Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

NN 27/2024 (6.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

HRVATSKI SABOR

402

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. veljače 2024.

Klasa: 011-02/24-02/13

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 1. ožujka 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o reviziji (»Narodne novine«, br. 127/17.) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 157, 9. 6. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2014/56/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja (Tekst značajan za EGP) (SL L 158, 27. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2006/43/EZ).

(2) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 158, 27. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 537/2014).«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. iza riječi: »ugovor o radu« dodaju se riječi: »s drugim revizorskim društvom«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 4.

Članak 9. briše se.

Članak 5.

U članku 10. stavku 7. iza riječi: »odgode« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a najkasnije u roku od osam dana,«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Revizorskim ispitom dokazuje se sposobnost obavljanja revizorskih usluga, potrebna razina teoretskog znanja kandidata te sposobnost primjene tog znanja u praksi.

(2) Revizorskim ispitom obuhvaćena su sljedeća područja:

1. opća računovodstvena teorija i načela

2. propisi i standardi vezani za pripremu godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja

3. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja i Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

4. računovodstvo neprofitnih organizacija i proračunsko računovodstvo

5. financijska analiza

6. računovodstvo troškova i upravljačko računovodstvo

7. upravljanje rizicima i unutarnja kontrola

8. revizija i stručne vještine

9. propisi u vezi s pripremom godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja subjekata nadzora Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te njihove revizije

10. propisi i profesionalni standardi u vezi s obavljanjem revizorskih usluga te ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima

11. Međunarodni revizijski standardi

12. profesionalna etika i neovisnost.

(3) Osim područja iz stavka 2. ovoga članka revizorski ispit obuhvaća i sljedeća područja u mjeri u kojoj su relevantna za reviziju:

1. pravo društava i korporativno upravljanje

2. stečajni i slični pravni postupci

3. porezno pravo

4. građansko i trgovačko pravo

5. socijalno pravo i radno pravo

6. informacijska tehnologija i računalni sustavi

7. opća, poslovna i financijska ekonomija

8. matematika i statistika

9. osnovna načela financijskog upravljanja trgovačkim društvima

10. sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(4) Sadržaji područja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka raspoređuju se u sljedeće module:

1. računovodstvo, analiza financijskih izvještaja i procjena vrijednosti poslovnih cjelina

2. revizija – propisi, pravila i praksa revidiranja

3. poslovna ekonomija i makroekonomija za revizore

4. pravo za revizore

5. porezi i doprinosi.

(5) Revizorski ispit organizira i provodi Hrvatska revizorska komora.

(6) Revizorski ispit polaže se prema programu, koji određuje Hrvatska revizorska komora uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, na način uređen pravilnikom iz stavka 19. ovoga članka.

(7) Revizorski ispit provodi se najmanje jednom godišnje i polaže se na hrvatskom jeziku, latiničnom pismu i u pisanom obliku.

(8) Pravo na polaganje revizorskog ispita ima kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. završio je najmanje sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni prijediplomski i diplomski studij, čijim je završetkom stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili sveučilišni studij čijim je završetkom stekao visoku stručnu spremu i

2. ima četiri godine radnog iskustva u obavljanju zakonske revizije, stečenog na temelju ugovora o radu sklopljenog s revizorskim društvom, pod nadzorom ovlaštenog revizora u zadnjih osam godina prije polaganja revizorskog ispita. Ispunjenje ovog uvjeta utvrđuje se kao ekvivalent staža mirovinskog osiguranja ostvarenog u trajanju od četiri godine. Početak ispunjenja ovoga uvjeta započinje nakon stjecanja uvjeta iz točke 1. ovoga stavka.

(9) Prijava za polaganje revizorskog ispita podnosi se Hrvatskoj revizorskoj komori, a koju je moguće dostaviti i elektroničkim putem.

(10) Hrvatska revizorska komora provjerava ispunjava li kandidat uvjete iz stavka 8. ovoga članka te na osnovi toga sastavlja i na svojoj internetskoj stranici objavljuje ispitnu listu kandidata koji imaju pravo polagati revizorski ispit.

(11) Revizorski ispit provodi ispitno povjerenstvo koje Hrvatska revizorska komora imenuje za svaki revizorski ispit, a sastoji se od pet članova od kojih najmanje troje moraju biti ovlašteni revizori.

(12) Hrvatska revizorska komora imenuje dva zamjenska člana.

(13) Ispitno povjerenstvo čine predstavnici Ministarstva financija, članovi akademske zajednice koji su birani u znanstveno-nastavna zvanja iz znanstvene grane ispitnih područja, ovlašteni revizori i drugi stručnjaci s odgovarajućim znanjem i iskustvom od najmanje pet godina u području za koje su angažirani kao članovi ispitnog povjerenstva.

(14) Nakon položenog revizorskog ispita Hrvatska revizorska komora izdaje kandidatu potvrdu o položenom revizorskom ispitu.

(15) Hrvatska revizorska komora vodi evidenciju o položenim revizorskim ispitima.

(16) Kandidat plaća naknadu Hrvatskoj revizorskoj komori za polaganje revizorskog ispita i popravnog revizorskog ispita.

(17) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fizička osoba koja je završila sveučilišni specijalistički studij ili doktorski studij ili stekla stručnu kvalifikaciju ovlaštenog računovođe ili ovlaštenog revizora prema programu profesionalne organizacije koja je član Međunarodne federacije računovođa (IFAC) ili je stekla stručnu kvalifikaciju srodnu revizorskoj, a obuhvaćena je zakonom kojim se uređuju regulirane profesije i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, može se izuzeti od provjere znanja u jednom ili više područja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, ako je iste sadržaje položila kroz predmete u okviru navedenih studija, odnosno programa stjecanja stručne kvalifikacije u zadnjih pet godina do trenutka prijave za polaganje revizorskog ispita.

(18) Odluku o izuzeću, na obrazloženi zahtjev fizičke osobe, donosi Hrvatska revizorska komora u skladu s pravilnikom iz stavka 19. ovoga članka.

(19) Ministar financija detaljnije propisuje pravilnikom strukturu i sadržaj koji obuhvaća svaki modul iz stavka 4. ovoga Zakona, način dokazivanja ispunjavanja uvjeta iz stavka 8. ovoga članka, sadržaj programa revizorskog ispita, način provedbe ispita, ocjenjivanje ispita, objavljivanje rezultata ispita, postupanje u slučaju neuspjeha na ispitu, sadržaj i područja iz stavka 17. ovoga članka i druge pojedinosti u vezi s postupkom i načinom polaganja revizorskog ispita.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. riječi: »prema programu na koji Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost, a sukladno pravilniku iz stavka 5. ovoga članka« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita nije obvezno.«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 8.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni revizor ima obvezu stalno se stručno usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga u trajanju od najmanje 120 sati unutar neprekinutog razdoblja od tri godine, od čega 90 sati treba biti iz osnovnih aktivnosti.

