Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

NN 15/2024 (8.2.2024.), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

LNG HRVATSKA d.o.o.

268

Na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« br. 18/18 i 23/20) i Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 391-50/23-01/53, urbroj: 371-04-23-16 od 26. siječnja 2024. godine, operator terminala za ukapljeni prirodni plin, LNG HRVATSKA d.o.o., 5. veljače 2024. godine donosi

PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Članak 1.

U Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine« br. 87/21., 72/22.), u članku 2. stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»Dopušteno vrijeme stajanja – je vrijeme utvrđeno u članku 49. stavku 1. ovih Pravila.«.

U točki 23. iza riječi »uplinjavanje UPP-a« dodaju se riječi »i/ili brod za prijevoz UPP-a«.

Točka 54. briše se, a točke 55. i 56. postaju točke 54. i 55.

Iza točke 55. dodaje se nova točka 56. koja glasi:

»56. Procijenjeno vrijeme dolaska – procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a do terminala za UPP.«.

Iza točke 63. dodaju se nova točka 64. i točka 65. koje glase:

»64. Simulacija miješanja tereta – dokument koji izrađuje nadzornik angažiran od korisnika koji doprema teret na terminal za UPP, a koji sadrži informaciju o krajnjem sastavu i fizikalnim svojstvima UPP-a u spremnicima broda za prijevoz UPP-a.

65. Simulacija kvalitete tereta – dokument koji izrađuje nadzornik angažiran od korisnika koji doprema teret na terminal za UPP, a koji sadrži informaciju o krajnjem sastavu i fizikalnim svojstvima UPP-a u spremnicima broda za prijevoz UPP-a.«.

Točke od 64. do 99. postaju točke od 66. do 101.

Točka 70. mijenja se i glasi:

»70. Stvarno vrijeme stajanja – je vrijeme utvrđeno u članku 49. stavcima 4. i 5. ovih Pravila.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Terminal za UPP sadržava minimalno sljedeće tehnološke elemente:

1. jedinicu za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (FSRU brod »LNG Croatia«) zajedno sa svom pratećom opremom potrebnom za pretovar UPP-a i proizvodnju električne energije,

2. pristan, koji se sastoji od pristaništa i privezišta, visokotlačnih prekrcajnih ruku i ostale cijevne i zaporne armature,

3. odašiljačko-čistačku stanicu kao početnu točku otpremnog plinovoda DN 1000 PN 100,

4. instrumentalnu i elektro opremu, infrastrukturu i objekte koji služe u svrhu rada, upravljanja i održavanja terminala za UPP.«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. točki 2. riječ »uspješno« zamjenjuje se riječju »pravovremeno«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. točki 1. riječi »(u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište izvan Republike Hrvatske), odnosno u kunama (u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište u Republici Hrvatskoj)« i zarez iza riječi brišu se.

Stavak 2. briše se i glasi:

»Jamstvo za raspodjelu kapaciteta mora biti izdano sukladno Općim uvjetima u iznosu od 10 % vrijednosti ukupnih naknada za korištenje terminala za UPP za zahtijevano razdoblje, ali ne više od 1.000.000,00 EUR.«

U stavku 10. broj »15« iza riječi »najmanje do« zamjenjuje se brojem »30«.

Članak 5.

U članku 20. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Stjecatelj kapaciteta uplinjavanja UPP-a, prava korištenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili UPP-a koji nije postojeći korisnik terminala za UPP je obvezan ispuniti sve uvjete iz ovih Pravila za korisnika terminala za UPP odnosno zajedničkog korisnika terminala za UPP, u koju svrhu navedeni stjecatelj treba u roku iz članka 23. stavka 1. ovih Pravila dostaviti operatoru terminala za UPP sljedeću dokumentaciju:

1. dokumentaciju propisanu člankom 10. stavkom 8. ovih Pravila te dokumentaciju propisanu člankom 21. stavkom 7. ovih Pravila, izuzev zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a,

2. u slučaju prijenosa UPP-a – dokumentaciju propisanu točkom 1. ovog stavka, pri čemu stjecatelj istovremeno uz prijenos UPP-a treba i steći odgovarajući kapacitet uplinjavanja UPP-a.«.

Članak 6.

U članku 34. stavku 1. iza riječi »navedenih korisnika terminala za UPP« dodaju se riječi »na koje navedeno odstupanje utječe«.

Članak 7.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Operator terminala za UPP nije odgovoran za bilo koje posljedice zajedničkog korištenja terminala za UPP, a posebice u odnosu na radnje ili propuste zajedničkih korisnika terminala za UPP, a koje utječu na prava i interese ostalih zajedničkih korisnika terminala za UPP, osim u slučaju kada odgovornost operatora terminala za UPP izrijekom proizlazi iz ovih Pravila, ugovora o korištenju terminala za UPP, ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP ili drugih propisa kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina.

