610010051755929535KALINOVAC
HR8910010051717629530KAPELA
HR3610010051719329536KLOŠTAR IVANIĆ
HR4710010051719429539KLOŠTAR PODRAVSKI
HR6610010051720129537KOPRIVNICA
HR2910010051720229531KOPRIVNIČKI BREGI
HR1310010051720329535KOPRIVNIČKI IVANEC
HR8410010051720529532KOŠKA
HR4410010051721329532KRIŽ
HR4110010051722029538KUTINA
HR3310010051722729537LEGRAD
HR0810010051723129530LIPIK
HR3510010051723229536LIPOVLJANI
HR0210010051724429535LUDBREG
HR1310010051724529538LUKAČ
HR1910010051757829530MAGADENOVAC
HR0710010051725729536MARIJANCI
HR5110010051725929534MARTINSKA VES
HR5010010051727029532MOLVE
HR7910010051727629537MURSKO SREDIŠĆE
HR2610010051727829535NAŠICE
HR3810010051729529535NIJEMCI
HR9410010051728729538NOVA RAČA
HR8010010051729229534NOVIGRAD PODRAVSKI
HR0710010051756129530NOVO VIRJE
HR9110010051729329537NOVSKA
HR8310010051753529532OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR8710010051732429535PETERANEC
HR2910010051732729533PETRIJEVCI
HR4710010051733229535PITOMAČA
HR3910010051761629533PODRAVSKE SESVETE
HR7810010051734229532PODTUREN
HR9610010051734729534POPOVAČA
HR5610010051735529534PRELOG
HR7310010051762029531PRIBISLAVEC
HR7110010051736629535RASINJA
HR3710010051737629538RUGVICA
HR5710010051738529532SELNICA
HR3410010051756229536SEVERIN
HR2710010051740529533SOKOLOVAC
HR6310010051741429530STARI JANKOVCI
HR0310010051755129532STUPNIK
HR6110010051742429539SUHOPOLJE
HR1210010051743629535SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA)
HR6210010051744029536SVETI JURAJ NA BREGU
HR7310010051744129539SVETI MARTIN NA MURI
HR7810010051756429534ŠANDROVAC
HR7910010051760829533ŠENKOVEC
HR8210010051744929530ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR4010010051745229531ŠTRIGOVA
HR8010010051745929539TOVARNIK
HR1510010051747129532VALPOVO
HR4410010051747729537VELIKA LUDINA
HR0710010051747829531VELIKA PISANICA
HR4010010051748029533VELIKI GRĐEVAC
HR5710010051748329539VELIKO TROJSTVO
HR0410010051748529537VILJEVO
HR2210010051749029539VIRJE
HR5510010051749129534VIROVITICA
HR5810010051749929536VOĆIN
HR4910010051750429539VRATIŠINEC
HR5610010051713329532ZAGREB
HR6810010051752429531ZDENCI


3.10.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuju identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

3.11. Naknada za koncesiju za turističko zemljište u kamp­ovima

Naknada za koncesiju za turističko zemljište u kampovima uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi turističko zemljište u kampovima:

RačunGrad/Općina
HR1710010051700829553BAŠKA
HR8710010051702229555BIOGRAD NA MORU
HR8310010051704029559BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR0310010051704229558BUJE – BUIE
HR6110010051705229554CRES
HR7210010051705329557CRIKVENICA
HR1010010051707429559DOBRINJ
HR1610010051762929553FUNTANA – FONTANE
HR1410010051715329555HVAR
HR2410010051762229554KOLAN
HR7710010051720429554KORČULA
HR1310010051753829552KOSTRENA
HR2510010051720929555KRALJEVICA
HR6510010051721529556KRK
HR9510010051722229550LABIN
HR2510010051762429550LOPAR
HR1110010051724229553LOVRAN
HR1510010051725229551MALI LOŠINJ
HR8410010051726329550MEDULIN
HR9210010051761729556MURTER – KORNATI
HR4810010051728229555NIN
HR6110010051728829557NOVALJA
HR8910010051729029552NOVI VINODOLSKI
HR0310010051729129555NOVIGRAD – CITTANOVA
HR9310010051730129557OMIŠALJ
HR8810010051731629558PAG
HR4310010051733929559PODGORA
HR6310010051734829553POREČ – PARENZO
HR7710010051735729558PRIMOŠTEN
HR7810010051735929554PULA – POLA
HR1910010051736029556PUNAT
HR2010010051736329559RAB
HR4910010051736829557RAŠA
HR3510010051737329553RIJEKA
HR8910010051737429558ROVINJ – ROVIGNO
HR4910010051738229558SEGET
HR8110010051740929559SPLIT
HR5710010051741629555STARIGRAD
HR5810010051741929558STON
HR1810010051742729558SUPETAR
HR9210010051763129557TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR8810010051745429554TISNO
HR7710010051746829559UMAG – UMAGO
HR5310010051751629551VRSAR – ORSERA
HR0610010051752029552ZADAR
HR8610010051760229559ŽUPA DUBROVAČKA


3.11.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za turističko zemljište u kampovima na temelju Ugovora o koncesiji, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

Obveznici uplate iste naknade na temelju izdanoga privremenog rješenja do trenutka sklapanja Ugovora o koncesiji, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. U nastavku mogu ili ne moraju biti upisani podatak drugi odnosno treći, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

3.12. Naknada za koncesiju za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja

Naknada za koncesiju za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja:

RačunGrad/Općina
HR4210010051700829588BAŠKA
HR9110010051702229580BIOGRAD NA MORU
HR3410010051704229582BUJE – BUIE
HR4110010051762929588FUNTANA – FONTANE
HR8710010051717829580KARLOBAG
HR4710010051721529589KRK
HR5010010051722229584LABIN
HR0810010051725329587MALINSKA – DUBAŠNICA
HR3910010051726329584MEDULIN
HR0710010051729129580NOVIGRAD – CITTANOVA
HR3810010051730229584OPATIJA
HR8810010051734829588POREČ – PARENZO
HR1110010051735729582PRIMOŠTEN
HR2310010051737429582ROVINJ – ROVIGNO
HR0310010051737929589SALI
HR6110010051741629580STARIGRAD
HR2610010051763129581TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR7010010051745429587TISNO
HR1110010051746829583UMAG – UMAGO
HR7810010051751629586VRSAR – ORSERA
HR8510010051752029585ZADAR

3.12.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja na temelju Ugovora o koncesiji, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

Obveznici uplate iste naknade na temelju izdanoga privremenog rješenja do trenutka sklapanja Ugovora o koncesiji, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. U nastavku mogu ili ne moraju biti upisani podatak drugi odnosno treći, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

3.13. Naknada za procjenu i prodaju turističkog zemljišta

Naknada za procjenu i prodaju turističkog zemljišta uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi turističko zemljište:

RačunGrad/Općina
HR4610010051722229656LABIN
HR4110010051734829658POREČ – PARENZO

3.13.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za procjenu i prodaju turističkog zemljišta na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. U nastavku mogu ili ne moraju biti upisani podatak drugi odnosno treći, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

3.14. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru uplaćuje se na sljedeći račun:

RačunNaziv računa
HR3110010051700029633Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

3.14.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi šifru grada/općine s kontrolnim brojem, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, a kao podatak treći upisuju broj rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (najviše do 5 znamenki) koje donosi nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave.

3.15. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru temeljem rješenja Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (za obveze nastale do 30. lipnja 2019. godine)

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, za uplate za koje je rješenje donijela Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, uplaćuje se na sljedeći račun:

RačunNaziv računa
HR0910010051700029641Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru temeljem rješenja Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

3.15.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru temeljem rješenja Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, za obveze nastale do 30. lipnja 2019. godine, u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi šifru grada/općine s kontrolnim brojem, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, a kao podatak treći upisuju broj rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (najviše do 5 znamenki) koje je donijela Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

3.16. Naknada za koncesiju za izgradnju i upravljanje zračnom lukom

Naknada za koncesiju za izgradnju i upravljanje zračnom lukom uplaćuje se u korist računa grada/općine određene Zakonom o zračnim lukama (»Narodne novine« broj 19/98, 14/11 i 78/15):

RačunGrad/Općina
HR8410010051713329707ZAGREB

3.16.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za izgradnju i upravljanje zračnom lukom na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

3.17. Naknada za vodu za ribnjake

Prihodi od naknade za vodu za ribnjake uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području koristi voda za ribnjake:

RačunGrad/Općina
HR7010010051701051602BEBRINA
HR7610010051703951600BRODSKI STUPNIK
HR3010010051706051605ČAKOVEC
HR5310010051706351600ČAZMA
HR5410010051706651603DARDA
HR1110010051706751608DARUVAR
HR7810010051708651602DONJI MIHOLJAC
HR9010010051709051608DRAGANIĆ
HR1210010051709751606DUBRAVA
HR8610010051710751605ĐURĐEVAC
HR4110010051711651605FERIČANCI
HR6410010051711951600GAREŠNICA
HR6410010051716151603IVANSKA
HR4010010051716951606JASTREBARSKO
HR1410010051719951605KONČANICA
HR1610010051723251606LIPOVLJANI
HR3410010051727851604NAŠICE
HR0210010051727951605NEDELIŠĆE
HR3810010051728951609NOVI MAROF
HR3710010051729951600OKUČANI
HR7210010051730751608ORAHOVICA
HR7310010051730951604ORIOVAC
HR0410010051731251606OSIJEK
HR4410010051733151601PISAROVINA
HR0210010051733551609PLOČE
HR7910010051736651604RASINJA
HR1210010051738851606SIBINJ
HR7410010051745051603ŠTEFANJE
HR5210010051751851602VUKOVAR


3.17.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade vode za ribnjake na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

3.18. Prihod od davanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na korištenje bez javnog poziva

Prihod od davanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na korištenje bez javnog poziva uplaćuje se na sljedeći račun:

RačunNaziv računa
HR3110010051700064456Prihod od davanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na korištenje bez javnog poziva

3.18.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate prihoda od davanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na korištenje bez javnog poziva na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi šifru grada/općine s kontrolnim brojem, a kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

3.19. Prihodi od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa

Prihodi od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa uplaćuju se na sljedeći račun:

RačunNaziv računa
HR0810010051700029756Prihod od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa

3.19.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate na račun prihoda od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi šifru grada/općine s kontrolnim brojem, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave a kao podatak treći broj ugovora sklopljenog s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (najviše do 5 znamenki).

3.20. Naknada za eksploataciju geotermalnih voda za energetske svrhe

Prihodi od naknade za eksploataciju geotermalnih voda za energetske svrhe uplaćuju se na sljedeći račun:

RačunGrad/općina
HR0610010051745729790TOPUSKO

3.20.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za eksploataciju geotermalnih voda za energetske svrhe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

4.1. Porez na dohodak

Porez na dohodak uplaćuje se u korist računa grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika (posloprimca odnosno primatelja dohotka):

RačunGrad/Općina
HR1910010051700112008ANDRIJAŠEVCI
HR8410010051700212009ANTUNOVAC
HR3110010051700312000BABINA GREDA
HR4210010051700412003BAKAR
HR6410010051700512002BALE – VALLE
HR4810010051700612006BARBAN
HR9710010051700712004BARILOVIĆ
HR6510010051700812005BAŠKA
HR7110010051700912001BAŠKA VODA
HR4410010051701012009BEBRINA
HR8810010051701112000BEDEKOVČINA
HR8710010051755012008BEDENICA
HR0210010051701212003BEDNJA
HR2410010051701312002BELI MANASTIR
HR5710010051701512004BELICA
HR2510010051701612005BELIŠĆE
HR3110010051701712001BENKOVAC
HR5810010051701812007BEREK
HR2610010051701912008BERETINEC
HR5910010051702012003BIBINJE
HR5010010051762112007BILICE
HR8110010051702112002BILJE
HR6510010051702212006BIOGRAD NA MORU
HR4810010051731012000BISKUPIJA
HR5910010051754712006BISTRA
HR1710010051702312004BIZOVAC
HR8210010051702412005BJELOVAR
HR8810010051702512001BLATO
HR1810010051702612007BOGDANOVCI
HR8310010051702712008BOL
HR9510010051702912000BOROVO
HR3610010051703012002BOSILJEVO
HR6910010051703212004BOŠNJACI
HR3710010051703312005BRCKOVLJANI
HR4310010051703412001BRDOVEC
HR5410010051707712007BRELA
HR7010010051703512007BRESTOVAC
HR3810010051703612008BREZNICA
HR8310010051715112003BREZNIČKI HUM
HR0610010051703712009BRINJE
HR5010010051703812000BROD MORAVICE
HR6110010051703912003BRODSKI STUPNIK
HR2910010051704012004BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR9410010051704112005BUDINŠČINA
HR0310010051704212001BUJE – BUIE
HR2910010051756712007BUKOVLJE
HR3010010051704312007BUZET
HR9510010051704412008CERNA
HR1010010051704612000CERNIK
HR2110010051704712003CEROVLJE
HR4310010051704812002CESTICA
HR2710010051704912006CETINGRAD
HR6010010051705012001CISTA PROVO
HR8710010051705112007CIVLJANE
HR5510010051705212008CRES
HR2310010051705312009CRIKVENICA
HR6710010051705412000CRNAC
HR7810010051705512003ČABAR
HR0310010051705612002ČAČINCI
HR8410010051705712006ČAĐAVICA
HR3610010051705812004ČAGLIN
HR1510010051706012008ČAKOVEC
HR8010010051706112009ČAVLE
HR3810010051706312003ČAZMA
HR6010010051706412002ČEMINAC
HR4410010051706512006ČEPIN
HR9310010051706612004DARDA
HR6110010051706712005DARUVAR
HR6710010051706812001DAVOR
HR9710010051760312005DEKANOVEC
HR9410010051706912007DELNICE
HR8410010051707012000DESINIĆ
HR9510010051707112003DEŽANOVAC
HR2010010051707212002DICMO
HR5310010051707412004DOBRINJ
HR2110010051707512005DOMAŠINEC
HR2210010051707812008DONJA DUBRAVA
HR2710010051757612009DONJA MOTIČINA
HR8710010051707912009DONJA STUBICA
HR6610010051708012006DONJA VOĆA
HR1810010051708112004DONJI ANDRIJEVCI
HR8310010051708212005DONJI KRALJEVEC
HR8910010051708312001DONJI KUKURUZARI
HR1910010051708412007DONJI LAPAC
HR5210010051708612009DONJI MIHOLJAC
HR3210010051708912002DONJI VIDOVEC
HR9410010051756812008DRAGALIĆ
HR4310010051709012005DRAGANIĆ
HR4910010051709112001DRAŽ
HR7610010051709212007DRENOVCI
HR1210010051709412009DRENJE
HR5610010051709512000DRNIŠ
HR6710010051709612003DRNJE
HR8910010051709712002DUBRAVA
HR7610010051754912005DUBRAVICA
HR2510010051759812005DUBROVAČKO PRIMORJE
HR7310010051709812006DUBROVNIK
HR2510010051709912004DUGA RESA
HR4710010051710012003DUGI RAT
HR6910010051710112002DUGO SELO
HR3110010051758512000DUGOPOLJE
HR5310010051710212006DVOR
HR0510010051710312004ĐAKOVO
HR7010010051710412005ĐELEKOVEC
HR7610010051710512001ĐULOVAC
HR0610010051710612007ĐURĐENOVAC
HR7110010051710712008ĐURĐEVAC
HR3910010051710812009ĐURMANEC
HR2410010051711012002ERDUT
HR0810010051711112006ERNESTINOVO
HR2510010051711312005ERVENIK
HR3110010051711412001FARKAŠEVAC
HR8710010051761912006FAŽANA – FASANA
HR5810010051711512007FERDINANDOVAC
HR2610010051711612008FERIČANCI
HR6410010051762912005FUNTANA – FONTANE
HR9110010051711712009FUŽINE
HR9010010051757112004GALOVAC
HR3810010051711812000GARČIN
HR4910010051711912003GAREŠNICA
HR1710010051712012004GENERALSKI STOL
HR8210010051712112005GLINA
HR8810010051712212001GOLA
HR1810010051712312007GORIČAN
HR8310010051712412008GORJANI
HR0610010051761812002GORNJA RIJEKA
HR5110010051712512009GORNJA STUBICA
HR6210010051756912009GORNJA VRBA
HR0910010051712712003GORNJI BOGIĆEVCI
HR1510010051712912006GORNJI KNEGINEC
HR0610010051760412001GORNJI MIHALJEVEC
HR4810010051713012001GOSPIĆ
HR7510010051713112007GRAČAC
HR4310010051713212008GRAČIŠĆE
HR5510010051713412000GRADAC
HR6610010051713512003GRADEC
HR8810010051713612002GRADINA
HR7210010051713712006GRADIŠTE
HR2410010051713812004GROŽNJAN – GRISIGNANA
HR8910010051713912005GRUBIŠNO POLJE
HR0310010051714012008GUNDINCI
HR6810010051714112009GUNJA
HR3410010051751012003GVOZD
HR4810010051714412002HERCEGOVAC
HR3210010051714512006HLEBINE
HR8110010051714612004HRAŠĆINA
HR5510010051714812001HRVACE
HR8210010051714912007HRVATSKA DUBICA
HR7210010051715012000HRVATSKA KOSTAJNICA
HR0810010051715212002HUM NA SUTLI
HR8910010051715312006HVAR
HR4110010051715412004ILOK
HR0910010051715512005IMOTSKI
HR1510010051715612001IVANEC
HR1010010051715812008IVANIĆ-GRAD
HR7510010051715912009IVANKOVO
HR0610010051716112004IVANSKA
HR2410010051760912003JAGODNJAK
HR7710010051716312001JAKOVLJE
HR0710010051716412007JAKŠIĆ
HR7210010051716512008JALŽABET
HR3110010051759912001JANJINA
HR4010010051716612009JARMINA
HR8410010051716712000JASENICE
HR9510010051716812003JASENOVAC
HR2010010051716912002JASTREBARSKO
HR3110010051717012005JELENJE
HR3710010051717112001JELSA
HR0210010051755212000JESENJE
HR6410010051717212007JOSIPDOL
HR3210010051717312008KALI
HR6910010051755912007KALINOVAC
HR5910010051756012000KALNIK
HR8310010051762312009KAMANJE
HR4410010051717512000KANFANAR
HR5510010051717612003KAPELA
HR7710010051717712002KAPTOL
HR6110010051717812006KARLOBAG
HR1310010051717912004KARLOVAC
HR0810010051759612006KAROJBA
HR2410010051718012007KASTAV
HR8910010051718112008KAŠTELA
HR5710010051759712004KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIER-SANTA DOMENICA
HR0410010051718312000KIJEVO
HR1510010051718412003KISTANJE
HR3710010051718512002KLAKAR
HR2110010051718612006KLANA
HR7010010051718712004KLANJEC
HR4410010051718912001KLENOVNIK
HR1710010051719012009KLINČA SELA
HR7210010051719212003KLIS
HR9410010051719312002KLOŠTAR IVANIĆ
HR7810010051719412006KLOŠTAR PODRAVSKI
HR3010010051719512004KNEŽEVI VINOGRADI
HR9510010051719612005KNIN
HR1810010051762212008KOLAN
HR0410010051719712001KOMIŽA
HR3110010051719812007KONAVLE
HR9610010051719912008KONČANICA
HR0510010051720012004KONJŠČINA
HR7010010051720112005KOPRIVNICA
HR7610010051720212001KOPRIVNIČKI BREGI
HR0610010051720312007KOPRIVNIČKI IVANEC
HR7110010051720412008KORČULA
HR1810010051753812002KOSTRENA
HR3910010051720512009KOŠKA
HR8310010051720612000KOTORIBA
HR1910010051720812002KRALJEVEC NA SUTLI
HR0310010051720912006KRALJEVICA
HR6310010051721112007KRAPINA
HR3110010051721212008KRAPINSKE TOPLICE
HR0510010051753312007KRAŠIĆ
HR5310010051754512003KRAVARSKO
HR9610010051721312009KRIŽ
HR4310010051721412000KRIŽEVCI
HR5410010051721512003KRK
HR7610010051721612002KRNJAK
HR6010010051721712006KRŠAN
HR5810010051757212005KUKLJICA
HR7710010051721912005KULA NORINSKA
HR1310010051755312003KUMROVEC
HR8810010051722012008KUTINA
HR5610010051722112009KUTJEVO
HR0310010051722212000LABIN
HR1410010051722312003LANIŠĆE
HR2010010051722512006LASINJA
HR6910010051722612004LASTOVO
HR4210010051758612003LEĆEVICA
HR3710010051722712005LEGRAD
HR4310010051722812001LEKENIK
HR7010010051722912007LEPOGLAVA
HR6010010051723012000LEVANJSKA VAROŠ
HR7110010051723112003LIPIK
HR9310010051723212002LIPOVLJANI
HR2910010051723412004LIŠANE OSTROVIČKE
HR9410010051723512005LIŽNJAN – LISIGNANO
HR0310010051723612001LOBOR
HR3010010051723712007LOKVE
HR6410010051758712002LOKVIČIĆI
HR3010010051762412000LOPAR
HR6310010051723912009LOVAS
HR4210010051724012006LOVINAC
HR5910010051724212005LOVRAN
HR6510010051724312001LOVREĆ
HR9210010051724412007LUDBREG
HR1110010051754812004LUKA
HR6010010051724512008LUKAČ
HR9610010051760012002LUMBARDA
HR2810010051724612009LUPOGLAV
HR7210010051724712000LJUBEŠĆICA
HR8310010051724812003MAČE
HR8210010051757812003MAGADENOVAC
HR1910010051755512006MAJUR
HR0810010051724912002MAKARSKA
HR1910010051725012005MALA SUBOTICA
HR2510010051725112001MALI BUKOVEC
HR5210010051725212007MALI LOŠINJ
HR2010010051725312008MALINSKA – DUBAŠNICA
HR8510010051725412009MARČANA
HR4310010051725612003MARIJA BISTRICA
HR0210010051753912006MARIJA GORICA
HR6510010051725712002MARIJANCI
HR4910010051725812006MARINA
HR8910010051761012004MARKUŠICA
HR8410010051708512008MARTIJANEC
HR9810010051725912004MARTINSKA VES
HR1210010051726012007MARUŠEVEC
HR7710010051726112008MATULJI
HR8910010051726312000MEDULIN
HR0310010051726412003METKOVIĆ
HR2510010051726512002MIHOVLJAN
HR0910010051726612006MIKLEUŠ
HR5810010051726712004MILNA
HR2610010051726812005MLJET
HR0510010051727012009MOLVE
HR8210010051727312002MOŠČENIČKA DRAGA
HR6610010051727412006MOTOVUN – MONTONA
HR1810010051727512004MRKOPALJ
HR9610010051708712000MUĆ
HR8310010051727612005MURSKO SREDIŠĆE
HR8110010051761712003MURTER – KORNATI
HR1910010051727812007NAŠICE
HR8410010051727912008NEDELIŠĆE
HR6310010051761212001NEGOSLAVCI
HR2010010051728012003NEREŽIŠĆA
HR4210010051728112002NETRETIĆ
HR3110010051729512007NIJEMCI
HR2610010051728212006NIN
HR7510010051728312004NOVA BUKOVICA
HR4310010051728412005NOVA GRADIŠKA
HR4910010051728512001NOVA KAPELA
HR4410010051728712008NOVA RAČA
HR1210010051728812009NOVALJA
HR3510010051755412002NOVI GOLUBOVEC
HR5610010051728912000NOVI MAROF
HR9410010051729012002NOVI VINODOLSKI
HR9310010051753712003NOVIGRAD
HR3010010051729212004NOVIGRAD PODRAVSKI
HR7810010051729112006NOVIGRAD – CITTANOVA
HR7010010051756112003NOVO VIRJE
HR9510010051729312005NOVSKA
HR0410010051729412001NUŠTAR
HR9610010051729612008OBROVAC
HR6410010051729712009OGULIN
HR4810010051758812006OKRUG
HR2210010051729912003OKUČANI
HR7610010051730012008OMIŠ
HR4410010051730112009OMIŠALJ
HR8810010051730212000OPATIJA
HR0210010051730312003OPRISAVCI
HR2410010051730412002OPRTALJ – PORTOLE
HR5710010051730612004OPUZEN
HR2510010051730712005ORAHOVICA
HR3110010051730812001OREBIĆ
HR3310010051760512007OREHOVICA
HR5810010051730912007ORIOVAC
HR3010010051754212008ORLE
HR5910010051731112003OROSLAVJE
HR8110010051731212002OSIJEK
HR6510010051731312006OTOČAC
HR1710010051731412004OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA)
HR3810010051753512009OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA)
HR8210010051731512005OZALJ
HR8810010051731612001PAG
HR1810010051731712007PAKOŠTANE
HR8310010051731812008PAKRAC
HR3010010051732012006PAŠMAN
HR7910010051732112004PAZIN
HR5310010051732312001PERUŠIĆ
HR8010010051732412007PETERANEC
HR4810010051732512008PETLOVAC
HR1610010051732612009PETRIJANEC
HR6010010051732712000PETRIJEVCI
HR7110010051732812003PETRINJA
HR9310010051732912002PETROVSKO
HR0710010051733012005PIĆAN
HR2410010051758112001PIROVAC
HR1310010051733112001PISAROVINA
HR4010010051733212007PITOMAČA
HR0810010051733312008PLAŠKI
HR7310010051733412009PLETERNICA
HR5010010051745512009PLITVIČKA JEZERA
HR2010010051733512000PLOČE
HR5310010051733712002PODBABLJE
HR3710010051733812006PODCRKAVLJE
HR8610010051733912004PODGORA
HR9710010051734012007PODGORAČ
HR4910010051727112000PODRAVSKA MOSLAVINA
HR7010010051761612000PODRAVSKE SESVETE
HR6510010051734112008PODSTRANA
HR3310010051734212009PODTUREN
HR7710010051734312000POJEZERJE
HR4210010051754412000POKUPSKO
HR8810010051734412003POLAČA
HR1310010051734512002POLIČNIK
HR9410010051734612006POPOVAC
HR4610010051734712004POPOVAČA
HR1410010051734812005POREČ – PARENZO
HR2010010051734912001POSEDARJE
HR9010010051735012009POSTIRA
HR6410010051757312001POVLJANA
HR3710010051735112000POŽEGA
HR4810010051735212003PREGRADA
HR5410010051735412006PREKO
HR0610010051735512004PRELOG
HR7110010051735612005PRESEKA
HR9710010051758912004PRGOMET
HR2310010051762012001PRIBISLAVEC
HR1110010051759012007PRIMORSKI DOLAC
HR7710010051735712001PRIMOŠTEN
HR1910010051758312008PRIVLAKA (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR9110010051757412007PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)
HR1010010051708812003PROLOŽAC
HR1110010051729812000PROMINA
HR0710010051735812007PUČIŠĆA
HR7210010051735912008PULA – POLA
HR0810010051736012003PUNAT
HR3010010051736112002PUNITOVCI
HR1410010051736212006PUŠĆA
HR6310010051736312004RAB
HR3110010051736412005RADOBOJ
HR8210010051753612000RAKOVEC
HR3710010051736512001RAKOVICA
HR6410010051736612007RASINJA
HR9710010051736812009RAŠA
HR4410010051736912000RAVNA GORA
HR6610010051737112006RAŽANAC
HR1810010051737212004REŠETARI
HR6810010051755612004RIBNIK
HR8310010051737312005RIJEKA
HR5110010051758212007ROGOZNICA
HR8910010051737412001ROVINJ – ROVIGNO
HR1910010051737512007ROVIŠĆE
HR8410010051737612008RUGVICA
HR7610010051759112008RUNOVIĆI
HR5210010051737712009RUŽIĆ
HR9610010051737812000SABORSKO
HR1010010051737912003SALI
HR7510010051738012004SAMOBOR
HR4310010051738112005SATNICA ĐAKOVAČKA
HR4910010051738212001SEGET
HR7610010051738312007SELCA
HR1210010051738512009SELNICA
HR5610010051738612000SEMELJCI
HR6710010051738712003SENJ
HR9210010051756212002SEVERIN
HR8910010051738812002SIBINJ
HR4110010051757012006SIKIREVCI
HR7310010051738912006SINJ
HR0910010051739012001SIRAČ
HR3610010051739112007SISAK
HR6910010051739312009SKRAD
HR1610010051739412000SKRADIN
HR2710010051739512003SLATINA
HR4910010051739612002SLAVONSKI BROD
HR3310010051739712006SLAVONSKI ŠAMAC
HR5010010051739912005SLIVNO
HR4510010051740012005SLUNJ
HR7810010051740212007SMOKVICA
HR5810010051740512000SOKOLOVAC
HR6910010051740612003SOLIN
HR9110010051740712002SOPJE
HR2710010051740912004SPLIT
HR3810010051741012007SRAČINEC
HR0610010051741112008STANKOVCI
HR7110010051741212009STARA GRADIŠKA
HR1810010051741312000STARI GRAD
HR2910010051741412003STARI JANKOVCI
HR5110010051741512002STARI MIKANOVCI
HR3510010051741612006STARIGRAD
HR5210010051741812005STARO PETROVO SELO
HR5810010051741912001STON
HR9810010051760612008STRAHONINEC
HR7510010051742112000STRIZIVOJNA
HR8610010051742212003STUBIČKE TOPLICE
HR5510010051755112009STUPNIK
HR1110010051742312002SUĆURAJ
HR9210010051742412006SUHOPOLJE
HR4410010051742512004SUKOŠAN
HR1210010051742612005SUNJA
HR1810010051742712001SUPETAR
HR4410010051759212009SUTIVAN
HR6610010051760712009SVETA MARIJA
HR5210010051743212006SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR0510010051743612007SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA)
HR7010010051743712008SVETI ĐURĐ
HR4510010051742812007SVETI FILIP I JAKOV
HR3810010051743812009SVETI ILIJA
HR1310010051742912008SVETI IVAN ZELINA
HR8210010051743912000SVETI IVAN ŽABNO
HR2310010051744012002SVETI JURAJ NA BREGU
HR4610010051743012003SVETI KRIŽ ZAČRETJE
HR6810010051743112002SVETI LOVREČ
HR0710010051744112006SVETI MARTIN NA MURI
HR5610010051744212004SVETI PETAR OREHOVEC
HR0410010051743312004SVETI PETAR U ŠUMI
HR7510010051743512001SVETVINČENAT
HR2810010051756412004ŠANDROVAC
HR1310010051760812000ŠENKOVEC
HR2410010051744312005ŠESTANOVAC
HR3010010051744412001ŠIBENIK
HR5710010051744512007ŠKABRNJA
HR5810010051761412008ŠODOLOVCI
HR9010010051744712009ŠOLTA
HR4810010051744912003ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR1610010051745012004ŠTEFANJE
HR9610010051762812004ŠTITAR
HR8710010051745212001ŠTRIGOVA
HR4310010051763112009TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR1710010051745312007TINJAN
HR8210010051745412008TISNO
HR5910010051757512008TKON
HR9410010051745612000TOMPOJEVCI
HR0810010051745712003TOPUSKO
HR3010010051745812002TORDINCI
HR3610010051755712005TOUNJ
HR1410010051745912006TOVARNIK
HR6310010051762612002TRIBUNJ
HR4710010051746012001TRILJ
HR7410010051746112007TRNAVA
HR4210010051746212008TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR1010010051746312009TROGIR
HR8010010051760112006TRPANJ
HR5410010051746412000TRPINJA
HR8810010051759312000TUČEPI
HR8710010051746612002TUHELJ
HR7110010051746712006UDBINA
HR2310010051746812004UMAG – UMAGO
HR8810010051746912005UNEŠIĆ
HR6710010051747112009VALPOVO
HR1410010051747212000VARAŽDIN
HR2510010051747312003VARAŽDINSKE TOPLICE
HR4710010051747412002VELA LUKA
HR3110010051747512006VELIKA
HR6210010051754112007VELIKA GORICA
HR8010010051747612004VELIKA KOPANICA
HR4810010051747712005VELIKA LUDINA
HR5410010051747812001VELIKA PISANICA
HR9310010051756512005VELIKA TRNOVITICA
HR4210010051755812001VELIKI BUKOVEC
HR7110010051748012000VELIKI GRĐEVAC
HR8210010051748112003VELIKO TRGOVIŠĆE
HR8810010051748312006VELIKO TROJSTVO
HR4010010051748412004VIDOVEC
HR0810010051748512005VILJEVO
HR1410010051748612001VINICA
HR4110010051748712007VINKOVCI
HR0910010051748812008VINODOLSKA OPĆINA
HR7410010051748912009VIR
HR5310010051749012006VIRJE
HR0510010051749112004VIROVITICA
HR7010010051749212005VIS
HR7610010051749312001VISOKO
HR0610010051749412007VIŠKOVCI
HR7110010051749512008VIŠKOVO
HR8310010051749712000VIŠNJAN – VISIGNANO
HR9410010051749812003VIŽINADA – VISINADA
HR0710010051757912002VLADISLAVCI
HR1910010051749912002VOĆIN
HR1910010051750012009VODICE
HR7410010051750212003VODNJAN – DIGNANO
HR8410010051758412009VOĐINCI
HR9610010051750312002VOJNIĆ
HR8010010051750412006VRATIŠINEC
HR3210010051750512004VRBANJA
HR9710010051750612005VRBJE
HR0610010051750712001VRBNIK
HR3310010051750812007VRBOVEC
HR9810010051750912008VRBOVSKO
HR5610010051751112002VRGORAC
HR4010010051751212006VRHOVINE
HR8910010051751312004VRLIKA
HR5710010051751412005VRPOLJE
HR9010010051751612007VRSAR – ORSERA
HR4110010051762512003VRSI
HR5810010051751712008VUKA
HR2610010051751812009VUKOVAR
HR7010010051751912000ZABOK
HR1110010051752012002ZADAR
HR2410010051759512002ZADVARJE
HR9210010051752112006ZAGORSKA SELA
HR1110010051713312009ZAGREB
HR4410010051752212004ZAGVOZD
HR9510010051754312009ZAPREŠIĆ
HR1210010051752312005ZAŽABLJE
HR1810010051752412001ZDENCI
HR4510010051752512007ZEMUNIK DONJI
HR1310010051752612008ZLATAR
HR7810010051752712009ZLATAR BISTRICA
HR2510010051752812000ZMIJAVCI
HR0210010051756612001ZRINSKI TOPOLOVAC
HR0410010051753012004ŽAKANJE
HR6910010051753112005ŽMINJ
HR3510010051754012001ŽUMBERAK
HR3210010051760212004ŽUPA DUBROVAČKA
HR7010010051753412008ŽUPANJA4.1.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak temeljem JOPPD izvješća