(2) Na godišnjoj razini ovlašteni revizor dužan je ostvariti najmanje 35 sati, od čega 30 sati treba biti iz osnovnih aktivnosti.

(3) Vrednovanje stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora provodi se prema strukturi i sustavu bodovanja propisanim pravilnikom iz stavka 9. ovoga članka.

(4) Ovlašteni revizor dužan je od 30 sati ostvarenih iz osnovnih aktivnosti na godišnjoj razini, kako je navedeno u stavku 2. ovoga članka, najmanje 10 sati godišnje ostvariti iz područja s oznakom »A« koja označava područje stalnog stručnog usavršavanja u vezi s nezakonitostima i nepravilnostima koje su utvrđene u nadzoru ovlaštenih revizora i revizorskih društava i ostala područja za koja Ministarstvo financija utvrdi da su od značaja za reviziju.

(5) Ministarstvo financija objavljuje na svojoj internetskoj stranici popis područja s oznakom »A« do 30. srpnja tekuće godine za sljedeću godinu.

(6) Obveza stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenog revizora unutar neprekinutog razdoblja od tri godine, prema odredbama ovoga Zakona, započinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca, po isteku treće godine.

(7) Ovlaštenom revizoru kojem je izdano odobrenje za rad tijekom kalendarske godine obveza ostvarivanja 120 sati stalnog stručnog usavršavanja unutar neprekinutog razdoblja od tri godine proporcionalno se smanjuje za četiri sata po mjesecu, a obveza ostvarivanja 90 sati iz osnovnih aktivnosti za tri sata po mjesecu, računajući od početka izvještajnog razdoblja iz stavka 6. ovoga članka do kraja mjeseca u kojem je izdano odobrenje za rad postalo izvršno.

(8) Proporcionalno smanjenje obveze ostvarivanja 120 sati iz stavka 7. ovoga članka primjenjuje se na obvezu ostvarivanja najmanje 35 sati za godinu u kojoj je ovlaštenom revizoru izdano odobrenje za rad tako da se obveza smanjuje za tri sata po mjesecu, i na obvezu ostvarivanja 30 sati godišnje iz osnovnih aktivnosti tako da se obveza smanjuje za tri sata po mjesecu, računajući od početka izvještajnog razdoblja iz stavka 6. ovoga članka do kraja mjeseca u kojem je izdano odobrenje za rad postalo izvršno.

(9) Ministar financija detaljnije propisuje pravilnikom strukturu za provedbu stalnog stručnog usavršavanja, izdavanje potvrde o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju, način utvrđivanja i dokazivanja stalnog stručnog usavršavanja, sustav bodovanja aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz stavka 4. ovoga članka, organizaciju stalnog stručnog usavršavanja, zahtjev organizatora za provedbu stalnog stručnog usavršavanja i druge pojedinosti u vezi sa stalnim stručnim usavršavanjem.«.

Članak 9.

Iza članka 14. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 14.a do 14.d koji glase:

»Struktura stalnog stručnog usavršavanja

Članak 14.a

(1) U strukturi stalnog stručnog usavršavanja iz članka 14. ovoga Zakona moraju biti zastupljena sljedeća područja:

1. revizijska područja, s najmanje 60 sati

2. računovodstvena područja, s najmanje 40 sati

3. ostala područja, u mjeri u kojoj su relevantna za reviziju, najviše 20 sati.

(2) Struktura propisana u stavku 1. ovoga članka proporcionalno se primjenjuje na godišnjoj razini tako da se od 35 sati obveznog stručnog usavršavanja 18 sati odnosi na revizijska područja, 12 sati na računovodstvena područja i pet sati na ostala područja.

(3) U slučaju iz članka 14. stavka 7. ovoga Zakona obvezna struktura sati stalnog stručnog usavršavanja unutar neprekinutog razdoblja od tri godine proporcionalno se smanjuje tako da se obveza zastupljenosti revizijskih područja od 60 sati u ukupnom broju sati smanjuje za dva sata po mjesecu, a obveza zastupljenosti računovodstvenih područja od 40 sati u ukupnom broju sati smanjuje se za jedan sat po mjesecu, računajući od početka izvještajnog razdoblja iz članka 14. stavka 6. ovoga Zakona do kraja mjeseca u kojem je izdano odobrenje za rad postalo izvršno.

(4) U slučaju iz članka 14.c stavka 2. ovoga Zakona obvezna struktura sati stalnog stručnog usavršavanja unutar neprekinutog razdoblja od tri godine proporcionalno se smanjuje tako da se obveza zastupljenosti revizijskih područja od 60 sati u ukupnom broju sati smanjuje za dva sata po mjesecu, a obveza zastupljenosti računovodstvenih područja od 40 sati u ukupnom broju sati smanjuje se za jedan sat po mjesecu, računajući od mjeseca u kojem su okolnosti iz članka 14.c stavka 2. ovoga Zakona započele do kraja mjeseca u kojem su iste prestale.

Vođenje evidencije

Članak 14.b

(1) Ovlašteni revizor u obvezi je ažurno evidentirati aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u Registru revizora putem sustava ­e-Građani na način i u rokovima propisanim ovim Zakonom i pravilnikom iz članka 14. stavka 9. ovoga Zakona.

(2) Za trogodišnje razdoblje ovlašteni revizor dužan je konačno evidentirati sve aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja najkasnije 30 dana nakon isteka razdoblja od tri godine te o ispunjenoj obvezi bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti Ministarstvo financija elektroničkim putem.

(3) Ovlašteni revizor dužan je čuvati pripadajuću dokumentaciju i potvrde kojima može dokazati ispunjenje obveze stalnog stručnog usavršavanja najmanje pet godina od dana održane aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja te iste moraju biti dostupne na uvid Ministarstvu financija, osim u slučaju kada je istu dokumentaciju i potvrde uredno pohranio u Registru revizora putem sustava e-Građani.

Provjera ispunjavanja obveze stalnog stručnog usavršavanja

Članak 14.c

(1) Ministarstvo financija provjerava ispunjava li ovlašteni revizor obvezu stalnog stručnog usavršavanja u skladu s člancima 14., 14.a i 14.b ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 14. stavka 9. ovoga Zakona.

