Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine

NN 30/2024 (13.3.2024.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

466

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE UZGOJA IZVORNIH PASMINA PERADI ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/24-04/68, urbroj: 50301-05/31-24-4 od 29. veljače 2024. godine.

Provedba propisa

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2023/2391 оd 4. listopada 2023. o izmjeni uredbi (EU) br. 717/2014, (EU) br. 1407/2013, (EU) br. 1408/2013 i (EU) br. 360/2012 u pogledu de minimis potpora za preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture te Uredbe (EU) br. 717/2014 u pogledu ukupnog iznosa de minimis potpora dodijeljenih jednom poduzetniku, njezina razdoblja primjene i drugih pitanja (SL L 2023/2391, 5. 10. 2023.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) uzgojno valjani kljun je uzgojno valjana životinja čiste pasmine upisana u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi

b) Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi je popis koji vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

c) uzgojni program je skup sustavnih djelovanja, uključujući bilježenje, selekciju, uzgoj i razmjenu uzgojno valjanih životinja koje je osmišljeno i provodi se radi očuvanja ili poboljšanja željenih fenotipskih i/ili genotipskih obilježja u ciljnoj uzgojnoj populaciji

d) uzgojno-selekcijski rad je provedba uzgojnih programa

e) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: HAPIH) je ovlaštena ustanova za prikupljanje i obradu proizvodnih podataka matičnih jata izvornih pasmina peradi

f) Očevidnik predstavlja skup proizvodnih podataka za matična jata izvornih pasmina peradi.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a) Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i posjednici su uzgojno valjanih kljunova upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi.

(2) Korisnici potpore imaju obvezu provedbe odgovarajućih biosigurnosnih mjera određenih Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske u objektima i lokacijama na kojima se drži perad.

Uvjeti prihvatljivosti kljunova

Članak 5.

(1) Za potporu su prihvatljivi uzgojno valjani kljunovi izvornih pasmina kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši, križevačke kuk­mice i zagorskog purana koji:

– sudjeluju u provedbi uzgojnog programa za pojedinu izvornu pasminu peradi a što se dokazuje upisom u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi kojeg vodi Ministarstvo

– se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada u godini podnošenja zahtjeva.

(2) Korisnici su dužni voditi Očevidnik, te za potrebe ovoga Programa presliku Očevidnika dostaviti do 15. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu u područni ured Centra za stočarstvo HAPIH-a, koji proizvodne podatke iz Očevidnika unosi u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi.

Podnošenje zahtjeva i isplata potpore

Članak 6.

(1) Korisnik iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno pravilnikom kojim se uređuje provedba potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

(2) Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET (https://agronet.apprrr.hr/) zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

(3) Po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom obrascu, podnositelj je dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz AGRONET aplikacije, potpisati ga te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja nadležnu za županiju njegovog sjedišta do roka iz stavka 1. ovoga članka s naznakom: »Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine«.

Iznos potpore

Članak 7.

(1) Najviši iznos potpore po prihvatljivom kljunu koji se može dodijeliti na temelju Programa je 15,00 eura po prihvatljivom kljunu zagorskog purana matičnog jata, te 6,00 eura po prihvatljivom kljunu kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši i križevačke kukmice matičnog jata.

(2) U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore na temelju ovoga Programa premašuje iznos novčanih sredstava, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima, koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Programa, proporcionalno umanjiti iznos potpore, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 8.

(1) HAPIH dostavlja popis prihvatljivih korisnika i broj prihvatljivih kljunova po pojedinom korisniku Agenciji za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja na temelju popisa iz stavka 1. ovoga članka provodi administrativnu kontrolu u skladu s člankom 140. Zakona.

(3) Nakon provedene administrativne kontrole iz stavka 2. ovoga članka, u skladu s člankom 15. Zakona, Agencija za plaćanja donosi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa koja je ujedno i obavijest da im je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013

– Odluku o neudovoljavanju podnositeljima zahtjeva koji ne ispunjavaju uvjete za dodjelu potpore Programa.

(4) Odluke iz stavka 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja dostavlja podnositeljima zahtjeva u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona putem AGRONET-a.

Žalba

Članak 9.

Na odluke iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika može se izjaviti žalba Ministarstvu u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona.

Povrat potpore

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, te ne osiguravanja uvjeta iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija odredila Odlukom o povratu sredstava u skladu s člankom 144. Zakona.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

Zaštita osobnih podataka

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.).

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/13

Urbroj: 525-13/868-24-13

Zagreb, 1. ožujka 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.