– 1490Porez na dohodak po osnovi kamata na štednju,
– 1554Predujam poreza na dohodak od primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa iznad najviše osnovice, koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje osiguraniku čija prava su stečena u Europskoj uniji,
– 1880Predujam poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (plaća),
– 1899Predujam poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (mirovina),
– 1910Predujam poreza na dohodak po osnovi dohotka od kapitala,
– 1929Predujam poreza na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava i posebne vrste imovine,
– 1937Predujam poreza na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja i
– 1945Predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak.

4.1.1.1. Upisivanje podatka u polje »poziv na broj primatelja«

Isplatitelji dohotka za uplatu poreza na dohodak temeljem JOPPD izvješća na propisane brojčane oznake vrste poreza od 1490 do 1945 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza na dohodak koji se uplaćuje (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

Obveznici uplate poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju 1490 (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB kreditne institucije dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, a kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

Obveznici uplate predujma poreza na dohodak od primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa iznad najviše osnovice, koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje osiguraniku čija prava su stečena u Europskoj uniji, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza na dohodak 1554 (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), kao podatak drugi OIB Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

Za porezne obveznike koji u Republici Hrvatskoj nemaju prebivalište niti uobičajeno boravište, isplatitelji primitaka uplaćuju porez na dohodak odnosno predujam poreza na dohodak na račun grada/općine prema svom sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu.

4.1.2. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak

– 1406Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada,
– 1422Predujam poreza po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje,
– 1430Predujam od poreza od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja i na dohodak od poljoprivrede i šumarstva,
– 1449Predujam poreza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja i na dohodak od poljoprivrede i šumarstva koji se utvrđuje paušalno,
– 1457Predujam poreza na drugi dohodak po osnovu djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu,
– 1465Predujam poreza na drugi dohodak po osnovi autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava,
– 1473Predujam poreza na drugi dohodak nerezidenta za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne, likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom i televizijom te zabavnim priredbama,
– 1481Predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji se plaća po rješenju Porezne uprave,
– 1503Predujam poreza na dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina koji se plaća po rješenju Porezne uprave,
– 1511Predujam poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova koji se utvrđuje paušalno,
– 1520Porez na inozemni dohodak koji se plaća po rješenju Porezne uprave (izdanog temeljem INO-DOH obrasca),
– 1538Privremeni porez na dohodak po osnovi kamata na štednju,
– 1546Predujam poreza na dohodak po odbitku od imovinskih prava,
– 1570Predujam poreza po odbitku na dohodak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu,
– 1589Predujam poreza po odbitku na dohodak od izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe,
– 1597Predujam poreza po odbitku na dohodak od kamata,
– 1600Predujam poreza po odbitku na dohodak po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika dodjelom i opcijskom kupnjom vlastitih dionica trgovačkih društava,
– 1619Porez na dohodak po godišnjoj prijavi,
– 1627Porez na dohodak od imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugi dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine,
– 1635Predujam poreza na dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava koji se plaća po rješenju Porezne uprave,
– 1643Predujam poreza na dohodak ostvaren od drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iznad najviše godišnje osnovice,
– 1805Predujam poreza na dohodak po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,
– 1813Predujam poreza na drugi dohodak po osnovu djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata, prevoditelja, tumača, sudskih vještaka, turističkih djelatnika, konzultanata te druge slične djelatnosti kao i po osnovu ostalih nenavedenih primitaka od drugog dohotka,
– 1821Predujam poreza na drugi dohodak po osnovi primitaka u naravi, te nagrada učenicima, primitaka učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga, stipendija, nagrada i naknada iznad propisanih iznosa,
– 1830Predujam poreza na drugi dohodak po osnovu naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost,
– 1848Predujam poreza na drugi dohodak po osnovu profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja koje plaćaju prema rješenju,
– 1856Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
– 1872Prihodi od naplate duga poreza na dohodak plaćenog po rješenju o reprogramiranju i
– 1953Predujam poreza na dohodak po osnovi mirovine ostvarene u inozemstvu koji se plaća po rješenju Porezne uprave.


4.1.2.1. Upisivanje podatka u polje »poziv na broj primatelja«

Isplatitelji dohotka za uplatu poreza na dohodak na propisane brojčane oznake vrste poreza od 1406 do 1953, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza na dohodak koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Ako fizička osoba porezni obveznik od nesamostalnog rada (posloprimac) nema u Republici Hrvatskoj prebivalište ni uobičajeno boravište, porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje na račun grada/općine prema sjedištu poslodavca s oznakom vrste poreza 1406.

Za inozemne porezne obveznike koji nemaju OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, a ostvarili su dohodak iz kojeg se porez uplaćuje na brojčanu oznaku poreza 1473, porez se uplaćuje na račun grada/općine sjedišta isplatitelja dohotka, u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste poreza 1473 te kao podatak drugi OIB isplatitelja dohotka. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Obveznici uplate privremenog poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku privremenog poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju 1538 (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi upisuju OIB kreditne institucije dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći se ne upisuje.

Za porezne obveznike koji u Republici Hrvatskoj nemaju prebivalište niti uobičajeno boravište, obveznici uplate privremenog poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju isti uplaćuju na račun grada/općine prema svom sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu.

4.2. Porez na dohodak za uplatu temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi

Porez na dohodak za uplatu obveza temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi uplaćuje se na račun:

RačunNaziv računa
HR5110010051700012007Porez na dohodak za uplatu obveza temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi

4.2.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak za uplatu obveza temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi

– 1490Porez na dohodak po osnovi kamata na štednju,
– 1554Predujam poreza na dohodak od primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa iznad najviše osnovice, koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje osiguraniku čija prava su stečena u Europskoj uniji,
– 1880Predujam poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (plaća),
– 1899Predujam poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (mirovina),
– 1910Predujam poreza na dohodak po osnovi dohotka od kapitala,
– 1929Predujam poreza na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava i posebne vrste imovine,
– 1937Predujam poreza na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja i
– 1945Predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak.

4.2.1.1. Upisivanje podatka u polje »poziv na broj primatelja«

Isplatitelji dohotka za uplatu poreza na dohodak za uplatu obveza temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi, na propisane brojčane oznake vrste poreza od 1490 do 1945 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza na dohodak koji se uplaćuje (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći upisuje se podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja o ovrsi (5 znamenaka).

Obveznici uplate predujma poreza na dohodak od primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa iznad najviše osnovice, koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje osiguraniku čija prava su stečena u Europskoj uniji, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza na dohodak 1554 (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), kao podatak drugi OIB Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te kao podatak treći upisuje se podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja o ovrsi (5 znamenaka).

4.3. Naknada za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene

Naknada za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene uplaćuje se na račun:

RačunGrad/Općina
HR5410010051730129774OMIŠALJ

4.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

4.4. Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima

Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima uplaćuje se na račun:

RačunNaziv računa
HR1110010051700049005Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima

4.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima, u polje »model« upisuju »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi šifru grada/općine s kontrolnim brojem (Prilog 6), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan, nije pod kontrolom.