(2) Ovlaštenom revizoru na rodiljnom dopustu, dodatnom rodiljnom dopustu, roditeljskom dopustu i pri korištenju drugih vrsta vremenskih potpora propisanih zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore te ovlaštenom revizoru za vrijeme neprekinutog trajanja privremene nesposobnosti za rad duljeg od šest mjeseci, obveza ostvarivanja 120 sati stalnog stručnog usavršavanja unutar neprekinutog razdoblja od tri godine proporcionalno se smanjuje prema broju mjeseci trajanja navedenih okolnosti tako da se obveza smanjuje za četiri sata po mjesecu, računajući od mjeseca u kojem su okolnosti započele do kraja mjeseca u kojem su one prestale.

(3) Proporcionalno smanjenje obveze ostvarivanja 120 sati iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se na obvezu ostvarivanja najmanje 35 sati godišnje tako da se obveza smanjuje za tri sata po mjesecu i na obvezu ostvarivanja 30 sati godišnje iz osnovnih aktivnosti tako da se obveza smanjuje za tri sata po mjesecu, računajući od mjeseca u kojem su okolnosti započele do kraja mjeseca u kojem su one prestale.

(4) O okolnostima iz stavka 2. ovoga članka ovlašteni revizor dužan je obavijestiti Ministarstvo financija i priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

(5) Iznimno od stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, ovlašteni revizor koji u tekućoj godini ne ostvari najmanje 35 sati stalnog stručnog usavršavanja zbog privremene nesposobnosti za rad u trajanju kraćem od šest neprekinutih mjeseci ili drugih opravdanih razloga ili sate ne ostvari na način propisan člankom 14. ovoga Zakon i pravilnikom iz članka 14. stavka 9. ovoga Zakona, dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo financija najkasnije u roku od 30 dana od isteka tekućega godišnjeg razdoblja u kojem nije ispunio navedenu obvezu te navesti i dokumentirati opravdane razloge zbog kojih nije mogao ispuniti obvezu u potpunosti.

(6) Ovlašteni revizor iz stavka 5. ovoga članka obvezan je u preostalom razdoblju, uključujući tu godinu ostvariti najmanje 120 sati stalnog stručnog usavršavanja na način propisan odredbama ovoga Zakona i pravilnika iz članka 14. stavka 9. ovoga Zakona.

Organizatori stalnog stručnog usavršavanja

Članak 14.d

(1) Ministarstvo financija, Hrvatska revizorska komora i drugi organizatori mogu organizirati i provoditi stalno stručno usavršavanje iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo financija provodi stalno stručno usavršavanje prema programu koji javno objavljuje.

(3) Hrvatska revizorska komora i drugi organizatori provode stalno stručno usavršavanje prema programima na koje Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost i koje javno objavljuju.

(4) Za pohađanje stalnog stručnog usavršavanja plaća se naknada.

(5) Organizator je obvezan uputiti zahtjev Ministarstvu financija radi dobivanja prethodne suglasnosti na program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u obliku:

1. godišnjeg plana i programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora

2. dodatnih pojedinačnih programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom zbog određenih obrazloženih okolnosti koje organizator navodi u zahtjevu, u slučaju kada je organizator dobio prethodnu suglasnost na program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora iz točke 1. ovoga stavka.

(6) Organizator je dužan obavijestiti Ministarstvo financija o promjenama programa prije održavanja aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u odnosu na program na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost navodeći opravdane razloge.

(7) Organizator, uključujući i Ministarstvo financija kao organizatora bilo koje aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora iz stavka 5. ovoga članka izdaje polaznicima pisanu potvrdu najkasnije u roku od osam dana od datuma njegove realizacije.

(8) Pisana potvrda iz stavka 7. ovoga članka sadrži ukupno ostvarene sate stalnog stručnog usavršavanja i sate po pojedinačnim područjima iz članka 14. ovoga Zakona, a prema načinu određenom pravilnikom iz članka 14. stavka 9. ovoga Zakona.

(9) Organizator bilo koje aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost, obvezan je dostaviti Ministarstvu financija popis svih sudionika svake održane aktivnosti u roku od 15 dana od datuma održavanja, prezentacijske materijale za svaku tematsku jedinicu i pisani godišnji izvještaj o svim održanim aktivnostima stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(10) Za izvedene dodatne pojedinačne programe stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom zbog određenih obrazloženih okolnosti, organizator je u obvezi dostaviti Ministarstvu financija izvještaj o obavljenoj aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja najkasnije u roku od 15 dana od datuma održavanja.«.

Članak 10.

U članku 15. stavku 1. riječi: »zbog neispunjavanja obveze iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona,« brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovlašteni revizor kojemu je određen rok u kojem ne može ponovno zatražiti izdavanje odobrenja za rad, u skladu s člankom 16. stavkom 2. ovoga Zakona, podnosi prijavu za polaganje posebnog ispita po isteku tog roka.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 11.

U članku 16. stavku 1. točki 3. iza riječi: »godine« dodaju se riječi: »prema strukturi i načinu bodovanja propisanima člankom 14. stavkom 1. i člankom 14.a stavkom 1. ovoga Zakona«.

Članak 12.

U članku 17. stavku 2. točki 2. iza riječi: »većina« zarez i riječi: »a najviše do tri četvrtine« brišu se.

Stavak 9. briše se.

Dosadašnji stavci 10. do 15. postaju stavci 9. do 14.

Članak 13.

U članku 23. stavku 1. riječi: »Ministarstvo financija« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska revizorska komora«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ispit osposobljenosti polaže se prema programu koji određuje Hrvatska revizorska komora uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija na način uređen pravilnikom iz stavka 7. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza riječi: »naknadu« dodaju se riječi: »Hrvatskoj revizorskoj komori«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječi: »program ispita osposobljenosti« i zarez brišu se.

Članak 14.

U članku 25. stavku 3. riječi: »Potvrda koju izdaje nadležno tijelo matične države članice ne smije biti starija od tri mjeseca.« brišu se.

Članak 15.

U članku 29. stavku 1. točkama 1. i 2. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 16.

U članku 34. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5. i 6.

Članak 17.

U članku 35. stavcima 1. i 3. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Članak 18.

U naslovu iznad članka 37. riječi: »registar revizorskih vježbenika,« brišu se.

U članku 37. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »i registar revizorskih vježbenika« brišu se.

U točki 2. iza riječi: »ovlašteni revizor« zarez i riječi: »odnosno revizorski vježbenik« brišu se.