(2) Kako bi se osigurale obveze korisnika terminala za UPP prema drugim korisnicima terminala za UPP povezane sa zajedničkim korištenjem terminala za UPP, uključujući obvezu osiguranja dostave tereta, korisnici terminala za UPP mogu međusobno pisanim putem dogovoriti sredstvo osiguranja plaćanja, a kojim će se osigurati:

1. uredno izvršenje obveza dostave svih tereta prema odobrenom rasporedu usluga za tog korisnika terminala za UPP,

2. obvezu urednog vraćanja povratne količine UPP-a sukladno ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP,

3. obvezu da zajednički korisnik terminala za UPP nadoknadi štetu drugim zajedničkim korisnicima terminala za UPP, nastalu zbog neispunjenja obveza iz ovih Pravila i/ili zajedničkog ugovora o korištenju terminala za UPP, a koja šteta je posljedica nemogućnosti ili neurednog povrata povratne količine UPP-a, i

4. sve druge eventualne štete koje nastanu drugim korisnicima terminala za UPP uslijed ili u vezi s kršenjem obveza zajedničkog korisnika terminala za UPP propisanih ovim Pravilima i/ili ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(3) Pravila kojima se uređuje vrsta, iznos, dostava i aktivacija sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovoga članka određena su u ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(4) U slučaju kada zajednički korisnik terminala za UPP nije uspio postići dogovor o sredstvima osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovoga članka s ostalim zajedničkim korisnicima terminala za UPP u čiju korist treba dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja, o istome su zajednički korisnici terminala za UPP dužni obavijestiti operatora terminala za UPP i to najkasnije u roku u kojem su obvezni dostaviti operatoru terminala za UPP popunjeni obrazac plana godišnjeg rasporeda usluga za narednu plinsku godinu sukladno stavku 6. ovoga članka.

(5) Operator terminala za UPP će u slučaju zaprimanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka, zajedničkom korisniku terminala za UPP koji nije postigao dogovor s ostalim zajedničkim korisnicima terminala za UPP u čiju korist treba dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja, bez odlaganja dostaviti zahtjev za dostavu sredstva osiguranja plaćanja u obliku bankarske garancije »na prvi poziv« i »bez prigovora«, izdane od banke prihvatljive operatoru terminala za UPP na iznos umnoška prosječnog tereta odnosnog korisnika terminala za UPP koji dolazi na terminal za UPP u narednoj plinskoj godini i cijene na internetskoj stranici plinskog čvorišta u Austriji (CEGH); CEGH yearly futures settlement price na dan koji pada 7 radnih dana prije dostave popunjenog obrasca plana godišnjeg rasporeda usluga iz stavka 6. ovog članka, i sadržajem koji je prihvatljiv operatoru terminala za UPP, a sve u svrhu osiguranja obveza i naknade štete iz stavka 2. ovoga članka. Operator terminala za UPP može u slučaju iz ovog stavka 5. zatražiti od zajedničkog korisnika terminala za UPP dostavu bankarske garancije izdane na niži iznos nego je propisan u ovom stavku 5. samo u mjeri u kojoj su se ostali zajednički korisnici terminala za UPP u čiju korist se treba dostaviti bankarska garancija pisanim putem odrekli svog prava na naplatu iz bankarske garancije, pri čemu će se u slučaju odricanja pojedinog zajedničkog korisnika terminala za UPP iznos bankarske garancije smanjiti u iznosu navedenom u izjavi o odricanju zajedničkog korisnika terminala za UPP, no najviše do iznosa navedenog u ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP u pogledu kojeg takav zajednički korisnik terminala za UPP ima pravo potraživati plaćanje iz bankarske garancije.

(6) Neovisno o trenutku primitka zahtjeva operatora terminala za UPP za dostavom bankarske garancije iz stavka 5. ovog članka, zajednički korisnici terminala za UPP dužni su svaki pojedinačno, ako nisu postigli dogovor o sredstvima osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovoga članka s ostalim zajedničkim korisnicima terminala za UPP u čiju korist treba dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja, operatoru terminala za UPP u svakom slučaju dostaviti bankarsku garanciju iz stavka 5. ovoga članka najkasnije u roku propisanom za dostavu popunjenog obrasca plana godišnjeg rasporeda usluga za narednu plinsku godinu sukladno članku 25. stavku 2. ovih Pravila.

(7) Bankarska garancija iz stavka 5. ovoga članka mora važiti za cijelo razdoblje plinske godine odnosno 60 dana nakon planiranog vremena dolaska zadnjeg broda za prijevoz UPP-a u skladu s odobrenim godišnjim rasporedom usluga za narednu plinsku godinu, ovisno o tome koji rok pada na kasniji datum, te ju je zajednički korisnik terminala za UPP dužan obnavljati na vlastitu inicijativu odnosno sukladno primljenim zahtjevima operatora terminala za UPP tako da za cijelo vrijeme dok traje zajedničko korištenje terminala za UPP od strane navedenog zajedničkog korisnika terminala za UPP operator terminala za UPP raspolaže valjanom bankarskom garancijom sukladno ovim Pravilima.

