Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

NN 27/2024 (6.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

HRVATSKI SABOR

400

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. veljače 2024.

Klasa: 011-02/24-02/11

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 1. ožujka 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 146/20. i 21/22.) u članku 2. stavku 1. na kraju točke 4. briše se točka i dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Direktiva (EU) 2022/2556 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i (EU) 2016/2341 u pogledu digitalne operativne otpornosti za financijski sektor (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 27. 12. 2022.).«.

U stavku 2. iza točke 3. briše se riječ: »i«.

U točki 4. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Uredbe (EU) 2022/2036 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2014/59/EU u pogledu bonitetnog tretmana globalnih sistemski važnih institucija sa strategijom sanacije s višestrukim točkama pristupanja i metoda za neizravni upis instrumenata prihvatljivih za ispunjenje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (Tekst značajan za EGP) (SL L 275, 25. 10. 2022.).«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. na kraju točke 9. briše se točka i dodaju se točke 10. i 11. koje glase:

»10. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/763 je Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/763 od 23. travnja 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja i javne objave minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (Tekst značajan za EGP) (SL L 168, 12. 5. 2021.)

11. Uredba (EU) br. 2022/2554 je Uredba (EU) 2022/2554 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 909/2014 i (EU) 2016/1011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 27. 12. 2022.).«.

U stavku 2. iza točke 20. dodaju se točke 20.a i 20.b koje glase:

»20.a IKT incident kako je uređeno člankom 3. točkom 8. Uredbe (EU) br. 2022/2554

20.b IKT usluge kako je uređeno člankom 3. točkom 21. Uredbe (EU) br. 2022/2554«.

U točki 21. riječi: »Vijeće za financijsku stabilnost« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska narodna banka«.

Točka 34. mijenja se i glasi:

»34. investicijsko društvo je društvo kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno člankom 4. stavkom 1. točkom 22. Uredbe (EU) br. 2019/2033, a u Republici Hrvatskoj to je investicijsko društvo na koje se odnosi obveza minimalnog inicijalnog kapitala u iznosu od 750.000,00 eura kako je uređeno propisom kojim se uređuje tržište kapitala«.

U točki 60. iza riječi: »instrumenata kapitala« dodaju se riječi: »i podložnih obveza«.

Iza točke 84. dodaje se točka 84.a koja glasi:

»84.a potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti«.

Točka 87. mijenja se i glasi:

»87. pravo otkaza je pravo na otkaz ili raskid ugovora, pravo na prijevremeno ispunjenje, prijeboj ili netiranje obveze ili bilo koja slična odredba kojom se suspendira, mijenja ili gasi neka obveza ugovorne strane ili odredba kojom se sprječava nastanak neke obveze iz ugovora koja bi inače nastala«.

U točki 111. podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) odredbe o konačnom netiranju koje predstavljaju odredbe ugovora o financijskom osiguranju ili ugovora koji uključuje instrument financijskog osiguranja, ili, u nedostatku takve odredbe, svaka zakonska odredba kojom se, u slučaju nekog događaja izvršenja, izazvanog operacijom netiranja, usklađivanja ili na neki drugi način, obveze stranaka ubrzavaju kako bi odmah dospjele i kako bi se izrazile kao obveza plaćanja iznosa koji predstavlja njihovu procijenjenu trenutačnu vrijednost ili se ukidaju i zamjenjuju obvezom plaćanja tog iznosa i«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. točki 6. riječi: »u protuvrijednosti« brišu se.

Članak 4.

U članku 13. stavku 2. točkama 3. i 7. riječ: »sanaciji« zamjenjuje se riječima: »sanacijskom programu«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 4. riječi: »matična institucija« zamjenjuju se riječima: »matično društvo«, a riječ: »dužna« zamjenjuje se riječju: »dužno«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 4. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ima li institucija sklopljene ugovore s pružateljima usluga o povjeravanju obavljanja procesa, usluga ili aktivnosti, uključujući ugovore o IKT uslugama, jesu li održivi te u kojoj mjeri su oni otporni i provedivi u slučaju sanacije te institucije«.

Iza točke 4. dodaje se točka 4.a koja glasi:

»4.a koje je razine digitalna operativna otpornost mrežnih i informacijskih sustava kojima se podupiru temeljne poslovne linije i ključne funkcije institucije, pri čemu se uzimaju u obzir izvješća o značajnim IKT incidentima i rezultati testiranja digitalne operativne otpornosti na temelju Uredbe (EU) br. 2022/2554«.