Članak 19.

U članku 38. stavci 4. do 7. brišu se.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 4.

Članak 20.

U članku 39. stavku 1. ispred riječi: »Ministarstvo financija« briše se oznaka stavka: »(1)«, a iza riječi: »registraciji ukinuto« dodaju se riječi: »te u slučaju smrti ovlaštenog revizora.«.

Stavak 2. briše se.

Članak 21.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Međusobna prava i obveze revizorskog društva i revidiranog subjekta u vezi sa zakonskom revizijom uređuju se ugovorom o reviziji.

(2) Početni angažman revizorskog društva ugovara se na razdoblje od najmanje dvije godine.

(3) Ugovor o reviziji sklapa se u pisanom obliku te mora sadržavati iznos naknade za obavljanje zakonske revizije.

(4) Ugovor o reviziji revizorsko društvo može raskinuti zbog neispunjenja, nemogućnosti ispunjenja i zbog važnog razloga.

(5) Važnim razlogom iz stavka 4. ovoga članka osobito se smatra:

1. prijetnja neovisnosti revizorskog društva koja se ne može otkloniti ili ublažiti zaštitnim mjerama

2. počinjenje povrede zakona i drugih propisa ili sumnja na počinjenje povrede zakona i drugih propisa od strane revidiranog subjekta koja utječe na zakonsku reviziju

3. drugi razlozi za koje Međunarodni revizijski standardi i drugi propisi propisuju obvezu povlačenja iz revizijskog angažmana.

(6) Ako revidirani subjekt prestane biti obveznik zakonske revizije, može raskinuti ugovor o reviziji u dijelu koji se odnosi na zakonsku reviziju godišnjih financijskih izvještaja za razdoblja koja ne podliježu obvezi zakonske revizije.

(7) Rok za raskid ugovora o reviziji iz stavka 6. ovoga članka je 30 dana od isteka roka za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja, kako je uređeno propisom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, na temelju kojih se utvrđuje prekid njegova statusa obveznika revizije.

(8) Ako nakon sklapanja ugovora o reviziji dođe do promjene kontrole nad revidiranim subjektom bilo pripajanjem bilo spajanjem, stjecanjem većinskog udjela ili na drugi način, ugovor o reviziji može se raskinuti.

(9) Raskidom ugovora o reviziji ugovorne strane oslobađaju se svojih obveza, osim revidiranog subjekta za obvezu naknade razmjernog dijela za djelomično ispunjenje ugovorne obveze od strane revizorskog društva.

(10) Nakon raskida ugovora o reviziji revizorsko društvo dužno je, bez odgađanja, dostaviti revidiranom subjektu izvješće o obavljenim radnjama, izvršenim satima i nastalim troškovima do dana raskida ugovora.

(11) U slučaju raskida ugovora o reviziji zbog bilo kojeg razloga, osim razloga navedenog u stavku 13. ovoga članka, obveznik revizije dužan je bez odgađanja sklopiti novi ugovor o reviziji s novim revizorskim društvom.

(12) Ugovor o reviziji može se raskinuti u slučaju zakonske revizije subjekata od javnog interesa čije je poslovanje uređeno posebnim propisima, ako je tako propisano tim posebnim propisom ili je tako naložilo nadzorno tijelo ovlašteno za nadzor njihova poslovanja.

(13) Razlike u mišljenjima, koje se odnose na područja računovodstva i revizije, predstavnika revidiranog subjekta i revizorskog društva ne smatraju se važnim razlogom za raskid ugovora o reviziji.

(14) Revizorsko društvo ne smije ugovorene revizorske usluge ustupati drugim revizorskim društvima.

(15) Revidirani subjekt i revizorsko društvo dužni su obavijestiti Ministarstvo financija o raskidu ugovora o reviziji u roku od 15 dana od dana raskida, uz detaljno obrazloženje razloga koji su doveli do raskida ugovora o reviziji.

(16) Po primitku obavijesti iz stavka 15. ovoga članka Ministarstvo financija može odlučiti o provedbi postupka nadzora nad revizorskim društvom.

(17) Revizorsko društvo dužno je obavijestiti Ministarstvo financija o prvom sklapanju ugovora o reviziji sa subjektom od javnog interesa bez odgode, nakon sklapanja ugovora, a najkasnije u roku od mjesec dana od sklapanja ugovora o reviziji.

(18) Odredbe iz stavaka 1., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 13. i 14. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na druge ugovore o obavljanju revizorskih usluga.«.

Članak 22.

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznici zakonske revizije imenuju revizorsko društvo za zakonsku reviziju i sklapaju ugovor o reviziji najkasnije tri mjeseca prije završetka poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini čiji su godišnji financijski izvještaji predmet ugovora o reviziji, na način predviđen zakonom kojim se uređuju trgovačka društva.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Prije i nakon sklapanja ugovora o reviziji iz stavka 1. ovoga članka prethodno revizorsko društvo dužno je postupati u skladu s člankom 46. stavkom 5. ovoga Zakona.

(3) Poduzetnici koji prema javnoj objavi godišnjih financijskih izvještaja, kako je uređeno propisom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, postaju obveznici zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja za tekuću poslovnu godinu, imenuju revizorsko društvo i sklapaju ugovor o reviziji, iznimno od članka 40. stavka 2. ovoga Zakona, za tekuću godinu i sljedeće dvije godine, najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka roka za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja, odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja kako je uređeno propisom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 23.

U članku 43. stavku 2. točki 2. riječi: »5.000.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660.000.000,00 eura«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Hrvatska revizorska komora smjernicom propisuje pojedinosti u vezi s ugovaranjem i obavljanjem zakonske revizije s više revizorskih društava kod subjekata od javnog interesa.«.

Članak 24.

U članku 44. stavku 7. iza riječi: »društvo« dodaju se riječi: »i svaki član mreže kojoj revizorsko društvo pripada«.

Članak 25.

U članku 46. stavku 5. riječi: »na posljednju zakonsku reviziju tog subjekta.« zamjenjuju se riječima: »za poslovnu godinu koja neposredno prethodi prvoj zakonskoj reviziji koju obavlja novi revizor.«.

Članak 26.

U članku 50. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. prihvatiti ključni rukovodeći položaj u revidiranom subjektu«.

U stavku 2. riječi: »obavljaju zakonsku reviziju« zamjenjuju se riječima: »sudjeluju u obavljanju zakonske revizije«, a riječ: »obavljanje« zamjenjuje se riječima: »sudjelovanje u obavljanju«.

Članak 27.