(8) Zajednički korisnik terminala za UPP koji je odgovoran za neurednu dostavu tereta ili neuredno ispunjenje druge obveze koja utječe na uredno zajedničko korištenje terminala za UPP, dužan je obavijestiti operatora terminala za UPP o takvom propustu odmah po saznanju za navedeni propust, a najkasnije sedam dana prije planiranog dolaska broda za prijevoz UPP-a odnosno dospijeća obveze koja utječe na uredno zajedničko korištenje terminala za UPP sukladno odobrenom rasporedu usluga za tog korisnika terminala za UPP. Operator terminala za UPP odmah po zaprimanju obavijesti, bez odgađanja, istu dostavlja svim zajedničkim korisnicima terminala za UPP na čija prava i obveze takav propust utječe.

(9) Operator terminala za UPP će u slučaju propusta iz stavka 8. ovoga članka naplatiti bankarsku garanciju iz stavka 5. ovog članka onog zajedničkog korisnika terminala za UPP koji je odgovoran za takav propust tako da svaki zajednički korisnik terminala za UPP koji ima pravo na naplatu bankarske garancije, primi pripadajući dio naplaćene bankarske garancije, pri čemu će za naplatu vrijediti sljedeća pravila:

1. svaki zajednički korisnik terminala za UPP koji smatra da ima pravo na naplatu iz bankarske garancije mora prethodno uputiti zahtjev za naplatu operatoru terminala za UPP u kojem će izrijekom navesti da daje neopozivu uputu operatoru terminala za UPP da naplati bankarsku garanciju zbog kršenja obveza vezano uz zajedničko korištenje terminala za UPP te iznos u kojem želi da se naplati bankarska garancija,

2. nakon primitka zahtjeva za naplatu iz točke 1. ovog stavka, operator terminala za UPP provjerava isključivo da li je riječ o zajedničkom korisniku terminala za UPP koji ima dodijeljene kapacitete uplinjavanja UPP-a odnosno ponovnog pretovara prema odobrenom rasporedu usluga u periodu od početka vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a onog zajedničkog korisnika terminala za UPP koji nije uredno dostavio teret do kraja vremena dolaska sljedećeg broda za prijevoz UPP-a koje je određeno u odobrenom rasporedu usluga te provjerava je li riječ o zajedničkom korisniku terminala za UPP koji se nije odrekao svog prava na naplatu iz bankarske garancije,

3. ako operator terminala za UPP utvrdi da je zahtjev za naplatu podnio zajednički korisnik terminala za UPP iz točke 2. ovog stavka, operator terminala za UPP bez odlaganja naplaćuje bankarsku garanciju u iznosu navedenom u zahtjevu zajedničkog korisnika terminala za UPP, no najviše do iznosa navedenog u ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP odnosno sporazumu zajedničkih korisnika terminala za UPP iz stavka 10. ovog članka, te potom prosljeđuje tako naplaćeni iznos zajedničkom korisniku terminala za UPP koji je podnio zahtjev za naplatu,

4. operator terminala za UPP ne utvrđuje osnovanost zahtjeva za naplatu zajedničkog korisnika terminala za UPP niti je dužan ishoditi suglasnost drugih zajedničkih korisnika terminala za UPP za naplatu bankarske garancije te odgovornost za točnost podataka i osnovanost zahtjeva za naplatu bankarske garancije snosi zajednički korisnik terminala za UPP koji je podnio zahtjev za naplatu,

5. operator terminala za UPP je dužan izvršiti naplatu bankarske garancije na zahtjev svakog pojedinog zajedničkog korisnika terminala za UPP iz točke 2. ovog stavka, isključujući zajedničkog korisnika terminala za UPP koji je odgovoran za propust, te isplatiti naknadu štete nastale zbog takvog propusta, a ukupno najviše do visine naplaćene bankarske garancije.

(10) U svakom slučaju, u roku od 24 sata nakon što je operator terminala za UPP dostavio obavijest svim zajedničkim korisnicima terminala za UPP o propustu zajedničkog korisnika terminala za UPP sukladno stavku 8. ovoga članka, zajednički korisnici terminala za UPP mogu se sporazumjeti o drugačijem načinu naknade štete zbog propusta iz stavka 8. ovoga članka u odnosu na odredbe ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP. U pogledu takvog sporazuma, vrijede sljedeća pravila:

1. navedeni sporazum, ako se njime ugovara isplata iz sredstva osiguranja plaćanja vezano uz zajedničko korištenje koje naplaćuje operator terminala za UPP sukladno ovim Pravilima, mora minimalno sadržavati postupak, iznose i rokove isplate koji se trebaju izvršiti prema zajedničkim korisnicima terminala za UPP,

2. navedeni sporazum zajedničkih korisnika terminala za UPP će proizvoditi pravne učinke samo ako ga odobri operator terminala za UPP, koji ga može odobriti ako uvjeti iz sporazuma nisu protivni pravima i obvezama ostalih zajedničkih korisnika terminala za UPP i/ili operatora terminala za UPP odnosno ovim Pravilima.