Članak 7.

U članku 19. stavku 1. točki 4. iza riječi: »njihov kontinuitet« dodaju se riječi: »i digitalna operativna otpornost«.

U točki 18. iza riječi: »institucije« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući mrežne i informacijske sustave iz Uredbe (EU) br. 2022/2554«.

Članak 8.

U članku 27. stavku 10. u uvodnoj rečenici riječi: »u protuvrijednosti« brišu se.

U stavku 12. riječi: »u protuvrijednosti« brišu se.

Članak 9.

U članku 30. stavku 6. točki 3. iza riječi: »zahtjeva za društvo« riječ: »kćeri« zamjenjuje se riječju: »kći«, a riječ: »kći« zamjenjuje se riječju: »kćeri«.

Iza stavka 21. dodaje se stavak 22. koji glasi:

»(22) Institucija ne može depozit potrošača ugovoriti kao podložnu obvezu iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 33. mijenja se i glasi: »Prodaja instrumenata regulatornog kapitala i podložnih obveza malim ulagateljima«.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Pri prodaji malom ulagatelju instrumenata regulatornog kapitala i podložnih obveza koje ispunjavaju uvjete iz članka 72.a Uredbe (EU) br. 575/2013, neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 72.b stavka 2. točke d) te Uredbe, institucija je dužna osigurati da je riječ o instrumentima i obvezama minimalne nominalne vrijednosti 200.000,00 eura, vodeći pritom računa o provođenju procjene primjerenosti u skladu s propisom kojim se uređuje tržište kapitala i ograničenju iz članka 30. stavka 22. ovoga Zakona.

(2) Ograničenje iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se pri prodaji dionica institucije.«.

Članak 11.

U članku 36. stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Ako su dva ili više GSV subjekata koji su dio iste GSV institucije ujedno i sanacijski subjekti ili subjekti iz treće zemlje koji bi bili sanacijski subjekti da imaju sjedište u Europskoj uniji, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izračunava iznos dodatka zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze iz članka 29. stavka 3. ovoga Zakona za svaki sanacijski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i, kada je grupno sanacijsko tijelo, za svaki subjekt iz treće zemlje koji bi bio sanacijski subjekt da ima sjedište u Europskoj uniji te za matično društvo u Europskoj uniji kao da je jedini sanacijski subjekt GSV institucije i sa sanacijskim tijelima iz stavka 4. ovoga članka raspravlja te, kada je to prikladno i usklađeno sa sanacijskom strategijom GSV institucije, dogovara se o primjeni članka 72.e Uredbe (EU) br. 575/2013 i svim prilagodbama radi smanjivanja ili uklanjanja razlike između zbroja iznosa dodatka zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze i iznosa iz članka 12.a točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 za pojedinačne sanacijske subjekte ili subjekte iz treće zemlje i zbroja iznosa dodatka zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze i iznosa iz članka 12.a točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 za matično društvo u Europskoj uniji.«.

U stavku 12. iza riječi: »država članica« dodaju se riječi: »ili trećih zemalja«.

Stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, zbroj iznosa dodatka zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze i iznosa iz članka 12.a točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 za pojedinačne sanacijske subjekte ili subjekte iz treće zemlje koji bi bili sanacijski subjekti da imaju sjedište u Europskoj uniji ne može biti niži od zbroja iznosa dodatka zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze i iznosa iz članka 12.a točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 za matično društvo u Europskoj uniji.«.

Članak 12.

U članku 38. stavku 5. riječi: »u protuvrijednosti« brišu se.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ako primjenom sanacijskog instrumenta ili izvršenjem ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člankom 52. ovoga Zakona nastupi promjena u izravnoj odgovornosti nad subjektom iz stavka 1. ovoga članka, rješenje iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti danom prestanka izravne odgovornosti Jedinstvenog sanacijskog odbora.«.

Članak 13.