U članku 61. stavku 1. riječi: »300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »40.000,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »3.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »400.000,00 eura«.

Stavak 3. briše se.

Članak 28.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Isto revizorsko društvo može obavljati zakonsku reviziju subjekata od javnog interesa najviše deset uzastopnih godina, osim ako posebnim propisima nije drukčije uređeno.

(2) Trajanje revizijskog angažmana iz stavka 1. ovoga članka uključuje razdoblje početnog angažmana od najmanje dvije godine u skladu s člankom 40. stavkom 2. ovoga Zakona.

Članak 29.

U članku 65. stavku 3. riječ: »minimalno« zamjenjuje se riječju: »najmanje«.

U stavku 7. riječ: »revizorskog« zamjenjuje se riječju: »revizijskog«.

Članak 30.

U članku 68. stavku 1. točke 4. i 5. brišu se.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 4. i 5.

Članak 31.

U članku 70. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) U postupcima koje Ministarstvo financija vodi u skladu s odredbama ovoga Zakona dostava se može obaviti elektroničkim putem.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 32.

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima podrazumijeva:

1. ispitivanje i provjeru postupa li i na koji način ovlašteni revizor i revizorsko društvo u skladu s odredbama ovoga Zakona i, ako je to primjenjivo, Uredbe (EU) br. 537/2014

2. provjeru osiguranja kvalitete rada i kvalitete rada ovlaštenih revizora i revizorskih društava, a koja podrazumijeva ocjenu pridržavanja Međunarodnih revizijskih standarda, ako je primjenjivo, i zahtjeva neovisnosti, kvantitete i kvalitete angažiranih sredstava, zaračunanih revizorskih naknada i sustava unutarnje kontrole kvalitete revizorskog društva, potkrijepljen odgovarajućim testiranjem odabranih revizorskih spisa.«.

Članak 33.

U članku 80. stavku 4. u uvodnoj rečenici riječ: »nadzor« zamjenjuje se riječima: »provjeru osiguranja kvalitete rada«, a iza riječi: »članka 75.« dodaju se riječi: »stavka 1. točke 2.«.

Članak 34.

U članku 91. stavku 1. riječ: »nadzora« zamjenjuje se riječju: »provjere«, a iza riječi: »društava« dodaju se riječi: »iz članka 75. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona«.

Članak 35.

U članku 94. stavku 1. točki 2. iza riječi: »nepravilnosti« zarez i riječi: »koja se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva financija« brišu se.

U točki 4. iza riječi: »zabranu« dodaju se riječi: »do tri godine«, a riječi: »sukladno zakonu kojim se uređuje prekršajni postupak« brišu se.

U točki 6. iza riječi: »zabranu« dodaju se riječi »do tri godine«, a iza riječi: »subjektu od javnog interesa« zarez i riječi: »sukladno zakonu kojim se uređuje prekršajni postupak« brišu se.

U točki 7. riječ: »stavka 3.« zamjenjuje se riječju: »stavka 2.«.

U stavcima 4. i 6. riječ: »godisnji« zamjenjuje se riječju: »godišnji«.

Članak 36.

U članku 100. stavku 1. riječi: »samostalnih revizora, ovlaštenih revizora i revizorskih vježbenika« zamjenjuju se riječima: »samostalnih revizora i ovlaštenih revizora«.

Članak 37.

U članku 101. stavku 1. iza točke 7. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se točke 8., 9. i 10. koje glase:

»8. odrediti program ispita osposobljenosti, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

9. organizirati i provoditi ispit osposobljenosti, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

10. donositi smjernice kojima se detaljnije obrađuju pitanja revizorske struke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.«.

Članak 38.

U članku 107. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predsjednik Hrvatske revizorske komore zastupa Hrvatsku revizorsku komoru i odgovara za zakonitost njezina rada.«.

Članak 39.

Iza članka 107. dodaje se naslov iznad članka i članak 107.a koji glase:

»Izvršni direktor Hrvatske revizorske komore

Članak 107.a

(1) Izvršni direktor Hrvatske revizorske komore zaposlenik je Hrvatske revizorske komore kojeg je izabralo i imenovalo Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore, a čija je funkcija operativno vođenje poslovanja Hrvatske revizorske komore u skladu s odlukama koje je donijelo Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore.

(2) Za svoj rad izvršni direktor Hrvatske revizorske komore odgovara izravno predsjedniku Hrvatske revizorske komore i Upravnom vijeću Hrvatske revizorske komore.«.

Članak 40.

Članak 116. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 26.540,00 eura kaznit će se revizorsko društvo ako:

1. zaposli ovlaštenog revizora koji ima sklopljen ugovor o radu s drugim revizorskim društvom protivno članku 5. stavku 3. ovoga Zakona

2. protivno članku 5. stavku 3. ovoga Zakona angažira za obavljanje bilo kakvih revizorskih usluga za svoj ili tuđi račun ovlaštenog revizora koji ima sklopljen ugovor o radu s drugim revizorskim društvom

3. ne obavijesti u roku Ministarstvo financija o nastupanju propisanih okolnosti u skladu s člankom 10. stavkom 7. ovoga Zakona

4. protivno članku 38. stavku 3. ovoga Zakona, u slučaju promjene podataka upisanih u registar, ne obavijesti u roku Ministarstvo financija o promijenjenim podacima

5. ne ugovori početni angažman na razdoblje od dvije godine u skladu s člankom 40. stavkom 2. ovoga Zakona

6. ne sklopi ugovor u reviziji u pisanom obliku u skladu s člankom 40. stavkom 3. ovoga Zakona

7. ugovor o reviziji ne sadrži iznos naknade za obavljanje zakonske revizije u skladu s člankom 40. stavkom 3. ovoga Zakona

8. glede ugovorenih revizorskih usluga postupi protivno članku 40. stavku 14. ovoga Zakona

9. ne obavijesti u roku i ne obrazloži Ministarstvu financija raskid ugovora u skladu s člankom 40. stavkom 15. ovoga Zakona

10. obavlja nerevizorske usluge protivno članku 44. stavcima 1. – 3. ovoga Zakona

11. glede navođenja informacija koje bi mogle utjecati na neovisnost obavljanja revizorskih usluga postupi protivno članku 44. stavku 4. ovoga Zakona

12. u radnoj dokumentaciji ne navede sve informacije i poduzete mjere iz članka 44. stavka 9. ovoga Zakona

13. u revizorskom izvješću nisu navedene činjenice iz članka 45. stavka 4. ovoga Zakona i/ili o njima ne obavijesti Ministarstvo financija