(11) Zajednički korisnik terminala za UPP koji je odgovaran za propust iz stavka 8. ovoga članka dužan je nadoknaditi sva potraživanja zajedničkih korisnika terminala za UPP zbog štete koja je nastala zbog njegovog propusta, a koja nisu podmirena naplatom bankarske garancije iz stavka 9. ovoga članka.

(12) U slučaju kada se bankarska garancija iskoristi ili iz drugog razloga treba uskladiti iznos bankarske garancije, kao i u slučaju kad je potrebno uskladiti rok važenja bankarske garancije, a sve kako bi bankarska garancija bila sukladna ovim Pravilima i ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP kroz cijelo vrijeme zajedničkog korištenja od strane zajedničkog korisnika terminala za UPP, zajednički korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti novu ili izmijeniti dostavljenu bankarsku garanciju, najkasnije u roku od 15 dana od nastanka događaja koji je povod za dostavu nove ili izmijenjene bankarske garancije.

(13) Sve radnje vezano uz naplatu bankarske garancije iz stavka 5. ovog članka operator terminala za UPP obavlja isključivo u svojstvu punomoćnika zajedničkih korisnika terminala za UPP u čiju korist se bankarska garancija naplaćuje.

(14) Operator terminala za UPP ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s kršenjem obveza zajedničkog korisnika terminala za UPP iz ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, eventualnog odbijanja isplate temeljem bankarske garancije iz stavka 5. ovog članka od strane banke ili visine isplate temeljem naplate bankarske garancije zajedničkog korisnika terminala za UPP, radnjama banke, tečajnim razlikama i konverzijama valuta kod naplate bankarske garancije i isplate oštećenog zajedničkog korisnika terminala za UPP ili drugim aspektima povezanim s bankovnom garancijom zajedničkog korisnika terminala za UPP, niti u vezi s eventualnom štetom nastalom zajedničkom korisniku terminala za UPP zbog naplate bankarske garancije.

(15) U odnosu na pitanje dostave i vraćanja bankarske garancije, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 17. stavka 4. i stavka 5. Općih uvjeta.

(16) U slučaju kada postojećem ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP pristupa novi korisnik terminala za UPP, dužan je u dobroj vjeri pregovarati s postojećim zajedničkim korisnicima terminala za UPP vezano na dostavu odgovarajućeg sredstva osiguranja plaćanja, radi osiguranja obveza povezanih sa zajedničkim korištenjem terminala za UPP, pri čemu neće nerazumno uskratiti dostavu sredstva osiguranja plaćanja kojeg su postojeći korisnici terminala za UPP primjenjivali prije njegovog pristupanja. Novi korisnik terminala za UPP koji pristupa postojećem ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP tokom plinske godine dužan je dostaviti dogovoreno sredstvo osiguranja plaćanja najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, odnosno u drugom roku kako je to dogovorio s postojećim korisnicima terminala za UPP.

(17) Pravila naplate bankarske garancije za slučaj neurednog izvršenja obveza dostave svih tereta, na odgovarajući način se primjenjuju i za druge slučajeve neispunjenja obveza zajedničkog korisnika terminala za UPP sukladno stavku 2. ovoga članka.

(18) U slučaju kada zajednički korisnik terminala za UPP sredstvima dobivenim uslijed naplate sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovog članka odnosno bankarske garancije iz stavka 5. ovog članka nabavi zamjenski plin, on mora bez odlaganja obavijestiti operatora terminala za UPP o sljedećim podacima:

1. puni naziv i EIC oznaka preuzimatelja UPP-a koji je vratio povratnu količinu UPP-a;

2. puni naziv i EIC oznaka ustupitelja UPP-a kojem je vraćena povratna količinu UPP-a; i

3. količinu prirodnog plina iz transakcije, izraženu u kWh; i

4. datum vraćanja povratne količine UPP-a.

(19) Obveza zajedničkog korisnika terminala za UPP iz stavka 18. ovog članka se primjenjuje na preuzimatelja UPP-a odnosno na ustupitelja UPP-a koji je naplatom bankarske garancije odnosno sredstva osiguranja plaćanja otklonio propust drugog zajedničkog korisnika terminala za UPP iz stavka 2. ovog članka.«.

Članak 8.

U članku 43. stavku 6. riječi »ili operator ili vlasnik broda za prijevoz UPP-a ili druga ovlaštena osoba« i zarez iza riječi brišu se.

Članak 9.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik terminala za UPP dužan je najkasnije u roku od 10 dana od procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP, ili nakon napuštanja luke ukrcaja, po nastupu ranijeg, dostaviti operatoru terminala za UPP ispunjeni obrazac zahtjeva za prijavu broda za prijevoz UPP-a.«.

