Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

NN 27/2024 (6.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

HRVATSKI SABOR

403

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. veljače 2024.

Klasa: 011-02/24-02/14

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 1. ožujka 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Članak. 1.

U Stečajnom zakonu (»Narodne novine«, br. 71/15., 104/17. i 36/22.) u članku 28. stavku 1. riječi: »5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura«.

Članak 2.

U članku 36. stavku 1. točki 3. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 3.

U članku 40. stavku 1. riječi: »200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »25 eura«.

Članak 4.

U članku 45. stavku 2. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«.

Članak 5.

U članku 78. stavku 6. riječi: »članka 91. stavaka 2. i 6.« zamjenjuju se riječima: »članka 91. stavaka 1. i 4.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 79. mijenja se i glasi: »Upis na listu stečajnih upravitelja«.

U članku 79. stavku 2. podstavku 3. riječi: »članka 91. stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »članka 91. stavka 4.«.

U podstavku 4. riječi: »članka 91. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 91. stavka 1.«.

Članak 7.

U članku 79.b stavku 5. riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »25.000,00 eura«.

Članak 8.

U članku 81. stavku 1. podstavku 2. točki 3. riječi: »članka 91. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 91. stavka 1.«.

U točki 4. riječi: »članka 91. stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »članka 91. stavka 4.«.

U stavku 2. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »podstavka 2.«.

Članak 9.

U članku 84. stavku 1. iza riječi: »suda« dodaju se riječi: »odnosno s liste visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja«.

Članak 10.

U članku 90. stavku 2. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura«.

Članak 11.

U članku 91. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako razriješeni stečajni upravitelj ne postupi sukladno nalogu suda iz stavka 4. ovoga članka, može se kazniti novčanom kaznom do 1320,00 eura.«.

Članak 12.

U članku 112. stavku 1. riječi: »5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura«.

Članak 13.

U članku 114. stavku 1. riječi: »1000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »130,00 eura«, a riječi: »20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2700,00 eura«.

Članak 14.

U članku 118. stavku 4. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«.

Članak 15.

U članku 127. stavku 1. riječi: »2.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »270.000,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »2.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »270.000,00 eura«.

Članak 16.

U članku 178. stavku 2. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura«.

Članak 17.

U članku 216. stavku 7. riječi: »od 100,00 kuna niti veća od 1000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13,00 eura niti veća od 130,00 eura«.

Članak 18.

U članku 229. stavku 3. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«.

Članak 19.

U članku 247. stavku 6. riječi: »1,00 kune « zamjenjuju se riječima: »1,00 eura«.

Članak 20.

U članku 257. stavku 1. točki 3. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/110

Zagreb, 28. veljače 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.