Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sokolarstvu

NN 27/2024 (6.3.2024.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sokolarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

419

Na temelju članka 70. stavka 7. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18, 32/19 i 32/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SOKOLARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o sokolarstvu (»Narodne novine«, br. 47/19, 122/20 i 55/22), u članku 18. stavku 1. riječi: »375,00 kn« zamjenjuju se riječima: »49,77 eura«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za prvo pristupanje sokolarskom ispitu iznos troška iz stavka 1. ovoga članka financira se sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/14

Urbroj: 525-10/609-24-9

Zagreb, 23. veljače 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.