U stavku 4. točki 2. iza riječi »utovara« dodaju se riječi »koji među ostalim mora sadržavati podatke o fizikalnim svojstvima navedenim u tablici koja propisuje parametre standardne kvalitete plina iz Općih uvjeta opskrbe plinom,«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavak 5., stavak 6., i stavak 7. koji glase:

»(5) Ukoliko izvještaj neovisnog nadzornika o teretu ukrcanom u luci utovara ne sadrži podatak o metanskom broju, korisnik terminala je dužan osigurati njegov izračun od strane neovisnog nadzornika te isti treba dostaviti zajedno s navedenom dokumentacijom iz stavka 4. točke 2. ovoga članka.

(6) Korisnik terminala za UPP dužan je Operatoru terminala za UPP dostaviti simulaciju miješanja tereta ukoliko se 20 % ili više tereta nalazilo u spremnicima broda za prijevoz UPP-a prije ukrcaja posljednjeg tereta planiranog za dopremu na terminal za UPP. Korisnik terminala za UPP dužan je Operatoru terminala za UPP dostaviti simulaciju kvalitete tereta ukoliko Operator terminala za UPP na temelju prethodno stečenog iskustva procijeni da bi zbog starenja tereta, porijekla UPP-a, i/ili miješanja tereta, odnosno drugih opravdanih razloga dopremljeni teret mogao odstupati od vrijednosti standardne kvalitete plina propisanih Općim uvjetima opskrbe plinom.

(7) Operator terminala ima pravo zatražiti simulaciju kvalitete tereta, odnosno simulaciju miješanja tereta uz naznačeni plan istovara tereta i u drugim slučajevima različitim od navedenih u stavku 6. ovoga članka ukoliko to smatra opravdanim.«.

Članak 10.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik terminala za UPP ili njegov pomorski agent dužni su osigurati da zapovjednik broda za prijevoz UPP-a ili njegov pomorski agent najkasnije 72 sata prije dolaska broda za prijevoz UPP-a kroz CIMIS sustav dostavi dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o redu u luci i Pravilnikom o rukovanju opasnim tvarima u luci.

(2) U slučaju dopreme standardne količine tereta na terminal za UPP, operator terminala za UPP će najkasnije 96 sati prije potrebnog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu obavijestiti korisnika terminala za UPP i zapovjednika broda za prijevoz UPP-a o satu u kojem brod za prijevoz UPP-a treba doći na peljarsku stanicu.

(3) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati da zapovjednik broda za prijevoz UPP-a redovito ažurira podatke o procijenjenom vremenu dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP i ažurirane podatke dostavlja operatoru terminala za UPP, luci i pomorskom agentu najmanje u sljedećim rokovima:

– 96 sati prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu određenu za luku terminala za UPP, pri čemu obavijest mora sadržavati informacije o stanju tereta, temperaturi tereta, tlaku UPP-a u spremniku, količini tereta za pretovar na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a te osobito bilo koji trenutni ili očekivani operativni nedostatak na brodu za prijevoz UPP-a, a koji ima ili bi mogao imati utjecaj na ulazak broda za prijevoz UPP-a u luku i/ili pristajanje broda za prijevoz UPP-a i/ili boravak broda za prijevoz UPP-a u luci i/ili pretovar UPP-a,

– 72 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu,

– 48 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu,

– 24 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu.

(4) Od trenutka kada je procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu unutar 24 sata, podaci o procijenjenom vremenu dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu ažuriraju se svakih šest sati.«.

Članak 11.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju kada se bilo koje dostavljeno procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu, a kako je navedeno u članku 45. ovih Pravila, promijeni, korisnik terminala za UPP će bez odgode obavijestiti ili će osigurati da zapovjednik broda za prijevoz UPP-a i/ili pomorski agent obavijesti operatora terminala za UPP i Luku o ispravljenom procijenjenom vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu.

(2) U slučaju kada se bilo koje dostavljeno procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu produži, a kako je navedeno u članku 45. ovih Pravila, operator terminala za UPP zadržava pravo naložiti korisniku terminala za UPP koji doprema teret prilagodbu dnevnih nominacija.«.

Članak 12.

U članku 47. stavku 1. točki 1. iza riječi »određene za luku,« dodaju se riječi »ukrcao pilota i od nadležnog VTS-a (engl. Vessel Traffic System) ishodio suglasnost uplovljenja u sektor,«.

Članak 13.

U članku 49. stavku 2. točki 4. briše se točka i stavlja zarez, a iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. za bilo koje razdoblje u kojem se čeka dolazak nezavisnog nadzornika i/ili pisane suglasnost od korisnika terminala za UPP te pisanog pristanka operatora terminala za UPP da se pretovar može izvesti bez prisustva nezavisnog nadzornika.«.