14. ne pripremi cjelovitu i preglednu radnu dokumentaciju koja potkrepljuje revizorsko izvješće u skladu s člankom 46. stavkom 1. ovoga Zakona

15. ne osigura novom revizorskom društvu pristup svim relevantnim informacijama u skladu s člankom 46. stavkom 5. ovoga Zakona

16. ne poštuje zahtjeve neovisnosti iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona

17. ne poduzima potrebne mjere radi osiguranja neovisnosti obavljanja revizorskih usluga u skladu s člankom 48. stavkom 2. ovoga Zakona

18. obavlja revizorske usluge kada postoji prijetnja propisana člankom 48. stavkom 3. ovoga Zakona

19. ne osigura neovisnost obavljanja revizorskih usluga u skladu s člankom 49. stavkom 1. ovoga Zakona

20. traži ili prima novčane i/ili nenovčane darove ili usluge protivno članku 49. stavku 3. ovoga Zakona

21. prilikom statusnih promjena revidiranog subjekta ne postupi u skladu s člankom 49. stavkom 4. ovoga Zakona

22. ne poduzme mjere i/ili ne usvoji zaštitne mehanizme u skladu s člankom 49. stavkom 5. ovoga Zakona

23. ne dokumentira sve značajne prijetnje neovisnosti i zaštitne mehanizme u skladu s člankom 49. stavkom 6. ovoga Zakona

24. prije prihvaćanja ili nastavljanja obavljanja revizorske usluge ne postupi u skladu s člankom 52. ovoga Zakona

25. se ne pridržava organizacijskih zahtjeva u skladu s člankom 53. stavkom 1. ovoga Zakona

26. se u obavljanju revizorskih usluga ne pridržava zahtjeva propisanih člankom 54. stavcima 1. do 10. ovoga Zakona

27. kao revizor grupe ne zadrži dokumentaciju iz članka 56. stavka 3. ovoga Zakona

28. kao revizor grupe ne postupi na način propisan člankom 56. stavkom 5. ovoga Zakona

29. kao revizor grupe ne stavi na raspolaganje relevantnu dokumentaciju Ministarstvu financija propisanu člankom 56. stavkom 6. ovoga Zakona

30. ne sastavi revizorsko izvješće o obavljenoj zakonskoj reviziji u skladu s člankom 58. stavkom 1. ovoga Zakona

31. revizorsko izvješće nije u pisanom obliku i ne sadrži podatke u skladu s člankom 58. stavkom 2. ovoga Zakona

32. revizorsko izvješće nije potpisano u skladu s člankom 58. stavkom 5. ovoga Zakona

33. prije izdavanja revizorskog izvješća ne obavijesti Ministarstvo financija o podacima iz članka 58. stavka 7. ovoga Zakona

34. ne ugovori policu osiguranja od odgovornosti za štetu s najmanjom svotom pokrića po štetnom događaju propisanom člankom 61. stavkom 1. ovoga Zakona i presliku iste ne dostavi Ministarstvu financija u skladu s odredbom članka 60. stavka 3. ovoga Zakona

35. ne učini dostupnim i/ili ne dostavi i/ili ne preda dokumentaciju u skladu s člankom 81. stavkom 1. ovoga Zakona

36. ne osigura ovlaštenim državnim službenicima uvjete propisane u vezi s mjestom provođenja nadzora i/ili ne omogući kontrolu i/ili ne postupi po zahtjevu ovlaštenog državnog službenika u skladu s člankom 83. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona

37. ne osigura nazočnost osobe u skladu s člankom 83. stavkom 5. ovoga Zakona

38. ne omogući ovlaštenim državnim službenicima obavljanje neposrednog nadzora u skladu s člankom 84. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona

39. ne osigura ovlaštenim državnim službenicima uvjete za pregled i nadzor informacijskog sustava i tehnologija i/ili ne postupi po zahtjevu ovlaštenog državnog službenika u skladu s člankom 85. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

40. ne uspostavi odgovarajuće postupke koji se odnose na prijavljivanje povrede propisa u skladu s člankom 98. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 eura do 106.170,00 eura kaznit će se revizorsko društvo u obavljanju zakonske revizije subjekata od javnog interesa ako:

1. zaposli ovlaštenog revizora koji ima sklopljen ugovor o radu s drugim revizorskim društvom protivno članku 5. stavku 3. ovoga Zakona

2. protivno članku 5. stavku 3. ovoga Zakona angažira za obavljanje bilo kakvih revizorskih usluga za svoj ili tuđi račun ovlaštenog revizora koji ima sklopljen ugovor o radu s drugim revizorskim društvom

3. ne ugovori početni angažman na razdoblje od dvije godine u skladu s člankom 40. stavkom 2. ovoga Zakona

4. ne sklopi ugovor u reviziji u pisanom obliku u skladu s člankom 40. stavkom 3. ovoga Zakona

5. ugovor o reviziji ne sadrži iznos naknade za obavljanje zakonske revizije u skladu s člankom 40. stavkom 3. ovoga Zakona

6. glede ugovorenih revizorskih usluga postupi protivno članku 40. stavku 14. ovoga Zakona

7. ne obavijesti u roku i ne obrazloži Ministarstvu financija raskid ugovora u skladu s člankom 40. stavkom 15. ovoga Zakona

8. ne obavijesti u roku Ministarstvo financija o prvom sklapanju ugovora o reviziji iz članka 40. stavka 17. ovoga Zakona

9. ne obavlja zakonsku reviziju s više revizorskih društava u skladu sa smjernicom Hrvatske revizorske komore iz članka 43. stavka 6. ovoga Zakona

10. glede navođenja informacija koje bi mogle utjecati na neovisnost obavljanja revizorskih usluga postupi protivno članku 44. stavku 4. ovoga Zakona

11. obavlja nerevizorske usluge protivno članku 44. stavcima 5. do 8. ovoga Zakona

12. u radnoj dokumentaciji ne navede sve informacije i poduzete mjere iz članka 44. stavka 9. ovoga Zakona

13. pruža nerevizorske usluge bez odobrenja iz članka 44. stavka 10. ovoga Zakona

14. u revizorskom izvješću nisu navedene činjenice iz članka 45. stavka 4. ovoga Zakona i/ili o njima ne obavijesti Ministarstvo financija

15. ne pripremi cjelovitu i preglednu radnu dokumentaciju koja potkrepljuje revizorsko izvješće u skladu s člankom 46. stavkom 1. ovoga Zakona

16. ne osigura novom revizorskom društvu pristup svim relevantnim informacijama u skladu s člankom 46. stavkom 5. ovoga Zakona