4.5. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

RačunGrad/Općina
HR6010010051700129021ANDRIJAŠEVCI
HR2810010051700229022ANTUNOVAC
HR9310010051700329023BABINA GREDA
HR7210010051700429020BAKAR
HR0210010051700529026BALE – VALLE
HR5110010051700629024BARBAN
HR3510010051700729028BARILOVIĆ
HR5710010051700829027BAŠKA
HR0910010051700929025BAŠKA VODA
HR8510010051701029022BEBRINA
HR5310010051701129023BEDEKOVČINA
HR3110010051755029021BEDENICA
HR3210010051701229020BEDNJA
HR5910010051701329026BELI MANASTIR
HR9210010051701529028BELICA
HR1710010051701629027BELIŠĆE
HR6610010051701729025BENKOVAC
HR5010010051701829029BEREK
HR6710010051701929021BERETINEC
HR8910010051702029020BIBINJE
HR4210010051762129029BILICE
HR1910010051702129026BILJE
HR6810010051702229024BIOGRAD NA MORU
HR1310010051731029023BISKUPIJA
HR6210010051754729024BISTRA
HR5210010051702329028BIZOVAC
HR7410010051702429027BJELOVAR
HR2610010051702529025BLATO
HR1010010051702629029BOGDANOVCI
HR2710010051702729021BOL
HR6010010051702929023BOROVO
HR7110010051703029026BOSILJEVO
HR0710010051703229028BOŠNJACI
HR2910010051703329027BRCKOVLJANI
HR7810010051703429025BRDOVEC
HR4610010051707729029BRELA
HR6210010051703529029BRESTOVAC
HR7910010051703629021BREZNICA
HR1610010051715129020BREZNIČKI HUM
HR4710010051703729022BRINJE
HR1510010051703829023BROD MORAVICE
HR9110010051703929020BRODSKI STUPNIK
HR6410010051704029028BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR8610010051704129027BUDINŠČINA
HR3810010051704229025BUJE – BUIE
HR2110010051756729029BUKOVLJE
HR2210010051704329029BUZET
HR3910010051704429021CERNA
HR7210010051704629023CERNIK
HR5110010051704729020CEROVLJE
HR7810010051704829026CESTICA
HR3010010051704929024CETINGRAD
HR9510010051705029025CISTA PROVO
HR7910010051705129029CIVLJANE
HR9610010051705229021CRES
HR6410010051705329022CRIKVENICA
HR3210010051705429023CRNAC
HR1110010051705529020ČABAR
HR3810010051705629026ČAČINCI
HR8710010051705729024ČAĐAVICA
HR7110010051705829028ČAGLIN
HR5610010051706029021ČAKOVEC
HR2410010051706129022ČAVLE
HR6810010051706329020ČAZMA
HR9510010051706429026ČEMINAC
HR4710010051706529024ČEPIN
HR3110010051706629028DARDA
HR5310010051706729027DARUVAR
HR0510010051706829025DAVOR
HR8910010051760329027DEKANOVEC
HR8610010051706929029DELNICE
HR4910010051707029023DESINIĆ
HR2810010051707129020DEŽANOVAC
HR5510010051707229026DICMO
HR8810010051707429028DOBRINJ
HR1310010051707529027DOMAŠINEC
HR6310010051707829021DONJA DUBRAVA
HR6810010051757629022DONJA MOTIČINA
HR3110010051707929022DONJA STUBICA
HR6910010051708029024DONJA VOĆA
HR5310010051708129028DONJI ANDRIJEVCI
HR7510010051708229027DONJI KRALJEVEC
HR2710010051708329025DONJI KUKURUZARI
HR1110010051708429029DONJI LAPAC
HR9310010051708629022DONJI MIHOLJAC
HR6710010051708929026DONJI VIDOVEC
HR3810010051756829021DRAGALIĆ
HR3510010051709029027DRAGANIĆ
HR8410010051709129025DRAŽ
HR6810010051709229029DRENOVCI
HR5310010051709429022DRENJE
HR2110010051709529023DRNIŠ
HR9710010051709629020DRNJE
HR2710010051709729026DUBRAVA
HR6810010051754929027DUBRAVICA
HR1710010051759829027DUBROVAČKO PRIMORJE
HR7610010051709829024DUBROVNIK
HR6010010051709929028DUGA RESA
HR7710010051710029020DUGI RAT
HR0710010051710129026DUGO SELO
HR9310010051758529023DUGOPOLJE
HR5610010051710229024DVOR
HR4010010051710329028ĐAKOVO
HR6210010051710429027ĐELEKOVEC
HR1410010051710529025ĐULOVAC
HR9510010051710629029ĐURĐENOVAC
HR1510010051710729021ĐURĐEVAC
HR8010010051710829022ĐURMANEC
HR5910010051711029026ERDUT
HR1110010051711129024ERNESTINOVO
HR1710010051711329027ERVENIK
HR6610010051711429025FARKAŠEVAC
HR9010010051761929024FAŽANA – FASANA
HR5010010051711529029FERDINANDOVAC
HR6710010051711629021FERIČANCI
HR5610010051762929027FUNTANA – FONTANE
HR3510010051711729022FUŽINE
HR2810010051757129028GALOVAC
HR0310010051711829023GARČIN
HR7910010051711929020GAREŠNICA
HR5210010051712029028GENERALSKI STOL
HR7410010051712129027GLINA
HR2610010051712229025GOLA
HR1010010051712329029GORIČAN
HR2710010051712429021GORJANI
HR4110010051761829026GORNJA RIJEKA
HR9210010051712529022GORNJA STUBICA
HR0610010051756929022GORNJA VRBA
HR3910010051712729020GORNJI BOGIĆEVCI
HR1810010051712929024GORNJI KNEGINEC
HR4110010051760429025GORNJI MIHALJEVEC
HR8310010051713029025GOSPIĆ
HR6710010051713129029GRAČAC
HR8410010051713229021GRAČIŠĆE
HR2010010051713429023GRADAC
HR9610010051713529020GRADEC
HR2610010051713629026GRADINA
HR7510010051713729024GRADIŠTE
HR5910010051713829028GROŽNJAN – GRISIGNANA
HR8110010051713929027GRUBIŠNO POLJE
HR4410010051714029021GUNDINCI
HR1210010051714129022GUNJA
HR6410010051751029020GVOZD
HR8310010051714429026HERCEGOVAC
HR3510010051714529024HLEBINE
HR1910010051714629028HRAŠĆINA
HR9010010051714829025HRVACE
HR7410010051714929029HRVATSKA DUBICA
HR3710010051715029023HRVATSKA KOSTAJNICA
HR4310010051715229026HUM NA SUTLI
HR9210010051715329024HVAR
HR7610010051715429028ILOK
HR9810010051715529027IMOTSKI
HR5010010051715629025IVANEC
HR5110010051715829021IVANIĆ-GRAD
HR1910010051715929022IVANKOVO
HR4110010051716129028IVANSKA
HR5410010051760929020JAGODNJAK
HR1510010051716329025JAKOVLJE
HR9610010051716429029JAKŠIĆ
HR1610010051716529021JALŽABET
HR6610010051759929025JANJINA
HR8110010051716629022JARMINA
HR4910010051716729023JASENICE
HR2810010051716829020JASENOVAC
HR5510010051716929026JASTREBARSKO
HR2310010051717029027JELENJE
HR7210010051717129025JELSA
HR6410010051755229023JESENJE
HR5610010051717229029JOSIPDOL
HR7310010051717329021KALI
HR6110010051755929029KALINOVAC
HR2410010051756029023KALNIK
HR2710010051762329022KAMANJE
HR0910010051717529023KANFANAR
HR8510010051717629020KAPELA
HR1510010051717729026KAPTOL
HR6410010051717829024KARLOBAG
HR4810010051717929028KARLOVAC
HR1110010051759629024KAROJBA
HR1610010051718029029KASTAV
HR3310010051718129021KAŠTELA
HR9210010051759729028KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIER-SANTA DOMENICA
HR6610010051718329023KIJEVO
HR4510010051718429020KISTANJE
HR7210010051718529026KLAKAR
HR2410010051718629024KLANA
HR0810010051718729028KLANJEC
HR7910010051718929025KLENOVNIK
HR5810010051719029022KLINČA SELA
HR0510010051719229020KLIS
HR3210010051719329026KLOŠTAR IVANIĆ
HR8110010051719429024KLOŠTAR PODRAVSKI
HR6510010051719529028KNEŽEVI VINOGRADI
HR8710010051719629027KNIN
HR5910010051762229021KOLAN
HR3910010051719729025KOMIŽA
HR2310010051719829029KONAVLE
HR4010010051719929021KONČANICA
HR4010010051720029028KONJŠČINA
HR6210010051720129027KOPRIVNICA
HR1410010051720229025KOPRIVNIČKI BREGI
HR9510010051720329029KOPRIVNIČKI IVANEC
HR1510010051720429021KORČULA
HR5310010051753829026KOSTRENA
HR8010010051720529022KOŠKA
HR4810010051720629023KOTORIBA
HR5410010051720829026KRALJEVEC NA SUTLI
HR0610010051720929024KRALJEVICA
HR5510010051721129029KRAPINA
HR7210010051721229021KRAPINSKE TOPLICE
HR9410010051753329029KRAŠIĆ
HR8310010051754529020KRAVARSKO
HR4010010051721329022KRIŽ
HR0810010051721429023KRIŽEVCI
HR8410010051721529020KRK
HR1410010051721629026KRNJAK
HR6310010051721729024KRŠAN
HR5010010051757229027KUKLJICA
HR6910010051721929027KULA NORINSKA
HR4310010051755329020KUMROVEC
HR3210010051722029021KUTINA
HR9710010051722129022KUTJEVO
HR6510010051722229023LABIN
HR4410010051722329020LANIŠĆE
HR2310010051722529024LASINJA
HR0710010051722629028LASTOVO
HR7210010051758629020LEĆEVICA
HR2910010051722729027LEGRAD
HR7810010051722829025LEKENIK
HR6210010051722929029LEPOGLAVA
HR2510010051723029023LEVANJSKA VAROŠ
HR0410010051723129020LIPIK
HR3110010051723229026LIPOVLJANI
HR6410010051723429028LIŠANE OSTROVIČKE
HR8610010051723529027LIŽNJAN – LISIGNANO
HR3810010051723629025LOBOR
HR2210010051723729029LOKVE
HR0210010051758729026LOKVIČIĆI
HR9210010051762429023LOPAR
HR0710010051723929022LOVAS
HR4510010051724029024LOVINAC
HR5110010051724229027LOVRAN
HR0310010051724329025LOVREĆ
HR8410010051724429029LUDBREG
HR4610010051754829028LUKA
HR0410010051724529021LUKAČ
HR3410010051760029026LUMBARDA
HR6910010051724629022LUPOGLAV
HR3710010051724729023LJUBEŠĆICA
HR1610010051724829020MAČE
HR1510010051757829020MAGADENOVAC
HR2210010051755529024MAJUR
HR4310010051724929026MAKARSKA
HR1110010051725029027MALA SUBOTICA
HR6010010051725129025MALI BUKOVEC
HR4410010051725229029MALI LOŠINJ
HR6110010051725329021MALINSKA – DUBAŠNICA
HR2910010051725429022MARČANA
HR7310010051725629020MARIJA BISTRICA
HR0510010051753929024MARIJA GORICA
HR0310010051725729026MARIJANCI
HR5210010051725829024MARINA
HR2710010051761029028MARKUŠICA
HR2810010051708529021MARTIJANEC
HR3610010051725929028MARTINSKA VES
HR0410010051726029029MARUŠEVEC
HR2110010051726129021MATULJI
HR5410010051726329023MEDULIN
HR3310010051726429020METKOVIĆ
HR6010010051726529026MIHOVLJAN
HR1210010051726629024MIKLEUŠ
HR9310010051726729028MILNA
HR1810010051726829027MLJET
HR4610010051727029022MOLVE
HR2010010051727329026MOŠČENIČKA DRAGA
HR6910010051727429024MOTOVUN – MONTONA
HR5310010051727529028MRKOPALJ
HR6110010051708729023MUĆ
HR7510010051727629027MURSKO SREDIŠĆE
HR1410010051761729020MURTER – KORNATI
HR1110010051727829029NAŠICE
HR2810010051727929021NEDELIŠĆE
HR9810010051761229025NEGOSLAVCI
HR5010010051728029020NEREŽIŠĆA
HR7710010051728129026NETRETIĆ
HR2310010051729529029NIJEMCI
HR2910010051728229024NIN
HR1310010051728329028NOVA BUKOVICA
HR3510010051728429027NOVA GRADIŠKA
HR8410010051728529025NOVA KAPELA
HR8510010051728729021NOVA RAČA
HR5310010051728829022NOVALJA
HR7010010051755429026NOVI GOLUBOVEC
HR2110010051728929023NOVI MAROF
HR3210010051729029026NOVI VINODOLSKI
HR2610010051753729020NOVIGRAD
HR6510010051729229028NOVIGRAD PODRAVSKI
HR8110010051729129024NOVIGRAD – CITTANOVA
HR0310010051756129020NOVO VIRJE
HR8710010051729329027NOVSKA
HR3910010051729429025NUŠTAR
HR4010010051729629021OBROVAC
HR0810010051729729022OGULIN
HR5110010051758829024OKRUG
HR5210010051729929020OKUČANI
HR2010010051730029021OMIŠ
HR8510010051730129022OMIŠALJ
HR5310010051730229023OPATIJA
HR3210010051730329020OPRISAVCI
HR5910010051730429026OPRTALJ – PORTOLE
HR9210010051730629028OPUZEN
HR1710010051730729027ORAHOVICA
HR6610010051730829025OREBIĆ
HR2510010051760529029OREHOVICA
HR5010010051730929029ORIOVAC
HR7110010051754229021ORLE
HR8910010051731129020OROSLAVJE
HR1910010051731229026OSIJEK
HR6810010051731329024OTOČAC
HR5210010051731429028OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA)
HR7910010051753529022OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR7410010051731529027OZALJ
HR2610010051731629025PAG
HR1010010051731729029PAKOŠTANE
HR2710010051731829021PAKRAC
HR3310010051732029024PAŠMAN
HR1710010051732129028PAZIN
HR8810010051732329025PERUŠIĆ
HR7210010051732429029PETERANEC
HR8910010051732529021PETLOVAC
HR5710010051732629022PETRIJANEC
HR2510010051732729023PETRIJEVCI
HR0410010051732829020PETRINJA
HR3110010051732929026PETROVSKO
HR9610010051733029027PIĆAN
HR5910010051758129025PIROVAC
HR4810010051733129025PISAROVINA
HR3210010051733229029PITOMAČA
HR4910010051733329021PLAŠKI
HR1710010051733429022PLETERNICA
HR9110010051745529022PLITVIČKA JEZERA
HR8210010051733529023PLOČE
HR8810010051733729026PODBABLJE
HR4010010051733829024PODCRKAVLJE
HR2410010051733929028PODGORA
HR8910010051734029029PODGORAČ
HR1410010051727129023PODRAVSKA MOSLAVINA
HR3510010051761629023PODRAVSKE SESVETE
HR0910010051734129021PODSTRANA
HR7410010051734229022PODTUREN
HR4210010051734329023POJEZERJE
HR0710010051754429023POKUPSKO
HR2110010051734429020POLAČA
HR4810010051734529026POLIČNIK
HR9710010051734629024POPOVAC
HR8110010051734729028POPOVAČA
HR0610010051734829027POREČ – PARENZO
HR5510010051734929025POSEDARJE
HR3410010051735029022POSTIRA
HR0210010051757329025POVLJANA
HR0210010051735129023POŽEGA
HR7810010051735229020PREGRADA
HR5710010051735429024PREKO
HR4110010051735529028PRELOG
HR6310010051735629027PRESEKA
HR3510010051758929028PRGOMET
HR5810010051762029025PRIBISLAVEC
HR0310010051759029029PRIMORSKI DOLAC
HR1510010051735729025PRIMOŠTEN
HR6010010051758329021PRIVLAKA (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR8310010051757429029PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)
HR4010010051708829020PROLOŽAC
HR7310010051729829023PROMINA
HR9610010051735829029PUČIŠĆA
HR1610010051735929021PULA – POLA
HR3810010051736029020PUNAT
HR6510010051736129026PUNITOVCI
HR1710010051736229024PUŠĆA
HR9810010051736329028RAB
HR2310010051736429027RADOBOJ
HR4710010051753629023RAKOVEC
HR7210010051736529025RAKOVICA
HR5610010051736629029RASINJA
HR4110010051736829022RAŠA
HR0910010051736929023RAVNA GORA
HR6910010051737129024RAŽANAC
HR5310010051737229028REŠETARI
HR0610010051755629028RIBNIK
HR7510010051737329027RIJEKA
HR4310010051758229029ROGOZNICA
HR2710010051737429025ROVINJ – ROVIGNO
HR1110010051737529029ROVIŠĆE
HR2810010051737629021RUGVICA
HR2010010051759129021RUNOVIĆI
HR9310010051737729022RUŽIĆ
HR6110010051737829023SABORSKO
HR4010010051737929020SALI
HR1310010051738029028SAMOBOR
HR3510010051738129027SATNICA ĐAKOVAČKA
HR8410010051738229025SEGET
HR6810010051738329029SELCA
HR5310010051738529022SELNICA
HR2110010051738629023SEMELJCI
HR9710010051738729020SENJ
HR3010010051756229026SEVERIN
HR2710010051738829026SIBINJ
HR4410010051757029024SIKIREVCI
HR7610010051738929024SINJ
HR4410010051739029025SIRAČ
HR2810010051739129029SISAK
HR1310010051739329022SKRAD
HR7810010051739429023SKRADIN
HR5710010051739529020SLATINA
HR8410010051739629026SLAVONSKI BROD
HR3610010051739729024SLAVONSKI ŠAMAC
HR4210010051739929027SLIVNO
HR3710010051740029027SLUNJ
HR7010010051740229029SMOKVICA
HR2310010051740529023SOKOLOVAC
HR0210010051740629020SOLIN
HR2910010051740729026SOPJE
HR6210010051740929028SPLIT
HR3010010051741029029SRAČINEC
HR4710010051741129021STANKOVCI
HR1510010051741229022STARA GRADIŠKA
HR8010010051741329023STARI GRAD
HR5910010051741429020STARI JANKOVCI
HR8610010051741529026STARI MIKANOVCI
HR3810010051741629024STARIGRAD
HR4410010051741829027STARO PETROVO SELO
HR9310010051741929025STON
HR4210010051760629021STRAHONINEC
HR4010010051742129023STRIZIVOJNA
HR1910010051742229020STUBIČKE TOPLICE
HR9610010051755129022STUPNIK
HR4610010051742329026SUĆURAJ
HR9510010051742429024SUHOPOLJE
HR7910010051742529028SUKOŠAN
HR0410010051742629027SUNJA
HR5310010051742729025SUPETAR
HR8510010051759229022SUTIVAN
HR1010010051760729022SVETA MARIJA
HR5510010051743229024SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR9410010051743629029SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA)
HR1410010051743729021SVETI ĐURĐ
HR3710010051742829029SVETI FILIP I JAKOV
HR7910010051743829022SVETI ILIJA
HR5410010051742929021SVETI IVAN ZELINA
HR4710010051743929023SVETI IVAN ŽABNO
HR5810010051744029026SVETI JURAJ NA BREGU
HR7610010051743029020SVETI KRIŽ ZAČRETJE
HR0610010051743129026SVETI LOVREČ
HR1010010051744129024SVETI MARTIN NA MURI
HR9110010051744229028SVETI PETAR OREHOVEC
HR3910010051743329028SVETI PETAR U ŠUMI
HR1310010051743529025SVETVINČENAT
HR6310010051756429028ŠANDROVAC
HR7510010051760829023ŠENKOVEC
HR1610010051744329027ŠESTANOVAC
HR6510010051744429025ŠIBENIK
HR4910010051744529029ŠKABRNJA
HR0210010051761429021ŠODOLOVCI
HR3410010051744729022ŠOLTA
HR7810010051744929020ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR5110010051745029028ŠTEFANJE
HR3410010051762829028ŠTITAR
HR2510010051745229025ŠTRIGOVA
HR8410010051763129022TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR0910010051745329029TINJAN
HR2610010051745429021TISNO
HR0310010051757529021TKON
HR5910010051745629023TOMPOJEVCI
HR3810010051745729020TOPUSKO
HR6510010051745829026TORDINCI
HR2810010051755729027TOUNJ
HR1710010051745929024TOVARNIK
HR9810010051762629026TRIBUNJ
HR8210010051746029025TRILJ
HR6610010051746129029TRNAVA
HR8310010051746229021TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR5110010051746329022TROGIR
HR8310010051760129024TRPANJ
HR1910010051746429023TRPINJA
HR5310010051759329023TUČEPI
HR2510010051746629026TUHELJ
HR7410010051746729024UDBINA
HR5810010051746829028UMAG – UMAGO
HR8010010051746929027UNEŠIĆ
HR1110010051747129022VALPOVO
HR7610010051747229023VARAŽDIN
HR5510010051747329020VARAŽDINSKE TOPLICE
HR8210010051747429026VELA LUKA
HR3410010051747529024VELIKA
HR5410010051754129029VELIKA GORICA
HR1810010051747629028VELIKA KOPANICA
HR4010010051747729027VELIKA LUDINA
HR8910010051747829025VELIKA PISANICA
HR8510010051756529027VELIKA TRNOVITICA
HR7710010051755829025VELIKI BUKOVEC
HR3610010051748029023VELIKI GRĐEVAC
HR1510010051748129020VELIKO TRGOVIŠĆE
HR9110010051748329024VELIKO TROJSTVO
HR7510010051748429028VIDOVEC
HR9710010051748529027VILJEVO
HR4910010051748629025VINICA
HR3310010051748729029VINKOVCI
HR5010010051748829021VINODOLSKA OPĆINA
HR1810010051748929022VIR
HR5610010051749029024VIRJE
HR4010010051749129028VIROVITICA
HR6210010051749229027VIS
HR1410010051749329025VISOKO
HR9510010051749429029VIŠKOVCI
HR1510010051749529021VIŠKOVO
HR4810010051749729023VIŠNJAN – VISIGNANO
HR2710010051749829020VIŽINADA – VISINADA
HR4210010051757929026VLADISLAVCI
HR5410010051749929026VOĆIN
HR6010010051750029022VODICE
HR0710010051750229020VODNJAN – DIGNANO
HR2810010051758429022VOĐINCI
HR3410010051750329026VOJNIĆ
HR8310010051750429024VRATIŠINEC
HR6710010051750529028VRBANJA
HR8910010051750629027VRBJE
HR4110010051750729025VRBNIK
HR2510010051750829029VRBOVEC
HR4210010051750929021VRBOVSKO
HR9110010051751129026VRGORAC
HR4310010051751229024VRHOVINE
HR2710010051751329028VRLIKA
HR4910010051751429027VRPOLJE
HR8210010051751629029VRSAR – ORSERA
HR7110010051762529020VRSI
HR0210010051751729021VUKA
HR6710010051751829022VUKOVAR
HR3510010051751929023ZABOK
HR4610010051752029026ZADAR
HR5910010051759529026ZADVARJE
HR9510010051752129024ZAGORSKA SELA
HR5210010051713329022ZAGREB
HR7910010051752229028ZAGVOZD
HR3910010051754329022ZAPREŠIĆ
HR0410010051752329027ZAŽABLJE
HR5310010051752429025ZDENCI
HR3710010051752529029ZEMUNIK DONJI
HR5410010051752629021ZLATAR
HR2210010051752729022ZLATAR BISTRICA
HR8710010051752829023ZMIJAVCI
HR3710010051756629025ZRINSKI TOPOLOVAC
HR3910010051753029028ŽAKANJE
HR6110010051753129027ŽMINJ
HR7010010051754029025ŽUMBERAK
HR6710010051760229028ŽUPA DUBROVAČKA
HR1410010051753429021ŽUPANJA4.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

IV. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju doprinos u korist računa:

RačunNaziv računa
HR7610010051700036001Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

Brojčane oznake vrste doprinosa i njihovi nazivi su sljedeći:

1.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem JOPPD izvješća

– 2283Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem radnog odnosa,
– 2291Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem drugog dohotka,
– 2305Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,
– 2313Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
– 2321Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i
– 2330Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje s brojčanim oznakama od 2283 do 2330 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

1.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

– 2003Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
– 2011Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,
– 2020Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem,
– 2046Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
– 2194Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za obveznike doprinosa po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
– 2216Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),
– 2224Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za obveznike po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,
– 2232Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
– 2240Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
– 2259Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,
– 2267Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
– 2275Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem, a obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
– 2348Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi),
– 2356Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi),
– 2364Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave),
– 2372Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave) i
– 2380Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – godišnja razlika obveze doprinosa članu uprave, izvršnom direktoru trgovačkog društva, likvidatoru i upravitelju zadruge.


1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste obveznika uplate doprinosa te kao podatak drugi OIB, dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave.

Za uplate s brojčanim oznakama 2003, 2011, 2020, 2194, 2216, 2232, kao podatak treći upisuje se oznaka identifikatora obrasca R-Sm: Specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za uplate s brojčanim oznakama 2046, 2224, 2240, 2259, 2267, 2275, 2348, 2356, 2364, 2372 i 2380 podatak treći može i ne mora biti upisan.

1.3. Brojčane oznake za prijenos sredstava

– 2151Neraspoređeni doprinos vraćen s privremenog računa,
– 2160Sredstva s osobnih računa osiguranika za prijenos zakonom propisanom primatelju,
– 2178Sredstva s osobnih računa osiguranika za prijenos novom obveznom mirovinskom fondu,
– 2186Sredstva s računa obveznog mirovinskog društva i
– 2402Prijenos više naplaćene upravljačke naknade mirovinskih društava.

1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate na brojčane oznake vrste prihoda od 2151 do 2186 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak drugi i podatak treći identifikator naloga koji im je dostavio Središnji registar osiguranika (U daljnjem tekstu: Regos).

Mirovinska društva kao obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 2402 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak drugi i podatak treći identifikator naloga koji je Regos dostavio mirovinskom društvu.

V. PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi obveznog zdravstvenog osiguranja uplaćuju se na račun HR6510010051550100001 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – obvezno zdravstveno osiguranje.

1.1. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem JOPPD izvješća

– 8486Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa,
– 8494Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,
– 8508Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,
– 8516Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina,
– 8524Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
– 8540Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem drugog dohotka i
– 8605Doprinos za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate na brojčane oznake vrste doprinosa od 8486 do 8605 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

1.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

– 8400Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
– 8419Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,
– 8427Doprinos za zdravstveno osiguranje s osnove rada za poslodavce strana predstavništva i međunarodne organizacije,
– 8435Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze nastale na temelju plaća isplaćenih do 30. lipnja 2000. godine,
– 8443Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,
– 8451Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavce, obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,
– 8460Doprinos za zdravstveno osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi),
– 8478Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
– 8532Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
– 8664Doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
– 8672Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – za osiguranike koji privatno borave u inozemstvu, koji naplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
– 8680Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),
– 8800Doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,
– 8826Doprinos za zdravstveno osiguranje – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
– 8834Doprinos za zdravstveno osiguranje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,
– 8842Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos plaća na teret Državnog proračuna,
– 8850Doprinos za zdravstveno osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave) i
– 8907Doprinos za zdravstveno osiguranje – godišnja razlika obveze doprinosa članu uprave, izvršnom direktoru trgovačkog društva, likvidatoru i upravitelju zadruge.


1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate na brojčane oznake vrsta doprinosa od 8400 do 8907 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.3. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem JOPPD izvješća

– 8133Doprinos za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose,
– 8630Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem radnog odnosa,
– 8648Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,
– 8656Posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osobe osigurane u određenim okolnostima,
– 8710Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima i
– 8877Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za učenike i studente na praksi.