Stavak 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. u slučaju iz stavka 1. točke 2. ovog članka, obavijestiti operatora transportnog sustava o količini prirodnog plina otpremljenog u transportni sustav sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina,«.

Članak 14.

U članku 50. stavku 9. točki 1. briše se riječ »i« iza zareza, u točki 2. briše se točka i stavlja zarez, a iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. nadzornik je ukrcan na brod za prijevoz UPP-a ili je od korisnika terminala za UPP dobivena pisana suglasnost da se pretovar UPP-a može izvesti bez prisutnosti nadzornika te je na tu okolnost operator terminala za UPP pristao u pisanom obliku.«.

Članak 15.

Članak 58. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnik terminala za UPP osim nominacije za naredni plinski dan može dostaviti nominacije i za ostale naredne plinske dane.«.

U stavku 6. riječ »iste« zamjenjuje se riječima »po potrebi od korisnika terminala za UPP zahtjeva njihovo usklađenje, a zatim ih«.

Iza stavka 20. dodaje se novi stavak 21. koji glasi:

»(21) Operator terminala za UPP će prilikom provjeravanja usklađenosti nominacija s odobrenim godišnjim i/ili mjesečnim rasporedom usluga iz stavka 6. ovog članka, prednost kod izmjene nominiranih količina UPP-a u odnosu na one iz odobrenog mjesečnog rasporeda usluga dati onom korisniku terminala za UPP koji doprema teret u predmetnom terminu i to ako su predmetne izmjene nominacija usklađene s teretom i vremenom dolaska.«.

Članak 16.

U članku 59. stavku 6. rečenica »Za navedeni zaostali teret korisnik terminala dužan je od nadzornika ishoditi simulaciju starenja UPP-a kako bi dokazao da će sav zaprimljeni teret nakon procesa uplinjavanja odgovarati standardnoj kvaliteti prirodnog plina određenoj u Općim uvjetima opskrbe plinom.«, briše se.

Članak 17.

U članku 70. stavku 1. iza riječi »brodova za prijevoz UPP-a« dodaju se riječi »i/ili promijeniti pružanje ostalih usluga u odnosu na korisnike terminala za UPP«.

Članak 18.

U članku 71. iza stavka 12. dodaju se novi stavak 13., stavak 14., stavak 15. i stavak 16. koji glase:

»(13) U situaciji kada nastupi događaj više sile na lokaciji terminala za UPP koji onemogućuje pristanak ili uredni pretovar UPP-a s broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP, sukladno odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, operator terminala za UPP ima pravo postupiti kako slijedi:

(a) u mjeri u kojoj je to potrebno, proporcionalno prilagoditi nominacije svih korisnika terminala za UPP u razdoblju od dana nastupa okolnosti iz ovog stavka do dana početka pretovara UPP-a sa sljedećeg broda za prijevoz UPP-a koji pristiže sukladno odobrenom mjesečnom rasporedu usluga; te

(b) prilagoditi količine UPP-a koji se pretovaruje s broda za prijevoz UPP-a na čiji dolazak i/ili pretovar su utjecale okolnosti iz ovog stavka u terminal za UPP, u mjeri u kojoj je to potrebno kako se ne bi utjecalo na dolazak i vrijeme stajanja idućeg broda za prijevoz UPP-a.

(14) U situaciji kada brod za prijevoz UPP-a nije pristigao na lokaciju terminala za UPP sukladno odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, ali je korisnik terminala za UPP čiji je brod za prijevoz UPP-a zakasnio postigao pisani dogovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu korištenja usluga operatora terminala za UPP s pojedinim korisnicima terminala za UPP i/ili svojim radnjama omogućio ostalim korisnicima terminala za UPP uredno korištenje usluga operatora terminala za UPP, sukladno odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, operator terminala za UPP ima pravo poduzeti radnje iz stavka 13. točke (a) i točke (b), ako su nakon navedenog dogovora odnosno radnji korisnika terminala za UPP nastupili nepovoljni vremenski i/ili meteorološko-maritimni uvjeti ili događaj više sile na lokaciji terminala za UPP koji onemogućuje pristanak ili uredni pretovar UPP-a s broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP.

(15) Korisnik terminala za UPP koji je svojim radnjama omogućio uredno korištenje usluga operatora terminala za UPP, odnosno korisnici terminala za UPP koji su postigli pisani dogovor sukladno stavku 14., dužni su o tome bez odgode obavijestiti operatora terminala za UPP.

(16) Operator terminala za UPP neće postupiti sukladno stavku 13. odnosno stavku 14. u slučaju kada korisnici terminala za UPP na koje utječu okolnosti iz stavka 13. odnosno stavka 14. postignu drugačiji pisani dogovor o međusobnim pravima i obvezama i o tome bez odgode obavijeste operatora terminala za UPP.«.

Članak 19.

