Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

NN 28/2024 (8.3.2024.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

429

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23. i 156/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NAČINU SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGENATA KORISNIKA NAKNADE I POSTUPANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Članak 1.

U Uredbi o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (»Narodne novine«, br. 31/22., 104/22. i 31/23.), u članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Račun za isplatu subvencije troškova energije je račun Ministarstva financija otvoren za provedbu specifične transakcije izvršavanja dijela rashoda, izdataka i drugih odljeva.«.

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je nalog za uplatu korisnika manji od iznosa iz članka 2. stavaka 1. i 2. ove Uredbe subvencionirana naknada se smatra u cijelosti iskorištena za cijeli mjesec.«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »invalidninu« dodaju se riječi: »ili prava na inkluzivni dodatak prve, druge ili treće razine potpore«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pravo na subvenciju troškova energije u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može realizirati i druga osoba, uz predočenje rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, svoje osobne identifikacijske isprave, osobne identifikacijske isprave ili ovjerene preslike osobne identifikacijske isprave korisnika te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova energije.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata maloljetna osoba, osoba koja realizira pravo na subvenciju troškova energije dužna je, uz predočenje rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, predočiti presliku rodnog lista korisnika, svoju osobnu identifikaciju ispravu, ovjerenu presliku osobne identifikacijske isprave zakonskog zastupnika korisnika, ako osoba koja realizira pravo na subvenciju troškova energije nije ujedno i zakonski zastupnik korisnika, te izvorni nalog za uplatu troškova energije.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »stavaka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. do 3.«.

Članak 5.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Pravo na sufinanciranje troškova energije korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može realizirati i predajom dokumentacije iz članka 9. ove Uredbe putem ONLINE servisa Financijske agencije za predaju dokumentacije na način određen općim uvjetima Financijske agencije dostupnim na mrežnim stranicama Financijske agencije.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na korisnike kojima je pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznato do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 5. ove Uredbe koji stupa na snagu 1. rujna 2024.

Klasa: 022-03/24-03/12

Urbroj: 50301-04/25-24-5

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.