1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate na brojčane oznake vrste doprinosa 8133 do 8877 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

1.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

– 8559Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
– 8567Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,
– 8575Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca strana predstavništva i međunarodne organizacije,
– 8583Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi),
– 8591Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava, rješenjem prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
– 8613Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
– 8621Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,
– 8699Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),
– 8818Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osobe osigurane u određenim okolnostima i
– 8869Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave).

1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate na brojčane oznake vrsta doprinosa od 8559 do 8869 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.5. Ostali prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 5401019Prihodi od participacije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
– 5401027Prihodi od transfera sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje,
– 5401035Ostali prihodi za posebne namjene – prihodi od INO osiguranja,
– 5401043Prihodi od najma stanova i zakupa poslovnog prostora,
– 5401051Prihodi za kamate po viđenju,
– 5401060Prihodi za zatezne kamate iz obveznih odnosa za obvezno zdravstveno osiguranje,
– 5401078Prihodi za posebne namjene – povrat pogrešne isplate,
– 5401086Prihodi za dividende,
– 5401094Prihodi od otkupa natječajne dokumentacije,
– 5401108Prihodi za naknadu za stavljanje lijekova na listu Zavoda,
– 5401116Kazne za neetično oglašavanje lijekova,
– 5401124Prihodi od prodaje cjepiva,
– 5401132Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo,
– 5401140Prihodi od prodaje stambenih objekata za zaposlene,
– 5401159Prihodi od prodaje poslovnih objekata,
– 5401167Prihodi od prodaje osobnih automobila,
– 5401175Prihodi od prodaje dionica i udjeli u glavnici banaka ili trgovačkih društava,
– 5401183Prihodi od prodaje proizvoda,
– 5401191Prihodi od rabata na lijekove,
– 5916Naknade šteta iz zdravstvenog osiguranja i
– 7986Prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.


1.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate na brojčane oznake vrste prihoda 7986 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprava. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za uplate ostalih prihoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

2. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja uplaćuju se na račun HR3310010051550200002 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – dopunsko zdravstveno osiguranje.

2.1. Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja

– 5924Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja.

2.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate s brojčanom oznakom vrste prihoda 5924 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

2.2. Ostali prihodi dopunskog zdravstvenog osiguranja

Vrsta
prihoda
Podvrsta
prihoda
Naziv
– 5959019Prihodi od transfera sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje,
– 5959027Prihodi za zatezne kamate iz obveznih odnosa za dobrovoljno zdravstveno osiguranje,
– 5959035Prihodi za kamate po viđenju,
– 5959043Naknada šteta iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i
– 5959051Ostali prihodi za posebne namjene – povrat pogrešne isplate.


2.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate ostalih prihoda dopunskog zdravstvenog osiguranja na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

VI. PRIHODI USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. PRIHODI HRVATSKIH VODA

1.1. Prihodi Hrvatskih voda

Naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena i vodni doprinos uplaćuju se na odgovarajući račun:

RačunNaziv računa
HR2910010051700022297Naknada za korištenje voda
HR2110010051700022344Naknada za zaštitu voda
HR0410010051700022553Naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena
HR2810010051700022703Vodni doprinos

1.2. Naknada za uređenje voda

Naknada za uređenje voda uplaćuje se na račune:

RačunGrad
HR5510010051731250009OSIJEK
HR9510010051737350007RIJEKA
HR3910010051740950006SPLIT
HR8810010051713350005ZAGREB

1.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za korištenje voda, naknade za zaštitu voda, naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena i vodnog doprinosa na nalozima za plaćanje upisuju u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« podatke čiji sadržaj određuju Hrvatske vode.

Obveznici uplate naknade za uređenje voda na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj model »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« podatke čiji sadržaj određuju Hrvatske vode ili broj modela »HR67« gdje u polju »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuju OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Ako je u polje »model« upisan model HR67, u nastavku mogu ili ne moraju biti upisani podatak drugi odnosno treći, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE

Prihodi županijskih uprava za ceste uplaćuju se u korist sljedećih računa:

2.1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

RačunGrad
HR3210010051702403205BJELOVAR
HR6210010051706003208ČAKOVEC
HR2310010051709803206DUBROVNIK
HR7310010051713003209GOSPIĆ
HR6010010051717903204KARLOVAC
HR2010010051720103205KOPRIVNICA
HR2410010051721103203KRAPINA
HR3110010051731203202OSIJEK
HR2910010051732103204PAZIN
HR8410010051735103200POŽEGA
HR3310010051737303205RIJEKA
HR9410010051739103203SISAK
HR9610010051739603202SLAVONSKI BROD
HR7410010051740903204SPLIT
HR5510010051744403209ŠIBENIK
HR6110010051747203200VARAŽDIN
HR5210010051749103204VIROVITICA
HR9510010051751803201VUKOVAR
HR5810010051752003202ZADAR
HR8010010051713303201ZAGREB
HR1310010051771003208ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

2.2. Naknada za izvanredni prijevoz

RačunGrad
HR4310010051702460043BJELOVAR
HR8410010051706060042ČAKOVEC
HR2310010051709860048DUBROVNIK
HR1410010051713060046GOSPIĆ
HR1710010051717960044KARLOVAC
HR3110010051720160043KOPRIVNICA
HR3510010051721160041KRAPINA
HR0410010051731260045OSIJEK
HR8310010051732160044PAZIN
HR4110010051735160040POŽEGA
HR4410010051737360043RIJEKA
HR0810010051739160041SISAK
HR6910010051739660045SLAVONSKI BROD
HR3110010051740960044SPLIT
HR9310010051744460046ŠIBENIK
HR1810010051747260040VARAŽDIN
HR0910010051749160044VIROVITICA
HR8410010051751860047VUKOVAR
HR3110010051752060045ZADAR
HR6910010051713360047ZAGREB
HR3510010051771060042ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

2.3. Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

RačunGrad
HR1510010051702460256BJELOVAR
HR6710010051706060251ČAKOVEC
HR0610010051709860257DUBROVNIK
HR9410010051713060255GOSPIĆ
HR9710010051717960253KARLOVAC
HR0310010051720160256KOPRIVNICA
HR6110010051721160252KRAPINA
HR8410010051731260254OSIJEK
HR6610010051732160253PAZIN
HR4510010051735160259POŽEGA
HR1610010051737360256RIJEKA
HR3410010051739160252SISAK
HR5210010051739660254SLAVONSKI BROD
HR1410010051740960253SPLIT
HR7610010051744460255ŠIBENIK
HR2210010051747260259VARAŽDIN
HR8910010051749160253VIROVITICA
HR3510010051751860250VUKOVAR
HR1410010051752060254ZADAR
HR2010010051713360250ZAGREB
HR1810010051771060251ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

2.4. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

RačunGrad
HR6110010051702460301BJELOVAR
HR5310010051706060309ČAKOVEC
HR9510010051709860304DUBROVNIK
HR8610010051713060302GOSPIĆ
HR9410010051717960307KARLOVAC
HR4910010051720160301KOPRIVNICA
HR0410010051721160308KRAPINA
HR0610010051731260300OSIJEK
HR6310010051732160307PAZIN
HR3710010051735160306POŽEGA
HR6210010051737360301RIJEKA
HR7410010051739160308SISAK
HR7110010051739660300SLAVONSKI BROD
HR1110010051740960307SPLIT
HR6810010051744460302ŠIBENIK
HR1410010051747260306VARAŽDIN
HR8610010051749160307VIROVITICA
HR0510010051751860305VUKOVAR
HR3310010051752060300ZADAR
HR8710010051713360305ZAGREB
HR0410010051771060309ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

2.5. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

RačunGrad
HR9510010051702460465BJELOVAR
HR3910010051706060464ČAKOVEC
HR8610010051709860466DUBROVNIK
HR6610010051713060468GOSPIĆ
HR8010010051717960462KARLOVAC
HR8310010051720160465KOPRIVNICA
HR4410010051721160461KRAPINA
HR6710010051731260463OSIJEK
HR4910010051732160462PAZIN
HR5010010051735160460POŽEGA
HR9610010051737360465RIJEKA
HR1710010051739160461SISAK
HR3510010051739660463SLAVONSKI BROD
HR9410010051740960462SPLIT
HR4810010051744460468ŠIBENIK
HR2710010051747260460VARAŽDIN
HR7210010051749160462VIROVITICA
HR3910010051751860469VUKOVAR
HR9410010051752060463ZADAR
HR2410010051713360469ZAGREB
HR8710010051771060464ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


2.6. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredni prijevoz, naknade za prekomjernu uporabu javne ceste, naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na nalozima za plaćanje upisuju u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« podatke čiji sadržaj određuju županijske uprave za ceste.

3. PRIHODI ŽUPANIJSKIH LUČKIH UPRAVA

3.1. Naknada za koncesiju županijskih lučkih uprava

Naknada za koncesiju županijskih lučkih uprava uplaćuje se na sljedeće račune:

RačunLučka uprava
HR1010010051700470003BAKAR – KRALJEVICA
HR0710010051705270005CRES
HR1310010051705370001CRIKVENICA
HR2110010051771170001DUBROVNIK
HR2310010051720470005KORČULA
HR2210010051721570003KRK
HR0410010051725270004MALI LOŠINJ
HR0210010051728870001NOVALJA
HR1910010051729070000NOVI VINODOLSKI
HR0210010051730270002OPATIJA – LOVRAN
HR9510010051734870008POREČ – PARENZO
HR2410010051735970005PULA – POLA
HR4710010051736370007RAB
HR1410010051722270002RABAC
HR3510010051737470009ROVINJ – ROVIGNO
HR3510010051738770003SENJ
HR0710010051746870007UMAG – NOVIGRAD
HR6910010051747470000VELA LUKA
HR8610010051771270002DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA
HR5410010051771370003SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
HR3310010051771470000ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
HR6010010051771570006ZADARSKA ŽUPANIJA

3.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata naknada za koncesije županijskih lučkih uprava, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi.

4. PRIHODI KOMUNALNIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

4.1. Naknada za koncesiju za stjecanje prava pružanja usluga pražnjenja i odvoza voda iz individualnog (otpadnih) sustava odvodnje

Naknada za koncesiju za stjecanje prava pružanja usluga pražnjenja i odvoza voda iz individualnog (otpadnih) sustava odvodnje uplaćuje se na sljedeći račun:

RačunGrad/Općina
HR9710010051740980002SPLIT

4.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata naknada za koncesije za stjecanje prava pružanja usluga pražnjenja i odvoza voda iz individualnog (otpadnih) sustava odvodnje, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE

1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

1.1. Članarina turističkim zajednicama

Članarina turističkim zajednicama uplaćuje se u korist računa grada/općine odnosno turističkog naselja u kojem je sjedište turističke zajednice:

RačunGrad/Općina
HR3510010051700327157BABINA GREDA
HR6810010051700427152BAKAR
HR9510010051700527158BALE – VALLE
HR1510010051700627150BARBAN
HR8010010051700727151BARILOVIĆ
HR9110010051700827154BAŠKA
HR4810010051700927159BAŠKA VODA
HR9210010051701127157BEDEKOVČINA
HR2810010051701227152BEDNJA
HR5510010051701327158BELI MANASTIR
HR5110010051701627154BELIŠĆE
HR0810010051701727159BENKOVAC
HR8410010051701827156BEREK
HR0910010051701927155BERETINEC
HR8510010051702027152BIBINJE
HR7610010051762127156BILICE
HR1510010051702127158BILJE
HR3210010051702227150BIOGRAD NA MORU
HR9710010051702327151BIZOVAC
HR1110010051702427154BJELOVAR
HR6510010051702527159BLATO
HR6610010051702727155BOL
HR6710010051703027158BOSILJEVO
HR5210010051703227151BOŠNJACI
HR2010010051703427159BRDOVEC
HR8010010051707727156BRELA
HR9610010051703527156BRESTOVAC
HR7010010051703727153BRINJE
HR5410010051703827157BROD MORAVICE
HR8710010051703927152BRODSKI STUPNIK
HR1210010051704027151BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR2310010051704127154BUDINŠČINA
HR7710010051704227159BUJE – BUIE
HR5510010051756727156BUKOVLJE
HR5610010051704327156BUZET
HR1410010051704627157CERNIK
HR4710010051704727152CEROVLJE
HR7410010051704827158CESTICA
HR3710010051705027159CISTA PROVO
HR3810010051705227155CRES
HR8710010051705327153CRIKVENICA
HR0710010051705527152ČABAR
HR3410010051705627158ČAČINCI
HR9510010051706027155ČAKOVEC
HR4710010051706127153ČAVLE
HR0710010051706327208ČAZMA
HR9110010051706427158ČEMINAC
HR7610010051706627151DARDA
HR8710010051706727154DARUVAR
HR2310010051706927156DELNICE
HR8810010051707027157DESINIĆ
HR2410010051707127152DEŽANOVAC
HR3610010051707427151DOBRINJ
HR5410010051707927153DONJA STUBICA
HR3310010051708027150DONJA VOĆA
HR1910010051708627153DONJI MIHOLJAC
HR6910010051709027154DRAGANIĆ
HR2610010051709127159DRAŽ
HR6010010051709527157DRNIŠ
HR0510010051754927154DUBRAVICA
HR5110010051759827154DUBROVAČKO PRIMORJE
HR4010010051709827150DUBROVNIK
HR0810010051709927151DUGA RESA
HR7310010051710027152DUGI RAT
HR0310010051710127158DUGO SELO
HR3510010051758527157DUGOPOLJE
HR8510010051710327151ĐAKOVO
HR5310010051710527159ĐULOVAC
HR5410010051710727155ĐURĐEVAC
HR5510010051711027158ERDUT
HR5410010051761927150FAŽANA – FASANA
HR8410010051711527156FERDINANDOVAC
HR9010010051762927154FUNTANA – FONTANE
HR5810010051711727153FUŽINE
HR7310010051757127151GALOVAC
HR4210010051711827157GARČIN
HR7510010051711927152GAREŠNICA
HR9710010051712027151GENERALSKI STOL
HR6510010051712227159GOLA
HR1810010051712527153GORNJA STUBICA
HR2910010051756927153GORNJA VRBA
HR7910010051712927150GORNJI KNEGINEC
HR2510010051713027159GOSPIĆ
HR2610010051713227155GRAČIŠĆE
HR5910010051713427157GRADAC
HR5110010051713427204GRADAC, DRVENIK
HR0710010051713827151GROŽNJAN – GRISIGNANA
HR1810010051713927154GRUBIŠNO POLJE
HR7910010051714427158HERCEGOVAC
HR9610010051714527150HLEBINE
HR6410010051714627151HRAŠĆINA
HR7610010051715027157HRVATSKA KOSTAJNICA
HR5610010051715327150HVAR
HR2410010051715427151ILOK
HR3510010051715527154IMOTSKI
HR8910010051715627159IVANEC
HR9010010051715827155IVANIĆ-GRAD
HR5010010051760927152JAGODNJAK
HR3310010051716427156JAKŠIĆ
HR5510010051716527155JALŽABET
HR0810010051759927159JANJINA
HR8810010051716727157JASENICE
HR2410010051716827152JASENOVAC
HR5110010051716927158JASTREBARSKO
HR5710010051717027154JELENJE
HR1410010051717127159JELSA
HR0610010051717127206JELSA, VRBOSKA
HR9010010051717227156JOSIPDOL
HR1510010051717327155KALI
HR9510010051755927156KALINOVAC
HR5010010051762327153KAMANJE
HR4810010051717527157KANFANAR
HR8110010051717627152KAPELA
HR1110010051717727158KAPTOL
HR2810010051717827150KARLOBAG
HR9310010051717927151KARLOVAC
HR7210010051759627150KAROJBA
HR5010010051718027156KASTAV
HR7210010051718127155KAŠTELA
HR4010010051759727151KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIER-SANTA DOMENICA
HR5310010051718727151KLANJEC
HR2110010051718927159KLENOVNIK
HR4510010051719427150KLOŠTAR PODRAVSKI
HR1310010051719527151KNEŽEVI VINOGRADI
HR2410010051719627154KNIN
HR9810010051762227155KOLAN
HR7810010051719727159KOMIŽA
HR5710010051719827156KONAVLE
HR7910010051719927155KONČANICA
HR8510010051720027151KONJŠČINA
HR9610010051720127154KOPRIVNICA
HR5410010051720427155KORČULA
HR4910010051753827158KOSTRENA
HR6710010051720927150KRALJEVICA
HR8910010051721127156KRAPINA
HR1410010051721227155KRAPINSKE TOPLICE
HR3110010051753327156KRAŠIĆ
HR4710010051721427157KRIŽEVCI
HR8010010051721527152KRK
HR2710010051721727150KRŠAN
HR8410010051757227154KUKLJICA
HR3910010051755327152KUMROVEC
HR7110010051722027155KUTINA
HR2310010051722127153KUTJEVO
HR0710010051722227157LABIN
HR8410010051722527150LASINJA
HR5210010051722627151LASTOVO
HR6310010051722727154LEGRAD
HR2010010051722827159LEKENIK
HR9610010051722927156LEPOGLAVA
HR9710010051723127152LIPIK
HR2710010051723227158LIPOVLJANI
HR1210010051723427151LIŠANE OSTROVIČKE
HR2310010051723527154LIŽNJAN – LISIGNANO
HR5610010051723727156LOKVE
HR9510010051758727158LOKVIČIĆI
HR3410010051762427157LOPAR
HR8510010051724227154LOVRAN
HR4210010051724327159LOVREĆ
HR2110010051724427156LUDBREG
HR3010010051760027158LUMBARDA
HR9210010051724627153LUPOGLAV
HR1210010051724827152MAČE
HR3910010051724927158MAKARSKA
HR0210010051725127159MALI BUKOVEC
HR7810010051725227156MALI LOŠINJ
HR0310010051725327155MALINSKA – DUBAŠNICA
HR5210010051725427153MARČANA
HR6910010051725627152MARIJA BISTRICA
HR6610010051753927150MARIJA GORICA
HR1610010051725827150MARINA
HR6710010051708527155MARTIJANEC
HR3810010051726027156MARUŠEVEC
HR6010010051726127155MATULJI
HR9310010051726327157MEDULIN
HR2910010051726427152METKOVIĆ
HR4110010051726727151MILNA
HR5210010051726827154MLJET
HR6910010051727027153MOLVE
HR1610010051727327158MOŠČENIČKA DRAGA
HR3310010051727427150MOTOVUN – MONTONA
HR9810010051727527151MRKOPALJ
HR1210010051727627154MURSKO SREDIŠĆE
HR1010010051761727152MURTER – KORNATI
HR4510010051727827156NAŠICE
HR6710010051727927155NEDELIŠĆE
HR7310010051728127158NETRETIĆ
HR0610010051729527201NIJEMCI
HR9010010051728227150NIN
HR6010010051728227205NIN, ZATON
HR6910010051728427154NOVA GRADIŠKA
HR2610010051728527159NOVA KAPELA
HR2710010051728727155NOVA RAČA
HR7610010051728827153NOVALJA
HR7310010051728827207NOVALJA, STARA NOVALJA
HR6010010051728927157NOVI MAROF
HR2810010051729027158NOVI VINODOLSKI
HR2210010051753727152NOVIGRAD
HR4510010051729127150NOVIGRAD – CITTANOVA
HR1310010051729227151NOVIGRAD PODRAVSKI
HR2410010051729327154NOVSKA
HR7910010051729627155OBROVAC
HR3110010051729727153OGULIN
HR1510010051758827150OKRUG
HR5910010051730027155OMIŠ
HR1110010051730127153OMIŠALJ
HR9210010051730227157OPATIJA
HR8410010051730227204OPATIJA, IČIĆI
HR5510010051730427158OPRTALJ – PORTOLE
HR4010010051730627151OPUZEN
HR5110010051730727154ORAHOVICA
HR0810010051730827159OREBIĆ
HR8410010051730927156ORIOVAC
HR8510010051731127152OROSLAVJE
HR1510010051731227158OSIJEK
HR3210010051731327150OTOČAC
HR0510010051753527153OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA)
HR1110010051731527154OZALJ
HR6510010051731627159PAG
HR5710010051731627206PAG, MANDRE
HR4410010051731727156PAKOŠTANE
HR6610010051731827155PAKRAC
HR9410010051732027150PAŠMAN
HR6210010051732127151PAZIN
HR3010010051732327159PERUŠIĆ
HR3110010051732527155PETLOVAC
HR8010010051732627153PETRIJANEC
HR9710010051732827152PETRINJA
HR3310010051733027154PIĆAN
HR9810010051758127159PIROVAC
HR8710010051733127159PISAROVINA
HR6610010051733227156PITOMAČA
HR8810010051733327155PLAŠKI
HR4010010051733427153PLETERNICA
HR1710010051745527153PLITVIČKA JEZERA
HR2410010051733527157PLOČE
HR8410010051733727158PODBABLJE
HR0410010051733827150PODCRKAVLJE
HR6910010051733927151PODGORA
HR5510010051733927209PODGORA, IGRANE
HR4110010051733927364PODGORA, ŽIVOGOŠĆE
HR7410010051761627157PODRAVSKE SESVETE
HR4810010051734127155PODSTRANA
HR9710010051734227153PODTUREN
HR1710010051734427152POLAČA
HR4410010051734527158POLIČNIK
HR6110010051734627150POPOVAC
HR2910010051734727151POPOVAČA
HR4010010051734827154POREČ – PARENZO
HR9410010051734927159POSEDARJE
HR5710010051735027153POSTIRA
HR4110010051757327159POVLJANA
HR4110010051735127157POŽEGA
HR7410010051735227152PREGRADA
HR2110010051735427150PREKO
HR8610010051735527151PRELOG
HR5410010051735727159PRIMOŠTEN
HR2010010051757427156PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)
HR3610010051708827152PROLOŽAC
HR3310010051735827156PUČIŠĆA
HR5510010051735927155PULA – POLA
HR3410010051736027152PUNAT
HR7810010051736227150PUŠĆA
HR4610010051736327151RAB
HR1410010051736527159RAKOVICA
HR6410010051736827153RAŠA
HR4810010051736927157RAVNA GORA
HR3310010051737127150RAŽANAC
HR5110010051755627151RIBNIK
HR1210010051737327154RIJEKA
HR7710010051758227156ROGOZNICA
HR6610010051737427159ROVINJ – ROVIGNO
HR4510010051737527156ROVIŠĆE
HR5910010051759127155RUNOVIĆI
HR0310010051737827157SABORSKO
HR3610010051737927152SALI
HR7610010051737927208SALI, BOŽAVA
HR5810010051738027151SAMOBOR
HR2610010051738227159SEGET
HR0510010051738327156SELCA
HR7610010051738527153SELNICA
HR9310010051738727152SENJ
HR2610010051756227158SEVERIN
HR4010010051738927150SINJ
HR8310010051739027159SIRAČ
HR6210010051739127156SISAK
HR3610010051739327153SKRAD
HR2010010051739427157SKRADIN
HR5310010051739527152SLATINA
HR8010010051739627158SLAVONSKI BROD
HR7610010051739927154SLIVNO
HR7110010051740027154SLUNJ
HR0710010051740227156SMOKVICA
HR9510010051740627152SOLIN
HR1010010051740927151SPLIT
HR8610010051741127155STANKOVCI
HR2210010051741327157STARI GRAD
HR0210010051741627150STARIGRAD
HR3510010051741927159STON
HR1510010051742227152STUBIČKE TOPLICE
HR5910010051742427150SUHOPOLJE
HR2710010051742527151SUKOŠAN
HR9210010051742727159SUPETAR
HR1110010051759227153SUTIVAN
HR1910010051743227150SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR3110010051743627156SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA)
HR5310010051743727155SVETI ĐURĐ
HR7110010051742827156SVETI FILIP I JAKOV
HR0510010051743827153SVETI ILIJA
HR9310010051742927155SVETI IVAN ZELINA
HR7210010051743027152SVETI KRIŽ ZAČRETJE
HR0210010051743127158SVETI LOVREĆ
HR7110010051744127150SVETI MARTIN NA MURI
HR8410010051743327151SVETI PETAR U ŠUMI
HR5210010051743527159SVETVINČENAT
HR1110010051756427151ŠANDROVAC
HR5010010051744327154ŠESTANOVAC
HR0710010051744427159ŠIBENIK
HR2510010051744427417ŠIBENIK, GREBAŠTICA
HR1210010051744427360ŠIBENIK, KRAPANJ-BRODARICA
HR9610010051744427206ŠIBENIK, ZLARIN
HR8310010051744527156ŠKABRNJA
HR5710010051744727153ŠOLTA
HR9610010051745027151ŠTEFANJE
HR6410010051745227159ŠTRIGOVA
HR1010010051763127153TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR4310010051745327156TINJAN
HR6510010051745427155TISNO
HR8310010051745427413TISNO, BETINA
HR3710010051745427368TISNO, JEZERA
HR4210010051757527155TKON
HR3410010051745727152TOPUSKO
HR6210010051755727154TOUNJ
HR9410010051762627158TRIBUNJ
HR2410010051746027159TRILJ
HR7410010051746327153TROGIR
HR4710010051760127150TRPANJ
HR9210010051759327157TUČEPI
HR2110010051746627158TUHELJ
HR0610010051746827151UMAG – UMAGO
HR3410010051747127153VALPOVO
HR1810010051747227157VARAŽDIN
HR5110010051747327152VARAŽDINSKE TOPLICE
HR7810010051747427158VELA LUKA
HR9510010051747527150VELIKA
HR8810010051754127156VELIKA GORICA
HR3110010051747827159VELIKA PISANICA
HR2210010051756527154VELIKA TRNOVITICA
HR1910010051755827159VELIKI BUKOVEC
HR6710010051748027204VELIKI GRĐEVAC
HR1110010051748127152VELIKO TRGOVIŠĆE
HR5510010051748327150VELIKO TROJSTVO
HR2310010051748427151VIDOVEC
HR8810010051748627159VINICA
HR6710010051748727156VINKOVCI
HR8910010051748827155VINODOLSKA OPĆINA
HR4110010051748927153VIR
HR2010010051749027150VIRJE
HR8510010051749127151VIROVITICA
HR9610010051749227154VIS
HR5410010051749527155VIŠKOVO
HR8710010051749727157VIŠNJAN – VISIGNANO
HR2310010051749827152VIŽINADA – VISINADA
HR5010010051749927158VOĆIN
HR8310010051750027153VODICE
HR0310010051750227152VODNJAN – DIGNANO
HR3010010051750327158VOJNIĆ
HR4710010051750427150VRATIŠANEC
HR1510010051750527151VRBANJA
HR8010010051750727159VRBNIK
HR5910010051750827156VRBOVEC
HR8110010051750927155VRBOVSKO
HR8710010051751127158VRGORAC
HR0710010051751227150VRHOVINE
HR7210010051751327151VRLIKA
HR1910010051751627156VRSAR – ORSERA
HR6710010051762527152VRSI
HR9010010051751827153VUKOVAR
HR7410010051751927157ZABOK
HR4210010051752027158ZADAR
HR8810010051752027203ZADAR, SILBA
HR5910010051752127150ZAGORSKA SELA
HR7510010051713327153ZAGREB
HR2710010051752227151ZAGVOZD
HR6210010051754327153ZAPREŠIĆ
HR7110010051752527156ZEMUNIK DONJI
HR9310010051752627155ZLATAR
HR4510010051752727153ZLATAR BISTRICA
HR2910010051752827157ZMIJAVCI
HR7610010051756627159ZRINSKI TOPOLOVAC
HR8410010051753027151ŽAKANJE
HR9510010051753127154ŽMINJ
HR1510010051760227151ŽUPA DUBROVAČKA
HR5310010051753427155ŽUPANJA