Članak 13. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(1) Plaćanje naknade za korištenje terminala za UPP i svih drugih naknada, izdataka i plaćanja, uključujući naknadu štete, od strane korisnika terminala za UPP operatoru terminala za UPP, i obratno, od strane operatora terminala za UPP korisniku terminala za UPP, temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, obavljaju se u valuti euro.

(2) Iznos naznačen u sredstvu osiguranja plaćanja kojeg korisnik terminala za UPP predaje operatoru terminala za UPP temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP i/ili ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP (kada je primjenjivo) iskazuje se u valuti euro.«.

Članak 20.

Članak 17. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(1) Za usluge iz članka 7. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin, korisnik terminala za UPP je obvezan dostaviti operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja u skladu s člancima 16. do 18. ovih Općih uvjeta.

(2) Korisnik terminala za UPP koji je ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a mora dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu koji odgovara zbroju: (a) 50 % ukupnih naknada za korištenje terminala za UPP za prvu narednu plinsku godinu korištenja terminala za UPP, i (b) 25 % ukupnih naknada za korištenje terminala za UPP za drugu narednu plinsku godinu korištenja terminala za UPP, ukoliko je ugovorena, sve uvećano za iznos PDV-a (ako je PDV primjenjiv) u obliku:

1. novčanog pologa u eurima polaganjem gotovine na depozitni račun operatora terminala za UPP ili

2. ezuvjetne i neopozive bankarske garancije naplative »na prvi poziv«, i »bez prigovora«, izdane od banke prihvatljive operatoru terminala za UPP, sa sadržajem koji je prihvatljiv operatoru terminala za UPP, a čiji sadržaj operator terminala za UPP objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(3) Pored sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovog članka, korisnik terminala za UPP koji je ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a mora dostaviti jedno od sljedeća dva sredstva osiguranja plaćanja:

(a) sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu koji odgovara 5 % ukupnih naknada za korištenje terminala za treću plinsku godinu i sve naredne plinske godine do isteka razdoblja ugovorenog roka važenja ugovora o korištenju terminala za UPP, ukoliko je ugovoreno, sve uvećano za iznos PDV-a (ako je PDV primjenjiv) u obliku:

1. novčanog pologa u eurima polaganjem gotovine na depozitni račun operatora terminala za UPP ili

2. bezuvjetne i neopozive bankarske garancije naplative »na prvi poziv«, i »bez prigovora«, izdane od banke prihvatljive operatoru terminala za UPP, sa sadržajem koji je prihvatljiv operatoru terminala za UPP, a čiji sadržaj operator terminala za UPP objavljuje na svojim mrežnim stranicama

ili

(b) sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu koji odgovara 25 % ukupnih naknada za korištenje terminala za narednu 3. – 7. plinsku godinu, ukoliko su ugovorene, sve uvećano za iznos PDV-a (ako je PDV primjenjiv) u obliku zadužnice.

(4) U slučaju ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja najkasnije u roku u kojem je sukladno odredbama Pravila obvezan dostaviti operatoru terminala za UPP plan godišnjeg rasporeda usluga za prvu plinsku godinu u kojoj koristi uslugu prihvata i otpreme UPP-a sukladno ugovoru o korištenju terminala za UPP. Bankarske garancije sukladno ovom članku izdaju se na rok važenja najmanje 60 dana nakon isteka naredne plinske godine za koju se bankarska garancija izdaje sukladno ovim Pravilima, te ju je korisnik dužan najkasnije 15 dana prije početka naredne plinske godine obnoviti ili dostaviti novu bankarsku garanciju. U slučaju da tijekom trajanja ugovora o korištenju terminala nastupe okolnosti koje utječu na izmjenu izračuna iznosa na kojeg sredstvo osiguranja plaćanja glasi, korisnik terminala za UPP dužan je u roku od 30 dana od nastupa takvih okolnosti operatoru terminala za UPP dostaviti valjano sredstvo osiguranja plaćanja koje glasi na iznos izračunat u skladu sa stavkom 2. i 3. ovog članka.

(5) Smatra se da je korisnik terminala za UPP dostavio sredstvo osiguranja plaćanja kad operator terminala za UPP na adresi sjedišta zaprimi izvornik bankarske garancije, kada operator terminala za UPP zaprimi potvrdu banke operatora terminala za UPP o zaprimanju bankarske garancije putem SWIFT-a, odnosno kad su novčana sredstva proknjižena na depozitnom računu te je operatoru terminala za UPP omogućeno raspolaganje tim sredstvima.

(6) Operator terminala za UPP će vratiti sredstvo osiguranja plaćanja korisniku terminala za UPP na njegov zahtjev, ako je korisnik terminala za UPP uredno ispunio sve svoje obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP i u vezi s istim.

(7) Odredbe o sredstvu osiguranja plaćanja za usluge ugovorene u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a na odgovarajući način se primjenjuju na postupak ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.«.

Članak 21.

