Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju sredstava na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja Međunarodnog monetarnog fonda

NN 28/2024 (8.3.2024.), Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju sredstava na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja Međunarodnog monetarnog fonda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

432

Na temelju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (»Narodne novine«, broj 89/92.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRIHVAĆANJU SREDSTAVA NA OSNOVI OPĆE ALOKACIJE POSEBNIH PRAVA VUČENJA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA

I.

U Odluci o prihvaćanju sredstava na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja Međunarodnog monetarnog fonda (»Narodne novine«, broj 104/21.), u točki II. stavci 2. i 3. brišu se.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 11. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-04/94

Urbroj: 50301-05/16-24-4

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.