1.2. Poseban račun članarine turističkim zajednicama

Banke uplaćuju članarinu turističkim zajednicama u korist posebnog računa za uplatu članarine (članak 12., stavak 5., Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, »Narodne novine« br. 52/19 i 144/20):

RačunNaziv računa
HR5710010051700028001Poseban račun članarine turističkim zajednicama

1.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate članarine turističkim zajednicama, koji uplaćuju članarinu na račune iz točke 1.1., na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

Banke kao obveznici uplate članarine turističkim zajednicama, koje uplaćuju članarinu na poseban račun iz točke 1.2., na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB banke dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

1.4. Turistička pristojba

Turistička pristojba uplaćuje se u korist računa grada/općine odnosno turističkog naselja u kojem je sjedište turističke zajednice:

RačunGrad/Općina
HR9410010051700104741ANDRIJAŠEVCI
HR7310010051700304745BABINA GREDA
HR5710010051700404749BAKAR
HR3610010051700504746BALE – VALLE
HR9610010051700604740BARBAN
HR6910010051700704748BARILOVIĆ
HR9110010051700804747BAŠKA
HR2710010051700904742BAŠKA VODA
HR3310010051701104745BEDEKOVČINA
HR6510010051755004741BEDENICA
HR1710010051701204749BEDNJA
HR9310010051701304746BELI MANASTIR
HR5110010051701604747BELIŠĆE
HR8410010051701704742BENKOVAC
HR2510010051701804744BEREK
HR0410010051701904741BERETINEC
HR7410010051702004749BIBINJE
HR1710010051762104744BILICE
HR5310010051702104746BILJE
HR1610010051702204740BIOGRAD NA MORU
HR9010010051731004745BISKUPIJA
HR1010010051754704740BISTRA
HR8610010051702304748BIZOVAC
HR1110010051702404747BJELOVAR
HR4410010051702504742BLATO
HR6110010051702704741BOL
HR4010010051702904745BOROVO
HR0810010051703004746BOSILJEVO
HR4110010051703204748BOŠNJACI
HR6310010051703304747BRCKOVLJANI
HR9610010051703404742BRDOVEC
HR2110010051707704744BRELA
HR3710010051703504744BRESTOVAC
HR1610010051703604741BREZNICA
HR9810010051715104749BREZNIČKI HUM
HR5410010051703704743BRINJE
HR9210010051703804745BROD MORAVICE
HR7610010051703904749BRODSKI STUPNIK
HR9810010051704004748BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR2310010051704104747BUDINŠČINA
HR5610010051704204742BUJE – BUIE
HR9310010051756704744BUKOVLJE
HR9410010051704304744BUZET
HR7310010051704404741CERNA
HR5210010051704604745CERNIK
HR3610010051704704749CEROVLJE
HR1510010051704804746CESTICA
HR7510010051704904740CETINGRAD
HR1610010051705004742CISTA PROVO
HR5410010051705104744CIVLJANE
HR3310010051705204741CRES
HR7110010051705304743CRIKVENICA
HR9310010051705504749ČABAR
HR7210010051705604746ČAČINCI
HR3510010051705704740ČAĐAVICA
HR0810010051705847040ČAGLIN
HR9010010051706004741ČAKOVEC
HR3110010051706104743ČAVLE
HR5310010051706347041ČAZMA
HR3210010051706404746ČEMINAC
HR9210010051706504740ČEPIN
HR6510010051706604748DARDA
HR8710010051706704747DARUVAR
HR6110010051706904744DELNICE
HR2910010051707004745DESINIĆ
HR1310010051707104749DEŽANOVAC
HR8910010051707204746DICMO
HR2510010051707404748DOBRINJ
HR7510010051757604743DONJA MOTIČINA
HR3810010051707904743DONJA STUBICA
HR1710010051708004740DONJA VOĆA
HR8710010051708104748DONJI ANDRIJEVCI
HR1210010051708204747DONJI KRALJEVEC
HR4510010051708304742DONJI KUKURUZARI
HR8310010051708404744DONJI LAPAC
HR0310010051708604743DONJI MIHOLJAC
HR0410010051708904746DONJI VIDOVEC
HR6910010051709004747DRAGANIĆ
HR0510010051709104742DRAŽ
HR4310010051709204744DRENOVCI
HR6010010051709404743DRENJE
HR9810010051709504745DRNIŠ
HR6110010051709704746DUBRAVA
HR0510010051754904747DUBRAVICA
HR5110010051759804747DUBROVAČKO PRIMORJE
HR2410010051709804740DUBROVNIK
HR9410010051709904748DUGA RESA
HR6210010051710004749DUGI RAT
HR4110010051710104746DUGO SELO
HR7310010051758504745DUGOPOLJE
HR0410010051710204740DVOR
HR7410010051710304748ĐAKOVO
HR3210010051710504742ĐULOVAC
HR7010010051710604744ĐURĐENOVAC
HR4910010051710704741ĐURĐEVAC
HR8710010051710804743ĐURMANEC
HR9310010051711004746ERDUT
HR5610010051711104740ERNESTINOVO
HR5110010051711304747ERVENIK
HR8410010051711404742FARKAŠEVAC
HR3810010051761904740FAŽANA – FASANA
HR2510010051711504744FERDINANDOVAC
HR0410010051711604741FERIČANCI
HR9010010051762904747FUNTANA – FONTANE
HR4210010051711704743FUŽINE
HR6210010051757104748GALOVAC
HR8010010051711804745GARČIN
HR6410010051711904749GAREŠNICA
HR8610010051712004748GENERALSKI STOL
HR1110010051712104747GLINA
HR4410010051712204742GOLA
HR0210010051712504743GORNJA STUBICA
HR2410010051712704749GORNJI BOGIĆEVCI
HR6310010051712904740GORNJI KNEGINEC
HR5910010051760404742GORNJI MIHALJEVEC
HR0410010051713004742GOSPIĆ
HR4210010051713104744GRAČAC
HR2110010051713204741GRAČIŠĆE
HR9710010051713404745GRADAC
HR9110010051713447048GRADAC, DRVENIK
HR6010010051713604746GRADINA
HR2310010051713704740GRADIŠTE
HR9310010051713804748GROŽNJAN – GRISIGNANA
HR1810010051713904747GRUBIŠNO POLJE
HR7810010051714004741GUNDINCI
HR1910010051714104743GUNJA
HR4910010051751004749GVOZD
HR2010010051714404746HERCEGOVAC
HR8010010051714504740HLEBINE
HR5310010051714604748HRAŠĆINA
HR1110010051714804742HRVACE
HR4910010051714904744HRVATSKA DUBICA
HR1710010051715004745HRVATSKA KOSTAJNICA
HR7710010051715204746HUM NA SUTLI
HR4010010051715304740HVAR
HR1310010051715404748ILOK
HR3510010051715504747IMOTSKI
HR6810010051715604742IVANEC
HR8510010051715804741IVANIĆ-GRAD
HR2610010051715904743IVANKOVO
HR7510010051716104748IVANSKA
HR3910010051760904749JAGODNJAK
HR3310010051716304742JAKOVLJE
HR7110010051716404744JAKŠIĆ
HR5010010051716504741JALŽABET
HR8410010051759904742JANJINA
HR8810010051716604743JARMINA
HR2910010051716704745JASENICE
HR1310010051716804749JASENOVAC
HR8910010051716904746JASTREBARSKO
HR5710010051717004747JELENJE
HR9010010051717104742JELSA
HR8410010051717147045JELSA, VRBOSKA
HR4410010051755204745JESENJE
HR3110010051717204744JOSIPDOL
HR1010010051717304741KALI
HR3610010051755904744KALINOVAC
HR0410010051756004745KALNIK
HR3410010051762304743KAMANJE
HR8610010051717504745KANFANAR
HR7010010051717604749KAPELA
HR4910010051717704746KAPTOL
HR1210010051717804740KARLOBAG
HR8210010051717904748KARLOVAC
HR5610010051759604740KAROJBA
HR8810010051718004744KASTAV
HR6710010051718104741KAŠTELA
HR2910010051759704748KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIER-SANTA DOMENICA
HR4610010051718304745KIJEVO
HR3010010051718404749KISTANJE
HR6910010051718604740KLANA
HR4210010051718704748KLANJEC
HR9710010051718904742KLENOVNIK
HR6510010051719004743KLINČA SELA
HR8710010051719204749KLIS
HR6610010051719304746KLOŠTAR IVANIĆ
HR2910010051719404740KLOŠTAR PODRAVSKI
HR0210010051719504748KNEŽEVI VINOGRADI
HR2410010051719604747KNIN
HR9310010051762204741KOLAN
HR5710010051719704742KOMIŽA
HR9510010051719804744KONAVLE
HR7410010051719904741KONČANICA
HR7410010051720004748KONJŠČINA
HR9610010051720104747KOPRIVNICA
HR4910010051720404741KORČULA
HR8710010051753804746KOSTRENA
HR8710010051720504743KOŠKA
HR2810010051720604745KOTORIBA
HR8810010051720804746KRALJEVEC NA SUTLI
HR5110010051720904740KRALJEVICA
HR3010010051721104744KRAPINA
HR0910010051721204741KRAPINSKE TOPLICE
HR6910010051753304744KRAŠIĆ
HR6810010051754504749KRAVARSKO
HR4710010051721304743KRIŽ
HR8510010051721404745KRIŽEVCI
HR6910010051721504749KRK
HR4810010051721604746KRNJAK
HR1110010051721704740KRŠAN
HR8410010051757204747KUKLJICA
HR0610010051721904747KULA NORINSKA
HR2810010051755304749KUMROVEC
HR6610010051722004741KUTINA
HR0710010051722104743KUTJEVO
HR4510010051722204745LABIN
HR2910010051722304749LANIŠĆE
HR6810010051722504740LASINJA
HR4110010051722604748LASTOVO
HR5710010051758604749LEĆEVICA
HR6310010051722704747LEGRAD
HR9610010051722804742LEKENIK
HR3710010051722904744LEPOGLAVA
HR0510010051723004745LEVANJSKA VAROŠ
HR8610010051723104749LIPIK
HR6510010051723204746LIPOVLJANI
HR9810010051723404748LIŠANE OSTROVIČKE
HR2310010051723504747LIŽNJAN – LISIGNANO
HR9410010051723704744LOKVE
HR3610010051758704746LOKVIČIĆI
HR7210010051762404745LOPAR
HR6210010051723947044LOVAS, OPATOVAC
HR9010010051724004740LOVINAC
HR8510010051724204747LOVRAN
HR2110010051724304742LOVREĆ
HR5910010051724404744LUDBREG
HR8010010051754804748LUKA
HR3810010051724504741LUKAČ
HR6810010051760004746LUMBARDA
HR7610010051724604743LUPOGLAV
HR1710010051724704745LJUBEŠĆICA
HR9810010051724804749MAČE
HR9710010051757804749MAGADENOVAC
HR6710010051755504740MAJUR
HR7710010051724904746MAKARSKA
HR4510010051725004747MALA SUBOTICA
HR7810010051725104742MALI BUKOVEC
HR1910010051725204744MALI LOŠINJ
HR9510010051725304741MALINSKA – DUBAŠNICA
HR3610010051725404743MARČANA
HR5810010051725604749MARIJA BISTRICA
HR5010010051753904740MARIJA GORICA
HR9710010051725804740MARINA
HR6210010051708504741MARTIJANEC
HR7010010051725904748MARTINSKA VES
HR7610010051726004744MARUŠEVEC
HR5510010051726104741MATULJI
HR3410010051726304745MEDULIN
HR1810010051726404749METKOVIĆ
HR9410010051726504746MIHOVLJAN
HR3010010051726704748MILNA
HR5210010051726804747MLJET
HR5310010051727004743MOLVE
HR5410010051727304746MOŠČENIČKA DRAGA
HR1710010051727404740MOTOVUN – MONTONA
HR8710010051727504748MRKOPALJ
HR4110010051708704745MUĆ
HR1210010051727604747MURSKO SREDIŠĆE
HR9610010051761704749MURTER – KORNATI
HR8310010051727804744NAŠICE
HR6210010051727904741NEDELIŠĆE
HR3510010051728004749NEREŽIŠĆA
HR1410010051728104746NETRETIĆ
HR9510010051729504744NIJEMCI
HR7410010051728204740NIN
HR5710010051728247047NIN, ZATON
HR6910010051728404747NOVA GRADIŠKA
HR0510010051728504742NOVA KAPELA
HR2210010051728704741NOVA RAČA
HR6010010051728804743NOVALJA
HR1110010051728847044NOVALJA, STARA NOVALJA
HR9810010051728904745NOVI MAROF
HR6610010051729004746NOVI VINODOLSKI
HR1110010051753704749NOVIGRAD
HR0210010051729204748NOVIGRAD PODRAVSKI
HR2910010051729104740NOVIGRAD – CITTANOVA
HR2410010051729304747NOVSKA
HR5710010051729404742NUŠTAR
HR7410010051729604741OBROVAC
HR1510010051729704743OGULIN
HR9610010051758804740OKRUG
HR3710010051729904749OKUČANI
HR5410010051730004741OMIŠ
HR9210010051730104743OMIŠALJ
HR3310010051730204745OPATIJA
HR2710010051730247048OPATIJA, IČIĆI
HR1710010051730304749OPRISAVCI
HR9310010051730404746OPRTALJ – PORTOLE
HR2910010051730604748OPUZEN
HR5110010051730704747ORAHOVICA
HR8410010051730804742OREBIĆ
HR9710010051760504744OREHOVICA
HR2510010051730904744ORIOVAC
HR0810010051754204741ORLE
HR7410010051731104749OROSLAVJE
HR5310010051731204746OSIJEK
HR1610010051731304740OTOČAC
HR8610010051731404748OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA)
HR8610010051753504743OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA)
HR1110010051731504747OZALJ
HR4410010051731604742PAG
HR3810010051731647045PAG, MANDRE
HR8210010051731704744PAKOŠTANE
HR6110010051731804741PAKRAC
HR7810010051732004740PAŠMAN
HR5110010051732104748PAZIN
HR0910010051732304742PERUŠIĆ
HR4710010051732404744PETERANEC
HR2610010051732504741PETLOVAC
HR6410010051732604743PETRIJANEC
HR0510010051732704745PETRIJEVCI
HR8610010051732804749PETRINJA
HR6510010051732904746PETROVSKO
HR3310010051733004747PIĆAN
HR7710010051758104742PIROVAC
HR6610010051733104742PISAROVINA
HR0710010051733204744PITOMAČA
HR8310010051733304741PLAŠKI
HR2410010051733404743PLETERNICA
HR9810010051745504743PLITVIČKA JEZERA
HR6210010051733504745PLOČE
HR2510010051733704746PODBABLJE
HR8510010051733804740PODCRKAVLJE
HR5810010051733904748PODGORA
HR5810010051733947040PODGORA, IGRANE
HR6210010051733947259PODGORA, ŽIVOGOŠĆE
HR6410010051734004744PODGORAČ
HR1510010051761604745PODRAVSKE SESVETE
HR4310010051734104741PODSTRANA
HR8110010051734204743PODTUREN
HR8410010051754404745POKUPSKO
HR0610010051734404749POLAČA
HR8210010051734504746POLIČNIK
HR4510010051734604740POPOVAC
HR1810010051734704748POPOVAČA
HR4010010051734804747POREČ – PARENZO
HR7310010051734904742POSEDARJE
HR4110010051735004743POSTIRA
HR2010010051757304742POVLJANA
HR7910010051735104745POŽEGA
HR6310010051735204749PREGRADA
HR0510010051735404740PREKO
HR8510010051735447047PREKO, UGLJAN
HR7510010051735504748PRELOG
HR9710010051735604747PRESEKA
HR6910010051758904748PRGOMET
HR7610010051762004742PRIBISLAVEC
HR7510010051759004744PRIMORSKI DOLAC
HR3310010051735704742PRIMOŠTEN
HR5810010051757404744PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)
HR2510010051708804749PROLOŽAC
HR5310010051729804745PROMINA
HR7110010051735804744PUČIŠĆA
HR5010010051735904741PULA – POLA
HR2310010051736004749PUNAT
HR6210010051736204740PUŠĆA
HR3510010051736304748RAB
HR5710010051736404747RADOBOJ
HR9010010051736504742RAKOVICA
HR3110010051736604744RASINJA
HR4810010051736804743RAŠA
HR8610010051736904745RAVNA GORA
HR1710010051737104740RAŽANAC
HR8710010051737204748REŠETARI
HR4010010051755604748RIBNIK
HR1210010051737304747RIJEKA
HR1810010051758204744ROGOZNICA
HR4510010051737404742ROVINJ – ROVIGNO
HR8310010051737504744ROVIŠĆE
HR6210010051737604741RUGVICA
HR5410010051759104741RUNOVIĆI
HR0310010051737704743RUŽIĆ
HR4110010051737804745SABORSKO
HR2510010051737904749SALI
HR2510010051737947041SALI, BOŽAVA
HR4710010051738004748SAMOBOR
HR6910010051738104747SATNICA ĐAKOVAČKA
HR0510010051738204742SEGET
HR4310010051738304744SELCA
HR6010010051738504743SELNICA
HR9810010051738604745SEMELJCI
HR8210010051738704749SENJ
HR6410010051756204746SEVERIN
HR6110010051738804746SIBINJ
HR8910010051757004740SIKIREVCI
HR2410010051738904740SINJ
HR6210010051739004742SIRAČ
HR0310010051739104744SISAK
HR2010010051739304743SKRAD
HR5810010051739404745SKRADIN
HR4210010051739504749SLATINA
HR2110010051739604746SLAVONSKI BROD
HR8110010051739704740SLAVONSKI ŠAMAC
HR7610010051739904747SLIVNO
HR7110010051740004747SLUNJ
HR4510010051740204744SMOKVICA
HR0310010051740504745SOKOLOVAC
HR8410010051740604749SOLIN
HR6310010051740704746SOPJE
HR9610010051740904748SPLIT
HR0510010051741004744SRAČINEC
HR8110010051741104741STANKOVCI
HR2210010051741204743STARA GRADIŠKA
HR6010010051741304745STARI GRAD
HR4410010051741404749STARI JANKOVCI
HR2310010051741504746STARI MIKANOVCI
HR8310010051741604740STARIGRAD
HR7810010051741804747STARO PETROVO SELO
HR1410010051741904742STON
HR0410010051742204749STUBIČKE TOPLICE
HR0610010051755104743STUPNIK
HR8010010051742304746SUĆURAJ
HR4310010051742404740SUHOPOLJE
HR1610010051742504748SUKOŠAN
HR3810010051742604747SUNJA
HR7110010051742704742SUPETAR
HR9210010051759204743SUTIVAN
HR0310010051743204740SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)
HR6910010051743604744SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA)
HR4810010051743704741SVETI ĐURĐ
HR1210010051742804744SVETI FILIP I JAKOV
HR8610010051743804743SVETI ILIJA
HR8810010051742904741SVETI IVAN ZELINA
HR2710010051743904745SVETI IVAN ŽABNO
HR9210010051744004746SVETI JURAJ NA BREGU
HR6110010051743004749SVETI KRIŽ ZAČRETJE
HR4010010051743104746SVETI LOVREČ
HR5510010051744104740SVETI MARTIN NA MURI
HR2810010051744204748SVETI PETAR OREHOVEC
HR7310010051743304748SVETI PETAR U ŠUMI
HR3110010051743504742SVETVINČENAT
HR9710010051756404748ŠANDROVAC
HR5510010051760804745ŠENKOVEC
HR5010010051744304747ŠESTANOVAC
HR8310010051744404742ŠIBENIK
HR7910010051744447300ŠIBENIK, GREBAŠTICA
HR6010010051744447254ŠIBENIK, KRAPANJ BRODARICA
HR7710010051744447045ŠIBENIK, ZLARIN
HR2410010051744504744ŠKABRNJA
HR4110010051744704743ŠOLTA
HR6310010051744904749ŠPIŠIĆ BUKOVICA
HR8510010051745004748ŠTEFANJE
HR6810010051762804748ŠTITAR
HR4310010051745204742ŠTRIGOVA
HR9110010051763104743TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR8110010051745304744TINJAN
HR6010010051745404741TISNO
HR7910010051745447467TISNO, BETINA
HR4510010051745447303TISNO, JEZERA
HR3710010051757504741TKON
HR2310010051745704749TOPUSKO
HR0210010051745804746TORDINCI
HR6110010051745847043TORDINCI, KOROG
HR6210010051755704747TOUNJ
HR6210010051745904740TOVARNIK
HR3510010051762604746TRIBUNJ
HR0310010051746004742TRILJ
HR4110010051746104744TRNAVA
HR2010010051746204741TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR5810010051746304743TROGIR
HR3110010051760104740TRPANJ
HR3310010051759304745TUČEPI
HR5910010051746604746TUHELJ
HR2210010051746704740UDBINA
HR9210010051746804748UMAG – UMAGO
HR1710010051746904747UNEŠIĆ
HR1810010051747104743VALPOVO
HR5610010051747204745VARAŽDIN
HR4010010051747304749VARAŽDINSKE TOPLICE
HR1910010051747404746VELA LUKA
HR7910010051747504740VELIKA
HR2910010051754104744VELIKA GORICA
HR5210010051747604748VELIKA KOPANICA
HR7410010051747704747VELIKA LUDINA
HR1010010051747804742VELIKA PISANICA
HR2210010051756504747VELIKA TRNOVITICA
HR9510010051755804742VELIKI BUKOVEC
HR1610010051748004745VELIKI GRĐEVAC
HR9710010051748104749VELIKO TRGOVIŠĆE
HR3910010051748304740VELIKO TROJSTVO
HR1210010051748404748VIDOVEC
HR3410010051748504747VILJEVO
HR6710010051748604742VINICA
HR0810010051748704744VINKOVCI
HR8410010051748804741VINODOLSKA OPĆINA
HR2510010051748904743VIR
HR0410010051749004740VIRJE
HR7410010051749104748VIROVITICA
HR9610010051749204747VIS
HR3210010051749304742VISOKO
HR4910010051749504741VIŠKOVO
HR2810010051749704745VIŠNJAN – VISIGNANO
HR1210010051749804749VIŽINADA – VISINADA
HR7610010051757904746VLADISLAVCI
HR8810010051749904746VOĆIN
HR6710010051750004743VODICE
HR8910010051750204749VODNJAN – DIGNANO
HR6810010051750304746VOJNIĆ
HR3110010051750404740VRATIŠANEC
HR0410010051750504748VRBANJA
HR2610010051750604747VRBJE
HR5910010051750704742VRBNIK
HR9710010051750804744VRBOVEC
HR7610010051750904741VRBOVSKO
HR2810010051751104746VRGORAC
HR8810010051751204740VRHOVINE
HR6110010051751304748VRLIKA
HR5710010051751604744VRSAR – ORSERA
HR5610010051762504749VRSI
HR7410010051751804743VUKOVAR
HR1510010051751904745ZABOK
HR8010010051752004746ZADAR
HR4210010051752047043ZADAR, SILBA
HR9310010051759504746ZADVARJE
HR4310010051752104740ZAGORSKA SELA
HR5910010051713304743ZAGREB
HR1610010051752204748ZAGVOZD
HR4610010051754304743ZAPREŠIĆ
HR3810010051752304747ZAŽABLJE
HR7110010051752404742ZDENCI
HR1210010051752504744ZEMUNIK DONJI
HR8810010051752604741ZLATAR
HR2910010051752704743ZLATAR BISTRICA
HR6710010051752804745ZMIJAVCI
HR5510010051756604742ZRINSKI TOPOLOVAC
HR7310010051753004748ŽAKANJE
HR9510010051753104747ŽMINJ
HR8810010051754004742ŽUMBERAK
HR0410010051760204748ŽUPA DUBROVAČKA
HR4810010051753404741ŽUPANJA1.5. Turistička pristojba za noćenje na plovnom objektu