17. ne poštuje zahtjeve neovisnosti iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona

18. ne poduzima potrebne mjere radi osiguranja neovisnosti obavljanja revizorskih usluga u skladu s člankom 48. stavkom 2. ovoga Zakona

19. obavlja revizorske usluge kada postoji prijetnja propisana člankom 48. stavkom 3. ovoga Zakona

20. ne osigura neovisnost obavljanja revizorskih usluga u skladu s člankom 49. stavkom 1. ovoga Zakona

21. traži ili prima novčane i/ili nenovčane darove ili usluge protivno članku 49. stavku 3. ovoga Zakona

22. prilikom statusnih promjena revidiranog subjekta ne postupi u skladu s člankom 49. stavkom 4. ovoga Zakona

23. ne poduzme mjere i/ili ne usvoji zaštitne mehanizme u skladu s člankom 49. stavkom 5. ovoga Zakona

24. ne dokumentira sve značajne prijetnje neovisnosti i zaštitne mehanizme u skladu s člankom 49. stavkom 6. ovoga Zakona

25. prije prihvaćanja ili nastavljanja obavljanja revizorske usluge ne postupi u skladu s člankom 52. ovoga Zakona

26. se ne pridržava organizacijskih zahtjeva u skladu s člankom 53. stavkom 1. ovoga Zakona

27. se u obavljanju revizorskih usluga ne pridržava zahtjeva propisanih člankom 54. stavcima 1. do 10. ovoga Zakona

28. kao revizor grupe ne zadrži dokumentaciju iz članka 56. stavka 3. ovoga Zakona

29. kao revizor grupe ne postupi na način propisan člankom 56. stavkom 5. ovoga Zakona

30. kao revizor grupe ne stavi na raspolaganje relevantnu dokumentaciju Ministarstvu financija propisanu člankom 56. stavkom 6. ovoga Zakona

31. ne sastavi revizorsko izvješće o obavljenoj zakonskoj reviziji u skladu s člankom 58. stavkom 1. ovoga Zakona

32. revizorsko izvješće nije u pisanom obliku i ne sadrži podatke u skladu s člankom 58. stavkom 2. ovoga Zakona

33. revizorsko izvješće nije potpisano u skladu s člankom 58. stavkom 5. ovoga Zakona

34. prije izdavanja revizorskog izvješća ne obavijesti Ministarstvo financija o podacima iz članka 58. stavka 7. ovoga Zakona

35. ne ugovori policu osiguranja od odgovornosti za štetu s najmanjom svotom pokrića po štetnom događaju propisanom člankom 61. stavkom 2. ovoga zakona i presliku iste ne dostavi Ministarstvu financija u skladu s odredbom članka 60. stavka 3. ovoga Zakona

36. obavlja zakonsku reviziju protivno članku 63. ovoga Zakona, odnosno nema zaposlena u punom radnom vremenu najmanje tri ovlaštena revizora

37. obavlja zakonsku reviziju dulje od razdoblja propisanog člankom 64. stavkom 1. ovoga Zakona

38. ne dostavi u roku propisanom člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 dodatno izvješće revizijskom odboru, upravnom ili nadzornom odboru u skladu s člankom 67. ovoga Zakona

39. o nepravilnostima iz članka 7. Uredbe (EU) br. 537/2014 ne obavijesti nadležno tijelo iz članka 74. stavka 1. ovoga Zakona

40. ne obavijesti nadležna tijela iz članka 74. stavka 2. ovoga Zakona o informacijama iz članka 12. Uredbe (EU) br. 537/2014

41. ne učini dostupnim i/ili ne dostavi i/ili ne preda dokumentaciju u skladu s člankom 81. stavkom 1. ovoga Zakona

42. ne osigura ovlaštenim državnim službenicima uvjete propisane u vezi s mjestom provođenja nadzora i/ili ne omogući kontrolu i/ili ne postupi po zahtjevu ovlaštenog državnog službenika u skladu s člankom 83. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona

43. ne osigura nazočnost osobe u skladu s člankom 83. stavkom 5. ovoga Zakona

44. ne omogući ovlaštenim državnim službenicima obavljanje neposrednog nadzora u skladu s člankom 84. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona

45. ne osigura ovlaštenim državnim službenicima uvjete za pregled i nadzor informacijskog sustava i tehnologija i/ili ne postupi po zahtjevu ovlaštenog državnog službenika u skladu s člankom 85. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

46. ne poštuje ograničenja glede naknade za obavljene usluge u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 537/2014

47. ne poštuje zabranu pružanja nerevizorskih usluga iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 osim onih nerevizorskih usluga dozvoljenih ovim Zakonom

48. pripremu zakonske revizije i procjenu prijetnji neovisnosti ne obavlja u skladu s člankom 6. stavkom 1. i/ili 2. Uredbe (EU) br. 537/2014

49. o nepravilnostima ne obavijesti revidirani subjekt u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 537/2014

50. ne provodi kontrolu kvalitete angažmana u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 537/2014

51. revizorsko izvješće koje se odnosi na zakonsku reviziju subjekta od javnog interesa nije sastavljeno u skladu s člankom 10. stavcima 2., 3. i/ili 4. Uredbe (EU) br. 537/2014

52. dodatno izvješće za revizijski odbor nije sastavljeno u skladu s člankom 11. stavcima 1., 2., 3. i/ili 5. Uredbe (EU) br. 537/2014

53. izvješće o transparentnosti ne objavljuje u roku i u skladu s člankom 13. stavcima 1. i/ili 2. Uredbe (EU) br. 537/2014

54. ne pruži informacije Ministarstvu financija u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 537/2014

55. ne čuva evidencije u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 537/2014

56. nakon isteka najduljeg razdoblja angažmana iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona, a protivno zabrani iz članka 17. stavka 3. Uredbe (EU) br. 537/2014 obavlja zakonsku reviziju

57. ne provede rotaciju glavnog revizijskog partnera u skladu s člankom 17. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 537/2014

58. ne omogući pristup dodatnim izvješćima u skladu s člankom 18. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 537/2014.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba revizorskog društva.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka i odgovorna osoba revizorskog društva.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka samostalni revizor.«.

Članak 41.

