Odluka o načinu vođenja poslova i izmirivanju obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu

NN 28/2024 (8.3.2024.), Odluka o načinu vođenja poslova i izmirivanju obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

430

Na temelju članka 6. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (»Narodne novine«, broj 89/92.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O NAČINU VOĐENJA POSLOVA I IZMIRIVANJU OBVEZA KOJE PROIZLAZE IZ ČLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU

I.

Ovom Odlukom uređuje se način vođenja poslova te uvjeti i način izmirivanja obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu (u daljnjem tekstu: Fond).

II.

Ovlašćuje se guverner Hrvatske narodne banke da predstavlja Republiku Hrvatsku u Odboru guvernera Međunarodnog monetarnog fonda u svojstvu guvernera Fonda.

Ovlašćuje se zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke da predstavlja Republiku Hrvatsku u Odboru guvernera Međunarodnog monetarnog fonda u svojstvu zamjenika guvernera Fonda.

U slučaju privremene spriječenosti guvernera i zamjenika guvernera Hrvatske narodne banke da predstavljaju Republiku Hrvatsku u Odboru guvernera Međunarodnog monetarnog fonda, guverner Hrvatske narodne banke može ovlastiti drugu osobu koja će predstavljati Republiku Hrvatsku u Odboru guvernera Međunarodnog monetarnog fonda u svojstvu guvernera ili zamjenika guvernera Fonda.

III.

Visinu kvota u Fondu određuje Odbor guvernera Međunarodnog monetarnog fonda u skladu sa Statutom Fonda.

O prihvaćanju promjene kvote Republike Hrvatske temeljem članstva u Fondu odlučuje Vlada Republike Hrvatske odlukom.

Hrvatska narodna banka u ime Republike Hrvatske podmiruje sve obveze prema Fondu vezane uz uplatu kvote u skladu sa zahtjevima Fonda u skladu sa Statutom i drugim pravnim propisima kojima je uređen rad Fonda.

IV.

Ovlašćuje se Hrvatska narodna banka da na poziv Fonda u ime Republike Hrvatske sudjeluje u provođenju Plana financijskih transakcija Fonda na načine propisane Statutom i drugim pravnim propisima kojima je uređen rad Fonda te da sudjeluje u trgovanju posebnim pravima vučenja temeljem članka 19. Statuta Fonda.

Plan financijskih transakcija Fonda odnosi se na mehanizam putem kojeg odabrane zemlje članice Fonda sudjeluju u financiranju transakcija Fonda u sklopu Općeg računa Fonda u skladu sa Statutom i drugim pravnim propisima kojima je uređen rad Fonda, što uključuje financiranje aranžmana koje odobrava Fond.

V.

O prihvaćanju alokacija posebnih prava vučenja Fonda odlučuje Vlada Republike Hrvatske odlukom.

Posebna prava vučenja koja Fond dodijeli Republici Hrvatskoj temeljem alokacije sastavni su dio međunarodnih pričuva Republike Hrvatske.

Troškove sudjelovanja u Odjelu posebnih prava vučenja Međunarodnog monetarnog fonda, izuzev troškova iz točke VI. ove Odluke, u ime Republike Hrvatske podmiruje Hrvatska narodna banka.

VI.

Preuzete obveze Republike Hrvatske prema Fondu temeljem sukcesije članstva u Fondu vezane za 1. i 2. opću alokaciju posebnih prava vučenja u ukupnom iznosu od 44.205.369 SDR-a podmiruje Ministarstvo financija.

Ministarstvo financija unaprijed podmiruje sve kamatne troškove povezane s obvezama iz stavka 1. ove točke.

VII.

Ovlašćuje se Hrvatska narodna banka za sklapanje sporazuma s Fondom o sudjelovanju u dobrovoljnom trgovanju posebnim pravima vučenja.

Prije sklapanja sporazuma iz stavka 1. ove točke Hrvatska narodna banka obavještava Ministarstvo financija o namjeri sklapanja sporazuma pisanim putem.

Ovlašćuje se Hrvatska narodna banka da nakon sklapanja sporazuma iz stavka 1. ove točke donosi odluke o provođenju transakcija u sklopu tog sporazuma te će ujedno snositi sve rizike vezane uz te transakcije.

VIII.

Republika Hrvatska može sudjelovati u dobrovoljnim financijskim inicijativama Fonda.

Dobrovoljne financijske inicijative Fonda iz stavka 1. ove točke su zajmovi i donacije Fondu te zajmovi i donacije zakladama kojima upravlja Fond.

Kada sredstva za sudjelovanje Republike Hrvatske u dobrovoljnoj financijskoj inicijativi Fonda u obliku zajma izdvaja Hrvatska narodna banka, odluku o sudjelovanju donosi Hrvatska narodna banka, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

Kada se sredstva za sudjelovanje Republike Hrvatske u dobrovoljnoj financijskoj inicijativi Fonda izdvajaju iz državnog proračuna, odluku o sudjelovanju u toj inicijativi donosi Vlada Republike Hrvatske.

Iznimno od stavaka 3. i 4. ove točke, ako se odluka o sudjelovanju u dobrovoljnoj financijskoj inicijativi Fonda sklapa kao međunarodni ugovor, ona se donosi sukladno zakonu koji regulira sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora.

IX.

Hrvatskoj narodnoj banci iz državnog proračuna isplaćuju se svi troškovi po osnovi nenaplaćene glavnice i kamata, kao i transakcijski troškovi koji proizlaze iz sudjelovanja u provođenju Plana financijskih transakcija Fonda temeljem točke IV. ove Odluke te iz sudjelovanja Republike Hrvatske u dobrovoljnim financijskim inicijativama Fonda za koje sredstva izdvaja Hrvatska narodna banka.

X.

Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka surađuju i usklađuju stavove Republike Hrvatske prema Fondu, te izmjenjuju informacije vezane uz članstvo i predstavljanje Republike Hrvatske u Fondu.

XI.

Ovlašćuje se ministar financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske, s guvernerom Hrvatske narodne banke sklopi sporazum kojim će detaljnije urediti načine vođenja poslova i izmirivanja obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Fondu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XII.

Sporazum iz točke XI. ove Odluke sklopit će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Hrvatska narodna banka će, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sredstva koja je Ministarstvo financija do tog datuma uplatilo temeljem obveza vezanih za kvotu Republike Hrvatske u Fondu, a koja su evidentirana u bilanci Hrvatske narodne banke kao obveze prema Ministarstvu financija vezane za članstvo u Fondu, prebaciti na poseban depozitni račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke.

XIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu vođenja poslova i izmirivanju obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama (»Narodne novine«, br. 83/93. i 94/93. – ispravak).

XIV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 11. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-04/91

Urbroj: 50301-05/16-24-4

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.