Turistička pristojba za noćenje na plovnom objektu uplaćuje se na račun:

RačunNaziv računa
HR2910010051700048002Turistička pristojba za noćenje na plovnom objektu

1.6. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate turističke pristojbe, koji uplaćuju pristojbu na račune iz točke 1.4. i turističke pristojbe za noćenje na plovnom objektu na račun iz točke 1.5., na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

2. PRIHODI OBRTNIČKIH KOMORA

2.1. Komorski doprinos u paušalnom iznosu

Komorski doprinos u paušalnom iznosu uplaćuje se na sljedeće račune:

RačunGrad/Općina
HR8210010051701152363BEDEKOVČINA
HR6110010051701352367BELI MANASTIR
HR2510010051701752364BENKOVAC
HR8110010051702252361BIOGRAD NA MORU
HR4910010051702452369BJELOVAR
HR6210010051704352365BUZET
HR5010010051705352360CRIKVENICA
HR8310010051705552362ČABAR
HR9010010051706052368ČAKOVEC
HR4310010051706352362ČAZMA
HR2810010051706752369DARUVAR
HR2910010051706952365DELNICE
HR1710010051707952360DONJA STUBICA
HR5110010051708452365DONJI LAPAC
HR7910010051708652360DONJI MIHOLJAC
HR5010010051709552363DRNIŠ
HR2910010051709752367DUBRAVA
HR8910010051709852361DUBROVNIK
HR4610010051709952366DUGA RESA
HR0910010051710152367DUGO SELO
HR6910010051710252361DVOR
HR2610010051710352366ĐAKOVO
HR4910010051710752368ĐURĐEVAC
HR5410010051711952362GAREŠNICA
HR4910010051712152369GLINA
HR4210010051713052364GOSPIĆ
HR1010010051713152365GRAČAC
HR4910010051713452363GRADAC
HR5610010051713952369GRUBIŠNO POLJE
HR3910010051751052362GVOZD
HR6610010051715052363HRVATSKA KOSTAJNICA
HR0810010051715352361HVAR
HR6210010051715452366ILOK
HR7310010051715552369IMOTSKI
HR0910010051715652364IVANEC
HR8510010051715852368IVANIĆ-GRAD
HR5710010051716952367JASTREBARSKO
HR3410010051717952366KARLOVAC
HR6710010051718152368KAŠTELA
HR9110010051718752366KLANJEC
HR6210010051719652369KNIN
HR3710010051720152369KOPRIVNICA
HR4910010051720452368KORČULA
HR6610010051720552360KOŠKA
HR9510010051721152365KRAPINA
HR0910010051721252368KRAPINSKE TOPLICE
HR3710010051721452363KRIŽEVCI
HR5910010051721552362KRK
HR6610010051722052368KUTINA
HR9410010051722252363LABIN
HR9010010051722652366LASTOVO
HR2710010051724452365LUDBREG
HR4510010051724952367MAKARSKA
HR8410010051725252365MALI LOŠINJ
HR0810010051726452362METKOVIĆ
HR5010010051727652369MURSKO SREDIŠĆE
HR5110010051727852365NAŠICE
HR1010010051728452369NOVA GRADIŠKA
HR3910010051728852360NOVALJA
HR5010010051728952363NOVI MAROF
HR3410010051729052367NOVI VINODOLSKI
HR6210010051729352369NOVSKA
HR7410010051729652368OBROVAC
HR9110010051729752360OGULIN
HR2710010051729952362OKUČANI
HR5410010051730052368OMIŠ
HR8210010051730252363OPATIJA
HR8910010051730752369ORAHOVICA
HR2510010051730852364OREBIĆ
HR2110010051731252367OSIJEK
HR8110010051731352361OTOČAC
HR4910010051731552369OZALJ
HR8210010051731652364PAG
HR6110010051731852368PAKRAC
HR0310010051732152366PAZIN
HR7610010051732852362PETRINJA
HR7210010051733252365PITOMAČA
HR7710010051745552360PLITVIČKA JEZERA
HR1410010051733552363PLOČE
HR7810010051734852369POREČ – PARENZO
HR3110010051735152363POŽEGA
HR5310010051735252362PREGRADA
HR2710010051735552366PRELOG
HR5010010051735952368PULA – POLA
HR8410010051736352366RAB
HR5010010051737352369RIJEKA
HR8310010051737452364ROVINJ – ROVIGNO
HR9610010051738052366SAMOBOR
HR7210010051738752362SENJ
HR8910010051738952361SINJ
HR6810010051739152365SISAK
HR3210010051739552362SLATINA
HR8610010051739652367SLAVONSKI BROD
HR1210010051740052369SLUNJ
HR7410010051740652362SOLIN
HR4810010051740952366SPLIT
HR1210010051742752364SUPETAR
HR8810010051742952368SVETI IVAN ZELINA
HR5110010051743052362SVETI KRIŽ ZAČRETJE
HR2410010051744452364ŠIBENIK
HR6010010051745452368TISNO
HR1310010051745752362TOPUSKO
HR3710010051746352360TROGIR
HR9610010051760152361TRPANJ
HR4410010051746852366UMAG – UMAGO
HR9410010051747152360VALPOVO
HR0810010051747252363VARAŽDIN
HR9410010051754152365VELIKA GORICA
HR7310010051748752365VINKOVCI
HR2610010051749152366VIROVITICA
HR3710010051749252369VIS
HR4910010051749552368VIŠKOVO
HR4610010051750052360VODICE
HR3610010051750352367VOJNIĆ
HR6510010051750852365VRBOVEC
HR7610010051750952368VRBOVSKO
HR9310010051751152367VRGORAC
HR5310010051751852360VUKOVAR
HR6410010051751952363ZABOK
HR4810010051752052367ZADAR
HR3810010051713352360ZAGREB
HR2510010051754352360ZAPREŠIĆ
HR1210010051752452364ZDENCI
HR8810010051752652368ZLATAR
HR4810010051753452368ŽUPANJA


2.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate komorskog doprinosa u paušalnom iznosu na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

3. PRIHOD HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

3.1. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

RačunNaziv računa
HR8510010051700052620Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

3.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori za uplatu na račun HR8510010051700052620, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave.

VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE

1. Popunjavanje podataka na nalog za plaćanje za uplatu poreza koji je u cijelosti prihod proračuna

Na nalogu za plaćanje posebnu pozornost treba obratiti popunjavanju polja »model« i polja »poziv na broj primatelja«.

1.1. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje poreza koji je u cijelosti prihod državnog proračuna:

Račun na koji se porez plaća je HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske, gdje je:

HRoznaka za Republiku Hrvatsku,
12kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10,
1001005vodeći broj kreditne institucije – Hrvatske narodne banke,
1863000160broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji.

»Poziv na broj primatelja« za obveznika plaćanja poreza na dodanu vrijednost:

Poziv na broj (primatelja)HR681201-11111111119

gdje je:

HR68broj modela,
1201porez na dodanu vrijednost (brojčana oznaka vrste prihoda),
11111111119OIB obveznika plaćanja poreza.

1.2. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje poreza koji je u cijelosti prihod Zagrebačke županije:

Račun na koji se porez plaća je HR8623400091800001006 Proračun Zagrebačke županije gdje je:

HRoznaka za Republiku Hrvatsku,
86kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10,
2340009vodeći broj kreditne institucije,
1800001006broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji.

»Poziv na broj primatelja« za obveznika plaćanja poreza na cestovna motorna vozila:

Poziv na broj (odobrenja)HR681317-11111111119

gdje je:

HR68broj modela,
1317porez na cestovna motorna vozila utvrđen rješenjem Porezne uprave (brojčana oznaka vrste poreza),
11111111119OIB obveznika plaćanja poreza.

1.3. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje poreza koji je u cijelosti prihod Grada Dugo Selo:

Račun na koji se porez plaća je HR5124020061810100008 Proračun Grada Dugo Selo gdje je:

HRoznaka za Republiku Hrvatsku,
70kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10,
2360000vodeći broj kreditne institucije,
1810100008broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji.

»Poziv na broj primatelja« za obveznika plaćanja poreza na tvrtku ili naziv:

Poziv na broj (odobrenja)HR681732-11111111119

gdje je:

HR68broj modela,
1732porez na tvrtku ili naziv (brojčana oznaka vrste prihoda),
11111111119OIB obveznika plaćanja poreza.

2. Uplata poreza koji je zajednički prihod proračuna županije i grada/općine

Obveznici uplate poreza koji je zajednički prihod proračuna županije i grada/općine uplaćuju iste na račune propisane ovim Naputkom. Za uplatu na te račune uplatitelji trebaju na naloge za plaćanje upisati broj računa iz Naputka.

2.1. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje na račun otvoren za grad/općinu, za uplatu poreza na dohodak

Porez na dohodak za Grad Klanjec plaća se na račun HR7010010051718712004 gdje je:

HRoznaka za Republiku Hrvatsku,
70kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10,
1001005vodeći broj kreditne institucije – Hrvatske narodne banke,
1718712004račun poreza na dohodak za Grad Klanjec.

Broj računa 1718712004 sastoji se od:

17oznaka vrste računa za uplatu javnih prihoda,
187brojčana oznaka grada Klanjca,
1200broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji za uplatu poreza na dohodak,
4kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

»Poziv na broj primatelja« za obveznika plaćanja poreza na dohodak:

Poziv na broj (primatelja)HR681406-11111111119

gdje je:

HR68broj modela,
1406predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti,
11111111119OIB obveznika plaćanja poreza.

2.2. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje na račun otvoren za grad/općinu za uplatu poreza na dohodak temeljem JOPPD izvješća:

U polje »poziv na broj primatelja« za uplatu na račun HR7010010051718712004 upisuje se:

Poziv na broj (primatelja)HR681880-11111111119-24025

Pgdje je:

HR68broj modela,
1880predujam poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (plaća),
11111111119OIB obveznika plaćanja poreza i
24025Oznaka izvješća JOPPD – 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka.

3. Uplata doprinosa za obvezna osiguranja

3.1. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje:

Račun na koji se plaća doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje je HR6510010051550100001 gdje je:

HRoznaka za Republiku Hrvatsku,
65kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10,
1001005vodeći broj kreditne institucije – Hrvatske narodne banke,
1550100001broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji.

»Poziv na broj primatelja« za obveznika plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje kada uplaćuje doprinos je:

Poziv na broj (primatelja)HR688486-11111111119-24025

gdje je:

HR68broj modela,
8486brojčana oznaka vrste prihoda za doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa,
11111111119OIB obveznika plaćanja doprinosa,
24025Oznaka izvješća JOPPD – 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka.

3.2. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Račun na koji se plaća doprinos je HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje gdje je:

HRoznaka za Republiku Hrvatsku,
76kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10,
1001005vodeći broj kreditne institucije – Hrvatske narodne banke,
1700036001broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji.

U polje »poziv na broj primatelja« obveznik plaćanja doprinosa pravna osoba treba upisati:

Poziv na broj (primatelja)HR682003-11111111119-0009

gdje je:

HR68broj modela,
2003brojčana oznaka za doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
11111111119OIB obveznika plaćanja doprinosa,
0009Identifikator obrasca R-Sm, posljednja znamenka 9 znak znači da je to deveti obrazac za xxxx. godinu.

3.2.1. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem JOPPD izvješća

U polje »poziv na broj primatelja« obveznik plaćanja doprinosa pravna osoba treba upisati:

Poziv na broj (primatelja)HR682283-11111111119-24025

gdje je:

HR68broj modela,
2283brojčana oznaka za doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje temeljem radnog odnosa,
11111111119OIB obveznika plaćanja doprinosa,
24025Oznaka izvješća JOPPD – 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

4. Uplata drugih prihoda

Obveznici uplate drugih prihoda koji prihode uplaćuju na račune propisane ovim Naputkom moraju, za uplatu na te račune kada je to navedeno, popuniti polje »model« i polje »poziv na broj primatelja«.

4.1. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje na račun otvoren za grad/općinu

Račun u korist kojeg se plaća je HR4610010051736327151 Rab, Članarina turističkim zajednicama, gdje je:

HRoznaka za Republiku Hrvatsku,
46kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10,
1001005vodeći broj kreditne institucije – Hrvatske narodne banke,
1736327151broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji.

Broj računa 1736327151 sastoji se od:

17oznaka vrste računa za uplatu i raspored zajedničkih prihoda,
363brojčana oznaka grada Raba,
2715broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji za uplatu članarine turističkim zajednicama,
1kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

»Poziv na broj primatelja« za obveznika plaćanja članarine turističkoj zajednici je:

Poziv na broj (primatelja)HR6711111111119

gdje je:

HR67broj modela,
11111111119OIB obveznika plaćanja članarine.

4.2. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje na račun otvoren za grad/općinu

Račun u korist kojeg se plaća je HR3110010051700029633 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, gdje je:

HRoznaka za Republiku Hrvatsku,
31kontrolni broj koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10,
1001005vodeći broj kreditne institucije – Hrvatske narodne banke,
1700029633broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji.

»Poziv na broj primatelja« za obveznika plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru je:

Poziv na broj (primatelja)HR051333 – 11111111119

gdje je:

HR05broj modela,
1333šifra grada/općine s kontrolnim brojem (Grad Zagreb),
11111111119OIB obveznika plaćanja naknade.

5. Obrada naloga za plaćanje za uplatu proračunskih i drugih prihoda

Kreditna institucija u Republici Hrvatskoj, u nacionalnim platnim transakcijama, u službenoj valuti plaćanja Republike Hrvatske, prima i obrađuje naloge za plaćanje za uplatu proračunskih i drugih prihoda ako su oni popunjeni sukladno ovom Naputku. Ako primi i obradi naloge koji nisu popunjeni sukladno Naputku te zbog toga sredstva ne budu prepoznata, kreditna institucija snosi svu materijalnu odgovornost.

6. Dostava podatka o uplatama u korist proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Kreditna institucija je dužna dnevno osigurati podatke o uplatama i isplatama s računa proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Podaci se dostavljaju Fini u formatu datoteke za prihvat izvadaka, koji je sastavni dio ovog Naputka, Prilog 5.

7. Osiguravanje podataka

FINA osigurava Poreznoj upravi podatke o uplatama i isplatama s računa državnoga proračuna, računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, podatke o zajedničkim prihodima te o ostalim prihodima o kojima Porezna uprava vodi analitičku evidenciju.

FINA osigurava podatke o uplatama i isplatama u korist računa propisanih ovim Naputkom i drugima koji vode analitičku evidenciju o tim uplatama. Zahtjev za podacima o uplatama i isplatama u korist tih računa dostavlja se FINA-i Sektoru servisa za državu, Centru podrške sustavu riznice, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb.

8. Dan uplate

Danom uplate poreza, obveznih doprinosa te drugih prihoda podrazumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na računu državnog proračuna, na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na računima zajedničkih prihoda proračuna, na računu na koji se uplaćuje doprinos za mirovinsko osiguranje za individualnu kapitaliziranu štednju, na računima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te na računima drugih prihoda.

9. Povrat i preknjiženje javnih prihoda

9.1. Povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje prihoda

U slučaju pogrešno ili više uplaćenih prihoda koje uređuje ovaj Naputak izvršava se:

– povrat uplatitelju – na teret prihoda i računa u korist kojih su sredstva uplaćena

– preknjiženje – ispravak uplate s pogrešne vrste prihoda na ispravnu vrstu prihoda unutar istoga računa, odnosno ispravak uplate s pogrešnog proračunskog korisnika na ispravnog proračunskog korisnika i ostale ispravke unutar istog računa.

– ispravak prijenosom – ispravak pogrešne uplate istog obveznika s jednog računa na drugi račun.

Nalog za povrat, ispravak prijenosom i preknjiženje s jedinstvenog računa državnog proračuna, računa za uplatu i raspored zajedničkih prihoda i računa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – obvezno zdravstveno osiguranje (za prihode za koje analitičku evidenciju obavlja Porezna uprava), a koje ovjeravaju i potpisuju ovlašteni službenici Porezne uprave, te računa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – dopunsko zdravstveno osiguranje, nakon provjere, a temeljem naloga nadležnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđenih u točkama 9.2.4., 9.4. i 9.5.2. izvršava FINA.

Nalog za povrat, ispravak prijenosom i preknjiženje koji glasi na teret računa proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave za one jedinice koje su temeljem suglasnosti ministra financija ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih i gradskih/općinskih poreza, a koji ovjeravaju i potpisuju ovlašteni službenici Porezne uprave, dostavlja se mjerodavnim FINA-inim jedinicama. Nalozi koji se iniciraju u informacijskom sustavu Porezne uprave, dostavljaju se FINA-i, koja sve prikupljene naloge za povrat, ispravak prijenosom odnosno preknjiženje dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje, kreditna institucija vraća nalog FINA-i, a FINA vraćeni nalog dostavlja Poreznoj upravi.

9.2. Povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda na jedinstveni račun državnog proračuna

9.2.1. Povrat s jedinstvenog računa državnog proračuna

Zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda na jedinstveni račun državnog proračuna upućuje se Ministarstvu financija ili proračunskom korisniku koji je naložio uplatu sredstava odnosno proračunskom korisniku utvrđenom u točki 9.2.4. ovog Naputka.

Uz zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda na jedinstveni račun državnog proračuna potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se potkrepljuje opravdanost povrata pogrešno ili više uplaćenih prihoda. Proračunski korisnik koji je naložio uplatu ili zaprimio zahtjev platitelja za povrat pogrešno ili više uplaćenog prihoda, a nije ovlašten za donošenje rješenja, provjerava uplatu te uz zahtjev platitelja Ministarstvu financija ili proračunskom korisniku ovlaštenom za donošenje rješenja dostavlja i očitovanje o opravdanosti zahtjeva platitelja za povratom pogrešno ili više uplaćenog prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi na jedinstveni račun državnog proračuna vraćaju se i temeljem drugih akata koje provodi Ministarstvo financija i drugi proračunski korisnici navedeni u točki 9.2.4. ovog Naputka.

