Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - sedme izmjene i dopune

NN 29/2024 (11.3.2024.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - sedme izmjene i dopune

KOLEKTIVNI UGOVORI

460

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA, Zagreb, Radnička cesta 37a, zastupana po predsjedniku Mirku Habijancu (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2, zastupan po predsjednici Jasenki Vukšić (u daljnjem tekstu: Sindikat)

sklopili su 20. veljače 2024. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO
(OD 25. RUJNA 2015. GODINE) –
sedme izmjene i dopune

Članak 1.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (dalje u tekstu: Kolektivni ugovor ili Ugovor) sklopljen je 25. rujna 2015. godine. Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – prve izmjene i dopune sklopljen je 20. veljače 2018. godine, Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune sklopljen je 7. srpnja 2020. godine, Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – treće izmjene i dopune sklop­ljen je 15. rujna 2020. godine, Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune sklopljen je 13. srpnja 2022. godine, Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – pete izmjene i dopune sklopljen je 15. rujna 2022. godine. te je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune sklopljen 20. srpnja 2023. godine.

Ovim Kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – sedme izmjene i dopune (dalje u tekstu: Sedme izmjene i dopune Kolektivnog ugovora) ugovorne strane mijenjaju Kolektivni ugovor iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

U članku 38. stavku 1. alineji 2. Tarifni stavovi iz Priloga 2. zamjenjuju se novim Prilogom 2., a riječi »01.03.2024.g.« zamjenjuju se riječima »01.04.2024. g.«.

Članak 3.

U članku 60. stavku 1. točki 3. riječi »radi nabavke medicinskih pomagala i pokrića participacije pri kupnji lijekova« brišu se.

Članak 4.

U članku 89.a stavak 2. briše se.

Članak 5.

Iza članka 89.a dodaju se novi članci 89.b, 89.c, 89.d i 89.e koji glase:

»Članak 89.b

»Za potrebe praćenja primjene ovog Ugovora, Sindikat ima pravo tražiti od svakog poslodavca kojeg obvezuje proširena primjena ovog Ugovora podatke o broju i strukturi zaposlenih po poslovima / radnim mjestima i pripadajućoj visini osnovne plaće u svakoj grupi složenosti iz Tarifnih stavova.

Poslodavac je dužan na pisani zahtjev Sindikata, u roku od 15 dana, na obrascu koji je sastavni dio te se nalazi u privitku ovog Ugovora (Prilog 3.), dostaviti podatke iz stavka 1. ovog članka.

Podatke o poslodavcima prikupljene prema stavku 1. i 2. ovog članka Sindikat je dužan koristiti ili komunicirati s trećima isključivo radi ostvarivanja ciljeva kontrole primjene ovog Ugovora.«

Članak 89.c

»Radi dobivanja podataka o visini ugovorene osnovne plaće te obračunu i isplati ukupnih bruto plaća neposredno od radnika, Sindikat može podnijeti pisani zahtjev poslodavcu da u roku od 15 dana omogući sindikalnim predstavnicima pristup radnicima na radnim mjestima.

Točan termin i mjesto pristupa Sindikata radnicima dogovorno unaprijed određuju poslodavac i Sindikat pisanim putem.

Predstavnici Sindikata su prilikom pristupa radnicima na radnim mjestima dužni odgovornoj osobi poslodavca predočiti iskaznicu ovjerenu od strane Sindikata.

Ako poslodavac ne postupi ili samo djelomično postupi sukladno odredbama stavaka 2. i 3. ovog članka, Sindikat može, uz prethodnu obavijest Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje ovog Ugovora, podnijeti prijavu inspekciji rada radi provođenje inspekcijskog nadzora.«

Članak 89.d

»O rezultatima praćenja primjene ovog Ugovora prikupljenim prema člancima 89.b i 89.c Sindikat obavještava Zajedničko povjerenstvo za tumačenje ovog Ugovora.

Ako poslodavac ne postupi ili samo djelomično postupi sukladno odredbama članaka 89.b i 89.c ovog Ugovora, Sindikat može, uz prethodnu obavijest Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje ovog Ugovora, podnijeti prijavu inspekciji rada radi provođenja inspekcijskog nadzora.«

Članak 89.e

»Ugovorne strane su suglasne da će u razumnom roku posebnim sporazumom urediti način i iznos naknade troškova za praćenje primjene ovog Ugovora.«

Članak 6.

U članku 94. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Novacija ovog Ugovora i prilagođavanje uvjetima gospodarenja u pravilu će se provoditi do kraja studenoga tekuće godine za narednu godinu.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 7.

Novi tarifni Prilog 2. sastavni je dio te se nalazi u privitku ovih Sedmih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora (Prilog 2.) i primjenjuje se od 1. travnja 2024. godine.

Članak 8.

Smatra se da su Sedme izmjene i dopune Kolektivnog ugovora sklopljene kad ih potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika, kojim danom stupaju na snagu i primjenjuje se.

Evidencija i javna objava Sedmih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora će se provesti na način propisan Pravilnikom ministra nadležnog za rad.