U članku 39. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. iznosu regulatornog kapitala, koji iznimno kada je riječ o instituciji koja nije sanacijski subjekt ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona odnosno članka 12.g stavka 2. točke b) Uredbe (EU) br. 806/2014, i iznosu podložnih obveza te izračunu tih iznosa u skladu s člankom 26. stavkom 4. ovoga Zakona odnosno člankom 12.a stavkom 2. Uredbe (EU) br. 806/2014 nakon primjenjivih umanjenja u skladu s člancima 72.e do 72.j Uredbe (EU) br. 575/2013 i«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Institucija je dužna o informacijama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izvješćivati nadležno tijelo u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2021/763.«.

U stavku 6. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(6) Institucija je dužna u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2021/763 na internetskoj stranici objaviti:«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. iznos regulatornog kapitala, koji iznimno kada je riječ o instituciji koja nije sanacijski subjekt ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona, i podložnih obveza«.

Članak 14.

U članku 44. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 15.

U članku 46. stavci 5. do 9. mijenjaju se i glase:

»(5) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja o odluci iz stavka 1. ovoga članka obavještava:

1. instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona na koju se odluka odnosi

2. Ministarstvo financija

3. Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita

4. nadležna tijela za svaku podružnicu te institucije

5. Hrvatsku narodnu banku kao središnju banku i kao imenovano nacionalno makrobonitetno tijelo, ako je različito tijelo

6. grupno sanacijsko tijelo, ako je primjenjivo i ako je različito tijelo

7. konsolidirajuće nadzorno tijelo, ako je primjenjivo i ako je različito tijelo

8. Europski odbor za sistemski rizik

9. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo

10. Europsku komisiju

11. Europsku središnju banku

12. Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala

13. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i

14. operatere sustava u kojima institucija sudjeluje, ako je primjenjivo.

(6) Uz obavijest iz stavka 5. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona i tijelima navedenima u stavku 5. ovoga članka dostavlja i primjerak svih odluka kojima se sanacijske mjere nad predmetnom institucijom ili subjektom namjeravaju provesti te u obavijesti navodi dan nastupa pravnih učinaka tih odluka.

(7) Danom donošenja odluke o otvaranju postupka sanacije nad institucijom prestaju važiti sve supervizorske odnosno nadzorne mjere naložene toj instituciji.

(8) Danom otvaranja postupka sanacije prestaju sve ovlasti glavne skupštine institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, ovlasti glavne skupštine institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji izvršava Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.«.

Članak 16.

U članku 47. stavku 8. riječi: »stavka 8.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

Članak 17.

U članku 48. stavku 1. riječi: »odnosno mala i srednja društva« brišu se.

U stavku 6. iza riječi: »postupka sanacije« dodaju se riječi: »i svih naknadnih odluka kojima se provodi odluka o otvaranju postupka sanacije«.

Članak 18.

U naslovu iznad članka 49. riječ: »sanaciji« zamjenjuje se riječima: »sanacijskom programu«.

U članku 49. stavcima 1. i 3. riječ: »sanaciji« zamjenjuje se riječima: »sanacijskom programu«.

Stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječi: »otvaranju postupka sanacije« zamjenjuju se riječima: »sanacijskom programu«.

Članak 19.

U članku 52. stavku 5. riječi: »člankom 52.« zamjenjuju se riječima: »člankom 53.«.

Članak 20.

U članku 54. stavku 7. iza riječi: »instrumenata kapitala« dodaju se riječi: »i imatelja podložnih obveza«.

U stavku 14. iza riječi: »instrumenata kapitala« dodaju se riječi: »i podložnih obveza«.

Članak 21.

U članku 55. stavku 10. iza riječi: »instrumenata kapitala« dodaju se riječi: »i podložnih obveza«.

Članak 22.

U članku 56. stavak 8. briše se.

Članak 23.

U članku 59. stavku 4. iza riječi: »članovima uprave« dodaju se riječi: »i nadzornog odbora«.

Članak 24.

U članku 60. stavku 1. točki 3. ispred riječi: »trajanje mandata« dodaju se riječi: »dan imenovanja i«.

Članak 25.

U članku 61. stavci 1. do 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Pravni učinci imenovanja sanacijske uprave stupaju na snagu danom imenovanja sanacijske uprave.

(2) Danom imenovanja sanacijske uprave prestaju sve ovlasti dotadašnjih članova uprave i nadzornog odbora odnosno izvršnih direktora i upravnog odbora institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(3) Danom imenovanja sanacijske uprave prestaju svi ugovori na temelju kojih su dotadašnji članovi uprave bili zaposleni u toj instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.«.

