Uredba o dodacima za zvanja službenika pravosudne policije

NN 22/2024 (26.2.2024.), Uredba o dodacima za zvanja službenika pravosudne policije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

356

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

UREDBU

O DODACIMA ZA ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Predmet Uredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuje se visina dodatka za zvanja službenika pravosudne policije propisana sukladno zakonu kojim se uređuje osiguranje osoba, imovine i objekata u zatvorskom sustavu prilikom izvršavanja kazne zatvora i zakonu kojim se uređuje osiguranje osoba, imovine i objekata sudova.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Visina dodataka za zvanja službenika pravosudne policije

Članak 2.

Za zvanja službenika pravosudne policije utvrđuje se visina dodatka, i to:

mlađi pravosudni policajac2 %
pravosudni policajac5 %
stariji pravosudni policajac8 %
narednik pravosudne policije10 %
nadzornik pravosudne policije6 %
viši nadzornik pravosudne policije8 %
samostalni nadzornik pravosudne policije2 %
glavni nadzornik pravosudne policije3 %
savjetnik pravosudne policije u zatvorskom sustavu4 %

Način obračuna

Članak 3.

(1) Dodatak za zvanje službenika pravosudne policije obračunava se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž prema osobnom zvanju službenika pravosudne policije, bez obzira na koje je radno mjesto pravosudne policije raspoređen.

(2) Ako je službenik pravosudne policije raspoređen na radno mjesto za koje je uvjet funkcionalno zvanje, dodatak za funkcionalno zvanje obračunava se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž za vrijeme rasporeda na tom radnom mjestu.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-03/23

Urbroj: 50301-21/06-24-2

Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.