Članak 18. stavak 2. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(2) Osiguranje plaćanja iz stavka 1. ovoga članka mora biti dano kao:

1. novčani polog u eurima polaganjem gotovine na depozitni račun operatora terminala za UPP ili

2. bezuvjetna i neopoziva bankarska garancija naplativa »na prvi poziv«, i »bez prigovora«, izdana od banke prihvatljive operatoru terminala za UPP, sa sadržajem koji je prihvatljiv operatoru terminala za UPP, a čiji sadržaj operator terminala za UPP objavljuje na svojim mrežnim stranicama, na rok važenja najmanje 60 dana nakon isteka razdoblja trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP odnosno dodatka ugovoru o korištenju terminala za UPP, ovisno što je primjenjivo, kojim je ugovoren kratkoročni kapacitet terminala za UPP.«.

Članak 22.

U članaku 19. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin, stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) U slučaju kada je korisnik terminala za UPP ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a za dvije ili više plinskih godina, dužan je najkasnije 15 radnih dana prije početka svake naredne plinske godine obnoviti i dostaviti novu bankarsku garanciju ili novčani polog u iznosu sukladno ovim Općim uvjetima, pri čemu u tom slučaju svaka bankarska garancija mora biti izdana sa rokom važenja u trajanju od najmanje jedne plinske godine, osim posljednje bankarske garancije, koja mora biti izdana sa rokom važenja najmanje 60 dana nakon isteka posljednje plinske godine za koju je ugovorena usluga prihvata i otpreme UPP-a. Iznimno od navedenog, u slučaju ako za pojedinu plinsku godinu trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP korisnik terminala za UPP nije ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a (dalje kao: Plinska godina bez ugovorenog kapaciteta), tada i bankarska garancija za plinsku godinu koja prethodi Plinskoj godini bez ugovorenog kapaciteta mora biti izdana s rokom važenja najmanje 60 dana nakon isteka plinske godine za koju se izdaje.

(2) U slučaju kada je korisnik terminala za UPP ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a za dvije ili više plinskih godina, pri čemu za pojedinu plinsku godinu trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP nije ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a, korisnik terminala za UPP će biti obvezan dostaviti operatoru terminala za UPP jamstvo za raspodjelu kapaciteta sukladno odredbama Pravila.

(3) Operator terminala za UPP mora za cijelo vrijeme razdoblja trajanja ugovora o korištenju terminala biti u posjedu valjanog sredstva osiguranja plaćanja odnosno jamstva za raspodjelu kapaciteta, ovisno što je primjenjivo, sukladno ugovorenim uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta.«.

Članak 23.

U članku 32. stavku 3. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin zarez ispred riječi i riječi »,osim kada korisnik terminala za UPP ima sjedište u Hrvatskoj, u kojem slučaju će iznos iz računa obeštećenja biti plativ u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, važećem na dan izdavanja računa« brišu se.

Članak 24.

U članku 33. stavku 3. točki 1. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin riječi »oluje ozbiljne prirode« zamjenjuju se riječima »nepovoljni vremenski i/ili meteorološ­ko-ma­ritimni uvjeti«.

Članak 25.

U članku 39. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako operator terminala za UPP raskine ugovor o korištenju terminala za UPP zbog krivnje korisnika terminala za UPP, korisnik terminala za UPP će operatoru terminala za UPP platiti iznos u visini:

a) ukupnog iznosa naknada za korištenje terminala za UPP (bez PDV-a) za razdoblje od nastupa raskida ugovora o korištenju terminala za UPP do isteka posljednje plinske godine u kojoj je predmetni korisnik zakupio kapacitet terminala za UPP sukladno ugovoru o korištenju terminala za UPP koji se raskida, uvećano za

b) bilo koju naknadu štete (isključujući neizravnu štetu) koja nastane operatoru terminala za UPP kao posljedica raskida ugovora o korištenju terminala za UPP, sukladno odredbama o ograničenju odgovornosti iz ovih Općih uvjeta.

Obveza plaćanja svih iznosa iz ovog stavka dospijeva na datum raskida ugovora o korištenju terminala za UPP.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju da kapacitet koji je postao slobodan kao posljedica raskida ugovora sukladno ovom članku, i temeljem kojega je operator primio uplatu iznosa temeljem stavka 3. točke (a), bude zakupljen od strane drugog korisnika terminala za UPP u dijelu ili u cijelosti, operator terminala za UPP će korisniku terminala za UPP s kojim je ugovor o korištenju terminala raskinut vratiti dio primljenog iznosa naknade za korištenje terminala bez pripadajućih zateznih kamata koji je naplaćen temeljem stavka 3. točke (a) ovog članka u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu naknada za korištenje terminala za UPP (bez PDV-a) kojeg je operator terminala za UPP naplatio temeljem uvjeta utvrđenih u ugovoru o korištenju terminala za UPP zaključenim s novim korisnikom terminala za UPP.«.

Članak 26.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 31-059-IP/003-2024
Zagreb, 5. veljače 2024.

Direktor društva
Ivan Fugaš, v. r.