Članak 26.

U članku 63. stavku 1. iza riječi: »ovlasti uprave« dodaju se riječi: »i nadzornog odbora«.

Članak 27.

U članku 64. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Prava i obveze članova sanacijske uprave počinju danom imenovanja sanacijske uprave bez obzira na upis u sudski registar.

(2) Članovi i pomoćnici sanacijske uprave imaju pravo na naknadu za svoj rad, koju isplaćuje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i određuje iznos naknade uzimajući u obzir:

1. sistemsku važnost institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona i

2. naknadu koju su ostvarivali dotadašnji predsjednik i ostali članovi uprave institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.«.

Članak 28.

U članku 70. stavci 15. i 16. mijenjaju se i glase:

»(15) Nakon što su prestali postojati razlozi za otvaranje postupka sanacije odnosno nakon što su provedene sve potrebne sanacijske mjere Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donosi odluku o okončanju postupka sanacije.

(16) Odluka o okončanju postupka sanacije dostavlja se i javno objavljuje u skladu s odredbama članka 46. stavka 5. te članka 48. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.«.

Članak 29.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prijelazna institucija osniva se kao dioničko društvo ili kao društvo s ograničenom odgovornošću, čije dionice odnosno druge vlasničke instrumente u cijelosti ili djelomično upisuje sanacijski fond.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nadležno tijelo na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga izdaje privremeno odobrenje najmanje za pružanje usluga koje su prenesene na prijelaznu instituciju te u njemu navodi rok u kojem prijelazna institucija nije dužna ispunjavati propisane zakonske uvjete za dobivanje odobrenja za rad.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ovlasti nadzornog odbora prijelazne institucije izvršava sanacijska uprava institucije u sanaciji, a ovlasti glavne skupštine prijelazne institucije izvršava Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.«.

Članak 30.

U članku 82. stavku 6. točki 3. riječi: »u protuvrijednosti« brišu se.

Članak 31.

U članku 97. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. zahtijevati od institucije u sanaciji odnosno njoj matičnog društva izdavanje novih vlasničkih instrumenata ili drugih instrumenata kapitala, uključujući povlaštenih dionica i konvertibilnih obveznica«.

Članak 32.

U članku 98. stavku 1. riječi: »za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »stavka 1. ovoga članka« dodaju se riječi: »za instituciju za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor«.

Članak 33.

U članku 105. stavku 3. iza riječi: »svakog pojedinog slučaja« dodaju se riječi: »i vodi računa o obvezama čije je plaćanje ili ispunjenje nužno radi osiguravanja provedbe odluke o odgodi«.

U stavku 11. riječ: »depozitnom« zamjenjuje se riječju: »depozitarnom«.

U stavku 12. riječ: »depozitno« zamjenjuje se riječju: »depozitarno«.

U stavku 16. iza riječi: »za instituciju« dodaju se riječi: »ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona«.

Članak 34.

Iza članka 105. dodaje se naslov iznad članka i članak 105.a koji glase:

»Predsanacijski povjerenik

Članak 105.a

(1) Odlukom o odgodi plaćanja ili ispunjenja obveza iz članka 105. stavka 1. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga imenuje predsanacijskog povjerenika radi osiguravanja učinkovite provedbe te odluke.

(2) Članovi uprave i drugi radnici institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužni su predsanacijskom povjereniku omogućiti pristup potrebnoj dokumentaciji i pružiti potrebna obrazloženja.

(3) Institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužan je obavijestiti predsanacijskog povjerenika prije plaćanja ili ispunjenja obveza na koje se odluka iz članka 105. stavka 1. ovoga Zakona ne primjenjuje, a predsanacijski povjerenik može se usprotiviti ako ocijeni da takvo plaćanje ili ispunjenje nije nužno radi osiguravanja učinkovite provedbe odluke o odgodi.

(4) Tijekom trajanja odgode iz članka 105. stavka 1. ovoga Zakona institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona može izvršiti plaćanje ili ispunjenje obveze ako se predsanacijski povjerenik plaćanju ili ispunjenju ne usprotivi.

(5) Predsanacijski povjerenik dužan je bez odgode obavijestiti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o okolnostima koje mogu negativno utjecati na učinkovitost provedbe odluke o odgodi plaćanja ili ispunjenja obveza.

