Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu

NN 28/2024 (8.3.2024.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

433

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, KULTURNIH, ZDRAVSTVENIH, POLJOPRIVREDNIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2024. GODINU

I.

Osniva se Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II.

Povjerenstvo čine:

1. državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednik Povjerenstva

2. predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, član

3. predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja, član

4. predstavnik Ministarstva kulture i medija, član

5. predstavnik Ministarstva zdravstva, član

6. predstavnik Ministarstva poljoprivrede, član

7. glavni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tajnik Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva imaju i svoje zamjenike.

III.

Članove Povjerenstva koji su predstavnici ministarstava i njihove zamjenike imenovat će nadležni ministri.

IV.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

V.

Zadatak Povjerenstva je razmotriti sve programe i projekte pristigle na Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a koji udovoljavaju uvjetima Javnog natječaja te Vladi Republike Hrvatske podnijeti prijedlog temeljem kojeg će Vlada Republike Hrvatske donijeti Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu.

VI.

Programi i projekti iz točke V. ove Odluke financirat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, sa stavke Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glave 03205, Aktivnosti A862020 »Poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo, poljoprivredu i ostale programe Hrvata u Bosni i Hercegovini«.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/80

Urbroj: 50301-21/22-24-2

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.