Iza članka 116. dodaje se naslov iznad članka i članak 116.a koji glase:

»Prekršaji ovlaštenih revizora

Članak 116.a

Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 13.270,00 eura kaznit će se počinitelj ovlašteni revizor ako:

1. obavlja revizorske usluge protivno članku 5. stavku 3. ovoga Zakona, odnosno obavlja ih ovlašteni revizor koji nije zaposlen u revizorskom društvu i/ili je ovlašteni revizor sklopio ugovor o radu za obavljanje revizorskih usluga s drugim revizorskim društvom i/ili je za svoj ili tuđi račun ili na neki drugi način obavljao revizorske usluge s drugim revizorskim društvom

2. ne obavijesti bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana, Ministarstvo financija o nastupanju okolnosti iz članka 10. stavaka 1. – 4. ovoga Zakona u skladu s člankom 10. stavkom 7. ovoga Zakona

3. na godišnjoj razini ne ostvari najmanje 35 sati, od čega 30 sati iz osnovnih aktivnosti u skladu s člankom 14. stavkom 2. ovoga Zakona

4. na godišnjoj razini ne ostvari najmanje 10 sati iz područja s oznakom »A« u skladu s člankom 14. stavkom 4. ovoga Zakona

5. ne evidentira ažurno aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u Registru revizora putem sustava e-Građani na način kako je propisano člankom 14.b stavkom 1. ovoga Zakona

6. ne izvijesti u roku od 30 dana Ministarstvo financija o ispunjenoj obvezi stalnog stručnog usavršavanja u skladu s člankom 14.b stavkom 2. ovoga Zakona

7. ne obavijesti Ministarstvo financija o propisanim okolnostima iz članka 14.c stavka 2. i ne priloži odgovarajuću dokumentaciju u skladu s člankom 14.c stavkom 4. ovoga Zakona

8. ne obavijesti Ministarstvo financija u roku od 30 dana od isteka tekućeg godišnjeg razdoblja u kojem nije ispunio obvezu stalnog stručnog usavršavanja te ne navede i ne dokumentira opravdane razloge u skladu s člankom 14.c stavkom 5. ovoga Zakona

9. protivno članku 38. stavku 3. ovoga Zakona, u slučaju promjene podataka upisanih u registar, ne obavijestiti u roku Ministarstvo financija o promijenjenim podacima

10. postupi protivno zabrani iz članka 50. stavka 1. ovoga Zakona

Članak 42.

U članku 117. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 eura do 13.270,00 eura«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. obavlja revizorske usluge protivno članku 5. stavku 3. ovoga Zakona, odnosno revizorske usluge obavlja osoba koja nije ovlašteni revizor«.

Točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7.

U stavku 2. riječi: »200.000,00 do 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura do 106.170,00 eura«.

Stavak 3. briše se.

Članak 43.

Iza članka 117. dodaje se naslov iznad članka i članak 117.a koji glase:

»Prekršaji organizatora

Članak 117.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 13.270,00 eura kaznit će se počinitelj kao pravna osoba ako:

1. kao organizator iz članka 14.d ovoga Zakona ne dostavi Ministarstvu financija obavijest o promjenama iz članka 14.d stavka 6. ovoga Zakona prije održavanja aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja

2. kao organizator iz članka 14.d ovoga Zakona Ministarstvu financija ne dostavi u roku od 15 dana od dana održavanja stalnog stručnog usavršavanja popis iz članka 14.d stavka 9. ovoga Zakona i/ili isti nije u skladu s odredbama članka 14.d. stavka 9. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

Članak 44.

U članku 118. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura do 106.170,00 eura«.

U točki 1. riječi: »stavcima 1., 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 1. do 5.«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 eura do 13.270,00 eura«.

Članak 45.

U članku 119. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura do 106.170,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 eura do 13.270,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe

Članak 46.

(1) Ovlaštenim revizorima kojima neprekinuto trogodišnje razdoblje stalnog stručnog usavršavanja završava do 31. prosinca 2024. novo trogodišnje razdoblje započet će 1. siječnja 2025.

(2) Ovlaštenim revizorima kojima neprekinuto trogodišnje razdoblje stalnog stručnog usavršavanja završava nakon 31. prosinca 2024., novo trogodišnje razdoblje započet će 1. siječnja 2025., a ukupan broj sati stalnog stručnog usavršavanja za prethodno neprekinuto razdoblje od tri godine proporcionalno će se smanjiti u skladu s člankom 14. koji je izmjenjen člankom 8. ovoga Zakona.

(3) Za poslovne godine koje prethode poslovnoj godini koja započinje 1. siječnja 2026., obveznici zakonske revizije imenovat će revizorsko društvo i sklopiti ugovor o reviziji za zakonsku reviziju najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, početni angažman ugovara se na razdoblje od najmanje jedne godine.

(5) Prvi ugovor o reviziji s početnim angažmanom od najmanje dvije godine iz članka 40. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 21. ovoga Zakona sklopit će se za poslovnu godinu koja započinje 1. siječnja 2026. ili nakon toga datuma.

(6) Obveznici zakonske revizije imenovat će revizorsko društvo za zakonsku reviziju u skladu s člankom 41. stavkom 1. koji je izmijenjen člankom 22. ovoga Zakona za poslovnu godinu koja počinje 1. siječnja 2026. ili nakon toga datuma.

(7) Ugovori o reviziji sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona izvršit će se prema odredbama Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 127/17.).

(8) Kandidati koji su započeli proces polaganja revizorskog ispita prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršavaju polaganje revizorskog ispita po odredbama Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 127/17.), pod uvjetom da uspješno polože revizorski ispit najkasnije do 31. prosinca 2024.

Usklađenje

Članak 47.

(1) Hrvatska revizorska komora dužna je organizirati revizorski ispit u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega u 2025. godini.

(2) Hrvatska revizorska komora uskladit će program revizorskog ispita s odredbama ovoga Zakona do 31. prosinca 2024.

(3) Hrvatska revizorska komora donijet će smjernicu iz članka 23. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Ovlašteni revizori i revizorska društva dužni su sve neažurirane podatke upisane u Registar revizora koji se odnose na tog ovlaštenog revizora i revizorsko društvo uskladiti s aktualnim podacima u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona tako da o promjeni tih podataka obavijeste Ministarstvo financija.

Rok za usklađivanje podzakonskih akata

Članak 48.

(1) Ministar financija uskladit će Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (»Narodne novine«, br. 104/18. i 144/20.) i Pravilnik o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (»Narodne novine«, br. 59/19.) u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar financija uskladit će Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (»Narodne novine«, br. 27/19. i 51/21.) i Pravilnik o vođenju registra (»Narodne novine«, br. 44/19.) u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 49.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 21. i 22. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2025.

Klasa: 022-02/23-01/141
Zagreb, 28. veljače 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.