(6) Ovlast predsanacijskog povjerenika prestaje istekom razdoblja odgode plaćanja ili ispunjenja obveza u skladu s odlukom iz članka 105. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 35.

U članku 106. stavku 1. iza riječi: »u kojemu je institucija« dodaju se riječi: »ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona«.

U stavku 6. iza riječi: »obveze institucije« dodaju se riječi: »ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona«.

U stavku 9. iza riječi: »svakog pojedinog slučaja« dodaju se riječi: »i vodi računa o obvezama čije je plaćanje ili ispunjenje nužno radi osiguravanja provedbe odluke o odgodi«.

Članak 36.

Naslov iznad članka 107. mijenja se i glasi: »Ovlast odgode provedbe ovrhe i predlaganja prekida sudskog postupka«.

U članku 107. stavku 6. riječi: »članka 128.« zamjenjuju se riječima: »članka 129.«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Neovisno o odgodi iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može radi djelotvorne primjene sanacijskog instrumenta ili sanacijske ovlasti podnijeti prijedlog sudu za prekid na primjereni rok svakog postupka u kojemu je institucija u sanaciji stranka.

(9) U slučaju prijedloga iz stavka 8. ovoga članka, sud može prekinuti postupak na predloženi primjereni rok, u skladu s ciljem koji se želi postići.«.

Članak 37.

U članku 108. stavku 8. i stavku 9. točkama 1. i 2. riječi: »može otkazati ugovor« zamjenjuju se riječima: »ima pravo otkaza ugovora«.

Članak 38.

U članku 141. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osobama kojima se odluka o otvaranju postupka sanacije iz članka 46. ovoga Zakona i sve naknadne odluke kojima se provodi odluka o otvaranju postupka sanacije dostavljaju javnom objavom, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći istekom osmoga dana od dana javne objave iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako je to potrebno radi zaštite trećih osoba koje su, postupajući u dobroj vjeri, stekle dionice, druge vlasničke instrumente, imovinu, prava ili obveze institucije u sanaciji na temelju odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kojom primjenjuje sanacijske instrumente ili primjenjuje sanacijske ovlasti, poništavanje ili oglašavanje ništavom u cijelosti ili djelomično odluke o sanaciji ili druge pojedinačne odluke donesene na temelju odluke o sanaciji bez učinka je na takve prijenose koji se temelje na poništenoj odluci odnosno na odluci koja je oglašena ništavom.«.

Članak 39.

U članku 143. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13.270,00 eura«.

Iza točke 90. dodaju se točke 90.a i 90.b koje glase:

»90.a ako institucija protivno članku 30. stavku 22. ovoga Zakona kao podložnu obvezu ugovori depozit potrošača

90.b ako institucija protivno članku 33. stavku 1. ovoga Zakona pri prodaji ne osigura minimalnu nominalnu vrijednost instrumenta regulatornog kapitala ili podložne obveze od 200.000,00 eura«.

Iza točke 114. dodaje se točka 114.a koja glasi:

»114.a ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona tijekom trajanja odgode iz članka 105. stavka 1. ovoga Zakona izvrši plaćanje ili ispunjenje obveze kojemu se usprotivio predsanacijski povjerenik, čime postupa protivno članku 105.a stavku 4. ovoga Zakona«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 kuna do najviše 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 eura do najviše 13.270,00 eura«.

Članak 40.

U članku 144. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 10.000,00 kuna do najviše 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 eura do najviše 6630,00 eura«.

U stavku 2. u uvodnoj rečenici riječi: »od 10.000,00 kuna do najviše 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 eura do najviše 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 kuna do najviše 25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 eura do najviše 3310,00 eura«.

U stavku 4. u uvodnoj rečenici riječi: »od 10.000,00 kuna do najviše 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 eura do najviše 6630,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1000,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura do najviše 1320,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 10.000,00 kuna do najviše 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 eura do najviše 6630,00 eura«.

Članak 41.

U članku 145. stavku 1. riječi: »članaka 124. i 125.« zamjenjuju se riječima: »članaka 143. i 144.«.

U stavku 2. riječi: »članka 124.« zamjenjuju se riječima: »članka 143.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 42.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 6. i 7. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 17. siječnja 2025.

Klasa: 022-02/23-01/106

Zagreb, 28. veljače 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.