9.2.2. Preknjiženje unutar jedinstvenog računa državnog proračuna

Ako proračunski korisnik koji je naložio uplatu i zaprimio zahtjev uplatitelja za povrat pogrešno ili više uplaćenog prihoda utvrdi kako sredstva nije potrebno vratiti uplatitelju već je moguće izvršiti ispravak uplate s pogrešne vrste prihoda na ispravnu vrstu prihoda, odnosno ispravak uplate s pogrešnog proračunskog korisnika na ispravnog proračunskog korisnika i ostale ispravke unutar istog računa, dostavlja Ministarstvu financija nalog za preknjiženje.

9.2.3. Ispravak prijenosom s jedinstvenog računa državnog proračuna

Ako proračunski korisnik koji je naložio uplatu i zaprimio zahtjev uplatitelja za povrat pogrešno ili više uplaćenog prihoda utvrdi kako sredstva nije potrebno vratiti uplatitelju već se može uplatu zaprimljenu na jedinstveni račun državnog proračuna usmjeriti na ispravan račun, Ministarstvu financija dostavlja se zahtjev za ispravak prijenosom. Ministarstvo financija nakon izvršene provjere, dostavlja nalog za ispravak prijenosom na izvršenje FINA-i.

9.2.4. Dostava zahtjeva za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih sredstava na jedinstveni račun državnog proračuna ovisno o vrsti prihoda (brojčana oznaka vrste prihoda)

Zahtjev za povrat, ispravak prijenosom i preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda na jedinstveni račun državnog proračuna dostavlja se:

– Poreznoj upravi, za prihode o kojima Porezna uprava vodi analitičku evidenciju odnosno za slijedeće brojčane oznake vrste prihoda: 1007, 1015, 1120, 1139, 1201, 1228, 1236, 1244, 1260, 1287, 1562, 1651, 1660, 1678, 1686, 1694, 1791, 1864, 1902, 1961, 1970, 1988, 3000, 3034, 3042, 3050, 3085, 3093, 3107, 3115, 3123, 3131, 3140, 3158, 3166, 3174, 4200, 4219, 4227, 4235, 4243, 4251, 4260, 4278, 4286, 4294, 4308, 4316, 4324, 4332, 4340, 4359, 4367, 4375, 4383, 4391, 4405, 4413, 4421, 4430, 4448, 4456, 4464, 4472, 4480, 4499, 5452, 6025, 6033, 6181, 7528, 7560, 8109, 8117, 8125, 8141, 8150, 8168, 8176, 8184, 8192, 8206, 8214, 8222, 8230, 8249, 8257, 8265, 8273, 8290, 8303, 8311, 8320, 8338, 8346, 8354, 8362, 8370, 8389, 8397, 8702, 8729, 8737, 8745, 8753, 8761, 8770, 8788, 8796, 8893 i 9792 te za brojčane oznake vrste prihoda 7013, 6084 te 6084 s podvrstom prihoda 019 samo za uplate koje u pozivu na broj primatelja sadrže identifikator RKP broj 20181 – Porezna uprava.

– Carinskoj upravi, nadležnom područnom uredu, za sljedeće brojčane oznake vrste prihoda: 1040, 1058, 1066, 1074, 1082, 1090, 1090 s podvrstama 019, 027, 035 i 043, 1104, 1112, 1147, 1155, 1163, 1171, 1279, 4707, 4715, 4723, 4731, 5258, 6149, 7650 i 7668, te na brojčanu oznaku vrste prihoda 5940 i podvrste prihoda 060, 078 i 086

– Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, za brojčane oznake vrste prihoda 5100, 5410, 5428, 5436, 5908,7234 i 8281 (Kapitalizirani doprinos)

– Ministarstvu financija, Financijskom inspektoratu, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb, za brojčane oznake vrste prihoda 6017 (Novčane kazne za devizne prekršaje) i 7013 (Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisima) samo za uplate koje u pozivu na broj ne sadrže identifikator RKP broj – 47061 – Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,

– Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, za brojčanu oznaku vrste prihoda 7013, samo za uplate koje u pozivu na broj primatelja sadrže identifikator RKP broj – 47061 – Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,

– Ministarstvu pravosuđa i uprave, Glavnom tajništvu, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, za prihode od sudskih pristojbi, novčanih kazni, troškova postupka i ostalih prihoda iz nadležnosti pravosudnih tijela,

– Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravi za materijalno – financijske poslove, Sektoru za financije i proračun, Ilica 335, 10000 Zagreb, za uplaćene prihode od novčanih kazni, troškova postupka i ostalih prihoda iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova,

– Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, za brojčanu oznaku vrste prihoda 5118 (Novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom),

– Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, Sektoru za šumarstvo, Planinska ulica 2a, 10000 Zagreb, za brojčanu oznaku vrste prihoda 5126 (Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma),

– Središnjem registru osiguranika, Gajeva ulica 5, 10000 Zagreb, za brojčanu oznaku vrste prihoda 8281 (Kapitalizirani doprinos), podvrstu prihoda 019,

– davatelju koncesije koji dostavlja suglasnost i zahtjev za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćene koncesijske i druge naknade Ministarstvu financija, Sektoru za koncesije i državne potpore, Službi za koncesije i javno privatno partnerstvo, Odjelu za Registar koncesija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, za pogrešno ili više uplaćene koncesijske i druge naknade uplaćene u korist jedinstvenog računa državnog proračuna koje se prate preko Registra koncesija,

– Ministarstvu financija, Sektoru za izvršavanje državnog proračuna, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, ako je riječ o neispravnoj uplati te

– tijelu državne uprave odnosno pravnoj osobi s javnim ovlastima u čijoj nadležnosti je prikupljanje prihoda za sve vrste prihoda uplaćene na jedinstveni račun državnog proračuna, a koje nisu prethodno navedene.

9.3. Povrat s računa proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zahtjev za povrat, ispravak prijenosom i preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda uplaćenih u korist računa proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnose se:

– nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (osim za poreze i druge javne prihode za koje evidenciju o uplatama i zaduženjima vodi Porezna uprava),

– Poreznoj upravi za prihode županijskih proračuna, brojčane oznake vrste prihoda: 6327, 4600 i 4618 (za sve županije) te 1309, 1317, 1325 i 1341 za županije koje su, temeljem suglasnosti ministra financija, ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih poreza,

– Poreznoj upravi za prihode gradskih/općinskih proračuna, brojčane oznake vrste prihoda: 1783, 6718 i 4804 (za sve gradove i općine) te 1708, 1716, 1724, 1732, 1740 1759, 1767,1775 za gradove/općine koje su, temeljem suglasnosti ministra financija, ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe gradskih/općinskih poreza.

9.4. Dostava zahtjeva za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda na račune Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zahtjev za povrat, ispravak prijenosom i preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda uplaćenih u korist računa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dostavlja se:

– Poreznoj upravi za brojčanu oznaku vrste prihoda o kojima Porezna uprava vodi analitičku evidenciju odnosno za prihode Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: 7986, 8133, 8400, 8419, 8427, 8435, 8443, 8451, 8460, 8478, 8486, 8494, 8508, 8516, 8524, 8532, 8540, 8559, 8567, 8575, 8583, 8591, 8605, 8613, 8621, 8630, 8648, 8656, 8664, 8672, 8680, 8699, 8710, 8800, 8818, 8826, 8834, 8842, 8850,8869, 8877 i 8907 te

– Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, 10000 Zagreb, za prihode po osnovi obveznog zdravstvenog osiguranja za koje analitičku evidenciju ne vodi Porezna uprava te za prihode po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja.

9.5. Povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda uplaćenih na račun za uplatu i raspored zajedničkih prihoda

9.5.1. Povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda

Na teret računa za uplatu i raspored zajedničkih prihoda iz ovoga Naputka u korist kojih su sredstva uplaćena, izvršava se nalog za povrat, preknjiženje ili ispravak prijenosom pogrešno ili više uplaćenih prihoda.

Zahtjev za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda dostavlja se proračunskim korisnicima, organizacijama i pravnim osobama, davateljima koncesije i FINA-i u skladu s točkom 9.5.2. ovog Naputka.

U slučaju da u trenutku podnošenja naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje po računu za uplatu i raspored zajedničkih prihoda nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje, sredstva za provedbu naloga mogu se osigurati i namirenjem nedostajućih sredstava na teret jedinstvenog računa državnog proračuna ili povratom sredstava iz rasporeda.

9.5.1.1. Preknjiženje unutar računa za uplatu i raspored zajedničkih prihoda

Ako su utvrđena pogrešno ili više uplaćena sredstva na računu za uplatu i raspored zajedničkih prihoda, a sredstva nije potrebno vratiti uplatitelju već je moguće izvršiti ispravak uplate s pogrešne vrste prihoda na ispravnu vrstu prihoda unutar navedenog računa i ostale ispravke unutar istog računa, korisnik/institucija nadležna za izdavanje rješenja i analitičko praćenje prihoda FINA-i dostavlja nalog za preknjiženje.

9.5.1.2. Ispravak prijenosom s računa za uplatu i raspored zajedničkih prihoda

Ako korisnik/institucija nadležna za izdavanje rješenja i analitičko praćenje prihoda utvrdi kako sredstva nije potrebno vratiti uplatitelju već je moguće uplatu zaprimljenu na račun za uplatu i raspored zajedničkih prihoda usmjeriti na ispravan račun, FINA-i dostavlja nalog za ispravak prijenosom.

9.5.2. Dostava zahtjeva za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih sredstava na račune za uplatu i raspored zajedničkih prihoda

Zahtjev za povrat, ispravak prijenosom i preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda uplaćenih u korist računa za uplatu i raspored zajedničkih prihoda podnosi se:

– Poreznoj upravi za zajedničke prihode proračuna: porez na dohodak, porez na dohodak za uplatu temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi i prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod,

– Poreznoj upravi za ostale prihode: račun članarine turističkim zajednicama, poseban račun članarine turističkim zajednicama, račun komorskog doprinosa u paušalnom iznosu te račun članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori,

– Poreznoj upravi za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje – račun HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, brojčane oznake vrste prihoda: 2003, 2011, 2020, 2046, 2194, 2216, 2224, 2232, 2240, 2259, 2267 2275, 2283, 2291, 2305, 2313, 2321, 2330, 2348, 2356, 2364,2372 i 2380,

– Carinskoj upravi, nadležnom područnom uredu, za prihode uplaćene u korist računa područnih ureda Carinske uprave HRxx10010051784500xxK,

– organizacijama i pravnim osobama u korist kojih su sredstva uplaćena za pogrešno ili više uplaćene prihode organizacija i pravnih osoba,

– davatelju koncesije koji dostavlja suglasnost i zahtjev za povrat, preknjiženje ili ispravak prijenosom pogrešno ili više uplaćene koncesijske i druge naknade Ministarstvu financija, Sektoru za koncesije i državne potpore, Službi za koncesije i javno privatno partnerstvo, Odjelu za Registar koncesija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, za pogrešno ili više uplaćene koncesijske i druge naknade uplaćene u korist računa za uplatu i raspored zajedničkih prihoda koje se prate preko Registra koncesija,

– Središnjem registru osiguranika, Gajeva ulica 5, 10000 Zagreb, za pogrešno ili više uplaćene prihode uplaćene u korist doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, broj računa HR7610010051700036001 na brojčane oznake vrste prihoda: 2151, 2160, 2178, 2186 i 2402,

– Ministarstvu financija, Sektoru za izvršavanje državnog proračuna, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, za pogrešno ili više uplaćene zajedničke prihode uplaćene u korist računa za uplatu i raspored zajedničkih prihoda koji su većinski prihod državnog proračuna, a koji nisu prethodno navedeni te

– Financijskoj agenciji (FINA), Sektoru servisa za državu, Centru podrške sustavu riznice, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, za pogrešno ili više uplaćene zajedničke prihode i ostale prihode za javne potrebe, a koji nisu prethodno navedeni, uz priloženu suglasnost korisnika čiji je to većinski prihod ili suglasnost institucije koja je nadležna za izdavanje rješenja i analitičko praćenje prihoda.

9.5.3. Namirenje nedostajućih sredstava za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje na računu za uplatu i raspored zajedničkog prihoda

Ako na računu za uplatu i raspored zajedničkih prihoda nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje u 2024. godini, nedostajuća sredstva za provedbu naloga namirit će se na teret jedinstvenog računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje na računu za uplatu i raspored zajedničkog prihoda, namirena na teret jedinstvenog računa državnog proračuna vraćaju se na jedinstveni račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun za uplatu i raspored zajedničkog prihoda.

Ako u roku od 90 dana nema dovoljno priljeva na računu za uplatu i raspored zajedničkog prihoda, FINA za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje.

Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća FINA-i koja nakon 7 kalendarskih dana, ponavlja postupak i dostavlja nalog kreditnoj instituciji na izvršenje.

Ako niti nakon 7 kalendarskih dana nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća FINA-i koja dostavlja nalog nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje i o tome obavještava Ministarstvo financija, Državnu riznicu.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave treba izvršiti nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana, FINA o tome obavještava Ministarstvo financija. Nakon zaprimljene obavijesti Ministarstvo financija će obustaviti isplate iz državnog proračuna te provesti prijeboj do namirenja duga, a ako za pojedinu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave nema nikakvih isplata iz državnog proračuna, pokrenuti ovršni postupak.

9.5.4. Povrat duga po namirenju nedostajućih sredstava za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje na računu za uplatu i raspored poreza na dohodak iz prethodnih godina

9.5.4.1. Za preostali iznos duga s osnove sredstava namirenih na teret jedinstvenog računa državnog proračuna koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koristile za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. i 2021. godinu na računu za uplatu i raspored zajedničkih prihoda, FINA ispostavlja naloge za povrat na teret računa proračuna jedinice lokalne samouprave i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinice lokalne samouprave, kreditna institucija nalog vraća FINA-i. FINA o tome obavještava Ministarstvo financija. Nakon zaprimljene obavijesti Ministarstvo financija će obustaviti isplate iz državnog proračuna te provesti prijeboj do namirenja duga, a ako za pojedinu jedinicu lokalne samouprave nema nikakvih isplata iz državnog proračuna, pokrenuti ovršni postupak.

9.5.4.2. Za preostali iznos duga s osnove sredstava namirenih na teret jedinstvenog računa državnog proračuna koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koristile za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2022. godinu na računu za uplatu i raspored zajedničkog prihoda, FINA ispostavlja naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka koji dolaze na naplatu od siječnja do travnja 2024. godine i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje.

Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća FINA-i koja nakon 7 kalendarskih dana ponavlja postupak i dostavlja nalog kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća FINA-i koja dostavlja nalog nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje i o tome obavještava Ministarstvo financija, Državnu riznicu. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave treba izvršiti nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana, FINA o tome obavještava Ministarstvo financija. Nakon zaprimljene obavijesti Ministarstvo financija će obustaviti isplate iz državnog proračuna te provesti prijeboj do namirenja duga, a ako za pojedinu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave nema nikakvih isplata iz državnog proračuna, pokrenuti ovršni postupak.

9.5.5. Namirenje nedostajućih sredstava za izvršenje naloga za povrat na računu za uplatu i raspored doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

Sredstva za povrate izvršene s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje FINA namiruje na teret jedinstvenog računa državnog proračuna. Kada, na temelju ispravka obračuna po osiguranicima, obvezni mirovinski fond vrati sredstva na račun HR7610010051700036001 FINA će izvršiti prijenos tih sredstava u korist jedinstvenog računa državnog proračuna.

9.5.6. Povrat sredstava iz rasporeda na račun za uplatu i raspored zajedničkih prihoda

U slučaju da na računu za uplatu i raspored zajedničkih prihoda nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda, više uplaćeni prihodi odnosno pogrešno uplaćeni prihodi mogu se vratiti na račune za uplatu i raspored zajedničkih prihoda određene ovim Naputkom nalogom vlasnika računa koji sudjeluju u rasporedu, a kojima je više ili pogrešno uplaćen prihod raspoređen odnosno na način određen zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

9.5.6.1. Postupak u slučaju povrata sredstava iz rasporeda na račun za uplatu i raspored zajedničkih prihoda

FINA kada utvrdi kako na računu za uplatu i raspored zajedničkih prihoda nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda obavještava podnositelja naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda iz točke 9.5.2. ovoga Naputka kako podneseni nalog nije proveden jer na računu nema dovoljno sredstava te da je isti moguće provesti povratom sredstava iz rasporeda.

Podnositelj naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda iz točke 9.5.2. ovoga Naputka obavještava vlasnike računa kojima je pogrešno ili više uplaćen prihod raspoređen kako podneseni nalog nije moguće provesti. U suradnji s FINA-om, vlasnici računa kojima je pogrešno ili više uplaćen prihod raspoređen vraćaju sredstva na račun za uplatu i raspored zajedničkih prihoda na koji su pogrešno ili više uplaćena sredstva i zaprimljena kako bi se nalog za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih prihoda mogao provesti.

9.6. Naplata naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih i gradskih/općinskih poreza te zajedničkih prihoda proračuna (porez na dohodak)

FINA ispostavlja naloge za plaćanje na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ih mjerodavnoj kreditnoj instituciji na izvršenje za naplatu naknade koja pripada Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih i gradskih/općinskih poreza i zajedničkih prihoda proračuna (porez na dohodak i porez na dohodak za uplatu temeljem rješenja o ovrsi).

Ako nema pokrića na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća FINA-i, koja vraćeni nalog dostavlja nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvršiti nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana, Ministarstvo financija pokrenuti će ovršni postupak.

9.7. Neprepoznate uplate

U slučaju uplate na jedinstveni račun državnog proračuna i na račune Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kada nije upisana odgovarajuća brojčana oznaka vrste prihoda, odnosno uplate na račune za uplatu i raspored zajedničkih prihoda kada nije upisana odgovarajuća brojčana oznaka grada/općine s kontrolnim brojem u polju »poziv na broj primatelja«, prema Prilogu 6, FINA će obavijestiti kreditnu instituciju koja je zaprimila i provela nalog za plaćanje. Kreditna institucija dužna je u roku od osam radnih dana dostaviti FINA-i ispravne podatke i zahtjev za preknjiženje i/ili ispravak prijenosom, odnosno za račune za uplatu i raspored zajedničkih prihoda zahtjev za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje. U slučaju neprepoznate uplate uplaćene na jedinstveni račun državnog proračuna, ukoliko kreditna institucija u roku od osam radnih dana FINA-i ne dostavi ispravne podatke, Ministarstvo financija će informirati proračunske korisnike državnog proračuna o navedenoj uplati te zatražiti uputu za ispravno evidentiranje uplate u sustavu državne riznice. U slučaju da uplata ostane neraspoređena, ista se vraća uplatitelju na njegov zahtjev upućen kreditnoj instituciji koja je zaprimila i provela zahtjev za plaćanje.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može ovlastiti FINA-u za rješavanje neprepoznatih uplata izvršenih u korist računa proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

10. Raspored uplaćenih prihoda

Prihode uplaćene na račune iz ovog Naputka FINA raspoređuje u zakonom određenim postocima u korist jedinstvenog računa državnog proračuna, računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno u korist računa organizacija i pravnih osoba odnosno ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određenih Naputkom. Ključ za raspored sredstava FINA je dužna dostaviti Poreznoj upravi za račune iz njezine nadležnosti.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije i pravne osobe odnosno ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se raspoređuju sredstva s računa iz ovog Naputka dužne su odmah po otvaranju računa i promjeni računa u kreditnoj instituciji obavijest o tome dostaviti FINA-i, Sektoru servisa za državu, Centru podrške sustavu riznice, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb.

Prihodi uplaćeni na račune iz ove točke raspoređuju se svakoga radnog dana.

11. Evidencija o vrstama prihoda i o rasporedu zajedničkih prihoda

FINA je obvezna osigurati evidenciju po vrstama prihoda uplaćenih u korist jedinstvenog računa državnog proračuna, računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o raspoređenim zajedničkim prihodima, prihodima organizacija i pravnih osoba odnosno ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalim prihodima za javne potrebe.

FINA je obvezna osigurati podatke proračunskim korisnicima o svim prihodima iz njihove nadležnosti uplaćenim na jedinstveni račun državnog proračuna.

12. Otvaranje i zatvaranje računa posebnih namjena za naplatu zajedničkih prihoda

Račune za uplatu i raspored zajedničkih prihoda koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona, a koji se vode u Hrvatskoj narodnoj banci, otvara ministar financija sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 123/23).

Zahtjevi za otvaranje računa za uplatu i raspored zajedničkih prihoda, uz dokumentaciju kojom se potkrepljuje opravdanost otvaranja računa, podnose se Ministarstvu financija. Ministarstvo financija zahtjev za otvaranje računa dostavlja FINA-i, Sektoru servisa za državu, Centru podrške sustavu riznice, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb.

Zahtjevi za zatvaranje računa za uplatu i raspored zajedničkih prihoda dostavljaju se Ministarstvu financija, koje iste dostavlja na provođenje FINA-i, Sektoru servisa za državu, Centru podrške sustavu riznice, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb.

13. Troškovi vođenja računa

Sve troškove koji proizlaze iz vođenja računa Republike Hrvatske u Hrvatskoj narodnoj banci i obavljanja usluga platnog prometa po računima Republike Hrvatske kod Hrvatske narodne banke podmiruje Ministarstvo financija. Obračunate kamate na sredstva po računima Republike Hrvatske u Hrvatskoj narodnoj banci prihod su državnog proračuna.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Kreditna institucija otvara račun proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema Popisu računa proračuna, koji je sastavni dio ovog Naputka, Prilog 1.

Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu imati samo jedan račun proračuna u skladu s člankom 50. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promjeni kreditnu instituciju u kojoj ima otvoren račun proračuna iz Popisa računa proračuna – Prilog 1 Naputka, dužna je račun iz popisa zatvoriti, a o nastaloj promjeni odmah obavijestiti Finu.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/24-01/17

Urbroj: 513-05-03-24-1

Zagreb, 31. siječnja 2024.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

    
Naziv računaRačun
DRŽAVNI PRORAČUNHR1210010051863000160
    
I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zagrebu)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
ZAGREBAČKA ŽUPANIJAHR8623400091800001006710 
BEDENICAHR1323600001855000006550SVETI IVAN ZELINA
BISTRAHR7623900011854700001547ZAPREŠIĆ
BRCKOVLJANIHR8723600001803300002033DUGO SELO
BRDOVECHR5523600001803400003034ZAPREŠIĆ
DUBRAVAHR7124020061809700008097VRBOVEC
DUBRAVICAHR1223900011854900003549ZAPREŠIĆ
DUGO SELOHR5124020061810100008101DUGO SELO
FARKAŠEVACHR4323600001811400003114VRBOVEC
GRADECHR6723600001813500009135VRBOVEC
IVANIĆ-GRADHR3323600001815800006158IVANIĆ-GRAD
JAKOVLJEHR8923600001816300003163ZAPREŠIĆ
JASTREBARSKOHR7224020061816900009169JASTREBARSKO
KLINČA SELAHR0723900011819000005190JASTREBARSKO
KLOŠTAR IVANIĆHR7123400091819300008193IVANIĆ-GRAD
KRAŠIĆHR3823900011853300005533JASTREBARSKO
KRAVARSKOHR5423600001854500009545VELIKA GORICA
KRIŽHR4123400091821300009213IVANIĆ-GRAD
LUKAHR4423900011854800002548ZAPREŠIĆ
MARIJA GORICAHR1923900011853900001539ZAPREŠIĆ
ORLEHR3424020061854200006542VELIKA GORICA
PISAROVINAHR0823900011833100004331JASTREBARSKO
POKUPSKOHR9623900011854400008544VELIKA GORICA
PRESEKAHR9423600001835600003356VRBOVEC
PUŠĆAHR2123600001836200001362ZAPREŠIĆ
RAKOVECHR2923600001853600008536VRBOVEC
RUGVICAHR3424020061837600008376DUGO SELO
SAMOBORHR2524020061838000004380SAMOBOR
STUPNIKHR7823600001855100007551SAMOBOR
SVETA NEDELJAHR6324020061843600003436SAMOBOR
SVETI IVAN ZELINAHR9023600001842900004429SVETI IVAN ZELINA
VELIKA GORICAHR6624020061854100005541VELIKA GORICA
VRBOVECHR1323600001850800003508VRBOVEC
ZAPREŠIĆHR2123600001854300007543ZAPREŠIĆ
ŽUMBERAKHR2023600001854000004540JASTREBARSKO
    
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Krapini)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAHR6823400091800002009211 
BEDEKOVČINAHR8923600001801100006011ZABOK
BUDINŠČINAHR2023600001804100003041ZLATAR
DESINIĆHR4123900011807000008070PREGRADA
DONJA STUBICAHR8623400091807900007079DONJA STUBICA
ĐURMANECHR9223400091810800005108KRAPINA
GORNJA STUBICAHR5023400091812500007125DONJA STUBICA
HRAŠĆINAHR0723600001814600002146ZLATAR
HUM NA SUTLIHR3123600001815200000152PREGRADA
JESENJEHR2724020061855200008552KRAPINA
KLANJECHR6023900011818700000187KLANJEC
KONJŠČINAHR7123600001820000004200ZLATAR
KRALJEVEC NA SUTLIHR6624020061820800002208KLANJEC
KRAPINAHR0823400091821100007211KRAPINA
KRAPINSKE TOPLICEHR7824020061821200008212ZABOK
KUMROVECHR2423900011855300009553KLANJEC
LOBORHR3123600001823600006236ZLATAR
MAČEHR8423600001824800009248ZLATAR
MARIJA BISTRICAHR4423600001825600009256DONJA STUBICA
MIHOVLJANHR4823600001826500000265ZLATAR
NOVI GOLUBOVECHR5823600001855400000554ZLATAR
OROSLAVJEHR5823400091831100001311DONJA STUBICA
PETROVSKOHR9223400091832900000329KRAPINA
PREGRADAHR2523400091835200009352PREGRADA
RADOBOJHR3023400091836400003364KRAPINA
STUBIČKE TOPLICEHR5423900011842200007422DONJA STUBICA
SVETI KRIŽ ZAČRETJEHR0423600001843000007430ZABOK
TUHELJHR9124020061846600000466KLANJEC
VELIKO TRGOVIŠĆEHR9323900011848100009481ZABOK
ZABOKHR7123600001851900006519ZABOK
ZAGORSKA SELAHR3923900011852100000521KLANJEC
ZLATARHR7323900011852600005526ZLATAR
ZLATAR BISTRICAHR3123600001852700006527ZLATAR
    
III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Sisku)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAHR5623400091800003001391 
DONJI KUKURUZARIHR7723400091808300003083HRVATSKA KOSTAJNICA
DVORHR4823900011810200009102DVOR
GLINAHR1823900011812100003121GLINA
GVOZDHR6523400091851000007510GVOZD
HRVATSKA DUBICAHR8123400091814900005149HRVATSKA KOSTAJNICA
HRVATSKA KOSTAJNICAHR9223400091815000008150HRVATSKA KOSTAJNICA
JASENOVACHR0223400091816800008168NOVSKA
KUTINAHR3323400091822000008220KUTINA
LEKENIKHR8123900011822800006228SISAK
LIPOVLJANIHR3823400091823200002232NOVSKA
MAJURHR0223400091855500001555HRVATSKA KOSTAJNICA
MARTINSKA VESHR3423900011825900002259SISAK
NOVSKAHR4023400091829300005293NOVSKA
PETRINJAHR8223900011832800009328PETRINJA
POPOVAČAHR4523400091834700002347KUTINA
SISAKHR7924070001839100007391SISAK
SUNJAHR6624070001842600001426SISAK
TOPUSKOHR9424000081845700009457GVOZD
VELIKA LUDINAHR4723400091847700003477KUTINA
    
IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Karlovcu)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
KARLOVAČKA ŽUPANIJAHR5024000081800004004179 
BARILOVIĆHR5323400091800700000007DUGA RESA
BOSILJEVOHR9524000081803000009030DUGA RESA
CETINGRADHR4423900011804900001049SLUNJ
DRAGANIĆHR1124000081809000001090KARLOVAC
DUGA RESAHR9024000081809900000099DUGA RESA
GENERALSKI STOLHR1623400091812000002120DUGA RESA
JOSIPDOLHR3224000081817200003172OGULIN
KAMANJEHR8223400091862300007623OZALJ
KARLOVACHR7824000081817900000179KARLOVAC
KRNJAKHR2624020061821600002216KARLOVAC
LASINJAHR4623400091822500003225KARLOVAC
NETRETIĆHR7523900011828100000281DUGA RESA
OGULINHR1424020061829700009297OGULIN
OZALJHR3224020061831500005315OZALJ
PLAŠKIHR1224020061833300006333OGULIN
RAKOVICAHR3223900011836500004365SLUNJ
RIBNIKHR7224020061855600002556OZALJ
SABORSKOHR7523900011837800000378OGULIN
SLUNJHR9823400091840000001400SLUNJ
TOUNJHR3125000091855700003557OGULIN
VOJNIĆHR7323400091850300008503VOJNIĆ
ŽAKANJEHR1524000081853000002530OZALJ
    
V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Varaždinu)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
VARAŽDINSKA ŽUPANIJAHR4423600001800005007472 
BEDNJAHR5723600001801200007012IVANEC
BERETINECHR7923400091801900004019VARAŽDIN
BREZNICAHR8823600001803600005036NOVI MAROF
BREZNIČKI HUMHR8423600001815100009151NOVI MAROF
CESTICAHR7623900011804800000048VARAŽDIN
DONJA VOĆAHR1323900011808000000080IVANEC
GORNJI KNEGINECHR2223600001812900001129VARAŽDIN
IVANECHR9723600001815600004156IVANEC
JALŽABETHR2523600001816500005165VARAŽDIN
KLENOVNIKHR5923400091818900002189IVANEC
LEPOGLAVAHR3923600001822900007229IVANEC
LUDBREGHR9123400091824400005244LUDBREG
LJUBEŠĆICAHR1923600001824700008247NOVI MAROF
MALI BUKOVECHR2023900011825100004251LUDBREG
MARTIJANECHR4723900011808500005085LUDBREG
MARUŠEVECHR3523600001826000005260IVANEC
NOVI MAROFHR0323600001828900008289NOVI MAROF
PETRIJANECHR3923600001832600007326VARAŽDIN
SRAČINECHR1823600001841000003410VARAŽDIN
SVETI ĐURĐHR5023600001843700004437LUDBREG
SVETI ILIJAHR1823600001843800005438VARAŽDIN
TRNOVEC BARTOLOVEČKIHR6523600001846200006462VARAŽDIN
VARAŽDINHR3924020061847200008472VARAŽDIN
VARAŽDINSKE TOPLICEHR2623600001847300009473NOVI MAROF
VELIKI BUKOVECHR3723900011855800004558LUDBREG
VIDOVECHR6323600001848400002484VARAŽDIN
VINICAHR0923900011848600004486VARAŽDIN
VISOKOHR8823600001849300003493NOVI MAROF
    
VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Koprivnici)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJAHR2123860021800006000201 
DRNJEHR0624020061809600007096KOPRIVNICA
ĐELEKOVECHR6623860021810400001104KOPRIVNICA
ĐURĐEVACHR3224020061810700004107ĐURĐEVAC
FERDINANDOVACHR8924020061811500004115ĐURĐEVAC
GOLAHR8923860021812200004122KOPRIVNICA
GORNJA RIJEKAHR2923600001861800000618KRIŽEVCI
HLEBINEHR4923900011814500001145KOPRIVNICA
KALINOVACHR9223600001855900005559ĐURĐEVAC
KALNIKHR0623600001856000008560KRIŽEVCI
KLOŠTAR PODRAVSKIHR4424020061819400009194ĐURĐEVAC
KOPRIVNICAHR5523860021820100005201KOPRIVNICA
KOPRIVNIČKI BREGIHR2323860021820200006202KOPRIVNICA
KOPRIVNIČKI IVANECHR7223600001820300007203KOPRIVNICA
KRIŽEVCIHR9024020061821400000214KRIŽEVCI
LEGRADHR2223860021822700005227KOPRIVNICA
MOLVEHR0924020061827000007270ĐURĐEVAC
NOVIGRAD PODRAVSKIHR0923900011829200004292KOPRIVNICA
NOVO VIRJEHR5224020061856100009561ĐURĐEVAC
PETERANECHR2223860021832400005324KOPRIVNICA
PODRAVSKE SESVETEHR1723600001861600008616ĐURĐEVAC
RASINJAHR0623860021836600005366KOPRIVNICA
SOKOLOVACHR7523860021840500006405KOPRIVNICA
SVETI IVAN ŽABNOHR6424020061843900006439KRIŽEVCI
SVETI PETAR OREHOVECHR0923600001844200001442KRIŽEVCI
VIRJEHR8723600001849000000490ĐURĐEVAC
    
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Bjelovaru)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJAHR9224020061800007002024 
BEREKHR1924020061801800003018GAREŠNICA
BJELOVARHR4324020061802400001024BJELOVAR
ČAZMAHR2024020061806300009063ČAZMA
DARUVARHR6023400091806700003067DARUVAR
DEŽANOVACHR7724020061807100009071DARUVAR
ĐULOVACHR2823900011810500002105DARUVAR
GAREŠNICAHR5824020061811900008119GAREŠNICA
GRUBIŠNO POLJEHR3123860021813900003139GRUBIŠNO POLJE
HERCEGOVACHR5224020061814400000144GAREŠNICA
IVANSKAHR3223400091816100001161ČAZMA
KAPELAHR9124020061817600007176BJELOVAR
KONČANICAHR5223400091819900004199DARUVAR
NOVA RAČAHR4323400091828700006287BJELOVAR
ROVIŠĆEHR6624020061837500007375BJELOVAR
SEVERINHR9624020061856200000562BJELOVAR
SIRAČHR1323400091839000006390DARUVAR
ŠANDROVACHR3224020061856400002564BJELOVAR
ŠTEFANJEHR1523400091845000002450ČAZMA
VELIKA PISANICAHR1523400091847800004478BJELOVAR
VELIKA TRNOVITICAHR9724020061856500003565GAREŠNICA
VELIKI GRĐEVACHR3423860021848000008480GRUBIŠNO POLJE
VELIKO TROJSTVOHR7624020061848300001483BJELOVAR
ZRINSKI TOPOLOVACHR6023400091856600004566BJELOVAR
    
VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Rijeci)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJAHR7424020061800008005373 
BAKARHR7824020061800400007004RIJEKA
BAŠKAHR2624020061800800001008KRK
BROD MORAVICEHR0524020061803800007038DELNICE
CRESHR5924020061805200006052MALI LOŠINJ
CRIKVENICAHR2724020061805300007053CRIKVENICA
ČABARHR6024020061805500009055ČABAR
ČAVLEHR8424020061806100007061RIJEKA
DELNICEHR9824020061806900005069DELNICE
DOBRINJHR5724020061807400002074KRK
FUŽINEHR2524020061811700006117DELNICE
JELENJEHR8423400091817000001170RIJEKA
KASTAVHR8224020061818000003180RIJEKA
KLANAHR8424020061818600009186RIJEKA
KOSTRENAHR1723400091853800000538RIJEKA
KRALJEVICAHR3424020061820900003209RIJEKA
KRKHR5824020061821500001215KRK
LOKVEHR7724020061823700007237DELNICE
LOPARHR5023400091862400008624RAB
LOVRANHR8223600001824200003242OPATIJA
MALI LOŠINJHR5624020061825200005252MALI LOŠINJ
MALINSKA – DUBAŠNICAHR2424020061825300006253KRK
MATULJIHR8124020061826100006261OPATIJA
MOŠČENIČKA DRAGAHR8624020061827300000273OPATIJA
MRKOPALJHR2224020061827500002275DELNICE
NOVI VINODOLSKIHR3923400091829000002290CRIKVENICA
OMIŠALJHR9124020061830100009301KRK
OPATIJAHR5723600001830200000302OPATIJA
PUNATHR8724020061836000009360KRK
RABHR6223400091836300002363RAB
RAVNA GORAHR6423400091836900008369DELNICE
RIJEKAHR3324020061837300005373RIJEKA
SKRADHR1924020061839300009393DELNICE
VINODOLSKA OPĆINAHR1324020061848800006488CRIKVENICA
VIŠKOVOHR3724120091849500005495RIJEKA
VRBNIKHR2123400091850700002507KRK
VRBOVSKOHR5924020061850900004509VRBOVSKO
    
IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Gospiću)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAHR5123400091800009008130 
BRINJEHR3223400091803700006037OTOČAC
DONJI LAPACHR4523400091808400004084DONJI LAPAC
GOSPIĆHR4323900011813000004130GOSPIĆ
KARLOBAGHR5623900011817800009178GOSPIĆ
LOVINACHR2523400091824000001240GOSPIĆ
NOVALJAHR1123400091828800007288GOSPIĆ
OTOČACHR9624020061831300003313OTOČAC
PERUŠIĆHR1423400091832300004323GOSPIĆ
PLITVIČKA JEZERAHR4923400091845500007455KORENICA
SENJHR7124020061838700001387SENJ
UDBINAHR5423400091846700001467KORENICA
VRHOVINEHR9823400091851200009512OTOČAC
X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Virovitici)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJAHR1423600001800010009491 
CRNACHR8325000091805400008054ORAHOVICA
ČAČINCIHR3924120091805600000056ORAHOVICA
ČAĐAVICAHR9123600001805700001057SLATINA
GRADINAHR1423600001813600000136VIROVITICA
LUKAČHR9624120091824500006245VIROVITICA
MIKLEUŠHR2924120091826600001266SLATINA
NOVA BUKOVICAHR1424120091828300002283SLATINA
ORAHOVICAHR0724120091830700005307ORAHOVICA
PITOMAČAHR4424020061833200005332PITOMAČA
SLATINAHR6324120091839500001395SLATINA
SOPJEHR0824120091840700008407SLATINA
SUHOPOLJEHR7723600001842400009424VIROVITICA
ŠPIŠIĆ BUKOVICAHR8924120091844900008449VIROVITICA
VIROVITICAHR3123400091849100001491VIROVITICA
VOĆINHR0624120091849900009499SLATINA
ZDENCIHR0225000091852400003524ORAHOVICA
    
XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Požegi)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJAHR7125000091800011001351 
BRESTOVACHR9225000091803500004035POŽEGA
ČAGLINHR7624850031805800002058POŽEGA
JAKŠIĆHR3424070001816400004164POŽEGA
KAPTOLHR7823600001817700008177POŽEGA
KUTJEVOHR4123860021822100009221POŽEGA
LIPIKHR7524020061823100001231PAKRAC
PAKRACHR2823400091831800008318PAKRAC
PLETERNICAHR1523860021833400007334POŽEGA
POŽEGAHR8123600001835100008351POŽEGA
VELIKAHR5423860021847500001475POŽEGA
    
XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Slavonskom Brodu)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJAHR5723400091800012004396 
BEBRINAHR9723400091801000005010SLAVONSKI BROD
BRODSKI STUPNIKHR6523400091803900008039SLAVONSKI BROD
BUKOVLJEHR2823400091856700005567SLAVONSKI BROD
CERNIKHR5423600001804600008046NOVA GRADIŠKA
DAVORHR5223600001806800004068NOVA GRADIŠKA
DONJI ANDRIJEVCIHR4423400091808100001081SLAVONSKI BROD
DRAGALIĆHR2023600001856800006568OKUČANI
GARČINHR2223900011811800007118SLAVONSKI BROD
GORNJA VRBAHR6123400091856900007569SLAVONSKI BROD
GORNJI BOGIĆEVCIHR1023600001812700009127OKUČANI
GUNDINCIHR9525000091814000006140SLAVONSKI BROD
KLAKARHR5324840081818500008185SLAVONSKI BROD
NOVA GRADIŠKAHR6623600001828400003284NOVA GRADIŠKA
NOVA KAPELAHR4724120091828500004285NOVA GRADIŠKA
OKUČANIHR4523600001829900001299OKUČANI
OPRISAVCIHR9823400091830300001303SLAVONSKI BROD
ORIOVACHR0424070001830900007309SLAVONSKI BROD
PODCRKAVLJEHR2023400091833800001338SLAVONSKI BROD
REŠETARIHR8423600001837200004372NOVA GRADIŠKA
SIBINJHR5823600001838800002388SLAVONSKI BROD
SIKIREVCIHR8523900011857000000570SLAVONSKI BROD
SLAVONSKI BRODHR9123400091839600002396SLAVONSKI BROD
SLAVONSKI ŠAMACHR8323600001839700003397SLAVONSKI BROD
STARA GRADIŠKAHR5123600001841200005412OKUČANI
STARO PETROVO SELOHR3223600001841800001418NOVA GRADIŠKA
VELIKA KOPANICAHR1623900011847600002476SLAVONSKI BROD
VRBJEHR7723600001850600001506NOVA GRADIŠKA
VRPOLJEHR1323400091851400001514SLAVONSKI BROD
    
XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zadru)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
ZADARSKA ŽUPANIJAHR4424020061800013007520 
BENKOVACHR8023900011801700002017BENKOVAC
BIBINJEHR8625000091802000007020ZADAR
BIOGRAD NA MORUHR2724070001802200009022BIOGRAD NA MORU
GALOVACHR5323900011857100001571ZADAR
GRAČACHR7423400091813100005131GRAČAC
JASENICEHR6823900011816700007167OBROVAC
KALIHR9024020061817300004173ZADAR
KOLANHR5123900011862200006622PAG
KUKLJICAHR8423400091857200002572ZADAR
LIŠANE OSTROVIČKEHR7224070001823400004234BENKOVAC
NINHR1424020061828200001282ZADAR
NOVIGRADHR7524020061853700009537ZADAR
OBROVACHR4524810001829600008296OBROVAC
PAGHR9724020061831600006316PAG
PAKOŠTANEHR1724080021831700007317BIOGRAD NA MORU
PAŠMANHR4723900011832000001320BIOGRAD NA MORU
POLAČAHR7024020061834400009344BENKOVAC
POLIČNIKHR1724020061834500000345ZADAR
POSEDARJEHR1523900011834900004349ZADAR
POVLJANAHR5724020061857300003573PAG
PREKOHR3723400091835400001354ZADAR
PRIVLAKAHR5423900011857400004574ZADAR
RAŽANACHR9324070001837100003371ZADAR
SALIHR1424020061837900001379ZADAR
STANKOVCIHR9323900011841100004411BENKOVAC
STARIGRADHR3023900011841600009416ZADAR
SUKOŠANHR9723400091842500000425ZADAR
SVETI FILIP I JAKOVHR0624020061842800003428BIOGRAD NA MORU
ŠKABRNJAHR8824020061844500004445ZADAR
TKONHR9024020061857500005575BIOGRAD NA MORU
VIRHR7824020061848900007489ZADAR
VRSIHR5223900011862500009625ZADAR
ZADARHR5924070001852000009520ZADAR
ZEMUNIK DONJIHR0823900011852500004525ZADAR
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Osijeku)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJAHR2423600001800014000312 
ANTUNOVACHR4023400091800200005002OSIJEK
BELI MANASTIRHR3523900011801300008013BELI MANASTIR
BELIŠĆEHR7924070001801600001016VALPOVO
BILJEHR9223900011802100008021BELI MANASTIR
BIZOVACHR7023400091802300000023VALPOVO
ČEMINACHR5923400091806400000064BELI MANASTIR
ČEPINHR5123600001806500001065OSIJEK
DARDAHR9223400091806600002066BELI MANASTIR
DONJA MOTIČINAHR4925000091857600006576NAŠICE
DONJI MIHOLJACHR7823400091808600006086DONJI MIHOLJAC
DRAŽHR6423400091809100002091BELI MANASTIR
DRENJEHR8923600001809400005094ĐAKOVO
ĐAKOVOHR8223600001810300000103ĐAKOVO
ĐURĐENOVACHR5923400091810600003106NAŠICE
ERDUTHR7224070001811000009110OSIJEK
ERNESTINOVOHR5223900011811100000111OSIJEK
FERIČANCIHR8924120091811600005116NAŠICE
GORJANIHR8324070001812400006124ĐAKOVO
JAGODNJAKHR2924070001860900008609BELI MANASTIR
KNEŽEVI VINOGRADIHR8323400091819500000195BELI MANASTIR
KOŠKAHR8624020061820500009205NAŠICE
LEVANJSKA VAROŠHR4624850031823000000230ĐAKOVO
MAGADENOVACHR8623400091857800008578DONJI MIHOLJAC
MARIJANCIHR6423400091825700000257DONJI MIHOLJAC
NAŠICEHR1823400091827800005278NAŠICE
OSIJEKHR5023600001831200002312OSIJEK
PETLOVACHR4723400091832500006325BELI MANASTIR
PETRIJEVCIHR8023400091832700008327VALPOVO
PODGORAČHR9225000091834000005340NAŠICE
PODRAVSKA MOSLAVINAHR6923400091827100008271DONJI MIHOLJAC
POPOVACHR7723400091834600001346BELI MANASTIR
PUNITOVCIHR5323600001836100000361ĐAKOVO
SATNICA ĐAKOVAČKAHR9024020061838100005381ĐAKOVO
SEMELJCIHR9425000091838600000386ĐAKOVO
STRIZIVOJNAHR8623900011842100006421ĐAKOVO
ŠODOLOVCIHR5325000091861400006614OSIJEK
TRNAVAHR6925000091846100005461ĐAKOVO
VALPOVOHR6623400091847100007471VALPOVO
VILJEVOHR0723400091848500003485DONJI MIHOLJAC
VIŠKOVCIHR3324070001849400004494ĐAKOVO
VLADISLAVCIHR8823900011857900009579OSIJEK
VUKAHR1423400091851700004517OSIJEK
    
XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Šibeniku)
    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJAHR4323900011800015002444 
BILICEHR5424020061862100005621ŠIBENIK
BISKUPIJAHR9524020061831000000310KNIN
CIVLJANEHR8724070001805100005051KNIN
DRNIŠHR6723900011809500006095DRNIŠ
ERVENIKHR5624020061811300002