Članak 9.

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo utvrdit će se u roku 8 dana od potpisivanja Sedmih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora.

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo će se javno objaviti na način propisan Pravilnikom ministra nadležnog za rad.

Zagreb, 20. veljače 2024.

HUP – UDRUGA
POSLODAVACA GRADITELJSTVA
SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE
Predsjednik
Mirko Habijanec, v. r.
Predsjednica
Jasenka Vukšić, v. r.

PRILOG 2.

TARIFNI STAVOVI

Grupa složenostiPoslovi – radna mjestaOsnovna plaća u eurima od 1. 4. 2024.
Po satuMjesečno
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanjeTransportni radnik, čistač, domar, čuvar – zaštitar, dostavljač4,89850,00
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstvaPKV građevinski radnici, pomoćni radnik, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, pomoćni kuhar, sobarica, telefonist na telefonskoj centrali5,46950,00
III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslovaKV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar), KV radnik ostalih struka – početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator, pomoćni knjigovođa, skladištar, kuhar, konobar
IV.a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanjuKV građevinski radnici svih struka sa završenom strukovnom školom (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, elekričar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), vozač teretnog motornog vozila, vozač autobusa, univerzalni strojarski monter, monter plino-energetskih postrojenja, strojar građevinskih strojeva, rukovatelj toranjskom dizalicom, rukovatelj betonare, građevinski laborant, pomoćni kalkulant, tehničar na gradilištu, blagajnik, glavni kuhar, komercijalista5,981.040,00
IV.b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanju

KV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), tehničar gradilišta, rukovatelj toranjskom dizalicom, majstor za sanaciju A-B

konstrukcija, tehničar geobušenja, geometar, tehničar prerade drva, knjigovođa, računalni operater, referent platnog prometa, referent nabave, prodaje, referent kalkulacija, referent kadrovskih poslova i drugi administrativni referenti i sl.

6,321.100,00
V.a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), strojar teških građevinskih strojeva – (bagera, gredera, valjaka, utovarivača, finišera, freza za iskope u tunelima) vozač teških teretnih vozila, vozač autobusa, poslovođa jednostavnih objekata, ili postrojenja ili radiona, kalkulant, glavni knjigovođa6,611.150,00
V.b – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, rukovatelj građevinskim strojem – specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, pećar, predradnik/brigadir, poslovođa gradilišta početnik, poslovođa montaže, poslovođa završnih radova, poslovođa održavanja, informatičar, samostalni kalkulant, samostalni referenti…6,901.200,00
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanjuVKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, poslovođa gradilišta, poslovođa, pomoćnik rukovoditelja gradilišta, voditelj manje složenih radova, rukovoditelj gradilišta manjeg objekta, voditelj radova, voditelj tima kalkulanata, stručnjak zaštite na radu7,361.280,00
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područjaVoditelj građenja, rukovoditelj pogona, rukovoditelj mehanizacije i transporta, projektant, voditelj odsjeka u pratećim službama, geodeta, pravnik i dr. stručnjaci7,791.355,00
VIII. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadatakaVoditelj građenja, rukovoditelj složenog pogona, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela; kalkulacija, knjigovodstva, komercijale, financija, pravnih poslova, pripreme rada i sl.8,681.510,00
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslovaVoditelj građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer gradilišta, samostalni projektant8,911.550,00
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd.Voditelj projekata, odgovorni rukovoditelj poslovanja – sektora10,341.800,00
XI. grupa poslovaČlan Uprave, direktor11,492.000,00


PRILOG 3.

OBRAZAC ZA PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO (KUG, članak 89.b)

Poslodavac:

Sjedište:

OIB:

Mjesto:

Datum:

Razdoblje na koje se podaci odnose:

KUG – Grupa složenostiRadno mjestoBroj zaposlenih po poslovima/radnim mjestimaOsnovna mjesečna plaća / po satu

I. grupa

podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanje

1.

2.

3.

II. grupa

podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstva

1.

2.

3.

 

III. grupa

podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova

1.

2.

3.

 
 

IV.a grupa

podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju

1.

2.

3.

  
 

IV.b grupa

podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanju

1.

2.

3.

 
 

V.a grupa

podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka

1.

2.

3.

 

V.b grupa

podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka

1.

2.

3.

 

VI. grupa

podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju

1.

2.

3.

VII. grupa

podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja

1.

2.

3.

  

VIII. grupa

podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka

1.

2.

3.

IX. grupa

podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova

1.

2.

3.

 
 

X. grupa

podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove, zadatke, istraživački rad itd.

1.

2.

3.

XI. grupa

Član uprave, direktor

1.

2.

3.

 


U slučaju nejasnoće dostavljenih podataka Sindikat graditeljstva Hrvatske može od poslodavca zatražiti dodatno obrazloženje.

Da su gore navedeni podaci točni i istiniti, potvrđuje:

_______________

(funkcija)

____________________________

ime, prezime i potpis ovlaštene osobe